Palliatieve Zorg Haaglanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Palliatieve Zorg Haaglanden"

Transcriptie

1 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2014 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (Netwerk PZH) richt zich op het versterken van de samenwerking en verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg. Daarbij staat kennis delen centraal. Het netwerk omvat het gebied Den Haag, Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer, een regio met ruim inwoners. Sinds 2007 is de financiering van het netwerk geregeld vanuit een landelijke subsidieregeling van het Ministerie van VWS. Deelnemers van het netwerk zijn alle zorgverleners en vrijwilligers die zich op welke wijze dan ook, bezighouden met palliatieve zorg. De formele betrokkenheid wordt gevormd door instellingen die de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend. Het netwerk wordt gecoördineerd door een netwerkcoördinator. Daarnaast is een projectleider palliatieve zorg werkzaam binnen het netwerk. Het Bestuurlijk Platform van het Netwerk PZH is verantwoordelijk voor de activiteiten van het netwerk en daarnaast voor de activiteiten die voortkomen uit de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden. In 2013 is de organisatiestructuur van het netwerk aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. De stuurgroep is opgesplitst in een Bestuurlijk Platform en een Netwerkoverleg. Het Bestuurlijk Platform is een proactief, beleids- en besluitvormend orgaan. Het Netwerkoverleg is een plek voor professionele ontmoeting en verdieping en adviseert het Bestuurlijk Platform. In het najaar 2013 heeft het 1 e netwerkoverleg plaatsgevonden. Hierin zijn afspraken gemaakt over onderlinge werkbezoeken en zijn twee werkgroepen opgericht. Eén werkgroep richt zich op de agenda van de netwerkoverleggen en de andere werkgroep richt zich op communicatie tussen de netwerkleden onderling. In 2014 is het streven dat de ingezette veranderingen gaan leiden tot meer samenwerking, kennisdeling en afstemming binnen het netwerk. Ook zal onderzocht worden op welke wijze er meer kan worden samengewerkt met het netwerk dementie. Het indienen van een subsidieaanvraag voor het Goede Voorbeeld Dementie en palliatieve zorg in het kader van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg behoort tot de mogelijkheden, als ook het organiseren van een symposium over dit thema. 1

2 Verder groeit vanuit de 1 e en 2 e lijn de behoefte aan meer samenwerking op het gebied van palliatieve zorg. Dit thema zal een speciaal aandachtsgebied worden binnen de activiteiten van het netwerk. Daarnaast zijn er in het kader van vorming van een regionaal consortium Palliatieve Zorg, verkennende gesprekken over meer samenwerking tussen het LUMC, het IKNL locatie Leiden en de netwerken palliatieve zorg Haaglanden, Zuid-Holland Noord, Midden-Holland en Delft Westland Oostland (DWO). Tenslotte is er samenwerking rondom het project Dood gewoon in Den Haag, een initiatief van de Gemeente Den Haag. De doelstelling is om tot een dienstenpakket te komen rond het thema waardig sterven voor alle Hagenaars. De speerpunten zijn: - wijkgesprekken om de dood bespreekbaar te maken onder leiding van een trainer van Stichting Sterven op je Eigen Manier (STEM). Hierbij wordt samengewerkt met Resto VanHarte om op deze manier De vergeten buur te bereiken; - ontwikkelen van een website voor de Haagse burger; - ontwikkelen van een cursusaanbod waarin aandacht is voor eigen regie en sterven. Enkele andere resultaten uit 2013: - Er zijn 6 zorgorganisaties toegetreden tot het Netwerk PZH en in totaal zijn er 23 zorgaanbieders formeel aangesloten bij het netwerk. - Alle informatie over het Netwerk PZH is in 2013 samengebracht in de Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden, en voor iedereen toegankelijk via de website van het netwerk en van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. - De website van het netwerk is geheel vernieuwd. Er is een duidelijke verdeling in Patiënt en naasten, Hulpverleners en Zorg in uw regio. Ook heeft de website nu een heldere en rustige uitstraling. - Op advies van de werkgroep nieuwe ideeën is het project Interculturele Palliatieve Zorg gestart en streven is dat in 2014 een kennisnetwerk Interculturele Palliatieve Zorg is opgericht. 1. Informatie en versterken van verbindingen Activiteit Doelstelling Actie en resultaat Door wie Netwerkstructuur Er worden jaarlijks 4 vergaderingen van het Bestuurlijk Platform gehouden onder voorzitterschap van de directeur van Transmurale Zorg Er worden jaarlijks 3 bijeenkomsten van het Netwerkoverleg gehouden onder leiding van de NC. Vergaderingen organiseren, agenda samenstellen en notuleren. Netwerkcoördinator(NC) Projectleider (PL) Leden Bestuurlijk Platform en Netwerkoverleg 2

3 Verbinding Netwerkleden Netwerkbijeenkomsten / symposia Netwerkwebsite Netwerkleden houden tussen de netwerkoverleggen door de verbinding. Deskundigheidsbevordering en persoonlijk contact tussen verschillende professionals. Patiënten en naasten informeren over nieuws in de palliatieve zorg, veranderingen in het leven, zorgmogelijkheden in de regio, regie houden en afscheid nemen. Een werkgroep doet voorstellen om onderlinge communicatie te bevorderen en monitort het verloop. Organiseren van 2 bijeenkomsten. Actueel houden van de website. PL en netwerkleden NC met werkgroep NC, PL secretariaat Elektronische nieuwsbrief Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) Huisartsen Zorgverleners informeren over actualiteiten, scholingen, deskundigheidsbevordering, projecten, regionale zorgmogelijkheden en actueel overzicht van vrije plaatsen in hospices, bijna thuis huizen en palliatieve units. Netwerk is geïnformeerd over actuele regionale en landelijke palliatieve nieuwsberichten. Aandacht vragen voor palliatieve zorg. De huisartsen zijn geïnformeerd over actuele berichten en worden betrokken bij relevante Opstellen en verzenden van 6 nieuwsbrieven. Netwerkpartners uitnodigen om nieuws of artikelen voor de nieuwsbrief aan te leveren. Informeren en stimuleren van netwerkpartners om activiteiten te organiseren. Ondersteuning bieden met promotiemateriaal en PR. -Max. 4 x per jaar een nieuwsbericht verspreiden via de reguliere regionale nieuwsbrieven voor huisartsen. -Huisartsen worden uitgenodigd voor NC, PL, Netwerkpartners NC, PL NC, PL 3

4 activiteiten (bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten, samenwerking rondom thuiszorg, het geven van scholingen). netwerkbijeenkomsten en indien relevant betrokken bij de voorbereiding. - Huisartsen worden betrokken bij scholingen en bij voor hen relevante projecten. Den Haag TranS PR en verbinding brede groep zorgverleners in de regio. Bijdrage leveren d.m.v. meedenken over invulling en voordragen van organisaties en personen. NC en PL Geestelijke zorg in de laatste levensfase Ernstig zieke mensen ontvangen zo goed mogelijk passende geestelijke zorg afgestemd op de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond. Artikel schrijven. Geactualiseerde versie van het document verspreiden, digitaal en op papier, met daarin een overzicht van contactpersonen voor geestelijke verzorgers in instellingen en buiten instellingen. PL i.s.m. werkgroep Doodgewoon Den Haag Er is een dienstenaanbod om waardig sterven voor alle Hagenaars mogelijk te maken. Verbinding leggen met het project Interculturele palliatieve zorg. Bijdrage leveren door deelname aan de diverse bijeenkomsten en meedenken over invulling website Doodgewoon Den Haag. NC i.s.m. Platform leden Doodgewoon Den Haag De verbinding maken tussen het project en het netwerk. Samenwerking onderzoeken tussen Café Waardig Oud Zijn en Doodgewoon Den Haag. 4

5 2. Deskundigheidbevordering Activiteit Doelstelling Actie en resultaat Door wie Scholingen aan verpleegkundigen en verzorgenden Scholingen divers Scholingen aan huisartsen Deelnemers vergroten en delen kennis, en wisselen ervaringen uit. Twee scholingen van vier bijeenkomsten zijn gegeven. Kennis delen en vergroten over palliatieve zorg. Huisartsen vergroten en delen kennis. Het organiseren van en werven voor de basisscholing palliatieve zorg: -1 scholing voor verpleegkundigen -1 scholing voor verzorgenden Op aanvraag adviseren over scholingen palliatieve zorg en/of gastlessen organiseren, dan wel zelf geven. In samenspraak met de helpdesk Palliatieve Zorg casuïstiekbesprekingen voor huisartsen organiseren. Onderling afstemmen op welke manier de scholing het beste kan worden vormgegeven. NC i.s.m. docenten basisscholing NC, PL i.s.m. deskundigen uit het netwerk NC i.s.m. coördinator helpdesk en helpdeskleden Palliatieve Zorg 3. Kwaliteitsverbetering Activiteit Doelstelling Actie en resultaat Door wie Interculturele palliatieve zorg Deskundigheid in regio samenbrengen en toegankelijk maken voor zorgverleners. Het oprichten van een kennisnetwerk Interculturele palliatieve zorg met daarbij aandacht voor missie, structuur, taken en verantwoordelijkheden. Verbinding maken met bestaande structuren zoals de helpdesk palliatieve zorg, het project geestelijke zorg en het project huisbezoeken in de palliatieve fase. PL i.s.m. werkgroep 5

6 Continuïteitshuisbezoeken in de palliatieve fase Verbeterprogramma Palliatieve Zorg ZonMW Folder actualiseren. Inzet huisbezoeken bij mensen met een niet Westerse achtergrond vergroten. Eén of meerdere subsidieaanvragen voor een Goed Voorbeeld indienen. Gebruik van folder en richtlijn evalueren met werkgroep. Verbinding leggen met project Interculturele palliatieve zorg. Informeren en enthousiasmeren van Zorgaanbieders voor het indienen van een subsidieaanvraag voor een project in het kader van het verbeterprogramma Palliatieve Zorg bij ZonMW. PL i.s.m. werkgroep NC, PL en Bestuurlijk Platform Bij voldoende draagvlak een subsidieaanvraag indienen voor het Goede Voorbeeld Dementie en palliatieve zorg door de netwerken dementie en palliatieve zorg. NC i.s.m. NC dementie Deelnemen aan de Projectgroep Verbetering Palliatieve zorg van Saffier De Residentie (Zorgpad Stervensfase) PL Deelnemen aan Projectgroep STEM en PaTz NC Zorgpad Stervensfase Organisaties worden geïnformeerd en op weg geholpen bij de implementatie Zorgpad Stervensfase. Organiseren regionale bijeenkomst STEM over ervaringen en resultaten. Instellingen informeren over het Zorgpad Stervensfase en voor begeleiding bij de implementatie van het Zorgpad de verbinding leggen met het IKNL. NC i.s.m. NC Midden Holland, Zuid- Holland Noord en trainer STEM PL 6

7 4. Aandachtspunten vanuit patiëntenperspectief Activiteit Doelstelling Actie en resultaat Door wie Cliëntenperspectief Zorgvragers zijn betrokken bij activiteiten op het gebied van palliatieve zorg. Zorgvragers betrekken bij activiteiten van het netwerk door deelname aan werkgroepen. 5. Overzicht capaciteit Activiteit Doelstelling Actie en resultaat Door wie Overzicht capaciteit Vaststellen beschikbare capaciteit en bezetting van de palliatieve zorgplekken. Capaciteitsonderzoek (kwantitatieve gegevens) hospices en palliatieve units uitvoeren over Op basis van de uitkomsten adviseren aan het Zorgkantoor met betrekking tot uitbreiding van capaciteit. 6. Overig Activiteit Doelstelling Actie en resultaat Door wie Jaarverslag Subsidieaanvraag VWS Subsidievaststelling Jaarplan Versterkte samenwerking en verbeterde kwaliteit van de palliatieve zorg. De door de Stichting Transmurale Zorg aangevraagde subsidie voor 2014 is door VWS toegekend. De door de Stichting Transmurale Zorg verantwoording subsidie 2013 is door VWS vastgesteld. Versterkte samenwerking en verbeterde kwaliteit van de palliatieve zorg. Opstellen van jaarverslag netwerk. Opname jaarverslag netwerk in het jaarverslag van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Aanvragen subsidie VWS Verantwoording subsidie VWS Jaarplan 2014 schrijven. Het jaarplan wordt besproken en vastgesteld door het Bestuurlijk Platform. NC, PL i.s.m. regioconsulent Zorgbelang en patiëntenorganisaties. NC, hospices, palliatieve units NC, PL NC NC NC, PL 7

8 Netwerkcoördinatoren overleg regionaal Netwerkcoördinatoren overleg landelijk vanuit stichting Fibula Symposia en bijeenkomsten regionaal en landelijk Relatie Haagse Hoge School Relatie Mondriaan College Samenwerken en kennis delen. Geïnformeerd zijn en anderen informeren. Kennis vergroten en delen met netwerk. Relaties leggen en onderhouden (netwerken). Samenwerken en kennis delen. Samenwerken en kennis delen. Organiseren en deelnemen aan overleggen netwerkcoördinatoren. Er wordt een actieve bijdrage geleverd aan landelijke overleggen voor coördinatoren m.b.t. de inhoud van palliatieve zorg en beleid stichting Fibula. Deelnemen aan relevante bijeenkomsten en informatie delen in netwerk. Mogelijkheden voor samenwerking verkennen op: - onderzoekslijn oncologische nazorg HHS - afstudeeronderzoeken - onderwijs, ontwikkeling module palliatieve zorg Studenten begeleiden bij (afstudeer) onderzoek. Mogelijkheden voor samenwerking onderzoeken in aanbod lesmateriaal. NC NC NC, PL PL, NC NC en lid Bestuurlijk Platform 8

9 Bijlage 1 Behaalde Resultaten Informatie en versterken van verbindingen Bijeenkomsten - 1 Netwerkbijeenkomst vond plaats op 30 mei 2013 met als thema Schokbrekers in de communicatie met ongeneeslijk zieken en hun naasten. Aantal deelnemers: netwerkbijeenkomst vond plaats op 7 november 2013 met als thema kinderen begeleiden bij afscheid en verlies. Aantal deelnemers: 70-4 bijeenkomsten de laatste zorg voor verzorgenden vonden plaats in februari en april 2013, waarbij is samengewerkt met Agora, Monuta en het netwerk. Aantal deelnemers per bijeenkomst: 50. Andere activiteiten - Alle informatie over het Netwerk PZH is samengebracht in de Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. - De organisatiestructuur van het netwerk is herzien en de stuurgroep is opgesplitst in een Bestuurlijk Platform en een Netwerkoverleg. - Formeel lidmaatschap voor 6 nieuwe zorgaanbieders is afgesproken. - De nieuwsbrieven hebben een nieuwe lay-out gekregen met informatie afkomstig van netwerkpartners en ingedeeld op thema s. - Belangrijke nieuwsberichten voor huisartsen zijn geplaatst in de reguliere nieuwsbrieven voor huisartsen (namelijk de nieuwsbrieven van de Huisartsen Kring Haaglanden, Stichting Haagse Gezondheidscentra en Independer). Ook zijn alle huisartsen in de regio Haaglanden per mail geïnformeerd over de casuïstiekbesprekingen en het PaTz-project. - De website van het netwerk is geheel vernieuwd. Er is een duidelijke verdeling in Patiënt en naasten, Hulpverleners en Zorg in uw regio. Ook heeft de website nu een heldere en rustige uitstraling. - Er is aandacht besteed aan de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2013 middels verspreiding van informatiemateriaal. - Er zijn overleggen geweest met het IKNL, LUMC en netwerken over samenwerking. - Er heeft een 1 e bijeenkomst plaatsgevonden onder leiding van VWS over Betere Samenwerking. Samen gaat beter waaraan 3 personen namens het netwerk hebben deelgenomen. - De samenwerking met de Gemeente in het kader van het gemeenteproject Doodgaan in Den Haag is vergroot. o In 3 wijken (Schilderswijk, Laak en Escamp) hebben er wijkgesprekken plaatsgevonden onder leiding van de trainer STEM i.s.m. Resto van Harte. 9

10 o Er zijn bijeenkomsten geweest van het Platform Doodgewoon in Den Haag en van de diverse werkgroepen, waaronder de werkgroep website Doodgewoon in Den Haag. 2. Deskundigheidsbevordering Scholingen: - 1 basisscholing palliatieve zorg voor verpleegkundigen bestaande uit 4 bijeenkomsten vond plaats in mei / juni Aantal deelnemers: 20-1 basisscholing palliatieve zorg voor verzorgenden bestaande uit 4 bijeenkomsten vond plaats in september / oktober Aantal deelnemers: 16-1 scholing over het netwerk en de helpdesk pz voor aandachtsvelders palliatieve zorg MCH op 6 juni Aantal deelnemers: 20-1 workshop communiceren in de laatste levensfase op 22 november Aantal deelnemers: Kwaliteitsverbetering Verbeterprogramma Palliatieve Zorg ZonMW - Honorering subsidieaanvraag Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van Zon MW 2013 voor invoeren van: o het Zorgpad Stervensfase door Saffier De Residentie Groep i.s.m. het netwerk; o PaTz, waarbij 1 huisarts en 1 wijkverpleegkundige van Florence deelnemen aan een PaTz-groep uit het netwerk DWO. Hierin is samengewerkt tussen de netwerken DWO, Midden Holland, Zuid-Holland Noord en Haaglanden. De gesubsidieerde Goede Voorbeelden uit 2012: - Het Goede Voorbeeld Sterven op je Eigen Manier (STEM): o de inspiratiecyclus STEM is gegeven in Respect Zorg Groep Scheveningen, locatie Bosch en Duin o de train de trainers scholing STEM heeft plaatsgevonden. - Het Goede Voorbeeld INFORMARE: o Haga Ziekenhuis implementeert INFORMARE. Zorg voor naasten - De regionale richtlijn Zorg voor naasten is geactualiseerd en in mei 2013 is een nieuw boekje uitgekomen. 10

11 Geestelijke zorg in de laatste levensfase - De opzet van de brochure is ingrijpend herzien. - Nieuwe werkgroep van geestelijk verzorgers is opgericht. Interculturele Palliatieve Zorg - Project is gestart, projectgroep is opgericht. - Projectplan is opgesteld en voorbereidende fase is afgerond. Continuïteitshuisbezoeken in de palliatieve fase - In november 2013 komt de werkgroep continuïteitshuisbezoeken bij elkaar voor een evaluatie en oriëntatie voor een eventueel onderzoek door studenten van de Haagse Hogeschool. Zorgpad Stervensfase - I.o.m. het IKNL is er een nieuw beleid afgesproken voor de implementatie van het Zorgpad Stervensfase (ZS) in de regio. o De projectleider van het netwerk blijft aanspreekpunt voor het ZS maar verwijst instellingen met begeleidingsvragen door naar het IKNL. o Er zijn 12 AWBZ-instellingen die werken met het ZS. o Het HagaZiekenhuis is gestart met de digitale versie ZS en neemt deel aan de landelijke pilot. o Saffier De Residentie Groep start in het kader van de ZonMW subsidie met de verdere uitrol van het ZS en met de koppeling van het digitale ZS aan hun elektronische zorgdossier. 4. Aandachtspunten vanuit patiëntenperspectief - Er is een bijeenkomst geweest met de regionale netwerken en Zorgbelang Zuid Holland over samenwerking. Op regionaal niveau worden themabijeenkomsten georganiseerd door Zorgbelang in afstemming met de netwerken. 5. Overzicht capaciteit - Er is een rapportage uitgebracht met een overzicht van de beschikbare capaciteit en bezetting van de palliatieve zorgplekken in Het zorgkantoor is door de stuurgroep geadviseerd met betrekking tot uitbreiding capaciteit. 11

12 Beschrijving verspreid informatiemateriaal in De KNMG brochures: Spreek op tijd over uw levenseinde (voor zorgvragers) en Tijdig spreken over het levenseinde (voor artsen) zijn verspreid. 350 exemplaren van de patiëntenversie en 150 exemplaren artsenversie. - Het magazine Pal voor U is verspreid met daarbij de regionale informatiegids. In de periode oktober november 2013: 250 exemplaren. - Folder van de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden is ingrijpend herzien en de nieuwe folder is breed verspreid. Ook andere aangevraagde brochures (via de website of telefonisch) zijn verzonden: - Informatiemappen palliatieve zorg (ongeveer 100 mappen) - Folder van de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden - Regionale informatiegids - Richtlijn Zorg voor naasten (65 exemplaren) en samenvattingkaartje (600 exemplaren) - Folder huisbezoeken in de palliatieve fase (150 exemplaren) - Brochure Geestelijke begeleiding in de laatste levensfase (laatste 40 exemplaren van de oude versie) 12

Anne Smit, Tisna van der Gang en Clementine Dechesne ( huisartsenvertegenwoordiging) Anneke Rugge ( stichting Mens en Zorg)

Anne Smit, Tisna van der Gang en Clementine Dechesne ( huisartsenvertegenwoordiging) Anneke Rugge ( stichting Mens en Zorg) Jaarbericht 2014 netwerk palliatieve zorg Zuidoost Friesland Samenstelling- 31-12 2014 Rina Tol ( De Friese Wouden/Zorgkwadrant) Mascha van de Lee ( Stichting Zuidoost Zorg) Sjoeke van der Meer, (VTPZ

Nadere informatie

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Inleiding De Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ) is de vereniging van zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM). Zorgaanbieders

Nadere informatie

Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg PROLOOG Veel patiënten in Nederland hebben de wens thuis te sterven en voor een aantal kan dat gelukkig ook. Toch zijn er ook velen

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering... INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.3. Eerstelijnszorgverleners

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie september 213 Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag

Inhoudelijk jaarverslag Inhoudelijk jaarverslag Activiteiten 2014 In 2014 organiseerde Transvorm vele tientallen bijeenkomsten. Meer dan 2.300 mensen namen deel aan trainingen, workshops, symposia, leergangen, themabijeenkomsten,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen,

Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen, ieuwsbrief Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen-Born, Stein) Zomer 2013 Tien jaar Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek In 2003

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

IKL Activiteitenplan 2008 (incl. terugblik op plan 2007)

IKL Activiteitenplan 2008 (incl. terugblik op plan 2007) IKL Activiteitenplan 2008 (incl. terugblik op plan 2007) Inleiding Een mijlpaal in 2007 is de HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) van het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Nadere informatie

Mogelijkheden voor verbeteren palliatieve zorg

Mogelijkheden voor verbeteren palliatieve zorg Mogelijkheden voor verbeteren palliatieve zorg Leren van bestaande multidisciplinaire samenwerking Marc Soeters Gerrold Verhoeks Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding en onderzoeksopzet 8 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005 2005 zk ex Jaarplan IKN 2005 Inhoudsopgave Jaarplan 2005 IKN Ten geleide 5 1. Directie 6 2. Staf 7 Personeelszaken 7 Automatisering/ICT 7 Kwaliteitsmanagement 8 Deskundigheidsbevordering 9 PR & Communicatie

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Vereniging Hersenletsel.nl

Jaarverslag 2014 Vereniging Hersenletsel.nl Jaarverslag 2014 Vereniging Hersenletsel.nl 1 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Vereniging Hersenletsel.nl. Samenhang, daadkracht en richting; dat waren de woorden die wij als leidraad

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Evaluatie Steunpunt Geestelijke Verzorging

Evaluatie Steunpunt Geestelijke Verzorging Evaluatie Steunpunt Geestelijke Verzorging april 2007 april 2010 Bij ernstig of langdurig ziek zijn kunnen levensvragen meer dan anders op u afkomen. Bij het Steunpunt Geestelijke Verzorging kunt u (kosteloos)

Nadere informatie

Inleiding 3. Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam. 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken. 5 Onze opdrachtgevers

Inleiding 3. Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam. 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken. 5 Onze opdrachtgevers JAARPLAN 2015 Inhoud Inleiding 3 Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken 5 Onze opdrachtgevers 6 De programmalijnen 6 A. A.1 A.2 A.3 B.

Nadere informatie

VERSIE WIE DATUM WAT

VERSIE WIE DATUM WAT Jaarverslag 2012 VERSIE WIE DATUM WAT 0.1 HtV 21/2 2011-versie omwerken 0.2 FB 25/2 2.1 en lay-out 0.3 HB 27/2 Invullen 2.3 ICT-diensten 0.4 HtV 18/3 Alle voortgangsrapportages erin geplakt voor onderdelen

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Werkplan Stichting Olijf

Werkplan Stichting Olijf Werkplan Stichting Olijf 2015 Werkplan 2015 Stichting Olijf Visie Olijf wil (ex-)patiënten met gynaecologische kanker en hun naasten een veilige plek bieden, waarbij lotsverbondenheid, solidariteit, contact,

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag

Jaarverslag. Jaarverslag Voorwoord Tweeduizendveertien een jaar van volop doorpakken op ons beleidsplan We houden koers en de daarin genoemde thema s. Het efficiënt en doelgericht werken kreeg verder haar beslag door het voortzetten

Nadere informatie