Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)"

Transcriptie

1 Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden en 2. aankoop milieustraat. Als onderdeel van dit project is mij gevraagd de juistheid van de cijfers van de volgende twee memo s te beoordelen: Bijlage 1: memo Verkoop aandelen van De Meerlanden van 21 augustus Bijlage 2: memo Aankoop milieustraat van Ruud van Schaik van Aanpak Na een intern dossieronderzoek heeft 6 november 2012 een gesprek plaatsgevonden met de businesscontroller van De Meerlanden, te weten de heer van den Brink. Gevraagd is om aanvullende (cijfermatige) onderbouwing om de bovengenoemde memo s te kunnen beoordelen. Op 29 november is de aanvullende informatie per mail ontvangen van De Meerlanden. Deze aanvullende informatie is als bijlage 3 bijgevoegd bij deze notitie. Een vervolggesprek heeft plaatsgevonden op 8 mei j.l. Deze notitie is afgestemd met de businesscontroller van De meerlanden. 3. Verkoop aandelen De Meerlanden. De gemeente Heemstede heeft in totaal aandelen w.v reguliere aandelen en 1 prioriteitsaandeel. Op basis van het eigen vermogen opgenomen in de jaarrekening 2011 van De Meerlanden bedraagt de waarde per aandeel: Eigen vermogen Totaal aantal aandelen Bedrag per aandeel 105,46 Aantal aandelen Heemstede: Bedrag per aandeel: 105,-- afgerond Verkoopopbrengst: Echter in het eigen vermogen 2011 is het volledige rekeningsresultaat gestort voor uitkering dividend. Het eigen vermogen moet eerst gecorrigeerd worden met het uit te keren dividendbedrag voor 2011 van Daarmee valt het bedrag per aandeel iets lager uit dan de 105,--, namelijk 101,-- (afgerond). De totale waarde van de aandelen bedraagt De waarde van een bedrijf wordt niet alleen bepaald door de hoogte van het eigen vermogen, maar ook door de aanwezigheid van mogelijke stille reserves. Stille reserves ontstaan doordat de marktwaarde van bezittingen (bv. opstallen) hoger is dan de waarde waarmee de bezitting in de boeken staat. Bij verkoop wordt deze stille reserve zichtbaar. Aan de Meerlanden is de vraag gesteld of er ook sprake is van stille reserves. Om dit te kunnen bepalen zou een externe deskundige moeten worden gevraagd een waardebepaling te doen van het bedrijf. Dit brengt uiteraard kosten met zich mee. Het verkopen van de aandelen betekent dat er geen jaarlijkse dividend meer wordt ontvangen. De volgende dividenduitkeringen zijn ontvangen c.q. geraamd: -jaarrekening 2011 gemeente Heemstede : (betreft dividend 2010) -begroting 2012 gemeente Heemstede : (betreft dividend 2011) -begroting 2013 ev. jaren gemeente Heemstede: (betreft dividend 2012 e.v. jaren) Recapitulatie financiële effecten verkoop aandelen De Meerlanden: Uitgaande dat de aandelen worden verkocht tegen een waarde van 101,- dan ziet het financieel resultaat van de verkoop er als volgt uit: 1

2 opbrengst verkoop aandelen (rente 3%) Vervallen dividenduitkering Financieel effect per jaar Aankoop milieustraat. Bij de toetreding van de gemeente Heemstede in 2001 heeft de Meerlanden het personeel en materieel van de gemeente overgenomen. Het terrein van de milieustraat (grond en opstallen) zijn gelijktijdig in eigendom overgedragen aan De Meerlanden. In ruil voor de milieustraat ontving Heemstede aandelen. De waarde van de milieustraat was in Een specificatie: Grond m2 90,75 per m2 (200 gulden per m2) Opstallen (incl. KCA depot) Totaal *) *) Bron: raadsbesluit De Meerlanden heeft op 21 augustus 2012 een voorstel gedaan om de milieustraat te verkopen voor een bedrag van Naar aanleiding van het overleg van 26 november 2012 zijn de cijfers neerwaarts bijgesteld naar Als Heemstede de milieustraat terug wil kopen zijn wij een bedrag verschuldigd, dat als volgt wordt becijferd door De Meerlanden: Aankoop milieustraat: grond index grond 10 jaar = 20% *) overdrachtsbelasting 6% totaal grond opstallen (boekwaarde ) totaal koopsom *) De Meerlanden gaat uit van een waardevermeerdering van de grond met 20% in 10 jaar. Het is maar de vraag of dit nog reëel is in de huidige markt. Om dit te kunnen toetsen zal door de gemeente Heemstede een taxatie van de grond moeten plaatsvinden. De overdrachtsbelasting van 6% is in afwijking van het voorstel van De Meerlanden berekend over de grondkosten incl. index. 5. Exploitatiekosten grond en opstallen bij aankoop milieustraat. De exploitatiekosten van de milieustraat staan momenteel (De meerlanden is immers nu eigenaar van de milieustraat) verantwoord in de exploitatie van De Meerlanden. Deze kosten worden nu meegenomen in de bepaling van de hoogte van de aanneemsom, die onlangs door de gemeente Heemstede is afgesloten met De Meerlanden. In de aanneemsom zijn de volgende kosten grond en opstallen (excl. BTW) milieustraat opgenomen: Milieustraat: KCA-depot milieustraat afschrijvingen, onderhoud en financiering Financieel effect per jaar Indien de milieustraat weer wordt overgenomen door de gemeente Heemstede betekent dit dat wij een bedrag van ruim 1,4 miljoen betalen aan de Meerlanden. Hiermee boeken zij de boekwaarden van de grond en opstallen af van de milieustraat. De jaarlijkse exploitatielasten van de milieustraat komen eveneens te vervallen. Hiertegenover staat dat zij een huurbedrag gaan betalen aan de gemeente Heemstede, die nu eigenaar is geworden van de milieustraat. De kosten die komen te vervallen zijn voor een bedrag van ca opgenomen in de aanneemsom De Meerlanden. 2

3 Deze kosten komen thans te vervallen en leveren dus een voordeel op voor de gemeente Heemstede. In deze kosten is geen rekening gehouden met mogelijk toekomstige investeringen in de milieustraat. 6. Effecten exitstrategie voor de financiële positie van de Meerlanden en de gemeente Heemstede. Thans wordt een indicatie gegeven welke gevolgen de exitstrategie heeft voor de financiële positie (balans- en exploitatie-effecten) voor zowel de Meerlanden als de gemeente Heemstede. Overeenkomstig de vraagstelling wordt hier uitgegaan van het volgende scenario: -verkoop aandelen door de gemeente Heemstede aan de Meerlanden tegen de prijs opgenomen in paragraaf 3 101,-- per aandeel; -aankoop van de milieustraat door de gemeente Heemstede voor het bedrag aangegeven in paragraaf 4; -de gemeente Heemstede is eigenaar van de milieustraat en geeft de milieustraat in bruikleen aan de Meerlanden gedurende de contractperiode. Wordt gekozen voor een ander scenario dan zullen de financiële effecten (indicaties) ook wijzigen. Onderstaande berekeningen zijn dus gebaseerd op (theoretische) uitgangspunten zoals bv. een aanname van de hoogte van de verkoopprijs. Voor de risico s hieromtrent wordt verwezen naar paragraaf 7. 6a. Effecten voor de balans van de gemeente Heemstede en De Meerlanden. Om een juiste strategie te kunnen inzetten richting de Meerlanden is het zinvol om een inzicht te krijgen welke effecten de verkoop aandelen en aankoop milieustraat nu hebben voor de financiële positie voor beide organisaties. D balans gemeente Heemstede C verkoop aandelen: afboeking deelneming Meerlanden eigen vermogen (algemene reserve) bank (opbrengst verkoop aandelen) activa milieustraat eigen vermogen (algemene reserve) - bank (betaling aan de Meerlanden) D balans De Meerlanden C aankoop aandelen: bank (betaling aan gem. Heemstede) eigen vermogen (minder aandelen) verkoop milieustraat afboeken activa milieustraat eigen vermogen 0 bank (opbrengst verkoop milieustraat) Conclusie: door de transacties verslechtert de balanspositie van De Meerlanden (afname liquiditeiten en eigen vermogen) en verbetert de balanspositie van de gemeente Heemstede (verbetering liquiditeiten en eigen vermogen). Echter indien de Meerlanden de aandelen weer doorverkoopt aan andere gemeenten leidt dit weer tot verbetering van de balanspositie van De Meerlanden. 3

4 6b. Effecten voor de exploitatie van de gemeente Heemstede en De Meerlanden. lasten exploitatie Heemstede baten verkoop aandelen: rente-opbrengst verkoop (3%) vervallen dividend-uitkering exploitatielasten grond+opstallen *) huuropbrengst De Meerlanden lagere aanneemsom Meerlanden *) *)De exploitatielasten worden verrekend met de afvalstoffenheffing. - - lasten exploitatie De Meerlanden baten aankoop aandelen rentelasten aankoop (3%) vervallen dividend-uitkering vervallen exploitatielasten lagere omzet Heemstede huurbetaling Conclusie: om een kostendekkende exploitatie voor Heemstede te creëren moet (minimaal) een huur van door de gemeente Heemstede aan De Meerlanden voor de milieustraat in rekening worden gebracht. De exploitatie van De Meerlanden laat dan ook een sluitend beeld zien. Dit is een financieel theoretische benadering van de huuropbrengst. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijk toekomstige investeringen in de milieustraat en daarmee mogelijk extra exploitatiekosten. Hierover zal dan nadere afspraken moeten worden gemaakt, of en in hoeverre deze kosten doorberekend worden aan de Meerlanden. 7. Risico s. De in deze notitie opgenomen cijfers betreffen deels een momentopname. Op het moment dat de gemeente Heemstede de milieustraat weer in eigendom heeft, wordt zij wel verantwoordelijk voor toekomstige investeringen. Bovendien moet binnen de organisatie kennis worden opgebouwd over o.a. wettelijke bepalingen waaraan een milieustraat moet voldoen. Met deze kosten is in deze notitie geen rekening gehouden. Op verzoek van de Meerlanden wordt nog expliciet gewezen op de volgende risico s: Risico s bij verkoop aandelen. Er zijn verschillende opties bij verkoop van de aandelen, namelijk a. verkoop aan de Meerlanden en b. verkoop aan andere gemeenten. De gemeente loopt hierbij een prijs- en hoeveelheidrisico. Ad. a. risico s bij verkoop aandelen aan de Meerlanden: 1. de verkoop van de aandelen aan de Meerlanden vindt plaats na bepaling prijs door onafhankelijke deskundige (prijsrisico); 2. de verkoop van de aandelen aan De Meerlanden vindt plaats na (onderlinge) onderhandeling (prijsrisico); 3. De Meerlanden koopt de aandelen niet (hoeveelheidrisico); Ad. b. risico s bij verkoop aandelen aan andere gemeenten: 1. andere gemeenten kopen aandelen, maar tegen een lagere prijs (prijsrisico); 2. andere gemeenten kopen aandelen, maar niet allemaal (hoeveelheidrisico). 4

5 Risico s bij medewerkers Citaat: Nader onderzocht zou moeten worden onder welke voorwaarden medewerkers overgekomen zijn richting De Meerlanden. Bij de meeste gemeenten zijn de medewerkers overgekomen (formatie) met een specifieke functie, zo ook medewerkers milieustraat. Op het moment dat de milieustraat overgenomen wordt door de gemeente moet ook gekeken worden wat dit betekent voor het personeel milieustraat. Blijven deze medewerkers werk volgen en worden ook overgenomen en terug gedetacheerd naar De Meerlanden voor de looptijd van de exploitatie? Wie draagt de kosten van betreffende medewerkers indien het contract niet wordt verlengd dan wel De Meerlanden de milieustraat niet meer zou mogen exploiteren?. Risico s in besteden. Citaat: Tevens dient nader onderzocht te worden welke consequenties er zijn voor eventuele contractverlengingen op het moment dat Heemstede geen aandeelhouder meer is. De omvang van de aanneemsom is van dusdanige hoogte dat deze ruim boven de Europese aanbesteding grens komt. Het zou zo kunnen zijn dat het niet meer mogelijk is de werkzaamheden onder te brengen bij de Meerlanden maar eens per periode openbaar aan te besteden. Ook wat dit betekent voor de lopende overeenkomst. 5

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt.

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt. RJ-Uiting 2005-5 Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft het verzoek ontvangen van het Koninklijk NIVRA d.d. 29 december 2004 om een uitspraak te doen over de verwerking van terugkoopverplichtingen

Nadere informatie

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion Oktober 2010 Onderzoek uitgevoerd door: Stichting SROL Onder verantwoording van: Ir. W.J.G. Fincken Bestuurder Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Het kopen van uw huurwoning

Het kopen van uw huurwoning Het kopen van uw huurwoning Een woning kopen van Wonen Wateringen Aan wie Wonen Wateringen verkoopt Alle voor verkoop aangewezen woningen worden aangeboden aan de zittende huurder. Als deze huurder de

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht)

33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht) 33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 8 maart 2013

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V.

DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V. DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V. Inleiding Werk en privé zijn vaak moeilijk te scheiden. Sommige mensen lijken wel getrouwd

Nadere informatie

Nota activabeleid 2014

Nota activabeleid 2014 Nota activabeleid 2014 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 4 2 Inleiding 6 2.1 Leeswijzer 7 3 Activering van activa 8 3.1 Materiële vaste activa 8 3.1.1 Investeringen met een economisch nut 8 3.1.2 Investeringen

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Cormat Finance B.V. [.] [.] [.] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31 Telefoon E-mail Betreft

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Fair Value bij Verzekerd Kopen

Fair Value bij Verzekerd Kopen Fair Value bij Verzekerd Kopen Fair Value bij Verzekerd Kopen Johan Conijn, RIGO Research en Advies Mark Schweitzer, Global Property Research oktober 2000 RIGO Research en Advies BV De Ruijterkade 139

Nadere informatie

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Initiatiefnemer: Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat 87 3971

Nadere informatie