COMMISSIE VAN TOEZICHT RECHTBANK ARNHEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE VAN TOEZICHT RECHTBANK ARNHEM"

Transcriptie

1 B COMMISSIE VAN TOEZICHT RECHTBANK ARNHEM Secretariaat: Kamer G.1.16 Postbus EM Arnhem Tel: Fax: Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Justitiele Inrichtingen Postbus 3132 CD 25 GC 's-gravenhage Li4 1-4 Arnhem, 8 mei 214 Betreft: jaarverslag 214 Geachte heer/mevrouw, Hierbij zend ik u in tweevoud een jaarverslag van de Commissie van Toezicht bij de P.I. Arnhem, locatie Arnhem-Zuid te Arnhem. Met vriendelijke groet, De secretaris van de commissie van toezicht,

2 /1 C11) CD Jaarverslag 213 Commissie van toezicht bij de CD rci

3 1. Inrichting 1.1. De commissie van toezicht blz De samenstelling van de commissie van toezicht blz.q 1.2. Deskundigheidsbevordering.blz. 2. Cijfers blz De toezichthoudende taak b1z Contacten en samenwerking met de directie van de inrichting b1zc Onderwerpen die in het verslagjaar nader zijn belicht 4. De adviestaak blz De bemiddelingstaak blz Het maandcommissariaat blz De bemiddeling blz De rechtsprekende taak blz Cijfermatig overzicht blz Doorlooptij den blz Rogatoir verhoor blz overige vermeldenswaardige activiteiten en gebeurtenissen blz Afgelegde bezoeken blz Conclusies blz Bijlagen blz Overzicht soorten klachten per onderwerp KLAVER blz Managementoverzicht KLAVER blz Totaaloverzicht KLAVER blz. 16 ff. A 2

4 C ) Comtnissie van toezicht bij de 1. Inrichting De locatie Arnhem-Zuid vormt samen met de locaties Arnhem De Berg en Extramurale Detentie de. De locatie Arnhem-Zuid is zowel een gevangenis als een Huis van Bewaring met capaciteit voor 253 gedetineerden. (Jo De commissie van toezicht De samenstelling van de commissie van toezicht Op 1 januari 213 was de conunissie als volgt samengesteld:.111, - Voorzitter: mevrouw G.H. de Boer-Mensink, voormalig medewerkster psychiatrie, lid sinds 1 januari 26; - Voorzitter beklagcommissie: - de heer mr. M.P. Pomper, werkzaam als Officier van Justitie, lid sinds 1 januari 27; - de heer mr. P.A.H. Lemaire, werkzaam als raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, lid sinds 1 januari 213; - Plaatsvervangende voorzitters beklagcommissie: - mevrouw mr. P. Cleijne-Aydemir, werkzaam als sociaal raadsvrouw/tolk, lid sinds 1 januari 23; - de heer mr. F.H.J. van Gaal, werkzaam als advocaat, lid sinds 1 juli Leden te weten: - de heer Q. Vinh Nguyen, werkzaam als geestelijk verzorger bij de Pompestichting, lid sinds 1 maart 26; - de heer P.H.W.M. Beekman, werkzaam als ketenmanager Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei, lid sinds 1 april 27; - de heer J.J.H. Rottink, werkzaam als projectmanager, lid sinds 1 september 28; - mevrouw N. Weiss, werkzaam als arts, lid sinds 1 maart 211; - de heer W.J. Bosveld, voormalig ambtelijk secretaris rechtbank Arnhem, lid sinds 15 juli 212. De samenstelling van de conunissie is in het verslagjaar gewijzigd. De heer mr. F.H.J. van Gaal is, met instemming van de leden, lopende het verslagjaar benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Conunissie. 1.2 Deskundigheidsbevordering Met betrekking tot de deskundigheidsbevordering van de leden zijn geen bijzondere cursussen gevolgd. Wel werden leden in de gelegenheid gesteld om bijeenkomsten bij te wonen. Op 21 november 213 hebben enkele leden een congres bijgewoond georganiseerd door de RSJ te Zeist met als thema "zit ik hier wel goed", over plaatsing en overplaatsing van gedetineerden tbs-gestelden en jeugdigen. Op 11 november 213 hebben enkele leden de Landelijke Dag voor de commissie van toezicht uit zowel het gevangeniswezen als tbs en jeugd, gehouden te Amersfoort, bijgewoond met als thema "kwaliteitsontwikkeling van Conunissies van Toezicht". Ten slotte hebben enkele leden op 5 april 213 een bijeenkomst met de RSJ, 3

5 wi georganiseerd door P.I. Arnhem, locatie De Berg bijgewoond met als thema "de afdoening van beroepszaken". Het doel van deze bijeenkomst was om de kwalitek. en de professionaliteit te verbeteren () 2. Cilfers ci) Het aantal gehouden beklagzitting voor 212 bedraagt t iii 25 Het aantal bezette detentieplaatsen per 1 juli van het verslagjaar bedraagt 234 Het aantal contacten met de Gedeco 9 Het aantal medische klachten van organisatorische aard: het betreft hier. klachten m.b.t. het oproepen van verpleegkundige, arts, tandarts en psycholoog 1.1 Het aantal medische klachten van medisch-inhoudelijke aard: het betreft hier 17 klachten m.b.t. vervolgen of inzetten van behandeling Het aantal bemiddelde/opgeloste medische zaken 14 (2 gedetineerden zijn met ontslag en in den zaak is beroep aangetekend) Het aantal medische klachten waarin een gedetineerde in beroep is gegaan bij 1 de RSJ 3. De toezichthoudende taak 3.1 Contacten en samenwerking met de directie van de inrichting De opstelling van de directie werd door de leden van de commissie van toezicht in het algemeen als open en constructief ervaren. De directie in de persoon van de heer Noordermeer trad in het verslagjaar op als vaste vertegenwoordiger van de directie bij commissievergaderingen. Met de directie is overleg gevoerd over actuele aandachtspunten binnen de inrichting en de wijze waarop die punten doorwerken. De navolgende onderwerpen zijn in dit kader gedurende het verslagjaar aan de orde geweest in de vergaderingen van de commissie van toezicht met de directie: De toekomst en de samenwerking van de commissies van de P.I. Arnhem Een terugkerend onderwerp is de samenwerking tussen de beide commissies van de P.I Arnhem (locatie Arnhem-De Berg en locatie Arnhem-Zuid). Het uitgangspunt van de commissie is dat daar waar samenwerking mogelijk is dit ook zal plaatsvinden (bijvoorbeeld het houden van gezamenlijke themabijeenkomsten, zittingen en vergaderingen) maar dat de commissie voor het overige geheel zelfstandig blijft. klachtenafhandeling Met betreldcing tot de werkwijze klachtafhandeling Informele Aanpak heeft het maandconunissariaat in opdracht van mevrouw Brokerhof-Ferron verbonden aan het opleidingsinstituut van DJI van het Ministerie van Veiligheid en Justitie te Den Haag tot de einddatum van de pilot elke maand een scoreformulier ingevuld waarop onder meer het onderwerp van de klacht, de wijze waarop de klacht kenbaar is gemaakt, met wie het gesprek is gehouden en het resultaat van het gesprek stond vermeld. Het doel was om te bezien of de informele aanpak daadwerkelijk leidt tot een vermindering in het formele traject. Enkele leden hebben ter afronding van de 4

6 Conunissie van toezicht bij de 1.11 to) pilot een bijeenkomst bijgewoond in locatie De Berg. Geconcludeerd is dat met CD name een goede communicatie in het voorportaal ertoe kan leiden dat het aantal klachten wordt teruggedrongen. Door personeelsleden wordt nu vaak gezegd de l& gedetineerde maar in beklag moet gaan terwijl het waarschijnlijk ook vaak met bemiddeling kan worden opgelost. Door het maandcommissariaat is evenwel C) opgemerkt dat sonunige gedetineerden niet bereid zijn om mee te werken aan bemiddeling en graag hun verhaal willen vertellen aan de beklagconunissie. Veiligheid De commissie heeft lopende het verslagjaar Hoofd Veiligheid uitgenodigd tijden haar commissievergadering. De commissie heeft zich laten informeren over de taakinhoud van het Hoofd Veiligheid en de veiligheid binnen de inrichting. Dit de& naar aanleiding van een brandincident in de wasserij. Hoofd Veiligheid is onder meer verantwoordelijk voor de BHV binnen de inrichting en de informatiebeveiliging. Daarnaast houdt Hoofd Veiligheid zich bezig met de rapportafhandeling als plaatsvervanger van de directeur. Te aanzien van de brandveiligheid wordt in samenspraak met de brandweer een DVD gemaalct met als doel het gedrag indirect te beinvloeden zodat er minder loze meldingen richting de brandweer gaan. 3.2 Onderwerpen die in het verslaziaar nader zi_in belicht Daarnaast heeft de commissie ook dit verslagjaar weer een aantal specifieke onderwerpen nader belicht. De navolgende onderwerpen zijn in dit kader gedurende het verslagjaar aan de orde geweest in de vergaderingen van de commissie van toezicht met de directie: Arbeid De conunissie heeft geconstateerd dat er dit verslagjaar opvallend veel arbeidsrapporten zijn gegeven. Een mogelijk oorzaak hiervan zou kunnen zijn de verandering in de populatie. Er zijn steeds meer gedetineerden die een grotere mate van zorg of van beheersing behoeven. Daarnaast zijn er ook opvallend veel klachten ingediend over de arbeid in het algemeen. Deze klachten hadden onder meer betrekking op: Het al dan niet mogen douchen na de arbeid. Gebleken is dat hiermee niet consequent werd omgegaan. Uitgangspunt is dat gedetineerden bij werkzaamheden die worden beoordeeld als 'vies' een extra douchemogelijkheid wordt aangeboden. De commissie heeft zich ervan vergewist dat er door de inrichting binnen het dagprogramma aan alle gedetineerden voldoende douchemomenten worden aangeboden. De aanwezigheid van werkmeesters en het aanbod van werk. Het (langdurig)verzuim van medewerkers op de arbeid is erg hoog zodat er onvoldoende geschikt personeel beschikbaar is voor de arbeidszalen. Daarnaast is de hoeveelheid werk dat beschikbaar is soms met voldoende. De inrichting lost dit probleem op door gedetineerden alsdan de mogelijkheid te bieden om gedurende die arbeidsuren op de werkzaal andere activiteiten te doen of terug te gaan naar cel. De arbeidsonreschiktheid verklaring. Gedetineerden denken dat wanneer zij buiten de inrichting arbeidsongeschikt zijn verklaard zij dit ook binnen de inrichting zijn. 5

7 IC) N' Bejegening Er zijn gedurende het verslagjaar opmerkelijk veel klachten ingediend over het bejegenen van gedetineerden. Opvallend vaak werd geklaagd over de manier waarop met de gedetineerden wordt gecommuniceerd. De conunissie heeft tij dens haar commissievergaderingen dit onderwerp ook veelvuldig, vaak aan de hand va specifieke casussen, besproken. Daarnaast is zowel vanuit de Gedeco als vanuit Pik maandcommissariaat de directeur extra aandacht gevraagd voor een goede C) communicatie met gedetineerden. Gebleken is dat gedetineerden het gevoel hebkgin niet serieus genomen te worden. Een voorkomende klacht is dat er regelmatig geen overdracht is tussen personeelsleden. Door het maandcommissariaat is.. geconstateerd dat, als er aandacht is voor de gedetineerde en zijn probleem, hij vaak alsnog bereid is zijn klacht in te trelcken. Medische Dienst Om zich te laten informeren over de omvang van de medische klachten heeft de commissie tij dens haar commissievergadering de meclische dienst uitgenodigd. Gesproken is onder meer over de soorten klachten die worden ingediend en het onderscheid tussen de medisch inhoudelijke en de medisch organisatorische klachten. De ingediende klachten zagen voornamelijk op de arbeidsongeschiktheid verldaring, het bezoek aan de tandarts en de kwaliteit van het meubilair. Door de inrichting zijn nieuwe en betere matrassen besteld. Ook is gekeken naar de stoelen op de cellen van gedetineerden. Gedetineerden met rugklachten zijn door de fysio gdnformeerd en hebben extra oefeningen gekregen die zij zouden kunnen doen. De commissie heeft voorgesteld een klasje van gedetineerden met rugklachten te maken zodat gezamenlijk oefeningen kunnen worden gedaan. Ook zijn lopende het verslagjaar de maandcommissarissen in overleg geweest met de verschillende disciplines om te bewerkstelligen dat een gedetineerde met overwicht kan worden begeleidt. De inrichting heeft de gedetineerde gefaciliteerd in extra gebruik van een home trainer en twee extra sportmomenten en verder kreeg hij vanuit de keuken aangepaste dieetmaaltijden. Medicatie De commissie heeft de directie speciale aandacht gevraagd voor het verstrelcken van medicatie. Door de commissie zijn klachten ontvangen van gedetineerden waarin zij zeggen dat aan hen verkeerde medicatie is aangeboden. De conunissie heeft van de directie begrepen dat het voorgeschreven beleid is en in verband met de privacy verplicht dat de medicatie door het personeel uit de zakjes wordt gehaald. Alleen als gedetineerden zijn ingesloten wordt de medicatie ook door het luikje uitgereikt. Dit is alleen tijdens de medicatieronde van 2: uur. Om 8: uur en 12: uur wordt de medicatie in persoon uitgereikt. Lopende het verslagjaar zijn de instructies voor de verstrekking van medicatie aangescheipt. Medicatie wordt op naam en tijdstip uitgereikt. Tijdens de commissievergaderingen is nog opgemerkt dat het misschien beter zou zijn als een personeelslid wordt opgedragen zich enkel bezig te houden met de uitreiking van de medicatie. Dit zal de kans op fouten mogelijk verkleinen. 6

8 1.11 (.11) 1,,d Verlaten inrichting Er zijn lopende het verslagjaar veel klachten ingediend over het afwijzen van aanvraag tot algemeen verlof. Mogelijk is de toename een gevolg van de populati6 langgestraften binnen de inrichting. Een veel voorkomende klacht was de informatievoorziening door de BSD. Gedetineerden hebben aangegeven dat zij te) laat worden geinformeerd over detentiefasering en verlof. Ook wordt er volgens gedetineerden door de Vrijhedenconunissie te vaak negatief geadviseerd. Hoofd o gedetineerdenzaken heeft hierover gesproken met de Gedeco. Daarnaast heeft de commissie de directie speciale aandacht gevraagd voor een goed gemotiveerde onderbouwing ten aanzien van de afwijzende beslissingen en heefble beklagcommissie de directie gewezen op artikel 6, eerste lid, van de Regeling 6,) tijdelijk verlaten van de inrichting waaruit volgt dat de directeur verplicht is om cc beslissingen omtrent verzoeken tot verlof schriftelijk mee te delen. Opgemerkt werd dat een aanhoudingsbeslissing of een afwijzende beslissing tot incidenteel verlof slechts mondeling aan een gedetineerde werd meegedeeld en voorts niet schriftelijk werd uitgereikt. Voorts heeft de commissie tijdens de commissievergadering de uitspraak van de RSJ van 9 oktober 213 met kenmerk 13/2486/GA) besproken en is de directie gdnformeerd over de nieuw geformuleerde lichtlijnen waaraan de beklagcommissie de ingediende klachten kan toetsen. Postverwerking Begin van het verslagjaar is in de inrichting een niet in gebruik zijnde brievenbus ontdekt die vol bleek te zitten met onder meer een vijftigtal beklagformulieren gedateerd in 211, 212 en begin 213. De commissie heeft kennisgenomen van deze klachten. De klachten zijn door de voorzitters van de beklagcommissie bekeken en beoordeeld. De secretaris van de Commissie van Toezicht heeft over deze situatie contact opgenomen met de klankbordgroep en informatie ingewonnen. Gekeken is ondermeer of een gedetineerde nog in de inrichting verbleef, of hij nog belang had bij een behandeling van zijn klacht en of er sprake was van een beklagwaardige zaak. Alle betrokken gedetineerden zijn, voor zover traceerbaar, schriftelijk gdnformeerd door de conunissie. De beklagcommissie heeft het gros van de zaken buiten zitting schriftelijk afgedaan. In een aantal zaken is verweer opgevraagd en zijn de klachten alsnog ter zitting behandeld. Eten en Winkel Binnen de inrichting is gekeken hoe de inrichting de verspilling van voeding kan tegen gaan. Op een van de afdelingen is als pilot geexperimenteerd met een puntensysteem waarbij gedetineerden tegen betaling van punten hun eigen weekverstrekking konden uitkiezen. Gedetineerden waren blij met deze ontwilckeling omdat zij op deze manier producten konden uiticiezen die zij lekker vonden. Na het experiment is voomoemde werkwijze uitgebreid naar de hele inrichting. Activiteiten De conunissie heeft lopende het verslagjaar kennisgenomen van het nieuwe dagprogramma. Het avondprogramma is verplaatst van de dinsdag en de donderdag naar de maandag en de dinsdag. Daarnaast is medio mei gestart met 'bezoek op inschrijving'. De commissie is van mening dat de directie de invoering van het nieuwe dagprogramma op een goede en constructieve manier met alle 7

9 belanghebbenden heeft gecommuniceerd. De commissie heeft dan ook geconstateerd dat er hieromtrent relatief weinig klachten zijn ingediend. 11, Ordemaatregelen/disciplinaire stiaffen Door gedetineerden werden, ten aanzien van de opgelegde ordemaatregelen en C) disciplinaire straffen, met name de inhoudelijke bezwaren geuit (de gedraging werdt.. betwist, de straf is te hoog en of er is gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel). Hoewel gedetineerden hier weinig over hebben geklaagd wcad door de beklagcommissie de directie, onder meer tij dens de commissievergaderingen en in haar uitspraken, extra aandacht gevraagd voor een zorgvuldige en nauwkeurige verslaglegging bij disciplinaire straffen en C ordemaatregelen. Specifieke aandacht is gevraagd voor de hoorplicht en het tijdstip van insluiting van de gedetineerde (bewaardersarrest). Drugsontmoediging Er zijn gedurende het verslagjaar veel drugs gevonden binnen de inrichting. Er was sprake van een hardneldtig gebruik. Er zijn veel spitacties gehouden met het gebruik van drugshonden en het handhavingsbeleid is hierop aangepast. Zo is als drugsontmoedigingsbeleid onder meer gesproken over het gebruiken van een bezoekersslang, waarbij geen intensief contact tussen bezoek en gedetineerden kan plaatsvinden, het houden van bezoek achter glas en het uitvoeren van gerichte urinecontroles. Tij dens de commissievergaderingen is veelvuldig over deze problematiek gesproken. 4. De adviestaak Een aantal punten die ook onder het punt adviestaak zouden kunnen worden geschaard zijn hiervoor reeds besproken onder het punt toezichthoudende taak. Ook heeft de voorzitter van de commissie van toezicht in het verslagjaar een overleg gehad met de heer Noordermeer. Tij dens dit gesprek zijn onder meer de regeling Bezoek Zonder Toezicht (BZT), het gebruik van de familiekamer, de weging van de leeftijd bij de Ouder Kind Dag, de inzet van de drugshond en het ongeval in Schaarsbergen besproken. De commissie heeft kennisgenomen van de klachten over het, in zeer slechte staat verkerende, kunstgrasveld. Door enkele leden is het kunstgrasveld bezocht en is geconstateerd dat er op diverse plaatsen hele stukken ontbraken en dat het kunstgras op diverse plaatsen los zat. Ongeveer de helft was met linten afgezet. Namens de commissie is er een brief naar de directie gestuurd waarin de conunissie haar bevindingen heeft geformuleerd. Gedurende het verslagjaar zijn door de commissie geen expliciete adviezen uitgebracht aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming of andere instanties en personen. 5. De bemiddelingstaak 5.1 Het maandcommissariaat Zoals in voorgaande jaren traden de meeste leden van de commissie in 213, aan de hand van een vastgesteld rooster, bij toerbeurt op als maandcommissaris. In verband met het lidmaatschap van de beklagcommissie waren de voorzitters 8

10 Lig daarvan vrijgesteld. Dit om de bemiddelings- en de rechtspraakfunctie van de commissie uitdrukkelijk van elkaar te onderscheiden. Ook is een van de leden ih verband met haar werkzaamheden en met instenuning van de conunissieleden vrijgesteld om als maandcommissaris te fungeren. Evenals in voorgaande jaren handelden de maandcommissarissen de klachten en bemiddelingsverzoeken zelfstandig af. De maandcommissarissen bezocht de gedetineerde op verzoek (g) van het secretariaat of naar aanleiding van een ingekomen sprekersbriefje. De maandconunissarissen maakten bij elk bezoek en van elk (bemiddelings)gespre& een kort verslag. De verslagen van de maandcommissaris werden besproken in de commissievergaderingen. In het algemeen kan worden opgemerkt dat de. maandcommissaris met regelmaat vragen te beantwoorden kreeg met betreldursg, tot problemen rondom de medicatieverstrelcking, de bejegening, de accommodatie, lang uitblijven contact met het hoofd van de medische dienst. 5.2 De bemiddeling De commissie heeft aan het begin van het verslagjaar de gedragscode voor de leden van de commissie van toezicht besproken. Het doel van de commissie is om te zoeken naar een goede balms tussen veiligheid, regelgeving en humaniteit. De conunissie acht daarbij de integriteit van een gedetineerde erg belangrijk en zijn van mening dat het in acht nemen van een voortvarende afhandeling van klachten daartoe kan bijdragen. In het verslagjaar zijn 12 klachten ter bemiddeling naar de maandconunissaris gestuurd. Hiervan zijn 52 klachten na bemiddeling door de maandcommissaris ingetrokken. 6. De rechtsprekende taak De commissie heeft ervoor gekozen om de beklagzaken meervoudig te behandelen. In het verslagjaar werd de beklagconunissie voorgezeten door de heer mr. M.P. Pomper en de heer mr. P.A.H. Lemaire. Daarnaast traden de heer mr. F.H.J. Van Gaal of mevrouw mr. P. Cleijne-Aydemir op als plaatsvervangend voorzitter van de beklagcommissie. Aan de hand van een rooster waren bij toerbeurt andere commissieleden lid van de beklagcommissie. Mevrouw Wijnveen-te Rietstap was gedurende het verslagjaar secretaris van de beklagcommissie. Daarnaast hebben mevrouw mr. N. Lont en mevrouw M. Gort hebben opgetreden als plaatsvervanger van de secretaris. Tijdens het verslagjaar trad de directie in de persoon van de heer R. Noordermeer op als vaste vertegenwoordiger van de directie bij beklagzittingen. Daarnaast trad mevrouw mr. M. ten Bosch, juridisch medewerker, op als plaatsvervanger van de directie tijdens beldagzittingen. Klager, eventueel bijgestaan door zijn raads- man/vrouwe en de directie worden voor een mondelinge behandeling van de klacht uitgenodigd. De beklagcommissie streeft ernaar om binnen twee weken na de mondelinge behandeling schriftelijk uitspraak te doen. Om meer eenduidigheid in haar uitspraken te kunnen bewerkstelligen en meer inzicht te krijgen in de klachten die worden ingediend, heeft de commissie ervoor gekozen om vier keer per jaar een uitsprakenbulletin te maken. In dit uitsprakenbulletin staan alle relevante en interessante uitspraken van de beklagcommissie en wordt evenals het jurisprudentiebulletin van de RSJ als 9

11 (.1 CD agendapunt tij dens de commissievergadering besproken. De commissieleden hebben het bespreken van de bulletins als prettig en constructief ervaren. 6.1 Cilfermatig overzicht Aantal klachten Soort afdoening: ingetrokken ingetrokken na bemiddeling afdoening na rogatoir verzoek niet-ontvankelijk ongegrond (deels) gegrond overgedragen nog openstaand iuk1 CD De onderdelen waarover het meest werd geklaagd hadden betrekking op de volgende onderwerpen: - bejegening; - verlaten inrichting; - disciplinaire straffen; - activiteiten waaronder arbeid en diversen; - persoonlijke voorwerpen; - verzorging (met name medische verzorging). In het verslagjaar zijn in een negenen twintigtal zaken beroep ingediend bij de RSJ tegen beslissingen van de beklagcommissie. Hiervan zijn zestal beroepzaken ingediend door de directie en de overige drieentwintig door klager. In het verslagjaar zijn veertiental uitspraken ontvangen waarvan het beroep ongegrond is verklaard, zijn een achttal beroepen gegrond verklaard waarbij in drietal gevallen ook een tegemoetkoming (van in totaal 95) aan appellanten is toegekend, in een beroep heeft appellant alsnog zijn klacht ingetrokken. De door de beroepscommissie gegrond verklaarde beroepsschriften hadden met name betrekking op het onderwerp verlaten inrichting. Gedurende het verslagjaar heeft de commissie met belangstelling kennisgenomen van de uitspraken van de RSJ alsmede het jurisprudentiebulletin. Het aantal ingediende schorsingsverzoeken bij de voorzitter uit de beroepscommissie van de RSJ is cijfermatig niet beschikbaar nu deze niet afzonderlijk door het secretariaat zijn geregistreerd. In 213 hebben 48 klagers zich in hun gehele beklagzaak laten bijstaan door een 1

12 CD (.1 advocaat, dit kan zijn bij het indienen van een klaagschrift als ook ter zitting van 14 beklagcommissie. In 213 werd door de beklagcommissie in een elftal klachten een tegemoetkoming na een gegrond verklaard beklag en nadat de beslissing van de beklagcommissie onherroepelijk was geworden toegekend (in totaal een bedrag van 453,99). De (Ji) door de beklagcommissie gegrond verklaarde klaagschriften hadden betrekking oc8 de onderwerpen verlaten van de inrichting; opgelegde disciplinaire straffen, persoonlijke voorwerpen, regime, bewegingsvrijheid, contact buitenwereld (post), activiteiten (arbeid), verzorging (medisch en diversen). 6.2 Doorloopaiden De commissie heeft in het verslagjaar geconstateerd dat in 17 klachten de wettelijke termijn van vier weken, welke terrnijn kan worden verlengd met vier weken, niet werd gehaald. De overschrijding had verschillende oorzaken, namelijk: - gevonden brievenbus met klachten; - overplaatsing van klager waardoor klager op zijn klacht rogatoir gehoord moest worden door de conunissie van toezicht verbonden aan de inrichting waar klager op dat moment verbleef; - bemiddeling door de maandcommissaris; - reactietennijn van de directie - complexiteit van de klacht, - klacht aangehouden ter zitting van de beklagcommissie. De doorlooptij den hebben specifieke aandacht van de commissie van toezicht. Om de doorlooptijden wat meer inzichtelijk te krijgen en om een oplossing te kunnen genereren voor de overschrijving van de doorlooptij den zijn gedurende het verslagjaar de overzichten ten aanzien van de voorraad en de nog te verwachten zaken als vast agendapunt tij dens de commissievergadering besproken. In dat kader is lopende het verslagjaar gestart met het werken van speciale voorbereidingsformulieren in de vorm van een conceptuitspraak. Daarnaast heeft de commissie zich tot haar taak gesteld om komend verslagjaar te kijken wat er nog meer mogelijk is om de doorlooptij den te kunnen bekorten. 6.3 Rogatoir verhoor De commissie heeft in het verslagjaar in 36 beklagzaken een verzoek om rogatoir verhoor gedaan van een reeds overgeplaatste gedetineerden. 7. Overige vermeldenswaardige activiteiten en gebeurtenissen Eind vorige verslagjaar en begin van dit verslagjaar kampte de inrichting met technische problemen. De verbinding tussen het noodaggregaat en het reguliere net veroorzaakte forse stroomstoringen. De directie heeft begin januari de gedetineerden hierover per brief ginformeerd en heeft om de gedetineerden te compenseren ervoor gekozen de nieuwjaarsreceptie te laten vervallen. De commissie is van mening dat de directie adequaat heeft gehandeld en zowel de gedetineerden, de maandcommissaris en de overige leden goed heeft geinformeerd over de perikelen rondom de stroomstoringen. Er is ook dit verslagjaar weer een barbecue voor en door gedetineerden georganiseerd. Enkele leden van de commissie hebben deze barbecue bijgewoond. 11

13 C) 1.11 (JO Personeelsleden van de inrichting hebben meegedaan aan de landelijke stakingsda gevangenispersoneel op 25 april 213. De inrichting heeft het voomemen om dee te nemen aan de stakingsactie goed met de gedetineerden gecommuniceerd en hell de gedetineerden gecompenseerd voor het geleden ongemak. Er is een brandmelding geweest in de was serij. Door het personeel is op een adequate manier gehandeld. De brand in de wasmachine is door de brandweer geblust. L4 Op 1 april 213 is door theatergroep Hertogzout een voorstelling gegeven. De voorstelling werd gehouden in de sportzaal van de inrichting. Het ging om de primeur van de voorstelling 'Vast'. Een aantal leden van de conunissie heeft dezv I indrukwekkende voorstelling bijgewoond. De commissie heeft kennisgenomen van het tragisch ongeval van de leerlingen van het ROC op het terrein van Schaarsbergen. De commissie heeft haar belangstelling en medeleven betuigd. Binnen de inrichting is de dominee gestart met een aandacht training. De aandachtstraining zal onderdeel worden van de Terugkeer Recidive Activiteiten (TRA). De verwachting is dat indien een grote groep gedetineerden hieraan deelneemt dit goed is voor het detentieklimaat. De inrichting is bezig om ten aanzien van de Ouder Kind Dag ook kinderen jonger dan drie jaar toe te laten. Omdat de inrichting zit met de zorg voor het kind is het idee om dit in eerste instantie te organiseren in de familiekamer met moeder erbij. Ms de moeder hier niet aan wil deelnemen zou iemand van Exodus ingezet kunnen worden. Op deze manier kunnen gedetineerden met jonge kinderen ook contact met deze kinderen onderhouden. De commissie is positief over deze ontwikkeling. 7.1 Afgelegde bezoeken Door een aantal leden van de commissie is de Gedecovergadering bezocht. Het was een goede inhoudelijke vergadering. In het proces was te zien dat de gedetineerden het prettig vinden een goed gehoor te vinden bij de directie. De gedecoleden voelen zich gesteund in het werk wat ze doen. Dit is een goede verbetering na het opstappen van de Gedeco begin van het verslagjaar. Daarnaast hebben een aantal leden van de commissie aangesloten bij de vergadering van de Vrijhedencommissie. 8. Conclusies en aanbevelingen De commissie van toezicht is van mening dat het in zijn algemeenheid een constructief en vruchtbaar jaar is geweest. De commissie dankt de directie voor de goede samenwerking. De commissie heeft het verslagjaar gewerkt met een speerpuntenplan en is voomemens om ook het komende verslagjaar weer een speerpuntenplan op te stellen en te gaan gebruiken. De commissie blijft ook het komende verslagjaar speciale aandacht besteden aan de onderwerpen bejegening, gebouwelijke voorzieningen, vrijhedenbeleid, regime, medische klachten en de doorlooptijden. Ook zal er blijvende aandacht zijn voor het onderwerp persoonlijke voorwerpen. 12

14 Aanbevelingen: De conunissie zal een zestal speerpunten uitkiezen en deze onderwerpen dit jaar nader belichten en uitdrukkelijke aandacht geven. De commissie zal de gekozen., onderwerpen tijdens een commissievergadering aan haar leden toewijzen. De commissie heeft gedurende het verslagjaar kennisgenomen van de door de Raj aangeboden adviezen aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De commissie wil graag meer inzicht hebben in de wijze waarop deze adviezen vervolgens worden vertaald in acties. Het is de commissie opgevallen dat gedetineerden op het beklagformulier vaak vermelden dat zij de klacht niet met het afdelingshoofd hebben besproken of d4et afdelingshoofd heeft gezegd "ga maar in beklag". Dit is ook gezien de pilot Klachtenafhandeling met name in zaken waarin het gaat om bejegening zeker een punt van aandacht. De conunissie zal in samenwerking met de directie meer inzicht proberen te krijgen of en zo ja waarom door afdelingshoofden vaak wordt gezegd dat gedetineerden maar in beklag moeten gaan. Op deze manier hoopt de beklagcommissie te bewerkstelligen dat door een goede communicatie in het voorportaal het aantal klachten wordt teruggedrongen. De commissie geeft de directie als aanbeveling om te waarborgen dat eens in de vier weken de mentorgesprekken met gedetineerden zullen worden ingepland. De commissie heeft opgemerkt dat het belangrijk is dat de directie haar verweerschriften goed onderbouwend motiveert. Het goed onderbouwend motiveren is voor de directie een punt van aandacht. De directie is gestart met het geven van meer voorlichting via de kabelkrant. De directie zal dit continueren en daar waar mogelijk uitbreiden. Het gebruik van internet en sociale media is op dit moment niet echt een probleem maar het zou toch ook goed zijn te onderzoeken of met het oog op de re-integratie van de gedetineerde het gebruik van dergelijke zaken gecontroleerd zou moeten worden aangeboden. Naar aanleiding van een aantal klachten omtrent de rapportage en documentatie geeft de conunissie de directie in overweging om volgend verslagjaar speciale aandacht te besteden aan de rapportage en documentatie van het gedetineerden dossier. Gebleken is dat deze dossiers soms onvolledig zijn en/of slordig worden bijgehouden. Hoewel de directie maatregelen heeft genomen met betrekking tot een betere registratie en bewaring van de persoonlijke voorwerpen zijn er nog een behoorlijk aantal klachten hieromtrent ingediend. Voor de directie blijft dit een punt van aandacht. Er zal door de commissie het komend verslagjaar extra aandacht zijn voor met name de inrichting van de cellen (stoelen, matrassen ed.) en de staat en inrichting van de luchtplaatsen, het sportveld en de sport toestellen op de afdeling. Het drugsgebruik en de verslaving binnen de inrichting is een belangrijk probleem. Er zijn veel uc's die positief uitvallen en daarnaast wordt ook regelmatig getracht drugs binnen de inrichting te brengen. Naast de gebruikelijke repressieve P ci) ' 13

15 maatregelen zou er meer aandacht moeten zijn voor een preventief ontmoedigingsbeleid. Hier zou door de inrichting in samenspraak met verslavingszorg meer aandacht aan moeten/kunnen worden besteed. (.1 1- C;) Dit Jaarverslag 213 is vastgesteld tijdens de vergadering van de commissie van'o toezicht op 14 april 214. CD kikz De secret Ow 4. " /111 M.G.W. Wijnveen-te Rietstap De voorzitter G.H. de Boer-Mensink 14

16 VI ( Bidlagen 9.1 Overzicht soorten klachten per onderwerp Behandeling Bejegening Bewegingsvrijheid Contact buitenwereld (totaal) Controle Disciplinaire straf Geweld 8 Informatie/ procedure Nog onbekend Ordemaatregel Persoonlijke voorwerpen Regime Rek. cour./zak- en kleedgeld Rogatoir verzoek Schadeverhaal Time-out 17 Transport 18 Verlaten inrichting Verzorging (totaal) Activiteiten (totaal) Selectie/overpl. (intern/extern) C.) P14 1;11).. Cri Totaal

17 C 1,1 9.2 Managementoverzicht KLAVER 1 13 CU - c To vi CD IOU C C ai al E N ) c ccr'c- co *.-7: 8 c ) EY as a) o E E o_ > - 2 o _ -o > -. _ o >, o c ) ) a) c -6 -o 'E.,., &= C?:-; ) - > 'a ) F m j -os a 2.E E _o < 2 ''iri. Kw Kw Kw 3 72 ' Kw Totaal := CI 9.3 Totaaloverzicht KLAVER :.. "7-- - c -,,, as a C,,,.., c as c - 2 os E C ccct C cm Es co 3 E E 2 p_ a -8 C otc 2 - o o o 2 g) w ET..,, 7 a) c o co.71- Lo co cpcr, cr) -(T) (D --, WOEO a us 4- * ' " ' (D (1) c > (1.) cs) cs) a - C C 5 cs 7- C,-3 ::7- '117) A a _ 16

18 Secretariaat Commissie van Toezicht Arrondissement Anthem PTT Post Port betaald Port paye Pays-Bas Postbus 93, 68 EM Amhem Gezienc s nnkamer VE71 9 met 214 inis. Leat \L ) husci b t. e.-1 4 S S p c7l- s 31 2So.c) GC 6RoQs2Nikac3e r +71 rst IC R." j j tj

Commissie van toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Arnhem, Locatie De Berg te Arnhem

Commissie van toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Arnhem, Locatie De Berg te Arnhem Commissie van toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Arnhem, Locatie De Berg te Arnhem Commissie van toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Arnhem, Locatie De Berg te Arnhem Inhoudsopgave 1. Inrichting...

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u goede aandacht en leesplezier met dit jaarverslag.

Voorwoord. We wensen u goede aandacht en leesplezier met dit jaarverslag. Jaarverslag 2014 Commissie van toezicht bij de Voorwoord Voor U ligt het jaarverslag 2014 van de Commissie van Toezicht van de P.I. Arnhem, locatie Arnhem-Zuid. We kijken terug op een bewogen en dynamisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Utrecht locatie Nieuwersluis

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Utrecht locatie Nieuwersluis Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Utrecht locatie Nieuwersluis Utrecht, februari 2015 1. De inrichting en de commissie van toezicht 1.1 de inrichting Penitentiaire Inrichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad Jaarverslag CvT PI Lelystad 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inrichting / Commissie van toezicht.... pag. 4 2. Cijfers.. pag. 4 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Amsterdam, Locatie Tafelbergweg

Jaarverslag 2015. Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Amsterdam, Locatie Tafelbergweg Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Amsterdam, Locatie Tafelbergweg Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inrichting 2. Algemeen 3. De toezichthoudende taak 4. De adviestaak 5. De bemiddelingstaak

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad Jaarverslag CvT PI Lelystad 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inrichting / Commissie van toezicht.... pag. 4 2. Cijfers.. pag. 4 3.

Nadere informatie

Commissie van toezicht bij de Justitiële jeugdinrichting De Hunnerberg te Nijmegen

Commissie van toezicht bij de Justitiële jeugdinrichting De Hunnerberg te Nijmegen Commissie van toezicht bij de Justitiële jeugdinrichting De Hunnerberg te Nijmegen Commissie van toezicht bij de Justitiële jeugdinrichting De Hunnerberg te Nijmegen Inhoudsopgave 1. Inrichting 3 1.1.

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u goede aandacht en leesplezier met dit jaarverslag.

Voorwoord. We wensen u goede aandacht en leesplezier met dit jaarverslag. Jaarverslag 2015 Commissie van toezicht bij de Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Commissie van Toezicht van de PI Arnhem, locatie Arnhem- Zuid. We kijken terug op een enerverend en onrustig

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij RJJI, locatie Den Hey-Acker

Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij RJJI, locatie Den Hey-Acker Jaarverslag 216 Commissie van Toezicht bij RJJI, locatie Den Hey-Acker 1) Inrichting: RJJI, locatie Den Hey-Acker Afdelingen: - Normaal beveiligd kort en lang verblijf / jongens - Beperkt beveiligd kort

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad 2014 1

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad 2014 1 Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad Jaarverslag CvT PI Lelystad 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1) Inrichting... 4 2) Cijfers... 4 3) De toezichthoudende

Nadere informatie

Commissie van Toezicht. Bij de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard, vestigingen Zuyder Bos en Amerswiel. Jaarverslag 2015

Commissie van Toezicht. Bij de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard, vestigingen Zuyder Bos en Amerswiel. Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht Bij de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard, vestigingen Zuyder Bos en Amerswiel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter... 3 1. Inrichting... 4 2. Cijfers...

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u goede aandacht bij het lezen van dit jaarverslag.

Voorwoord. We wensen u goede aandacht bij het lezen van dit jaarverslag. Jaarverslag 2016 Commissie van toezicht bij de te Arnhem Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Commissie van Toezicht van de PI Arnhem. Dit is uitgevoerd volgens het format van Dienst Justitiële

Nadere informatie

Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2014

Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2014 werkzaam is bij het Bureau Commissies van Toezicht te Utrecht. bestaande uit met elkaar verbonden eenheden, waarin zijn ondergebracht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht

Jaarverslag 2014. Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht Jaarverslag 2014 Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht 1 1. De inrichting en de commissie van toezicht 1.1. De inrichting Het Pieter Baan Centrum (PBC) te Utrecht is de psychiatrische

Nadere informatie

Commissie van Toezicht bij de Pl Achterhoek, locatie De Kruisberg te Doetinchem JAARVERSLAG 2013

Commissie van Toezicht bij de Pl Achterhoek, locatie De Kruisberg te Doetinchem JAARVERSLAG 2013 Commissie van Toezicht bij de Pl Achterhoek, locatie De Kruisberg te Doetinchem JAARVERSLAG 2013 INHOUD Samenstelling commissie en secretariaat Deskundigheidsbevordering Vergaderingen van de commissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Commissie van Toezicht bij de P.I. Achterhoek, locatie Ooyerhoek te Zutphen

Jaarverslag 2015. Commissie van Toezicht bij de P.I. Achterhoek, locatie Ooyerhoek te Zutphen Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij de P.I. Achterhoek, locatie Ooyerhoek te Zutphen Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Commissie van Toezicht bij de P.I. Achterhoek, locatie Ooyerhoek.

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij het Forensisch Psychiatrisch. Centrum Veidzicht te Balkbrug

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij het Forensisch Psychiatrisch. Centrum Veidzicht te Balkbrug Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veidzicht te Balkbrug 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Commissie van Toezicht (CvT) bij forensisch Psychiatrisch

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist

Jaarverslag Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist Jaarverslag 2016 Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist Utrecht, juli 2017 1 INHOUDSOPGAVE pagina Hoofdstuk 1 Inrichting 3 1.1 De commissie van toezicht 3 1.2 Deskundigheidsbevordering 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Commissie van Toezicht

Commissie van Toezicht Jaarverslag 03 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Almere Jaarverslag CvT PI Almere 03 Inhoudsopgave Voorwoord. Inrichting pag.. Cijfers pag. 3. De toezichthoudende taak pag. 7. De adviestaak

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015 COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015 De inrichting De Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn bestaat sinds 1 juli 2014 uit twee locaties: de locatie Maatschapslaan

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ PI HAAGLANDEN LOCATIE ZOETERMEER JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ PI HAAGLANDEN LOCATIE ZOETERMEER JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ PI HAAGLANDEN LOCATIE ZOETERMEER JAARVERSLAG 2014 De samenstelling van de commissie was op 31 december 2014 als volgt: De heer E.J. Koster (voorzitter) Mevrouw mr. drs. F.J.R.

Nadere informatie

Postbus 30132 2500 GC Den Haag. Kenmerk: jaarverslag Zwaag 2012. Alkmaar, 30 december 2013. correspondentie: Postbus 251 1800 BG Alkmaar

Postbus 30132 2500 GC Den Haag. Kenmerk: jaarverslag Zwaag 2012. Alkmaar, 30 december 2013. correspondentie: Postbus 251 1800 BG Alkmaar COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. Zwaag Haarn Aan: D.J.1. Postbus 30132 2500 GC Den Haag correspondentie: Postbus 251 1800 BG Alkmaar telefoon 072-5274835 fax 072-5274667 Kenmerk: jaarverslag Zwaag 2012 Alkmaar,

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein

Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein Inhoudsopgave Pagina 1. Inrichting 01 2. Algemeen 02 3. Cijfers 03 4. Activiteiten in het kader van de advies- en toezichthoudende

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist

Jaarverslag 2013. Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist Jaarverslag 2013 Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist Utrecht, april 2014 1. Inrichting Detentiecentrum Zeist Bestemming: Huis van Bewaring beperkte gemeenschap, tevens gevangenis De commissie

Nadere informatie

Commissie van toezicht bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locatie De Hunnerberg te Nijmegen

Commissie van toezicht bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locatie De Hunnerberg te Nijmegen Commissie van toezicht bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locatie De Hunnerberg te Nijmegen Commissie van Toezicht bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locatie De Hunnerberg te Nijmegen Voorwoord

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE PENITENTIAIRE INRICHTING HAAGLANDEN, VESTIGING SCHEVENINGEN JAARVERSLAG 2016

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE PENITENTIAIRE INRICHTING HAAGLANDEN, VESTIGING SCHEVENINGEN JAARVERSLAG 2016 COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE PENITENTIAIRE INRICHTING HAAGLANDEN, VESTIGING SCHEVENINGEN JAARVERSLAG 2016 1. De inrichting. De penitentiaire inrichting Haaglanden, vestiging Scheveningen, omvat het Penitentiair

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein

Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein Inhoudsopgave Pagina 1. Inrichting 01 2. Algemeen 03 3. Cijfers 05 4. Activiteiten in het kader van de advies- en toezichthoudende

Nadere informatie

Commissie van Toezicht

Commissie van Toezicht Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Almelo Jaarverslag CvT PI Almelo 2016 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. De inrichting pag. 4 2. Cijfers pag. 5 3. De toezichthoudende taak pag.

Nadere informatie

Commissie van Toezicht. Bij de Penitentiaire Inrichting Zwaag-Hoorn Locatie Zwaag

Commissie van Toezicht. Bij de Penitentiaire Inrichting Zwaag-Hoorn Locatie Zwaag Commissie van Toezicht Bij de Penitentiaire Inrichting Zwaag-Hoorn Locatie Zwaag Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inrichting 3 2. Algemeen 4 3. Activiteiten in het kader van advies en toezichthoudende

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Middelburg, locatie Torentijd

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Middelburg, locatie Torentijd Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Middelburg, locatie Torentijd 1. De inrichting 3 De commissie van Toezicht 3 Directie penitentiaire inrichting 3 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht

Jaarverslag 2015. Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht Jaarverslag 2015 Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht Utrecht, april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. De inrichting en de commissie van toezicht 01 2. Algemeen 03 3. Cijfers 04 4.

Nadere informatie

P.I. voor vrouwen Ter Peel

P.I. voor vrouwen Ter Peel P.I. voor vrouwen Ter Peel Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 CvT P.I. Ter Peel pagina 2 van 19 Inhoudsopgave Wind tegen... 3 Vaak heeft onze doelgroep, gedetineerde vrouwen,... 3 de wind tegen gehad op

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht bij de Van der Hoeven Kliniek, Klachtencommissie bij de Kliniek voor Klinisch Intensieve Behandeling

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht bij de Van der Hoeven Kliniek, Klachtencommissie bij de Kliniek voor Klinisch Intensieve Behandeling Jaarverslag 204 Commissie van Toezicht bij de Van der Hoeven Kliniek, Klachtencommissie bij de Kliniek voor Klinisch Intensieve Behandeling en Klachtencommissie bij De Waag Voorwoord voorzitter Nu 204

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht P.I. Roermond

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht P.I. Roermond Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht P.I. Roermond Jaarverslag 2014 CvT Pl. Roermond pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1.1 Inrichting 3 1.2 De Commissie van Toezicht 4 2 Algemeen 5 3 Activiteiten in het

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van toezicht bij Justitiële Jeugdinrichting. Locatie Lelystad

Jaarverslag Commissie van toezicht bij Justitiële Jeugdinrichting. Locatie Lelystad Jaarverslag 2016 Commissie van toezicht bij Justitiële Jeugdinrichting Locatie Lelystad Utrecht, mei 2017 INHOUDSOPGAVE Voorwoord p. 3 Hoofdstuk 1 Inrichtingsgegevens en commissiegegevens p. 4 1.1 De inrichting

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht FPC dr. S. van Mesdag 2016

Jaarverslag Commissie van Toezicht FPC dr. S. van Mesdag 2016 1 Jaarverslag Commissie van Toezicht FPC dr. S. van Mesdag 2016 Jaarverslag Commissie van Toezicht bij Het Forensisch Psychiatrisch Centrum FPC Dr. S. van Mesdag 2016 Inhoud: 1. Inrichting 2. Commissie

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 september 2014

betreft: [klager] datum: 8 september 2014 nummer: 14/794/GA betreft: [klager] datum: 8 september 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Datum L [ NOV 213. Nummer. Commissie van Toezicht bij de. Justitiële Jeugdinrichting. De Hartelborgt te Spijkenisse LLF

Datum L [ NOV 213. Nummer. Commissie van Toezicht bij de. Justitiële Jeugdinrichting. De Hartelborgt te Spijkenisse LLF Commissie van Toezicht bij de Nummer L [ NOV 213 LLF De Hartelborgt te Spijkenisse Justitiële Jeugdinrichting Datum t 1 1. Inrichting Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt De Commissie van toezicht

Nadere informatie

1. Inrichting / Commissie van toezicht... pag Cijfers.. pag Activiteiten in het kader van de advies en toezichthoudende taak...pag.

1. Inrichting / Commissie van toezicht... pag Cijfers.. pag Activiteiten in het kader van de advies en toezichthoudende taak...pag. Inhoudsopgave 1. Inrichting / Commissie van toezicht.... pag. 3 2. Cijfers.. pag. 4 3. Activiteiten in het kader van de advies en toezichthoudende taak...pag. 4 4. De bemiddelingstaak.... pag. 5 5. De

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Limburg Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht P.l. Roermond

de Rechtspraak Rechtbank Limburg Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht P.l. Roermond Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht P.l. Roermond Jaarverslag 2013 Cvi Pl. Roermond pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.1 Inrichting 3 1.2 De Commissie van Toezicht 4 2 Algemeen 5 3 Activiteiten in het

Nadere informatie

F.1. vooviwn Tr Peel. Commissie van Toezicht,, Jaar ri 2015

F.1. vooviwn Tr Peel. Commissie van Toezicht,, Jaar ri 2015 F.1. vooviwn Tr Peel Commissie van Toezicht,, 1 Jaar ri 2015 Wind tegen Vaak heeft onze doelgroep, gedetineerde vrouwen, de wind tegen gehad op diverse fronten in hun leven. Onze inzet en bijdrage is erop

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij de Penitentiaire Inrichting Almelo. Jaarverslag Cvi Pl Almelo

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij de Penitentiaire Inrichting Almelo. Jaarverslag Cvi Pl Almelo bij de Penitentiaire Inrichting Almelo Jaarverslag Cvi Pl Almelo 015 1 Commissie van Toezicht Jaarverslag 015 Inhoudsopgave Voorwoord 1. De in richting pag. 4. Cijfers pag. 6 3. De toezichthoudende taak

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij JAARVERSLAG COMMISSIE VAN TOEZICHT 2013 Jaarverslag Commissie van Toezicht bij Justitiële Jeugdinrichting Juvaid (Het Poortje Jeugdinrichtingen) te Veenhuizen 2013 Inhoud: 1 Samenstelling commissie van

Nadere informatie

Commissie van Toezicht bij De PI Achterhoek, locatie Ooijerhoek te Zutphen

Commissie van Toezicht bij De PI Achterhoek, locatie Ooijerhoek te Zutphen Commissie van Toezicht bij De PI Achterhoek, locatie Ooijerhoek te Zutphen JAARVERSLAG 2014 INHOUD De Inrichting en de Commissie van Toezicht p. 3 Vergaderingen van de commissie p. 4 Maandcommissariaat

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT

COMMISSIE VAN TOEZICHT . B. 1 1111111111111111111 1 111111 COMMISSIE VAN TOEZICHT Detentiecentrum Schiphol Aan: Ministerie van Veiligheid & Justitie correspondentie: Postbus 16005 3500 DA Utrecht telefoon 030-2233561 fax 030-2233598

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht F.1. LEEUWARDEN

Jaarverslag Commissie van Toezicht F.1. LEEUWARDEN Jaarverslag Commissie van Toezicht F.1. LEEUWARDEN 2014 1) Inrichting Middels de ministeriële Bestemmingsaanwijzing is per 1 maart 2014 aan de P.I. Leeuwarden de volgende indeling toegekend: - Afdeling

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 17 augustus 2011 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

betreft: [klager] datum: 17 augustus 2011 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt: nummer: 11/1144/GA betreft: [klager] datum: 17 augustus 2011 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Commïssïe van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht. Utrecht, maart Jaarverslag 2016

Commïssïe van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht. Utrecht, maart Jaarverslag 2016 Commïssïe van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht Utrecht, maart 2017 Jaarverslag 2016 0 Jaanierslag 2076 van de commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Commissie van Toezicht. P.I. Dordrecht

JAARVERSLAG. Commissie van Toezicht. P.I. Dordrecht JAARVERSLAG Commissie van Toezicht P.I. Dordrecht 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenstelling van de Commissie van Toezicht 3. De inrichting 4. De Commissie van Toezicht 5. De maandcommissaris 6.

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING Rechtbank Overijssel. datum 19 januari 2016 auteur I.A. de Vries

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING Rechtbank Overijssel. datum 19 januari 2016 auteur I.A. de Vries JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 Rechtbank Overijssel datum 19 januari 2016 auteur I.A. de Vries Rechtbank Overijssel pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Achtergrond 3 1.1 Inleiding 3 1.2 De klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenregeling. Cliënten van Jeugdbescherming Noord

Klachtenregeling. Cliënten van Jeugdbescherming Noord Klachtenregeling Cliënten van Jeugdbescherming Noord Deze regeling is van toepassing vanaf 1 juli 2015 Inhoudsopgave Overwegingen 3 Artikelen Artikel 1 Begripsbepalingen / 4 Artikel 2 De Klachtencommissie

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 nummer: 14/3322/GA en 14/3394/GA betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein

Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie van toezicht bij de PI Nieuwegein over 2016. Een jaar waarin we als

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Jaarverslag. 2014 tim maart 2015. FPC 2tanden. Commissie van Toezicht bij. Attrecht de Kijvelanden

Jaarverslag. 2014 tim maart 2015. FPC 2tanden. Commissie van Toezicht bij. Attrecht de Kijvelanden Commissie van Toezicht bij Attrecht de Kijvelanden FPC 2tanden 2014 tim maart 2015 Jaarverslag INHOUDSOPGAVE pagina Hoofdstuk 1 Inrichting 3 1.1 De Commissie van Toezicht 3 1.2 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Rotterdam Locatie De Schie

Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Rotterdam Locatie De Schie Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Rotterdam Locatie De Schie Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De inrichting... 4 3. Samenstelling en mutaties van de Commissie van Toezicht...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. GRAVE

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. GRAVE JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. GRAVE JAARVERSLAG 2014 1. Samenstelling commissie van toezicht De commissie van toezicht bestond gedurende het verslagjaar uit 11 leden. De commissie streeft

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO SAMENVATTING 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO Een ouder klaagt erover dat de school haar onvoldoende heeft geïnformeerd over

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 13 juli 2017 de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen te Alphen aan den Rijn,

betreft: [klager] datum: 13 juli 2017 de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen te Alphen aan den Rijn, nummer: 16/4060/GA en 16/4062/GA betreft: [klager] datum: 13 juli 2017 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij het

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015 Nummer: 15/1573/GB Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013 Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Overzicht ingediende klachten... 3 3. Formeel behandelde klachten... 4 4. Klachten ingediend bij de Nationale ombudsman...

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Afdeling Bestuursondersteuning en Personeelszaken maart 2005 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Klachtenregeling 5 3. Communicatie 10 4. Samenvatting en aanbevelingen 10 2 1.

Nadere informatie

Jaarverslag Commïssie van Toezicht bij Penïtentiaire Inrichting Utrecht locatie Nïeuwersluis. Utrecht, februari 2016

Jaarverslag Commïssie van Toezicht bij Penïtentiaire Inrichting Utrecht locatie Nïeuwersluis. Utrecht, februari 2016 Jaarverslag 2015 Commïssie van Toezicht bij Penïtentiaire Inrichting Utrecht locatie Nïeuwersluis Utrecht, februari 2016 Jaanierslag 2075 van de commissie van toezicht bij Penitentiaire Inrichting Utrecht

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE JAARVERSLAG KLACHTEN 2014 GEMEENTE HOF VAN TWENTE Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2

Nadere informatie

Commissie van Toezicht

Commissie van Toezicht Jaarverslag 0 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Almere Jaarverslag CvT PI Almere 0 Inhoudsopgave Voorwoord. Inrichting pag.. Cijfers pag. 3. De toezichthoudende taak pag. 7. De adviestaak

Nadere informatie

Dames en heren, goedemorgen,

Dames en heren, goedemorgen, Dames en heren, goedemorgen, Uiteraard is het mij een eer en genoegen u hier te mogen toespreken. Het verzoek dat ik kreeg was die voor een uiteenzetting over het belang van het in de wet vastgelegde accent

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Het reglement Klachtenafhandeling OLOVO is per 1 augustus 2011 tekstueel aangepast aan de rechtsopvolger van OLOVO, zijnde OZHW.

Het reglement Klachtenafhandeling OLOVO is per 1 augustus 2011 tekstueel aangepast aan de rechtsopvolger van OLOVO, zijnde OZHW. Reglement Klachtenafhandeling OZHW Het reglement Klachtenafhandeling OLOVO is per 1 augustus 2011 tekstueel aangepast aan de rechtsopvolger van OLOVO, zijnde OZHW. 1. Inleiding. Bij de invoering van de

Nadere informatie

Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2015

Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2015 1 1. Inrichtingsgegevens Detentiecentrum Schiphol Bestemming: Huis van Bewaring voor mannen en vrouwen (regime van beperkte

Nadere informatie

Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften

Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Mei 2016 1 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften I. Inleiding Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

SAMENVATTING. de heer A te B, ouder van C, een leerling op de regionale scholengemeenschap D, klager

SAMENVATTING. de heer A te B, ouder van C, een leerling op de regionale scholengemeenschap D, klager SAMENVATTING 105724 - Klacht over schorsing; VO Een vader klaagt erover dat de school zijn zoon op onjuiste gronden heeft geschorst en voor deze schorsing geen eenduidige reden heeft aangevoerd. De school

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel JAARVERSLAG 2013 Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel Stiens, 15 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Soms verloopt niet alles naar wens. Het kan gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Soms

Nadere informatie

REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder:

REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder: REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder: a) de wet: de Wet inzake bloedvoorziening;

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij de Penitentiaire Inrichting Almere. Jaarverslag Cvi Pl Almere

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij de Penitentiaire Inrichting Almere. Jaarverslag Cvi Pl Almere bij de Penitentiaire Inrichting Almere Jaarverslag Cvi Pl Almere 2016 1 Commissie van Toezicht Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inrichting pag. 4 2. Cijfers pag. 6 3. De toezichthoudende taak

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij liet Forensisch Psychiatrisch Centrum. Veidziclit te Balkbrug

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij liet Forensisch Psychiatrisch Centrum. Veidziclit te Balkbrug Veidziclit te Balkbrug bij liet Forensisch Psychiatrisch Centrum Commissie van Toezicht Jaarverslag 2014 1. Voorwoord In het voorgaande jaarverslag, van de Commissie van Toezicht bij Forensisch Psychiatrisch

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2012:BW4490, Meerdere afhandelingswijzen

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2012:BW4490, Meerdere afhandelingswijzen ECLI:NL:RVS:2013:432 Instantie Raad van State Datum uitspraak 24-07-2013 Datum publicatie 24-07-2013 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201206123/1/A2 Eerste

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht Justitiële Jeugdzorginstelling Het Keerpunt 2014

Jaarverslag Commissie van Toezicht Justitiële Jeugdzorginstelling Het Keerpunt 2014 Jaarverslag Commissie van Toezicht Justitiële Jeugdzorginstelling Het Keerpunt 2014 Jaarverslag Commissie van Toezicht Justitiële Jeugdzorginstelling Het Keerpunt 2014 1. Instelling Het Keerpunt is een

Nadere informatie

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s Klachtenreglement Datum 10 december 2015 Onderwerp Klachtenreglement Auteur Klachtencommissie E-mail klachten@bpbi.nl B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht

Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht Venray Inhoudsopgave VOORWOORD... 2 1. Samenstelling Commissie van Toezicht... 3 Deskundigheidsbevordering:... 4 2. Cijfers... 4 3. De toezichthoudende taak... 4

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtenafhandeling

Jaarverslag Klachtenafhandeling Jaarverslag 2016 Klachtenafhandeling Jaarverslag 2016 Klachtenafhandeling Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel Afdeling Bedrijfsvoering Sascha Beekman Datum: 28 februari 2017 Jaarverslag Klachtenafhandeling

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt: nummer: 14/1038/GA betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels;

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels; 10 november 2009 REGLEMENT STICHTING TUCHTRECHTSPRAAK MEDIATORS Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Aangesloten Instelling: Mediator: Gedragsregels: Klachtenregeling:

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND 2/6 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Cijfermateriaal... 3 3. Klachtonderwerpen... 5 4. Informele afdoening... 5 5. Klachtadviescommissie... 5 6.

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 25 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 5 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 8 Hoofdstuk 4 Termijnen 9 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Commissie van Toezicht. Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel. Jaarverslag 2014

Commissie van Toezicht. Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel. Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht 1. Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel Jaarverslag 2014 1 Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag over 2014 van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie