Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant"

Transcriptie

1 Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

2 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties in de regio met als doel de kwaliteit van de palliatieve zorg te optimaliseren en de samenwerking te versterken. Er zijn naast de 19 convenantpartners ook een groot aantal andere zorgorganisaties en professionals betrokken bij de palliatieve zorg in het netwerk. Het is elk jaar weer een uitdaging om de organisaties en professionals te enthousiasmeren en te betrekken bij de activiteiten van het netwerk. Om hier op gestructureerde wijze uitvoering aan het geven stelt het Netwerk jaarlijks een jaarplan op. Het jaarplan wordt mede samengesteld door de organisaties en professionals betrokken bij het netwerk. Het jaarplan is een uitwerking van het meerjarenbeleidplan Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant De activiteiten zoals beschreven in het jaarplan zijn onderverdeeld in de volgende vier thema s: 1. organisatie en coördinatie 2. kennis en vaardigheden 3. informatievoorziening en 4. kwaliteit. Binnen deze thema s zijn de vier kerntaken voor Netwerken Palliatieve Zorg geborgd [1], te weten: coördineren, informeren, signaleren en faciliteren. De vier kerntaken bieden een kader en een kapstok voor de ontwikkeling van de kwaliteit, professionaliteit en herkenbaarheid van netwerken en sluiten aan bij de subsidieregeling. Er is voor gekozen de activiteiten onder te verdelen in vier thema s en niet direct onder de vier kerntaken te plaatsen, daar per thema en zelfs per activiteit meerdere kerntaken van toepassing kunnen zijn. Marije Brüll Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant September 2015 [1] handreiking minimale eisen netwerk palliatieve zorg, 2014 Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Het jaarplan is een uitwerking van het meerjarenbeleidsplan 2014-

3 1. Organisatie en coördinatie van het netwerk Onderwerp Activiteit Beoogd resultaat Wie Wanneer Beleid Beleid netwerk Opstellen jaarplan Uitvoeren van het beleid aan de hand van de beschreven activiteiten Jaarverslag 2015 Opstellen nieuw beleidsplan Bestuur Vier keer per jaar gestructureerd overleg onder leiding van netwerkcoördinator Klankbordgroepen Klankbordgroep professionals: vier keer per jaar gestructureerd overleg Klankbordgroep vrijwilligers: 1 keer per jaar overleg: optioneel in extra bijeenkomst plannen: ervaringen delen icm onderwerp intervisie. Werkgroepen Samenbrengen partijen ten aanzien van een specifiek onderwerp: - extramurale geestelijke begeleiding - samenwerkende hospicevoorzieningen - palliatieve teams ziekenhuizen Nationaal Programma Palliatieve zorg: Palliantie meer dan zorg/ consortia Participatie consortium Limburg/ Zuidoost Brabant (actief lid coördinatieteam Limburg- Zuidoost Brabant) en deelname Consortium Nijmegen en omstreken 1 Informeren netwerkpartners over ontwikkelingen en besluitvorming gezamenlijke projecten binnen het programma Palliantie, meer dan zorg. Visie en kaders van het netwerk voor de komende jaren zijn helder. Vaststellen beleid en kaders, creëren bestuurlijk draagvlak, bevorderen samenhang en informatie-uitwisseling Vaststellen beleid en kaders, creëren draagvlak, bevorderen samenhang en informatie-uitwisseling Afstemming en versterken samenwerking vrijwillige en professionele zorg Afstemming en samenwerking in de regio Samenwerking op bovenregionaal niveau op het gebied van onderwijs, onderzoek en implementatie Richting geven aan doelstellingen van het consortium convenantpartners Stuurgroep in samenwerking met netwerkcoördinator Klankbordgroepleden in netwerkcoördinator Netwerkcoordinator ism medisch adviseur en professionals in het veld Netwerkcoördinator, partijen in het veld en partijen aangesloten bij consortia eind 2015 wordt deelname aan beide consortia geëvalueerd Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Het jaarplan is een uitwerking van het meerjarenbeleidsplan 2014-

4 Contact zorgkantoor/ zorgverzekeraar Samenwerking met landelijke en regionale partijen Landelijke en regionale ontwikkelingen Capaciteit palliatieve zorg Een keer per jaar overleg zorgkantoor, daarnaast telefonisch en mailcontact Specifiek aandacht hervormingen zorgstelsel Vertegenwoordiging van netwerk bij- en deelname aan: landelijke en regionale bijeenkomsten en werkgroepen (bijvoorbeeld stuurgroep PZ Helmond/ werkgroep Agora ethiek en spirituele zorg) Informatie en kennisuitwisseling netwerkpartners, regionale en landelijke stakeholders Deelname aan regionale en landelijke bijeenkomsten en symposia (o.a. landelijk overleg coördinatoren) Volgen en anticiperen voortgang Nationaal Programma Palliatieve Zorg en consortiavorming Zorg dragen voor een evenredig aanbod van de verschillende vormen van palliatieve zorg in de regio; onder andere actueel overzicht van palliatieve bedden in de regio, bespreken van palliatieve bedbezetting 1 x per jaar met stuurgroep en het signaleren van knelpunten in deze. Knelpunten bespreekbaar maken met zorgkantoor. Financiering Subsidie Volgen ontwikkelingen herziening subsidie netwerken Zorgdragen vaststelling subsidie 2015 Aanvragen subsidie netwerk 2017 Boekhouding Bewaken en beheren begroting Opstellen jaarrekening en jaarrapportages Aanleveren accountantsverklaring Afstemming en informatieuitwisseling Relatiebeheer Informatie en kennisuitwisseling, Input leveren voor landelijk en regionaal beleid Op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg Anticiperen op deze ontwikkelingen Voldoende capaciteit van verschillende vormen van palliatieve zorg naar gelang de behoefte van de patiënt Subsidietoekenning regeling palliatieve en terminale zorg Gezonde en transparante financiële administratie Netwerkcoördinator Netwerkcoördinator (in convenantpartners) Netwerkcoördinator en medisch adviseur ism stuurgroep convenantpartners Netwerkcoördinator September boekhouder en netwerkpartners Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Het jaarplan is een uitwerking van het meerjarenbeleidsplan 2014-

5 2. Kennis en vaardigheden Onderwerp Activiteit Beoogd resultaat Wie Wanneer Netwerk als informatiecentrum palliatieve zorg Deskundigheidsbevordering Tweejaarlijks symposium Palliatieve zorg door verzorgenden Richtlijnen Samenbrengen en op toegankelijke wijze delen van kennis, initiatieven en expertise via verschillende mediakanalen Faciliteren en ontwikkelen van scholing voor diverse doelgroepen: artsen (huisartsen, specialisten, specialisten ouderengeneeskunde) verpleegkundigen verzorgenden vrijwilligers overig Mogelijkheden (onder voorbehoud: betreft een eerste inventarisatie netwerkpartners) - gespreksvoering laatste levensfase - dementie - complementaire zorg - palliatieve zorg in andere culturen - verdiepende scholing voor verpleegkundigen - palliatieve oncologie voor huisartsen - palliatieve sedatie en euthanasie - op vraag van de doelgroep (bv specifieke scholing voor vrijwilligers) Organisatie van een tweejaarlijks symposium voor verpleegkundigen, verzorgenden en andere geïnteresseerden Lopend aanbod netwerkpartners: B-learning voor verzorgenden Het netwerk heeft kennis van nieuwe richtlijnen en verspreidt deze in de regio Overzicht- en delen van kennis in de regio Kennisvergroting, kwaliteitsverbetering Jaaroverzicht scholingen, workshops en bijeenkomsten Kennisvergroting Netwerken Deskundigheidsbevordering verzorgenden Informatie-uitwisseling en het verhogen van kwaliteit partijen in de regio Netwerkcoördinator en Medisch Adviseur in overleg met professionals in het palliatieve werkveld partijen in de regio netwerkpartijen en vijf netwerken regio Brabant Netwerkcoördinator, Medisch adviseur Minimaal 4 bijeenkomsten in Consultatie in de regio Leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van de consultatiemogelijkheden in de regio Optimale bereikbaarheid en mogelijkheden tot consultatie in de regio netwerkpartners Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Het jaarplan is een uitwerking van het meerjarenbeleidsplan 2014-

6 3. Informatievoorziening Onderwerp Activiteit Beoogd resultaat Wie Wanneer Informatiebulletin Website Sociale kaart Uitbrengen digitale nieuwsbrief Digitale nieuwsflits Onderhoud en beheer website Netwerk Zuidoost Brabant Bijhouden en uitbreiden informatie op de website Promoten van de website tijdens scholingen en andere contacten Onderhouden en actualiseren digitale sociale kaart Samenstellen regionale wegwijzer (in combinatie met het magazine Pal voor U) en zorgdragen voor verspreiding in de regio Informatie uitwisseling Optimale en actuele informatie voorziening aan patiënt en naasten, publiek en zorgverlener Bekendheid website vergroten Overzicht aanbod van zorg regio Zuidoost Brabant Transparantie in het aanbod Netwerkcoördinator in secretaresse Netwerkcoördinator in secretaresse secretaresse en Redactie Pal voor U 3 á 4 keer per jaar in digitale nieuwsflits indien gewenst Doorlopend Internationale Dag van de Palliatieve Zorg: open dag hospicevoorzieningen Café Doodgewoon Voorlichting (professional, patiënt en naasten, publiek) Faciliteren van een gezamenlijke open dag van de samenwerkende hospicevoorzieningen in de regio In 2015 heeft een inventarisatie plaatsgevonden naar wensen en behoeften van een café doodgewoon in de regio. De inventarisatie wordt naar verwachting eind 2015 afgerond. Op basis hiervan beslist de stuurgroep of er voldoende draagvlak is voor een Café Doodgewoon in ZOB. Bij een vervolg: faciliteren opzet en organisatie Café Doodgewoon. Heldere informatie, zoveel als mogelijk digitaal soms drukwerk, van de mogelijkheden van palliatieve zorg in de regio Duidelijke informatie op website Publieksvoorlichting, op vraag en proactief aanbod Actief verspreiden foldermateriaal Zo nodig aanvullen en actualiseren bestaande folders netwerk palliatieve zorg Persberichten/ artikeltjes Publiek is bekend met het aanbod palliatieve zorg in de regio Informatievoorziening voor algemeen publiek Informatievoorziening Publiek is bekend met palliatieve zorg en de mogelijkheden secretaresse en hospicevoorzieningen hospicevoorzieningen in de regio Netwerkcoördinator, medisch adviseur en professionals in de regio Doorlopend Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Het jaarplan is een uitwerking van het meerjarenbeleidsplan 2014-

7 4. Kwaliteit (projecten) Onderwerp Activiteit Beoogd resultaat Wie Wanneer Algemeen Kwaliteit van de palliatieve zorg Specifiek Kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio Bespreken knelpunten in de zorg Op basis van gesignaleerde knelpunten uitzetten en evalueren van gezamenlijke verbeteractiviteiten en samenwerkingsprojecten Borgen en verdiepen van datgene wat reeds ontwikkeld is Hoe kun je als netwerk de kwaliteit van de zorg in de regio beïnvloeden? Opstellen van een gedragen voorstel/ visie om de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio, in samenhang, te optimaliseren. Met hierbij aandacht voor: Evaluatiecriteria voor goede zorg (oa Prezokeurmerk) Prioriteiten netwerkpartners Welke instrumenten zijn hierbij mogelijk ondersteunend? (bijvoorbeeld zorgmodule, zorgpad stervensfase, intervisie) Verbeteren van de kwaliteit van de zorg Gezamenlijke visie op gewenste kwaliteit van de zorg in de regio Plan van aanpak het palliatieve werkveld Netwerkpartners Tijdig spreken over het levenseinde (ACP) Extramurale geestelijke begeleiding App palliatieve zorg Transmuraal project tijdig spreken over het levenseinde ism het Catharina Ziekenhuis en partijen in het adherentiegebied Het aanbieden van extramurale geestelijke begeleiding aan patiënten en hun naasten in de palliatieve fase Exploreren financieringsmogelijkheden ten behoeve van continuering aanbod Implementatie app palliatieve zorg in de regio In IKNL en Fibula uitrol app landelijk bespreken Totstandkoming van een regionale transmurale samenwerkingsafspraak tijdig spreken over het levenseinde Scholing voor professionals Regionale folders Uitrol in de regio Verbeteren van de kwaliteit van de zorg Verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg Projectgroep werkgroep geestelijke begeleiding en pool geestelijk begeleiders werkgroep app en VGZ Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Het jaarplan is een uitwerking van het meerjarenbeleidsplan 2014-

8 Projecten ZonMw, programma palliantie. Versterken palliatieve zorg in de eerstelijn Rouw en nazorg Complementaire zorg Actieve bijdrage nieuwe ideeën gezamenlijke projecten en uitwerking hiervan. Projecten eerste call: aangevraagde projecten ontvangen in november definitieve afwijzing/ toekenning. Op basis hiervan zal het netwerk hier in meer of mindere mate een bijdrage aan leveren: - informeren - meedenken en adviseren - participeren Vanuit de Consortia: 1. Implementatie PZ in basiscurriculum V&V 2. ACP en onderwijsprogramma ontwikkelen voor mensen met een verstandelijke beperking 3. Ondersteuning van naasten van dementerenden in instellingen bij het maken van eind leven keuzes + het ontwikkelen van een training voor professionals hierbij 4. Ontwikkelen basiscurricula medische opleidingen 5. Patiëntenparticipatie (samen met consortia Nijmegen, Leiden): bevorderen patiënten participatie en coaching Vanuit de Briz: 6. Zorg voor mensen met dementie: focus op mantelzorg Op basis van landelijke/ regionale ontwikkelingen en knelpunten in de eerstelijns palliatieve zorg met betrokken partijen de mogelijkheden voor samenwerking bespreken om de knelpunten op te lossen: - Spirituele zorg in de huisartsenpraktijk - tijdig spreken over het levenseinde - palliatieve zorg tijdens ANW-uren - casemanagement - PATZ - Zorgpad stervensfase Handreiking nazorggesprek definitief maken en verspreiden in de regio Inventarisatie naar de stand van zaken mbt complementaire zorg bij netwerkpartners Samenwerking en verbeteren kwaliteit van zorg voor beoogde doelgroepen Inventariseren en prioriteren van de ervaren knelpunten in de eerstelijn Bij voldoende draagvlak met verbeterpunten gezamenlijk aan de slag gaan Kennisvergroting en verbetering kwaliteit van zorg patiënt en naasten Overzicht stand van zaken complementaire zorg in de palliatieve fase in de regio Zuidoost Brabant. Netwerk, netwerkpartners en deelnemers consortia Netwerkcoördinator, medisch adviseur, zorggroepen en huisartsenkring klankbordgroep professionals netwerkpartners Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Het jaarplan is een uitwerking van het meerjarenbeleidsplan 2014-

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017 NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017 Netwerk Palliatieve zorg regio Zutphen www.netwerkpalliatievezorg.nl/zutphen Anna Kempe a.kempe@sensire.nl tel: 06 2001 7978 concept Jaarplan 2017 Netwerk

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg

Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Algemeen Er zijn in Nederland 66 netwerken palliatieve zorg met nationale

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg

Jaarplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Terugblik 2014 3 2.1 Regionaal 3

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator,

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Haaglanden

Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2014 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (Netwerk PZH) richt zich op het versterken van de samenwerking en

Nadere informatie

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2]

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2] Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2015 [2] Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een samenstelling van 4 subregionale netwerken. Het gaat om de netwerken Etten-Leur/Zundert, Moerdijk/Drimmelen,

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Haaglanden

Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2013 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (Netwerk PZH) richt zich op het versterken van de samenwerking en

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2017

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2017 Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2017 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg. Zaanstreek- Waterland. Jaarplan

Netwerk Palliatieve Zorg. Zaanstreek- Waterland. Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg 2015 Zaanstreek- Waterland Jaarplan Inhoud Inleiding... 3 1. Coördineren (A)... 4 Omschrijving beoogde activiteiten... 4 Omschrijving beoogde resultaat... 4 Tijdsinvestering...

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2013 [2] Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een regionale samenwerking van 4 subregionale netwerken met

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

Jaarplan Netwerken palliatieve zorg Drenthe 2016 met doorkijk naar 2017

Jaarplan Netwerken palliatieve zorg Drenthe 2016 met doorkijk naar 2017 Doelstelling netwerken palliatieve zorg Drenthe De vier netwerken palliatieve zorg zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de palliatieve patiënt en de naasten. Waarbij naar de patiënt

Nadere informatie

Palliatieve zorg tot en met 2016 en dan nu verder..

Palliatieve zorg tot en met 2016 en dan nu verder.. Palliatieve zorg tot en met 2016 en dan nu verder.. Een persoonlijke impressie van Wil Hoek Netwerkcoordinator van 2002 tot 2017 in Groningen en Friesland ( 8 netwerken) Ligare 16 maart 2017 Gesprekspunten:

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek

Activiteitenplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek Activiteitenplan Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek September 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag. 3 2. Organisatiestructuur Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek pag. 4 3. Activiteitenplan

Nadere informatie

Genero Invitational Conference 27 maart 2017

Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Frans Baar, Spec Ouderengeneeskunde, Consulent consultatief palliatief team, directeur stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg Ellen Vink, Netwerk coördinator

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Inleiding De netwerken palliatieve zorg maken, samen met stichting Agora, IKNL en kenniscentra palliatieve zorg, onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur. Ten aanzien van de taken

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg. Zaanstreek- Waterland. Jaarplan

Netwerk Palliatieve Zorg. Zaanstreek- Waterland. Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg 2016 Zaanstreek- Waterland Jaarplan Inhoud Inleiding... 3 1. Coördineren (A)... 5 Omschrijving beoogde activiteiten... 5 Omschrijving beoogde resultaat... 5 Tijdsinvestering...

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Noorden. Flevoland. Jaarplan

Netwerk Palliatieve Zorg Noorden. Flevoland. Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Noorden Oost- Flevoland 2016 Jaarplan Inhoud Inleiding... 3 Doelstellingen Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) 2014-2020:... 4 Doelstellingen op het gebied van bewustwording

Nadere informatie

Netwerken Palliatieve Zorg. Noord-Holland/ Flevoland. Jaarplan

Netwerken Palliatieve Zorg. Noord-Holland/ Flevoland. Jaarplan Netwerken Palliatieve Zorg 2016 Noord-Holland/ Flevoland Jaarplan Inhoud Inleiding... 3 1. Coördineren (A)... 5 Omschrijving beoogde activiteiten... 5 Omschrijving beoogd resultaat... 5 2. Informeren (B)...

Nadere informatie

29-03-16. Pallia>eve zorg Noord- Limburg. Netwerken Palliatieve Zorg. Wat doet ketenzorg Hulp bij Demen>e & Wat doet het Netwerk Pallia>eve Zorg &

29-03-16. Pallia>eve zorg Noord- Limburg. Netwerken Palliatieve Zorg. Wat doet ketenzorg Hulp bij Demen>e & Wat doet het Netwerk Pallia>eve Zorg & Pallia>eve zorg Noord- Limburg Wat doet ketenzorg Hulp bij Demen>e & Wat doet het Netwerk Pallia>eve Zorg & Een sterk vangnet ook voor mensen met demen0e en diens naasten! Marian Kessels & Lise-e Dickhoff-

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016

Activiteitenplan 2016 Activiteitenplan 2016 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen (NPZA) is een grootstedelijk netwerk. Er zijn naast de huidige 14 partners, een groot aantal andere zorgorganisaties en individuele

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen Palliatieve zorg voor andere doelgroepen CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking 27 november Rob Krol en Annemiek Kwast Aanleiding IKNL activiteiten palliatieve

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Inleiding In 2009 bestaat de Stichting 10 jaar. Met het thema NETwerken is NetWERKEN is daar in een lustrumbijeenkomst aandacht aan besteed. De reactie

Nadere informatie

PalHAG. In gesprek met de PalHAG. Kaderhuisarts palliatieve zorg. Visie. Missie. Huisartsen Advies Groep Palliatieve Zorg

PalHAG. In gesprek met de PalHAG. Kaderhuisarts palliatieve zorg. Visie. Missie. Huisartsen Advies Groep Palliatieve Zorg PalHAG Huisartsen Advies Groep Palliatieve Zorg Expertgroep door NHG erkend In gesprek met de PalHAG Presentatie bijeenkomst netwerk coördinatoren 12 september 2013 Verenigt kaderhuisartsen palliatieve,

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland

Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland In dit jaarbericht leest u hoe het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek- Waterland in 2014 palliatieve zorg onder de aandacht heeft gebracht

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

Status: ontwikkeldocument

Status: ontwikkeldocument CONSORTIUM NOORD HOLLAND EN FLEVOLAND Een programmatische aanpak Status: ontwikkeldocument 1. Inleiding Goede palliatieve zorg en ondersteuning voor iedere burger in 2020 is de inzet waarop ZonMw op verzoek

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland

Activiteitenplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Activiteitenplan 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Ireen Proot, netwerkcoördinator Maastricht, september 2014 1 Inhoudsopgave I. Inleiding pag. 3 II. Organisatiestructuur Netwerk PZ Heuvelland pag.

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN NPZZG

COMMUNICATIEPLAN NPZZG juni 2015 COMMUNICATIEPLAN NPZZG Inleiding Dit communicatieplan beoogt de interne en externe communicatie van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland (NPZZG) te stroomlijnen en adequaat te laten verlopen.

Nadere informatie

Interdisciplinaire samenwerking in Netwerken Palliatieve Zorg

Interdisciplinaire samenwerking in Netwerken Palliatieve Zorg Godebaldkwartier 914 3511 DT Utrecht E info@stichtingfibula.nl I www.stichtingfibula.nl @StichtingFibula Interdisciplinaire samenwerking in Netwerken Palliatieve Zorg Achtergrondinformatie 1. Inleiding

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarverslag 2011 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarverslag 2011 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Organisatie

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009 Activiteiten Netwerk Palliatieve Zorg 2009 ASPECT DOEL ACTIVITEIT WIE WANNEER STATUS FINANCIERING 1. Gezamenlijke verbetercultuur Samenwerking opnieuw vastleggen 2. Nieuw convenant opstellen door partijen

Nadere informatie

PASEMECO PROJECT: Onderwijs palliatieve zorg voor dokters in wording

PASEMECO PROJECT: Onderwijs palliatieve zorg voor dokters in wording Het consortium is een regionaal samenwerkingsverband voor palliatieve zorg, in het kader van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Doel van dit programma is dat iedere burger, als het aan de

Nadere informatie

Activiteitenplan Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland

Activiteitenplan Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Activiteitenplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Veron Schrijnemaekers, netwerkcoördinator Maastricht, 28-9-2015 1 Inhoudsopgave I. Inleiding pag. 3 II. Organisatiestructuur Netwerk PZ Heuvelland

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

JAARBERICHT. Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Zuidoost Groningen

JAARBERICHT. Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Zuidoost Groningen JAARBERICHT 2016 Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Zuidoost Groningen Jaarbericht 2016 Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Zuidoost Groningen In dit jaarbericht leest u hoe het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland

Activiteitenplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Activiteitenplan 2014 Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Ireen Proot, netwerkcoördinator Maastricht, september 2013 1 Inhoudsopgave I. Inleiding pag. 3 II. Organisatiestructuur Netwerk PZ Heuvelland pag.

Nadere informatie

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Visie op Palliatieve Terminale Zorg in Oostelijke Zuid-Limburg en de rol van het netwerk PTZ Inleiding Mensen die terminaal zijn terminale patiënten

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

23-09-14. Zorgconsulent Palliatieve Zorg. van idee, naar pilot, naar project, naar Goed Voorbeeld. - 5 zorginstellingen - 9 zorgconsulenten

23-09-14. Zorgconsulent Palliatieve Zorg. van idee, naar pilot, naar project, naar Goed Voorbeeld. - 5 zorginstellingen - 9 zorgconsulenten } Achtergrondinformatie } De functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Els M.L. Verschuur 1 en Marja Oud 2 1 Associate Lector, Hogeschool Arnhem Nijmegen 2 Zorgconsulent Palliatieve Zorg, Esdégé Reigersdaal

Nadere informatie

Zicht op goede voorbeelden palliatieve zorg. Jetty Zuidema, senior adviseur palliatieve zorg Kennismarkt, 8 oktober 2015, Nijverdal

Zicht op goede voorbeelden palliatieve zorg. Jetty Zuidema, senior adviseur palliatieve zorg Kennismarkt, 8 oktober 2015, Nijverdal Zicht op goede voorbeelden palliatieve zorg Jetty Zuidema, senior adviseur palliatieve zorg Kennismarkt, 8 oktober 2015, Nijverdal Programma Palliatieve zorg ontwikkelingen Uitdagingen pz binnen VG-sector

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag 2014

Inhoudelijk Jaarverslag 2014 Inhoudelijk Jaarverslag 2014 Netwerk Palliatieve Zorg regio Oss-Uden-Veghel Netwerk Palliatieve Zorg regio Oss-Uden-Veghel Postbus 3274 5203 DG s-hertogenbosch Tel. 06 45 48 77 35 E-mail: Website: info@netwerkpalliatievezorg.info

Nadere informatie

Jaarplan 2016/2017. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Jaarplan 2016/2017. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Inhoud Inleiding 3 1 Belangenbehartiging 3 2 Communicatie en ledenwerving 3 3 Deskundigheidsbevordering 4 4 Zorgen voor kwaliteit 6 5 Consolideren van de

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Eemland

Jaarplan 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Eemland Jaarplan 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Eemland 2 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 4 Doelstelling en werkwijze... 5 Participanten... 7 Activiteiten... 8 A. Coördineren... 8 B. Informeren... 10 C. Signaleren...

Nadere informatie

Workshop Dementie-netwerk RPD en Alzheimer Nederland Afd. West-Brabant

Workshop Dementie-netwerk RPD en Alzheimer Nederland Afd. West-Brabant Workshop Dementie-netwerk RPD en Alzheimer Nederland Afd. West-Brabant Voorstellen (15 minuten) Alzheimer Nederland Afdeling West-Brabant RPD dementie-netwerk Meerwaarde samenwerking Uit elkaar in groepjes

Nadere informatie

Naam vertegenwoordiger: Mevr. K. de Kwaasteniet ( directeur innovatie en kwaliteit)

Naam vertegenwoordiger: Mevr. K. de Kwaasteniet ( directeur innovatie en kwaliteit) Samenwerkingsovereenkomst netwerk palliatieve zorg Zuidoost Groningen Buurtzorg Nederland Ommelanderziekenhuisgroep, locatie st. Lucas Regionale Huisartsen Vereniging Groningen Stichting Blanckenbörg Stichting

Nadere informatie

Het Palliatief Advies Team. De verpleegkundig specialist centraal en transmuraal 1 september 2015

Het Palliatief Advies Team. De verpleegkundig specialist centraal en transmuraal 1 september 2015 Het Palliatief Advies Team De verpleegkundig specialist centraal en transmuraal 1 september 2015 2011 nieuw ziekenhuis en starten PAT Waarom? Hoe? Met wie? Waarom een PAT Stervensfase in het ziekenhuis

Nadere informatie

Structuur van het NPZ

Structuur van het NPZ Winthontlaan 200 3526 KV Utrecht T 030 8506061 E info@stichtingfibula.nl I www.stichtingfibula.nl @StichtingFibula Structuur van het NPZ Adviesdocument 1. Inleiding structuur van het NPZ Het document structuur

Nadere informatie

CONCEPT. Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen. Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg. Definitief, juni 2017

CONCEPT. Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen. Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg. Definitief, juni 2017 CONCEPT Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg 2018 Definitief, juni 2017 Scholing Palliatieve zorg voor verpleegkundigen 2018 Duur van

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan?

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Heleen van Milligen Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Programma Doel van de workshop Informatie

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8 Evaluatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Evaluatie Jaarplan 2015 CVA-keten Twente... 4 Verbeteren Keteninformatiesysteem... 4 Benchmark... 4 e-overdracht / IZIT... 4 Geketend... 5 KPI s... 5 Organogram

Nadere informatie

Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2014

Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2014 Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2014 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag over het aanbod van extramurale geestelijke begeleiding aan mensen in de palliatieve fase

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Jaarplan ketenzorg Palliatieve zorg 2009

Jaarplan ketenzorg Palliatieve zorg 2009 Jaarplan ketenzorg Palliatieve zorg 2009 Opgesteld in opdracht van: Dagelijks bestuur netwerk palliatieve zorg Noordwest-Twente G. Netwerkcoördinator Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente Inhoudsopgave

Nadere informatie

Consortium Noord-Holland en Flevoland

Consortium Noord-Holland en Flevoland Consortium Noord-Holland en Flevoland Ontmoeting verbindt Een ronde langs de netwerken palliatieve zorg Januari 2017 Marianne Klinkenberg Wies Wagenaar Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Weergave gesprekken...

Nadere informatie

ORGANISATIE EN CONTINUÏTEIT VAN DE PALLIATIEVE ZORG. Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator NPZ Haaglanden

ORGANISATIE EN CONTINUÏTEIT VAN DE PALLIATIEVE ZORG. Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator NPZ Haaglanden ORGANISATIE EN CONTINUÏTEIT VAN DE PALLIATIEVE ZORG Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator NPZ Haaglanden Het landschap van Palliatieve Zorg Lokaal Regionaal Bovenregionaal Landelijk Lokaal: Welke zorg-

Nadere informatie

Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente

Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente Werkgroep Snuffelstages April 2010 Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest-Twente

Nadere informatie

De Zorgmodule Palliatieve Zorg

De Zorgmodule Palliatieve Zorg De Zorgmodule Palliatieve Zorg - wat betekent dit voor de professional en zijn werkveld?- 2e regionale symposium palliatieve zorg s Hertogenbosch, 2 oktober 2014 Drs. Jaap R.G. Gootjes Alg. directeur /

Nadere informatie

Tweede bijeenkomst voor pilotorganisaties

Tweede bijeenkomst voor pilotorganisaties Tweede bijeenkomst voor pilotorganisaties Doel: uitwisselen van kennis en ervaring 11 februari 2015 ZorgEssentie / Dock4& Waar staan we met de proefimplementatie? Vanaf september 2014 zijn alle pilotorganisaties

Nadere informatie

Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2015

Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2015 Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag over het aanbod van extramurale geestelijke begeleiding aan mensen in de palliatieve fase

Nadere informatie

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARVERSLAG 2016

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARVERSLAG 2016 NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARVERSLAG 2016 Netwerk Palliatieve zorg regio Zutphen www.netwerkpalliatievezorg.nl/zutphen Anna Kempe a.kempe@sensire.nl tel: 06 2001 7978 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn

ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn Herman Levelink, huisarts, bestuurslid OCE Nijmegen Chantal Hensens, huisarts, deelnemer OCE Nijmegen Wij hebben geen zakelijke relaties met bedrijven. Met Protopics

Nadere informatie

Zorg in de laatste levensfase. Agnes van der Heide Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC

Zorg in de laatste levensfase. Agnes van der Heide Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Zorg in de laatste levensfase Agnes van der Heide Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Verschillen Nederland buitenland Palliatieve zorg is geen specialisme Palliatieve zorg is in principe

Nadere informatie

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente p/a Livio, afdeling Stafzorg Postbus 379, 7500 AJ Enschede Tel: 053-4881200 Email: h.mulder@livio.nl Website: http://palliatieftwenteoost.ikcnet.nl

Nadere informatie

Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2016

Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag over het aanbod van extramurale geestelijke begeleiding aan mensen in de palliatieve fase en hun naasten, die thuis verblijven en woonachtig zijn in de regio Zuidoost

Nadere informatie

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Uitnodiging Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Aan de slag! Kwaliteitsinstrumenten in de Palliatieve Zorg Platform Palliatieve zorg provincie

Nadere informatie

Consortium PalZO

Consortium PalZO Consortium PalZO 2016-2020 In verbinding op weg naar een continuüm van vertrouwen Inhoud Inleiding 2 Missie Visie Kernwaarden 1. Consortium PalZO 3 1.1 Coördinatiegroep PalZOco 1.2 Netwerken PalZO regio

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad & Zuidoost-Utrecht JAARPLAN 2015

Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad & Zuidoost-Utrecht JAARPLAN 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad & Zuidoost-Utrecht JAARPLAN 2015 November 2014 Inhoudsopgave 1. Missie en doelen 3 2. Organisatie 3 3. Subsidieopdracht VWS 3 4. Speerpunten in 2015 3 5. Activiteiten

Nadere informatie

Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen

Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg 20-8-2014 Scholing Palliatieve zorg voor verpleegkundigen Duur van de scholing: 3 dagen Aantal deelnemers

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 2 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 Sinds het ministerie van

Nadere informatie

Visie op de ontwikkeling. van de. Palliatieve Zorg. in Rotterdam en omstreken

Visie op de ontwikkeling. van de. Palliatieve Zorg. in Rotterdam en omstreken Visie op de ontwikkeling van de Palliatieve Zorg in Rotterdam en omstreken You matter because you are, and you matter until the last moment of life; and we will do all that we can, not only to help you

Nadere informatie

ZORG VOOR STERVENDEN

ZORG VOOR STERVENDEN ZORG VOOR STERVENDEN TOEKOMST PALLIATIEVE ZORG IN NEDERLAND overheidsbeleid en strategie Cilie Alberda November 2006 Inhoud presentatie Tweedelige inhoud A. Waar staan we nu Toekomstig beleid B. Politiek

Nadere informatie

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 Stichting Hersenletsel.nl Zuid Holland Pagina 1 Inhoud Inleiding Pag. 3 Organisatievorm Pag. 5 Speerpunten 2016 Pag. 6 Actiepunten Pag. 7 Financiële

Nadere informatie

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland De implementatie Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland o Start van het project o Opbouw en inhoud kwaliteitskader o Passende financiering o De essenties o De eerste stappen naar implementatie o Implementatie

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 November 2013

JAARPLAN 2014 November 2013 JAARPLAN 2014 November 2013 Inhoudsopgave 1. Missie en doelen 3 2. Organisatie 3 3. Subsidieopdracht VWS 3 4. Speerpunten in 2014 3 5. Activiteiten in 2014 4 A. Organisatie en ontwikkeling 4 B. Informatie

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

WERKPLAN 2014 vastgesteld sept.2013 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidoost Groningen

WERKPLAN 2014 vastgesteld sept.2013 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidoost Groningen Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiënten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing, en de bestrijding van andere lichamelijke klachten, is net zo belangrijk

Nadere informatie

Als genezing niet meer mogelijk is

Als genezing niet meer mogelijk is Algemeen Als genezing niet meer mogelijk is www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG043 / Als genezing niet meer mogelijk is / 06-10-2015 2 Als

Nadere informatie

Jaarplanning Jaarplanning Netwerk PZ Roermond eo

Jaarplanning Jaarplanning Netwerk PZ Roermond eo Jaarplanning 2014 Achtergrond Palliatieve zorg betreft alle zorg die gericht is op het verlichten van het lijden van patiënten in de laatste fase van het leven. Naast de bestrijding van lichamelijke symptomen

Nadere informatie

Een jaar Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Een jaar Alliantie Gezondheidsvaardigheden Een jaar Alliantie Gezondheidsvaardigheden Het jaar 2011 was het eerste volledige jaar dat de Alliantie Gezondheidsvaardigheden actief was. Enkele wapenfeiten op een rijtje: 60 leden, 5 werkgroepen, stuurgroep

Nadere informatie

Leerkoers Hospice Kajan 2014-2015. Jaaroverzicht 2014 beleidsrichting 2015

Leerkoers Hospice Kajan 2014-2015. Jaaroverzicht 2014 beleidsrichting 2015 Leerkoers Hospice Kajan 2014-2015 Jaaroverzicht 2014 beleidsrichting 2015 1 Speerpunten 2014 Kwaliteit en continuïteit van vpk/medische zorg Vitaal team Beleid Q&S, R&D &HRM (Financieel) gezonde organisatie

Nadere informatie

Palliatieve zorg in het OLVG

Palliatieve zorg in het OLVG Palliatieve zorg in het OLVG Introductie van het palliatief team 23 mei 2013 Huisartsenavond OLVG Een palliatief team waarom? Draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven en minder psychische en lichamelijke

Nadere informatie

WERKPLAN 2015 vastgesteld sept.2014 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland

WERKPLAN 2015 vastgesteld sept.2014 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland Subsidienr. 322842 Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiënten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing, en de bestrijding van andere lichamelijke klachten, is

Nadere informatie

Subsidienr 322839. WERKPLAN 2015 vastgesteld sept.2014 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidoost Groningen

Subsidienr 322839. WERKPLAN 2015 vastgesteld sept.2014 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidoost Groningen Subsidienr 322839 Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiënten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing, en de bestrijding van andere lichamelijke klachten, is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Missie en doelen Organisatie Palliantie. Meer dan zorg Subsidieopdracht VWS Speerpunten in

Inhoudsopgave. 1. Missie en doelen Organisatie Palliantie. Meer dan zorg Subsidieopdracht VWS Speerpunten in JAARPLAN 2017 Inhoudsopgave 1. Missie en doelen 3 2. Organisatie 3 3. Palliantie. Meer dan zorg 3 4. Subsidieopdracht VWS 3 5. Speerpunten in 2017 3 6. Specifieke activiteiten in 2017 4 a. Organisatie

Nadere informatie

Nieuws uit en voor het netwerk

Nieuws uit en voor het netwerk Nieuwsbrief NPZZG, Jaargang 4, uitgave 3 View this email in your browser Nieuws uit en voor het netwerk Project deskundigheidsbevordering Na akkoord van het netwerkbestuur is eerder dit jaar, op basis

Nadere informatie

Werkwijze en inrichting Transmuraal Platform BOS Versie september 2014. Inhoudsopgave

Werkwijze en inrichting Transmuraal Platform BOS Versie september 2014. Inhoudsopgave Werkwijze en inrichting Transmuraal Platform BOS Versie september 2014 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2 2. Randvoorwaarden 2 3. Wat is/doet het Transmuraal Platform BOS niet? 2 4. Organogram 2 5. Bestuur

Nadere informatie