Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio"

Transcriptie

1 Jaarplan 2014 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Wat is het bestaansrecht van de Stichting? Wat willen we bereiken? Ontwikkelingen Focus Activiteiten Doelgroepgerichte activiteiten Logistieke activiteiten Zorg en ICT Platform Zorg en ICT Projectcoördinatie Borging van projectresultaten en ketenafspraken Ontmoeten en Verbinden Communicatie activiteiten... 9 Bijlage Jaarplan 2014 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2/10

3 1. Inleiding In 2014 bestaat de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 15 jaar. Dat vormt een goede gelegenheid om te bezien wat we in de afgelopen jaren bereikt hebben als het gaat om samenhang in de zorg en waar we ons in de komende jaren op moeten richten lijkt in veel opzichten een overgangsjaar te worden, gezien de landelijke plannen rondom de verschillende transities die in 2015 in werking moeten treden. De Stichting heeft daarin een functie door zorgorganisaties en zorgverleners met elkaar te verbinden om deze maatschappelijke opgave in te vullen. In het afgelopen jaar zijn de afspraken over de aanscherping van het beleid van de Stichting uit 2012 geïmplementeerd. Vanuit een gezamenlijke ambitie van zorgaanbieders staat de Stichting voor het effectief organiseren van een overleg- en infrastructuur in de regio die gericht is op samenhang in zorg en welzijn. Uitgangspunt daarbij is steeds de vraag uit de regio en het samen met zorgverleners in het veld invulling geven aan oplossingen. In dit jaarplan wordt de positie van de Stichting beschreven, wordt een kort algemeen overzicht van de ontwikkelingen gegeven en wordt ingegaan op de keuzes voor Afgesloten wordt met het overzicht van de activiteiten. 2. Wat is het bestaansrecht van de Stichting? In het bestuur is het bestaansrecht van de Stichting als volgt geformuleerd: De Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. is: Een netwerkorganisatie die samenhang in de Haagse regio wil bevorderen; Vanuit de cliënt georiënteerd: diverse aanbieders/diverse sectoren die samenwerken om efficiënter en kwalitatief betere zorg te realiseren; Een onafhankelijk en inhoudsgericht platform; Gericht op zorg en welzijn en aanspreekpunt voor andere organisaties; Ontwikkelaar van infrastructuren en gezamenlijke afspraken, zoals verwijslijnen en ketens; uitvoering van zorg valt buiten de scope van de Stichting. Implementatie wordt overgedragen aan de betrokken zorgorganisaties; Organisator van kennisdeling en kennisontwikkeling rond specifieke patiëntengroepen. 3. Wat willen we bereiken? Overal waar samengewerkt wordt intramuraal/extramuraal en waar een gezamenlijke aanpak toegevoegde waarde heeft binnen de Haagse regio is de Stichting betrokken als wegbereider; De Stichting bestaat uit partijen die samen willen werken binnen de regio; De Stichting zorgt voor uniforme manieren van werken/richtlijnen voor de regio (standaarden, overdracht van zorg, afstemming); De Stichting vertaalt wensen/verwachtingen van de patiënten/cliënten in de standaarden; De Stichting zorgt voor uniforme basis kwaliteitscriteria; Deze kwaliteitscriteria zijn zo goed dat de zorgverzekeraar ze gebruikt als ijkpunt /norm zettend voor afspraken binnen de regio en met zorgverleners. Voor de nadere invulling van criteria voor projecten wordt verwezen naar de bijlage. Jaarplan 2014 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 3/10

4 4. Ontwikkelingen Door de verschuivingen en de bezuinigingen in de financiering van de zorg en de transities die dit teweeg brengt, is er veel aan het veranderen. De rol van gemeenten en verzekeraars wordt versterkt en de inhoudelijke beweging naar participatie van de patiënt/burger en zorg in de buurt is duidelijk. Dat vraagt om eerder en anders inspelen op de vraag en om meer nadruk op gezondheid en preventie. Binnen de Stichting krijgt dit vorm vanuit de bestuurlijke en inhoudelijke samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgverleners. Dit leidt tot een breed spectrum van activiteiten op geleide van de vraag uit de regio. Hierbij is aandacht voor de ontwikkeling van regionale richtlijnen, voor netwerkvorming en kennisdeling, voor afstemming in logistieke processen en voor afspraken over wijkgerichte samenwerking. Zeker de plannen voor de verschuiving van financiering van de wijkverpleging naar de basisverzekering, de gevolgen hiervan en de mogelijkheden om mede hier door de samenhang in de zorg te versterken, zullen aandacht krijgen. Vanaf 2014 krijgt de verbinding van Zorg met ICT weer een plaats in de activiteiten van de Stichting. De platformfunctie wordt overgenomen van RSO Haaglanden en dit zal mogelijk leiden tot nieuwe projecten die door het elektronisch verbinden van zorgverleners onderling en met patiënten op een andere manier samenhang in de zorg versterken. Tevens biedt dit de mogelijkheid te bezien hoe bepaalde overlegvormen in elkaar geschoven kunnen worden. 5. Focus 2014 In de activiteiten wordt onderscheid gemaakt tussen de actieve netwerken, die een aantal verbeteracties willen gaan uitvoeren en de netwerken die dat niet doen en waar het onderhouden van het bestaande op de voorgrond staat. De activiteit Haal meer uit je artsenbezoek wordt in overleg met de projectgroep gestopt. In de meeste gevallen wordt de patiënt bij een verwijzing naar het ziekenhuis via ZorgDomein deze informatie ter voorbereiding op het gesprek met de specialist al meegegeven. Als nieuwe activiteiten worden voorgesteld: Transmuraal incident melden, met gebruikmaking van al bestaande meldingssystemen. Gevolgen van de overgang van thuisverpleging naar de basiszorg, met specifiek aandacht voor de functies van wijkverpleegkundige zichtbare schakels en casemanager dementie. Transfer met vertrouwen: Voortzetting onder gewijzigde voorwaarden? Platform Zorg en ICT: aansluiting LSP, overdracht in de keten, o.a. medicatiegegevens. Project ondersteuning multidisciplinaire samenwerking (egpo). Jaarplan 2014 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 4/10

5 6. Activiteiten Het jaarplan ziet er als volgt uit: achter iedere activiteit zijn kort de verwachte resultaten en de acties aangegeven. Voor een aantal activiteiten hebben de betreffende stuurgroepen meer gedetailleerde plannen opgesteld Doelgroep gerichte activiteiten Activiteit Doelstelling Actie & Resultaat Financiering Netwerk palliatieve zorg Versterkte samenwerking en verbeterde kwaliteit van de palliatieve zorg. De stuurgroep van het netwerk stelt een eigen jaarplan op. Kennisdeling en signalering vinden plaats in het Subsidie VWS Coördinatie Helpdesk palliatieve zorg CVA Zorgketen Wijkverpleegkundige Zichtbare Schakels Laagdrempelige, goed toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige consultatie aan hulpverleners in de regio Haaglanden en Delft Westland Oostland. Sturing keten op basis van cijfers inhoudelijke afstemming in de keten. Borging van de functie van de brede wijkverpleegkundige (zichtbare schakel). netwerkberaad. Ondersteuning en coördinatie helpdesk. Uitvoeren van scholingen om deskundigheid in de regio te vergroten. Versterking samenwerking ziekenhuizen en overleg over transmurale teamvorming in samenwerking met IKNL. Rapportage opstellen. Evaluatie informatie materiaal voor patiënten. Netwerkbijeenkomst organiseren i.s.m. Hersenstichting en lectoraat revalidatie Haagse Hogeschool in de Brain Awareness Week. Activiteiten coördineren rondom Dag van de Beroerte. Landelijk Kennisnetwerk CVA, werkgroep Sturing en Borging. Faciliteren professionaliteit van Wijkverpleegkundigen Zichtbare Schakels. Kennis delen en deskundigheidsbevordering in schakeloverleggen. Monitoring door rapportage IKNL Gemeente Den Haag Jaarplan 2014 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 5/10

6 Mantelzorg Versterken relatie tussen professional en mantelzorger met specifiek aandacht voor respijtzorg en inzet van vrijwilligers. Beïnvloeding nieuwe aanspraak wijkverpleging. Organiseren bestuurlijk draagvlak en overleg stakeholders. Stedelijke promotie van de functie Organiseren van drie netwerkbijeenkomsten en doorontwikkeling van kennis en instrumentenkoffer, gericht op de inzet van vrijwilligers. Verbinding lectoraat. Geriatrische revalidatie Nog in te vullen In overleg met projectleidersoverleg. Netwerk Dementie Versterkte samenwerking en verbeterde kwaliteit van de zorg en ondersteuning aan mensen met dementie. Wondzorg Netwerk Ouderenzorg Haaglanden Ontwikkeling, implementatie en actualisatie richtlijnen op het gebied van wondzorg. Samenwerking in de zorg aan ouderen verbeteren, samen met Lijn 1 en gemeente Den Haag. De stuurgroep van het netwerk stelt een eigen jaarplan op met specifiek aandacht voor: Casemanagement in relatie tot de nieuwe aanspraak wijkverpleging. Casemanagement bij transities. Centraal aanmeldpunt. Bemoeizorg. Borging netwerkstructuur na afloop van beleidsregel dementie per 1 jan Informatie aan burgers, patiënten en mantelzorgers op basis van het regionale zorgprogramma dementie. Opstellen van kwaliteitscriteria voor wondzorg. Afronding richtlijn oncologische wonden en organiseren wondsymposium. Start ontwikkeling richtlijn acute wonden. Jaarplan wordt in de stuurgroep opgesteld, mogelijke aandachtspunten vitale ouderen, ondervoeding, valpreventie, screening. Gemeente Den Haag Beleidsregel dementie/ Zorgkantoor Nationaal Programma Ouderenzorg en Jaarplan 2014 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 6/10

7 6.2. Logistieke activiteiten Activiteit Doelstelling Actie & Resultaat Financiering Transferpunten De werkwijze van de transferpunten is aangepast aan de veranderende regelgeving en waar nodig zijn aanvullende afspraken gemaakt. Continuering van de ondersteuning en inspelen op externe ontwikkelingen. Regionaal organiseren van scholing en praktijkoverleg. Experiment Regelarme zorg: Transfer met vertrouwen (i.s.m. VWS) Farmaco Therapeutisch Transmuraal Overleg (FTTO) Zorgvrager doet mee De zorg voor mensen die na ontslag uit het ziekenhuis met zorg naar huis gaan regelarm maken. Multidisciplinaire samenwerking op gebied van farmacotherapie verder ontwikkelen. Patiënt een actieve rol geven in de overdracht van de zorgverlening en het effect daarvan onderzoeken. Doorontwikkeling POINT. Eventuele voortzetting in Evaluatie en borging regionale richtlijnen (dermatologie, chronische nierschade, vitamine D). Afronding richtlijn anticoagulantia, implementatie en organisatie symposium. Opstellen nieuwe richtlijn. Medicatieveiligheid. Afronding project. en In Voor Zorg Innovatiefondsen van verzekeraars Transmuraal incidenten melden In overleg met Portaal voor patiëntveiligheid (CMR = Centrale Medicatie-Incidenten Registratie) Medicatieveiligheid CVA Keten Extern aanvragen Jaarplan 2014 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 7/10

8 6.3. Zorg en ICT Platform Organiseren van drie kennisbijeenkomsten over specifieke thema s, bijvoorbeeld patiëntenplatforms, ondersteuning van multidisciplinaire samenwerking, hanteren van standaarden, veilige berichtenuitwisseling en privacy. Gebruikersraad en Stuurgroep Architectuur: in 2014 wordt of en hoe deze overlegvormen voortgezet of gecombineerd worden met overleggen in de transmurale zorg. Regionale besluitvorming, bijvoorbeeld over aansluiting landelijke infrastructuur, nieuwe projecten, nieuw te ontwikkelen/implementeren zorgdiensten. Deelname aan relevante landelijke overleggen (NICTIZ, VZVZ) en aan overleg met regionale organisaties in de directe omgeving over transregionaal berichtenverkeer Zorg en ICT Projectcoördinatie Op basis van regionale besluitvorming kan er behoefte zijn aan projecten die zich richten op de ontwikkeling of implementatie van zorgdiensten. Projecten kunnen ook voortkomen vanuit het regionale of landelijke beleid. Onderwerpen die vanuit 2014 om voortzetting van projectcoördinatie vragen, zijn: Aansluiting LSP ten behoeve van Medicatieoverdracht en Waarnemingsdossier Huisartsen in samenwerking met VZVZ. E-receptverkeer vanuit ziekenhuizen naar openbare apotheken. Elektronische ondersteuning van multidisciplinaire samenwerking en casemanagement (egpo). Beschikbaarheid van plaatsen in de VVT in POINT Borging van projectresultaten en ketenafspraken Activiteit Doelstelling Actie & Resultaat Financiering Intersectoraal overleg Niet Onderhoud samenwerking. Bijeenkomst in de Brain Awareness Week aangeboren Hersenletsel (CVA). MS Onderhoud samenwerking. Kennisuitwisseling organiseren: Netwerkbijeenkomst najaar; Eén voorbereidingsbijeenkomst. PEG katheter Afspraken evalueren en borgen. Boekjes worden door secretariaat verspreid. Zorg voor mensen met Afspraken evalueren en borgen. Kennisuitwisseling organiseren. fibromyalgie COPD Onderhoud samenwerking. Netwerkbijeenkomst en uitwisseling faciliteren. Jaarplan 2014 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 8/10

9 6.6. Ontmoeten en Verbinden Activiteit Doelstelling Actie & Resultaat Financiering Ontmoetingsbijeenkomst Regionale activiteit organiseren; thema bepalen in overleg met partners, gebruik LinkedIn. Eén ontmoetingsbijeenkomst is georganiseerd Communicatie activiteiten Activiteit Doelstelling Actie & Resultaat Financiering Tijdschrift TranS Drie nummers uitbrengen. Elektronische versie door ontwikkelen en breed ter beschikking stellen. Deelnemende instellingen Elektronische Nieuwsbrieven Stichting algemeen Netwerk Dementie Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarverslag Bekendheid geven aan activiteiten van de Stichting Opstellen en verzenden van de nieuwsbrieven, verbinden met website. Actuele websites Opstellen jaarverslag en coördineren van de inbreng vanuit de verschillende activiteiten. Bijdrage leveren aan symposia, bijeenkomsten en op verzoek van Nieuwsbrieven zijn volgens afgesproken frequentie uitgebracht: Stichting algemeen 10x Netwerk Dementie Haaglanden 4x Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 4x Bijhouden Doorontwikkelen Jaarverslag in april gereed. Aan activiteiten buiten de regio is medewerking gegeven. andere regio s. Deelname aan landelijke netwerken Landelijke kennisuitwisseling. Deelname Landelijk overleg van transmurale organisaties en andere landelijk overleggen ten behoeve van specifieke doelgroepen. Jaarplan 2014 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 9/10

10 Bijlage Aan welke criteria moet een project voldoen? Veel van de projecten waar de Stichting voor gevraagd wordt, gaan over onderwerpen die anders tussen organisaties in blijven liggen. Samenwerken en het ontwikkelen en doorvoeren van gezamenlijke afspraken of richtlijnen geven de deelnemende zorgverleners ook meer kracht richting de inkopers van zorg. Instellingen dienen zich daarbij steeds de vraag te stellen welk probleem wil ik met behulp van de Stichting oplossen. Belangrijk bij de start van projecten is de vraag of het te borgen is bij anderen? Op dit moment heeft de Stichting een aantal netwerken onder haar hoede. Alleen als er geen andere partij is die een dergelijk netwerk in stand kan houden en/of als daar externe fondsen voor beschikbaar zijn, is dit een taak van de Stichting. Om de bestaande activiteiten en netwerken vanuit de Stichting actief te blijven ondersteunen, wordt ieder jaar bezien of deze nog binnen de portfolio passen. Zo wordt ieder netwerk gevraagd een eigen jaarplan op te stellen met minimaal drie concreet omschreven verbeterpunten. Indien dat niet het geval is, wordt de ondersteuning vanuit de Stichting verminderd tot het jaarlijks organiseren van een netwerkbijeenkomst met als doel kennisdeling. Doel van het project Het project dient bij te dragen aan het verwezenlijken van de doelstelling van de Stichting, namelijk het bevorderen van de samenhang in de zorg in de Haagse regio. Aspecten hierbij zijn: Versterking van de samenhang in de zorg in de regio; Ontwikkeling van ketenkwaliteit; Verbetering van kwaliteit van zorg voor de patiënt; Versterking van patiënten participatie en zelfredzaamheid; Bevordering van continuïteit en zorg op maat; Verbetering van doelmatigheid: minder kosten per patiënt, vermindering van overheadkosten. Ook de omvang van de doelgroep/proces weegt hierbij mee; Verbetering van het benutten van beschikbare capaciteit in de regio; Verbetering van de deskundigheid van betrokken beroepsgroepen. Eindresultaat Het project leidt tot regionale afspraken over het betreffende onderwerp. Haalbaarheid Een globale toetsing van de haalbaarheid van het project en de benodigde randvoorwaarden zijn noodzakelijk om de mogelijkheden van de Stichting zo goed mogelijk te benutten. Daarbij komen aan de orde: Bestaande samenwerkingsrelatie tussen beroepsgroepen/instellingen; Overeenstemming over taakgebieden/domeinen; Per beroepsgroep bezien: verzwaring van takenpakket; aanwezige deskundigheid; draagvlak; Financiële onderbouwing; Eventuele belemmeringen in de wet- en regelgeving. Overige aandachtspunten Deelname van minimaal twee partijen; Concreet en meetbaar: de eindresultaten en beoogde doelen zijn SMART te formuleren; Niet concurrentie gevoelig; Vraaggericht: aansluiting bij actuele vraagstukken van de deelnemers; Er is geen (markt) alternatief - oftewel er zijn geen andere partijen die het ontwikkelwerk/opzetten van protocollen voor hun rekening nemen; Mogelijkheid om na afronding de activiteit onder te brengen in de normale bedrijfsvoering van de instellingen. Jaarplan 2014 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 10/10

Jaarplan 2013. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio

Jaarplan 2013. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio Jaarplan 2013 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is bestaansrecht van de Stichting 3 3. Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Inleiding In 2009 bestaat de Stichting 10 jaar. Met het thema NETwerken is NetWERKEN is daar in een lustrumbijeenkomst aandacht aan besteed. De reactie

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

Jaarplan 2015. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Jaarplan 2015 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat is het bestaansrecht van de Stichting?... 3 3. Wat willen we bereiken?... 3 4. Ontwikkelingen... 4 5. Focus

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Profiel. Directeur. 7 november Opdrachtgever Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken en RSO Haaglanden

Profiel. Directeur. 7 november Opdrachtgever Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken en RSO Haaglanden Profiel Directeur 7 november 2016 Opdrachtgever Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken en RSO Haaglanden Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 3. Inspanningen en prestaties... 5 3.1 Geleverde zorgdiensten...

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Haaglanden

Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2013 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (Netwerk PZH) richt zich op het versterken van de samenwerking en

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg

Jaarplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Terugblik 2014 3 2.1 Regionaal 3

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Onze standaard werkwijze gericht op kwaliteit... 6 2.1 Handboek voor het maken van Transmurale Afspraken en de Mobiele

Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Onze standaard werkwijze gericht op kwaliteit... 6 2.1 Handboek voor het maken van Transmurale Afspraken en de Mobiele Jaarplan 2016 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Onze standaard werkwijze gericht op kwaliteit... 6 2.1 Handboek voor het maken van Transmurale Afspraken en de Mobiele App... 6 2.2 Regionaal Zorgpad... 7 2.3 Inrichting

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2012 en 2013. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de

Nadere informatie

Tel.: Website: Jaarverslag. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

Tel.: Website:  Jaarverslag. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Tel.: 070-7000077 E-mail: info@transmuralezorg.nl Website: www.transmuralezorg.nl Jaarverslag Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2014 1. Inleiding Inleiding jaarverslag In 2014 vierde Transmurale

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg

Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Algemeen Er zijn in Nederland 66 netwerken palliatieve zorg met nationale

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties

Nadere informatie

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan?

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Heleen van Milligen Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Programma Doel van de workshop Informatie

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2011. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de regio Haaglanden

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Haaglanden

Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2014 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (Netwerk PZH) richt zich op het versterken van de samenwerking en

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator,

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Implementatie Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in regio Haaglanden

Implementatie Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in regio Haaglanden Implementatie Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in regio Haaglanden Heleen van Milligen Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. heleen.vanmilligen@transmuralezorg.nl Aanleiding

Nadere informatie

Ketencoördinatorendag

Ketencoördinatorendag Ketencoördinatorendag 11 oktober 2017 #kcdag17 Verbeteren van de multidisciplinaire transmurale CVA zorg in de regionale netwerken d.m.v. aangesloten CVA zorgketens Welkom 10.00 Nieuws 10:30 Competenties

Nadere informatie

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken Effectief bureaucratie verminderen Rolien de Jong MSc, Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. AWBZ en WMO SBO 28 maart 2013 Programma Introductie Context Den Haag Waarom afschaffen indicatiestelling?

Nadere informatie

Zorgvrager doet mee? Onderzoek!

Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Verbeteren van de patiëntveiligheid door digitale patiënten participatie? Hersenletsel na een CVA, netwerk in beroering 20 maart 2013 Rolien de Jong MSc Programma 1. Context

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Colofon

Jaarverslag 2012 Colofon Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Colofon Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Loosduinseweg 55 2571 AA Den Haag Tel. : 070-7000077 E-mail : info@transmuralezorg.nl Website : www.transmuralezorg.nl

Nadere informatie

De Standaard Indicatie Bundel

De Standaard Indicatie Bundel Experiment Regelarme Zorg De Standaard Indicatie Bundel Mandateren van indicatiestelling voor Inzet van Zorg ex. Wmo, Awbz en Zvw Gedurende Maximaal 3 maanden na ziekenhuisopname/poliklinische behandeling

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2012

Plan van Aanpak 2012 Plan van Aanpak 2012 Auteurs: Mevr. B.H.(Bernadette) Hessing, coördinator/meldpunt dementie zorgketen A dam Zuidoost & Diemen Dhr. V.W.G. (Wouter) Hogervorst, medisch directeur GAZO en lid dagelijks bestuur

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

Netwerkindicatoren Dementie 2016

Netwerkindicatoren Dementie 2016 Netwerkindicatoren Dementie 2016 Individuele rapportage: Netwerk Dementie regio Haaglanden versie 2, februari 2017 Samen sterk: Goed voorbeeld doet goed volgen! 1 Netwerkindicatoren Dementie 2016 Vilans

Nadere informatie

Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen

Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen HUISARTSEN KRING HAAGLANDEN Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen Informatiebijeenkomst 18 april 2016 Programma Welkom; Hedwig Vos en Leonie van Son Inhoud Zorgprogramma Kwestbare Ouderen: Rob Leinders en Shanti

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Colofon

Jaarverslag 2010 Colofon Jaarverslag 2010 Colofon Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Loosduinseweg 55 2571 AA Den Haag Tel. : 070-7000077 E-mail : info@transmuralezorg.nl Website : www.transmuralezorg.nl 1 2 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2013 [2] Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een regionale samenwerking van 4 subregionale netwerken met

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens Kennisnetwerk CVA Nederland Voor en door CVA zorgketens Inhoudsopgave Inleiding p. 2 1. Hoe werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland? p. 4 Kennisnetwerk CVA Nederland 2. Wat biedt het Kennisnetwerk aan? En

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens Kennisnetwerk CVA Nederland Voor en door CVA zorgketens Inhoudsopgave Inleiding p. 2 1. Hoe werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland? p. 4 2. Wat biedt het Kennisnetwerk aan? En wat is de bijdrage van de

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Ketensamenwerking en gebruik van POINT

Ketensamenwerking en gebruik van POINT IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel tel. (010) 258 5000 www.ysl.nl Ketensamenwerking en gebruik van POINT Natasja van der Winden Presentatie Ketensamenwerking IJsselland Ziekenhuis in regio Rotterdam

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen en activiteiten Geriatrisch netwerk 2011

Kwetsbare ouderen en activiteiten Geriatrisch netwerk 2011 Kwetsbare ouderen en activiteiten Geriatrisch netwerk 2011 Doel Geriatrisch netwerk De kwaliteit van de zorgverlening voor de geriatrische zorgvrager en kwetsbare oudere verbeteren op het terrein van preventie,

Nadere informatie

VAN ZORGSTANDAARD DEMENTIE OP JONGE LEEFTIJD NAAR REGIONAAL ZORGPROGRAMMA DE HANDLEIDING

VAN ZORGSTANDAARD DEMENTIE OP JONGE LEEFTIJD NAAR REGIONAAL ZORGPROGRAMMA DE HANDLEIDING VAN ZORGSTANDAARD DEMENTIE OP JONGE LEEFTIJD NAAR REGIONAAL ZORGPROGRAMMA DE HANDLEIDING Kenniscentrum dementie op jonge leeftijd april 2015 Kennis door Verbinding: Margje Mahler. Met dank aan: Kenniscentrum

Nadere informatie

Wanneer wordt het weer zo n feest!!

Wanneer wordt het weer zo n feest!! Ontslag uit het ziekenhuis/verpleeghuis naar de juiste plaats en op het juiste moment!? Wanneer wordt het weer zo n feest!! Feestelijk Uitdagend Zinnelijk Zuiver Yess Een FUZZY workshop waarin u zelf het

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Probleemstelling In Nederland zijn er jaarlijks 19.000 vermijdbare medicatiegerelateerde

Nadere informatie

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2]

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2] Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2015 [2] Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een samenstelling van 4 subregionale netwerken. Het gaat om de netwerken Etten-Leur/Zundert, Moerdijk/Drimmelen,

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

We hebben elkaar nodig

We hebben elkaar nodig We hebben elkaar nodig Workshop 1 Wat hebben we u beloofd? Vanuit de overheid wordt steeds meer gestuurd op samenwerking tussen zorgverleners in de eerste en tweede lijn. Een goed draaiend netwerk is daarbij

Nadere informatie

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Het HerstelZorgProgramma Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Martijn Lehman de Lehnsfeld Manger Behandelzaken verpleeghuis Leythenrode en Voorzitter Geriatrisch netwerk

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

TinZ, Netwerk Dementie Friesland

TinZ, Netwerk Dementie Friesland TinZ, Netwerk Dementie Friesland Eileen van Ligten Vierde regiobijeenkomst 11 november 2011 Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Dementie Friesland Regiobijeenkomst NPO 11-01-2011 TinZ is een netwerkorganisatie

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Jaarplan ketenzorg dementie 2015 Gelderse Vallei Ede Wageningen - Renkum

Jaarplan ketenzorg dementie 2015 Gelderse Vallei Ede Wageningen - Renkum Jaarplan ketenzorg dementie 2015 Gelderse Vallei Ede Wageningen - Renkum Ter inleiding Goede dementiezorg is opgebouwd uit een aantal verschillende bouwstenen. Iedere mens met dementie is anders. Wat echter

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

In voor Mantelzorg. Uitvloeisel Motie van der Staaij

In voor Mantelzorg. Uitvloeisel Motie van der Staaij In voor Mantelzorg Samenwerking: Vilans en Movisie Financiering: VWS Uitvloeisel Motie van der Staaij Doel: samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers verbeteren in en vanuit zorgorganisaties

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2014, een jaar waarin gebleken is dat de mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Bernadette Hessing Coördinator Dementie Zorgketen Amsterdam ZO-Diemen oktober 2012 1 Initiatief ontwerp fase - Via ZiZo is project groep

Nadere informatie

Palliatieve zorg tot en met 2016 en dan nu verder..

Palliatieve zorg tot en met 2016 en dan nu verder.. Palliatieve zorg tot en met 2016 en dan nu verder.. Een persoonlijke impressie van Wil Hoek Netwerkcoordinator van 2002 tot 2017 in Groningen en Friesland ( 8 netwerken) Ligare 16 maart 2017 Gesprekspunten:

Nadere informatie

Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden December 2013

Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden December 2013 Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden December 2013 Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden - december 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doel van het

Nadere informatie

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Inhoud Inleiding 3 1 Belangenbehartiging 3 2 Communicatie en ledenwerving 3 3 Deskundigheidsbevordering 4 4 Zorgdragen voor kwaliteit 5 5 Vormgeven van de

Nadere informatie

Lang zullen we leven!

Lang zullen we leven! Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd Lang zullen we leven! Inauguratie 16 februari 2011 Dr. Evelyn Finnema Welkom! Waar gaan we het over hebben? Onderwerpen Aanleiding De opgaven en de

Nadere informatie

Inventarisatielijst van Zorgstandaard naar Zorgprogramma Dementie. I Ziektespecifieke zorg

Inventarisatielijst van Zorgstandaard naar Zorgprogramma Dementie. I Ziektespecifieke zorg Inventarisatielijst van naar Zorgprogramma Dementie Naam keten: Contactpersoon keten: Tel nummer contactpersoon keten: Contactpersoon Vilans: TIP! Pak bij het invullen van dit schema de Dementie erbij.

Nadere informatie

25 jaar Ambities van het IKMN. in beweging

25 jaar Ambities van het IKMN. in beweging 25 jaar Ambities van het IKMN in beweging Het Integraal Kankercentrum Midden Nederland (IKMN) is een samenwerkingsverband van hulpverleners, instellingen en patiëntenverenigingen in de provincie Utrecht

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181

Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181 Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181 1 juni 2017 Partijen: De landelijke huisartsenvereniging (LHV) InEen Patiëntenfederatie Nederland Zorgverzekeraars Nederland

Nadere informatie

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 Stichting Hersenletsel.nl Zuid Holland Pagina 1 Inhoud Inleiding Pag. 3 Organisatievorm Pag. 5 Speerpunten 2016 Pag. 6 Actiepunten Pag. 7 Financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg

Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg Geïntegreerde eerstelijnszorg in wijken biedt een zeer kansrijke toekomst. Bent u klaar voor die toekomst? Welke rol wilt u spelen?

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie Leerdoelen U maakt kennis met de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie en deelt kennis

Nadere informatie

Hersenletsel Centrum Zeeland

Hersenletsel Centrum Zeeland Hersenletsel Centrum Zeeland Hersenletsel Zeeland Hersenletsel Zeeland Richa Peters (CVA keten coördinator) en Cisca Zuurveld (NAH coördinator) s-gravenpolderseweg 114a - 4462 RA Goes 0113 236263 of 06-34315562

Nadere informatie

Jaarplan 2017 CVA-keten regio Haaglanden

Jaarplan 2017 CVA-keten regio Haaglanden 1 Jaarplan 2017 CVA-keten regio Haaglanden Inleiding en achtergrond Het jaarplan 2017 voor de CVA-keten in regio Haaglanden is opgesteld naar aanleiding van de ketenvisitatie die in 2016 heeft plaatsgevonden.

Nadere informatie

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 2018 Inleiding Ouderen blijven langer thuis wonen en dat leidt tot een grotere druk op de huisarts. Bovendien is door de stelselwijziging meer

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz Wijkverpleging Introductie Menzis Menzis is sinds 1836 een coöperatie zonder winstoogmerk, een zorgverzekeraar met 2,2 miljoen klanten. De Ledenraad is ons hoogste orgaan. Bij Menzis is iedereen welkom.

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

Toekomst van de Amsterdamse zorgketens dementie. Symposium A dam Zuid-oost en Diemen 16 oktober 2012 Amsterdam

Toekomst van de Amsterdamse zorgketens dementie. Symposium A dam Zuid-oost en Diemen 16 oktober 2012 Amsterdam Toekomst van de Amsterdamse zorgketens dementie Symposium A dam Zuid-oost en Diemen 16 oktober 2012 Amsterdam Opdracht In voor zorg Het ondersteunen van de Zorgketen Dementie Amsterdam in de overgang van

Nadere informatie

In voor Mantelzorg. Uitvloeisel Motie van der Staaij

In voor Mantelzorg. Uitvloeisel Motie van der Staaij In voor Mantelzorg Samenwerking: Vilans en Movisie Financiering: VWS Uitvloeisel Motie van der Staaij Doel: samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers verbeteren in en vanuit zorgorganisaties

Nadere informatie

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Visie op Palliatieve Terminale Zorg in Oostelijke Zuid-Limburg en de rol van het netwerk PTZ Inleiding Mensen die terminaal zijn terminale patiënten

Nadere informatie

Multidisciplinaire ouderenzorg

Multidisciplinaire ouderenzorg Multidisciplinaire ouderenzorg Edith de la Fuente Projectleider Symposium Ouderenzorg - 20 november 2012 Programma Inleiding en kennismaking Opdracht in groepen Terugkoppeling opdracht Presentatie multidisciplinaire

Nadere informatie

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Rapportage Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Werkgroepleden Annemiek van Dorst, fysiotherapeut Astrid Lanslots, diëtist Thuiszorg Mark en Maas Judith Vera, fysiotherapeut Marianne Jansen, Huispitaal Janine

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst

Informatie bijeenkomst Informatie bijeenkomst De zorg geborgd in Noord en Oost Groningen 9 september 2013 Agenda informatiebijeenkomst 9 september 1) Opening 2) Terugkijken werkconferentie 26 april 3) Impressie data-analyse

Nadere informatie

DIGI-ZORG. Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling:

DIGI-ZORG. Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling: Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. DIGI-ZORG Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl Penvoerende instelling: Hogeschool Rotterdam Directeur Instituut Gezondheidszorg:

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Platform 12 november Hanneke van der Haar en Leo Jetten

Platform 12 november Hanneke van der Haar en Leo Jetten Platform 12 november 2015 Hanneke van der Haar en Leo Jetten Doelstelling WeMOve Verhogen medicatieveiligheid door het tijdig delen van kwalitatief goede en betrouwbare medicatiegegevens (incl. ICA) m.b.v.

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Transmurale zorgbrug

Transmurale zorgbrug Transmurale zorgbrug 13 februari 2014 Geriatriedagen 2014 Renate Agterhof, verpleegkundig specialist Spaarne Ziekenhuis Marina Tol, onderzoekscoördinator AMC Programma Aanleiding, ontwikkeling en stand

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie