Palliatieve Zorg Haaglanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Palliatieve Zorg Haaglanden"

Transcriptie

1 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2014 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (Netwerk PZH) richt zich op het versterken van de samenwerking en verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg. Daarbij staat kennis delen centraal. Het netwerk omvat het gebied Den Haag, Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer, een regio met ruim inwoners. Sinds 2007 is de financiering van het netwerk geregeld vanuit een landelijke subsidieregeling van het Ministerie van VWS. Deelnemers van het netwerk zijn alle zorgverleners en vrijwilligers die zich op welke wijze dan ook, bezighouden met palliatieve zorg. De formele betrokkenheid wordt gevormd door instellingen die de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend. Het netwerk wordt gecoördineerd door een netwerkcoördinator. Daarnaast is een projectleider palliatieve zorg werkzaam binnen het netwerk. Het Bestuurlijk Platform van het Netwerk PZH is verantwoordelijk voor de activiteiten van het netwerk en daarnaast voor de activiteiten die voortkomen uit de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden. In 2013 is de organisatiestructuur van het netwerk aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. De stuurgroep is opgesplitst in een Bestuurlijk Platform en een Netwerkoverleg. Het Bestuurlijk Platform is een proactief, beleids- en besluitvormend orgaan. Het Netwerkoverleg is een plek voor professionele ontmoeting en verdieping en adviseert het Bestuurlijk Platform. In het najaar 2013 heeft het 1 e netwerkoverleg plaatsgevonden. Hierin zijn afspraken gemaakt over onderlinge werkbezoeken en zijn twee werkgroepen opgericht. Eén werkgroep richt zich op de agenda van de netwerkoverleggen en de andere werkgroep richt zich op communicatie tussen de netwerkleden onderling. In 2014 is het streven dat de ingezette veranderingen gaan leiden tot meer samenwerking, kennisdeling en afstemming binnen het netwerk. Ook zal onderzocht worden op welke wijze er meer kan worden samengewerkt met het netwerk dementie. Het indienen van een subsidieaanvraag voor het Goede Voorbeeld Dementie en palliatieve zorg in het kader van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg behoort tot de mogelijkheden, als ook het organiseren van een symposium over dit thema. 1

2 Verder groeit vanuit de 1 e en 2 e lijn de behoefte aan meer samenwerking op het gebied van palliatieve zorg. Dit thema zal een speciaal aandachtsgebied worden binnen de activiteiten van het netwerk. Daarnaast zijn er in het kader van vorming van een regionaal consortium Palliatieve Zorg, verkennende gesprekken over meer samenwerking tussen het LUMC, het IKNL locatie Leiden en de netwerken palliatieve zorg Haaglanden, Zuid-Holland Noord, Midden-Holland en Delft Westland Oostland (DWO). Tenslotte is er samenwerking rondom het project Dood gewoon in Den Haag, een initiatief van de Gemeente Den Haag. De doelstelling is om tot een dienstenpakket te komen rond het thema waardig sterven voor alle Hagenaars. De speerpunten zijn: - wijkgesprekken om de dood bespreekbaar te maken onder leiding van een trainer van Stichting Sterven op je Eigen Manier (STEM). Hierbij wordt samengewerkt met Resto VanHarte om op deze manier De vergeten buur te bereiken; - ontwikkelen van een website voor de Haagse burger; - ontwikkelen van een cursusaanbod waarin aandacht is voor eigen regie en sterven. Enkele andere resultaten uit 2013: - Er zijn 6 zorgorganisaties toegetreden tot het Netwerk PZH en in totaal zijn er 23 zorgaanbieders formeel aangesloten bij het netwerk. - Alle informatie over het Netwerk PZH is in 2013 samengebracht in de Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden, en voor iedereen toegankelijk via de website van het netwerk en van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. - De website van het netwerk is geheel vernieuwd. Er is een duidelijke verdeling in Patiënt en naasten, Hulpverleners en Zorg in uw regio. Ook heeft de website nu een heldere en rustige uitstraling. - Op advies van de werkgroep nieuwe ideeën is het project Interculturele Palliatieve Zorg gestart en streven is dat in 2014 een kennisnetwerk Interculturele Palliatieve Zorg is opgericht. 1. Informatie en versterken van verbindingen Activiteit Doelstelling Actie en resultaat Door wie Netwerkstructuur Er worden jaarlijks 4 vergaderingen van het Bestuurlijk Platform gehouden onder voorzitterschap van de directeur van Transmurale Zorg Er worden jaarlijks 3 bijeenkomsten van het Netwerkoverleg gehouden onder leiding van de NC. Vergaderingen organiseren, agenda samenstellen en notuleren. Netwerkcoördinator(NC) Projectleider (PL) Leden Bestuurlijk Platform en Netwerkoverleg 2

3 Verbinding Netwerkleden Netwerkbijeenkomsten / symposia Netwerkwebsite Netwerkleden houden tussen de netwerkoverleggen door de verbinding. Deskundigheidsbevordering en persoonlijk contact tussen verschillende professionals. Patiënten en naasten informeren over nieuws in de palliatieve zorg, veranderingen in het leven, zorgmogelijkheden in de regio, regie houden en afscheid nemen. Een werkgroep doet voorstellen om onderlinge communicatie te bevorderen en monitort het verloop. Organiseren van 2 bijeenkomsten. Actueel houden van de website. PL en netwerkleden NC met werkgroep NC, PL secretariaat Elektronische nieuwsbrief Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) Huisartsen Zorgverleners informeren over actualiteiten, scholingen, deskundigheidsbevordering, projecten, regionale zorgmogelijkheden en actueel overzicht van vrije plaatsen in hospices, bijna thuis huizen en palliatieve units. Netwerk is geïnformeerd over actuele regionale en landelijke palliatieve nieuwsberichten. Aandacht vragen voor palliatieve zorg. De huisartsen zijn geïnformeerd over actuele berichten en worden betrokken bij relevante Opstellen en verzenden van 6 nieuwsbrieven. Netwerkpartners uitnodigen om nieuws of artikelen voor de nieuwsbrief aan te leveren. Informeren en stimuleren van netwerkpartners om activiteiten te organiseren. Ondersteuning bieden met promotiemateriaal en PR. -Max. 4 x per jaar een nieuwsbericht verspreiden via de reguliere regionale nieuwsbrieven voor huisartsen. -Huisartsen worden uitgenodigd voor NC, PL, Netwerkpartners NC, PL NC, PL 3

4 activiteiten (bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten, samenwerking rondom thuiszorg, het geven van scholingen). netwerkbijeenkomsten en indien relevant betrokken bij de voorbereiding. - Huisartsen worden betrokken bij scholingen en bij voor hen relevante projecten. Den Haag TranS PR en verbinding brede groep zorgverleners in de regio. Bijdrage leveren d.m.v. meedenken over invulling en voordragen van organisaties en personen. NC en PL Geestelijke zorg in de laatste levensfase Ernstig zieke mensen ontvangen zo goed mogelijk passende geestelijke zorg afgestemd op de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond. Artikel schrijven. Geactualiseerde versie van het document verspreiden, digitaal en op papier, met daarin een overzicht van contactpersonen voor geestelijke verzorgers in instellingen en buiten instellingen. PL i.s.m. werkgroep Doodgewoon Den Haag Er is een dienstenaanbod om waardig sterven voor alle Hagenaars mogelijk te maken. Verbinding leggen met het project Interculturele palliatieve zorg. Bijdrage leveren door deelname aan de diverse bijeenkomsten en meedenken over invulling website Doodgewoon Den Haag. NC i.s.m. Platform leden Doodgewoon Den Haag De verbinding maken tussen het project en het netwerk. Samenwerking onderzoeken tussen Café Waardig Oud Zijn en Doodgewoon Den Haag. 4

5 2. Deskundigheidbevordering Activiteit Doelstelling Actie en resultaat Door wie Scholingen aan verpleegkundigen en verzorgenden Scholingen divers Scholingen aan huisartsen Deelnemers vergroten en delen kennis, en wisselen ervaringen uit. Twee scholingen van vier bijeenkomsten zijn gegeven. Kennis delen en vergroten over palliatieve zorg. Huisartsen vergroten en delen kennis. Het organiseren van en werven voor de basisscholing palliatieve zorg: -1 scholing voor verpleegkundigen -1 scholing voor verzorgenden Op aanvraag adviseren over scholingen palliatieve zorg en/of gastlessen organiseren, dan wel zelf geven. In samenspraak met de helpdesk Palliatieve Zorg casuïstiekbesprekingen voor huisartsen organiseren. Onderling afstemmen op welke manier de scholing het beste kan worden vormgegeven. NC i.s.m. docenten basisscholing NC, PL i.s.m. deskundigen uit het netwerk NC i.s.m. coördinator helpdesk en helpdeskleden Palliatieve Zorg 3. Kwaliteitsverbetering Activiteit Doelstelling Actie en resultaat Door wie Interculturele palliatieve zorg Deskundigheid in regio samenbrengen en toegankelijk maken voor zorgverleners. Het oprichten van een kennisnetwerk Interculturele palliatieve zorg met daarbij aandacht voor missie, structuur, taken en verantwoordelijkheden. Verbinding maken met bestaande structuren zoals de helpdesk palliatieve zorg, het project geestelijke zorg en het project huisbezoeken in de palliatieve fase. PL i.s.m. werkgroep 5

6 Continuïteitshuisbezoeken in de palliatieve fase Verbeterprogramma Palliatieve Zorg ZonMW Folder actualiseren. Inzet huisbezoeken bij mensen met een niet Westerse achtergrond vergroten. Eén of meerdere subsidieaanvragen voor een Goed Voorbeeld indienen. Gebruik van folder en richtlijn evalueren met werkgroep. Verbinding leggen met project Interculturele palliatieve zorg. Informeren en enthousiasmeren van Zorgaanbieders voor het indienen van een subsidieaanvraag voor een project in het kader van het verbeterprogramma Palliatieve Zorg bij ZonMW. PL i.s.m. werkgroep NC, PL en Bestuurlijk Platform Bij voldoende draagvlak een subsidieaanvraag indienen voor het Goede Voorbeeld Dementie en palliatieve zorg door de netwerken dementie en palliatieve zorg. NC i.s.m. NC dementie Deelnemen aan de Projectgroep Verbetering Palliatieve zorg van Saffier De Residentie (Zorgpad Stervensfase) PL Deelnemen aan Projectgroep STEM en PaTz NC Zorgpad Stervensfase Organisaties worden geïnformeerd en op weg geholpen bij de implementatie Zorgpad Stervensfase. Organiseren regionale bijeenkomst STEM over ervaringen en resultaten. Instellingen informeren over het Zorgpad Stervensfase en voor begeleiding bij de implementatie van het Zorgpad de verbinding leggen met het IKNL. NC i.s.m. NC Midden Holland, Zuid- Holland Noord en trainer STEM PL 6

7 4. Aandachtspunten vanuit patiëntenperspectief Activiteit Doelstelling Actie en resultaat Door wie Cliëntenperspectief Zorgvragers zijn betrokken bij activiteiten op het gebied van palliatieve zorg. Zorgvragers betrekken bij activiteiten van het netwerk door deelname aan werkgroepen. 5. Overzicht capaciteit Activiteit Doelstelling Actie en resultaat Door wie Overzicht capaciteit Vaststellen beschikbare capaciteit en bezetting van de palliatieve zorgplekken. Capaciteitsonderzoek (kwantitatieve gegevens) hospices en palliatieve units uitvoeren over Op basis van de uitkomsten adviseren aan het Zorgkantoor met betrekking tot uitbreiding van capaciteit. 6. Overig Activiteit Doelstelling Actie en resultaat Door wie Jaarverslag Subsidieaanvraag VWS Subsidievaststelling Jaarplan Versterkte samenwerking en verbeterde kwaliteit van de palliatieve zorg. De door de Stichting Transmurale Zorg aangevraagde subsidie voor 2014 is door VWS toegekend. De door de Stichting Transmurale Zorg verantwoording subsidie 2013 is door VWS vastgesteld. Versterkte samenwerking en verbeterde kwaliteit van de palliatieve zorg. Opstellen van jaarverslag netwerk. Opname jaarverslag netwerk in het jaarverslag van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Aanvragen subsidie VWS Verantwoording subsidie VWS Jaarplan 2014 schrijven. Het jaarplan wordt besproken en vastgesteld door het Bestuurlijk Platform. NC, PL i.s.m. regioconsulent Zorgbelang en patiëntenorganisaties. NC, hospices, palliatieve units NC, PL NC NC NC, PL 7

8 Netwerkcoördinatoren overleg regionaal Netwerkcoördinatoren overleg landelijk vanuit stichting Fibula Symposia en bijeenkomsten regionaal en landelijk Relatie Haagse Hoge School Relatie Mondriaan College Samenwerken en kennis delen. Geïnformeerd zijn en anderen informeren. Kennis vergroten en delen met netwerk. Relaties leggen en onderhouden (netwerken). Samenwerken en kennis delen. Samenwerken en kennis delen. Organiseren en deelnemen aan overleggen netwerkcoördinatoren. Er wordt een actieve bijdrage geleverd aan landelijke overleggen voor coördinatoren m.b.t. de inhoud van palliatieve zorg en beleid stichting Fibula. Deelnemen aan relevante bijeenkomsten en informatie delen in netwerk. Mogelijkheden voor samenwerking verkennen op: - onderzoekslijn oncologische nazorg HHS - afstudeeronderzoeken - onderwijs, ontwikkeling module palliatieve zorg Studenten begeleiden bij (afstudeer) onderzoek. Mogelijkheden voor samenwerking onderzoeken in aanbod lesmateriaal. NC NC NC, PL PL, NC NC en lid Bestuurlijk Platform 8

9 Bijlage 1 Behaalde Resultaten Informatie en versterken van verbindingen Bijeenkomsten - 1 Netwerkbijeenkomst vond plaats op 30 mei 2013 met als thema Schokbrekers in de communicatie met ongeneeslijk zieken en hun naasten. Aantal deelnemers: netwerkbijeenkomst vond plaats op 7 november 2013 met als thema kinderen begeleiden bij afscheid en verlies. Aantal deelnemers: 70-4 bijeenkomsten de laatste zorg voor verzorgenden vonden plaats in februari en april 2013, waarbij is samengewerkt met Agora, Monuta en het netwerk. Aantal deelnemers per bijeenkomst: 50. Andere activiteiten - Alle informatie over het Netwerk PZH is samengebracht in de Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. - De organisatiestructuur van het netwerk is herzien en de stuurgroep is opgesplitst in een Bestuurlijk Platform en een Netwerkoverleg. - Formeel lidmaatschap voor 6 nieuwe zorgaanbieders is afgesproken. - De nieuwsbrieven hebben een nieuwe lay-out gekregen met informatie afkomstig van netwerkpartners en ingedeeld op thema s. - Belangrijke nieuwsberichten voor huisartsen zijn geplaatst in de reguliere nieuwsbrieven voor huisartsen (namelijk de nieuwsbrieven van de Huisartsen Kring Haaglanden, Stichting Haagse Gezondheidscentra en Independer). Ook zijn alle huisartsen in de regio Haaglanden per mail geïnformeerd over de casuïstiekbesprekingen en het PaTz-project. - De website van het netwerk is geheel vernieuwd. Er is een duidelijke verdeling in Patiënt en naasten, Hulpverleners en Zorg in uw regio. Ook heeft de website nu een heldere en rustige uitstraling. - Er is aandacht besteed aan de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2013 middels verspreiding van informatiemateriaal. - Er zijn overleggen geweest met het IKNL, LUMC en netwerken over samenwerking. - Er heeft een 1 e bijeenkomst plaatsgevonden onder leiding van VWS over Betere Samenwerking. Samen gaat beter waaraan 3 personen namens het netwerk hebben deelgenomen. - De samenwerking met de Gemeente in het kader van het gemeenteproject Doodgaan in Den Haag is vergroot. o In 3 wijken (Schilderswijk, Laak en Escamp) hebben er wijkgesprekken plaatsgevonden onder leiding van de trainer STEM i.s.m. Resto van Harte. 9

10 o Er zijn bijeenkomsten geweest van het Platform Doodgewoon in Den Haag en van de diverse werkgroepen, waaronder de werkgroep website Doodgewoon in Den Haag. 2. Deskundigheidsbevordering Scholingen: - 1 basisscholing palliatieve zorg voor verpleegkundigen bestaande uit 4 bijeenkomsten vond plaats in mei / juni Aantal deelnemers: 20-1 basisscholing palliatieve zorg voor verzorgenden bestaande uit 4 bijeenkomsten vond plaats in september / oktober Aantal deelnemers: 16-1 scholing over het netwerk en de helpdesk pz voor aandachtsvelders palliatieve zorg MCH op 6 juni Aantal deelnemers: 20-1 workshop communiceren in de laatste levensfase op 22 november Aantal deelnemers: Kwaliteitsverbetering Verbeterprogramma Palliatieve Zorg ZonMW - Honorering subsidieaanvraag Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van Zon MW 2013 voor invoeren van: o het Zorgpad Stervensfase door Saffier De Residentie Groep i.s.m. het netwerk; o PaTz, waarbij 1 huisarts en 1 wijkverpleegkundige van Florence deelnemen aan een PaTz-groep uit het netwerk DWO. Hierin is samengewerkt tussen de netwerken DWO, Midden Holland, Zuid-Holland Noord en Haaglanden. De gesubsidieerde Goede Voorbeelden uit 2012: - Het Goede Voorbeeld Sterven op je Eigen Manier (STEM): o de inspiratiecyclus STEM is gegeven in Respect Zorg Groep Scheveningen, locatie Bosch en Duin o de train de trainers scholing STEM heeft plaatsgevonden. - Het Goede Voorbeeld INFORMARE: o Haga Ziekenhuis implementeert INFORMARE. Zorg voor naasten - De regionale richtlijn Zorg voor naasten is geactualiseerd en in mei 2013 is een nieuw boekje uitgekomen. 10

11 Geestelijke zorg in de laatste levensfase - De opzet van de brochure is ingrijpend herzien. - Nieuwe werkgroep van geestelijk verzorgers is opgericht. Interculturele Palliatieve Zorg - Project is gestart, projectgroep is opgericht. - Projectplan is opgesteld en voorbereidende fase is afgerond. Continuïteitshuisbezoeken in de palliatieve fase - In november 2013 komt de werkgroep continuïteitshuisbezoeken bij elkaar voor een evaluatie en oriëntatie voor een eventueel onderzoek door studenten van de Haagse Hogeschool. Zorgpad Stervensfase - I.o.m. het IKNL is er een nieuw beleid afgesproken voor de implementatie van het Zorgpad Stervensfase (ZS) in de regio. o De projectleider van het netwerk blijft aanspreekpunt voor het ZS maar verwijst instellingen met begeleidingsvragen door naar het IKNL. o Er zijn 12 AWBZ-instellingen die werken met het ZS. o Het HagaZiekenhuis is gestart met de digitale versie ZS en neemt deel aan de landelijke pilot. o Saffier De Residentie Groep start in het kader van de ZonMW subsidie met de verdere uitrol van het ZS en met de koppeling van het digitale ZS aan hun elektronische zorgdossier. 4. Aandachtspunten vanuit patiëntenperspectief - Er is een bijeenkomst geweest met de regionale netwerken en Zorgbelang Zuid Holland over samenwerking. Op regionaal niveau worden themabijeenkomsten georganiseerd door Zorgbelang in afstemming met de netwerken. 5. Overzicht capaciteit - Er is een rapportage uitgebracht met een overzicht van de beschikbare capaciteit en bezetting van de palliatieve zorgplekken in Het zorgkantoor is door de stuurgroep geadviseerd met betrekking tot uitbreiding capaciteit. 11

12 Beschrijving verspreid informatiemateriaal in De KNMG brochures: Spreek op tijd over uw levenseinde (voor zorgvragers) en Tijdig spreken over het levenseinde (voor artsen) zijn verspreid. 350 exemplaren van de patiëntenversie en 150 exemplaren artsenversie. - Het magazine Pal voor U is verspreid met daarbij de regionale informatiegids. In de periode oktober november 2013: 250 exemplaren. - Folder van de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden is ingrijpend herzien en de nieuwe folder is breed verspreid. Ook andere aangevraagde brochures (via de website of telefonisch) zijn verzonden: - Informatiemappen palliatieve zorg (ongeveer 100 mappen) - Folder van de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden - Regionale informatiegids - Richtlijn Zorg voor naasten (65 exemplaren) en samenvattingkaartje (600 exemplaren) - Folder huisbezoeken in de palliatieve fase (150 exemplaren) - Brochure Geestelijke begeleiding in de laatste levensfase (laatste 40 exemplaren van de oude versie) 12

Palliatieve Zorg Haaglanden

Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2013 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (Netwerk PZH) richt zich op het versterken van de samenwerking en

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg

Jaarplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Terugblik 2014 3 2.1 Regionaal 3

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg

Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Algemeen Er zijn in Nederland 66 netwerken palliatieve zorg met nationale

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties

Nadere informatie

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017 NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017 Netwerk Palliatieve zorg regio Zutphen www.netwerkpalliatievezorg.nl/zutphen Anna Kempe a.kempe@sensire.nl tel: 06 2001 7978 concept Jaarplan 2017 Netwerk

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2013 [2] Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een regionale samenwerking van 4 subregionale netwerken met

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Inleiding In 2009 bestaat de Stichting 10 jaar. Met het thema NETwerken is NetWERKEN is daar in een lustrumbijeenkomst aandacht aan besteed. De reactie

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016

Activiteitenplan 2016 Activiteitenplan 2016 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen (NPZA) is een grootstedelijk netwerk. Er zijn naast de huidige 14 partners, een groot aantal andere zorgorganisaties en individuele

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2]

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2] Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2015 [2] Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een samenstelling van 4 subregionale netwerken. Het gaat om de netwerken Etten-Leur/Zundert, Moerdijk/Drimmelen,

Nadere informatie

ORGANISATIE EN CONTINUÏTEIT VAN DE PALLIATIEVE ZORG. Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator NPZ Haaglanden

ORGANISATIE EN CONTINUÏTEIT VAN DE PALLIATIEVE ZORG. Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator NPZ Haaglanden ORGANISATIE EN CONTINUÏTEIT VAN DE PALLIATIEVE ZORG Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator NPZ Haaglanden Het landschap van Palliatieve Zorg Lokaal Regionaal Bovenregionaal Landelijk Lokaal: Welke zorg-

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Inleiding De netwerken palliatieve zorg maken, samen met stichting Agora, IKNL en kenniscentra palliatieve zorg, onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur. Ten aanzien van de taken

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator,

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden

Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Juli 2014 Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator Ilse.brummelhuis@transmuralezorg.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden

Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Juni 2015 Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator Ilse.brummelhuis@transmuralezorg.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2017

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2017 Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2017 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland

Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland In dit jaarbericht leest u hoe het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek- Waterland in 2014 palliatieve zorg onder de aandacht heeft gebracht

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2011. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de regio Haaglanden

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek

Activiteitenplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek Activiteitenplan Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek September 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag. 3 2. Organisatiestructuur Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek pag. 4 3. Activiteitenplan

Nadere informatie

Palliatieve zorg tot en met 2016 en dan nu verder..

Palliatieve zorg tot en met 2016 en dan nu verder.. Palliatieve zorg tot en met 2016 en dan nu verder.. Een persoonlijke impressie van Wil Hoek Netwerkcoordinator van 2002 tot 2017 in Groningen en Friesland ( 8 netwerken) Ligare 16 maart 2017 Gesprekspunten:

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

Jaarplan Netwerken palliatieve zorg Drenthe 2016 met doorkijk naar 2017

Jaarplan Netwerken palliatieve zorg Drenthe 2016 met doorkijk naar 2017 Doelstelling netwerken palliatieve zorg Drenthe De vier netwerken palliatieve zorg zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de palliatieve patiënt en de naasten. Waarbij naar de patiënt

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2012 en 2013. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

29-03-16. Pallia>eve zorg Noord- Limburg. Netwerken Palliatieve Zorg. Wat doet ketenzorg Hulp bij Demen>e & Wat doet het Netwerk Pallia>eve Zorg &

29-03-16. Pallia>eve zorg Noord- Limburg. Netwerken Palliatieve Zorg. Wat doet ketenzorg Hulp bij Demen>e & Wat doet het Netwerk Pallia>eve Zorg & Pallia>eve zorg Noord- Limburg Wat doet ketenzorg Hulp bij Demen>e & Wat doet het Netwerk Pallia>eve Zorg & Een sterk vangnet ook voor mensen met demen0e en diens naasten! Marian Kessels & Lise-e Dickhoff-

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg. Zaanstreek- Waterland. Jaarplan

Netwerk Palliatieve Zorg. Zaanstreek- Waterland. Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg 2015 Zaanstreek- Waterland Jaarplan Inhoud Inleiding... 3 1. Coördineren (A)... 4 Omschrijving beoogde activiteiten... 4 Omschrijving beoogde resultaat... 4 Tijdsinvestering...

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio

Jaarplan 2014. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio Jaarplan 2014 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat is het bestaansrecht van de Stichting?... 3 3. Wat willen

Nadere informatie

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente p/a Livio, afdeling Stafzorg Postbus 379, 7500 AJ Enschede Tel: 053-4881200 Email: h.mulder@livio.nl Website: http://palliatieftwenteoost.ikcnet.nl

Nadere informatie

Als genezing niet meer mogelijk is

Als genezing niet meer mogelijk is Algemeen Als genezing niet meer mogelijk is www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG043 / Als genezing niet meer mogelijk is / 06-10-2015 2 Als

Nadere informatie

Themabijeenkomst netwerkcoördinatoren 22 maart 2012 Bunnik

Themabijeenkomst netwerkcoördinatoren 22 maart 2012 Bunnik Themabijeenkomst netwerkcoördinatoren 22 maart 2012 Bunnik Activiteiten bestuur 1. Interne organisatie 2. Contact met andere organisaties 3. Ondersteuningsstructuur palliatieve zorg in Nederland (advies

Nadere informatie

PRAKTIJK. Inhoud samenvattingskaart De kaart geeft op overzichtelijke wijze en in één oogopslag de 10 stappen uit de handreiking Slechtnieuwsgesprek

PRAKTIJK. Inhoud samenvattingskaart De kaart geeft op overzichtelijke wijze en in één oogopslag de 10 stappen uit de handreiking Slechtnieuwsgesprek PRAKTIJK 4. Ondersteuning en begeleiding In dit hoofdstuk wordt de zorg voor naasten in een specifieke fase nader uitgewerkt. Deze zorg geldt voor zowel de zorg thuis als de zorg in de diverse zorginstellingen.

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Status: ontwikkeldocument

Status: ontwikkeldocument CONSORTIUM NOORD HOLLAND EN FLEVOLAND Een programmatische aanpak Status: ontwikkeldocument 1. Inleiding Goede palliatieve zorg en ondersteuning voor iedere burger in 2020 is de inzet waarop ZonMw op verzoek

Nadere informatie

WERKPLAN 2017 vastgesteld sept BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Noordoost Friesland

WERKPLAN 2017 vastgesteld sept BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Noordoost Friesland Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiënten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing, en de bestrijding van andere lichamelijke klachten, is net zo belangrijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist 30 Zeist 7 Driebergen 1 Doorn - vrijwillige terminale thuiszorg in en rond Zeist - Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1

Nadere informatie

projectplan Centrum voor Levensvragen Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland

projectplan Centrum voor Levensvragen Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland projectplan Centrum voor Levensvragen Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland Auteur: Patricia Appeldoorn Datum: Maandag

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland

Activiteitenplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Activiteitenplan 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Ireen Proot, netwerkcoördinator Maastricht, september 2014 1 Inhoudsopgave I. Inleiding pag. 3 II. Organisatiestructuur Netwerk PZ Heuvelland pag.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland

Jaarverslag 2012 Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland Jaarverslag 2012 Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland W.M. Dudokweg 69 1703 DC Heerhugowaard www.netwerkpalliatievezorg.nl/noordkennemerland e-mail: p.appeldoorn@zonh.nl

Nadere informatie

Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden

Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Januari 2017 Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator Ilse.brummelhuis@transmuralezorg.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Oost Utrecht. April 2011 goedgekeurd door stuurgroep

Jaarverslag 2010. Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Oost Utrecht. April 2011 goedgekeurd door stuurgroep Jaarverslag 2010 Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Oost Utrecht April 2011 goedgekeurd door stuurgroep Voorwoord Met genoegen leid ik het jaarverslag van ons netwerk Palliatieve Zorg Zuid Oost Utrecht in.

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN NPZZG

COMMUNICATIEPLAN NPZZG juni 2015 COMMUNICATIEPLAN NPZZG Inleiding Dit communicatieplan beoogt de interne en externe communicatie van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland (NPZZG) te stroomlijnen en adequaat te laten verlopen.

Nadere informatie

WERKPLAN 2015 vastgesteld sept.2014 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland

WERKPLAN 2015 vastgesteld sept.2014 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland Subsidienr. 322842 Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiënten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing, en de bestrijding van andere lichamelijke klachten, is

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Noorden. Flevoland. Jaarplan

Netwerk Palliatieve Zorg Noorden. Flevoland. Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Noorden Oost- Flevoland 2016 Jaarplan Inhoud Inleiding... 3 Doelstellingen Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) 2014-2020:... 4 Doelstellingen op het gebied van bewustwording

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Keten Palliatieve Zorg

Keten Palliatieve Zorg Keten Palliatieve Zorg Wat is palliatieve zorg? Palliatieve zorg begint wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij ongeneeslijk ziek is en behandeling niet meer mogelijk is. Dat is een harde boodschap

Nadere informatie

Subsidienr WERKPLAN 2015 vastgesteld sept BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Noordoost Friesland

Subsidienr WERKPLAN 2015 vastgesteld sept BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Noordoost Friesland Subsidienr. 322843 Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiënten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing, en de bestrijding van andere lichamelijke klachten, is

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 November 2013

JAARPLAN 2014 November 2013 JAARPLAN 2014 November 2013 Inhoudsopgave 1. Missie en doelen 3 2. Organisatie 3 3. Subsidieopdracht VWS 3 4. Speerpunten in 2014 3 5. Activiteiten in 2014 4 A. Organisatie en ontwikkeling 4 B. Informatie

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

WERKPLAN 2017 vastgesteld sept.2016 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidwest Friesland

WERKPLAN 2017 vastgesteld sept.2016 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidwest Friesland Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiënten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing, en de bestrijding van andere lichamelijke klachten, is net zo belangrijk

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg. Zaanstreek- Waterland. Jaarplan

Netwerk Palliatieve Zorg. Zaanstreek- Waterland. Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg 2016 Zaanstreek- Waterland Jaarplan Inhoud Inleiding... 3 1. Coördineren (A)... 5 Omschrijving beoogde activiteiten... 5 Omschrijving beoogde resultaat... 5 Tijdsinvestering...

Nadere informatie

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan?

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Heleen van Milligen Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Programma Doel van de workshop Informatie

Nadere informatie

23-09-14. Zorgconsulent Palliatieve Zorg. van idee, naar pilot, naar project, naar Goed Voorbeeld. - 5 zorginstellingen - 9 zorgconsulenten

23-09-14. Zorgconsulent Palliatieve Zorg. van idee, naar pilot, naar project, naar Goed Voorbeeld. - 5 zorginstellingen - 9 zorgconsulenten } Achtergrondinformatie } De functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Els M.L. Verschuur 1 en Marja Oud 2 1 Associate Lector, Hogeschool Arnhem Nijmegen 2 Zorgconsulent Palliatieve Zorg, Esdégé Reigersdaal

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio

Jaarplan 2013. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio Jaarplan 2013 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is bestaansrecht van de Stichting 3 3. Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN een onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van het Zorgprogramma Palliatieve Eerstelijnszorg in de deelgemeente Rotterdam Kralingen - Crooswijk

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Genero Invitational Conference 27 maart 2017

Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Frans Baar, Spec Ouderengeneeskunde, Consulent consultatief palliatief team, directeur stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg Ellen Vink, Netwerk coördinator

Nadere informatie

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Uitnodiging Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Aan de slag! Kwaliteitsinstrumenten in de Palliatieve Zorg Platform Palliatieve zorg provincie

Nadere informatie

Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden

Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Augustus 2016 Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator Ilse.brummelhuis@transmuralezorg.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland

Activiteitenplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Activiteitenplan 2014 Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Ireen Proot, netwerkcoördinator Maastricht, september 2013 1 Inhoudsopgave I. Inleiding pag. 3 II. Organisatiestructuur Netwerk PZ Heuvelland pag.

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word...

Wat als ik niet meer beter word... Wat als ik niet meer beter word... 1 Deze folder is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor hen die betrokken zijn bij een ziek familielid of een andere zieke naaste waarvan het levenseinde

Nadere informatie

Subsidienr 322839. WERKPLAN 2015 vastgesteld sept.2014 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidoost Groningen

Subsidienr 322839. WERKPLAN 2015 vastgesteld sept.2014 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidoost Groningen Subsidienr 322839 Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiënten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing, en de bestrijding van andere lichamelijke klachten, is

Nadere informatie

WERKPLAN 2014 vastgesteld sept.2013 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidoost Groningen

WERKPLAN 2014 vastgesteld sept.2013 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidoost Groningen Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiënten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing, en de bestrijding van andere lichamelijke klachten, is net zo belangrijk

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Voorwoord Voor u ligt het activiteitenplan van de stichting Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden- Holland. Het plan is een afgeleide van het beleidsplan en de activiteiten

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009 Activiteiten Netwerk Palliatieve Zorg 2009 ASPECT DOEL ACTIVITEIT WIE WANNEER STATUS FINANCIERING 1. Gezamenlijke verbetercultuur Samenwerking opnieuw vastleggen 2. Nieuw convenant opstellen door partijen

Nadere informatie

Activiteitenplan Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland

Activiteitenplan Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Activiteitenplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Veron Schrijnemaekers, netwerkcoördinator Maastricht, 28-9-2015 1 Inhoudsopgave I. Inleiding pag. 3 II. Organisatiestructuur Netwerk PZ Heuvelland

Nadere informatie

CONCEPT. Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen. Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg. Definitief, juni 2017

CONCEPT. Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen. Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg. Definitief, juni 2017 CONCEPT Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg 2018 Definitief, juni 2017 Scholing Palliatieve zorg voor verpleegkundigen 2018 Duur van

Nadere informatie

Jaarplan ketenzorg Palliatieve zorg 2009

Jaarplan ketenzorg Palliatieve zorg 2009 Jaarplan ketenzorg Palliatieve zorg 2009 Opgesteld in opdracht van: Dagelijks bestuur netwerk palliatieve zorg Noordwest-Twente G. Netwerkcoördinator Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Netwerk Palliatieve Zorg Kop van Noord-Holland

Jaarverslag 2012 Netwerk Palliatieve Zorg Kop van Noord-Holland Jaarverslag 2012 Netwerk Palliatieve Zorg Kop van Noord-Holland Netwerk Palliatieve Zorg Kop van Noord-Holland W.M. Dudokweg 69 1703 DC Heerhugowaard www.netwerkpalliatievezorg.nl/kopvannoordholland e-mail:

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Nieuwe Waterweg Noord

Netwerk Palliatieve Zorg Nieuwe Waterweg Noord Netwerk Palliatieve Zorg Nieuwe Waterweg Noord Secretariaat: Voorberghlaan 35, 3123 AX Schiedam. Telefoon 010-434 84 22 Netwerkcoördinator: Huub Schreuder, mail: h.schreuder@careyn.nl, telefoon 06-53701176

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Vroeg begonnen, veel gewonnen!

Vroeg begonnen, veel gewonnen! Vroeg begonnen, veel gewonnen! Transmuraal zorgpad voor palliatieve patiënten Liesbeth Struik Verpleegkundig specialist Carolien Hoogstede Adjunct bestuurssecretaris Aanleiding Praktijk ervaringen: heropnames,

Nadere informatie

De Zorgmodule Palliatieve Zorg

De Zorgmodule Palliatieve Zorg De Zorgmodule Palliatieve Zorg - wat betekent dit voor de professional en zijn werkveld?- 2e regionale symposium palliatieve zorg s Hertogenbosch, 2 oktober 2014 Drs. Jaap R.G. Gootjes Alg. directeur /

Nadere informatie

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding Informare Handleiding voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut Centrum voor medische ethiek Utrechtse weg 1a, 3811 NA Amersfoort (033) 4647779

Nadere informatie

Geen toekomst zonder verleden

Geen toekomst zonder verleden J A A R V E R S L A G Geen toekomst zonder verleden INLEIDING Geen toekomst Z U I D H O L L A N D N O O R D Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord is een regionaal samenwerkingsverband van zorginstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2014, een jaar waarin gebleken is dat de mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 3. Inspanningen en prestaties... 5 3.1 Geleverde zorgdiensten...

Nadere informatie

WERKPLAN 2012 vastgesteld sept.2011 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland

WERKPLAN 2012 vastgesteld sept.2011 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiënten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing, en de bestrijding van andere lichamelijke klachten, is net zo belangrijk

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

Subsidienr. WERKPLAN 2016 vastgesteld sept.2015 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Noordwest Friesland

Subsidienr. WERKPLAN 2016 vastgesteld sept.2015 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Noordwest Friesland Subsidienr. Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiënten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing, en de bestrijding van andere lichamelijke klachten, is net zo

Nadere informatie

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking die ongeneeslijk ziek zijn,

Nadere informatie

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland De implementatie Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland o Start van het project o Opbouw en inhoud kwaliteitskader o Passende financiering o De essenties o De eerste stappen naar implementatie o Implementatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Missie en doelen Organisatie Palliantie. Meer dan zorg Subsidieopdracht VWS Speerpunten in

Inhoudsopgave. 1. Missie en doelen Organisatie Palliantie. Meer dan zorg Subsidieopdracht VWS Speerpunten in JAARPLAN 2017 Inhoudsopgave 1. Missie en doelen 3 2. Organisatie 3 3. Palliantie. Meer dan zorg 3 4. Subsidieopdracht VWS 3 5. Speerpunten in 2017 3 6. Specifieke activiteiten in 2017 4 a. Organisatie

Nadere informatie

Informatiegids. Regionale. Haaglanden. Zorgverleners in het netwerk staan Pal voor u!

Informatiegids. Regionale. Haaglanden. Zorgverleners in het netwerk staan Pal voor u! Haaglanden Regionale Informatiegids Iedereen die te maken heeft met een ongeneeslijke ziekte kan een beroep doen op palliatieve zorg. Ongeacht leeftijd of ziekte. Palliatieve zorg richt zich op een zo

Nadere informatie

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij?

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Projectplan voor een werkplaats deskundigheidsbevordering sociale wijkteams voor & door mensen met niet aangeboren hersenletsel. Almere, november 2014 Onderzoekslijn

Nadere informatie

Naam vertegenwoordiger: Mevr. K. de Kwaasteniet ( directeur innovatie en kwaliteit)

Naam vertegenwoordiger: Mevr. K. de Kwaasteniet ( directeur innovatie en kwaliteit) Samenwerkingsovereenkomst netwerk palliatieve zorg Zuidoost Groningen Buurtzorg Nederland Ommelanderziekenhuisgroep, locatie st. Lucas Regionale Huisartsen Vereniging Groningen Stichting Blanckenbörg Stichting

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

Het nieuwe nummer komt rond de dag van de palliatieve zorg uit, in oktober.

Het nieuwe nummer komt rond de dag van de palliatieve zorg uit, in oktober. Inhoud Nieuwe voorzitter netwerk palliatieve zorg Eemland App voor complementaire zorg Pal voor u Zorgconsulenten palliatieve zorg in de psychiatrie Zo verbind je dementiezorg en palliatieve zorg Cursus

Nadere informatie

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Visie op Palliatieve Terminale Zorg in Oostelijke Zuid-Limburg en de rol van het netwerk PTZ Inleiding Mensen die terminaal zijn terminale patiënten

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Quick-scan Palliatieve Zorg. Versie V & V en Eerste Lijn. Laurens, Rotterdam

Quick-scan Palliatieve Zorg. Versie V & V en Eerste Lijn. Laurens, Rotterdam Quick-scan Palliatieve Zorg Versie V & V en Eerste Lijn Laurens, Rotterdam Voorwoord Laurens heeft zich ten doel gesteld de kennis van palliatieve zorg Laurensbreed te delen, alsmede de deskundigheid Laurensbreed

Nadere informatie

WERKPLAN 2017 vastgesteld sept.2016 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Noordwest Friesland

WERKPLAN 2017 vastgesteld sept.2016 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Noordwest Friesland Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiënten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing, en de bestrijding van andere lichamelijke klachten, is net zo belangrijk

Nadere informatie

Jaarbericht 2012 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidwest Friesland

Jaarbericht 2012 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidwest Friesland Jaarbericht 2012 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidwest Friesland Samenstelling- 31-12 2012 Hr. J. Arts, vertegenwoordiger vanuit Zorgbelang Fryslân Hr. W. Bogtstra, voorzitter van het palliatief netwerk Hr.

Nadere informatie

Netwerken Palliatieve Zorg. Noord-Holland/ Flevoland. Jaarplan

Netwerken Palliatieve Zorg. Noord-Holland/ Flevoland. Jaarplan Netwerken Palliatieve Zorg 2016 Noord-Holland/ Flevoland Jaarplan Inhoud Inleiding... 3 1. Coördineren (A)... 5 Omschrijving beoogde activiteiten... 5 Omschrijving beoogd resultaat... 5 2. Informeren (B)...

Nadere informatie