Amendement. Voorstel nr: Onderwerp: Stichting Cool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amendement. Voorstel nr: 2009-07. Onderwerp: Stichting Cool"

Transcriptie

1 \\(\K^ : l^'^-t-oo'-j (.Vto^c^V^ - J /\. ao«i^ Amendement Voorstel nr: Onderwerp: Stichting Cool De raad van de gemeente te Heerhugowaard, in vergadering bijeen d.d 24 november Ondergetekende stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt; 1. De horeca van Cool per onder te brengen bij een management beheer organisatie en de periode tot voorjaar 2012 te gebruiken als proefperiode om daarna pas een besluit te nemen over het wel of niet verpachten van de horeca met als einddoel een marktconforme horeca zonder gemeentelijke subsidie. Bij de voorjaarnota van 2012 een afweging te maken over dp. Vi^.^-As'- vnvartg-mg mn Hn nnhdrum v*n htf4ht*ataf-an de opbrengsten van de horeca Iw&H betrekken. 2.Het college de opdracht geven samen met Cool te zoeken naar een oplossing voor handhaving van de juridische afspraken voortvloeiend vanuit de opheffing gemeenschappelijke regeling muziekschool Dijk en Waard. Dit aan de raad te melden. 3. In te stemmen met een extra bijdrage voor Stichting Cool van vermeerdercmiet bedrag^/at niet gerealiseerd kan worden als bezuiniging in 2009, voor de tekorten van 2008 en 2009 te dekken uit het voordelig begrotingsresultaat van 2009 rr r> 0 4. Het college opdracht te geven om zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen waarin in beeld is gebracht wat de te korten voor het theaterjaar zullen zijn en daarvoor ook een dekkingsvoorstel te doen. Hierbij kan het positieve eindresultaat geschat op van de Stichting de Schakel na liquidate betrokken worden. 5. In voorbereiding op de voorjaarsnota 2012 een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de meerjarenbegroting van Cool om te komen tot een realistische begroting voor 2013 en volgende jaren. Zodat mbt de structurele subsidieverlening aan Cool de raad een gefundeerde integrale afweging kan maken. rrr - vv * *STT \ 6. Lopendg de perinde tofg642 Net college opdracht te gevertde huidige BCF constructie te evalueren en evontuool bij-to otollon ^"o -v Ci, c s\.?.), Y* 0w\v.'\Vlvv> '-v 0 '^-- V v' -yyi> Burgerbelang Fractie de Goede ^\) <^D

2 E E R H U G O W A A R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 7 A ^ ^ > ^ w ^,, ^ ^ ^ n \ ^ \. c^" Stichting Cool \ K M ^ \ \V>\ Aan de Raad, Heerhugowaard, 20 oktober 2009 Beknopt voorstel De Stichting Cool is sinds 1 juli 2008 operationeel. Werkende weg kan na een jaar ervaring, de conclusie worden getrokken dat Stichting Cool extra subsidie behoeft. Vanuit het adagium uit de Voorjaarsnota 2009 "wat gerealiseerd is moet behouden blijven" stellen wij extra noodzakelijke subsidieverlening voor, waarbij Cool zich houdt aan haar oorspronkelijke opdracht waarbij geen verdere uitbreiding is toegestaan. Daarnaast is het wenselijk om de horeca uit het brede concept van Cool te plaatsen. We geven de voorkeur om horeca zuiver marktconform te benaderen, maar hebben ook oog voor de basale werkelijkheid. Horeca vergt specifieke expertise en ondernemersschap. Bij Cool wordt aangedrongen op te kiezen voor een zo spoedig mogelijke verzelfstandiging van de horeca. Aangezien verpachten van de horeca pas haalbaar en zinvol is vanaf het moment dat het Stadsplein gereed is, wordt geadviseerd de horeca low profile voorlopig onder stringente voorwaarden uit te besteden aan een managementbeheer organisatie Toelichting Op 1 juli 2008 heeft de nieuwe organisatie Stichting Cool het nieuwe gebouw betrokken. Stichting Cool is de multifunctionele organisatie die een belangrijk deel van het culturele aanbod in Heerhugowaard bepaalt. Uniek, omdat de kunsteducatie, de podiumkunsten en amateurkunst vanuit een professionele organisatie wordt aangestuurd. Het nieuwe centrum voor kunst en cultuur past in het voorzieningenniveau behorende bij een stad met de omvang van Heerhugowaard. Met de realisatie van Cool neemt kunst en cultuur een cruciale plek in het centrum van het Stadshart. In Cool ademt zowel buiten als binnen de sfeer van een professioneel centrum voor kunst en cultuur. Cool heeft een uitstraling die ook verder gaat dan de grenzen van Heerhugowaard. Met gepaste trots kan gesteld worden dat het gebouw goed op haar functie is ingericht en ook de organisatie dusdanig is opgezet dat met goede verwachtingen de Stichting Cool per 1 juli operationeel werd. Als basis geldt een heldere opdrachtverstrekking gebaseerd op het ondernemersplan Cool en meerjarenbegroting Nu zijn we ruim een jaar verder en de dynamiek van Cool is merkbaar in een kwalitatief hoogwaardig programma passend in het nieuwe gebouwnieuwe projecten op wijkniveau, cultuur in de buitenschoolse opvang met een aantoonbaar groter bereik en hoge bezettingsgraad. De variatie in aanbod en tarifering van de kunsteducatie is eigentijds en meer toegesneden op de vraag van het publiek Het concept Cool verwezenlijkt de inhoudelijke ambities van de gemeente Heerhugowaard op het gebied van kunst en cultuur. Financieel lopen de ambities echter niet in de pas. Dit blijkt uit tussentijdse rapportages. De meerjarenbegroting van Cool is gebaseerd op de oude Schakel en Muziekschool Dijk en Waard met een kleine plus. Stichting Cool alleen is echter meer dan deze twee organisaties opgeteld.

3 In het kader van de rolverdeling opdrachtgever - opdrachtnemer hebben vanaf het voorjaar intensieve gesprekken plaatsgevonden over de financiele situatie Cool met directeurbestuurder en de Raad van Toezicht. We hebben bij de stichting Cool aangedrongen passende maatregelen te nemen om binnen de opdrachtformulering te handelen. Daamaast hebben wij stichting Cool ook gevraagd compleet te rapporteren met een doorkijk naar het meerjarenperspectief. Dit traject, ingezet vanaf begin dit jaar, heeft tijd gevergd. Cool stelt nu daar waar mogelijk de maximale inspanningen te hebben verricht om binnen de oorspronkelijke begroting te blijven dan wel passende maatregelen getroffen te hebben getroffen om tekorten daar waar mogelijk te beperken Volgens Cool kon op een aantal kostenposten geen verdere invloed uitgeoefend worden en deze hebben onvermijdelijk een doorwerking op de lopende begroting waarmee vooraf geen rekening gehouden was. Hierbij is met name te denken aan de volgende kostenposten bijvoorbeeld CAOeffecten uit Sociaal Plan, ziekteverzuim, omgevingsfactoren horeca, BTW-effecten, kosten gebruikmaken gebouw, waarmee in de oorspronkelijk begroting geen rekening is gehouden. Op basis van vele financiele rapportages en analyses is helder in beeld waar de verschillen zitten, welke maatregelen getroffen zijn en wat het meerjarenperspectief is. Behalve strikt te letten op de financiele resultaten is het ook van belang te kijken naar de inhoudelijke resultaten. De kwalitatieve en kwantitatieve prestaties op het culturele vlak zijn goed. Wij hechten er aan om waardering uit te spreken over de wijze waarop de directie en medewerkers van Cool de nieuwe organisatie tot een swingend geheel hebben gemaakt ondanks moeilijke (financiele) tijden. Cool bewijst inhoudelijk haar bestaansrecht in Heerhugowaard, Cool is een waardevolle voorziening die wij willen behouden. Horeca Omdat uit de rapportages van Cool van begin af aan blijkt dat de horeca van wezenlijk belang is in de gehele exploitatie van Cool, is op dat specifieke onderdeel nader onderzoek verricht. De eerdere prognoses horeca (2007), gebaseerd op externe advisering van HTC Nederland, werden niet gehaald mede door het niet gereed zijn van het Stadsplein. Er is derhalve opnieuw advies (aug.2009) gevraagd waarbij rekening gehouden werd met de huidige werkelijke situatie ten opzichte van de eerdere prognose. Op basis van het nieuwe advies kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 1. Een lage kwaliteit dienstverlening. 2. De oorspronkelijke geprognosticeerde bruto omzet is haalbaar als het Stadshart gereed is (planning zomer 2011); 3. De functioned inrichting van keuken en de bars past bij de geprognosticeerde omzet; 4. De cursisten en hun begeleiding maken nauwelijks gebruik van de horeca; 5. De salaris lasten zijn cruciaal hoger vanwege andere CAO's. Rekening houdend met de realiteit zijn uiteenlopende maatregelen voor de horeca denkbaar. Maar gelet op het gegeven dat we hier te maken hebben met een uitgaansplein midden in het Stadshart verdient een zuivere marktconforme benadering van de horeca de voorkeur. Daarnaast is het wenselijk om de horeca uit het brede concept van Cool te plaatsen. Horeca vergt specifieke expertise en ondernemersschap. Om die reden zijn meerdere scenario's zijn uitgewerkt voor de korte (tot en met 2011) en de lange termijn (vanaf 2012 en volgende jaren). Die scenario's benoemen 3 opties: A. Scenario horeca in eiqen beheer Directeur is eindverantwoordelijk en stuurt horecaorganisatie aan. Voordelen: Directeur is baas is eigen huis en geeft direct leiding aan personeel. Nadelen: horeca is kwetsbaar, vereist sterke deskundigheid horecamanager, belasting overhead theaterorganisatie met oneigenlijke werkzaamheden. Horeca met gemeentelijke subsidie. Horecaresultaat valt aan Cool. B. Scenario horeca in managementbeheer organisatie Onder stringente voorwaarden uitbesteden aan een deskundig horeca beheer organisatie vb. bekend op cultureel vakgebied.

4 Voordelen: directeur blijft baas in eigen huis, maar besteed uit aan een organisatie (op basis van een jaarcontract) die bekend is met complexe culturele horeca exploitatie. Kwaliteitsverbetering. Omzetniveau niet wezenlijk verbeteren, maar de kostenpatronen, de toegerekende personele kosten en de flexibilisering van de personele inzet leidt tot lagere kosten. Nadelen: vergt een vergoeding. Horeca met gemeentelijke subsidie. Horecaresultaat valt aan Cool. C. Scenario horeca verhuren/verpachten Geheel verpachten, bij voorkeur onder voorwaarden. Contractuele verhouding (5 + 5 jaar). Kwaliteit is afhankelijk van contractpartner. Voordelen: vaste inkomsten, geen ondernemersrisico, geen belasting overhead, afgesproken kwaliteit, geen gemeentelijke subsidie. Nadelen: geen baas in eigen huis. Om ook een zuiver beeld te krijgen van het product horeca, hebben wij Cool gevraagd de horeca administratief te plaatsen in een business unit met als doel inzicht te krijgen in alle baten en lasten die aan de horeca gerelateerd zijn. Op basis van deze informatie zijn de verschillende scenario's doorberekend. In bijgaand "overzicht horeca" worden de effecten van de verschillende scenario's benoemd. Tot afkoop van personeel horeca wordt niet overgegaan omdat dit teveel kosten met zich meebrengt en dit gelet op het financieel perspectief nauwelijks voordeel oplevert. Wij zijn van mening dat Cool moet overgaan tot het uitbesteden van de horeca ingaande door deze voorlopig onder stringente voorwaarden onder te brengen bij een management beheer organisatie. De realiteit moet daarbij goed in het oog gehouden worden, dat wil zeggen uitgaan van een low-profile horeca aanbod. Vervolgens zo mogelijk ingaande 2012 over te gaan tot verpachting, rekening houdend met realisatie Stadsplein in zomer Hier zal dan sprake zijn van een basale casco, dat wil zeggen uitgaande van de huidige inheriting en aankleding horeca, verpachting. Voordeel hiervan voor de korte termijn is borging kwaliteit en met enig ondernemersrisico. Voordeel voor de lange termijn is borging kwaliteit en geen ondernemersrisico. Voor beide situaties is zorgvuldige orientatie op de markt noodzakelijk. Cool dient zich in deze marktorientatie en contractonderhandeling te laten begeleiden door HTC. Muziekeducatie gemeente Langedijk Een andere afwijkende kostenpost is het effect van kostentoerekening aan de muziekeducatie. De nieuwe organisatie Cool heeft een ontwikkelingstraject in gang gezet rondom muziekeducatie waardoor het product kwalitatief op een hoger niveau komt. Zowel in aanbod, PR, als vorming en opleiding etc. wordt structureel getnvesteerd in de muziekeducatie. De gemeente Langedijk heeft aangegeven deze kosten niet te willen betalen. Conform haar opdracht en met inachtneming van de juridische afspraken die daaromtrent gemaakt zijn conform het raadsbesluit opheffing gemeenschappelijke regeling, zal Cool haar pakketaanbod aan de gemeente Langedijk moeten aanpassen aan de overeengekomen subsidiebijdrage. De gemeente Heerhugowaard vind het onacceptabel dat Langedijk de kosten van het huidige aanbod niet wil dragen. Financien Gebaseerd op alle financiele rapportages wordt in bijgaand "overzicht meerjarenbegroting Cool" per categorie kostenposten afgezet in meerjarenperspectief, aangegeven welke voor 2009 acceptabel zijn, vallend onder de noemers onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar. Het jaar 2008 sluit met een tekort van ,- door de opstart in juli en de feitelijk start van het cultureel seizoen in September. De structured effecten benoemd in de bijlagen voor 2009 en volgende jaren gelden ook voor U wordt voorgesteld dit tekort voor 2008 te accepteren. De gewenste subsidieverhoging op jaarschijfbasis voor 2009 is te bepalen op U wordt voorgesteld ook dit tekort te accepteren. Door het subsidietekort voor de jaren 2008 en 2009 met een totaal bedrag van in een keer glad te trekken staat Cool ingaande 2010 weer op een redelijke uitgangspositie na een lastige opstartperiode. Om het scenario van de verzelfstandiging van de horeca door Cool op te kunnen pakken stellen wij voor extra subsidie te verstrekken voor 2010 ad en voor 2011 ad ,-. Hoewel ondanks deze impulsen de doorkijk naar 2010 en verder wel aanleiding geeft voor het afgeven van een winstwaarschuwing, vinden wij dat het aan Cool is om bij met ondememersschap passende bezuinigingsmaatregelen te treffen en/of extra inkomsten te genereren. De

5 oorspronkelijke meerjarenbegroting en de contractafspraken zijn leidend en taakstellend. Ter extra ondersteuning zal voor 2010 en verder nog een eenmalig bedrag van geschat ,- beschikbaar worden gesteld. Afkomstig uit het verwachte positieve eindresultaat na liquidatie van de stichting De Schakel. Samengevat worden in onderstaande tabel de financiele effecten per jaarschijf vertaald. Extra subsidieverhoging excl. Horeca Horeca in eigen beheer verzelfstandigd Verwachte subsidieverlaging Cool bij verpachten Subsidie Subsidie incidenteel i.v.m. traject verzelfstandiging horeca Totaal incl. incidentele lasten Wij stellen u voor de tekorten voor 2008 en 2009 (totaal ad ) te dekken uit het verwachte voordelig begrotingsresultaat Het voorstel is de subsidieverstrekking voor verzelfstandiging van de horeca voor 2010 ( ,-- ) en voor 2011 ( ,-) te dekken uit het ISP. Het verwachte positieve eindresultaat (geschat op ,-) van de Stichting De Schakel na liquidatie beschikbaar te stellen als eenmalig extra subsidiebedrag, waardoor het, overeenkomstig de bestuurlijke afspraken met de Schakel, uiteindelijk ten goede komt aan Cool. Dit bedrag is voor 2010 en volgende jaren om mogelijke tekorten in de exploitatie (exclusief de horeca) te ondervangen. Evident is dat Cool gehouden is de noodzakelijke maatregelen te treffen om weer binnen haar oorspronkelijke opdracht te blijven. In dit voorstel wordt verwezen naar diverse rapportage die als bijlagen vertrouwelijk voor u ter inzage liggen bij het bestuurssecretariaat. Dat spreekt ons inziens, gelet op de aard van het onderwerp, voor zich. Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, bretaris, ^ de burgemeester, Advjes commissie Maatschappelijke Oi Bespreekstuk ikkeling d.d. 4 november 2009

6 E E R H U <3 O W /\ A R D Nr de Raad van de gemeente Heerhugowaard; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 oktober 2009, gelet op het door de raad aangenomen amendement D (bijgevoegd) b e s I u i t 1. De horeca van Cool per onder te brengen bij een management beheer organisatie en de periode tot voorjaar 2012 te gebruiken als proefperiode om daarna pas een besluit te nemen over het wel of niet verpachten van de horeca met als einddoel een marktconforme horeca zonder gemeentelijke subsidie. Bij de voorjaarsnota van 2012 een afweging te maken waarbij de opbrengsten van de horeca worden betrokken. 2. Het college de opdracht gegeven samen met Cool te zoeken naar een oplossing voor handhaving van de juridische afspraken voortvloeiend vanuit de opheffing gemeenschappelijke regeling muziekschool Dijk en Waard. Dit aan de raad te melden. 3. In te stemmen met een extra bijdrage voor Stichting Cool van vermeerderd met het bedrag van maximaal wat niet gerealiseerd kan worden als bezuiniging in 2009, voor de tekorten van 2008 en 2009, te dekken uit het voordelig begrotingsresultaat van Het college opdracht te geven om zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen waarin in beeld is gebracht wat de te korten voor het theaterjaar zullen zijn en daarvoor ook een dekkingsvoorstel te doen. Hierbij kan het positieve eindresultaat geschat op van de Stichting de Schakel na liquidatie betrokken worden. 5. In voorbereiding op de voorjaarsnota 2012 een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de meerjarenbegroting van Cool om te komen tot een realistische begroting voor 2013 en volgende jaren. Zodat m.b.t. de structurele subsidieverlening aan Cool de raad een gefundeerde integrate afweging kan maken. 6. Het college opdracht te geven z.s.m., echter in ieder geval in 2010, de huidige BCF constructie te evalueren en een voorstel te ontwikkelen en voor te leggen aan de raad. Heerhugowaard, 24 november 2009 De Raad voornoemd, de voorzitter,

7 Bijlaqe bij raadsvoorstel Stichtinq Cool Overzicht extra geaccepteerde kostenposten Cool voor 2009 met ter informatie een doorkijk naar 2010 en verder Dit overzicht is gebaseerd op de rapportages 2008, 2009 t/m 2012, de preambule, productbegroting horeca en uitwerking horeca scenario's tot verzelfstandiging. Omdat naderhand de horeca administratief in een business unit is gezet, ioopt de preambule niet geheel 1-op-1 met de meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting exclusief de horeca plus de productbegroting horeca geven een compleet beeld. De preambule benoemt in hoofdlijnen de financiele effecten. Hier wordt verwezen naar diverse rapportages die als bijlagen vertrouwelijk voor u ter inzage liggen bij net bestuurssecretariaat. Kostenpost salariskosten kunsteducatie Categorie Onvoorzien Onontkoombaar Onuitstelbaar Deze kosten zijn net gevolg van CAO-afspraken voortvloeiende uit het Sociaal Plan. Na 2012 is geen sprake meer van dergelijke kostenstijgende verplichtingen uit het Sociaal Plan. BTW -effecten Categorie Onvoorzien Onontkoombaar Onuitstelbaar 2009 ~ " " Deze aanpassing is onvermijdelijk in het kader van zorgvuldige boekhouding ter uitwerking van de afspraken met de belastingdienst. Stelposten risicoparagraaf Categorie Onvoorzien Onontkoombaar Dit betreffen de kostenposten die vooraf in de begroting van Cool niet of niet volledig waren geraamd vanwege het gebrek aan ervaringscijfers en als risico zijn benoemd. Diverse aanpassingen die nu naar aanleiding van de huidige praktijk onvoorzien en onontkoombaar blijken. Kostenposten die met name verband houden met het werkelijk gebruik van het gebouw. Zoals onderhoudscontracten, beveiliging, beheer, dagelijks onderhoud installaties etc. Daarbij zijn alle mogelijke energiebesparende maatregelen getroffen en worden de mogelijkheden van het gebouwbeheerssysteem optimaal benut. Lagere baten uit fondsen / sponsors Categorie Onvoorzien, onontkoombaar Tegenvallende baten ten opzichte van optimistische raming met name als gevolg van minder sponsors en fondsen. De economische kredietcrisis is van invloed, bedrijven worden

8 voorzichtiger. Maatregelen zijn inzetten naamgeving zalen, ontwikkeling Business Club, netwerkopbouw. Overige baten uit PR en marketing Categorie Onvoorzien onontkoombaar Effecten PR en marketing vallen tegen. Ook hier is de invloed van de kredietcrisis merkbaar. Maatregelen: verdere ontwikkeling vrienden van Cool, actieve acquisitie advertenties. Niet geaccepteerde structurele verhogingen kostenposten Cool Salarissen staf, techniek en receptie Categorie i Wens tot uitbreiding van de beschikbare capaciteit. In de ogen van Cool zijn deze kosten onontkoombaar en onuitstelbaar gelet op de beschikbare personele capaciteit. De toegestane eenmalige frictiekosten worden structureel ingerekend met daarbij nog een uitbreiding. De uitbreiding op dit onderdeel is in strijd met de gemaakte afspraken rond de frictiekosten boventallig personeel van 1 fte. Bovendien wordt voorzien dat voortvloeiend uit de keuze van verzelfstandiging horeca, personele ruimte vrijkomt bij de directeur, de facilitair manager en de controller. Deze vrijvallende capaciteit kan worden benut door herschikking van taken, waardoor indirect ook sprake is van uitbreiding. Voorstel: deze kosten niet accepteren en uitbreiding niet toestaan. De vrijvallende capaciteit voortvloeiende uit de keuze tot verzelfstandiging horeca kan ingezet worden waarbij sprake zal zijn van enige noodzakelijke herschikking van taken. Voorziening ziekteverzuim Categorie Het ontbreken van een voorziening wordt in dit kader gemeld als risico. Het is evenwel een bewuste keuze om hiervoor geen verzekering of een voorziening te creeren, anders dan een p.m. post. Investeringsbegroting Categorie Onvoorzien Onontkoombaar Een investeringsbegroting ontbreekt. Diverse keren is gevraagd om specificatie van genoemde kostenposten. Deze is heel recentelijk verstrekt maar de noodzaak is nog niet ten voile aangetoond. Een gespecificeerde reservering- cq vervangingsschema en een investeringsbegroting dient ter goedkeuring worden overlegd.

9 Overzicht Horeca Dit overzicht is gebaseerd op de productbegroting horeca en de uitwerking van de scenario's conform het HTC advies. De effecten van de keuze voor een scenario is voor een deel becijferd in de richting van mogelijke marktpartijen en voor een deel becijferd richting Cool. Uitgangspunten: Pachtsom 5% Voor verpachting dient rekening gehouden te worden met een bedrag van zijnde huur en servicekosten. De huur is relatief laag vanwege het zware programma van eisen. Ervaring leert dat dan gedacht moet worden aan 3 tot 7 % van de omzet in plaats van de veelal genoemde 10% van de omzet. Servicekosten bestaan uit doorbelasting energiekosten, beveiliging, afschrijving investeringen, etc. Management Fee Geraamd op 4 %. Model eigen beheer resultaat negatief negatief Model in management beheer situatie resultaat negatief negatief Model verhuren/verpachten onder voorwaarden resultaat Model verhuren/verpachten brengt verwacht resultaat Cool resultaat Eenmalige kosten horeca Soorten - begeleiding verzelfstandiging horeca Begeleiding bij de verzelfstandiging van de horeca Cool dient begeleidt te worden bij de marktorientatie en uitbesteding en verpachting. HTC kan daarbij ondersteunen en de kosten die daarbij gemoeid zijn, worden geraamd op 2.500,- voor het uitbesteden aan managementbeheer organisatie en ,- voor het verpachten aan een ge'i'nteresseerde marktpartij.

10 Niet geaccepteerd: eenmalig investeringsbudget bij model verhuren/verpachten onder voorwaarden investeringsbudget Investeringsbudget Voor de heropening van de horeca in 2012 adviseert HTC aanpassing van de horeca voor meer sfeer etc voor een bedrag van ,-. Aangezien sprake is van een compleet nieuwe inrichting en wordt er voor gekozen om op de huidige " casco" basis te verzelfstandigen. Het is aan Cool om dit mee te nemen in het proces tot verzelfstandiging.

11 c> *. \ r' -11 i. Cool kunst en cultuur Rapportage en analyse 2008 Rapportage l e kwartaal 2009 Begroting 2009 Liquiditeitsprognose 2009 Meerjarenbegroting imnstmsmsmmm^ Inleiding Dit stuk bestaat uit: Samenvatting en conclusie a) Rapportage en analyse 2008 b) Rapportage 1 kwartaal 2009 c) Begroting 2009 d) Liquiditeit 2009 e) Meerjarenbegroting f) Bijlagen I t/m 9 In onderstaande toelichting wordt regelmatig verwezen naar de risicoparagraaf van de oorspronkelijke meerjarenbegroting Cool , zoals vastgesteld door het College.

12 Samenvatting en conclusie De Raad van Toezicht en het MT van Cool stellen vast dat: Cool in 2008 een tekort heeft van , waarvan I evident eenmalig (samenhangend met de opening en het opstarten van Cool) en structureel; De oorspronkelijke meerjarenbegroting op een aantal aannames en uitgangspunten was gebaseerd, die inmiddels in de realiteit te optimistisch zijn gebleken; Een herziening van de meerjarenbegroting onvermijdelijk is, gelet op de rapportages over 2008 en over het eerste kwartaal van 2009, door een herziening van de afspraken over de BTW en door het inmiddels kunnen kwantificeren van oorspronkelijk als risico gedefinieerde posten; Cool met de herziene meerjarenbegroting een structureel tekort heeft van in 2009 tot in 2012 Cool ook met de herziene meerjarenbegroting geen weerstandvermogen opbouwt en geen investeringsbudget heeft; Cool structureel een te krappe formatie heeft op de bedrijfsonderdelen horeca, receptie, techniek, staf & management. Cool al het mogelijke in het werk stelt om de kosten te drukken, de opbrengsten te verhogen en meer middelen uit provinciate en landelijke fondsen en de particuliere- en zakelijke markt te halen, en dat deze taakstelling reeds in de meerjarenbegroting in cijfers is vertaald; De liquiditeitsprognose voor 2009 aangeeft dat vanaf juni 2009 een negatief saldo optreedt. De Raad van Toezicht en het MT van Cool stellen tevens vast dat: Het gemeentebestuur van Heerhugowaard met Cool een cultured kloppend hart voor de stad heeft ontwikkeld wat herkend en gewaardeerd wordt door de inwoners; Een culturele voorziening als Cool bijdraagt aan sociale samenhang, talentontwikkeling, een plezierige leefomgeving en een effectief instrument is in de citymarketing; Cool, met zijn geintegreerde combinatie van podium, kunsteducatie, verhuur, en culturele ontmoetingsplaats, zowel regionaal, provinciaal als landelijk herkend wordt als ambitieus, maatgevend en baanbrekend; De subsidiegelden in de (arbeidsintensieve) culturele sector een hoog maatschappelijk rendement opleveren. De investering van een euro in deze sector betekent bijna geheel een euro voor lokale werkgelegenheid (bron: Berenschot 2004). Cool, gehuisvest in het spraakmakende, aantrekkelijke gebouw, de ambities inzake publieksbereik en samenwerkingsprojecten vanaf de opening waar blijkt te maken en volop kwaliteit en kansen in zich herbergt om de stad verder kleur en impuls te geven. De Raad van Toezicht en het MT van Cool concluderen dat: Cool in de meerjarenbegroting ruim aan extra inkomsten enerzijds en besparingen op de uitgaven anderzijds realiseert ten opzichte van de oorspronkelijke meerjarenbegroting; Cool kansrijk kan zijn en blijven indien de structurele exploitatiesubsidie van de gemeente Heerhugowaard met ,- per jaar wordt verhoogd. namens de Raad van Toezicht en het MT van Cool, Heerhugowaard, 26 mei 2008, Frans Funnekotter, directeur Cool

13 A Rapportage en analyse 2008 Cijfermatig overzicht: bijalge I AI Financieel overzicht Bijlage I laac in de verschillende kolommen zien: de begroting Cool 2009, gehalveerd (ivm start op I juli) en met de door de gemeentelijke concernstaf vastgestelde indexering naar beneden bijgestelde percentages (l e kolom: begroot) de werkelijke cijfers \ heift 2008 zoals in de boekhouding van Cool opgenomen (2 e kolom: Cool werkelijk), inclusief het niet verrekenbare deel BTW het deel Dijk en Waard in 2008 zichtbaar gemaakt; deze cijfers komen uit de jaarrekening Dijk en Waard (3 e kolom: Dijk en Waard) kolom 2 en 3 opgeteld: Totaal verschil t.o.v. de begroting zichtbaar gemaakt (kolom I fbegroot] minus kolom 4 [totaal]) de in 2008 gemaakte extra / incidentele / eenmalige kosten en respectievelijke subsidies / bijdragen van de gemeente Heerhugowaard in een apart deel opgenomen (onder RESULTAAT) de BTW suppletie is als aparte post opgenomen A2 6 maanden kosten, 4 maanden omzet De begroting 2008 is conform de afspraken met de gemeente Heerhugowaard gebaseerd op de begroting 2009; de cijfers 2009 zijn gehalveerd en gecorrigeerd voor inflatie. Cool is gestart op I juli Vanaf dat moment zijn salariskosten, kosten voor vaste lasten en algemene kosten gemaakt, terwijl pas vanaf de opening op 5 September omzet op voorstellingen, vcrhuur, horeca en kunsteducatie gemaakt kon worden. Een klein terugverdien effect treedt op doordat de inkoop en verbruikslasten over 4 maanden hebben plaatsgevonden; de inkoop Horeca is om die reden ruim lager dan begroot. De systematiek van seizoensgebonden rapportages is branche-eigen, zowel in schouwburg- als in kunsteducatieland. A3 Eenmalige extra kosten Een aantal evident eenmalige, met de start van Cool samenhangende kosten, is niet in de standaard exploitatie opgenomen, maar in het overzicht apart vermeld. Dit is consequent toegepast. De bedragen en betekenis worden hieronder toegelicht. A4 Analyse per item Baten Totaal Baten: Cool heeft in ,- minder omzet gemaakt dan begroot, vooral te verklaren doordat de vaste kosten op 6 maanden betrekking hebben, terwijl de omzet slechts in 4 maanden gerealiseerd kon worden; de achterblijvende omzet in de horeca, toegelicht bij 1.4. I. Producten en diensten 1.1 Podium: De begrote omzet 2008 gaat uit van 50 % van de voor 2009 begrote omzet. De werkelijke omzet is lager ivm start in September (4 ipv 6 maanden). In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een bezettingsgraad van 60 % in het eerste jaar en bezoekers, ruim 3 x meer dan in SCC de Schakel. In de periode spetember - december 2008 heeft Cool een bezettingsgraad van 59,2 % verkochte kaarten gehaald. 1.2 Kunsteducatie: de begrote omzet 2008 gaat uit van 50 % van het voor 2009 opgenomen bedrag. Het bedrag voor 2009 is hoger in verband met de verwachte groei van het aanbod aan lessen en cursussen en de ophoging van de tarieven. Bij de start van Cool (Dijk en Waard idem) moest er nog gewerkt worden met de oude tarieven. 1.3 Zaalverhuur: is relatief beter dan verwacht. 1.4 Horeca: de begrote omzet is gebaseerd op de prognoses van HTC Horeca Advies. HTC is daarbij uitgegaan van een A-loctaie ("horecaplein" gerealiseerd, met de ingang van Middenwaard naast Cool); van een A- locatie is in 2008 nog geen sprake geweest HTC heeft omzetten op het gebied van maaltijden / keuken geprognosticeerd die met de huidige keukenapparatuur niet te realiseren zijn, nog afgezien van de achterblijvende klandizie. Een flinke investering in de keuken alsmede opleiding van het huidige (op basis van going concern overgenomen) horecapersoneel is voorwaarde voor het realiseren van de door HTC opgenomen omzetten. Cool 3

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D14 (PA 13 januari 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D14 (PA 13 januari 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D14 (PA 13 januari 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92

Nadere informatie

Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE

Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE 1. Aanbiedingsbrief. 2. Kiezen voor de toekomst 3. Ontwerp besluit 4. Financiële samenvatting. 5. Mee- en tegenvallers ongewijzigd beleid. 6. Nieuw beleid. 7. Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202-Nota v aanbieding bij begroting 2013.indd 1-2 02-10-12 09:30 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie balgemeenbestuurbestuursorganenbestuursondersteuningb&wburgerzakenbestuurlijkesamenwe rkingbestuursondersteuningraad&rekenkameropenbareorde&veiligheidbrandweer&rampenbes trijdingopenbareordeenveiligheidopsporing&ruimingconventioneleexplosievenverkeervervoerenw

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar?

de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar? 1 2 Vlottrekken woningmarkt College zet met deze begroting opnieuw in op het vlottrekken van de woningmarkt, de Vlottrekken van de woningmarkt is de fomulering, zoals is vastgesteld door de raad in het

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013-2016

Meerjarenbegroting 2013-2016 Meerjarenbegroting 2013-2016 INHOUD 4. Investeringsplanning... 8 Pagina 2 van 27 1. Inleiding Bijgaand treft u de eerste begroting 2013 en meerjarenbegroting 2013-2016 aan voor de nieuwe organisatie Baanbrekers.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM Gemeente WaíerU tŭ CS BaanStede Postbus 404 2 5 APR ZOU 1440 AK Purmerend INGEKOMEN Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM T (0299)469 369 F (0299)469169

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

JAARSTUKKEN 2013. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen JAARSTUKKEN Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie dd 31 maart 2014 VOORWOORD Noaberkracht Dinkelland Tubbergen werkt gewoon beter Graag presenteer ik u de jaarstukken van

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

Ontwerp. PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015

Ontwerp. PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015 RUD UTRECHT Ontwerp PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015 4 april 2014 Status: voor zienswijze deelnemers 1 Voorwoord 1 Algemeen 1.1 Inleiding 1.2 Startsituatie 1.3 De RUD Utrecht in de toekomst

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie