Jaarverslag WSW Raad Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad

2 Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft tot taak de kwaliteit van het gemeentelijk WSW-beleid te bewaken en het draagvlak bij de uitvoering van de wet te vergroten. De raad is bevoegd het College van B&W van Amsterdam gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle onderwerpen die de vorming, uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk WSWbeleid ten aanzien van WSW-geïndiceerden aangaan. De raad voert zijn taken uit door drie vormen van overleg: hij overlegt eens per jaar met de wethouder Werk en Inkomen en minimaal twee keer per jaar met de directeur van DWI. Daarnaast vergadert de Raad minimaal 6 maal per jaar als raad. De WSW Raad telt minimaal zes en maximaal negen leden. Een derde van de zetels is bestemd voor WSW-geïndiceerden op persoonlijke titel. Er zijn momenteel in totaal zes leden in de raad. 1. Mevrouw Nelleke Lindhout (namens SGOA ), voorzitter 2. De heer Chris van der Kroon (namens ZIN), secretaris 3. De heer Remco van der Heijden (op persoonlijke titel) 4. De heer Ton Arendse (namens NVBS) 5. De heer Hans van Dalen (op persoonlijke titel), penningmeester 5. De heer Faroek Juthan (op persoonlijke titel) De onafhankelijk voorzitter ter vergadering is de heer Henk Wedman, de functie van ambtelijk secretaris wordt ingevuld door mevrouw Harriëtte Gussenhoven De zittingstermijn van de leden van de WSW Raad is drie jaar. De leden kunnen maximaal voor één termijn worden herbenoemd. In 2010 heeft de WSW Raad een aantal activiteiten afgerond, andere onderwerpen worden voortgezet in De Raad gaat vol vertrouwen met het Jaarplan 2011 aan de slag, dat u tevens in dit document aantreft. Voorzitter van de WSW Raad Mw. N. Lindhout

3 Werkwijze van de WSW Raad Vergaderen en adviseren In de WSW Raadsvergaderingen, die worden voorgezeten door de externe, onafhankelijke voorzitter, neemt de Raad besluiten over advisering aan de directie van de DWI casu quo het College van B&W van Amsterdam. De adviezen gaan ter kennisneming naar de leden van de gemeenteraadscommissie Werk, Participatie en Armoede (WPA). In 2010 is de WSW Raad verder gegaan met het ontwikkelen van een eigen werkwijze. In 2010 stond het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen centraal. Dit blijft een dynamisch proces. De raad heeft meer inzicht gekregen in de praktijk van beleidsvorming, besluitvorming en uitvoering: waar komt het advies van de Raad terecht, welke invloed kan de raad uitoefenen op de politiek; wat moet de raad doen om het doel te bereiken. Huishoudelijk reglement Ten behoeve van haar werkzaamheden heeft de Raad in 2010 een start gemaakt met de opzet van het huishoudelijk reglement. De wijze van besluitvorming van de WSW Raad, de taken, rechten en verplichtingen van de leden en het dagelijks bestuur, zijn in drie artikelen vastgelegd. In 2011 zal het reglement worden voltooid. Adviezen van de WSW Raad In 2010 heeft de Raad de volgende adviezen / commentaren uitgebracht. 1) In april 2010 heeft de Raad een advies geformuleerd ten aanzien van het persoonsgebonden budget binnen de WSW. 2) Over de Communicatie met WSW ers is juni 2010 een advies uitgegaan naar DWI en Pantar. 3) Naar aanleiding van een advies van de Raad in 2009 over de toegankelijkheid DWI gebouwen is in maart 2010 een schouw uitgevoerd. De directie heeft de WSW Raad in april 2010 over de uitslag geïnformeerd en de Raad heeft de gelegenheid benut om, in juni 2010, hierop commentaar te geven. 4) Het Bedrijfsplan 2010 en de Bestuursbrief van Pantar Amsterdam is door de Raad in september 2010 van commentaar voorzien. 5) De Raad heeft in oktober 2010 een reactie geformuleerd op de binnen de DWI gestarte pilot Loondispensatie. 6) De Raad heeft in antwoord op verzoek van DWI een advies uitgebracht over de beleidsnotitie / het rapport Meer met Minder in de SW van de DWI. Dit advies is in de eindversie van de beleidsnotitie, die aan de raadscommissie in maart 2011 werd gepresenteerd, meegenomen. De Raad verheugt zich over deze aanwijzing van betrokkenheid van de Raad bij de beleidsvoering door de DWI. Samenstelling van de WSW Raad De WSW Raad benadrukt dat in 2010 personele kwesties op de resultaten van de WSW Raad van invloed zijn geweest. Zo is de extern onafhankelijk voorzitter vervangen; de bestuurder werd opgevolgd door een ander lid van de directie DWI, de vervanging van de ambtelijk secretaris werd eind 2010 in gang gezet. Deelname aan deze vorm van cliëntenparticipatie vereist van de leden beschikbaarheid voor diverse activiteiten en impliceert een gemiddelde tijdsinvestering van vier tot acht uur per week. Niet alle leden hebben een bijdrage kunnen leveren, redenen daarvoor houden verband met ziekte of persoonlijke omstandigheden. Ook was het verloop onder de leden relatief groot. Daarom is gestart met initiatieven om in 2011 nieuwe leden te werven.

4 Financiële paragraaf De DWI heeft voor 2010 op basis van een ingediende begroting een subsidie toegekend ad ,00. 1 Voor de begroting 2010 WSW Raad is een bedrag van ,10 besteed aan kostenposten die in 4 categorieën zijn onderverdeeld. - Forfairtaire kosten - Reiskosten en overige kosten - Scholing en training - Overige kosten. Hierbij zijn de aangegane verplichtingen die in 2011 doorlopen meegenomen (bijvoorbeeld de eindafrekening van de grafisch ontwerpster). Er is een bedrag van ,70 overgeheveld naar de begroting Naar verwachting zal de financiering van de publiciteit / wervingscampagne in 2011 meer kosten met zich meebrengen, die uit dit budget kunnen worden voldaan. In de bijlage treft u een cijfermatig overzicht aan Brief Directeur DWI aan WSW Raad d.d

5 Bijlage Financieel overzicht WSW Raad 2010 Omschrijving kostenposten uitgaven verplichtingen Uitgaven + verplichtingen begroting 2010 saldo per 31/12/10 1. Forfaitaire kosten 6.448,42-509, , , ,86 2. Reiskosten en overige kosten 15,99 0,00 15,99 250,00 234,01 3. Scholing en training 6.877,20 55, , , ,80 4. Overige kosten 974, , , , ,01 Totaal , , , , , ,20 509, , , ,52 Retour DWI ,00 Totaal 2009 en , , , , , , ,50 Verplichtingen* Aansluiting grootboek ,70

6 JAARPLAN 2011

7 Jaarplan 2011 WSW Raad Amsterdam Doel Het vanuit het perspectief van mensen met een SW indicatie bewaken van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de WSW. Het vergroten van het draagvlak bij de uitvoering van de wet. Door middel van het gevraagd of ongevraagd adviseren van de directie DWI en daarmee Pantar, de uitvoeringsorganisatie van de WSW. Werkwijze In de interne WSW Raadsvergaderingen neemt de Raad besluiten over advisering en in het directieoverleg wordt het advies vervolgens uitgebracht aan de directie van DWI. Er wordt ingezet op goed onderbouwde adviezen. Hiertoe wordt deelgenomen aan trainingen. De adviezen gaan ter kennisneming naar de wethouder en de leden van de gemeenteraadscommissie Werk, Participatie en Armoede (WPA). Voor de interne werkwijze wordt in 2011 de laatste hand gelegd aan het huishoudelijk reglement voor de WSW Raad, conform de Verordening. Samenstelling WSW Raad Door wisseling en vertrek van leden in 2010 is het nodig in 2011 opnieuw te werven. Sinds de oprichting in 2009 is een zetel gereserveerd voor een ouder/wettelijk vertegenwoordiger van WSW geïndiceerde met een verstandelijke beperking. De overige plaatsen zullen naar verwachting na de publiciteitacties kunnen worden ingevuld. In 2011 zal een wervingsactie worden uitgevoerd. Trainingen Voor 2011 zijn zes trainingen gepland die door een externe trainer (o.a. Odyssee) zullen worden gegeven. Onderwerpen training: communicatie achterban, contact politiek, volgen/inspreken commissie WPA; wetskennis (WSW); vergadertechniek; oefenen vaardigheden; kennisvermeerdering rond thema s ter voorbereiding van de adviezen. Een van de zes trainingen is gebruikt om de activiteiten van de Raad in 2010 te evalueren en het Jaarplan 2011 nader in te vullen. Communicatie Er zijn verschillende communicatiekanalen die in 2011 verder uitgebouwd zullen worden, vice versa. Het gaat om communicatie met DWI /directie, met Pantar, met de achterban, met de Raadscommissie, met de Wethouder en de Gemeenteraad. Individuele ontwikkeling van de leden De begroting houdt er rekening mee om naast de collectieve trainingen ook individuele cursussen te kunnen betalen. Voor 2011 is hiervoor een gering bedrag beschikbaar. De leden van de WSW Raad kunnen tevens gratis deelnemen aan computerlessen die de DWI Academie organiseert. In een persoonlijk gesprek met de voorzitter, secretaris en ambtelijk secretaris kan 1 keer per jaar over de individuele situatie en wensen worden gesproken.

8 Resultaten Eind 2011 heeft de WSW Raad: 2010 geëvalueerd; de eigen werkwijze verder ontwikkeld, geëvalueerd en beschreven; het huishoudelijk reglement compleet gemaakt; tenminste twee adviezen aan de directie uitgebracht; een logo, een folder en een telefoonnummer om de communicatie met de achterban te verbeteren; een website; werkbezoeken gebracht aan werkplekken van de achterban Eind 2011 kunnen alle leden door de invulling van de vragenlijst voor individuele raadsleden opnieuw aangeven wat ze geleerd hebben (ervaring met samenwerking, vergaderen taken uitvoeren etc., cursus, training) en hoe zij de WSW Raad ervaren

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders inspraak kunnen uitoefenen bij belangrijke onderwerpen betreffende de

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Handvatten voor de PVT Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe wordt een personeelsvertegenwoordiging succesvol? 4 Wetgeving 6 De bevoegdheden van de PVT?

Nadere informatie

Monitor Burgerparticipatie

Monitor Burgerparticipatie 2013 Monitor Burgerparticipatie Een inventarisatie van gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie David Bos Den Haag, februari 2014 HDR-014 advertentie 232x175.indd 11 12-08-11

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 16 december 2007 Briefnummer : 2007-51.118/51/A.28, CW Zaaknummer : 65386 Behandeld door : Draper L.T.C.M. Telefoonnummer : (050) 316 4919 Antwoord op : Bijlagen

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum

Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum 1 Maastricht, december 2013 Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door ZorgOnderzoek Nederland Medische Wetenschappen

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie