Activiteitenplan Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek"

Transcriptie

1 Activiteitenplan Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek September 2015

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag Organisatiestructuur Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek pag Activiteitenplan pag. 5 Nieuwe activiteiten pag. 5 Lopende activiteiten pag. 7 Bijlage 2 Organogram Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek pag. 12 2

3 1. Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek is in 2002 opgericht als een samenwerkingsverband tussen (niet-)professionele zorgverleners in en zorgvragers van Palliatieve Zorg (verder te noemen: Palliatieve Zorg ) in de gemeenten Sittard - Geleen - Born, Schinnen, Stein en Beek. Vertegenwoordigers van de verschillende samenwerkende organisaties nemen deel aan de Kerngroep, het beleidsvormende orgaan van het Netwerk, dat met ondersteuning van de netwerkcoördinator de samenwerking nader vorm en inhoud geeft. Het doel van deze samenwerking is drieledig: waar nodig verbeteren van de kwaliteit van Palliatieve Zorg in de regio op het organisatorische, relationele en professionele vlak verhogen van de kwantiteit van Palliatieve Zorg in de regio optimaliseren van de bereikbaarheid / toegankelijkheid van Palliatieve Zorg in de regio Het Netwerk wil dit doel bereiken door: het centraal stellen van goede afstemming van en communicatie over de Palliatieve Zorg tussen zorgverleners onderling de ontwikkeling en uitvoering van zorgactiviteiten die bijdragen aan voornoemde afstemming efficiënte gebruikmaking van kennis en expertise binnen het Netwerk aanbieden van een gevarieerd zorgaanbod verspreid over verschillende zorgplekken en afgestemd op de behoeften van de cliënt. Het netwerk ervaart een vijftal functies als haar taak, zoals deze ook zijn omschreven door het ministerie van VWS: Coördinatie: het samenbrengen van de partijen rondom palliatieve zorg en de hieruit voortvloeiende thema s. Verbinding: het structureel en duurzaam samenbrengen van professionals, managers en bestuurders om samenwerking te bevorderen. Faciliteren en lokaal afstemmen van deskundigheidsbevordering. Publieksvoorlichting: het netwerk is goed op de hoogte van alle (lokale) mogelijkheden op het gebied van palliatieve zorg en ziet het als haar taak om deze kennis uit te dragen. Signalering: het signaleren van tekortkomingen in de kwaliteit en de kwantiteit van de palliatieve zorg. De netwerkpartners willen zich inzetten voor het wegwerken van deze tekortkomingen. Aan het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek nemen deel: Hospice Daniken en Hospice Mariaveld (onderdeel van Zuyderland Zorgcentra) Huisartsen Westelijke Mijnstreek samen met MCC Omnes Zuyderland Medisch Centrum (onderdeel van Zuyderland) Zuyderland Zorgcentra (onderdeel van Zuyderland) Orbis Thuiszorg PrivaZorg Maas & Heide Stichting Thuishulpcentrale De Brug Toon Hermans Huis Sittard Transmuraal Palliatief Adviesteam (onderdeel van Zuyderland Medisch Centrum en de Regionale Huisartsenvereniging Westelijke Mijnstreek) Vivantes Zorggroep Adviseur vanuit het Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Maastricht Vertegenwoordiging van cliënten participeren in de Klankbordgroep Bijna Thuis Huis Bronnerhof, aspirant-lid 3

4 2. Organisatiestructuur Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek Het Netwerk heeft zich als doel gesteld om de samenwerking te optimaliseren, de toegankelijkheid en continuïteit van zorg binnen de ketengedachte te bevorderen door middel van vijf kerntaken 1. Met als uitgangspunt dat de zorgvrager de regie kan blijven voeren over de palliatieve fase. Het Netwerk bestaat uit drie gremia: te weten de Stuurgroep, de Kerngroep en de Klankbordgroep. Elk met hun eigen taken en verantwoordelijkheden, vastgelegd in het Handboek Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek. Omschrijving van de drie gremia: De Stuurgroep zorgt voor het bestuurlijke en financiële draagvlak van het Netwerk en stelt het kader vast (op basis van jaarplan en begroting) waarbinnen de Kerngroep activiteiten kan ontwikkelen en uitvoeren. De Stuurgroep bestaat uit een afvaardiging van het hogere management van alle betrokken instellingen en organisaties en komt twee keer per jaar bij elkaar. De Kerngroep draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding, beleidsvorming en voor de coördinatie en uitvoering van de Palliatieve Zorg. Zij bestaat uit een afvaardiging op middenmanagementniveau van de betrokken zorgverleners / instellingen en van de organisaties van vrijwilligers. Ook de zorgvragers zijn vertegenwoordigd. De programmaleider Palliatieve Zorg van het Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Maastricht (IKNL) neemt als adviseur aan het overleg deel. Vanuit de Kerngroep kunnen werkgroepen geïnstalleerd worden die, aan de hand van een taakopdracht, een bepaalde activiteit verder uitwerken. In deze werkgroepen heeft minimaal een lid van de Kerngroep zitting. Overige leden zijn afhankelijk van het onderwerp en worden eventueel uit de achterban gekozen. De Kerngroep komt eenmaal per zes weken bij elkaar. De Klankbordgroep inventariseert de behoefte van de zorgvragers, signaleert tekorten en knelpunten in de zorg en geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit de vraagzijde aan de Kerngroep. In samenwerking het Netwerk werkt de Klankbordgroep aan het betrekken van de achterban van de diverse betrokken organisaties. Verder toetst de Klankbordgroep de activiteiten en voorstellen van de Kerngroep. Zij bestaat uit een afvaardiging van de cliëntenorganisaties, ouderenbonden, mantelzorgers en vrijwilligers en komt eenmaal per zes weken bij elkaar. Het overleg vindt ongeveer een week voor het Kerngroepoverleg plaats naar aanleiding van de agenda en stukken van de Kerngroep, zodat de Klankbordgroep optimaal kan meedenken en adviseren. De Klankbordgroep wordt inhoudelijk en ambtelijk ondersteund door het Huis voor de Zorg. Op regionaal niveau vindt eenmaal per zes weken overleg plaats tussen de Netwerkcoördinatoren van alle Netwerken van de IKNL-regio, te weten Westelijke Mijnstreek, Oostelijk Zuid-Limburg, Weert, Heuvelland en Roermond. En verder sluit regio Noord-Limburg ook bij dit overleg aan. Dit overleg wordt ondersteund door de adviseur Netwerken van het IKNL, locatie Maastricht. Dit zogenaamde Netwerkcoördinatorenoverleg (NCO) heeft als doel afstemming van activiteiten tussen de Netwerken, ontplooien van gezamenlijke activiteiten zoals de leergangen palliatieve zorg en het symposium Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, meerjarenplan ontwikkelen, deskundigheidsbevordering etc. 1 coördinatie, verbinding, faciliteren, publieksvoorlichting, signalering 4

5 3. Activiteitenplan Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek Nieuwe activiteiten Beoogde activiteiten Beoogd resultaat Wat/hoe/wanneer Initiator Deelnemers Tijdspad 1 Pilot Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg Chantal/ Wilbert / Evert Judith In 2015 is de pilot gestart van dit Zorgpad. De partners van het Netwerk zijn op de hoogte van de pilot. Elke Kerngroep en Stuurgroep zal 1 lid van de projectgroep de partners op de hoogte brengen van de vorderingen en ervaringen m.b.t. het Zorgpad 2 Opstarten bijeenkomsten voor de opgeleide trainers van STEM en de zorgconsulenten Palliatieve Zorg (voortvloeiend uit de goede voorbeeld projecten van ZonMw) Twee keer per jaar hebben de trainers en de zorgconsulenten een bijeenkomst bijgewoond. Twee keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd voor zowel de trainers als de zorgconsulenten. Inhoudelijk worden deze bijeenkomsten ingevuld met thema s aangegeven door de trainers en zorgconsulenten Na elke bijeenkomst wordt geëvalueerd Els/ Bert Evert Annemiek / Kathinka 3 Consortium Limburg- Zuid Oost Brabant 4 Rapport passende zorg in de laatste levensfase van de KNMG 5 Audit bij Netwerkpartners a.d.h.v. de opgestelde kwaliteitscriteria Gezamenlijk de kwaliteit van de palliatieve zorg verhogen in Limburg d.m.v. de geselecteerde projecten Eind september wordt bekend gemaakt welke projecten geselecteerd zijn om te starten. Bij het maken van dit activiteitenplan was dit nog niet bekend. Kijken op welke manier Bespreken van het rapport in het Netwerk en beoordelen of er acties zijn die het Netwerk kan oppakken. De opgestelde kwaliteitscriteria toepassen bij de Netwerkpartners Twee Netwerkpartners worden getoetst a.d.h.v. de kwaliteitscriteria Evt. aspirante netwerkpartners worden getoetst a.d.h.v. de kwaliteitscriteria Anne Els Anne Els Dré Els 6 Klankbordgroep Klankbordgroep is actief betrokken bij het netwerk Samenwerken andere klankbordgroepen Contacten met de achterban Manon Pauline

6 Beoogde activiteiten Beoogd resultaat Wat/hoe/wanneer Initiator Deelnemers Tijdspad Proactief de partners benaderen voor klankbordgroepleden, zodat alle Netwerkpartners in de Klankbordgroep vertegenwoordigd zijn. Voorbereiden en uitwerken themagericht overleg 7 Nieuwe financiering Netwerk 2017 De netwerkpartners bereiden in de nieuwe financiering voor Zodra het ministerie van VWS bekend heeft gemaakt hoe de financiering van het Netwerk vanaf 2017 eruit gaat zien, zullen de partners zich hierover buigen en afspraken maken. Dré Els 6

7 Lopende activiteiten Scholing en deskundigheidsbevordering Beoogde activiteiten Beoogd resultaat Wat/hoe/wanneer Initiator Deelnemers Tijdspad 1 Leergangen Palliatieve Zorg Meer deskundige medewerkers Partners van het netwerk geven intern meer bekendheid aan de scholing d.m.v. presentaties, folders, mailing. Partners van het netwerk onderzoeken of er knelpunten zijn m.b.t. scholing. Partners van het netwerk banaderen actief medewerkers die niet geschoold zijn voor deelname. met Zuyd Hogeschool en de Limburgse collegae bekijken welke behoeften er zijn voor verdieping van bepaalde onderwerpen in de Leergangen verzorgen van lessen door C. de Weerd, M. Beurskens en E. Knapen Els Evert Twee keer per jaar 2 Multidisciplinaire Themabijeenkomsten 3 Presentaties huisartsen in opleiding Geïnformeerde en deskundige huisartsen, specialisten, verzorgenden, verpleegkundigen, vrijwilligers en paramedici. Geïnformeerde en deskundige huisartsen in opleiding Twee keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd door de werkgroep, deze groep komt gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar. Eén tot twee keer per jaar worden er door 1 van de netwerkcoördinatoren een presentatie gegeven aan HAIO s over palliatieve zorg en de netwerken. Els Els Evert Pauline Anne Collega netwerkcoördinator Voor- en najaar 7

8 Beoogde activiteiten Beoogd resultaat Wat/hoe/wanneer Initiator Deelnemers Tijdspad 4 Presentaties zorgverleners Informatievoorziening achterban en cliënten Geven van inleidingen/presentaties op aanvraag. Els Pauline Dré Bekendheid netwerk, activiteiten en partners 5 Netwerkcoördinatorenoverleg 6 Jaarlijkse heimiddag Kerngroep Bekendheid palliatieve zorg Uitbouwen netwerkoverstijgende samenwerking in Limburg Rondom een thema wordt een heidag georganiseerd 7 Doelgroep verbreding Verkennen van mogelijkheden voor doelgroep verbreding: - zijn er andere partners in de regio die palliatieve zorg leveren? - zijn er doelgroepen in de regio waar het Netwerk haar kennis over palliatieve zorg kan overdragen? 8 Werkgroep Geestelijke Zorg Partners in het netwerk hebben aandacht voor geestelijke zorg. Zes keer per jaar overleg met de netwerkcoördinatoren en 1 heidag. Eén keer per jaar wordt een heidag georganiseerd door de werkgroep Heidag Jaarlijks wordt in de Kerngroep bekeken of er aspirant partners in de regio zijn waar contact mee gelegd kan worden. Onderzoeken welke ketenpartners kunnen aansluiten. Verkennen van andere doelgroepen zoals COPD, hartfalen, dementie: professionals uitnodigen voor scholing en bijeenkomsten Professionals en cliënten zijn op de hoogte waar zij met vragen terecht kunnen in het kader van geestelijke zorg. Twee keer per jaar wordt de folder Geestelijke spirituele zorg in de Westelijke Mijnstreek door de werkgroepleden onder de aandacht gebracht van hun achterban. Twee keer per jaar wordt de folder Geestelijke spirituele zorg in de Westelijke Mijnstreek Els Els Els Els Collega Netwerk coördinatoren Bert Evert Anne Dré Bert Evert Leden werkgroep Geestelijke Zorg 8

9 Beoogde activiteiten Beoogd resultaat Wat/hoe/wanneer Initiator Deelnemers Tijdspad verspreid onder de partners. Op vraag geven de leden van de werkgroep de scholing Bezielde zorg: spiritualiteit in de palliatieve zorg 9

10 PR en communicatie: werkgroep communicatie Beoogde actviteiten Beoogd resultaat Wat/hoe/wanneer Initiator Deelnemers Tijdspad 1 Nieuwsbrief Informatievoorziening achterban 2 keer per jaar wordt de nieuwsbrief uitgegeven 2 keer per jaar redactiecommissie overleg Updaten nieuwsbrief aanpassen aan volgende onderwerpen: columns, casus, nieuwtjes, instellingen voorstellen. Els Bert Voorjaar Najaar 2 Sociale kaart zorgverleners 3 Sociale kaart Geestelijke Verzorging 4 Overleg werkgroep communicatie Informatievoorziening m.b.t. palliatief zorgaanbod in de regio Informatievoorziening m.b.t. geestelijke voorzieningen in de Limburgse regio. Kritisch kijken naar huidige communicatiemiddelen Eén keer per jaar updaten en actueel houden van de sociale kaart. Eén keer per jaar updaten en actueel houden van de sociale kaart geestelijke verzorging. Jaarlijks zal de werkgroep de gebruikte communicatiemiddelen evalueren alsmede het Handboek Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek Claudia Els Najaar Els Bert Leden werkgroep geestelijke zorg Najaar Bert Els Najaar 10

11 Organisatie van het Netwerk Beoogde activiteiten Beoogd resultaat Wat/hoe/wanneer Initiator Deelnemers Tijdspad 1 Overleg zorgkantoor Informatievoorziening Gezamenlijke standpuntbepaling Twee keer per jaar heeft de netwerkcoördinator overleg met het zorgkantoor, samen met de collega s uit OZL en Heuvelland. In het voorjaar wonen de voorzitters het overleg bij. Els Dré Voor- en najaar Afspraken: De initiator neemt het initiatief om de deelnemers bij elkaar te roepen (tijdens eerste overleg wordt beoogd resultaat, wat/hoe/wanneer en tijdspad bepaald) Activiteitenplan is een vast agenda punt bij ieder overleg van de Kerngroep en vindt een terugkoppeling plaats omtrent de vordering. 11

12 Bijlage 1: Organogram Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek Ministerie VWS Zorgkantoor Stuurgroep Leden: Onafhankelijk voorzitter Stuurgroep / Kerngroep Bestuurders (directieniveau) zorgaanbieders professioneel en informeel (georganiseerde geschoolde vrijwilligers) die verantwoordelijk zijn voor financieel en medisch inhoudelijk / zorginhoudelijk beleid binnen Netwerk Netwerkcoördinator Voorzitter klankbordgroep Klankbordgroep Leden: Vertegenwoordigers van zorgvragers, mantelzorgers en vrijwilligers Netwerkcoördinator Ondersteuner Huis voor de Zorg Kerngroep Leden: Onafhankelijk voorzitter kerngroep Zorgaanbieders: professioneel en informeel (georganiseerde geschoolde vrijwilligers) Netwerkcoördinator Voorzitter plus lid klankbordgroep Adviseur Netwerken IKNL Netwerk Coördinatoren Overleg (NCO): Leden: Coördinatoren van de 6 Limburgse Netwerken Adviseur Netwerken IKNL Werkgroepen Leden: Tenminste één lid kerngroep Overige leden afhankelijk van onderwerp = hiërarchische lijn, verantwoordelijkheid afleggen = adviserende en/of informerende rol 12

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

29-03-16. Pallia>eve zorg Noord- Limburg. Netwerken Palliatieve Zorg. Wat doet ketenzorg Hulp bij Demen>e & Wat doet het Netwerk Pallia>eve Zorg &

29-03-16. Pallia>eve zorg Noord- Limburg. Netwerken Palliatieve Zorg. Wat doet ketenzorg Hulp bij Demen>e & Wat doet het Netwerk Pallia>eve Zorg & Pallia>eve zorg Noord- Limburg Wat doet ketenzorg Hulp bij Demen>e & Wat doet het Netwerk Pallia>eve Zorg & Een sterk vangnet ook voor mensen met demen0e en diens naasten! Marian Kessels & Lise-e Dickhoff-

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland

Activiteitenplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Activiteitenplan 2014 Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Ireen Proot, netwerkcoördinator Maastricht, september 2013 1 Inhoudsopgave I. Inleiding pag. 3 II. Organisatiestructuur Netwerk PZ Heuvelland pag.

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland

Activiteitenplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Activiteitenplan 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Ireen Proot, netwerkcoördinator Maastricht, september 2014 1 Inhoudsopgave I. Inleiding pag. 3 II. Organisatiestructuur Netwerk PZ Heuvelland pag.

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2013 [2] Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een regionale samenwerking van 4 subregionale netwerken met

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017 NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017 Netwerk Palliatieve zorg regio Zutphen www.netwerkpalliatievezorg.nl/zutphen Anna Kempe a.kempe@sensire.nl tel: 06 2001 7978 concept Jaarplan 2017 Netwerk

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg

Jaarplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Terugblik 2014 3 2.1 Regionaal 3

Nadere informatie

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2]

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2] Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2015 [2] Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een samenstelling van 4 subregionale netwerken. Het gaat om de netwerken Etten-Leur/Zundert, Moerdijk/Drimmelen,

Nadere informatie

Activiteitenplan Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland

Activiteitenplan Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Activiteitenplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Veron Schrijnemaekers, netwerkcoördinator Maastricht, 28-9-2015 1 Inhoudsopgave I. Inleiding pag. 3 II. Organisatiestructuur Netwerk PZ Heuvelland

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg. Zaanstreek- Waterland. Jaarplan

Netwerk Palliatieve Zorg. Zaanstreek- Waterland. Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg 2015 Zaanstreek- Waterland Jaarplan Inhoud Inleiding... 3 1. Coördineren (A)... 4 Omschrijving beoogde activiteiten... 4 Omschrijving beoogde resultaat... 4 Tijdsinvestering...

Nadere informatie

Structuur van het NPZ

Structuur van het NPZ Winthontlaan 200 3526 KV Utrecht T 030 8506061 E info@stichtingfibula.nl I www.stichtingfibula.nl @StichtingFibula Structuur van het NPZ Adviesdocument 1. Inleiding structuur van het NPZ Het document structuur

Nadere informatie

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Visie op Palliatieve Terminale Zorg in Oostelijke Zuid-Limburg en de rol van het netwerk PTZ Inleiding Mensen die terminaal zijn terminale patiënten

Nadere informatie

Handboek. Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek

Handboek. Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek Handboek Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek Handboek Structuur en Werkwijze Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek. december 2012 1/20 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1: Missie, visie,

Nadere informatie

Jaarplanning Jaarplanning Netwerk PZ Roermond eo

Jaarplanning Jaarplanning Netwerk PZ Roermond eo Jaarplanning 2014 Achtergrond Palliatieve zorg betreft alle zorg die gericht is op het verlichten van het lijden van patiënten in de laatste fase van het leven. Naast de bestrijding van lichamelijke symptomen

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg

Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Algemeen Er zijn in Nederland 66 netwerken palliatieve zorg met nationale

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Haaglanden

Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2014 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (Netwerk PZH) richt zich op het versterken van de samenwerking en

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Haaglanden

Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2013 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (Netwerk PZH) richt zich op het versterken van de samenwerking en

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2013 2013 1

Jaarverslag 2013 2013 2013 1 Jaarverslag 2013 2013 2013 1 Samenstelling: Dr I.M. Proot, netwerkcoördinator 2 Inhoudsopgave A Inleiding pag. 5 B Structuur netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland pag. 7 C Activiteiten pag. 9 - Informatie

Nadere informatie

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Auteur: Cindy Rodigas, student Universiteit Maastricht In samenwerking

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

Naam vertegenwoordiger: Mevr. K. de Kwaasteniet ( directeur innovatie en kwaliteit)

Naam vertegenwoordiger: Mevr. K. de Kwaasteniet ( directeur innovatie en kwaliteit) Samenwerkingsovereenkomst netwerk palliatieve zorg Zuidoost Groningen Buurtzorg Nederland Ommelanderziekenhuisgroep, locatie st. Lucas Regionale Huisartsen Vereniging Groningen Stichting Blanckenbörg Stichting

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Inleiding De netwerken palliatieve zorg maken, samen met stichting Agora, IKNL en kenniscentra palliatieve zorg, onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur. Ten aanzien van de taken

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator,

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

Palliatieve zorg tot en met 2016 en dan nu verder..

Palliatieve zorg tot en met 2016 en dan nu verder.. Palliatieve zorg tot en met 2016 en dan nu verder.. Een persoonlijke impressie van Wil Hoek Netwerkcoordinator van 2002 tot 2017 in Groningen en Friesland ( 8 netwerken) Ligare 16 maart 2017 Gesprekspunten:

Nadere informatie

Genero Invitational Conference 27 maart 2017

Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Frans Baar, Spec Ouderengeneeskunde, Consulent consultatief palliatief team, directeur stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg Ellen Vink, Netwerk coördinator

Nadere informatie

Jaarplan Netwerken palliatieve zorg Drenthe 2016 met doorkijk naar 2017

Jaarplan Netwerken palliatieve zorg Drenthe 2016 met doorkijk naar 2017 Doelstelling netwerken palliatieve zorg Drenthe De vier netwerken palliatieve zorg zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de palliatieve patiënt en de naasten. Waarbij naar de patiënt

Nadere informatie

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding Informare Handleiding voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut Centrum voor medische ethiek Utrechtse weg 1a, 3811 NA Amersfoort (033) 4647779

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg. Zaanstreek- Waterland. Jaarplan

Netwerk Palliatieve Zorg. Zaanstreek- Waterland. Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg 2016 Zaanstreek- Waterland Jaarplan Inhoud Inleiding... 3 1. Coördineren (A)... 5 Omschrijving beoogde activiteiten... 5 Omschrijving beoogde resultaat... 5 Tijdsinvestering...

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Noorden. Flevoland. Jaarplan

Netwerk Palliatieve Zorg Noorden. Flevoland. Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Noorden Oost- Flevoland 2016 Jaarplan Inhoud Inleiding... 3 Doelstellingen Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) 2014-2020:... 4 Doelstellingen op het gebied van bewustwording

Nadere informatie

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente p/a Livio, afdeling Stafzorg Postbus 379, 7500 AJ Enschede Tel: 053-4881200 Email: h.mulder@livio.nl Website: http://palliatieftwenteoost.ikcnet.nl

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad & Zuidoost-Utrecht JAARPLAN 2015

Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad & Zuidoost-Utrecht JAARPLAN 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad & Zuidoost-Utrecht JAARPLAN 2015 November 2014 Inhoudsopgave 1. Missie en doelen 3 2. Organisatie 3 3. Subsidieopdracht VWS 3 4. Speerpunten in 2015 3 5. Activiteiten

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Visie op de ontwikkeling. van de. Palliatieve Zorg. in Rotterdam en omstreken

Visie op de ontwikkeling. van de. Palliatieve Zorg. in Rotterdam en omstreken Visie op de ontwikkeling van de Palliatieve Zorg in Rotterdam en omstreken You matter because you are, and you matter until the last moment of life; and we will do all that we can, not only to help you

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Netwerk Palliatieve Zorg Weert e.o.

Activiteitenplan 2014 Netwerk Palliatieve Zorg Weert e.o. . Activiteitenplan 2014 Netwerk Palliatieve Zorg Weert e.o. Het samen werken aan goede palliatieve zorg. Weert, september 2013 Lijst met afkortingen PZ IKC IKNL NCO RZO WWZ LKV COPD CHF CIRO VTT FTO IDPZ

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009 Activiteiten Netwerk Palliatieve Zorg 2009 ASPECT DOEL ACTIVITEIT WIE WANNEER STATUS FINANCIERING 1. Gezamenlijke verbetercultuur Samenwerking opnieuw vastleggen 2. Nieuw convenant opstellen door partijen

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Rapportage Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Werkgroepleden Annemiek van Dorst, fysiotherapeut Astrid Lanslots, diëtist Thuiszorg Mark en Maas Judith Vera, fysiotherapeut Marianne Jansen, Huispitaal Janine

Nadere informatie

ORGANISATIE EN CONTINUÏTEIT VAN DE PALLIATIEVE ZORG. Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator NPZ Haaglanden

ORGANISATIE EN CONTINUÏTEIT VAN DE PALLIATIEVE ZORG. Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator NPZ Haaglanden ORGANISATIE EN CONTINUÏTEIT VAN DE PALLIATIEVE ZORG Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator NPZ Haaglanden Het landschap van Palliatieve Zorg Lokaal Regionaal Bovenregionaal Landelijk Lokaal: Welke zorg-

Nadere informatie

Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland

Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland In dit jaarbericht leest u hoe het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek- Waterland in 2014 palliatieve zorg onder de aandacht heeft gebracht

Nadere informatie

Status: ontwikkeldocument

Status: ontwikkeldocument CONSORTIUM NOORD HOLLAND EN FLEVOLAND Een programmatische aanpak Status: ontwikkeldocument 1. Inleiding Goede palliatieve zorg en ondersteuning voor iedere burger in 2020 is de inzet waarop ZonMw op verzoek

Nadere informatie

Inleiding. Resultaten Traject Communicatie deel 2

Inleiding. Resultaten Traject Communicatie deel 2 Netwerk Bezoekadres Postcode Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Liesboslaan 8 4813 EC Breda Telefoon 076-5233733 toestel 621 Internet www.annevillegroep.nl Contactpersoon Mevrouw K. van de Ven E-mail kvandeven@annevillegroep.nl

Nadere informatie

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Inspirerende bijeenkomst over mantelzorg met aandacht voor: de kracht van zeggenschap van cliënten en mantelzorgers; eigen regie voor

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist 30 Zeist 7 Driebergen 1 Doorn - vrijwillige terminale thuiszorg in en rond Zeist - Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers

Nadere informatie

23-09-14. Zorgconsulent Palliatieve Zorg. van idee, naar pilot, naar project, naar Goed Voorbeeld. - 5 zorginstellingen - 9 zorgconsulenten

23-09-14. Zorgconsulent Palliatieve Zorg. van idee, naar pilot, naar project, naar Goed Voorbeeld. - 5 zorginstellingen - 9 zorgconsulenten } Achtergrondinformatie } De functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Els M.L. Verschuur 1 en Marja Oud 2 1 Associate Lector, Hogeschool Arnhem Nijmegen 2 Zorgconsulent Palliatieve Zorg, Esdégé Reigersdaal

Nadere informatie

WERKPLAN 2014 vastgesteld sept.2013 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidoost Groningen

WERKPLAN 2014 vastgesteld sept.2013 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidoost Groningen Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiënten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing, en de bestrijding van andere lichamelijke klachten, is net zo belangrijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Westelijke Mijnstreek

Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Westelijke Mijnstreek ieuwsbrief Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen-Born, Stein) Najaar 2012 Voorwoord Een tijd van bezinning is aangebroken: terugkijkend naar

Nadere informatie

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen Palliatieve zorg voor andere doelgroepen CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking 27 november Rob Krol en Annemiek Kwast Aanleiding IKNL activiteiten palliatieve

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 1 Weert, maart 2013

Jaarverslag 2012 1 Weert, maart 2013 Jaarverslag 2012 Weert, maart 2013 Lijst met afkortingen PZ Palliatieve Zorg IKC Integrale Kanker Centrum IKNL Integrale Kankercentra Nederland NCO Netwerk Coördinatoren Overleg RZO WWZ Regionaal Zorgvragers

Nadere informatie

Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen,

Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen, ieuwsbrief Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen-Born, Stein) Zomer 2013 Tien jaar Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek In 2003

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 De cliëntenraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur.

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Huishoudelijk Reglement Zowel NWA Inleiding De dubbele vergrijzing vraagt om een proactief beleid op het gebied van zowel medische als niet-medische

Nadere informatie

Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek* *Gemeenten Beek, Schinnen,

Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek* *Gemeenten Beek, Schinnen, ieuwsbrief Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek* *Gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen-Born, Stein Winter 2013 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst partners Netwerk Palliatieve

Nadere informatie

De partners van het Netwerk wensen u warme feestdagen. en een gezond 2017! Nieuws uit het Netwerk: Nieuws uit het Land:

De partners van het Netwerk wensen u warme feestdagen. en een gezond 2017! Nieuws uit het Netwerk: Nieuws uit het Land: ieuwsbrief Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek* *Gemeenten Beek, Schinnen, Nieuws uit het Netwerk: Een dag uit het leven van. Tweede lichting Trainers STEM Klankbordgroepleden geven

Nadere informatie

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan?

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Heleen van Milligen Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Programma Doel van de workshop Informatie

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Netwerken Palliatieve Zorg. Noord-Holland/ Flevoland. Jaarplan

Netwerken Palliatieve Zorg. Noord-Holland/ Flevoland. Jaarplan Netwerken Palliatieve Zorg 2016 Noord-Holland/ Flevoland Jaarplan Inhoud Inleiding... 3 1. Coördineren (A)... 5 Omschrijving beoogde activiteiten... 5 Omschrijving beoogd resultaat... 5 2. Informeren (B)...

Nadere informatie

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Bijlage 6 Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Rapport bij de Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart Limburg 2013 127 Bijlage 7 de VVL limburg in zes kaarten 128 VVL-Kaart 1 Noord-Limburg Bergen

Nadere informatie

ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn

ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn Herman Levelink, huisarts, bestuurslid OCE Nijmegen Chantal Hensens, huisarts, deelnemer OCE Nijmegen Wij hebben geen zakelijke relaties met bedrijven. Met Protopics

Nadere informatie

Transmurale palliatieve zorg regio Arnhem. Ciska Zerstegen Jolanda van Loenhout Verpleegkundig specialisten

Transmurale palliatieve zorg regio Arnhem. Ciska Zerstegen Jolanda van Loenhout Verpleegkundig specialisten Transmurale palliatieve zorg regio Arnhem Ciska Zerstegen Jolanda van Loenhout Verpleegkundig specialisten IKNL consultatieteam Huidige situatie Team ondersteunende en palliatieve zorg Rijnstate Team palliatieve

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN NPZZG

COMMUNICATIEPLAN NPZZG juni 2015 COMMUNICATIEPLAN NPZZG Inleiding Dit communicatieplan beoogt de interne en externe communicatie van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland (NPZZG) te stroomlijnen en adequaat te laten verlopen.

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014 Inhoud Inleiding... 3 Terugblik op 2014.... 3 Activiteiten VPTZ Venlo e.o.... 4 Financiën... 7 3 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Oost Utrecht. April 2011 goedgekeurd door stuurgroep

Jaarverslag 2010. Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Oost Utrecht. April 2011 goedgekeurd door stuurgroep Jaarverslag 2010 Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Oost Utrecht April 2011 goedgekeurd door stuurgroep Voorwoord Met genoegen leid ik het jaarverslag van ons netwerk Palliatieve Zorg Zuid Oost Utrecht in.

Nadere informatie

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Het HerstelZorgProgramma Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Martijn Lehman de Lehnsfeld Manger Behandelzaken verpleeghuis Leythenrode en Voorzitter Geriatrisch netwerk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 NETWERK PALLIATIEVE ZORG VOORNE-PUTTEN ROZENBURG Vastgesteld 13 februari 2007

JAARVERSLAG 2006 NETWERK PALLIATIEVE ZORG VOORNE-PUTTEN ROZENBURG Vastgesteld 13 februari 2007 JAARVERSLAG 2006 NETWERK PALLIATIEVE ZORG VOORNE-PUTTEN ROZENBURG Vastgesteld 13 februari 2007 Voor u ligt het jaarverslag 2006 van het Netwerk Palliatieve Zorg Voorne-Putten Rozenburg (NPZ VPR) over de

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2017

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2017 Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2017 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Netwerk Dementie Noord-Holland Noord

Netwerk Dementie Noord-Holland Noord 2016-2017 1 Netwerk Dementie Noord-Holland Noord Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord (ND-NHN) werkt vanaf 1 januari 2016 conform de volgende uitgangspunten: 1 Doel Het Netwerk Dementie NHN zet zich

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Voorwoord Voor u ligt het activiteitenplan van de stichting Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden- Holland. Het plan is een afgeleide van het beleidsplan en de activiteiten

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Werkwijze en inrichting Transmuraal Platform BOS Versie september 2014. Inhoudsopgave

Werkwijze en inrichting Transmuraal Platform BOS Versie september 2014. Inhoudsopgave Werkwijze en inrichting Transmuraal Platform BOS Versie september 2014 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2 2. Randvoorwaarden 2 3. Wat is/doet het Transmuraal Platform BOS niet? 2 4. Organogram 2 5. Bestuur

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Inleiding In 2009 bestaat de Stichting 10 jaar. Met het thema NETwerken is NetWERKEN is daar in een lustrumbijeenkomst aandacht aan besteed. De reactie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Netwerk palliatieve zorg regio IJssel - Vecht

Jaarverslag 2012. Netwerk palliatieve zorg regio IJssel - Vecht Jaarverslag 2012 Netwerk palliatieve zorg regio IJssel - Vecht Netwerkcoördinator: A.T. te Velde, Isala klinieken, careketens februari 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 1. Algemeen:... 3 2. Missie

Nadere informatie

fijne zomermaanden! In deze nieuwsbrief. Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek* *Gemeenten Beek, Schinnen,

fijne zomermaanden! In deze nieuwsbrief. Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek* *Gemeenten Beek, Schinnen, ieuwsbrief Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek* *Gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen-Born, Stein. Zomer 2016 In deze nieuwsbrief PalliArts Bezinningsplek Hospice Mariaveld Project

Nadere informatie

De Zorgmodule Palliatieve Zorg

De Zorgmodule Palliatieve Zorg De Zorgmodule Palliatieve Zorg - wat betekent dit voor de professional en zijn werkveld?- 2e regionale symposium palliatieve zorg s Hertogenbosch, 2 oktober 2014 Drs. Jaap R.G. Gootjes Alg. directeur /

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2012 en 2013. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker Potentiële belangenverstrengeling Geen/zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Takeda Glaxo Smith Kline Boehringer Ingelheim sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN een onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van het Zorgprogramma Palliatieve Eerstelijnszorg in de deelgemeente Rotterdam Kralingen - Crooswijk

Nadere informatie