Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg"

Transcriptie

1 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Werken aan het versterken van de palliatieve zorg

2 Algemeen Er zijn in Nederland 66 netwerken palliatieve zorg met nationale dekking waarin aanbieders van palliatieve zorg zich verenigd hebben. Via de Regeling palliatieve terminale zorg (Rptz) vanuit het ministerie van VWS wordt de subsidie geregeld aan de netwerken. Vorig jaar heeft in opdracht van de staatssecretaris van VWS, drs. M.J. van Rijn, een onderzoeksbureau samen met de meest betrokken veldorganisaties deze regeling geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten is er een advies uitgebracht en de staatsecretaris wil de ondersteuning van de netwerken in de nieuwe regeling handhaven gedurende de looptijd van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg, namelijk tot en met Deze regeling zal in afstemming met Stichting Fibula worden uitgewerkt, met enkele uit te werken aanpassingen (o.a. bereik van de netwerken, financiering niet alleen o.b.v. inwoner aantal, scherpere verantwoording). Fibula zal ten behoeve hiervan een advies ontwikkelen in samenspraak met een klankbordgroep, bestaande uit een aantal bestuurders en voorzitters van de Netwerken Palliatieve Zorg. De directeur van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en tevens voorzitter van het Bestuurlijk Platform van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden is lid van deze klankbordgroep. Focus 2016 In 2016 richt het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden zich verder op het versterken van de samenwerking en verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio. Het netwerk zal activiteiten uitvoeren die passen bij de vier kerntaken: coördineren, informeren, signaleren en faciliteren. Daarbij wordt nadrukkelijk aangesloten bij behoeften en gesignaleerde knelpunten uit het veld en wordt verbinding gemaakt met landelijke ontwikkelingen. Bestuurlijk Platform In 2015 is de samenstelling van de deelnemers aan het Bestuurlijk Platform geëvalueerd en zijn er vacatures voor nieuwe deelnemers uitgezet. Extra aandacht behoeft het vervullen van de vacatures vanuit huisartsenzorg en GGZ. In 2016 wordt de taakverdeling geëvalueerd teneinde als platform stabiel en flexibel te blijven. Door de nieuwe leveringsvormen van Palliatieve Terminale Zorg is er vanuit het Bestuurlijk Platform behoefte een bredere samenwerking met zorgverzekeraars en gemeenten. In 2016 zal ten behoeve hiervan een stakeholders overleg worden georganiseerd. Jaarplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2

3 Netwerkberaad In het afgelopen jaar zijn de criteria voor deelname aan het netwerk geactualiseerd en vanuit deze vernieuwing zal het ontwerp en structuur van de samenwerking worden herzien. In de huidige structuur komt het netwerkberaad een aantal malen rondom een thema bij elkaar met als doel elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen, ervaringen te delen en kennis te vergroten. De deelnemers zijn afgevaardigden van organisaties die lid zijn van het netwerk, waaronder verpleegkundige specialisten, palliatief verpleegkundigen, coördinatoren hospices en VPTZ, adviseur IKNL en managers. Ten behoeve van doorontwikkeling van het netwerk zal in 2016 een actievere deelname gevraagd worden van netwerkleden. Deelnemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan minimaal 1 werkgroep rondom een thema. Deze werkwijze versterkt de regionale samenwerking en bevordert de betrokkenheid van alle deelnemende organisaties. De thema s richten zich op het verder verbeteren van de palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten. De resultaten van de proefimplementatie van de Zorgmodule palliatieve zorg zijn een belangrijk hulpmiddel bij de uitwerking van de thema s. Er zijn bestaande werkgroepen rondom de thema s: - Huisbezoeken in de palliatieve fase - Interculturele palliatieve zorg - Zorg voor Naasten - Geestelijke zorg in de laatste levensfase - Deskundigheidsbevordering Deze werkgroepen zijn in meer of mindere mate actief. Sommige werkgroepen zijn kwetsbaar door een klein aantal deelnemers en uitbreiding is wenselijk. Voorstel voor nieuwe thema s in 2016 is: - Formele zorg en informele zorg - Palliatieve overdracht - Markering van het palliatieve traject - Café doodgewoon - egpo Jaarplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 3

4 Nationaal Programma Palliatieve Zorg In 2014 heeft het Ministerie van VWS via ZonMw geld beschikbaar gesteld voor een Nationaal Programma Palliatieve Zorg om de palliatieve zorg in Nederland te verbeteren. Er komt aandacht voor de thema s: - Bewustwording en cultuur - Organisatie en continuïteit van zorg - Zorginhoudelijke innovatie - Patiënten participatie Voorwaarde is dat scholing, onderzoek en praktijk gekoppeld worden bij de verbetervoorstellen. In Nederland zijn rondom de UMC zeven samenwerkingsverbanden gevormd. In deze regio is er een intentieverklaring getekend voor samenwerking en afstemming tussen LUMC, IKNL, Haagse Hogeschool en netwerken palliatieve zorg Haaglanden, Leiden, Goude en Delft. In 2015 heeft de organisatie van het consortium (Propallia) verder vorm gekregen. De projecten die in de 1 e subsidieronde zijn ingediend door Propallia in het kader van het programma Palliantie van ZonMw zijn niet gehonoreerd. Propallialeden nemen wel deel aan een aantal goedgekeurde projecten van andere regio s. Vanuit Propallia zullen we starten met een onderzoek in het kader van een uit Utrecht geïnitieerd project om passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase te bieden voor niet westerse migranten. Bij dit project wordt gekeken naar verbinding in de concrete uitvoering met het project Interculturele Palliatieve Zorg in dit netwerk. Ook nemen we deel aan een project vanuit Maastricht om een toolkit voor onderwijs in de palliatieve zorg in de basiscurricula geneeskunde te ontwikkelen. In 2016 zal Propallia in alle geledingen: Patiënten en naastenraad, coördinatiegroep en stuurgroep verder werken aan de lijnen voor de toekomst en worden projectideeën voor de tweede subsidieronde uitgewerkt. Vanuit dit netwerk is er actieve deelname in de verschillende overlegorganen: stuurgroep, strategisch coördinatieteam en patiënten- en naastenraad. Ook is er initiatief genomen vanuit Haaglanden om een projectidee, gericht op het optimaliseren van de Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg met als focus relationele afstemming, uit te werken tot een subsidieaanvraag. 5.1 Coördinatie Activiteit Doelstelling Actie en resultaat Wie Wanneer Bestuurlijk Platform Consensus over het palliatieve beleid in de regio Haaglanden. Vaststellen en faciliteren van regionaal beleid. Stakeholdersoverleg organiseren. Bestuurlijk Platform Netwerkcoördinator () Projectleider (PL) 4x per jaar Mei Jaarplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 4

5 Netwerkberaad Consortium Propallia Afstemming organisatie van zorg aan palliatieve patiënten in de regio en verbetering van de kwaliteit hiervan. Netwerkpartners zijn betrokken bij Propallia. Werkgroepen formeren rondom thema s. Bijeenkomsten organiseren, informatie uitwisseling, regionale afstemming en beleidsvoorbereiding. Informeren van het netwerk over de voorgang van Propallia. Netwerkpartners uitnodigen voor deelname aan projecten en enthousiasmeren tot indienen projectidee. Netwerkleden PL Consortiumsecretaris Propallia, Netwerkpartners, Februari 3 x per jaar Bovenregionale samenwerking, richting geven aan doelstellingen van het consortium. Deelname stuurgroep. Deelname Strategisch coördinatieteam. Directeur Transmurale Zorg 4x per jaar 6x per jaar Deelname Patiënten- en Naastenraad. 6x per jaar Projectidee Optimaliseren van de Goede Voorbeelden uitwerken en indienen bij ZonMw., Projectgroep Januari/februari Jaarverslag Versterkte samenwerking en verbeterde kwaliteit van de palliatieve zorg. Deelname landelijk netwerkcoördinatoren overleg consortia Opstellen van jaarverslag netwerk Opname jaarverslag, PL 2 x per jaar December /Januari Jaarplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 5

6 Jaarplan Subsidieaanvraag VWS Subsidievaststelling Netwerkcoördinatoren en PL s overleg landelijk vanuit stichting Fibula Symposia en bijeenkomsten regionaal en landelijk Versterkte samenwerking en verbeterde kwaliteit van de palliatieve zorg. De door de Stichting Transmurale Zorg aangevraagde subsidie voor 2017 is door VWS toegekend. De door de Stichting Transmurale Zorg verantwoording subsidie 2015 is door VWS vastgesteld. Geïnformeerd zijn en anderen informeren. Kennis vergroten en delen met netwerk. Relaties leggen en onderhouden (netwerken). netwerk in het jaarverslag van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Jaarplan 2016 schrijven. Het jaarplan wordt besproken en vastgesteld door het Bestuurlijk Platform. Aanvragen subsidie VWS Verantwoording subsidie VWS Deelname aan landelijke overleggen voor coördinatoren. Deelnemen aan relevante bijeenkomsten en informatie delen in netwerk. Bestuurlijk Platform en PL Directeur TMZ, accountant Directeur TMZ, accountant PL, PL Januari Najaar Voorjaar 4 x per jaar 5.2 Informeren Activiteit Doelstelling Actie en resultaat Door wie Wanneer Overzicht initiatieven /projecten in de regio Deelnemers leveren initiatieven aan bij de PL. Netwerkleden, PL 2 x per jaar Netwerkleden zijn geïnformeerd over elkaars iniatieven op het gebied van palliatieve zorg en delen kennis. Er is een actueel overzicht van initiatieven en projecten van aangesloten netwerkorganisaties. Jaarplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 6

7 Netwerkwebsite Patiënten en naasten informeren. Actueel houden van de website. Secretariaat,, PL Zorgverleners informeren. Elektronische nieuwsbrief Netwerk is geïnformeerd. Opstellen en verzenden van nieuwsbrieven. Netwerkpartners uitnodigen om nieuws voor de nieuwsbrief aan te leveren. Foldermateriaal regionaal Bieden van actuele Verstrekken regionale en landelijk informatie. werkafspraken, Pal voor U, themaboekjes, informatiegids palliatieve zorg. Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) Publieke bewustwording palliatieve zorg. Bekendheid van en aandacht voor (de mogelijkheden van) Palliatieve zorg. Informeren en stimuleren van netwerkpartners om activiteiten te organiseren. Ondersteuning bieden met promotiemateriaal en PR. Participeren in de publieksbijeenkomst op 12 oktober van het Platform Dood gewoon in Den Haag. Netwerkpartners, PL Secretariaat,, PL Netwerkleden, Platform Dood gewoon in Den Haag, 4-6 x per jaar Oktober Den Haag TranS PR en verbinding brede groep zorgverleners in de regio. Bijdrage leveren d.m.v. meedenken over invulling en voordragen van organisaties en personen. en PL 1 x per jaar Café Doodgewoon Ontmoetingsbijeenkomsten rondom een thema voor patiënten, naasten en overige belangstellenden. Werkgroep oprichten. Samenwerken met gemeente Den Haag vanuit het Platform Dood gewoon Den Haag. Werkgroep, 2 3 x per jaar Jaarplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 7

8 5.3 Signaleren Activiteit Doelstelling Actie en resultaat Door wie Wanneer Overzicht capaciteit Vaststellen beschikbare capaciteit en bezetting van de palliatieve zorgplekken. Capaciteitsonderzoek (kwantitatieve gegevens) hospices en palliatieve units uitvoeren. Inzichtelijk maken van aantal opnames specifieke doelgroepen. Coördinatoren hospices, palliatieve units, Januari en juni Cliëntenperspectief Formele Zorg en Informele Zorg Het cliëntperspectief is geborgd in de projectaanvragen van het consortium Propallia. De samenwerking tussen de Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers (VPTZ) en professionele zorgorganisaties die thuiszorg bieden is versterkt. Er is een toename van de inzet van vrijwilligers van de VPTZ in de thuiszorg. Bestuurlijk Platform stelt op basis van uitkomsten advies op m.b.t. nieuwe initiatieven. Organiseren van bijeenkomsten Patiënten en Naastenraad door programmasecretaris Propallia met inhoudelijke ondersteuning door. Zorgvragers beoordelen de project ideeën en maken deel uit van de projectgroepen. Werkgroep oprichten en werkafspraken opstellen t.b.v. het versterken van de samenwerking. Pilot organiseren waarbij werkafspraken worden uitgevoerd. Pilot evalueren. Consortiumsecretaris Propallia Patiënten- en Naastenraad Propallia Adviseur Zorgbelang Werkgroep, Coördinator VPTZ, PL 6x per jaar Jaarplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 8

9 elektronisch Gestructureerd Patiënten Overleg (egpo) Tekortkomingen en knelpunten Er wordt een start gemaakt met het gebruik van egpo. Knelpunten op netwerkniveau worden gesignaleerd en opgepakt. Werkgroep oprichten voor uitwerking. Afstemming binnen het netwerk en Transmurale Zorg over gebruik egpo. Binnen de structurele overlegvormen is er aandacht voor knelpunten en mogelijke verbeteracties. Werkgroep, PL Netwerkleden,, PL 5.4 Faciliteren Activiteit Doelstelling Actie en resultaat Door wie Wanneer Kennis vergroten en delen.? Basisscholing palliatieve zorg voor verpleegkundigen De scholing heeft minimaal 1 keer plaatsgevonden. Samenwerken en afstemmen met onderwijsafdeling LUMC. Scholing uitzetten en werven. Coördinator nascholing LUMC, Consulenten helpdesk PZ, Basisscholing Palliatieve zorg voor verzorgenden Palliatieve Overdracht Kennis vergroten en delen. De scholing heeft 1 x plaatsgevonden. Kwaliteit van de palliatieve overdracht in POINT is verbeterd. Organiseren van en werven voor de basisscholing palliatieve zorg. Werkgroep overdracht oprichten voor uitwerking. Consulenten helpdesk PZ, Werkgroep, Najaar De samenwerking tussen de ziekenhuizen en thuiszorg voor palliatieve patiënten is verbeterd. Toevoeging Palliatieve overdracht in eoverdracht. Bijeenkomst voor verpleegkundigen uit de ziekenhuizen en thuiszorg met aandachtsgebied palliatieve zorg organiseren. Najaar 2016 Jaarplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 9

10 Markering van het palliatieve traject Interculturele palliatieve zorg Start met implementeren en borging van de Suprise Question binnen diverse organisaties Deskundigheid in regio samenbrengen en toegankelijk maken voor zorgverleners. Werkgroep oprichten. Kennis /ervaringen delen t.b.v. de implementatie en borging. Film Ik heb een dokter in Marokko actief verspreiden in de regio begeleid met handreiking voor scholing. Werkgroep, of PL Kennisnetwerk, Docenten Kennisnetwerk, PL continu Januari maart Het verder ontwikkelen en borgen van het Kennisnetwerk Interculturele palliatieve zorg. Casuïstiekbespreking Interculturele palliatieve zorg organiseren voor verpleegkundigen en verzorgenden met docenten uit Kennisnetwerk. Voorjaar Huisbezoeken in de palliatieve fase Zorg voor naasten Consensus over afspraken en inzet huisbezoeken vanuit verschillende zorgorganisaties. Inzet huisbezoeken in de regio s Haaglanden, Delft- Westland-Oostland en Zoetermeer vergroten. Er is structureel aandacht voor naasten van palliatieve patiënten in de regio. Training/workshop organiseren voor specifieke doelgroep Het aanbieden en actueel houden van relevante informatie op de website van het Netwerk PZH. De folder Huisbezoeken in de palliatieve fase uit 2014 herzien. Actueel houden App Transmurale Werkafspraken Den Haag e.o. t.a.v. afspraken rondom huisbezoeken. De regionale richtlijn Zorg voor naasten en het samenvattingskaartje uit Werkgroep, PL Werkgroep, PL Najaar Voorjaar Jaarplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 10

11 2015 worden waar mogelijk onder de aandacht gebracht. Geestelijke zorg in de laatste levensfase Ernstig zieke mensen ontvangen zo goed mogelijk passende geestelijke zorg afgestemd op de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond. Actueel houden App Transmurale Werkafspraken Den Haag e.o. t.a.v. richtlijn Zorg voor Naasten. Het geactualiseerde boekje Geestelijke zorg in de laatste levensfase uit 2015 uitbreiden met contactgegevens van geestelijk verzorgers in Zoetermeer. PL Najaar Februari Casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen Er hebben 2 casuïstiek besprekingen plaatsgevonden. Er wordt door de netwerkleden gebruik gemaakt van elkaars deskundigheid. Verbinding leggen met landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van zingeving- en levensvragen. Het organiseren van 2 opvolgende casuïstiekbesprekingen i.s.m. de coördinator en consulenten van de helpdesk palliatieve zorg. Coördinator helpdesk, verpleegkundig consulenten helpdesk PZ, PL 1 x per jaar Casuïstiekbespreking voor artsen Er heeft 1 casuïstiek bespreking plaatsgevonden. Het organiseren van 1 casuïstiekbespreking i.s.m. de coördinator en consulenten van de helpdesk palliatieve zorg. Consulenten helpdesk, PL of Doodgewoon Den Haag Er is een dienstenaanbod Deelname aan Platformleden 1 x per jaar Jaarplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 11

12 om waardig sterven voor alle Hagenaars mogelijk te maken. vergaderingen en de diverse bijeenkomsten. De verbinding maken tussen het netwerk palliatieve zorg en het Platform Doodgewoon Den Haag. Doodgewoon Den Haag, Jaarplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 12

Jaarplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg

Jaarplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Terugblik 2014 3 2.1 Regionaal 3

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Haaglanden

Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2013 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (Netwerk PZH) richt zich op het versterken van de samenwerking en

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Haaglanden

Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2014 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (Netwerk PZH) richt zich op het versterken van de samenwerking en

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

ORGANISATIE EN CONTINUÏTEIT VAN DE PALLIATIEVE ZORG. Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator NPZ Haaglanden

ORGANISATIE EN CONTINUÏTEIT VAN DE PALLIATIEVE ZORG. Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator NPZ Haaglanden ORGANISATIE EN CONTINUÏTEIT VAN DE PALLIATIEVE ZORG Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator NPZ Haaglanden Het landschap van Palliatieve Zorg Lokaal Regionaal Bovenregionaal Landelijk Lokaal: Welke zorg-

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator,

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017 NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017 Netwerk Palliatieve zorg regio Zutphen www.netwerkpalliatievezorg.nl/zutphen Anna Kempe a.kempe@sensire.nl tel: 06 2001 7978 concept Jaarplan 2017 Netwerk

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg. Zaanstreek- Waterland. Jaarplan

Netwerk Palliatieve Zorg. Zaanstreek- Waterland. Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg 2015 Zaanstreek- Waterland Jaarplan Inhoud Inleiding... 3 1. Coördineren (A)... 4 Omschrijving beoogde activiteiten... 4 Omschrijving beoogde resultaat... 4 Tijdsinvestering...

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2017

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2017 Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2017 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016

Activiteitenplan 2016 Activiteitenplan 2016 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen (NPZA) is een grootstedelijk netwerk. Er zijn naast de huidige 14 partners, een groot aantal andere zorgorganisaties en individuele

Nadere informatie

Status: ontwikkeldocument

Status: ontwikkeldocument CONSORTIUM NOORD HOLLAND EN FLEVOLAND Een programmatische aanpak Status: ontwikkeldocument 1. Inleiding Goede palliatieve zorg en ondersteuning voor iedere burger in 2020 is de inzet waarop ZonMw op verzoek

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Inleiding In 2009 bestaat de Stichting 10 jaar. Met het thema NETwerken is NetWERKEN is daar in een lustrumbijeenkomst aandacht aan besteed. De reactie

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek

Activiteitenplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek Activiteitenplan Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek September 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag. 3 2. Organisatiestructuur Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek pag. 4 3. Activiteitenplan

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Inleiding De netwerken palliatieve zorg maken, samen met stichting Agora, IKNL en kenniscentra palliatieve zorg, onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur. Ten aanzien van de taken

Nadere informatie

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2]

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2] Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2015 [2] Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een samenstelling van 4 subregionale netwerken. Het gaat om de netwerken Etten-Leur/Zundert, Moerdijk/Drimmelen,

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg. Zaanstreek- Waterland. Jaarplan

Netwerk Palliatieve Zorg. Zaanstreek- Waterland. Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg 2016 Zaanstreek- Waterland Jaarplan Inhoud Inleiding... 3 1. Coördineren (A)... 5 Omschrijving beoogde activiteiten... 5 Omschrijving beoogde resultaat... 5 Tijdsinvestering...

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Noorden. Flevoland. Jaarplan

Netwerk Palliatieve Zorg Noorden. Flevoland. Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Noorden Oost- Flevoland 2016 Jaarplan Inhoud Inleiding... 3 Doelstellingen Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) 2014-2020:... 4 Doelstellingen op het gebied van bewustwording

Nadere informatie

Implementatie Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in regio Haaglanden

Implementatie Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in regio Haaglanden Implementatie Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in regio Haaglanden Heleen van Milligen Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. heleen.vanmilligen@transmuralezorg.nl Aanleiding

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2011. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de regio Haaglanden

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland

Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland In dit jaarbericht leest u hoe het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek- Waterland in 2014 palliatieve zorg onder de aandacht heeft gebracht

Nadere informatie

Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden

Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Augustus 2016 Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator Ilse.brummelhuis@transmuralezorg.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan Netwerken palliatieve zorg Drenthe 2016 met doorkijk naar 2017

Jaarplan Netwerken palliatieve zorg Drenthe 2016 met doorkijk naar 2017 Doelstelling netwerken palliatieve zorg Drenthe De vier netwerken palliatieve zorg zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de palliatieve patiënt en de naasten. Waarbij naar de patiënt

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2013 [2] Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een regionale samenwerking van 4 subregionale netwerken met

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio

Jaarplan 2014. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio Jaarplan 2014 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat is het bestaansrecht van de Stichting?... 3 3. Wat willen

Nadere informatie

Genero Invitational Conference 27 maart 2017

Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Frans Baar, Spec Ouderengeneeskunde, Consulent consultatief palliatief team, directeur stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg Ellen Vink, Netwerk coördinator

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 509 Palliatieve zorg Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Interdisciplinaire samenwerking in Netwerken Palliatieve Zorg

Interdisciplinaire samenwerking in Netwerken Palliatieve Zorg Godebaldkwartier 914 3511 DT Utrecht E info@stichtingfibula.nl I www.stichtingfibula.nl @StichtingFibula Interdisciplinaire samenwerking in Netwerken Palliatieve Zorg Achtergrondinformatie 1. Inleiding

Nadere informatie

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan?

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Heleen van Milligen Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Programma Doel van de workshop Informatie

Nadere informatie

29-03-16. Pallia>eve zorg Noord- Limburg. Netwerken Palliatieve Zorg. Wat doet ketenzorg Hulp bij Demen>e & Wat doet het Netwerk Pallia>eve Zorg &

29-03-16. Pallia>eve zorg Noord- Limburg. Netwerken Palliatieve Zorg. Wat doet ketenzorg Hulp bij Demen>e & Wat doet het Netwerk Pallia>eve Zorg & Pallia>eve zorg Noord- Limburg Wat doet ketenzorg Hulp bij Demen>e & Wat doet het Netwerk Pallia>eve Zorg & Een sterk vangnet ook voor mensen met demen0e en diens naasten! Marian Kessels & Lise-e Dickhoff-

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Netwerken Palliatieve Zorg. Noord-Holland/ Flevoland. Jaarplan

Netwerken Palliatieve Zorg. Noord-Holland/ Flevoland. Jaarplan Netwerken Palliatieve Zorg 2016 Noord-Holland/ Flevoland Jaarplan Inhoud Inleiding... 3 1. Coördineren (A)... 5 Omschrijving beoogde activiteiten... 5 Omschrijving beoogd resultaat... 5 2. Informeren (B)...

Nadere informatie

Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden

Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Juni 2015 Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator Ilse.brummelhuis@transmuralezorg.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden

Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Januari 2017 Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator Ilse.brummelhuis@transmuralezorg.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Consortium Noord-Holland en Flevoland

Consortium Noord-Holland en Flevoland Consortium Noord-Holland en Flevoland Ontmoeting verbindt Een ronde langs de netwerken palliatieve zorg Januari 2017 Marianne Klinkenberg Wies Wagenaar Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Weergave gesprekken...

Nadere informatie

WERKPLAN 2017 vastgesteld sept BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Noordoost Friesland

WERKPLAN 2017 vastgesteld sept BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Noordoost Friesland Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiënten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing, en de bestrijding van andere lichamelijke klachten, is net zo belangrijk

Nadere informatie

Themabijeenkomst netwerkcoördinatoren 22 maart 2012 Bunnik

Themabijeenkomst netwerkcoördinatoren 22 maart 2012 Bunnik Themabijeenkomst netwerkcoördinatoren 22 maart 2012 Bunnik Activiteiten bestuur 1. Interne organisatie 2. Contact met andere organisaties 3. Ondersteuningsstructuur palliatieve zorg in Nederland (advies

Nadere informatie

Naam vertegenwoordiger: Mevr. K. de Kwaasteniet ( directeur innovatie en kwaliteit)

Naam vertegenwoordiger: Mevr. K. de Kwaasteniet ( directeur innovatie en kwaliteit) Samenwerkingsovereenkomst netwerk palliatieve zorg Zuidoost Groningen Buurtzorg Nederland Ommelanderziekenhuisgroep, locatie st. Lucas Regionale Huisartsen Vereniging Groningen Stichting Blanckenbörg Stichting

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland

Activiteitenplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Activiteitenplan 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Ireen Proot, netwerkcoördinator Maastricht, september 2014 1 Inhoudsopgave I. Inleiding pag. 3 II. Organisatiestructuur Netwerk PZ Heuvelland pag.

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio

Jaarplan 2013. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio Jaarplan 2013 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is bestaansrecht van de Stichting 3 3. Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Consortium PalZO

Consortium PalZO Consortium PalZO 2016-2020 In verbinding op weg naar een continuüm van vertrouwen Inhoud Inleiding 2 Missie Visie Kernwaarden 1. Consortium PalZO 3 1.1 Coördinatiegroep PalZOco 1.2 Netwerken PalZO regio

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Eemland

Jaarplan 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Eemland Jaarplan 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Eemland 2 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 4 Doelstelling en werkwijze... 5 Participanten... 7 Activiteiten... 8 A. Coördineren... 8 B. Informeren... 10 C. Signaleren...

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Activiteitenplan Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland

Activiteitenplan Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Activiteitenplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Veron Schrijnemaekers, netwerkcoördinator Maastricht, 28-9-2015 1 Inhoudsopgave I. Inleiding pag. 3 II. Organisatiestructuur Netwerk PZ Heuvelland

Nadere informatie

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente p/a Livio, afdeling Stafzorg Postbus 379, 7500 AJ Enschede Tel: 053-4881200 Email: h.mulder@livio.nl Website: http://palliatieftwenteoost.ikcnet.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Missie en doelen Organisatie Palliantie. Meer dan zorg Subsidieopdracht VWS Speerpunten in

Inhoudsopgave. 1. Missie en doelen Organisatie Palliantie. Meer dan zorg Subsidieopdracht VWS Speerpunten in JAARPLAN 2017 Inhoudsopgave 1. Missie en doelen 3 2. Organisatie 3 3. Palliantie. Meer dan zorg 3 4. Subsidieopdracht VWS 3 5. Speerpunten in 2017 3 6. Specifieke activiteiten in 2017 4 a. Organisatie

Nadere informatie

WERKPLAN 2017 vastgesteld sept.2016 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidwest Friesland

WERKPLAN 2017 vastgesteld sept.2016 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidwest Friesland Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiënten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing, en de bestrijding van andere lichamelijke klachten, is net zo belangrijk

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking die ongeneeslijk ziek zijn,

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009 Activiteiten Netwerk Palliatieve Zorg 2009 ASPECT DOEL ACTIVITEIT WIE WANNEER STATUS FINANCIERING 1. Gezamenlijke verbetercultuur Samenwerking opnieuw vastleggen 2. Nieuw convenant opstellen door partijen

Nadere informatie

projectplan Centrum voor Levensvragen Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland

projectplan Centrum voor Levensvragen Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland projectplan Centrum voor Levensvragen Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland Auteur: Patricia Appeldoorn Datum: Maandag

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 November 2013

JAARPLAN 2014 November 2013 JAARPLAN 2014 November 2013 Inhoudsopgave 1. Missie en doelen 3 2. Organisatie 3 3. Subsidieopdracht VWS 3 4. Speerpunten in 2014 3 5. Activiteiten in 2014 4 A. Organisatie en ontwikkeling 4 B. Informatie

Nadere informatie

Nationaal programma palliatieve zorg & seamless palliative care trajectory

Nationaal programma palliatieve zorg & seamless palliative care trajectory Nationaal programma palliatieve zorg & seamless palliative care trajectory Het programma beoogt om in 2020 voor de palliatieve patiënt en zijn naasten te kunnen voorzien in optimale palliatieve zorg van

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2012 en 2013. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente

Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente Werkgroep Snuffelstages April 2010 Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest-Twente

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad & Zuidoost-Utrecht JAARPLAN 2015

Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad & Zuidoost-Utrecht JAARPLAN 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad & Zuidoost-Utrecht JAARPLAN 2015 November 2014 Inhoudsopgave 1. Missie en doelen 3 2. Organisatie 3 3. Subsidieopdracht VWS 3 4. Speerpunten in 2015 3 5. Activiteiten

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland

Activiteitenplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Activiteitenplan 2014 Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Ireen Proot, netwerkcoördinator Maastricht, september 2013 1 Inhoudsopgave I. Inleiding pag. 3 II. Organisatiestructuur Netwerk PZ Heuvelland pag.

Nadere informatie

Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk

Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk www.embraze.net Aanleiding Toename kanker patiënten, complexe behandelingen, maatwerk. Toename van kwaliteitseisen/normen, krimpend budget, wijziging rol

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

Jaarplanning Jaarplanning Netwerk PZ Roermond eo

Jaarplanning Jaarplanning Netwerk PZ Roermond eo Jaarplanning 2014 Achtergrond Palliatieve zorg betreft alle zorg die gericht is op het verlichten van het lijden van patiënten in de laatste fase van het leven. Naast de bestrijding van lichamelijke symptomen

Nadere informatie

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARVERSLAG 2016

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARVERSLAG 2016 NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARVERSLAG 2016 Netwerk Palliatieve zorg regio Zutphen www.netwerkpalliatievezorg.nl/zutphen Anna Kempe a.kempe@sensire.nl tel: 06 2001 7978 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden

Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Juli 2014 Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator Ilse.brummelhuis@transmuralezorg.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland

Jaarverslag 2012 Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland Jaarverslag 2012 Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland W.M. Dudokweg 69 1703 DC Heerhugowaard www.netwerkpalliatievezorg.nl/noordkennemerland e-mail: p.appeldoorn@zonh.nl

Nadere informatie

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Visie op Palliatieve Terminale Zorg in Oostelijke Zuid-Limburg en de rol van het netwerk PTZ Inleiding Mensen die terminaal zijn terminale patiënten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O.

JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O. JAARVERSLAG 2015 JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. Ook dit jaar zijn wij er in

Nadere informatie

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland De implementatie Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland o Start van het project o Opbouw en inhoud kwaliteitskader o Passende financiering o De essenties o De eerste stappen naar implementatie o Implementatie

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

Evaluatie regeling Palliatieve terminale zorg (PTZ)

Evaluatie regeling Palliatieve terminale zorg (PTZ) Evaluatie regeling Palliatieve terminale zorg (PTZ) Enschede, 17 september 2015 NV/15/1455/erptz drs. Maarten te Nijenhuis ir. Nienke van Vliet dr. Patrick Jansen drs. Harry Doornink Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

De Zorgmodule Palliatieve Zorg

De Zorgmodule Palliatieve Zorg De Zorgmodule Palliatieve Zorg - wat betekent dit voor de professional en zijn werkveld?- 2e regionale symposium palliatieve zorg s Hertogenbosch, 2 oktober 2014 Drs. Jaap R.G. Gootjes Alg. directeur /

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

Zicht op goede voorbeelden palliatieve zorg. Jetty Zuidema, senior adviseur palliatieve zorg Kennismarkt, 8 oktober 2015, Nijverdal

Zicht op goede voorbeelden palliatieve zorg. Jetty Zuidema, senior adviseur palliatieve zorg Kennismarkt, 8 oktober 2015, Nijverdal Zicht op goede voorbeelden palliatieve zorg Jetty Zuidema, senior adviseur palliatieve zorg Kennismarkt, 8 oktober 2015, Nijverdal Programma Palliatieve zorg ontwikkelingen Uitdagingen pz binnen VG-sector

Nadere informatie

Werkconferentie Implementatie Zorgmodule Programma Palliatieve zorg bij dementie 16 juni 2016

Werkconferentie Implementatie Zorgmodule Programma Palliatieve zorg bij dementie 16 juni 2016 Werkconferentie Implementatie Zorgmodule Programma Palliatieve zorg bij dementie 16 juni 2016 Werkgroep Natascha van Kats, Avoord Zorg en Wonen Anjo Kommeren, Elisabeth Breda Gerry t Lam, Rivas Magda Wallenburg,

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Voorwoord Voor u ligt het activiteitenplan van de stichting Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden- Holland. Het plan is een afgeleide van het beleidsplan en de activiteiten

Nadere informatie

Profiel. Directeur. 7 november Opdrachtgever Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken en RSO Haaglanden

Profiel. Directeur. 7 november Opdrachtgever Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken en RSO Haaglanden Profiel Directeur 7 november 2016 Opdrachtgever Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken en RSO Haaglanden Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

16/02/2013. Op weg naar een betere transmurale zorg

16/02/2013. Op weg naar een betere transmurale zorg Op weg naar een betere transmurale zorg Balliu Kristof Wondzorgconsulent Brandwondencentrum Neder Over Heembeek Wondzorgcoördinator wondz.org Situering van een wondzorgspecialist in de thuiszorg. Als wondverpleegkundige

Nadere informatie

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP. Inleiding

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP. Inleiding STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP Secretariaat: Röntgenlaan 6 2641 ZH Pijnacker Telefoon: 015 369 55 47 Inleiding Het jaar 2013 verliep voor ons werk rustig. In punt 2 van dit

Nadere informatie

Subsidienr WERKPLAN 2016 vastgesteld sept.2015 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidoost Groningen

Subsidienr WERKPLAN 2016 vastgesteld sept.2015 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidoost Groningen Subsidienr 322839 Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiënten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing, en de bestrijding van andere lichamelijke klachten, is

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN NPZZG

COMMUNICATIEPLAN NPZZG juni 2015 COMMUNICATIEPLAN NPZZG Inleiding Dit communicatieplan beoogt de interne en externe communicatie van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland (NPZZG) te stroomlijnen en adequaat te laten verlopen.

Nadere informatie

CONCEPT. Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen. Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg. Definitief, juni 2017

CONCEPT. Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen. Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg. Definitief, juni 2017 CONCEPT Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg 2018 Definitief, juni 2017 Scholing Palliatieve zorg voor verpleegkundigen 2018 Duur van

Nadere informatie

Eindrapportage Appendix borgingsactiviteiten Zin Geving

Eindrapportage Appendix borgingsactiviteiten Zin Geving Eindrapportage Appendix borgingsactiviteiten Zin Geving In gesprek met kwetsbare ouderen Datum: 22 maart 2016 Kenmerk: 2013217 Looptijd: 1 mei 2015 15 maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3

Nadere informatie

Structuur van het NPZ

Structuur van het NPZ Winthontlaan 200 3526 KV Utrecht T 030 8506061 E info@stichtingfibula.nl I www.stichtingfibula.nl @StichtingFibula Structuur van het NPZ Adviesdocument 1. Inleiding structuur van het NPZ Het document structuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist 30 Zeist 7 Driebergen 1 Doorn - vrijwillige terminale thuiszorg in en rond Zeist - Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1

Nadere informatie

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Auteur: Cindy Rodigas, student Universiteit Maastricht In samenwerking

Nadere informatie

Nieuws uit en voor het netwerk

Nieuws uit en voor het netwerk Nieuwsbrief NPZZG, Jaargang 4, uitgave 3 View this email in your browser Nieuws uit en voor het netwerk Project deskundigheidsbevordering Na akkoord van het netwerkbestuur is eerder dit jaar, op basis

Nadere informatie