Amendement. Voorstel nr: Onderwerp: Stichting Cool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amendement. Voorstel nr: 2009-07. Onderwerp: Stichting Cool"

Transcriptie

1 \\(\K^ : l^'^-t-oo'-j (.Vto^c^V^ - J /\. ao«i^ Amendement Voorstel nr: Onderwerp: Stichting Cool De raad van de gemeente te Heerhugowaard, in vergadering bijeen d.d 24 november Ondergetekende stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt; 1. De horeca van Cool per onder te brengen bij een management beheer organisatie en de periode tot voorjaar 2012 te gebruiken als proefperiode om daarna pas een besluit te nemen over het wel of niet verpachten van de horeca met als einddoel een marktconforme horeca zonder gemeentelijke subsidie. Bij de voorjaarnota van 2012 een afweging te maken over dp. Vi^.^-As'- vnvartg-mg mn Hn nnhdrum v*n htf4ht*ataf-an de opbrengsten van de horeca Iw&H betrekken. 2.Het college de opdracht geven samen met Cool te zoeken naar een oplossing voor handhaving van de juridische afspraken voortvloeiend vanuit de opheffing gemeenschappelijke regeling muziekschool Dijk en Waard. Dit aan de raad te melden. 3. In te stemmen met een extra bijdrage voor Stichting Cool van vermeerdercmiet bedrag^/at niet gerealiseerd kan worden als bezuiniging in 2009, voor de tekorten van 2008 en 2009 te dekken uit het voordelig begrotingsresultaat van 2009 rr r> 0 4. Het college opdracht te geven om zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen waarin in beeld is gebracht wat de te korten voor het theaterjaar zullen zijn en daarvoor ook een dekkingsvoorstel te doen. Hierbij kan het positieve eindresultaat geschat op van de Stichting de Schakel na liquidate betrokken worden. 5. In voorbereiding op de voorjaarsnota 2012 een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de meerjarenbegroting van Cool om te komen tot een realistische begroting voor 2013 en volgende jaren. Zodat mbt de structurele subsidieverlening aan Cool de raad een gefundeerde integrale afweging kan maken. rrr - vv * *STT \ 6. Lopendg de perinde tofg642 Net college opdracht te gevertde huidige BCF constructie te evalueren en evontuool bij-to otollon ^"o -v Ci, c s\.?.), Y* 0w\v.'\Vlvv> '-v 0 '^-- V v' -yyi> Burgerbelang Fractie de Goede ^\) <^D

2 E E R H U G O W A A R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 7 A ^ ^ > ^ w ^,, ^ ^ ^ n \ ^ \. c^" Stichting Cool \ K M ^ \ \V>\ Aan de Raad, Heerhugowaard, 20 oktober 2009 Beknopt voorstel De Stichting Cool is sinds 1 juli 2008 operationeel. Werkende weg kan na een jaar ervaring, de conclusie worden getrokken dat Stichting Cool extra subsidie behoeft. Vanuit het adagium uit de Voorjaarsnota 2009 "wat gerealiseerd is moet behouden blijven" stellen wij extra noodzakelijke subsidieverlening voor, waarbij Cool zich houdt aan haar oorspronkelijke opdracht waarbij geen verdere uitbreiding is toegestaan. Daarnaast is het wenselijk om de horeca uit het brede concept van Cool te plaatsen. We geven de voorkeur om horeca zuiver marktconform te benaderen, maar hebben ook oog voor de basale werkelijkheid. Horeca vergt specifieke expertise en ondernemersschap. Bij Cool wordt aangedrongen op te kiezen voor een zo spoedig mogelijke verzelfstandiging van de horeca. Aangezien verpachten van de horeca pas haalbaar en zinvol is vanaf het moment dat het Stadsplein gereed is, wordt geadviseerd de horeca low profile voorlopig onder stringente voorwaarden uit te besteden aan een managementbeheer organisatie Toelichting Op 1 juli 2008 heeft de nieuwe organisatie Stichting Cool het nieuwe gebouw betrokken. Stichting Cool is de multifunctionele organisatie die een belangrijk deel van het culturele aanbod in Heerhugowaard bepaalt. Uniek, omdat de kunsteducatie, de podiumkunsten en amateurkunst vanuit een professionele organisatie wordt aangestuurd. Het nieuwe centrum voor kunst en cultuur past in het voorzieningenniveau behorende bij een stad met de omvang van Heerhugowaard. Met de realisatie van Cool neemt kunst en cultuur een cruciale plek in het centrum van het Stadshart. In Cool ademt zowel buiten als binnen de sfeer van een professioneel centrum voor kunst en cultuur. Cool heeft een uitstraling die ook verder gaat dan de grenzen van Heerhugowaard. Met gepaste trots kan gesteld worden dat het gebouw goed op haar functie is ingericht en ook de organisatie dusdanig is opgezet dat met goede verwachtingen de Stichting Cool per 1 juli operationeel werd. Als basis geldt een heldere opdrachtverstrekking gebaseerd op het ondernemersplan Cool en meerjarenbegroting Nu zijn we ruim een jaar verder en de dynamiek van Cool is merkbaar in een kwalitatief hoogwaardig programma passend in het nieuwe gebouwnieuwe projecten op wijkniveau, cultuur in de buitenschoolse opvang met een aantoonbaar groter bereik en hoge bezettingsgraad. De variatie in aanbod en tarifering van de kunsteducatie is eigentijds en meer toegesneden op de vraag van het publiek Het concept Cool verwezenlijkt de inhoudelijke ambities van de gemeente Heerhugowaard op het gebied van kunst en cultuur. Financieel lopen de ambities echter niet in de pas. Dit blijkt uit tussentijdse rapportages. De meerjarenbegroting van Cool is gebaseerd op de oude Schakel en Muziekschool Dijk en Waard met een kleine plus. Stichting Cool alleen is echter meer dan deze twee organisaties opgeteld.

3 In het kader van de rolverdeling opdrachtgever - opdrachtnemer hebben vanaf het voorjaar intensieve gesprekken plaatsgevonden over de financiele situatie Cool met directeurbestuurder en de Raad van Toezicht. We hebben bij de stichting Cool aangedrongen passende maatregelen te nemen om binnen de opdrachtformulering te handelen. Daamaast hebben wij stichting Cool ook gevraagd compleet te rapporteren met een doorkijk naar het meerjarenperspectief. Dit traject, ingezet vanaf begin dit jaar, heeft tijd gevergd. Cool stelt nu daar waar mogelijk de maximale inspanningen te hebben verricht om binnen de oorspronkelijke begroting te blijven dan wel passende maatregelen getroffen te hebben getroffen om tekorten daar waar mogelijk te beperken Volgens Cool kon op een aantal kostenposten geen verdere invloed uitgeoefend worden en deze hebben onvermijdelijk een doorwerking op de lopende begroting waarmee vooraf geen rekening gehouden was. Hierbij is met name te denken aan de volgende kostenposten bijvoorbeeld CAOeffecten uit Sociaal Plan, ziekteverzuim, omgevingsfactoren horeca, BTW-effecten, kosten gebruikmaken gebouw, waarmee in de oorspronkelijk begroting geen rekening is gehouden. Op basis van vele financiele rapportages en analyses is helder in beeld waar de verschillen zitten, welke maatregelen getroffen zijn en wat het meerjarenperspectief is. Behalve strikt te letten op de financiele resultaten is het ook van belang te kijken naar de inhoudelijke resultaten. De kwalitatieve en kwantitatieve prestaties op het culturele vlak zijn goed. Wij hechten er aan om waardering uit te spreken over de wijze waarop de directie en medewerkers van Cool de nieuwe organisatie tot een swingend geheel hebben gemaakt ondanks moeilijke (financiele) tijden. Cool bewijst inhoudelijk haar bestaansrecht in Heerhugowaard, Cool is een waardevolle voorziening die wij willen behouden. Horeca Omdat uit de rapportages van Cool van begin af aan blijkt dat de horeca van wezenlijk belang is in de gehele exploitatie van Cool, is op dat specifieke onderdeel nader onderzoek verricht. De eerdere prognoses horeca (2007), gebaseerd op externe advisering van HTC Nederland, werden niet gehaald mede door het niet gereed zijn van het Stadsplein. Er is derhalve opnieuw advies (aug.2009) gevraagd waarbij rekening gehouden werd met de huidige werkelijke situatie ten opzichte van de eerdere prognose. Op basis van het nieuwe advies kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 1. Een lage kwaliteit dienstverlening. 2. De oorspronkelijke geprognosticeerde bruto omzet is haalbaar als het Stadshart gereed is (planning zomer 2011); 3. De functioned inrichting van keuken en de bars past bij de geprognosticeerde omzet; 4. De cursisten en hun begeleiding maken nauwelijks gebruik van de horeca; 5. De salaris lasten zijn cruciaal hoger vanwege andere CAO's. Rekening houdend met de realiteit zijn uiteenlopende maatregelen voor de horeca denkbaar. Maar gelet op het gegeven dat we hier te maken hebben met een uitgaansplein midden in het Stadshart verdient een zuivere marktconforme benadering van de horeca de voorkeur. Daarnaast is het wenselijk om de horeca uit het brede concept van Cool te plaatsen. Horeca vergt specifieke expertise en ondernemersschap. Om die reden zijn meerdere scenario's zijn uitgewerkt voor de korte (tot en met 2011) en de lange termijn (vanaf 2012 en volgende jaren). Die scenario's benoemen 3 opties: A. Scenario horeca in eiqen beheer Directeur is eindverantwoordelijk en stuurt horecaorganisatie aan. Voordelen: Directeur is baas is eigen huis en geeft direct leiding aan personeel. Nadelen: horeca is kwetsbaar, vereist sterke deskundigheid horecamanager, belasting overhead theaterorganisatie met oneigenlijke werkzaamheden. Horeca met gemeentelijke subsidie. Horecaresultaat valt aan Cool. B. Scenario horeca in managementbeheer organisatie Onder stringente voorwaarden uitbesteden aan een deskundig horeca beheer organisatie vb. bekend op cultureel vakgebied.

4 Voordelen: directeur blijft baas in eigen huis, maar besteed uit aan een organisatie (op basis van een jaarcontract) die bekend is met complexe culturele horeca exploitatie. Kwaliteitsverbetering. Omzetniveau niet wezenlijk verbeteren, maar de kostenpatronen, de toegerekende personele kosten en de flexibilisering van de personele inzet leidt tot lagere kosten. Nadelen: vergt een vergoeding. Horeca met gemeentelijke subsidie. Horecaresultaat valt aan Cool. C. Scenario horeca verhuren/verpachten Geheel verpachten, bij voorkeur onder voorwaarden. Contractuele verhouding (5 + 5 jaar). Kwaliteit is afhankelijk van contractpartner. Voordelen: vaste inkomsten, geen ondernemersrisico, geen belasting overhead, afgesproken kwaliteit, geen gemeentelijke subsidie. Nadelen: geen baas in eigen huis. Om ook een zuiver beeld te krijgen van het product horeca, hebben wij Cool gevraagd de horeca administratief te plaatsen in een business unit met als doel inzicht te krijgen in alle baten en lasten die aan de horeca gerelateerd zijn. Op basis van deze informatie zijn de verschillende scenario's doorberekend. In bijgaand "overzicht horeca" worden de effecten van de verschillende scenario's benoemd. Tot afkoop van personeel horeca wordt niet overgegaan omdat dit teveel kosten met zich meebrengt en dit gelet op het financieel perspectief nauwelijks voordeel oplevert. Wij zijn van mening dat Cool moet overgaan tot het uitbesteden van de horeca ingaande door deze voorlopig onder stringente voorwaarden onder te brengen bij een management beheer organisatie. De realiteit moet daarbij goed in het oog gehouden worden, dat wil zeggen uitgaan van een low-profile horeca aanbod. Vervolgens zo mogelijk ingaande 2012 over te gaan tot verpachting, rekening houdend met realisatie Stadsplein in zomer Hier zal dan sprake zijn van een basale casco, dat wil zeggen uitgaande van de huidige inheriting en aankleding horeca, verpachting. Voordeel hiervan voor de korte termijn is borging kwaliteit en met enig ondernemersrisico. Voordeel voor de lange termijn is borging kwaliteit en geen ondernemersrisico. Voor beide situaties is zorgvuldige orientatie op de markt noodzakelijk. Cool dient zich in deze marktorientatie en contractonderhandeling te laten begeleiden door HTC. Muziekeducatie gemeente Langedijk Een andere afwijkende kostenpost is het effect van kostentoerekening aan de muziekeducatie. De nieuwe organisatie Cool heeft een ontwikkelingstraject in gang gezet rondom muziekeducatie waardoor het product kwalitatief op een hoger niveau komt. Zowel in aanbod, PR, als vorming en opleiding etc. wordt structureel getnvesteerd in de muziekeducatie. De gemeente Langedijk heeft aangegeven deze kosten niet te willen betalen. Conform haar opdracht en met inachtneming van de juridische afspraken die daaromtrent gemaakt zijn conform het raadsbesluit opheffing gemeenschappelijke regeling, zal Cool haar pakketaanbod aan de gemeente Langedijk moeten aanpassen aan de overeengekomen subsidiebijdrage. De gemeente Heerhugowaard vind het onacceptabel dat Langedijk de kosten van het huidige aanbod niet wil dragen. Financien Gebaseerd op alle financiele rapportages wordt in bijgaand "overzicht meerjarenbegroting Cool" per categorie kostenposten afgezet in meerjarenperspectief, aangegeven welke voor 2009 acceptabel zijn, vallend onder de noemers onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar. Het jaar 2008 sluit met een tekort van ,- door de opstart in juli en de feitelijk start van het cultureel seizoen in September. De structured effecten benoemd in de bijlagen voor 2009 en volgende jaren gelden ook voor U wordt voorgesteld dit tekort voor 2008 te accepteren. De gewenste subsidieverhoging op jaarschijfbasis voor 2009 is te bepalen op U wordt voorgesteld ook dit tekort te accepteren. Door het subsidietekort voor de jaren 2008 en 2009 met een totaal bedrag van in een keer glad te trekken staat Cool ingaande 2010 weer op een redelijke uitgangspositie na een lastige opstartperiode. Om het scenario van de verzelfstandiging van de horeca door Cool op te kunnen pakken stellen wij voor extra subsidie te verstrekken voor 2010 ad en voor 2011 ad ,-. Hoewel ondanks deze impulsen de doorkijk naar 2010 en verder wel aanleiding geeft voor het afgeven van een winstwaarschuwing, vinden wij dat het aan Cool is om bij met ondememersschap passende bezuinigingsmaatregelen te treffen en/of extra inkomsten te genereren. De

5 oorspronkelijke meerjarenbegroting en de contractafspraken zijn leidend en taakstellend. Ter extra ondersteuning zal voor 2010 en verder nog een eenmalig bedrag van geschat ,- beschikbaar worden gesteld. Afkomstig uit het verwachte positieve eindresultaat na liquidatie van de stichting De Schakel. Samengevat worden in onderstaande tabel de financiele effecten per jaarschijf vertaald. Extra subsidieverhoging excl. Horeca Horeca in eigen beheer verzelfstandigd Verwachte subsidieverlaging Cool bij verpachten Subsidie Subsidie incidenteel i.v.m. traject verzelfstandiging horeca Totaal incl. incidentele lasten Wij stellen u voor de tekorten voor 2008 en 2009 (totaal ad ) te dekken uit het verwachte voordelig begrotingsresultaat Het voorstel is de subsidieverstrekking voor verzelfstandiging van de horeca voor 2010 ( ,-- ) en voor 2011 ( ,-) te dekken uit het ISP. Het verwachte positieve eindresultaat (geschat op ,-) van de Stichting De Schakel na liquidatie beschikbaar te stellen als eenmalig extra subsidiebedrag, waardoor het, overeenkomstig de bestuurlijke afspraken met de Schakel, uiteindelijk ten goede komt aan Cool. Dit bedrag is voor 2010 en volgende jaren om mogelijke tekorten in de exploitatie (exclusief de horeca) te ondervangen. Evident is dat Cool gehouden is de noodzakelijke maatregelen te treffen om weer binnen haar oorspronkelijke opdracht te blijven. In dit voorstel wordt verwezen naar diverse rapportage die als bijlagen vertrouwelijk voor u ter inzage liggen bij het bestuurssecretariaat. Dat spreekt ons inziens, gelet op de aard van het onderwerp, voor zich. Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, bretaris, ^ de burgemeester, Advjes commissie Maatschappelijke Oi Bespreekstuk ikkeling d.d. 4 november 2009

6 E E R H U <3 O W /\ A R D Nr de Raad van de gemeente Heerhugowaard; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 oktober 2009, gelet op het door de raad aangenomen amendement D (bijgevoegd) b e s I u i t 1. De horeca van Cool per onder te brengen bij een management beheer organisatie en de periode tot voorjaar 2012 te gebruiken als proefperiode om daarna pas een besluit te nemen over het wel of niet verpachten van de horeca met als einddoel een marktconforme horeca zonder gemeentelijke subsidie. Bij de voorjaarsnota van 2012 een afweging te maken waarbij de opbrengsten van de horeca worden betrokken. 2. Het college de opdracht gegeven samen met Cool te zoeken naar een oplossing voor handhaving van de juridische afspraken voortvloeiend vanuit de opheffing gemeenschappelijke regeling muziekschool Dijk en Waard. Dit aan de raad te melden. 3. In te stemmen met een extra bijdrage voor Stichting Cool van vermeerderd met het bedrag van maximaal wat niet gerealiseerd kan worden als bezuiniging in 2009, voor de tekorten van 2008 en 2009, te dekken uit het voordelig begrotingsresultaat van Het college opdracht te geven om zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen waarin in beeld is gebracht wat de te korten voor het theaterjaar zullen zijn en daarvoor ook een dekkingsvoorstel te doen. Hierbij kan het positieve eindresultaat geschat op van de Stichting de Schakel na liquidatie betrokken worden. 5. In voorbereiding op de voorjaarsnota 2012 een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de meerjarenbegroting van Cool om te komen tot een realistische begroting voor 2013 en volgende jaren. Zodat m.b.t. de structurele subsidieverlening aan Cool de raad een gefundeerde integrate afweging kan maken. 6. Het college opdracht te geven z.s.m., echter in ieder geval in 2010, de huidige BCF constructie te evalueren en een voorstel te ontwikkelen en voor te leggen aan de raad. Heerhugowaard, 24 november 2009 De Raad voornoemd, de voorzitter,

7 Bijlaqe bij raadsvoorstel Stichtinq Cool Overzicht extra geaccepteerde kostenposten Cool voor 2009 met ter informatie een doorkijk naar 2010 en verder Dit overzicht is gebaseerd op de rapportages 2008, 2009 t/m 2012, de preambule, productbegroting horeca en uitwerking horeca scenario's tot verzelfstandiging. Omdat naderhand de horeca administratief in een business unit is gezet, ioopt de preambule niet geheel 1-op-1 met de meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting exclusief de horeca plus de productbegroting horeca geven een compleet beeld. De preambule benoemt in hoofdlijnen de financiele effecten. Hier wordt verwezen naar diverse rapportages die als bijlagen vertrouwelijk voor u ter inzage liggen bij net bestuurssecretariaat. Kostenpost salariskosten kunsteducatie Categorie Onvoorzien Onontkoombaar Onuitstelbaar Deze kosten zijn net gevolg van CAO-afspraken voortvloeiende uit het Sociaal Plan. Na 2012 is geen sprake meer van dergelijke kostenstijgende verplichtingen uit het Sociaal Plan. BTW -effecten Categorie Onvoorzien Onontkoombaar Onuitstelbaar 2009 ~ " " Deze aanpassing is onvermijdelijk in het kader van zorgvuldige boekhouding ter uitwerking van de afspraken met de belastingdienst. Stelposten risicoparagraaf Categorie Onvoorzien Onontkoombaar Dit betreffen de kostenposten die vooraf in de begroting van Cool niet of niet volledig waren geraamd vanwege het gebrek aan ervaringscijfers en als risico zijn benoemd. Diverse aanpassingen die nu naar aanleiding van de huidige praktijk onvoorzien en onontkoombaar blijken. Kostenposten die met name verband houden met het werkelijk gebruik van het gebouw. Zoals onderhoudscontracten, beveiliging, beheer, dagelijks onderhoud installaties etc. Daarbij zijn alle mogelijke energiebesparende maatregelen getroffen en worden de mogelijkheden van het gebouwbeheerssysteem optimaal benut. Lagere baten uit fondsen / sponsors Categorie Onvoorzien, onontkoombaar Tegenvallende baten ten opzichte van optimistische raming met name als gevolg van minder sponsors en fondsen. De economische kredietcrisis is van invloed, bedrijven worden

8 voorzichtiger. Maatregelen zijn inzetten naamgeving zalen, ontwikkeling Business Club, netwerkopbouw. Overige baten uit PR en marketing Categorie Onvoorzien onontkoombaar Effecten PR en marketing vallen tegen. Ook hier is de invloed van de kredietcrisis merkbaar. Maatregelen: verdere ontwikkeling vrienden van Cool, actieve acquisitie advertenties. Niet geaccepteerde structurele verhogingen kostenposten Cool Salarissen staf, techniek en receptie Categorie i Wens tot uitbreiding van de beschikbare capaciteit. In de ogen van Cool zijn deze kosten onontkoombaar en onuitstelbaar gelet op de beschikbare personele capaciteit. De toegestane eenmalige frictiekosten worden structureel ingerekend met daarbij nog een uitbreiding. De uitbreiding op dit onderdeel is in strijd met de gemaakte afspraken rond de frictiekosten boventallig personeel van 1 fte. Bovendien wordt voorzien dat voortvloeiend uit de keuze van verzelfstandiging horeca, personele ruimte vrijkomt bij de directeur, de facilitair manager en de controller. Deze vrijvallende capaciteit kan worden benut door herschikking van taken, waardoor indirect ook sprake is van uitbreiding. Voorstel: deze kosten niet accepteren en uitbreiding niet toestaan. De vrijvallende capaciteit voortvloeiende uit de keuze tot verzelfstandiging horeca kan ingezet worden waarbij sprake zal zijn van enige noodzakelijke herschikking van taken. Voorziening ziekteverzuim Categorie Het ontbreken van een voorziening wordt in dit kader gemeld als risico. Het is evenwel een bewuste keuze om hiervoor geen verzekering of een voorziening te creeren, anders dan een p.m. post. Investeringsbegroting Categorie Onvoorzien Onontkoombaar Een investeringsbegroting ontbreekt. Diverse keren is gevraagd om specificatie van genoemde kostenposten. Deze is heel recentelijk verstrekt maar de noodzaak is nog niet ten voile aangetoond. Een gespecificeerde reservering- cq vervangingsschema en een investeringsbegroting dient ter goedkeuring worden overlegd.

9 Overzicht Horeca Dit overzicht is gebaseerd op de productbegroting horeca en de uitwerking van de scenario's conform het HTC advies. De effecten van de keuze voor een scenario is voor een deel becijferd in de richting van mogelijke marktpartijen en voor een deel becijferd richting Cool. Uitgangspunten: Pachtsom 5% Voor verpachting dient rekening gehouden te worden met een bedrag van zijnde huur en servicekosten. De huur is relatief laag vanwege het zware programma van eisen. Ervaring leert dat dan gedacht moet worden aan 3 tot 7 % van de omzet in plaats van de veelal genoemde 10% van de omzet. Servicekosten bestaan uit doorbelasting energiekosten, beveiliging, afschrijving investeringen, etc. Management Fee Geraamd op 4 %. Model eigen beheer resultaat negatief negatief Model in management beheer situatie resultaat negatief negatief Model verhuren/verpachten onder voorwaarden resultaat Model verhuren/verpachten brengt verwacht resultaat Cool resultaat Eenmalige kosten horeca Soorten - begeleiding verzelfstandiging horeca Begeleiding bij de verzelfstandiging van de horeca Cool dient begeleidt te worden bij de marktorientatie en uitbesteding en verpachting. HTC kan daarbij ondersteunen en de kosten die daarbij gemoeid zijn, worden geraamd op 2.500,- voor het uitbesteden aan managementbeheer organisatie en ,- voor het verpachten aan een ge'i'nteresseerde marktpartij.

10 Niet geaccepteerd: eenmalig investeringsbudget bij model verhuren/verpachten onder voorwaarden investeringsbudget Investeringsbudget Voor de heropening van de horeca in 2012 adviseert HTC aanpassing van de horeca voor meer sfeer etc voor een bedrag van ,-. Aangezien sprake is van een compleet nieuwe inrichting en wordt er voor gekozen om op de huidige " casco" basis te verzelfstandigen. Het is aan Cool om dit mee te nemen in het proces tot verzelfstandiging.

11 c> *. \ r' -11 i. Cool kunst en cultuur Rapportage en analyse 2008 Rapportage l e kwartaal 2009 Begroting 2009 Liquiditeitsprognose 2009 Meerjarenbegroting imnstmsmsmmm^ Inleiding Dit stuk bestaat uit: Samenvatting en conclusie a) Rapportage en analyse 2008 b) Rapportage 1 kwartaal 2009 c) Begroting 2009 d) Liquiditeit 2009 e) Meerjarenbegroting f) Bijlagen I t/m 9 In onderstaande toelichting wordt regelmatig verwezen naar de risicoparagraaf van de oorspronkelijke meerjarenbegroting Cool , zoals vastgesteld door het College.

12 Samenvatting en conclusie De Raad van Toezicht en het MT van Cool stellen vast dat: Cool in 2008 een tekort heeft van , waarvan I evident eenmalig (samenhangend met de opening en het opstarten van Cool) en structureel; De oorspronkelijke meerjarenbegroting op een aantal aannames en uitgangspunten was gebaseerd, die inmiddels in de realiteit te optimistisch zijn gebleken; Een herziening van de meerjarenbegroting onvermijdelijk is, gelet op de rapportages over 2008 en over het eerste kwartaal van 2009, door een herziening van de afspraken over de BTW en door het inmiddels kunnen kwantificeren van oorspronkelijk als risico gedefinieerde posten; Cool met de herziene meerjarenbegroting een structureel tekort heeft van in 2009 tot in 2012 Cool ook met de herziene meerjarenbegroting geen weerstandvermogen opbouwt en geen investeringsbudget heeft; Cool structureel een te krappe formatie heeft op de bedrijfsonderdelen horeca, receptie, techniek, staf & management. Cool al het mogelijke in het werk stelt om de kosten te drukken, de opbrengsten te verhogen en meer middelen uit provinciate en landelijke fondsen en de particuliere- en zakelijke markt te halen, en dat deze taakstelling reeds in de meerjarenbegroting in cijfers is vertaald; De liquiditeitsprognose voor 2009 aangeeft dat vanaf juni 2009 een negatief saldo optreedt. De Raad van Toezicht en het MT van Cool stellen tevens vast dat: Het gemeentebestuur van Heerhugowaard met Cool een cultured kloppend hart voor de stad heeft ontwikkeld wat herkend en gewaardeerd wordt door de inwoners; Een culturele voorziening als Cool bijdraagt aan sociale samenhang, talentontwikkeling, een plezierige leefomgeving en een effectief instrument is in de citymarketing; Cool, met zijn geintegreerde combinatie van podium, kunsteducatie, verhuur, en culturele ontmoetingsplaats, zowel regionaal, provinciaal als landelijk herkend wordt als ambitieus, maatgevend en baanbrekend; De subsidiegelden in de (arbeidsintensieve) culturele sector een hoog maatschappelijk rendement opleveren. De investering van een euro in deze sector betekent bijna geheel een euro voor lokale werkgelegenheid (bron: Berenschot 2004). Cool, gehuisvest in het spraakmakende, aantrekkelijke gebouw, de ambities inzake publieksbereik en samenwerkingsprojecten vanaf de opening waar blijkt te maken en volop kwaliteit en kansen in zich herbergt om de stad verder kleur en impuls te geven. De Raad van Toezicht en het MT van Cool concluderen dat: Cool in de meerjarenbegroting ruim aan extra inkomsten enerzijds en besparingen op de uitgaven anderzijds realiseert ten opzichte van de oorspronkelijke meerjarenbegroting; Cool kansrijk kan zijn en blijven indien de structurele exploitatiesubsidie van de gemeente Heerhugowaard met ,- per jaar wordt verhoogd. namens de Raad van Toezicht en het MT van Cool, Heerhugowaard, 26 mei 2008, Frans Funnekotter, directeur Cool

13 A Rapportage en analyse 2008 Cijfermatig overzicht: bijalge I AI Financieel overzicht Bijlage I laac in de verschillende kolommen zien: de begroting Cool 2009, gehalveerd (ivm start op I juli) en met de door de gemeentelijke concernstaf vastgestelde indexering naar beneden bijgestelde percentages (l e kolom: begroot) de werkelijke cijfers \ heift 2008 zoals in de boekhouding van Cool opgenomen (2 e kolom: Cool werkelijk), inclusief het niet verrekenbare deel BTW het deel Dijk en Waard in 2008 zichtbaar gemaakt; deze cijfers komen uit de jaarrekening Dijk en Waard (3 e kolom: Dijk en Waard) kolom 2 en 3 opgeteld: Totaal verschil t.o.v. de begroting zichtbaar gemaakt (kolom I fbegroot] minus kolom 4 [totaal]) de in 2008 gemaakte extra / incidentele / eenmalige kosten en respectievelijke subsidies / bijdragen van de gemeente Heerhugowaard in een apart deel opgenomen (onder RESULTAAT) de BTW suppletie is als aparte post opgenomen A2 6 maanden kosten, 4 maanden omzet De begroting 2008 is conform de afspraken met de gemeente Heerhugowaard gebaseerd op de begroting 2009; de cijfers 2009 zijn gehalveerd en gecorrigeerd voor inflatie. Cool is gestart op I juli Vanaf dat moment zijn salariskosten, kosten voor vaste lasten en algemene kosten gemaakt, terwijl pas vanaf de opening op 5 September omzet op voorstellingen, vcrhuur, horeca en kunsteducatie gemaakt kon worden. Een klein terugverdien effect treedt op doordat de inkoop en verbruikslasten over 4 maanden hebben plaatsgevonden; de inkoop Horeca is om die reden ruim lager dan begroot. De systematiek van seizoensgebonden rapportages is branche-eigen, zowel in schouwburg- als in kunsteducatieland. A3 Eenmalige extra kosten Een aantal evident eenmalige, met de start van Cool samenhangende kosten, is niet in de standaard exploitatie opgenomen, maar in het overzicht apart vermeld. Dit is consequent toegepast. De bedragen en betekenis worden hieronder toegelicht. A4 Analyse per item Baten Totaal Baten: Cool heeft in ,- minder omzet gemaakt dan begroot, vooral te verklaren doordat de vaste kosten op 6 maanden betrekking hebben, terwijl de omzet slechts in 4 maanden gerealiseerd kon worden; de achterblijvende omzet in de horeca, toegelicht bij 1.4. I. Producten en diensten 1.1 Podium: De begrote omzet 2008 gaat uit van 50 % van de voor 2009 begrote omzet. De werkelijke omzet is lager ivm start in September (4 ipv 6 maanden). In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een bezettingsgraad van 60 % in het eerste jaar en bezoekers, ruim 3 x meer dan in SCC de Schakel. In de periode spetember - december 2008 heeft Cool een bezettingsgraad van 59,2 % verkochte kaarten gehaald. 1.2 Kunsteducatie: de begrote omzet 2008 gaat uit van 50 % van het voor 2009 opgenomen bedrag. Het bedrag voor 2009 is hoger in verband met de verwachte groei van het aanbod aan lessen en cursussen en de ophoging van de tarieven. Bij de start van Cool (Dijk en Waard idem) moest er nog gewerkt worden met de oude tarieven. 1.3 Zaalverhuur: is relatief beter dan verwacht. 1.4 Horeca: de begrote omzet is gebaseerd op de prognoses van HTC Horeca Advies. HTC is daarbij uitgegaan van een A-loctaie ("horecaplein" gerealiseerd, met de ingang van Middenwaard naast Cool); van een A- locatie is in 2008 nog geen sprake geweest HTC heeft omzetten op het gebied van maaltijden / keuken geprognosticeerd die met de huidige keukenapparatuur niet te realiseren zijn, nog afgezien van de achterblijvende klandizie. Een flinke investering in de keuken alsmede opleiding van het huidige (op basis van going concern overgenomen) horecapersoneel is voorwaarde voor het realiseren van de door HTC opgenomen omzetten. Cool 3

14 heeft in 2008 die investering nog niet willen doen vanwege de beperkte afzetmarkt (zie 1.4.1). Er is in 2008 geen omzet gemaakt op de verkoop van maaltijden. In februari 2009 is hier een start mee gemaakt, nog zonder de feitelijk noodzakelijke investering in de voorzieningen en inrichting van de keuken het exploiteren van cafe Cool voor bruiloften, feesten of andere commerciele activiteiten is vanwege de beperkte Horeca-vergunning niet mogelijk. Met een volledige vergunning zou Cool meer inkomsten kunnen genereren ook op het gebied van Horeca geldt dat de omzet in 4 maanden gerealiseerd is, terwijl de begroting uit gaat van 6 maanden 1.5 Kunst in School: In de 2 E helft van het theaterseizoen (jan - juni 2009) is er meer productie. 2. Overige baten 2.1 Donaties: De opening van Cool heeft meer donaties gegenereerd dan verwacht. 2.2 Fondsen en sponsors: sponsorovereenkomsten. Er was hoog ingezet op dit item; de gerealiseerde opbrengst is alleszins redelijk, gezien het feit dat Cool net van start is gegaan. 2.3 Overige baten: opbrengst uit advertenties en rentes, diverse inkomsten i.v.m. muziekonderwijs. Het bedrag is lager dan begroot; Cool heeft minder advertentieruimte verkocht. 2.4 Terug te ontvangen uit opleidingenfonds: bij het opnemen van dit bedrag was uitgegaan van een deelname aan de CAO Kunsteducatie voor de docenten van Cool. Opleidingskosten zouden dan deels kunnen worden vergoed uit het fonds van de CAO SFKV. Cool heeft echter pas per I jan 2009 de CAO KE en de bijbehorende CAO SFKV ingevoerd. Lasten Totaal lasten: Een aantal posten valt lager uit doordat er maar 4 maanden kosten gemaakt zijn. Echter, de grootste uitgavenpost (salarissen) telt wel 6 maanden door. De begroting was al bij aanvang volledig geminimaliseerd op het gebied van lasten. 1 Personeel I. I Salaris en sociale lasten: bijna hoger dan begroot. Te verklaren door de salarislasten betreffende A. van der Horst (ca ), de overloop van de uitkering van vakantiegeld Dijk en Waard juni (ca 2.000), het ten laste van Cool vallende deel van docenten die per I augustus bij Dijk en Waard zijn weggegaan (ca I 1.000), en de inzet van vervangende docenten / medewerkers in geval van ziekte. Het risico van het niet begroten van ziektevervanging is in de risicoparagraaf (meerjarenbegroting pag. 4) al benoemd. 1.2 Freelance docenten, andere freelancers: rondom de start van Cool en bij verschillende verhuringen en evenementen zijn theatertechnici, horeca en / of gastdocenten extra ingezet. De inmiddels niet meer bij Cool werkzaam zijnde theaterdocent heeft voor de ontwikkeling van het theatercurriculum uren vergoed gekregen. Dit heeft geresulteerd in extra kosten. 1.3 Vrijwilligers: uitgaven voor vrijwilligersverzekering. Teambuilding activiteit en acties komen in Reis- en verblijfskosten: conform begroting 1.5 Bestuurskosten: nog geen uitgaven gedaan, komen in Onkostenvergoedingen: vallen mee 1.7 Werving en selectie: in eigen beheer gedaan 1.8 Verzuimkostenverzekering: niet in de begroting opgenomen, zie ook I.I 1.9 Overige personeelskosten: ARBO dienst, salarisadministratie, personeelsvereniging Cool, conform prognose I.IOOpleidingskosten: nog weinig ge'investeerd in opleidingen, ook ivm in werking treden CAO KE en CAO SFKV per I januari 2009 (zie C2 / 2.4) 2 Huisvesting 2.1 Huren: huur is conform de begroting. Ook hier geldt weer: 6 maanden lasten, 4 maanden daadwerkelijk gebruik. 2.2 Schoonmaak: minder schoonmaakkosten ivm start in September 2.3 Energiekosten: zou lager moeten zijn ivm start in September; is echter hoger ivm in gebruik name nieuw gebouw, inregeling verwarming en luchtbehandeling. De verwarming heeft veel meer gekost dan nodig was. De overschrijding is niet structureel. 2.4 Zakelijke lasten: OZB is niet opgenomen in Vervallen 2.6 Reservering vervanging inventaris: conform begroting

15 2.7 Verzekeringen: nog niet alle verzekeringen zijn in 2008 al per I juli afgesloten. In 2009 is een besparing op de oorspronkelijk begrote kosten mogelijk (zie aldaar) (niet in oorspronkelijke begroting opgenomen:) beveiliging: in de meerjarenbegroting niet opgenomen. Kosten zijn hoog ivm vele vals-alarm meldingen, die het gevolg waren van inregelingsproblemen van de toegangsdeuren en de alarminstallatie. 2.8 Overige huisvestingskosten: hoger dan begroot ivm inzet lifttechnici (DEVENCO), aanbrengen draadloos interent en datavoorzieningen in Cafe Cool, voorzieningen in de studio's kunsteducatie, extra deurdrangers en hekjes in de zaal, kassa en datavoorzieningen voor PIN betalingen. 3 Kantoor en administratie 3.1 Accountant: betaling komt later 3.2 Drukwerk: bedrag is lager omdat de drukkosten van de seizoenbrochure vanaf nu onder PR vallen (zie 4.1), en ivm 4 maanden "draaien"en 6 maanden lasten. 3.3 Overige kantoorkosten: hoger dan begroot ivm aanschaf nieuw boekhoudpakket, aanschaf basis kantoorinventaris etc. 3.4 Afschrijving automatisering: afschrijving op de server 3.5 Onderhoud en licenties automatisering: installatie server, inregelen en programmering netwerk en telefonie door GIANT. Ook eenmalig hoger. 4 Public Relations 4.1 Marketing en PR: minder uitgegeven, want 4 maanden gedraaid. PR actie rond de opening is apart begroot (zie bij C3) (niet in oorspronkelijke begroting opgenomen:) seizoensbrochure: deze post staat in de oorspronkelijke meerjarenbegroting niet op de juiste plaats (zie 3.2 kantoorkosten / drukwerk). Gekozen is om de alle kosten van de seizoensbrochure bij PR onder te brengen. De drukkosten, verspreiding en ontwerp waren te krap begroot. De kosten van de seizoensbrochure (ca ) zijn in 2008 volledig gemaakt. Gelet op de systematiek van het halve boekjaar is het begrote bedrag dus 50 % te laag. 5 Middelen 5.1 Leermiddelen muziekschool: conform begroting 5.2 Leermiddelen beeldend en theater: bedrag is lager ivm minder activiteiten en 4 maanden "draaien" 5.3 Kunst in School: het grootste deel van de voorstellingen valt in 2009, daarom is het bedrag hier lager. 5.4 Reparaties & onderhoud: in de meerjarenbegroting te krap opgenomen. Bedrag is hoger ivm afkoop Yamaha C7 vleugel voor het Podium (Spanjaard), ca 2500,-, loopt door tot September 2009 onderhoud muziekinstrumenten en leermiddelen kunsteducatie hoger uitvallen dan begroot 5.5 Kapitaallasten leningen: de lening van Dijk en Waard is in de betreffende kolom opgenomen. 5.6 Afschrijving instrumentarium: vrijwel conform begroting. 5.7 Programmering podium: De kosten voor de in 2008 geprogrammeerde voorstellingen, inclusief de partage-gelden, sluiten aan bij de begroting Er is voor gekozen om de kosten die gepaard gaan met het ticket-reserveringssysteem LVP apart te laten zien. Zo kunnen opbrengsten en kosten die direct aan de voorstelling gekoppeld zijn beter met elkaar vergeleken worden. In de oorspronkelijke begroting waren deze kosten onder programmering podium meegenomen. Uiteraard is het bedrag in mindering gebracht op de programmeringkosten. 5.8 Inkoop horeca: minder omgezet, minder maanden open, dus (fors) minder inkoopkosten 6 Overige kosten Vallen wat hoger uit doordat de bankkosten hoger zijn dan begroot. Over 2008 zal Cool nog een BTW suppletie verschuldigd zijn van ,-. Die op grond van de in CI toegelichte BTW afspraken (zie aldaar). Exploitatiesaldo: Tegenvallende inkomsten en een (geringe) overschrijding op het gcbied van uitgaven laten een tekort op de exploitatie zien wat hoger is dan begroot. Subsidies: Die hieronder opgenomen bedragen zijn de structurele subsidies, toegekend door de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. Het bedrag van Langedijk is fractioneel hoger uitgevallen. Resultaat: Het begrote resultaat was negatief. Door in bovenstaande toelichting verklaarde oorzaken is het werkelijke resultaat over de reguliere inkomsten en uitgaven in het eerste halve jaar van Cool -/ ,-

16 A5 Analyse extra eenmalige kosten in 2008 Bij het van start gaan van Cool is een aantal kosten gemaakt die niet in de begroting 2008 waren opgenomen, die in de reguliere exploitatie niet meer zullen terugkeren, maar die wel gemaakt zijn / moesten wordcn. Hieronder worden deze kosten toegelicht. Salaris t/m juni 2008: dit betreft de salariskosten incl. werkgeverslasten voor het MT van Cool in de periode februari - juni Advocaatkosten: kosten in verband met het ontslag van een medewerker van de Schakel. Opening Cool: openingsweekend 5, 6 en 7 September Promotieactie opening Cool: marketingcampagne in aanloop naar de opening van Cool. Is lager uitgevallen dan begroot. Bouw website: in de oorspronkelijke begroting waren geen kosten opgenomen voor de ontwikkeling van de website, het inpassen van het ticketreserveringssysteem in de site, het deponeren van domeinnaam, logo en merknaam (Benelux). Het betreft hier een eenmalige kostenpost. Het onderhoud en hosting van de website is opgenomen binnen de reguliere exploitatie (3.5 onderhoud automatisering). Bedrijfskleding: niet in de oorspronkelijke begroting opgenomen. Eenmalige uitgave; vervanging en uitbreiding extra bedrijfskleding is in de meerjarenbegroting opgenomen in de reguliere exploitatie (4.1 PR & Marketing budget) Extra subsidie gemeente Heerhugowaard: Cool heeft in 2008 in totaal ,- aan subsidie van de gemeente Heerhugowaard ontvangen. Dit bedrag bestaat uit: Een structurele subsidie ter hoogte van ,-: ,- subsidie Cool (NB betaald ,- [ ] - huur = [zie toelichting] = ,-) ,- subsidie muziekeducatie (op de gebruikelijke wijze) ,- subsidie huur Cool Incidenteel toegekend ter dekking van eenmalige kosten, samenhangend met de opening en opstartfase: ,door de gemeente gedefinieerd als: ,- salarissen t/m juni ,- opening Cool ,- promotie opening Cool 9.588,- extra incidenteel subsidiebedrag

17 Met het incidenteel uitbetaalde bedrag van ,- kon Cool het grootste deel van de extra eenmalige kosten voldoen. Resultaat eenmalige extra kosten: Het totaal van de extra eenmalige kosten ( ,-) minus de extra subsidiebedragen die de gemeente Heerhugowaard aan Cool heeft betaald ter dekking van deze extra eenmalige kosten ( ,-) levert een incidenteel extra negatief resultaat van I 1.934,- op. Totale resultaat 2008: Cool presenteert in 2008 een tekort van ,- Hiervan is ,- structureel en ,- samenhangend met de extra eenmalige kosten in 2008.

18 B Rapportage I e kwartaal 2009 Cijfermatig overzicht: bijlage 2 Bi Algemeen Het cijfermatig overzicht in bijlage 2 laat de kwartaalrapportage van het eerste kwartaal 2009 zien. De cijfers in de kolom "begroot" en "werkelijk" betreffen vergelijkingen met de nieuwe, herziene begroting 2009 en werken conform de nieuwe BTW systematiek. Voorts is, na overleg met de Raad van Toezicht en de gemeente, gekozen om inkomsten en uitgaven die gedurende het jaar min of meer constant zijn (bijv salarissen, huur, sponsorovereenkomst) voor 25 % per kwartaal op te nemen, en inkomsten en uitgaven die met de seizoensgebonden bedrijfsvoering van Cool samenhangen (opbrengsten en kosten podium, horeca, freelancers en oproepkrachten) over de 4 kwartalen te verdelen in Op deze wijze wordt een realistischer beeld verkregen van de werkelijke stand van zaken. Het per post gekozen percentage staat in een aparte kolom op het overzicht vermeld. B2 Toelichting De toelichting behandelt alleen de opvallende afwijkingen. Baten 1.1 Podium: in het eerste kwartaal realiseerde Cool een bezettingsgraad van 56%. In het tweede kwartaal 2009 zijn er 7 uitverkochte voorstellingen, met hogere opbrengsten per voorstelling. 1.2 Kunsteducatie: in 3 maanden relatief weinig inkomsten. Muziekeducatie stuurt facturen in oktober / november. Zie ook liquiditeitsbegroting. 1.3 Zaalverhuur: beter dan verwacht 1.4 Horeca: ruim hogere opbrengst dan verwacht, uitgaande van de herziene cijfers. 1.6 Projecten: nog niet alle projecten zijn definitief. De meeste gaan gedurende het kalenderjaar pas van start. 2 Overige baten: donaties en advertentie inkomsten blijven achter bij de prognose. Lasten 1.1 Salarissen en sociale lasten: vrijwel in lijn met de prognose 1.2 Freelance en oproepkrachten: meer inzet van freelance krachten in het tweede kwartaal (o.a. door ziekte vervanging en meer verhuringen) De overige personeelskosten vertonen geen opvallende afwijkingen. 2.1 Voor de huur van het eerste kwartaal heeft Cool nog geen facturen ontvangen De overige huisvestingskosten zijn in lijn met de prognose. 3 Kantoor en administratie: geen opvallende afwijkingen 4 Public relations: de grote uitgaven hiervoor worden in het tweede kwartaal gedaan: seizoensbrochure en advertentiecampagnes. 5.3 Kunst in school: in het eerste kwartaal 2009 veel voorstellingen 5.8 Programmering prof. Theater: relatief minder voorstellingen in het eerste kwartaal ( minder uitgegeven) 5.9 Omzet horeca was hoger dan begroot, daardoor de inkoop ook. B3 Conclusie Op grond van de cijfers over 2008 en het eerste kwartaal 2009 zijn de begroting 2009 en de meerjarenbegroting bijgesteld (zie CI en EI). Dat er geen grote afwijkingen optreden is dan ook te verwachten.

19 C Begroting 2009 Cijfermatig overzicht: bijalge 3 CI Algemeen: De begroting 2009 en in aansluiting daarop de meerjarenbegroting moet worden bijgesteld op basis van: de gegevens over het eerste half jaar 2008 de rapportage van het eerste kwartaal 2009 de behoefte meer inzicht te verschaffen in de inkomsten en uitgaven dmv nadere specificatie van posten (hierdoor wijkt de nummering van de posten soms af van de oorspronkelijke versie). het bekend worden van in de oorspronkelijke begroting als risico gedefinieerde posten, danwel de analyse van wat structurele en incidentele mee- en tegenvallers zijn voortschrijdend inzicht inzake de BTW. In die meerjarenbegroting werd er van uitgegaan dat Cool een BTW belaste exploitatie voert, met uiczondering van kunsteducatieve projecten <2I jaar. Deze aanname is echter maar ten dele juist geblekcn; een deel van de BTW over de algemene kosten en de huur is niet BTW verrekenbaar. In dit stuk is het aandeel van de BTW nader uitgewerkt conform de adviezen van W. Nieuwenhuijzen, BTW specialist. o Cool kan deels de BTW voor 100 % verrekcnen (bijv programmering professioneel podium) o Gebouwgebonden kosten kunnen worden verrekend met uitzondering van het percentage waarmee de ruimtes in Cool worden gebruikt voor BTW vrijgestelde activiteiten; hierbij wordt een percentage van 4,12 % niet-verrekenbare BTW gehanteerd conform de afspraken met de Belastingdienst o Kosten op het gebied van Kunsteducatie kunnen voor 14 % worden verrekend; dit is het aandeel leerlingen > 18 jaar (bron: cursistenadministratie) o Algemene kosten worden verrekend conform de omzetverhouding; het percentage omzet op BTW vrijgestelde activiteiten bedraagt in % van het totaal. Deze percentages zijn in de begroting 2009 verwerkt en als zodanig aangegeven. C2 Toelichting begroting 2009 Baten I. Producten en diensten 1.1 Podium: De opbrengst uit de kaartverkoop kan t/m juni nauwkeurig voorspeld worden; in de periode sept - dec 2009 werken we met een prognose. Cool verkoopt in 2009 (kalenderjaar) in totaal kaarten voor 76 voorstellingen (60,1 % bezettingsgraad), met een gemiddelde prijs van 19,- incl. BTW, incl. garderobe, exclusief pauzedrankje (pauzedrankje is opgenomen bij 1.4) 1.2 Kunsteducatie: de begrote omzet 2009 is ambitieus en daardoor onzeker. Deze omzet is gebaseerd op een sterk uitgebreid aanbod, gedifferentieerde tarieven, een efficientere inzet van docentenuren en een gei'ntensiveerde Marketing & Communicatie over het kunsteducatieve aanbod. Een en ander is in het voorjaar 2009 inmiddels ontwikkeld en uitgewerkt, met als doel om vanaf September 2009 meer inkomsten te genereren. N.B. door het "vertragende" effect van het werken met seizoensgebonden tarieven zal het (financiele) effect van de hierboven beschreven innovatie pas vanaf September 2009 merkbaar zijn. 1.3 Zaalverhuur: In 2009 verwacht Cool dat de opbrengsten conform de oorspronkelijke meerjarenbegroting zullen zijn. Een volledige horecavergunning zou mogelijkheden bieden om de omzet op het gebied van zaalverhuur verder te vergroten. In deze post zijn voorts de opbrengsten die aan de huurders voor de inzet van theatertechnici worden doorberekend opgenomen; die komen deels als kostenpost terug bij Lasten/ Horeca omzet is inclusief de het pauze-drankje bij de kaartverkoop Het bouwterrein voor Cool zal er ook in 2009 debet aan zijn dat de begrote omzet achter zal blijven bij de prognoses van HTC Horeca Advies In februari 2009 is een start gemaakt met de combinatie maatlijden voorstellingen (Blind Date Culinair) hoewel de feitelijk noodzakelijke investering in de voorzieningen en inrichting van de keuken nog niet gedaan is. De verwachting voor 2009 is dat er 24 blind dates culinair zullen plaatsvinden, met een gemiddeld aantal van 40 bezoekers en een prijs van 20,-. Het bedienend personeel wordt waar nodig bijgeschoold. De zeer optimistische prognoses van HTC zullen niet gehaald worden Het MT van Cool zet in op uitbreiding van de horeca vergunning en verdere professionalisering van de bediening en de bedrijfsvoering. 1.5 Kunst in School: Ondergebracht bij "subsidies". In 2009 conform begroting.

20 1.6 Projecten: in de oorspronkelijke begroting niet voorzien. Cool is inmiddels met verschillende partijen inhoudelijke samenwerking aangegaan, waaruit opbrengsten worden verkregen. Enkele afspraken moeten nog definitief gemaakt worden, maar zijn al wel als opbrengst opgenomen. Zie ook Lasten 5.4 en subsidies "Overige subsidies". 2. Overige baten 2.1 Donaties: het MT van Cool zal medio 2009 de ANBI status aanvragen, waardoor Cool een aantrekkelijke bestemming wordt voor giften en legaten. De inkomsten zullen conform begroting zijn. 2.2 Fondsen en sponsors: uitbreiding van de bestaande sponsorovereenkomsten en werving van nieuwe sponsoren, onder meer door het ontwikkelen van een Cool Business Club. De verwachte opbrengsten moeten echter naar beneden worden bijgesteld als gevolg van de economische omstandigheden. 2.3 Overige baten: met onzekerheid omgeven. De verkoop van advertentieruimte is in het huidige economische klimaat uiterst lastig. 2.4 Terug te ontvangen uit opleidingenfonds: Door de invoering van de CAO KE en de CAO SFKV kan Cool een deel van de opleidingskosten terughalen. De verwachting is dat dit conform de begroting zal zijn. Lasten 1 Personeel 1.1 Salaris en sociale lasten: deze kosten zullen in 2009 bijna hoger uitvallen dan begroot. Dit wordt verklaard door de invoering van de CAO Kunsteducatie (KE) per I januari 2009; deze brengt een verhoging van de docentensalarissen met zich mee, die in 3 stappen zal worden doorgevoerd: juli 2009, juli 2010 en juli 201 I. De keuze voor de invoering van deze CAO was in feite onvermijdelijk, aangezien het de bij de juridische status van Stichting Cool passende CAO is. De salarislasten bctreffende A. van der Horst worden in 2009 deels gecompenseerd door een bijdrage van de gemeente Heerhugowaard. Het vertrek van twee docenten die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt zal een klein gunstig effect hebben. Punt van zorg blijft de inzet van vervangende docenten / medewerkers in geval van ziekte. Cool heeft ook in 2009 geen voorziening om uitval van (langdurig) zieke medewerkers op te vangen. Op grond van het langjarig gemiddelde ziekteverzuimpercentage van De Schakel en Dijk en Waard (2,5 %) zou hiervoor een bedrag van rond de moeten worden opgenomen. In bijlage 9 het formatie-overzicht Cool Freelancers en oproepkrachten: een overschrijding van rond de ,- (deel van de kosten wordt teruggehaald bij de huurders, zie Baten 1.3) o Door toename van het aantal activiteiten en verhuringen, en doordat Cool klachten krijgt over het tempo waarmee de bezoekers van Cool bediend worden en over de bereikbaarheid van de receptie, is de inzet van extra oproepkrachten in de horeca, receptie en techniek noodzakelijk. o Toename van het aantal (docent)kostendekkende activiteiten in de kunsteducatie vragen om meer inzet van freelance docenten. o Een van de drie beheerders in de horeca is langdurig ziek en wordt door een (goedkopere) oproepkracht vervangen; de vaste salarislasten lopen even wel nog door. o Inzet freelancers techniek worden doorberekend aan de huurders. 1.3 Vrijwilligers: wordt op bezuinigd 1.4 Reis- en verblijfskosten: wordt op bezuinigd 1.5 Bestuurskosten: wordt op bezuinigd 1.6 Onkostenvergoedingen: in 2009 conform de begroting 1.7 Werving en selectie: wordt op bezuinigd 1.8 Vcrzuimkostenverzekering: niet in de begroting opgenomen, zie ook C2/I.I 1.9 Overige personeelskosten: hierin zijn opgenomen de kosten voor veiligheidsvoorzieningen ( 5000; ARBO verplichtingen), ARBO dienst ( 6500), salarisadministratie ( I 1000) en een bescheiden bedrag voor de personeelsvereniging, kerstpakketten en lief en leed ( 4000). Het oorspronkelijk begrote bedrag was exclusief de salarisadministratie. I.IOOpleidingskosten: in 2009 vrijwel conform de begroting 2 Huisvesting 2.1 Huren: het huurbedrag is opgehoogd met het deel niet verrekenbare BTW (4,12 %) 2.2 Schoonmaak: in 2009 conform de begroting; opgehoogd met het deel niet verrekenbare BTW (4,12 %) 2.3 Energiekosten: in de oorspronkelijke begroting nog een aanname, inmiddels is deze kostenpost beter in beeld te brengen. Het bedrag is opgehoogd met het deel niet verrekenbare BTW (4,12 %) 2.4 Zakelijke lasten: in 2009 conform de begroting 2.5 Beveiliging: was in de oorspronkelijke begroting niet opgenomen; deels niet verrekenbare BTW (4,12 %) 2.6 Reservering vervanging inventaris: in 2009 conform de begroting 10

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN VAN HET FILMHUIS HELMOND

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN VAN HET FILMHUIS HELMOND FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN 2008-2011 VAN HET FILMHUIS HELMOND INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 2. Balans en Resultatenrekening 2007... 3 3. Begroting 2008... 5 4. Toelichting op de begroting 2008...

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-12-2008 Onderwerp: Administratieve organisatie zwembaden de Waterwijck en Vollenhove Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: 1.De

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs lllflilllllllllllllllllillllllllllllllllll 14.007515 Gemeente Reimerswaal T.a.v. mevrouw drs. C.E.M.M. Rovers Postbus 70 4416 ZH KRUININGEN 1 h APR. 20H PRS 0ÊAU3 Oudenbosch, 11 april 2014 Geachte mevrouw

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 Stichting Hoogvliegers (SHV) Stichting Ambulancevliegtuig (SAV) Status Begroting 2016 In bewerking bij penningmeester en administratiekantoor In concept gereed, ter goedkeuring

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

Begroting (regulier + transitie) 2014

Begroting (regulier + transitie) 2014 Begroting (regulier + transitie) 2014 REGULIER Begroting 2014 KOSTEN Kapitaallasten grootboekrekening 4601 Afschrijving verbouwing 8.342,44 4602 Afschrijving inventaris 2.253,28 4603 Afschrijving computers

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 onderwerp Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 zaakkenmerk Inleiding Op grond van de Wet op de

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening Raadsvergadering d.d. 24 februari 2005. ----------------------------------------------- Voorstel nr. 25/05. ----------------------------------------------- Onderwerp Voorlopige vaststelling overschrijdingsuitkering

Nadere informatie

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering 1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis 2017-2020. De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Inleiding en werkwijze In opdracht van een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel is door Sportfondsen Nederland uitwerking gegeven aan

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs CoU-éĻ^. Gemeente Reimerswaal T.a.v. mevrouw drs. C.E.M.M. Rovers Postbus 70 4416 ZH KRUININGEN 15.009876 L.R. Oudenbosch, 17 a p r i l 2015 Geachte mevrouw Rovers, Hierbij zenden wij u de begroting over

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 31 december 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.674 1.804 TOTAAL

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/5989

Raadsvoorstel 2005/5989 Raadsvoorstel 2005/5989 Onderwerp Aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ Portefeuillehouder R.J.H. van der Riet Steller ing. B. van der Kwast Collegevergadering 22 maart 2005/5989

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Exploitatie overzicht jaar 2013

Exploitatie overzicht jaar 2013 Exploitatie overzicht jaar 2013 IFES-NEDERLAND INHOUDSOPGAVE Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2-3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening jaar 2012 5 Toelichting op de resultatenrekening 6-7 Resultaatverdeling

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Raadsvoorstel 18 Vergadering 3 februari 2015. Gemeenteraad. Onderwerp : Cacaofabriek

Raadsvoorstel 18 Vergadering 3 februari 2015. Gemeenteraad. Onderwerp : Cacaofabriek Vergadering 3 februari 2015 Gemeenteraad Onderwerp : Cacaofabriek B&W vergadering : 20 januari 2015 Dienst / afdeling : Samenleving en Economie Aan de gemeenteraad, De Cacaofabriek is medio maart 2014

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-4-2016 Nummer voorstel: 2016/35 Voor raadsvergadering d.d.: 31-05-2016 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

(concept-)begroting 2014

(concept-)begroting 2014 (concept-)begroting 2014 Begroting van lasten en baten voor het dienstjaar 2014 Lasten Rekening Begroting Begroting Begroting 2012 2012 2013 2014 Afschrijvingen 20.729 25.000 16.000 14.000 Personeelslasten

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Begroting Meerjarenraming 2017 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek

Begroting Meerjarenraming 2017 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek Begroting 2017 en Meerjarenraming 2017 t/m 2020 van Stichting De Pietersberg te Oosterbeek Inhoudsopgave Begroting staat van baten en lasten over 2017 3 Uitgangspunten begroting 4 Toelichting op de begrote

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2006 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

IBAN NL53RAB0 0384303692 BIC RAB0NL2U Handelsregister 09036187 BTW nr. NL005435614B01. [gd] üoet inchem. gemeente. Kopie 2 8 MAART 2014

IBAN NL53RAB0 0384303692 BIC RAB0NL2U Handelsregister 09036187 BTW nr. NL005435614B01. [gd] üoet inchem. gemeente. Kopie 2 8 MAART 2014 Schouwburg Amphion Hofstraat 159 7001 JD Doetinchem Telefoon (0314)37 60 00 E-mail info@amphion.nl Internet www.amphion.nl IBAN NL53RAB0 0384303692 BIC RAB0NL2U Handelsregister 09036187 BTW nr. NL005435614B01

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011 college Adviesnummer : 11.033530 Casenummer : 11.002952 Datum : 18 november 2011 Onderwerp: Toekomst Bibliotheekbeleid ( doorrekening amendement) Advies: Uw college wordt verzocht: De raad, middels de

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13 Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Voorstel 1. Aan de Enck

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van 19.000.

Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van 19.000. BEGROTING 2014 INLEIDING Voor u ligt de begroting van Stichting Vivaan voor het jaar 2014. In deze begroting zijn de jaarplannen per gemeente financieel vertaald. Samen vormen deze documenten de basis

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart Toezegging:

TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart Toezegging: TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart 2015 Toezegging: Nader antwoord op vraag over verborgen gebreken verkocht gebouw Novatec, met name of de beoordeling door de gemeentelijke jurist

Nadere informatie

Begroting Meerjarenraming 2017 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek

Begroting Meerjarenraming 2017 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017 t/m 2019 van Stichting De Pietersberg te Oosterbeek Inhoudsopgave Begroting staat van baten en lasten over 2016 3 Uitgangspunten begroting 4 Toelichting op de begrote

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0085 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0085 B&W-besluit d.d.: 09-09-2008 B&W-besluit nr.: 08.0849 Naam programma +onderdeel: Programma 8 Sport, cultuur en recreatie Onderwerp: Aanvullen garantstelling

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. ċoueqe ui inii ii min ini ii ÔZAIÕ 16.008575 Gemeente Reimerswaal T.a.v. mevrouw drs. C.E.M.M. Rovers Postbus 70 4416 ZH KRUININGEN Oudenbosch, 11 april 2016 Geachte mevrouw

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0001 B&W verg. : 28 februari 2012 Onderwerp: Integratieplan stichting WAO/WSW en Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 1) Status Deze brief, die gaat over de integratie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER Dr.M.L.Kingstraat 2b, 1121CP Landsmeer, telefoon 020-4824190, fax 020-4825573 E-mail: dienstenc.landsmeer@hetnet.nl website: www.dcl-landsmeer.info M.J. Smid, penningmeester, telefoon 020-4823354 JAARREKENING

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

1 van 8 15:02. 1 van 8. Opmerkingen 8010 DEEL 1 - Theaterprogramma. Exploitatiebegroting Theater Harderwijk EXPLOITATIEBEGROTING NA VERBOUW

1 van 8 15:02. 1 van 8. Opmerkingen 8010 DEEL 1 - Theaterprogramma. Exploitatiebegroting Theater Harderwijk EXPLOITATIEBEGROTING NA VERBOUW 1 van 8 1 van 8 8010 DEEL 1 - Theaterprogramma 80 80 80 80 8010 1.1 Grote zaal 1.1.1 aantal voorstellingen 60 60 60 60 Totaal aantal voorstellingen, grote zaal 1.1.2 capaciteit 28.800,00 28.800,00 28.800,00

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 221013/201 afdeling: Welzijn Onderwerp: Stichting ECl

Nadere informatie

Onderwerp Begroting FUMO 2017

Onderwerp Begroting FUMO 2017 Onderwerp Begroting FUMO 2017 Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 12 april 2016 Opsteller mevrouw M.N. de Vries Registratie GF16.20039 Agendapunt 7 Voorstel 1. De zienswijze zoals verwoord

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 399.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387 Stichting ATAK, Podium voor Moderne Muziek Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 21.034 22.387

Nadere informatie

Begroting Meerjarenraming 2014 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek

Begroting Meerjarenraming 2014 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek Begroting 2013 en Meerjarenraming 2014 t/m 2016 van Stichting De Pietersberg te Oosterbeek Inhoudsopgave Begroting staat van baten en lasten over 2013 3 Uitgangspunten begroting 4 Toelichting op de begrote

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

A. ALGEMENE BEPALINGEN. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de korpsen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Resultaat en balans In 2009 heeft de vereniging een tekort gekend van ruim 1000.-. Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene reserve.

Resultaat en balans In 2009 heeft de vereniging een tekort gekend van ruim 1000.-. Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene reserve. Natuurvereniging de Ruige Hof 14 april 2010 Financieel verslag 2009 en begroting 2010 Concept voor Algemene Ledenvergadering 12 mei 2010 Toelichting Jaarrekening 2009 en begroting 2010 2010 is voor de

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed gemeente Eindhoven Grond 5 Vastgoed Raadsnummer ZO. R35 9 5. OOI Inboeknummer ogbstoabzr Beslisdatum B&W a februari 2OIO Dossiernummer oos.ssr Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-12 31-12-11 Materiële vaste activa - Verbouwingen 14.656 17.422 - Installaties 2.007 3.311 - Inventaris en apparatuur 7.478 9.189 - Automatisering 126 460 Vlottende

Nadere informatie

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs 14-5-2013 Memo Aan Plaats, datum Zwolle, 13 mei 2013 Onderwerp Exploitatiemodel De Trefkoele+ Ons kenmerk Behandeld door Martijn

Nadere informatie

B en W - advies. Maatschappelijke Ontwikkeling

B en W - advies. Maatschappelijke Ontwikkeling B en W - advies Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In overleg met afdeling(en) Actief informeren raad Actief informeren wijkcontactambtenaar S.W. Krooneman Maatschappelijke

Nadere informatie

Financieel Statuut Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden

Financieel Statuut Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden Financieel Statuut Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden;

Nadere informatie