COMMISSIE VAN TOEZICHT RECHTBANK ARNHEM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE VAN TOEZICHT RECHTBANK ARNHEM"

Transcriptie

1 B COMMISSIE VAN TOEZICHT RECHTBANK ARNHEM Secretariaat: Kamer G.1.16 Postbus EM Arnhem Tel: Fax: Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Justitiele Inrichtingen Postbus 3132 CD 25 GC 's-gravenhage Li4 1-4 Arnhem, 8 mei 214 Betreft: jaarverslag 214 Geachte heer/mevrouw, Hierbij zend ik u in tweevoud een jaarverslag van de Commissie van Toezicht bij de P.I. Arnhem, locatie Arnhem-Zuid te Arnhem. Met vriendelijke groet, De secretaris van de commissie van toezicht,

2 /1 C11) CD Jaarverslag 213 Commissie van toezicht bij de CD rci

3 1. Inrichting 1.1. De commissie van toezicht blz De samenstelling van de commissie van toezicht blz.q 1.2. Deskundigheidsbevordering.blz. 2. Cijfers blz De toezichthoudende taak b1z Contacten en samenwerking met de directie van de inrichting b1zc Onderwerpen die in het verslagjaar nader zijn belicht 4. De adviestaak blz De bemiddelingstaak blz Het maandcommissariaat blz De bemiddeling blz De rechtsprekende taak blz Cijfermatig overzicht blz Doorlooptij den blz Rogatoir verhoor blz overige vermeldenswaardige activiteiten en gebeurtenissen blz Afgelegde bezoeken blz Conclusies blz Bijlagen blz Overzicht soorten klachten per onderwerp KLAVER blz Managementoverzicht KLAVER blz Totaaloverzicht KLAVER blz. 16 ff. A 2

4 C ) Comtnissie van toezicht bij de 1. Inrichting De locatie Arnhem-Zuid vormt samen met de locaties Arnhem De Berg en Extramurale Detentie de. De locatie Arnhem-Zuid is zowel een gevangenis als een Huis van Bewaring met capaciteit voor 253 gedetineerden. (Jo De commissie van toezicht De samenstelling van de commissie van toezicht Op 1 januari 213 was de conunissie als volgt samengesteld:.111, - Voorzitter: mevrouw G.H. de Boer-Mensink, voormalig medewerkster psychiatrie, lid sinds 1 januari 26; - Voorzitter beklagcommissie: - de heer mr. M.P. Pomper, werkzaam als Officier van Justitie, lid sinds 1 januari 27; - de heer mr. P.A.H. Lemaire, werkzaam als raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, lid sinds 1 januari 213; - Plaatsvervangende voorzitters beklagcommissie: - mevrouw mr. P. Cleijne-Aydemir, werkzaam als sociaal raadsvrouw/tolk, lid sinds 1 januari 23; - de heer mr. F.H.J. van Gaal, werkzaam als advocaat, lid sinds 1 juli Leden te weten: - de heer Q. Vinh Nguyen, werkzaam als geestelijk verzorger bij de Pompestichting, lid sinds 1 maart 26; - de heer P.H.W.M. Beekman, werkzaam als ketenmanager Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei, lid sinds 1 april 27; - de heer J.J.H. Rottink, werkzaam als projectmanager, lid sinds 1 september 28; - mevrouw N. Weiss, werkzaam als arts, lid sinds 1 maart 211; - de heer W.J. Bosveld, voormalig ambtelijk secretaris rechtbank Arnhem, lid sinds 15 juli 212. De samenstelling van de conunissie is in het verslagjaar gewijzigd. De heer mr. F.H.J. van Gaal is, met instemming van de leden, lopende het verslagjaar benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Conunissie. 1.2 Deskundigheidsbevordering Met betrekking tot de deskundigheidsbevordering van de leden zijn geen bijzondere cursussen gevolgd. Wel werden leden in de gelegenheid gesteld om bijeenkomsten bij te wonen. Op 21 november 213 hebben enkele leden een congres bijgewoond georganiseerd door de RSJ te Zeist met als thema "zit ik hier wel goed", over plaatsing en overplaatsing van gedetineerden tbs-gestelden en jeugdigen. Op 11 november 213 hebben enkele leden de Landelijke Dag voor de commissie van toezicht uit zowel het gevangeniswezen als tbs en jeugd, gehouden te Amersfoort, bijgewoond met als thema "kwaliteitsontwikkeling van Conunissies van Toezicht". Ten slotte hebben enkele leden op 5 april 213 een bijeenkomst met de RSJ, 3

5 wi georganiseerd door P.I. Arnhem, locatie De Berg bijgewoond met als thema "de afdoening van beroepszaken". Het doel van deze bijeenkomst was om de kwalitek. en de professionaliteit te verbeteren () 2. Cilfers ci) Het aantal gehouden beklagzitting voor 212 bedraagt t iii 25 Het aantal bezette detentieplaatsen per 1 juli van het verslagjaar bedraagt 234 Het aantal contacten met de Gedeco 9 Het aantal medische klachten van organisatorische aard: het betreft hier. klachten m.b.t. het oproepen van verpleegkundige, arts, tandarts en psycholoog 1.1 Het aantal medische klachten van medisch-inhoudelijke aard: het betreft hier 17 klachten m.b.t. vervolgen of inzetten van behandeling Het aantal bemiddelde/opgeloste medische zaken 14 (2 gedetineerden zijn met ontslag en in den zaak is beroep aangetekend) Het aantal medische klachten waarin een gedetineerde in beroep is gegaan bij 1 de RSJ 3. De toezichthoudende taak 3.1 Contacten en samenwerking met de directie van de inrichting De opstelling van de directie werd door de leden van de commissie van toezicht in het algemeen als open en constructief ervaren. De directie in de persoon van de heer Noordermeer trad in het verslagjaar op als vaste vertegenwoordiger van de directie bij commissievergaderingen. Met de directie is overleg gevoerd over actuele aandachtspunten binnen de inrichting en de wijze waarop die punten doorwerken. De navolgende onderwerpen zijn in dit kader gedurende het verslagjaar aan de orde geweest in de vergaderingen van de commissie van toezicht met de directie: De toekomst en de samenwerking van de commissies van de P.I. Arnhem Een terugkerend onderwerp is de samenwerking tussen de beide commissies van de P.I Arnhem (locatie Arnhem-De Berg en locatie Arnhem-Zuid). Het uitgangspunt van de commissie is dat daar waar samenwerking mogelijk is dit ook zal plaatsvinden (bijvoorbeeld het houden van gezamenlijke themabijeenkomsten, zittingen en vergaderingen) maar dat de commissie voor het overige geheel zelfstandig blijft. klachtenafhandeling Met betreldcing tot de werkwijze klachtafhandeling Informele Aanpak heeft het maandconunissariaat in opdracht van mevrouw Brokerhof-Ferron verbonden aan het opleidingsinstituut van DJI van het Ministerie van Veiligheid en Justitie te Den Haag tot de einddatum van de pilot elke maand een scoreformulier ingevuld waarop onder meer het onderwerp van de klacht, de wijze waarop de klacht kenbaar is gemaakt, met wie het gesprek is gehouden en het resultaat van het gesprek stond vermeld. Het doel was om te bezien of de informele aanpak daadwerkelijk leidt tot een vermindering in het formele traject. Enkele leden hebben ter afronding van de 4

6 Conunissie van toezicht bij de 1.11 to) pilot een bijeenkomst bijgewoond in locatie De Berg. Geconcludeerd is dat met CD name een goede communicatie in het voorportaal ertoe kan leiden dat het aantal klachten wordt teruggedrongen. Door personeelsleden wordt nu vaak gezegd de l& gedetineerde maar in beklag moet gaan terwijl het waarschijnlijk ook vaak met bemiddeling kan worden opgelost. Door het maandcommissariaat is evenwel C) opgemerkt dat sonunige gedetineerden niet bereid zijn om mee te werken aan bemiddeling en graag hun verhaal willen vertellen aan de beklagconunissie. Veiligheid De commissie heeft lopende het verslagjaar Hoofd Veiligheid uitgenodigd tijden haar commissievergadering. De commissie heeft zich laten informeren over de taakinhoud van het Hoofd Veiligheid en de veiligheid binnen de inrichting. Dit de& naar aanleiding van een brandincident in de wasserij. Hoofd Veiligheid is onder meer verantwoordelijk voor de BHV binnen de inrichting en de informatiebeveiliging. Daarnaast houdt Hoofd Veiligheid zich bezig met de rapportafhandeling als plaatsvervanger van de directeur. Te aanzien van de brandveiligheid wordt in samenspraak met de brandweer een DVD gemaalct met als doel het gedrag indirect te beinvloeden zodat er minder loze meldingen richting de brandweer gaan. 3.2 Onderwerpen die in het verslaziaar nader zi_in belicht Daarnaast heeft de commissie ook dit verslagjaar weer een aantal specifieke onderwerpen nader belicht. De navolgende onderwerpen zijn in dit kader gedurende het verslagjaar aan de orde geweest in de vergaderingen van de commissie van toezicht met de directie: Arbeid De conunissie heeft geconstateerd dat er dit verslagjaar opvallend veel arbeidsrapporten zijn gegeven. Een mogelijk oorzaak hiervan zou kunnen zijn de verandering in de populatie. Er zijn steeds meer gedetineerden die een grotere mate van zorg of van beheersing behoeven. Daarnaast zijn er ook opvallend veel klachten ingediend over de arbeid in het algemeen. Deze klachten hadden onder meer betrekking op: Het al dan niet mogen douchen na de arbeid. Gebleken is dat hiermee niet consequent werd omgegaan. Uitgangspunt is dat gedetineerden bij werkzaamheden die worden beoordeeld als 'vies' een extra douchemogelijkheid wordt aangeboden. De commissie heeft zich ervan vergewist dat er door de inrichting binnen het dagprogramma aan alle gedetineerden voldoende douchemomenten worden aangeboden. De aanwezigheid van werkmeesters en het aanbod van werk. Het (langdurig)verzuim van medewerkers op de arbeid is erg hoog zodat er onvoldoende geschikt personeel beschikbaar is voor de arbeidszalen. Daarnaast is de hoeveelheid werk dat beschikbaar is soms met voldoende. De inrichting lost dit probleem op door gedetineerden alsdan de mogelijkheid te bieden om gedurende die arbeidsuren op de werkzaal andere activiteiten te doen of terug te gaan naar cel. De arbeidsonreschiktheid verklaring. Gedetineerden denken dat wanneer zij buiten de inrichting arbeidsongeschikt zijn verklaard zij dit ook binnen de inrichting zijn. 5

7 IC) N' Bejegening Er zijn gedurende het verslagjaar opmerkelijk veel klachten ingediend over het bejegenen van gedetineerden. Opvallend vaak werd geklaagd over de manier waarop met de gedetineerden wordt gecommuniceerd. De conunissie heeft tij dens haar commissievergaderingen dit onderwerp ook veelvuldig, vaak aan de hand va specifieke casussen, besproken. Daarnaast is zowel vanuit de Gedeco als vanuit Pik maandcommissariaat de directeur extra aandacht gevraagd voor een goede C) communicatie met gedetineerden. Gebleken is dat gedetineerden het gevoel hebkgin niet serieus genomen te worden. Een voorkomende klacht is dat er regelmatig geen overdracht is tussen personeelsleden. Door het maandcommissariaat is.. geconstateerd dat, als er aandacht is voor de gedetineerde en zijn probleem, hij vaak alsnog bereid is zijn klacht in te trelcken. Medische Dienst Om zich te laten informeren over de omvang van de medische klachten heeft de commissie tij dens haar commissievergadering de meclische dienst uitgenodigd. Gesproken is onder meer over de soorten klachten die worden ingediend en het onderscheid tussen de medisch inhoudelijke en de medisch organisatorische klachten. De ingediende klachten zagen voornamelijk op de arbeidsongeschiktheid verldaring, het bezoek aan de tandarts en de kwaliteit van het meubilair. Door de inrichting zijn nieuwe en betere matrassen besteld. Ook is gekeken naar de stoelen op de cellen van gedetineerden. Gedetineerden met rugklachten zijn door de fysio gdnformeerd en hebben extra oefeningen gekregen die zij zouden kunnen doen. De commissie heeft voorgesteld een klasje van gedetineerden met rugklachten te maken zodat gezamenlijk oefeningen kunnen worden gedaan. Ook zijn lopende het verslagjaar de maandcommissarissen in overleg geweest met de verschillende disciplines om te bewerkstelligen dat een gedetineerde met overwicht kan worden begeleidt. De inrichting heeft de gedetineerde gefaciliteerd in extra gebruik van een home trainer en twee extra sportmomenten en verder kreeg hij vanuit de keuken aangepaste dieetmaaltijden. Medicatie De commissie heeft de directie speciale aandacht gevraagd voor het verstrelcken van medicatie. Door de commissie zijn klachten ontvangen van gedetineerden waarin zij zeggen dat aan hen verkeerde medicatie is aangeboden. De conunissie heeft van de directie begrepen dat het voorgeschreven beleid is en in verband met de privacy verplicht dat de medicatie door het personeel uit de zakjes wordt gehaald. Alleen als gedetineerden zijn ingesloten wordt de medicatie ook door het luikje uitgereikt. Dit is alleen tijdens de medicatieronde van 2: uur. Om 8: uur en 12: uur wordt de medicatie in persoon uitgereikt. Lopende het verslagjaar zijn de instructies voor de verstrekking van medicatie aangescheipt. Medicatie wordt op naam en tijdstip uitgereikt. Tijdens de commissievergaderingen is nog opgemerkt dat het misschien beter zou zijn als een personeelslid wordt opgedragen zich enkel bezig te houden met de uitreiking van de medicatie. Dit zal de kans op fouten mogelijk verkleinen. 6

8 1.11 (.11) 1,,d Verlaten inrichting Er zijn lopende het verslagjaar veel klachten ingediend over het afwijzen van aanvraag tot algemeen verlof. Mogelijk is de toename een gevolg van de populati6 langgestraften binnen de inrichting. Een veel voorkomende klacht was de informatievoorziening door de BSD. Gedetineerden hebben aangegeven dat zij te) laat worden geinformeerd over detentiefasering en verlof. Ook wordt er volgens gedetineerden door de Vrijhedenconunissie te vaak negatief geadviseerd. Hoofd o gedetineerdenzaken heeft hierover gesproken met de Gedeco. Daarnaast heeft de commissie de directie speciale aandacht gevraagd voor een goed gemotiveerde onderbouwing ten aanzien van de afwijzende beslissingen en heefble beklagcommissie de directie gewezen op artikel 6, eerste lid, van de Regeling 6,) tijdelijk verlaten van de inrichting waaruit volgt dat de directeur verplicht is om cc beslissingen omtrent verzoeken tot verlof schriftelijk mee te delen. Opgemerkt werd dat een aanhoudingsbeslissing of een afwijzende beslissing tot incidenteel verlof slechts mondeling aan een gedetineerde werd meegedeeld en voorts niet schriftelijk werd uitgereikt. Voorts heeft de commissie tijdens de commissievergadering de uitspraak van de RSJ van 9 oktober 213 met kenmerk 13/2486/GA) besproken en is de directie gdnformeerd over de nieuw geformuleerde lichtlijnen waaraan de beklagcommissie de ingediende klachten kan toetsen. Postverwerking Begin van het verslagjaar is in de inrichting een niet in gebruik zijnde brievenbus ontdekt die vol bleek te zitten met onder meer een vijftigtal beklagformulieren gedateerd in 211, 212 en begin 213. De commissie heeft kennisgenomen van deze klachten. De klachten zijn door de voorzitters van de beklagcommissie bekeken en beoordeeld. De secretaris van de Commissie van Toezicht heeft over deze situatie contact opgenomen met de klankbordgroep en informatie ingewonnen. Gekeken is ondermeer of een gedetineerde nog in de inrichting verbleef, of hij nog belang had bij een behandeling van zijn klacht en of er sprake was van een beklagwaardige zaak. Alle betrokken gedetineerden zijn, voor zover traceerbaar, schriftelijk gdnformeerd door de conunissie. De beklagcommissie heeft het gros van de zaken buiten zitting schriftelijk afgedaan. In een aantal zaken is verweer opgevraagd en zijn de klachten alsnog ter zitting behandeld. Eten en Winkel Binnen de inrichting is gekeken hoe de inrichting de verspilling van voeding kan tegen gaan. Op een van de afdelingen is als pilot geexperimenteerd met een puntensysteem waarbij gedetineerden tegen betaling van punten hun eigen weekverstrekking konden uitkiezen. Gedetineerden waren blij met deze ontwilckeling omdat zij op deze manier producten konden uiticiezen die zij lekker vonden. Na het experiment is voomoemde werkwijze uitgebreid naar de hele inrichting. Activiteiten De conunissie heeft lopende het verslagjaar kennisgenomen van het nieuwe dagprogramma. Het avondprogramma is verplaatst van de dinsdag en de donderdag naar de maandag en de dinsdag. Daarnaast is medio mei gestart met 'bezoek op inschrijving'. De commissie is van mening dat de directie de invoering van het nieuwe dagprogramma op een goede en constructieve manier met alle 7

9 belanghebbenden heeft gecommuniceerd. De commissie heeft dan ook geconstateerd dat er hieromtrent relatief weinig klachten zijn ingediend. 11, Ordemaatregelen/disciplinaire stiaffen Door gedetineerden werden, ten aanzien van de opgelegde ordemaatregelen en C) disciplinaire straffen, met name de inhoudelijke bezwaren geuit (de gedraging werdt.. betwist, de straf is te hoog en of er is gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel). Hoewel gedetineerden hier weinig over hebben geklaagd wcad door de beklagcommissie de directie, onder meer tij dens de commissievergaderingen en in haar uitspraken, extra aandacht gevraagd voor een zorgvuldige en nauwkeurige verslaglegging bij disciplinaire straffen en C ordemaatregelen. Specifieke aandacht is gevraagd voor de hoorplicht en het tijdstip van insluiting van de gedetineerde (bewaardersarrest). Drugsontmoediging Er zijn gedurende het verslagjaar veel drugs gevonden binnen de inrichting. Er was sprake van een hardneldtig gebruik. Er zijn veel spitacties gehouden met het gebruik van drugshonden en het handhavingsbeleid is hierop aangepast. Zo is als drugsontmoedigingsbeleid onder meer gesproken over het gebruiken van een bezoekersslang, waarbij geen intensief contact tussen bezoek en gedetineerden kan plaatsvinden, het houden van bezoek achter glas en het uitvoeren van gerichte urinecontroles. Tij dens de commissievergaderingen is veelvuldig over deze problematiek gesproken. 4. De adviestaak Een aantal punten die ook onder het punt adviestaak zouden kunnen worden geschaard zijn hiervoor reeds besproken onder het punt toezichthoudende taak. Ook heeft de voorzitter van de commissie van toezicht in het verslagjaar een overleg gehad met de heer Noordermeer. Tij dens dit gesprek zijn onder meer de regeling Bezoek Zonder Toezicht (BZT), het gebruik van de familiekamer, de weging van de leeftijd bij de Ouder Kind Dag, de inzet van de drugshond en het ongeval in Schaarsbergen besproken. De commissie heeft kennisgenomen van de klachten over het, in zeer slechte staat verkerende, kunstgrasveld. Door enkele leden is het kunstgrasveld bezocht en is geconstateerd dat er op diverse plaatsen hele stukken ontbraken en dat het kunstgras op diverse plaatsen los zat. Ongeveer de helft was met linten afgezet. Namens de commissie is er een brief naar de directie gestuurd waarin de conunissie haar bevindingen heeft geformuleerd. Gedurende het verslagjaar zijn door de commissie geen expliciete adviezen uitgebracht aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming of andere instanties en personen. 5. De bemiddelingstaak 5.1 Het maandcommissariaat Zoals in voorgaande jaren traden de meeste leden van de commissie in 213, aan de hand van een vastgesteld rooster, bij toerbeurt op als maandcommissaris. In verband met het lidmaatschap van de beklagcommissie waren de voorzitters 8

10 Lig daarvan vrijgesteld. Dit om de bemiddelings- en de rechtspraakfunctie van de commissie uitdrukkelijk van elkaar te onderscheiden. Ook is een van de leden ih verband met haar werkzaamheden en met instenuning van de conunissieleden vrijgesteld om als maandcommissaris te fungeren. Evenals in voorgaande jaren handelden de maandcommissarissen de klachten en bemiddelingsverzoeken zelfstandig af. De maandcommissarissen bezocht de gedetineerde op verzoek (g) van het secretariaat of naar aanleiding van een ingekomen sprekersbriefje. De maandconunissarissen maakten bij elk bezoek en van elk (bemiddelings)gespre& een kort verslag. De verslagen van de maandcommissaris werden besproken in de commissievergaderingen. In het algemeen kan worden opgemerkt dat de. maandcommissaris met regelmaat vragen te beantwoorden kreeg met betreldursg, tot problemen rondom de medicatieverstrelcking, de bejegening, de accommodatie, lang uitblijven contact met het hoofd van de medische dienst. 5.2 De bemiddeling De commissie heeft aan het begin van het verslagjaar de gedragscode voor de leden van de commissie van toezicht besproken. Het doel van de commissie is om te zoeken naar een goede balms tussen veiligheid, regelgeving en humaniteit. De conunissie acht daarbij de integriteit van een gedetineerde erg belangrijk en zijn van mening dat het in acht nemen van een voortvarende afhandeling van klachten daartoe kan bijdragen. In het verslagjaar zijn 12 klachten ter bemiddeling naar de maandconunissaris gestuurd. Hiervan zijn 52 klachten na bemiddeling door de maandcommissaris ingetrokken. 6. De rechtsprekende taak De commissie heeft ervoor gekozen om de beklagzaken meervoudig te behandelen. In het verslagjaar werd de beklagconunissie voorgezeten door de heer mr. M.P. Pomper en de heer mr. P.A.H. Lemaire. Daarnaast traden de heer mr. F.H.J. Van Gaal of mevrouw mr. P. Cleijne-Aydemir op als plaatsvervangend voorzitter van de beklagcommissie. Aan de hand van een rooster waren bij toerbeurt andere commissieleden lid van de beklagcommissie. Mevrouw Wijnveen-te Rietstap was gedurende het verslagjaar secretaris van de beklagcommissie. Daarnaast hebben mevrouw mr. N. Lont en mevrouw M. Gort hebben opgetreden als plaatsvervanger van de secretaris. Tijdens het verslagjaar trad de directie in de persoon van de heer R. Noordermeer op als vaste vertegenwoordiger van de directie bij beklagzittingen. Daarnaast trad mevrouw mr. M. ten Bosch, juridisch medewerker, op als plaatsvervanger van de directie tijdens beldagzittingen. Klager, eventueel bijgestaan door zijn raads- man/vrouwe en de directie worden voor een mondelinge behandeling van de klacht uitgenodigd. De beklagcommissie streeft ernaar om binnen twee weken na de mondelinge behandeling schriftelijk uitspraak te doen. Om meer eenduidigheid in haar uitspraken te kunnen bewerkstelligen en meer inzicht te krijgen in de klachten die worden ingediend, heeft de commissie ervoor gekozen om vier keer per jaar een uitsprakenbulletin te maken. In dit uitsprakenbulletin staan alle relevante en interessante uitspraken van de beklagcommissie en wordt evenals het jurisprudentiebulletin van de RSJ als 9

11 (.1 CD agendapunt tij dens de commissievergadering besproken. De commissieleden hebben het bespreken van de bulletins als prettig en constructief ervaren. 6.1 Cilfermatig overzicht Aantal klachten Soort afdoening: ingetrokken ingetrokken na bemiddeling afdoening na rogatoir verzoek niet-ontvankelijk ongegrond (deels) gegrond overgedragen nog openstaand iuk1 CD De onderdelen waarover het meest werd geklaagd hadden betrekking op de volgende onderwerpen: - bejegening; - verlaten inrichting; - disciplinaire straffen; - activiteiten waaronder arbeid en diversen; - persoonlijke voorwerpen; - verzorging (met name medische verzorging). In het verslagjaar zijn in een negenen twintigtal zaken beroep ingediend bij de RSJ tegen beslissingen van de beklagcommissie. Hiervan zijn zestal beroepzaken ingediend door de directie en de overige drieentwintig door klager. In het verslagjaar zijn veertiental uitspraken ontvangen waarvan het beroep ongegrond is verklaard, zijn een achttal beroepen gegrond verklaard waarbij in drietal gevallen ook een tegemoetkoming (van in totaal 95) aan appellanten is toegekend, in een beroep heeft appellant alsnog zijn klacht ingetrokken. De door de beroepscommissie gegrond verklaarde beroepsschriften hadden met name betrekking op het onderwerp verlaten inrichting. Gedurende het verslagjaar heeft de commissie met belangstelling kennisgenomen van de uitspraken van de RSJ alsmede het jurisprudentiebulletin. Het aantal ingediende schorsingsverzoeken bij de voorzitter uit de beroepscommissie van de RSJ is cijfermatig niet beschikbaar nu deze niet afzonderlijk door het secretariaat zijn geregistreerd. In 213 hebben 48 klagers zich in hun gehele beklagzaak laten bijstaan door een 1

12 CD (.1 advocaat, dit kan zijn bij het indienen van een klaagschrift als ook ter zitting van 14 beklagcommissie. In 213 werd door de beklagcommissie in een elftal klachten een tegemoetkoming na een gegrond verklaard beklag en nadat de beslissing van de beklagcommissie onherroepelijk was geworden toegekend (in totaal een bedrag van 453,99). De (Ji) door de beklagcommissie gegrond verklaarde klaagschriften hadden betrekking oc8 de onderwerpen verlaten van de inrichting; opgelegde disciplinaire straffen, persoonlijke voorwerpen, regime, bewegingsvrijheid, contact buitenwereld (post), activiteiten (arbeid), verzorging (medisch en diversen). 6.2 Doorloopaiden De commissie heeft in het verslagjaar geconstateerd dat in 17 klachten de wettelijke termijn van vier weken, welke terrnijn kan worden verlengd met vier weken, niet werd gehaald. De overschrijding had verschillende oorzaken, namelijk: - gevonden brievenbus met klachten; - overplaatsing van klager waardoor klager op zijn klacht rogatoir gehoord moest worden door de conunissie van toezicht verbonden aan de inrichting waar klager op dat moment verbleef; - bemiddeling door de maandcommissaris; - reactietennijn van de directie - complexiteit van de klacht, - klacht aangehouden ter zitting van de beklagcommissie. De doorlooptij den hebben specifieke aandacht van de commissie van toezicht. Om de doorlooptijden wat meer inzichtelijk te krijgen en om een oplossing te kunnen genereren voor de overschrijving van de doorlooptij den zijn gedurende het verslagjaar de overzichten ten aanzien van de voorraad en de nog te verwachten zaken als vast agendapunt tij dens de commissievergadering besproken. In dat kader is lopende het verslagjaar gestart met het werken van speciale voorbereidingsformulieren in de vorm van een conceptuitspraak. Daarnaast heeft de commissie zich tot haar taak gesteld om komend verslagjaar te kijken wat er nog meer mogelijk is om de doorlooptij den te kunnen bekorten. 6.3 Rogatoir verhoor De commissie heeft in het verslagjaar in 36 beklagzaken een verzoek om rogatoir verhoor gedaan van een reeds overgeplaatste gedetineerden. 7. Overige vermeldenswaardige activiteiten en gebeurtenissen Eind vorige verslagjaar en begin van dit verslagjaar kampte de inrichting met technische problemen. De verbinding tussen het noodaggregaat en het reguliere net veroorzaakte forse stroomstoringen. De directie heeft begin januari de gedetineerden hierover per brief ginformeerd en heeft om de gedetineerden te compenseren ervoor gekozen de nieuwjaarsreceptie te laten vervallen. De commissie is van mening dat de directie adequaat heeft gehandeld en zowel de gedetineerden, de maandcommissaris en de overige leden goed heeft geinformeerd over de perikelen rondom de stroomstoringen. Er is ook dit verslagjaar weer een barbecue voor en door gedetineerden georganiseerd. Enkele leden van de commissie hebben deze barbecue bijgewoond. 11

13 C) 1.11 (JO Personeelsleden van de inrichting hebben meegedaan aan de landelijke stakingsda gevangenispersoneel op 25 april 213. De inrichting heeft het voomemen om dee te nemen aan de stakingsactie goed met de gedetineerden gecommuniceerd en hell de gedetineerden gecompenseerd voor het geleden ongemak. Er is een brandmelding geweest in de was serij. Door het personeel is op een adequate manier gehandeld. De brand in de wasmachine is door de brandweer geblust. L4 Op 1 april 213 is door theatergroep Hertogzout een voorstelling gegeven. De voorstelling werd gehouden in de sportzaal van de inrichting. Het ging om de primeur van de voorstelling 'Vast'. Een aantal leden van de conunissie heeft dezv I indrukwekkende voorstelling bijgewoond. De commissie heeft kennisgenomen van het tragisch ongeval van de leerlingen van het ROC op het terrein van Schaarsbergen. De commissie heeft haar belangstelling en medeleven betuigd. Binnen de inrichting is de dominee gestart met een aandacht training. De aandachtstraining zal onderdeel worden van de Terugkeer Recidive Activiteiten (TRA). De verwachting is dat indien een grote groep gedetineerden hieraan deelneemt dit goed is voor het detentieklimaat. De inrichting is bezig om ten aanzien van de Ouder Kind Dag ook kinderen jonger dan drie jaar toe te laten. Omdat de inrichting zit met de zorg voor het kind is het idee om dit in eerste instantie te organiseren in de familiekamer met moeder erbij. Ms de moeder hier niet aan wil deelnemen zou iemand van Exodus ingezet kunnen worden. Op deze manier kunnen gedetineerden met jonge kinderen ook contact met deze kinderen onderhouden. De commissie is positief over deze ontwikkeling. 7.1 Afgelegde bezoeken Door een aantal leden van de commissie is de Gedecovergadering bezocht. Het was een goede inhoudelijke vergadering. In het proces was te zien dat de gedetineerden het prettig vinden een goed gehoor te vinden bij de directie. De gedecoleden voelen zich gesteund in het werk wat ze doen. Dit is een goede verbetering na het opstappen van de Gedeco begin van het verslagjaar. Daarnaast hebben een aantal leden van de commissie aangesloten bij de vergadering van de Vrijhedencommissie. 8. Conclusies en aanbevelingen De commissie van toezicht is van mening dat het in zijn algemeenheid een constructief en vruchtbaar jaar is geweest. De commissie dankt de directie voor de goede samenwerking. De commissie heeft het verslagjaar gewerkt met een speerpuntenplan en is voomemens om ook het komende verslagjaar weer een speerpuntenplan op te stellen en te gaan gebruiken. De commissie blijft ook het komende verslagjaar speciale aandacht besteden aan de onderwerpen bejegening, gebouwelijke voorzieningen, vrijhedenbeleid, regime, medische klachten en de doorlooptijden. Ook zal er blijvende aandacht zijn voor het onderwerp persoonlijke voorwerpen. 12

14 Aanbevelingen: De conunissie zal een zestal speerpunten uitkiezen en deze onderwerpen dit jaar nader belichten en uitdrukkelijke aandacht geven. De commissie zal de gekozen., onderwerpen tijdens een commissievergadering aan haar leden toewijzen. De commissie heeft gedurende het verslagjaar kennisgenomen van de door de Raj aangeboden adviezen aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De commissie wil graag meer inzicht hebben in de wijze waarop deze adviezen vervolgens worden vertaald in acties. Het is de commissie opgevallen dat gedetineerden op het beklagformulier vaak vermelden dat zij de klacht niet met het afdelingshoofd hebben besproken of d4et afdelingshoofd heeft gezegd "ga maar in beklag". Dit is ook gezien de pilot Klachtenafhandeling met name in zaken waarin het gaat om bejegening zeker een punt van aandacht. De conunissie zal in samenwerking met de directie meer inzicht proberen te krijgen of en zo ja waarom door afdelingshoofden vaak wordt gezegd dat gedetineerden maar in beklag moeten gaan. Op deze manier hoopt de beklagcommissie te bewerkstelligen dat door een goede communicatie in het voorportaal het aantal klachten wordt teruggedrongen. De commissie geeft de directie als aanbeveling om te waarborgen dat eens in de vier weken de mentorgesprekken met gedetineerden zullen worden ingepland. De commissie heeft opgemerkt dat het belangrijk is dat de directie haar verweerschriften goed onderbouwend motiveert. Het goed onderbouwend motiveren is voor de directie een punt van aandacht. De directie is gestart met het geven van meer voorlichting via de kabelkrant. De directie zal dit continueren en daar waar mogelijk uitbreiden. Het gebruik van internet en sociale media is op dit moment niet echt een probleem maar het zou toch ook goed zijn te onderzoeken of met het oog op de re-integratie van de gedetineerde het gebruik van dergelijke zaken gecontroleerd zou moeten worden aangeboden. Naar aanleiding van een aantal klachten omtrent de rapportage en documentatie geeft de conunissie de directie in overweging om volgend verslagjaar speciale aandacht te besteden aan de rapportage en documentatie van het gedetineerden dossier. Gebleken is dat deze dossiers soms onvolledig zijn en/of slordig worden bijgehouden. Hoewel de directie maatregelen heeft genomen met betrekking tot een betere registratie en bewaring van de persoonlijke voorwerpen zijn er nog een behoorlijk aantal klachten hieromtrent ingediend. Voor de directie blijft dit een punt van aandacht. Er zal door de commissie het komend verslagjaar extra aandacht zijn voor met name de inrichting van de cellen (stoelen, matrassen ed.) en de staat en inrichting van de luchtplaatsen, het sportveld en de sport toestellen op de afdeling. Het drugsgebruik en de verslaving binnen de inrichting is een belangrijk probleem. Er zijn veel uc's die positief uitvallen en daarnaast wordt ook regelmatig getracht drugs binnen de inrichting te brengen. Naast de gebruikelijke repressieve P ci) ' 13

15 maatregelen zou er meer aandacht moeten zijn voor een preventief ontmoedigingsbeleid. Hier zou door de inrichting in samenspraak met verslavingszorg meer aandacht aan moeten/kunnen worden besteed. (.1 1- C;) Dit Jaarverslag 213 is vastgesteld tijdens de vergadering van de commissie van'o toezicht op 14 april 214. CD kikz De secret Ow 4. " /111 M.G.W. Wijnveen-te Rietstap De voorzitter G.H. de Boer-Mensink 14

16 VI ( Bidlagen 9.1 Overzicht soorten klachten per onderwerp Behandeling Bejegening Bewegingsvrijheid Contact buitenwereld (totaal) Controle Disciplinaire straf Geweld 8 Informatie/ procedure Nog onbekend Ordemaatregel Persoonlijke voorwerpen Regime Rek. cour./zak- en kleedgeld Rogatoir verzoek Schadeverhaal Time-out 17 Transport 18 Verlaten inrichting Verzorging (totaal) Activiteiten (totaal) Selectie/overpl. (intern/extern) C.) P14 1;11).. Cri Totaal

17 C 1,1 9.2 Managementoverzicht KLAVER 1 13 CU - c To vi CD IOU C C ai al E N ) c ccr'c- co *.-7: 8 c ) EY as a) o E E o_ > - 2 o _ -o > -. _ o >, o c ) ) a) c -6 -o 'E.,., &= C?:-; ) - > 'a ) F m j -os a 2.E E _o < 2 ''iri. Kw Kw Kw 3 72 ' Kw Totaal := CI 9.3 Totaaloverzicht KLAVER :.. "7-- - c -,,, as a C,,,.., c as c - 2 os E C ccct C cm Es co 3 E E 2 p_ a -8 C otc 2 - o o o 2 g) w ET..,, 7 a) c o co.71- Lo co cpcr, cr) -(T) (D --, WOEO a us 4- * ' " ' (D (1) c > (1.) cs) cs) a - C C 5 cs 7- C,-3 ::7- '117) A a _ 16

18 Secretariaat Commissie van Toezicht Arrondissement Anthem PTT Post Port betaald Port paye Pays-Bas Postbus 93, 68 EM Amhem Gezienc s nnkamer VE71 9 met 214 inis. Leat \L ) husci b t. e.-1 4 S S p c7l- s 31 2So.c) GC 6RoQs2Nikac3e r +71 rst IC R." j j tj

0 B. 1 1111111111 1111111111111111111

0 B. 1 1111111111 1111111111111111111 0 B. 1 1111111111 1111111111111111111 Beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij De Forensisch Psychiatrische Kliniek Oldenkotte Postadres: postbus 9008, 7200 GJ Zutphen Aan: Ministerie van veiligheid

Nadere informatie

Reactie op het rapport Toenemend appel,

Reactie op het rapport Toenemend appel, Reactie op het rapport Toenemend appel, een verkennend onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam naar de toename van het aantal beroepszaken ex artikel 69 van de Penitentiaire beginselenwet Reactie

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251 Rapport Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/251 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Groningen hem vanaf maart 2009

Nadere informatie

Reclassering Nederland regio Rotterdam

Reclassering Nederland regio Rotterdam Reclassering Nederland regio Rotterdam Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 12 1.1 Aanleiding 12 1.2 Objectbeschrijving 12 1.3 Doel- en probleemstelling 13 1.4 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Forensisch Centrum Teylingereind. Inspectierapport Doorlichting

Forensisch Centrum Teylingereind. Inspectierapport Doorlichting Forensisch Centrum Teylingereind Inspectierapport Doorlichting Forensisch Centrum Teylingereind Inspectierapport Doorlichting Februari 2012 2 Forensisch Centrum Teylingereind Inspectierapport Doorlichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

Jaarverslag 2013. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Jaarverslag 2013 Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Woord vooraf Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de commissie). In

Nadere informatie

Jurisprudentie-bulletin RSJ 2008/8. zie ook WWW.RSJ.NL

Jurisprudentie-bulletin RSJ 2008/8. zie ook WWW.RSJ.NL Jurisprudentie-bulletin RSJ 2008/8 zie ook WWW.RSJ.NL Inhoudsopgave jurisprudentiebulletin 2008-8 08/1643/GA 18 november 2008 schade; tegemoetkoming financieel Indien hoogte van schade op eenvoudige wijze

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

n i e u w s b r i e f t bs

n i e u w s b r i e f t bs OO en VO in dit nummer congres tbs op slot / verlaten van de kliniek ivm zittingen / column / herzienning / hoger beroep in stellen in de kliniek? / roadshow / interessante uitspraken / wist u dat... n

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren KBR: een tussenbalans Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren gemeentelijke ombudsman Rotterdam juli 2011 Colofon Het onderzoeksteam van

Nadere informatie

Casusonderzoek interlandelijke adoptie. Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie

Casusonderzoek interlandelijke adoptie. Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie Casusonderzoek interlandelijke adoptie Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg heeft onderzoek gedaan naar het

Nadere informatie

BIJVOEGSEL. Noten. Bijlage 1 (zie blz. 1459)

BIJVOEGSEL. Noten. Bijlage 1 (zie blz. 1459) Bijlage 1 (zie blz. 1459) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister en de staatssecretaris van Justitie op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begroting van Justitie

Nadere informatie

en VO NIEUWSBRIEF tbs INLEIDING WERKGROEP KWALITEITS- VERBETERINGEN TBS

en VO NIEUWSBRIEF tbs INLEIDING WERKGROEP KWALITEITS- VERBETERINGEN TBS OO en VO in dit nummer werkgroep kwaliteitsverbeteringen tbs / column / uitbrieding / gefinancierde rechtsbijstand / adviescollege verlof toetsing tbs / interessante uitspraken / Wist u dat... NIEUWSBRIEF

Nadere informatie

EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING. - eindrapport - drs. J.E. Soethout. Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr.

EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING. - eindrapport - drs. J.E. Soethout. Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr. EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING - eindrapport - drs. J.E. Soethout Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr. 1066 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012

Nadere informatie

gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden

gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden 2011 Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers,

Nadere informatie

Advies werkgroep ZSM & Rechtsbijstand DEFINITIEF CONCEPT

Advies werkgroep ZSM & Rechtsbijstand DEFINITIEF CONCEPT Advies werkgroep ZSM & Rechtsbijstand DEFINITIEF CONCEPT Juli 2013 Versie 1.0 Page 1 of 12 1. Inleiding Na de start van ZSM is er aandacht gekomen voor de vormgeving van rechtsbijstand in de ZSMwerkwijze.

Nadere informatie

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist Heel de patiënt Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist 2 september 2010 Tweede externe onderzoekscommissie MST 1 Inhoudsopgave Voorwoord..3

Nadere informatie

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist Heel de patiënt Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist 2 september 2010 Tweede externe onderzoekscommissie MST 1 Inhoudsopgave Voorwoord..3

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Juvaid

Justitiële Jeugdinrichting Juvaid Justitiële Jeugdinrichting Juvaid Inspectierapport Doorlichting Justitiële Jeugdinrichting Juvaid Inspectierapport Doorlichting Mei 2014 Inhoudsopgave 2 Justitiële Jeugdinrichting Juvaid Inspectie Veiligheid

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 19 mei 2015

betreft: [klager] datum: 19 mei 2015 nummer: 14/3242/GV (eindbeslissing) betreft: [klager] datum: 19 mei 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een

Nadere informatie

Veiligheid binnen Rentray

Veiligheid binnen Rentray Veiligheid binnen Rentray Locatie Rekken Inspectie jeugdzorg Inspectie van het Onderwijs Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie voor de Sanctietoepassing Utrecht, april 2010 2 Samenvatting In 2009

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie