Datum L [ NOV 213. Nummer. Commissie van Toezicht bij de. Justitiële Jeugdinrichting. De Hartelborgt te Spijkenisse LLF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum L [ NOV 213. Nummer. Commissie van Toezicht bij de. Justitiële Jeugdinrichting. De Hartelborgt te Spijkenisse LLF"

Transcriptie

1 Commissie van Toezicht bij de Nummer L [ NOV 213 LLF De Hartelborgt te Spijkenisse Justitiële Jeugdinrichting Datum t 1

2 1. Inrichting Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt De Commissie van toezicht leden functie Lid sinds Weekcommsisarissen dhr. drs. W.C.H. Brandt voorzitter mei 2009 mevr. mr. S. Conijnenberg lid apr mr. dr. J. uit Beijerse lid mrt dhr. drs. C.J. van Heijningen lid mrt 2009 mevr. E. Zegers lid apr mevr. mr. S. Beumer lid sept mevr. M. van Bokkem lid juni 2011 Beklagcommissie dhr. mr. drs. J van den Bos voorzitter okt mevr. mr. W.R. Arema lid apr dhr. mr. G.E. van der Pols lid mrt mevr. E.J. van Beuzekom secretaris okt Algemeen In de commissie van toezicht hebben 10 leden zitting. In de commissie zijn o.a. vertegenwoordigd: een rechter, advocaat, maatschappelijk werker, pedagogisch hulpverlener. De commissie van toezicht vergaderd om de 6 weken. Het betreft eerst een vergadering met enkel de leden van de commissie van toezicht gevolgd door een vergadering in aanwezigheid met de directie. In de vergadering buiten de aanwezigheid van de directie worden de punten die in de vergadering met de directie aan de orde komen voorgesproken; onderwerpen die aan de orde worden gesteld zijn o.a. de portefeuilles, de samenstelling van de commissie en het contact tussen de commissie van toezicht en de inrichting. Vaste agendapunten van een vergadering van de commissie van toezicht zijn o.a.; 1. Opening, verslag en actiepunten, ingekomen / uitgegane post, mededelingen 2. Portefeuilles, zoals: 1. bemiddeling en beklag, informatie en inspraak, 2. gezondheids zorg, orde & veiligheid, 3. contact met buitenwereld en resocialisatie, 4. verblijfsomstandigheden en opvoeding etc. 3. Bespreking maandcommissariaat en terugkoppeling door de directie 4. Beklagcommissie: bevindingen in de beklagzittingen en uitspraken 5. Mededelingen directie 6. Rondvraag en sluiting De onderwerpen die in de vergaderingen worden besproken betreffen veelal: - de bejegening en het leefklimaat van de jongeren in de inrichting; - de organisatorische en personele situatie in de inrichting; - het functioneren van de commissie van toezicht. Voor de beeldvorming zijn onderstaand een aantal specifieke onderwerpen benoemd die die in 2012 in de vergadering van de commissie zoal zijn besproken, zoals: 2

3 - samenstelling van de commissie van toezicht, bv over het werven van een arts in de commissie - portefeuilles: actualiteiten m.b.t. de portefeuilles - wijziging van de procedure beklag / bemiddeling: bv over: o de bijdrage die vanuit de inrichting geleverd kan worden aan het voorkomen / actief bemiddelen / oplossen van klachten o kwaliteit van de verweren, o de informatiepositie van de directie ter zitting o het afdoen van klachten binnen de gestelde termijn, etc. - nakomen van afspraken door afdelingshoofden bv ter zake de beschikbaarheid van sprekersbriefjes of de rol van afdelingshoofden in het kader van de bemiddeling (maken van afspraken, het verstrekken van informatie of een terugkoppeling). - De relatief hoge omvang van het aantal beklagzaken van de Hartelborgt tov het landelijk gemiddelde - Discussie over de omvang en inhoud van het dagprogramma: krijgen de jongeren de minimaal vereiste uren (77) aan groepsactiviteiten waarop zij recht hebben; en bv. - in aanvulling hier op is het juist dat specifieke activiteiten zoals douchen / persoonlijke verzorging op hun kamer gerekend wordt tot verblijf op de groep etc.) - Personele situatie (onderbezetting resp. het arbeidsverzuim op afdelingen / groepen) - Door de maandcommissarissen is een speciale bijeenkomst belegd om hun ervaringen m.b.t. de bemiddelingen onderling uit te wisselen. (zie verslag). - gesplitst draaien van groepen / kamerplaatsingen - Meldingen bijzondere voorvallen - Doorzoekingen van de kamer spit-acties - Kamerplaatsingen - Toekennen van tegemoetkomingen ( compensatie ) aan jongeren; - Het wel / niet doorgaan van You-turn - Het sluiten / opengaan van afdelingen - De informatie-uitwisseling en verbinding tussen de leiding versus de medewerkers op de groepen; en bijvoorbeeld de vertaling van beleid in uitvoering en de (voorgenomen) maatregelen naar aanleiding van de situatie op de groepen - Het naleven van procedures over o.a.: - klachten (het opnemen van contact en het in gesprek gaan door een afdelingshoofd met een jongere over de door deze ingediende klacht) - beklagzittingen (o.a. de kwaliteit van verweerschriften en de termijn waarop deze worden aangeleverd door de directie) De commissie van toezicht hanteert een (jaar)rooster waarin zijn vermeld: de vergaderingen van de commissie (om de 6 weken), het weekcommissariaat (elke week door een weekcommissaris voor 2 achtereenvolgende weken) en de beklagzittingen (elke 2 weken, waarvan elke 6 weken meervoudig). Elke week brengt de weekcommissaris een bezoek aan de inrichting; tijdens dit bezoek wordt o.a. gesproken met de jongeren over de door hen ingediende klachten, sprekersbriefjes of worden spontaan aangesproken tijdens hun rondgang over de afdelingen; ook spreekt de weekcommissaris veelal met een vertegenwoordiging van de directie of met medewerkers die werkzaam zijn in de Hartelborgt. In het kader van kwaliteitsbevordering zijn door de voorzitter en leden bijeenkomsten bezocht voor de voorzitters en leden van de commssies van toezicht. Ook heeft de voorzitter deelgenomen aan een dag georganiseerd door de RSJ in maart

4 2. Cijfers Zie punt 7 hiervoor. Er hebben 24 beklagzittingen plaatsgevonden. 3. De toezichthoudende taak Met de directie is overleg gevoerd over actuele aandachtspunten voor de inrichting en de doorwerking daarvan in de praktijk. In de vergaderingen van de commissie van toezicht met de directie zijn de navolgende onderwerpen met name in het verslagjaar aan de orde geweest: - de procedure bemiddeling en beklag - de stroomlijning van de klachtenprocedure - Het jaarplan 2013 en jaarverslag 2011 van de Hartelborgt - de dagprogramma s, groepsactiviteiten, onderwijs en de continuiteit daarvan: - de daadwerkelijke toerusting van jongeren gericht op de terugkeer naar de maatschappij. (bv. in de programma s en activiteiten zoals: You-turn, op school, tijdens sport, en andere groepsactiviteiten (koken, opruimen kamer etc.) (en ook tijdens de vakantieperioden en feestdagen ) - het doorlichtingsrapport van de inspectie VenJ 1 dd juli In deze doorlichting is o.a. vastgesteld hoe het is gesteld met: de rechtspositie van jongeren, de omgang met jongeren, de interne veiligheid, de maatschappelijke reïntegratie en de daarmee samenhangende aspecten van de organisatie o Uit de doorlichting komt naar voren dat er op alle aspecten nog verbeterpunten liggen, in het bijzonder t.a.v. het activiteitenprogramma, de agressiebeheersing, de accommodatie, de rapportage en de rechtmatige insluiting. o M.b.t. de rechtspositie van jongeren oordelen de inspecties kritisch over de continuïteit van het dagprogramma. Hier zijn twee factoren op van invloed, nl: De stabiliteit van de personeelsbezetting: mede door het ziekteverzuim is er nog altijd niet sprake van een stabiele personeelsbezetting. Het is regelmatig nodig dat groepen gesplitst draaien en krijgt elke afdeling slechts een half dagprogramma aangeboden. Jongeren blijven als hun afdeling dicht is op hun kamer. De samenwerking tussen de school en de inrichting om te komen tot een geïntegreerd dagprogramma met als doel dit te verbeteren. De inspectie Veiligheid en Justitie (lvenj) heeft samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) de iii De Hartelborgt doorgelicht op basis van het toetsingskader voor justitiële jeugdinrichtingen. Voor elk onderwerp uit het toetsingskader is aangegeven: het criterium, de bevindingen en het oordeel en eventuele aanbevelingen. Onderscheiden worden de dimensies: beleid, uitvoering en controle. Geconstateerd wordt dat de scores voor de dimensie: uitvoering veelal lager liggen dan die voor de dimensie beleid (dit geld met name voor de aspecten: Activiteiten, Accommodatie, Rapportage, Agressiebeheersing). Ofwel de uitvoering blijft veelal achter bij die voor beleid. 4

5 4. De adviestaak De belangrijkste aanbevelingen vermeld In het doorlichtingrapport zijn: - Zorg voor meer continuïteit in het dagprogramma, in ieder geval door uitval van activiteiten te voorkomen. Breid o.a. de monitoring van het dagprogramma uit en registreer en analyseer ook de uitval van andere activiteiten dan onderwijs. - Bereid het dagprogramma uit naar het minimum van 77 uur. Overweeg het dagprogramma in het weekend zodanig aan te passen dat jongeren in het weekend niet al om zes uur s avonds ingesloten worden. - Investeer in de personeelsbezetting en zorg er zo voor dat jongeren niet ingesloten worden tijdens hun dagprogramma. - Zorg dat alle medewerkers die contact hebben met jongeren regelmatig getraind worden in de vaardigheden voor de-escalerend optreden en fysiek ingrijpen. - Zorg voor een gelegenheid voor de jongeren om buiten te kunnen sporten. De commissie herkent zich in het door de IVenJ opgestelde doorlichtings rapport met bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Verstoringen in het dagprogramma, zeker als dat bij een aantal afdelingen veelvuldig voorkomt, vormen veelal de aanleiding tot het in indienen van klachten door jongeren. Personeelsgebrek o.a. als gevolg van arbeidsverzuim is hier vaak debet aan. De advies- en toezichthoudende taak van de commissie van toezicht zijn nauw met elkaar verweven. Uit het houden van toezicht kunnen immers adviezen volgen. De toezichthoudende taak komt in eerste instantie tot uiting in het weekcommissariaat. Het gaat daarbij om toezicht op het reilen en zeilen voor de jongeren die in de Hartelborgt verblijven. De onderwerpen die met de directie worden besproken en uitgebrachte adviezen hebben o.a. als basis - De ervaringen en bevindingen van de weekcommissarissen opgedaan in de gesprekken met jongeren, - het contact met de medewerkers op de afdelingen of werkzaam elders in de inrichtingen, - de gesprekken met de leden van de directie en de vergaderingen van de commissie in aanwezigheid van de directie - de ervaringen van leden in andere inrichtingen of de informatie uit landelijke bijeenkomsten (voor cvt s, RSJ etc.) Zie de onder de toezichthoudende taak genoemde onderwerpen zoals: - de procedure bemiddeling en beklag - de stroomlijning van de klachtenprocedure - Het jaarplan 2013 en jaarverslag 2011 van de Hartelborgt - de dagprogramma s, groepsactiviteiten, de continuïteit daarvan; - het doorlichtingsrapport van de inspectie VenJ 2 dd juli De Inspectie Veiligheid en Justitie (lvenj) heeft samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) de iii De Hartelborgt doorgelicht op basis van het toetsingskader voor justitiële jeugdinrichtingen. Voor elk onderwerp uit het toetsingskader is aangegeven: het criterium, de bevindingen en het oordeel en eventuele aanbevelingen. Onderscheiden worden de dimensies: beleid, uitvoering en controle. Geconstateerd wordt dat de scores voor de dimensie: uitvoering veelal lager liggen dan die voor de dimensie beleid (dit geld met name voor de aspecten: Activiteiten, Accommodatie, Rapportage, Agressiebeheersing). Ofwel de uitvoering blijft veelal achter bij die voor beleid. 5

6 5. De bemiddelingstaak Op grond van de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (Bjj) kan een jeugdige binnen 7 dagen een klacht indienen. De jeugdige kan bij de beklagcommissie (Commissie van Toezicht) beklag doen over beslissingen van de directeur die tegen hem zijn genomen (art 65 BJJ).. Begin 2012 is de procedure beklag en bemiddeling door de directie vastgesteld. In deze procedure zijn de werkwijze en werkzaamheden m.b.t. de bemiddeling en beklag en beroep zoals deze geldt in De Hartelborgt beschreven 4. Deze procedure geldt als uitgangspunt en richtlijn voor het handelen m.b.t. de afhandeling van klachten. Als er een incident / voorval is waar de jongeren een klacht over wil indienden, vraagt hij de groepsleiding om een beklagformulier. De groepsleider vertelt de jeugdige dat het afdelingshoofd nog de zelfde dag, of de eerstvolgende werkdag waarop hij aanwezig is, naar de jongere toe zal komen of hij over het voorval wil praten. De bedoeling hiervan is om mogelijk tot een andere oplossing te komen dan het indienen van een klacht. In de praktijk blijkt echter dat deze afgesproken werkwijze vaak niet wordt nageleefd. Zo wordt door de maandcommissaris onder meer geconstateerd dat: - Nauwelijks sprekersbriefjes zijn door middel waarvan de jongere de mogelijkheid wordt geboden om met de maandcommissaris te spreken zonder dat hij daarvoor een klacht hoeft in te dienen; - het bespreken van voorvallen / incidenten door de groepsleiding (cf You-turn) met een jongere geregeld uit de weg wordt gegaan en door de medewerker de jongere gewezen wordt op de mogelijkheid tot het indienen van een klacht ; - in - de geval van klachten vaak geen gesprek met een afdelingshoofd heeft plaats gehad. werkwijze m.b.t. de klachtenprocedure niet uniform door de medewerkers op de verschillende afdelingen / groepen door de medewerkers wordt toegepast. Eind 2012 is door de weekcommissarissen belast met bemiddelingen een bijeenkomst gehouden waarin de ervaringen en werkwijze m.b.t. de bemiddelingstaak zijn uitgewisseld en besproken. Naast de eerder genoemde punten bestond er de algemene indruk dat er op sommige groepen de groepsleiding buiten het luchten en koken - relatief weinig bezig is / werkt met de jongeren. De groepsleiding verblijft merendeels in haar eigen ruimte en handelt eerder vanuit de eigen veiligheid (dan vanuit het pedagogisch kader (cf You-turn). Ook is er niet of nauwelijks zicht op de reële gang van zaken binnen de school. 6. De rechtsprekende taak Zoals eerder vermeld is begin 2012 de procedure beklag en bemiddeling door de directie vastgesteld. In de vergaderingen van de commissie van toezicht zijn de beklagzittingen een vast onderwerp op de agenda. In de vergaderingen van de CvT wordt door de beklagvoorzitters een terugkoppeling gegeven over de klachten die ter zitting zijn Voorafgaand hieraan zijn in een overleg tussen de directie van de Hartelborgt, de commissie van Toezicht (de leden die primair zijn belast met het doen van uitspraken in beklagzittingen) en de secretaris van de CvT een aantal verbeterpunten besproken en verwerkt in de vastgestelde procedure. Het bemiddelen van klachten door de maandcommissaris is al eerder op hoofdlijnen beschreven in het jaarverslag 2011 van de commissie van Toezicht als ook in het eerdergenoemde doorlichtingsrapport van de lvenj. (zie par. 2.9 Klachtafhandeling). 6

7 behandeld en de beslissingen in deze zaken. Bij de bespreking van de beklagen is herhaaldelijk geconstateerd dat het proces van bemiddeling en beklag vaak niet voldoet aan de verwachtingen. Geconstateerd zijn een aantal concrete knelpunten 5. De beklagvoorzitters hebben hun bevindingen en door hen geconstateerde knelpunten verwoord in de notitie: Beklagzaken een jaar later. In deze notitie wordt o.a. ingegaan op: - de maatstaven voor een goede beklagzitting, - de aspecten die zijn verbeterd. (de directie is beter op de hoogte van de klachten, onderliggende stukken voor zittingen worden vaker aangelverd) - de aspecten die verbetering behoeven (kennis van vertegenwoordiging van de directie ter zitting, de communicatie, besef en draagvlak bij groepsleiders voor het vastleggen van formaliteiten, documentatie) De directie heeft toegezegd met verbeterplan te komen n.a.v. de bevindingen en knelpunten. 7. Overige vermeldenswaardige activiteiten en gebeurtenissen (alleen voor zover niet onder een van de voorgaande rubrieken is te brengen). Eind 2012 is besloten door de DJI tot sluiting tot de locatie Kralingen, waarmee o.a. wordt beoogd een grotere efficiency en besparing van kosten. (In mei 2013 zijn de afdelingen van de locatie Kralingen overgeheveld naar de locatie Spijkenisse; Op de locatie Spijkenisse zijn - binnen de muren van de Hartelborgt - deze afdelingen van Kralingen voortgezet). In 2012 is maandelijks door de maandcommissaris een bezoek gebracht aan de jeugdigen in Kralingen (nachtdetentie). In 2012 zijn er geen zittingen in Kralingen gehouden, de klachten van jeugdigen uit Kralingen worden behandeld in de Hartelborgt. 1. De kennis van de toepasselijke regelgeving. De aandacht voor de (wettelijke) basis voor het handelen door medewerkers en voor de formaliteiten die voor bepaalde handelingen zijn voorgeschreven, zoals het vooraf horen van de jeugdige en daarvan verslag opmaken. 2. Het op de hoogte zijn van de werkelijke situatie. Op zittingen wordt door de directie veelal volstaan met het verwijzen naar de verweren. 3. De (on)volledigheid en tijdigheid van de dossiers. Er zijn beklagzaken waarin verweren ontbreken of niet tijdig worden aangeleverd. 4. 7

8 8. AANTAL KLACHTEN: Totaal aantal klachten: INGEKOMEN Werkvoorraad per begin jaar Afgedaan: via beschikking - Deels gegrond - Gegrond - Ongegrond - Niet-ontvankelijk Totaal afgedaan via beschikkingen Waarvan: mondeling afgedaan Waarvan: schriftelijk afgedaan Totaal afgedaan via beschikkingen Afgedaan: anders dan via beschikking - Ingetrokken - Ingetrokken na bemiddeling - Aantal klachten door ons doorgestuurd - Aantal afgedane rogatoire verzoeken Totaal anders afgedaan Totaal aantal klachten: AFGEDAAN Werkvoorraad per eind jaar De directeur is tegen drie uitspraken van de beklagcommissie in beroep gegaan. Twee klagers zijn in 2012 in beroep gegaan. 8

9 Onderstaand overzicht geeft de verdeling weer van de 244 in 2012 ingekomen klachten naar onderwerp. (als ook voor de jaren 2011, 2010 en 2009). AANTAL KLACHTEN: Totaal aantal klachten: INGEKOMEN On de rwerp: Activiteiten Verzorging Persoonlijke voorwerpen Bejegening Orde maatregel Informatie/procedure Verlaten inrichting Disciplinaire straf Contact buitenwereld Rekening courant Rogatoir verzoek Behandeling Controle Regime Geweld Toezicht Timeout 1 Bewegingsvrijheid Compensatie Schadeverhaal Selectie / overplaatsing Transport Uit de klachtenoverzicht blijkt de toename met 25% in de omvang van klachten. De toename betreft met name de klachten over (het gebrek) aan Activiteiten. De klachten zijn niet evenredig gespreid over de afdelingen van de Hartelborgt, maar zijn geconcentreerd op slechts enkele afdelingen. Personeelsgebrek (arbeidsverzuim door groepsleiding) is een van de belangrijkste factoren voor het indienen van klachten door jongeren (over kamerplaatsingen, gesplitst draaien, niet doorgaan van verlof, etc). Verontrustend is het verder oplopende (hoge) arbeidsverzuim namelijk: 2010: 10,2% 2011: 9,8% 2012: 10,8% 2013: 13,4% (ruim boven de door de DJI gehanteerde norm van 8%) bron Jaarverslagen resp. viermaandrapportages. Onderliggende oorzaak voor het (structureel langdurig) arbeidsverzuim is wellicht het niet optimale leef- / werk-klimaat op deze groepen als ook de onderlinge verhoudingen tussen groepsleiding en de jongeren op de groep. De medewerkers op de groep melden zich ziek en de jongeren beklagen zich o.a. over het gebrek aan continuïteit in het dagprogramma of het niet doorgaan van verlof (zie ook de bevindingen in het inspectierapport van de lvenj). 9

Jaarverslag 2015. Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Amsterdam, Locatie Tafelbergweg

Jaarverslag 2015. Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Amsterdam, Locatie Tafelbergweg Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Amsterdam, Locatie Tafelbergweg Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inrichting 2. Algemeen 3. De toezichthoudende taak 4. De adviestaak 5. De bemiddelingstaak

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij JAARVERSLAG COMMISSIE VAN TOEZICHT 2013 Jaarverslag Commissie van Toezicht bij Justitiële Jeugdinrichting Juvaid (Het Poortje Jeugdinrichtingen) te Veenhuizen 2013 Inhoud: 1 Samenstelling commissie van

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad 2014 1

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad 2014 1 Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad Jaarverslag CvT PI Lelystad 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1) Inrichting... 4 2) Cijfers... 4 3) De toezichthoudende

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ PI HAAGLANDEN LOCATIE ZOETERMEER JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ PI HAAGLANDEN LOCATIE ZOETERMEER JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ PI HAAGLANDEN LOCATIE ZOETERMEER JAARVERSLAG 2014 De samenstelling van de commissie was op 31 december 2014 als volgt: De heer E.J. Koster (voorzitter) Mevrouw mr. drs. F.J.R.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Utrecht locatie Nieuwersluis

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Utrecht locatie Nieuwersluis Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Utrecht locatie Nieuwersluis Utrecht, februari 2015 1. De inrichting en de commissie van toezicht 1.1 de inrichting Penitentiaire Inrichtingen

Nadere informatie

Commissie van Toezicht

Commissie van Toezicht Jaarverslag 03 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Almere Jaarverslag CvT PI Almere 03 Inhoudsopgave Voorwoord. Inrichting pag.. Cijfers pag. 3. De toezichthoudende taak pag. 7. De adviestaak

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist

Jaarverslag 2013. Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist Jaarverslag 2013 Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist Utrecht, april 2014 1. Inrichting Detentiecentrum Zeist Bestemming: Huis van Bewaring beperkte gemeenschap, tevens gevangenis De commissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht

Jaarverslag 2014. Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht Jaarverslag 2014 Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht 1 1. De inrichting en de commissie van toezicht 1.1. De inrichting Het Pieter Baan Centrum (PBC) te Utrecht is de psychiatrische

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht bij de Van der Hoeven Kliniek, Klachtencommissie bij de Kliniek voor Klinisch Intensieve Behandeling

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht bij de Van der Hoeven Kliniek, Klachtencommissie bij de Kliniek voor Klinisch Intensieve Behandeling Jaarverslag 204 Commissie van Toezicht bij de Van der Hoeven Kliniek, Klachtencommissie bij de Kliniek voor Klinisch Intensieve Behandeling en Klachtencommissie bij De Waag Voorwoord voorzitter Nu 204

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht Justitiële Jeugdzorginstelling Het Keerpunt 2014

Jaarverslag Commissie van Toezicht Justitiële Jeugdzorginstelling Het Keerpunt 2014 Jaarverslag Commissie van Toezicht Justitiële Jeugdzorginstelling Het Keerpunt 2014 Jaarverslag Commissie van Toezicht Justitiële Jeugdzorginstelling Het Keerpunt 2014 1. Instelling Het Keerpunt is een

Nadere informatie

Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2014

Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2014 werkzaam is bij het Bureau Commissies van Toezicht te Utrecht. bestaande uit met elkaar verbonden eenheden, waarin zijn ondergebracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 618 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Commissie van Toezicht bij de Pl Achterhoek, locatie De Kruisberg te Doetinchem JAARVERSLAG 2013

Commissie van Toezicht bij de Pl Achterhoek, locatie De Kruisberg te Doetinchem JAARVERSLAG 2013 Commissie van Toezicht bij de Pl Achterhoek, locatie De Kruisberg te Doetinchem JAARVERSLAG 2013 INHOUD Samenstelling commissie en secretariaat Deskundigheidsbevordering Vergaderingen van de commissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht P.I. Roermond

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht P.I. Roermond Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht P.I. Roermond Jaarverslag 2014 CvT Pl. Roermond pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1.1 Inrichting 3 1.2 De Commissie van Toezicht 4 2 Algemeen 5 3 Activiteiten in het

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht

Jaarverslag 2015. Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht Jaarverslag 2015 Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht Utrecht, april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. De inrichting en de commissie van toezicht 01 2. Algemeen 03 3. Cijfers 04 4.

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Limburg Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht P.l. Roermond

de Rechtspraak Rechtbank Limburg Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht P.l. Roermond Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht P.l. Roermond Jaarverslag 2013 Cvi Pl. Roermond pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.1 Inrichting 3 1.2 De Commissie van Toezicht 4 2 Algemeen 5 3 Activiteiten in het

Nadere informatie

Postbus 30132 2500 GC Den Haag. Kenmerk: jaarverslag Zwaag 2012. Alkmaar, 30 december 2013. correspondentie: Postbus 251 1800 BG Alkmaar

Postbus 30132 2500 GC Den Haag. Kenmerk: jaarverslag Zwaag 2012. Alkmaar, 30 december 2013. correspondentie: Postbus 251 1800 BG Alkmaar COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. Zwaag Haarn Aan: D.J.1. Postbus 30132 2500 GC Den Haag correspondentie: Postbus 251 1800 BG Alkmaar telefoon 072-5274835 fax 072-5274667 Kenmerk: jaarverslag Zwaag 2012 Alkmaar,

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO SAMENVATTING 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO Een ouder klaagt erover dat de school haar onvoldoende heeft geïnformeerd over

Nadere informatie

Commissie van Toezicht bij De PI Achterhoek, locatie Ooijerhoek te Zutphen

Commissie van Toezicht bij De PI Achterhoek, locatie Ooijerhoek te Zutphen Commissie van Toezicht bij De PI Achterhoek, locatie Ooijerhoek te Zutphen JAARVERSLAG 2014 INHOUD De Inrichting en de Commissie van Toezicht p. 3 Vergaderingen van de commissie p. 4 Maandcommissariaat

Nadere informatie

De commissie van toezicht op micro- en macroniveau

De commissie van toezicht op micro- en macroniveau PROCESPERIKELEN De commissie van toezicht op micro- en macroniveau Enkele persoonlijke impressies Sonja Wurzer Bij iedere penitentiaire inrichting en justitiële jeugdinrichting is een commissie van toezicht

Nadere informatie

Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Rotterdam Locatie De Schie

Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Rotterdam Locatie De Schie Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Rotterdam Locatie De Schie Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De inrichting... 4 3. Samenstelling en mutaties van de Commissie van Toezicht...

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht F.1. LEEUWARDEN

Jaarverslag Commissie van Toezicht F.1. LEEUWARDEN Jaarverslag Commissie van Toezicht F.1. LEEUWARDEN 2014 1) Inrichting Middels de ministeriële Bestemmingsaanwijzing is per 1 maart 2014 aan de P.I. Leeuwarden de volgende indeling toegekend: - Afdeling

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 september 2014

betreft: [klager] datum: 8 september 2014 nummer: 14/794/GA betreft: [klager] datum: 8 september 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

F.1. vooviwn Tr Peel. Commissie van Toezicht,, Jaar ri 2015

F.1. vooviwn Tr Peel. Commissie van Toezicht,, Jaar ri 2015 F.1. vooviwn Tr Peel Commissie van Toezicht,, 1 Jaar ri 2015 Wind tegen Vaak heeft onze doelgroep, gedetineerde vrouwen, de wind tegen gehad op diverse fronten in hun leven. Onze inzet en bijdrage is erop

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt. Inspectierapport Doorlichting

Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt. Inspectierapport Doorlichting Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt Inspectierapport Doorlichting Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt Inspectierapport Doorlichting Juli 2012 Inhoudsopgave 2 Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt

Nadere informatie

JJI De Heuvelrug. JJI De Heuvelrug. Doorlichting

JJI De Heuvelrug. JJI De Heuvelrug. Doorlichting JJI De Heuvelrug Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 10 1.1 Aanleiding en doel 10 1.2 Reikwijdte van de doorlichting 10 1.3 Toetsingskader 11 1.4 Opzet 12 1.5 Objectbeschrijving

Nadere informatie

z CD CD N5. g CD 0 = (0) (0)

z CD CD N5. g CD 0 = (0) (0) i. () 2 = () = g = -I N5. z al INHOUDSOPGAVE pagina Hoofdstuk 1 De Dienst 3 1.1 De Commissie van Toezicht 3 1.2 Samenstelling 3 1.3 Ledenwerving 3 1.4 Deskundigheidsbevordering 4 Hoofdstuk 2 De toezichthoudende

Nadere informatie

De administratieve ondersteuning wordt verleend door administratief personeel verbonden aan de rechtbank Oost-Brabant, sector strafrecht.

De administratieve ondersteuning wordt verleend door administratief personeel verbonden aan de rechtbank Oost-Brabant, sector strafrecht. COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE PENITENTIARE INRICHTINGEN VUGHT JAARVERSLAG 2014 1. Inrichting De commissie van toezicht houdt toezicht op de Pen itentiaire Inrichting Vught. P.I. Vught is aangewezen als:

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 nummer: 14/3322/GA en 14/3394/GA betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Commissies van Toezicht

JAARVERSLAG. Commissies van Toezicht JAARVERSLAG Commissies van Toezicht P.I. Dordrecht 2013 en 2014 INLEIDING Voor u ligt het gecombineerde jaarverslag over de jaren 2013 en 2014 van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Afdeling Bestuursondersteuning en Personeelszaken maart 2005 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Klachtenregeling 5 3. Communicatie 10 4. Samenvatting en aanbevelingen 10 2 1.

Nadere informatie

JJI Den Hey-Acker. Vervolgonderzoek

JJI Den Hey-Acker. Vervolgonderzoek JJI Den Hey-Acker Vervolgonderzoek JJI Den Hey-Acker Vervolgonderzoek Mei 2013 Inhoudsopgave 2 JJI- Den Hey-Acker Inhoudsopgave 2 Voorwoord 6 Samenvatting 8 1 Inleiding 12 1.1 Aanleiding en doel 13 1.2

Nadere informatie

Hertoets samenwerking Schakenbosch en Schakenbosch College

Hertoets samenwerking Schakenbosch en Schakenbosch College Hertoets samenwerking Schakenbosch en Schakenbosch College Stap 2 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport (verdana 18) Subtitel (verdana 11,

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. Wat is een klacht? pag 1 2. Wat kan ik doen als ik een klacht heb? pag 2 3. De klachtencommissie pag 2 4.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT

COMMISSIE VAN TOEZICHT . B. 1 1111111111111111111 1 111111 COMMISSIE VAN TOEZICHT Detentiecentrum Schiphol Aan: Ministerie van Veiligheid & Justitie correspondentie: Postbus 16005 3500 DA Utrecht telefoon 030-2233561 fax 030-2233598

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht

Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht 1) Inrichting P.I. Veenhuizen, locatie Norgerhaven te Veenhuizen. De Commissie van Toezicht voorzitter dhr. dr. K.J.J. Waldeck leden dhr. mr. W.M. Bierens dhr. mr.

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de Commissie AedesCode

Jaarverslag 2015 van de Commissie AedesCode arverslag 2015 van de Commissie AedesCode 1. Inleiding De Commissie AedesCode toetst op verzoek van belanghebbenden het gedrag van leden van Aedes aan de AedesCode. De van toetsingsverzoeken en en door

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Middelburg, 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De klachtenprocedure 3. Het verslag in cijfers 3.1 Aantal klachten in 2014 3.2 Wijze van afdoening

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Juvaid

Justitiële Jeugdinrichting Juvaid Justitiële Jeugdinrichting Juvaid Inspectierapport Doorlichting Justitiële Jeugdinrichting Juvaid Inspectierapport Doorlichting Mei 2014 Inhoudsopgave 2 Justitiële Jeugdinrichting Juvaid Inspectie Veiligheid

Nadere informatie

De Hartelborgt Spijkenisse 90 58

De Hartelborgt Spijkenisse 90 58 Vragen van het Algemeen Dagblad over justitiële jeugdinrichtingen Klachten Het aantal klachten tegen justitiële jeugdinrichtingen (JJI s) dat gegrond is verklaard, is met 58 procent gestegen ten opzichte

Nadere informatie

Protocol Klachtenprocedure

Protocol Klachtenprocedure Protocol Klachtenprocedure FUNIQ BV Weteringdijk 27 8161 SE Epe Tel: 0578-641080 info@funiq.nl www.funiq.nl KvK: 61574546 IBAN: NL 33 TRIO 0197 9810 03 FUNIQ BV 2015 Klachtenprocedure funiq Inhoudsopgave:

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Risicoindicatoren. residentiële jeugdzorg, jeugdzorg plus en justitiële jeugdinrichtingen

Risicoindicatoren. residentiële jeugdzorg, jeugdzorg plus en justitiële jeugdinrichtingen Risicoindicatoren residentiële jeugdzorg, jeugdzorg plus en justitiële jeugdinrichtingen Inhoudsopgave Uitgangspunten 3 Risico-model 4 Risico-indicatoren 5 Toelichting op de indicatoren 6 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de accountant

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de accountant Informatie voor de accountant 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij door

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT

COMMISSIE VAN TOEZICHT COMMISSIE VAN TOEZICHT P.l. Veenhuizen, locatie Esserheem Aan: correspondentie: Postbus 50036 9400 LA Assen telefoon 088-3611331 fax 088-3610222 Kenmerk: Assen, 25juni 2014 Jaarverslag 2013 Commissie van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht P.I. De Geerhorst

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht P.I. De Geerhorst Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht P.I. De Geerhorst Jaarverslag 2014 CvT P.I. de Geerhorst pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 Inrichting 3 2 De Commissie van Toezicht 4 3 Algemeen 5 4 Activiteiten in

Nadere informatie

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden versie 2 dd. 12/12/2014 1. Inleiding Met de transitie jeugdzorg komen calamiteiten rond de hulp en zorg voor de jeugd veel nadrukkelijker op de lokale (politiek

Nadere informatie

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen Definities Artikel 1: In dit Reglement wordt verstaan onder: 1.1 Commissie: de Geschillencommissie NKH; 1.2 NKH: het Nationaal Keurmerk

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 Klachtenreglement CIZ 2015 Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtencommissie Tandarts Support. Jaarverslag 2013

Klachtencommissie Tandarts Support. Jaarverslag 2013 Klachtencommissie Tandarts Support Jaarverslag 2013 Klachtencommissie Tandarts Support PC. Hooftstraat 5-11 1071 BL AMSTERDAM 020-2602166 klachtenregeling@tandartssupport.nl www.tandartssupport.nl Van

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs

Jaarverslag 2013. Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs Jaarverslag 2013 Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs Landelijke Klachtencommissie Algemeen Bijzonder Onderwijs Postbus 95572 2509 CN Den Haag T 070 331 52 44 F 070 331 52

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013 Reglement houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode Herzien 1 maart 2013 Afdeling 1. Inleidende bepalingen Artikel 1. Definitiebepalingen De definitiebepalingen uit de Gedragscode gelden

Nadere informatie

Klachtenregeling (herziene versie)

Klachtenregeling (herziene versie) Klachtenregeling (herziene versie) Intentieverklaring van het bestuur (Voorzitter College van Bestuur) Het bestuur van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede hecht er waarde aan dat de werknemers in

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Budget. Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder:

Klachtenregeling Stichting Budget. Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: Klachtenregeling Stichting Budget Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. De Stichting: Stichting Budget gevestigd te Haarlem aan de Robert Kochlaan 536

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE KLACHTENCOMMISSIE BIJ INTERMETZO 2014

JAARVERSLAG VAN DE KLACHTENCOMMISSIE BIJ INTERMETZO 2014 JAARVERSLAG VAN DE KLACHTENCOMMISSIE BIJ INTERMETZO 2014 november 2015 M.C. de Kruijf november 2015 Pagina 1 1. Samenstelling van de klachtencommissie en het secretariaat De klachtencommissie was gedurende

Nadere informatie

Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender

Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender Hertoets Stap 2 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie

Nadere informatie

Taxatie. Afgeven taxatierapport zonder inspectie/opname door taxateur zelf.

Taxatie. Afgeven taxatierapport zonder inspectie/opname door taxateur zelf. Taxatie. Afgeven taxatierapport zonder inspectie/opname door taxateur zelf. Een makelaar wordt door de NVM verweten dat zij een taxatierapport heeft afgegeven zonder dat zij het te taxeren object zelf

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Uitgebracht in april 2015. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Amsterbaken. Inspectierapport Doorlichting

Justitiële Jeugdinrichting Amsterbaken. Inspectierapport Doorlichting Justitiële Jeugdinrichting Amsterbaken Inspectierapport Doorlichting Justitiële Jeugdinrichting Amsterbaken Inspectierapport Doorlichting Oktober 2013 Inhoudsopgave 2 Justitiële Jeugdinrichting Amsterbaken

Nadere informatie

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in BJ Brabant, locatie Grave

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in BJ Brabant, locatie Grave Rechtspositie en veiligheid van jongeren in BJ Brabant, locatie Grave Locatierapport Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2011 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg voert haar stapsgewijs toezicht uit bij

Nadere informatie

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen Klachtenreglement Stichting Audiologische Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede gericht aan de Klachtencommissie SAO

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht

Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht o B. 11111110 11111 1111 11111111 Cr) Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht 1) Inrichting P.I. Veenhuizen, locaties Norgerhaven, Groot Bankenbosch en Fleddervoort te Veenhuizen. De locatie Groot Bankenbosch

Nadere informatie

rekenschap Advies & Faciliteiten Juridische Zaken en Veiligheid

rekenschap Advies & Faciliteiten Juridische Zaken en Veiligheid rekenschap Advies & Faciliteiten Juridische Zaken en Veiligheid Grote Kerkplein 15 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 23 94 JN.Kuiper@zwolle.nl www.zwolle.nl Verslag klachtenbehandeling 2014

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Klachtencommissie Goed Bestuur MBO Reglement Taak: externe klachtenprocedure (Branchecode goed bestuur in het MBO, paragraaf 5.3.)

Klachtencommissie Goed Bestuur MBO Reglement Taak: externe klachtenprocedure (Branchecode goed bestuur in het MBO, paragraaf 5.3.) Klachtencommissie Goed Bestuur MBO Reglement Taak: externe klachtenprocedure (Branchecode goed bestuur in het MBO, paragraaf 5.3.) Inleiding Bij besluit van het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen

Nadere informatie

Stichting Peuterplein. Klachtenprocedure. Stichting Peuterplein

Stichting Peuterplein. Klachtenprocedure. Stichting Peuterplein Stichting Peuterplein Klachtenprocedure Stichting Peuterplein November 2013 Klachtenprocedure Stichting Peuterplein Artikel 1 Indienen van een klacht 1.1 Het recht tot het indienen van een klacht komt

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN Artikel 1. begripsbepaling a. Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar

Nadere informatie

De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli

De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli Hertoets Utrecht, april 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie

Nadere informatie

Klachtenservice voor kleine en middelgrote organisaties in de zorg

Klachtenservice voor kleine en middelgrote organisaties in de zorg Klachtenservice voor kleine en middelgrote organisaties in de zorg Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. De klachtencommissie 3 Samenstelling klachtencommissie Vergaderfrequentie en afspraken

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Klachtencommissie bij de

Jaarverslag 2013. Klachtencommissie bij de Van der Hoeven Kliniek, Commissie van Toezicht bij de Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht bij de Van der Hoeven Kliniek, klachtencommissie bij de Kliniek voor Klinisch Intensieve Behandeling en klachtencommissie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei Klachtencommissie Informatie voor de klager Ziekenhuis Gelderse Vallei U heeft een klacht ingediend bij de klachtencommissie of overweegt dit te doen. U vindt hier informatie over de werkwijze van de klachtencommissie,

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sandra Hertogh advies coaching training

Sandra Hertogh advies coaching training Sandra Hertogh advies coaching training Protocol Klachtregeling Sandra Hertogh advies coaching training Sandra Hertogh Zoutmanstraat 46 2806XD Gouda Tel: 06-55742431 sandra@hertogh.me www.hertogh.me KvK

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Raad van Toezicht Haarlem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM

Raad van Toezicht Haarlem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Informatie aan niet-opdrachtgever. Ontbindende voorwaarde. Contractsbepalingen. Zelfstandig oordeel van de Raad van Toezicht t.o.v. arrest van het Gerechtshof. Klaagster heeft een woning gekocht die beklaagde

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers 105679 - Klacht over handelen in strijd met belangen leerling, onzorgvuldige klachtbehandeling, niet nakomen afspraken en onzorgvuldig voeren gesprek; PO SAMENVATTING Ouders klagen erover dat de directeur

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten Maashorst

Klachtenreglement voor cliënten Maashorst Klachtenreglement voor cliënten Maashorst De Stichting Maashorst; gevestigd te Reek overwegende dat van instellingszijde gestreefd wordt naar een hulpverlening aan cliënten van optimale kwaliteit; dat

Nadere informatie