Plan van Aanpak Welke doelstellingen worden gekozen? Stedelijk Kompas Welke concrete oplossingsrichtingen zijn mogelijk?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak Welke doelstellingen worden gekozen? Stedelijk Kompas Welke concrete oplossingsrichtingen zijn mogelijk?"

Transcriptie

1 Maatschappelijke ondersteuning 2007 Wat zijn de knelpunten in de maatschappelijke opvang? Plan van Aanpak Welke doelstellingen worden gekozen? Stedelijk Kompas Welke concrete oplossingsrichtingen zijn mogelijk? Flevoland Wat is de financiële opgave? (036) Hebt u vragen? Wilt u reageren? Meer informatie?

2 PLAN VAN AANPAK STEDELIJK KOMPAS FLEVOLAND (aanvulling op de regiovisie Maatschappelijke opvang ) GEMEENTE ALMERE DIENST MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 1 augustus 2007

3 Colofon Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus AE Almere T E. Inlichtingen bij: H. Feddema T E. Gemeente Almere / DMO 2

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Bestuurlijke uitgangspunten Waarom een Stedelijk Kompas Flevoland? Omvang probleem Hoofddoelstellingen Voorwaarden Financiering Stedelijk kompas Bijlage 1: Operationele doelstellingen Bijlage 2: Extra informatie omvang problematiek Bijlage 3: Regiovisie, knelpunten en oplossingsrichtingen kompas Bijlage 4: Financiële overzichten Gemeente Almere / DMO 3

5 1. Inleiding Landelijke doelstelling Het kabinet wil dat niemand tegen zijn wil op straat verblijft en dat er goede opvang is voor vrouwen die door situaties van huiselijk geweld niet thuis kunnen blijven. Daarvoor is het nodig dat mensen na hun verblijf in een opvangvoorziening de woon en zorgvoorzieningen krijgen die hen in staat stellen binnen hun mogelijkheden volwaardig aan de samenleving deel te nemen. Dit vraagt een samenhangend beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, wonen en welzijn en aanpalende terreinen. Met de invoering van de Wmo heeft het kabinet de mogelijkheden van de gemeenten om dit beleid te voeren, versterkt. Het Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang Rijk & G4 (verder het Plan genoemd) geeft aan dat beleid een extra impuls. Het voorziet centrumgemeenten en instellingen, binnen de bestaande wettelijke kaders, van nieuwe instrumenten. Die moeten het mogelijk maken dat voor de doelstellingen van het Plan (voor de G4, mensen in een kwetsbare situatie) een individueel trajectplan wordt opgesteld waarin de persoonlijke doelen zijn opgenomen op de terreinen wonen, inkomen, zorg en dagbesteding. Het uiteindelijke doel is dakloosheid sterk te verminderen.. 1 De staatssecretaris heeft alle overige 39 centrumgemeenten gevraagd ook een Plan op te stellen voor de uiterste datum van 1 april De vertaling van het Plan krijgt vorm in een Stedelijk kompas waarin elke centrumgemeente zijn koers lokaal en regionaal bepaald. Feitelijk wordt verwacht dat elke centrumgemeente in 2007 het kompas heeft ingericht en besloten dan wel reeds in uitvoering heeft genomen. Tijdens een regionale werkconferentie in juni 2006 heeft de centrumgemeente Almere samen met betrokken instellingen en gemeenten de intentie uitgesproken tot het opstellen van een Flevolands Stedelijk kompas. Het kompas is een intensivering van de reeds bestaande gezamenlijke aanpak in Flevoland in de regiovisie maatschappelijke opvang tot Het kompas geeft een extra impuls aan de aanpak van de problematiek van de dak- en thuislozen. Daarnaast wordt het kompas voorzien van nieuwe instrumenten analoog aan die van de G4 en voor zover toepasbaar in de Flevolandse situatie. 2. Bestuurlijke uitgangspunten Dit plan van aanpak heeft de status van concept. In november 2007 zal de gemeenteraad Almere dit plan in besluitvorming nemen. Flevoland is een jonge provincie. Almere is centrumgemeente Vrouwenopvang sinds 1999, Verslavingsbeleid in 2000, Maatschappelijke opvang in Almere niet in GSB beleid, Lelystad wel. Flevoland wil de leefsituatie van dak- en thuislozen of zij die dat dreigen te worden verbeteren en zodoende de vaak met hun gedrag gepaard gaande overlast en criminaliteit sterk verminderen. De kans op verloedering als gevolg van dakloosheid moet tot een minimum beperkt worden. Het gaat in Flevoland om minimaal 1100 dak- en thuislozen en naar schatting enkele honderden die dat dreigen te worden. Een deel van hen kampt met zware en complexe problemen en kunnen gemakkelijk tussen wal en schip vallen. Het kabinet en de G4 hebben vastgesteld dat er geen wettelijke wijzigingen nodig zijn om de problemen van deze groepen aan te pakken en waar dat kan op te lossen. Wel is het nodig om uitvoerders te voorzien van procedures en instrumenten die zij kunnen gebruiken om de bestaande aanpak doelmatiger en doeltreffender te maken. Centraal in het kompas staat een persoonsgerichte aanpak, gebaseerd op sluitende samenwerking, onderling vertrouwen en een oplossingsgerichte werkhouding. Doel is om de problemen op te lossen zonder de realiteit en haalbaarheid uit het oog te verliezen. De aanpak zal effectief en doelmatig zijn. De persoonsgerichte aanpak krijgt vorm doordat voor ieder van de doelgroep een trajectplan wordt opgesteld waarin de persoonlijke doelen zijn opgenomen op de terreinen wonen, zorg, inkomen en dagbesteding. Het trajectplan is niet vrijblijvend, noch voor de doelgroep, noch voor de betrokken instantie. 1 Brief staatssecretaris VWS aan de Tweede Kamer, 21 februari 2007 (derde rapportage over de uitvoering van het kabinetsstandpunt op het IBO-rapport, het Plan Verloedering en Overlast en Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang Rijk & G4). Gemeente Almere / DMO 4

6 In dit kompas is de gemeenschappelijke richting opgenomen van de gemeenten, de zorgkantoren, de woningcorporaties en zorgaanbieders. Ten grondslag liggen de overeenkomsten of contracten die gemeenten ( gaan ) sluiten met de organisaties in de zorg en het wonen. De gemeenten zorgen voor effectieve signalering en preventie en toeleiding tot zorg en opvang, een adequaat opvangvoorzieningenniveau, collectieve ziektekostenverzekeringen en toereikende schuldhulpverleningstrajecten; de woningcorporaties voor voldoende woonvoorzieningen,; de zorgkantoren zorgen voor de zorg in de hoeveelheden en specificaties die met de gemeenten is overeengekomen, daartoe in staat gesteld door het kabinet. Indicatiestelling vindt uniform plaats en passend binnen de AWBZ-aanspraken. De uitvoering van het kompas duurt zeven jaar tot In deze jaren worden geleidelijk alle doelgroepen opgenomen, mits voldoende financiering kan worden geboden. Aan het einde van de zeven jaar moet de doelgroep binnen de eigen mogelijkheden weer kunnen deelnemen aan de samenleving en moet de overlast en criminaliteit van de doelgroep verminderd zijn. Al veel eerder moet de instroom in de maatschappelijke opvang tot een minimum zijn gereduceerd omdat huisuitzettingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen of gepaard gaan met een woonalternatief en een goede aansluiting op nazorg waarmee instroom vanuit detentie geminimaliseerd wordt. Een zo groot mogelijk deel van de doelgroep moet zelfstandig kunnen wonen. Soms zal daarbij begeleiding nodig zijn. Daarvoor zullen passende woonvormen worden ontwikkeld, waarbij nieuwe woonvormen aan de onderkant van de woonladder worden ingezet. De G4 hebben afgesproken dat voor een deel van de doelgroep de aanpak kan betekenen dat zij moeten worden opgenomen in een intramurale voorziening, al of niet gesloten, omdat een bestaan daarbuiten voor hen niet haalbaar is. Het is niet duidelijk op dit moment of Flevoland een dergelijke groep in de toekomst zal moeten gaan voorzien van dergelijke vormen van langverblijf. Anderzijds heeft Flevoland door de vier en mogelijk in de toekomst vijf Justitiële Inrichtingen een forse extra opgave in de nazorg van gedetineerden. De planning en realisatie van enkele woonvoorzieningen voor volwassen ex-gedetineerden / veelplegers en minderjarige jongeren uit de Justitiële Jeugd Inrichting Rentray dient reeds in 2008 / 2009 plaats te vinden. Om de uitvoering van het kompas Flevoland goed voor elkaar te krijgen moeten in de eerste twee jaren goede procedures en instrumenten ingevoerd worden ter verbetering van de uitvoering. Het moet voor uitvoerders duidelijk zijn waar zij aan toe zijn en wat van hen wordt verwacht. Deze procedures en instrumenten kunnen overgenomen worden uit het Plan van Aanpak G4. Deels zal Flevoland zelf maatwerk moeten ontwikkelen in overeenstemming met de lokale gemeentelijke situatie. De procedures en instrumenten bestrijken de gehele keten van maatschappelijke opvang, vanaf de signalering tot en met de uitstroom naar een stabiele woonsituatie. Gemeenten zullen ( waar dat kan en het de beste oplossing is ) de komende jaren uitbreiding van capaciteit realiseren op basis van best practices. Rijk en Flevolandse gemeenten dragen samen dit kompas, maar ook maatschappelijke organisaties zoals de woningcorporaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders staan er achter en zullen bijdragen in de uitvoering. Rijk en G4 gaan op basis van de zorgbehoefte van de doelgroep voorlopig uit van een financiële dekking van het Plan voor 2/3 deel uit de AWBZ en voor 1/3 middels rijk en gemeente. Die verhouding is een aanname gebaseerd op de gewenste werkverdeling tussen AWBZ en gemeente, namelijk gemeente toeleidend, korte duur en regisserend, en de AWBZ langdurige zorg. Flevoland wil vooralsnog deze verhouding overnemen totdat uit voortgang en evaluatie anders blijkt. Op grond van de huidige gegevens is in Flevoland tot nu toe sprake van een omgekeerde verdeling: iets meer dan 1/3 deel AWBZ en iets minder dan 2/3 deel Gemeenten en Rijk. Een voorwaarde voor ophoging van het uitgavenniveau van rijkszijde voor deze doelgroep de komende jaren is dat gemeenten hun huidige uitgavenniveau voor deze doelgroep ( in gemeentebegrotingen 2007 ) tenminste zullen handhaven. Het Rijk beslist in 2007 over het nieuwe verdeelmodel maatschappelijke opvang of zal Flevoland vanaf 2008 compenseren indien tot uitstel van invoering nieuw verdeelmodel wordt besloten. Indien geen sprake is van compensatie door het Rijk worden de consequenties doorvertaald in dit kompas. Indien het resultaat van de landelijke discussie over de landelijke toegankelijkheid onbevredigend is voor Flevoland zal dit worden doorvertaald in het kompas met alle daarmee samenhangende consequenties. De toevoeging van de middelen voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) per 1 januari 2007 blijft na dit jaar op minimaal hetzelfde niveau gecontinueerd. De zes Flevolandse gemeenten en betrokken partijen komen driemaal per jaar bijeen in de Regionale Stuurgroep Maatschappelijke opvang / verslavingsbeleid om te bezien hoe het loopt met Gemeente Almere / DMO 5

7 de uitvoering van het kompas. Ook zullen dan de ambities worden bezien en zonodig worden bijgesteld. 3. Waarom een Stedelijk Kompas Flevoland? De regiovisie Maatschappelijke opvang wil de groei bijhouden door te voorzien in een basisvangnet voor dak- en thuislozen. Feitelijk wordt zij ruim voor 2010 door de groei ingehaald. De keten van preventie-opvang-herstel wordt hierdoor extra kwetsbaar. Uit de voortgang blijkt dat de druk op de capaciteit van het aanbod van preventie tegen dakloosheid, de opvang en het herstel door middel van begeleid wonen en dagbesteding is toegenomen. Dak- en thuisloze jongeren, gezinnen, zorgmijders, chronische (deels overlastgevende) verslaafden en exgedetineerden vormen de hoofdgroepen. Oorzaken zijn: 1. Ontbreken van buffercapaciteit voor opvang vanwege de historische achterstand van 1,4 miljoen euro per jaar ( 1,5 mln historische achterstand in 2008 ) voor Flevoland zonder compensatie door de rijksoverheid. 2. Nieuwe doelgroepen worden zonder extra budget overgeheveld naar de gemeenten vanuit het rijk: ex-gedetineerden en veelplegers in het kader van nazorg na detentie en toekomstig de plegers van huiselijk geweld in het kader van het nieuwe wetsvoorstel Huisverbod plegers huiselijk geweld. 3. Ontbreken van voldoende groeicapaciteit voor de basisopvangvoorzieningen en het begeleid wonen. 4. Onvoldoende differentiatie in het aanbod. 5. Onvoldoende inzet van AWBZ middelen in woonvoorzieningen. Het Kompas biedt de kans een deel van de achterstand in te halen en beter de groei bij te houden tot en met De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) versterkt het Kompas kwalitatief. De Wmo betekent meer gemeentelijke regie en een integrale beleidsmatige aanpak van kwetsbare groepen. De concrete doelstellingen in de regiovisie worden in het Kompas uitgebreid en geïntensiveerd. De noodzakelijke financiële middelen worden uitgebreid middels de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) en mogelijk in de toekomst een nieuw landelijk verdeelmodel maatschappelijke opvang verslavingsbeleid - OGGz. De staatssecretaris van het Ministerie van VWS zet zich in voor ophoging van regionale plafonds in de AWBZ indien een tekort als knelpunt in het kompas wordt aangetoond. De relatie tussen de regiovisie, Wmo en het kompas wordt onderstaand weergegeven. 5 Hoofddoelstellingen / ambities Flevoland Doelstellingen Operationeel Wmo prestatieveld 7 Wmo prestatieveld 8 Planning/jaren SK Wmo prestatieveld 9 Regiovisie Maatschappelijke opvang Gemeente Almere / DMO 6

8 4. Omvang probleem In Flevoland leven in de zes gemeenten minimaal 1100 mensen als dak- en thuisloos in een (zeer) kwetsbare situatie. Daarnaast naar schatting enkele honderden die dat dreigen te worden. Een deel van hen verkommerd en verloederd. Ongeveer de helft van hen leeft in de gemeente Almere en daaropvolgend de gemeente Lelystad. In de gemeenten Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk leven een relatief kleiner aantal (zeer) kwetsbare mensen. Een deel van deze mensen leidt aan psychiatrische stoornissen (inclusief verslaving) of heeft ernstige psychosociale problemen. Op basis van praktijkervaring in Flevoland wordt ruwweg geschat dat 75% van de doelgroep dak- en thuislozen en chronisch verslaafden vier tot zes problemen heeft en 15% zeven tot tien problemen. Daarbij wordt geschat dat 70 tot 80% een beperkte tot zeer beperkte of geen zelfredzaamheid (ong. 5%) zal bereiken. Ter voorkoming van terugval hebben zij langdurige ondersteuning langer dan één jaar en soms permanent nodig. Bevolkingsgroei Flevoland 2 : 1986: : Groei in 21 jaar meer dan een verdubbeling. Groei vanaf 1999 is circa inwoners of ruim 22%. Prognose 2010 en 2015 respectievelijk en inwoners. De leeftijdsopbouw per 1 januari 2006 is enigszins afwijkend ten opzichte van Nederland. Leeftijdsgroep 0-19 is 29,8% tegenover 24,3% landelijk, in de leeftijdsgroep komen Flevoland en Nederland overeen namelijk 61,4%, bij de groep van 65 jaar en ouder scoort Flevoland duidelijk lager met 8,8% ten opzichte van 14,3% landelijk. De Flevolandse bevolking is nog steeds relatief jong. De Flevolandse gemeenten dragen door haar relatief jonge(re) doelgroepen de grote stadsproblemen van de toekomst in zich. Het aantal dak- en thuislozen over 2006 is Van deze groep is 21% ( 192 ) afkomstig van buiten Flevoland. Kenmerken dak- en thuislozen: gemiddeld 32 jaar ( relatief jong ), vooral het aandeel twintigers ( jongvolwassenen ) is opvallend groot: 20 tot en met 29 jaar omvat 32% van het totaal! 63% Is man, 37% is vrouw. Autochtoon 59% en 41% allochtoon. Per 1000 inwoners kent Almere 4 verslaafden en 3 dak- en thuislozen. Lelystad kent per 1000 inwoners 5 verslaafden en ook 3 dak- en thuislozen. De Flevomonitor 2005 en 2006 geven een geringe overlap aan van respectievelijk 2,3% en 4% op de drie thema s dak- / thuisloosheid, verslaving en huiselijk geweld. Over 2006 blijkt specifiek op de thema s dak- / thuisloosheid en verslaving dat 7% van alle verslaafden in Flevoland is dak- of thuisloos en 9% van alle dak- en thuislozen is verslaafd. Uit de registraties van de instellingen blijkt verder niet dat ex-gedetineerden en veelplegers regelmatig terecht komen in de maatschappelijke opvang. Wel is behoefte aan gespecialiseerde RIBW woonvoorzieningen voor ex-gedetineerden, veelplegers en jongeren die uit de JJI komen. Over het geheel is behoefte aan zowel meer basis ( opvang ) voorzieningen als begeleide en beschermde woonvoorzieningen voor jongeren, gezinnen en volwassenen. In de volgende tabel wordt de omvang naar doelgroep weergegeven. 2 Provincie Flevoland 3 Flevomonitor 2006 Kwetsbare groepen en Huiselijk geweld, Benschop A. e.a., Universiteit van Amsterdam, Rozenberg Publicers, Gemeente Almere / DMO 7

9 Tabel 1a : Categorieën kwetsbare personen in Flevoland in 2006 ( met geringe overlap met M.O. ) 2006 Totaal Flevoland Chronisch ( deels overlastgevende ) verslaafden 4 psychiatrie / verslaving / dubbele diagnose 100 Zorgmijders 5 ( deels overlastgevend ) psychiatrische stoornis verslaving / dubbele diagnose Uitstroom 6 aantal volwassen gedetineerden 7 in Flevoland Gedetineerden totaal Waarvan zonder huisvesting Aantal volwassen veelplegers 8 ( unieke personen) in Flevoland Veelplegers totaal 18+ Waarvan zonder huisvesting Instroom JJI 9 vanuit de provincie Flevoland 18- in JJI 10 Waarvan strafrechtelijk Waarvan civielrechtelijk Tabel 1b : Doelgroep Maatschappelijke opvang totaal Flevoland in 2006 (unieke personen) 2006 Totaal Flevoland Daklozen Thuislozen Volgens opgaaf (deels schatting) van de Tactusgroep-Cad, Kwintes RIBW en het Leger des Heils. 5 GGD Flevoland jaarcijfers 2006 meldpunt Vangnet & Advies en Flevomonitor De cijfers betreffen niet het aantal unieke personen. Landelijk zit in % van de totaalgroep 2 keer vast en 2% van de totaalgroep zit 3 keer vast. Absoluut zitten 70 personen 2 keer vast en 14 personen zitten 3 keer vast. 1 Deze cijfers zijn exclusief inwonend bij familie, aangezien het percentage gedetineerde die verwachten na detentie bij familie te wonen 4% lager is dan het percentage wat voor detentie bij familie inwoont. 7 Bron: Projectleiders Integrale Veiligheid gemeenten Lelystad en Almere. Zij hebben gegevens gebruikt van Politie Flevoland, Veelpleger informatiepunt, Dienst Justitiële Inrichtingen en het Justitieel Casus Overleg. 8 Definitie veelpleger (bron: Veelplegers Almere in Beeld, Adviesbureau van Montfoort, 2004): -Alle personen van 18 jaar en ouder die over een periode van 5 jaar (waarvan het peiljaar 8 het laatste jaar vormt) binnen X-POL minstens 10 keer als verdacht van enig misdrijf staan geregistreerd, waarvan tenminste 1 keer in het peiljaar. -Alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar die over een periode van 5 jaar (waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt) binnen X-POL minstens 5 keer als verdacht van enig misdrijf staan geregistreerd, waarvan tenminste 1 keer in het peiljaar. 9 DJI/ID, Tulp jeugd, Landelijke achtergrondgegevens 18- ( gemiddelden over de periode vanaf 2000 t/m 2006 ): Ruim 80% van de jongeren in een JJI zijn van het manlijk geslacht. Ongeveer driekwart van de jongens is bij opname 15, 16 of 17 jaar, ruim tweederde van de meisjes vallen in deze leeftijdgroep. Ruim 75% van de jongeren stroomt vanuit een strafrechtelijke oorzaak in bij de JJI. Van de ruim 75% van de jongeren die vanuit een strafrechtelijke oorzaak instromen bij een JJI gaat het bij 93% om preventieve hechtenis, bij 6% om jeugddetentie en bij 1% om een PIJ-maatregel. Bij de civielrechtelijk geplaatste jongeren gaat het om 98% om OTS en in 2% om voogdij. Tenslotte zit 0.4% van de jongeren in vreemdelingenbewaring. Na de eerste instroom wordt 54% van de jongeren geplaatst in Rentray, het Poortje en het JOC (het jongeren opvangcentrum). Wat betreft de nationaliteit heeft 85% van de jongeren de Nederlandse nationaliteit, 4% is Marokkaans, 2% Surinaams. 11 Daklozen: zij die geen vaste verblijfplaats / vast adres meer hebben en aangewezen zijn op dag / nachtopvang, inloophuizen, inwonen bij familie, kennissen etc. Thuislozen: bewoners van 24 uurs woonvoorzieningen / pension / beschermde woonvoorzieningen en ambulant begeleid wonen in onzelfstandige huisvesting. Gemeente Almere / DMO 8

10 5. Hoofddoelstellingen Uitgangspunten 1. In Flevoland kan gekozen worden voor drie ambitieniveaus: de huidige variant, de middenvariant en de maximale variant. Plan van aanpak Resultaat Bijdrage Rijk per jaar mln. Maatschappelijke opvang (MO) Huidige situatie Achterstand basisvoorzieningen is ( historisch verdeelmodel MO/VB + OGGz ) 54% t.o.v. maximum. Groei wordt niet bijgehouden. Overzicht exclusief AWBZ en exclusief inzet middelen gemeenten begroting ( 2007 ) Ambitie 1 Plan van aanpak MO Resultaat Bijdrage Rijk per jaar mln. Middenvariant Achterstand basisvoorzieningen is ( model B + OGGz ) 39% t.o.v. het maximum. Groei wordt onvoldoende bijgehouden. Overzicht exclusief AWBZ en exclusief inzet middelen gemeenten begroting ( 2007 ) Ambitie 2 Plan van aanpak MO Resultaat Bijdrage Rijk per jaar mln. Maximale variant Achterstand basisvoorzieningen ( model B + OGGz + maximaal noodzakelijke middelen ) opgelost. Groei wordt bijgehouden. Overzicht exclusief AWBZ en exclusief inzet middelen gemeenten begroting ( 2007 ) Om ambitie 2, de maximale variant te behalen is extra 3,8 mln nodig. Bij ambitie 1, de middenvariant vermindert het tekort naar 2,7 mln. Er is nauwelijks oneigenlijk gebruik AWBZ middelen door opschoning in 2005 ( o.a. sluiten sociaal pension en aangepaste voortzetting in RIBW voorziening ). Derhalve is vrijwel geen compensatie meer mogelijk middels ombouw MO middelen naar AWBZ. Gemeentelijke bijdragen ten opzichte van totaal rijksmiddelen 2007 is 63%! Bij ambitie 2, maximale variant, blijft gemeentelijke bijdrage op een goed niveau namelijk 29%. Dit percentage geeft geen aanleiding om de gemeentelijke middelen te verhogen. 2. Flevoland kan een behoorlijke inhaalslag maken als de middenvariant wordt mogelijk gemaakt door het Rijk. Het uitstel tot invoering van een nieuw verdeelmodel per 1 januari 2008 continueert de forse historische achterstand in het huidige verdeelmodel. 3. Financiering van de geïndiceerde langdurige zorg middels de AWBZ dient zo min mogelijk ingeperkt te worden door budgetplafonds. Anders kunnen niet de gewenste voorzieningen gerealiseerd worden en niet binnen de gestelde termijn van maximaal zeven jaar. 4. Gestreefd wordt naar een sluitende en evenwichtige keten van vroegsignalering preventie, opvang, handhaving en herstel. 5. Conform de regiovisie maatschappelijke opvang zijn de bestuurders overeengekomen activiteiten op het terrein van preventie, handhaving en herstel mede tot de gemeentelijke verantwoordelijkheden te rekenen. De kortverblijf bed-bad-brood basisvoorzieningen dienen zoveel mogelijk vanuit rijksmiddelen bekostigd te worden. 6. De provincie is op grond van haar wettelijk Jeugdzorg taak mede verantwoordelijk voor adequate opvang en zorg van dak- en thuisloze gezinnen en jongeren tot 18 jaar. 7. Om cliënten meer keuzemogelijkheden aan te bieden dient gestreefd te worden naar differentiatie in het aanbod en het aantal zorgaanbieders van opvang en wonen met zorg. 8. Dak- en thuislozen worden zoveel als haalbaar en mogelijk persoonsgerichte (individuele) trajectplannen aangeboden van opvang-zorg-wonen-inkomen-dagbesteding of werk. Gemeente Almere / DMO 9

11 Hoofddoelstellingen Stedelijk kompas Flevoland De Flevolandse doelstellingen zijn in volgorde van belangrijkheid en haalbaarheid opgenomen. Als uitgangspunt is genomen continuering van de huidige situatie op basis van het historische verdeelmodel inclusief de extra OGGz middelen ( niveau 2007 ). Tabel 2: Prioritering en planning hoofddoelstellingen Hoofddoel Meer Preventie 2 Meer Voorzieningen 3 Meer Nazorg detentie 4 Overlastvermindering 5 Minder Uitval zorg 1. Preventie: Dakloosheid ten gevolge van huisuitzetting komt ( vrijwel ) niet meer voor. Het aantal huisuitzettingen is in 2012 gedaald tot minder dan 30% van het aantal in Het doel wordt in vijf jaar behaald. De G4 in zeven jaar. Vertaald naar de aantallen huisuitzettingen in de steden leidt de doelstelling tot de volgende streefgetallen: Tabel 3: gerealiseerde huisuitzettingen Huisuitzettingen Almere Lelystad Noordoostpolder Dronten Zeewolde Urk Voorzieningen: 80% Van de huidige minimaal 1100 ( = 880 ) dak- en thuislozen en 70% van de dak- en thuislozen die er vanaf nu bijkomen, zijn voorzien van inkomen, van structurele vormen van woonvoorzieningen passend bij de betrokken individuen, van nietvrijblijvende evidence based zorgtrajecten ( ) en, voor zover mogelijk, van vormen van werk die haalbaar zijn. In het Plan van aanpak G4 wordt 100% nagestreefd. Deze doelstelling betreft een omvangrijk aantal operationele doelen op het gebied van opvang- en begeleide woonvormen en dagbesteding of werk. Zie bijlage 1, p Nazorg detentie: Dakloosheid ten gevolge van detentie komt in 2014 substantieel minder voor. In het Plan van aanpak G4 is als doelstelling opgenomen dat dakloosheid (vrijwel) niet meer voor komt. Flevoland kent momenteel vier justitiële inrichtingen: 1. Penitentiaire Inrichting Flevoland waaronder vallen PI Almere-Binnen ( 360 plaatsen ) en PI Lelystad ( 632 plaatsen. Per november 2007 teruggebracht naar 584 plaatsen i.v.m. sluiting van de noodcapaciteit ). 2. Justitiële Jeugd Inrichting Rentray Lelystad 3. TBS Oostvaarderskliniek Almere ( 135 plaatsen en op termijn 168 ). De PI Lelystad zal misschien worden uitgebreid. Met het Rijk wordt gesproken over een eventueel extra Justitiële Jeugd Inrichting Almere. De nazorg van gedetineerden vormt een grote opgave voor Flevoland. In het Bestuursakkoord rijk en gemeenten Samen aan de slag van 4 juni 2007 is vastgelegd dat de nazorg voor ex-gedetineerden versterkt moet worden en verbreed. Het kabinet en de VNG maken in 2007 afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot exgedetineerden en de benodigde middelen. Deze taken etc staan naast de afspraken over de nazorg aan ( actieve ) veelplegers. Gemeente Almere / DMO 10

12 4. Overlastvermindering: Bij een nader te bepalen deel van de doelgroep is in 2014 het overlastgevend gedrag verminderd. In het Plan van aanpak G4 is tot maximaal 75% minder als doelstelling opgenomen. Overlastvermindering hangt sterk samen met de aanwezigheid van sluitende afspraken met betrekking tot de preventieve OGGz, de aanpak van de nazorg in het kader van het Integrale veiligheidsbeleid en de voorzieningen ( zorg-wonen-werk ) die worden geboden. De realisatie van een sluitende aanpak en voorzieningen moeten vanaf 2010 een vermindering van het overlastgevend gedrag tot gevolg hebben. De G4 meet de doelstelling aan de hand van de afspraken in het kader van GSB III. Meting vindt plaats met behulp van de veiligheidsmonitor op de indicatoren aantal strafbare feiten en aantal meldingen van overlast. Almere is geen GSB gemeente. Om toch landelijke vergelijkbaarheid mogelijk te maken heeft de gemeente vanaf 2006 in haar jaarlijkse wijkpeilingen de indicatoren opgenomen zoals deze in GSB III worden gebruikt. Onder meer de indicatoren die vallen onder overlast, dreiging, veiligheidsbeleving en vermogensdelicten. De wijkpeiling 2006 Almere geeft het beeld weer wat de inwoners van Almere van hun wijk hebben. Politiegegevens zijn niet opgenomen. In de Veiligheidsmonitor Almere 2005 zijn wel politiegegevens, onder andere incidenten overlast, opgenomen. In het algemeen geldt dat Almere Flevoland ten dele registraties kent over misdrijven en overlastmeldingen van de doelgroepen dak- en thuisloze veelplegers, dak- en thuisloze chronisch verslaafden, overlastgevende zorgmijders, overlastgevende drugs- en alcoholverslaafde jongeren. In het kader van dit kompas zal Almere mede in overleg met de overige gemeenten bezien of en indien mogelijk hoe de diverse registraties kunnen worden verzameld. Aan de hand daarvan kan een percentage aan de doelstelling worden gekoppeld. 5. Uitval zorg: Dakloosheid ten gevolge van uitval uit zorginstellingen komt (vrijwel) niet meer voor. Deze doelstelling hangt samen met zowel de mogelijkheden tot afspraken met zorginstanties over voortijdig uitplaatsen van cliënten als het voorzieningenniveau in de opvang en woonvoorzieningen. Op deze onderdelen dient eerst fors geïnvesteerd te worden. Niet eerder dan vanaf 2011 kan een gunstig resultaat verwacht worden op deze doelstelling. Gemeente Almere / DMO 11

13 6. Voorwaarden 1. Bestuurlijke afspraken: Jaarlijks bespreken de gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars, CIZ kantoren en woningcorporaties de voortgang en planvorming van het kompas. De centrumgemeente is trekker. Gestreefd wordt voor 1 mei 2008 naar een afspraken convenant tussen de gemeenten, beide Zorgkantoren en -verzekeraars, provincie en woningcorporaties over de planning van voorzieningen en middelen in het kompas. De Regionale Stuurgroep Maatschappelijke opvang - Verslavingsbeleid Flevoland ( inclusief de OGGz en het Huiselijk geweld / Vrouwenopvang ) zal driemaal per jaar bijeenkomen om de voortgang en uitwerking van het kompas te bespreken. De provincie zal ambtelijk namens de gedeputeerde Zorg in de stuurgroep vertegenwoordigd zijn. 2. Groei sociale huurwoningen: In het kader van dit kompas wordt voor 2008 een planning opgesteld voor de noodzakelijke behoefte aan het aantal sociale huurwoningen ten behoeve van de doorstroom en uitstroom van cliënten. Deze planning wordt jaarlijks aangepast. Gemeenten spannen zich samen met de corporaties zo maximaal mogelijk in te voldoen aan de vraag. 3. Beschikbaarheid locaties voor groei van woonvoorzieningen: Om tegemoet te komen aan de noodzakelijke groei van woonvoorzieningen dient rekening gehouden te worden met de tijdige beschikbaarheid van huisvestingsmogelijkheden. Gemeenten en corporaties nemen de planning van locaties op in hun lokale overeenkomsten. 4. Investeringsbudgetten: Gemeenten bepalen samen met de zorgaanbieders en zorgkantoren op welke wijze investeringsmiddelen in opvang- en woonvoorzieningen worden gefinancierd. De provincie biedt actief haar mogelijkheden aan in het kader van financiële opstart- en projectsubsidies en investeringssubsidies. 5. Registratie en onderzoek: Zorgaanbieders registreren de aantallen cliënten en hun problemen. Uit de Flevomonitor blijkt dat veel belangrijke cliëntinformatie niet of niet voldoende juist wordt opgenomen in de registratiesystemen. Met elke zorgaanbieder worden duidelijker registratieafspraken overeengekomen vanaf 2008 in het kader van de subsidieafspraken en het kompas. Het doel is dat instellingen nauwgezetter gaan registreren. Door de monitor groeit de kennis over de doelgroep dak- en thuislozen in Flevoland. Omvang, hoofdkenmerken, trends en de overlap met verslaving en huiselijk geweld komen steeds scherper in beeld. Aanvullend op de monitor is onderzoek nodig om de ( deels overlastveroorzakende en deels dak- of thuisloos ) chronische groep verslaafden en de groep overlastgevende zorgmijders in kaart te brengen. Het onderzoek zal ook inzicht moeten geven in de behoeften aan wonen, zorg en dagbesteding / werk. Gemeente Almere / DMO 12

14 7. Financiering Stedelijk kompas Het Stedelijk kompas wordt gefinancierd door de rijks- en gemeentelijke overheden, de zorgkantoren en zorgverzekeraars alsmede de provinciale overheid. Daarnaast worden bijdragen verwacht van de woningcorporaties in Flevoland. Partijen moeten met elkaar sluitende en meerjarige afspraken overeenkomen. Verhouding rijk gemeente en AWBZ Het Rijk verwacht dat de 43 regio s de inzet van gemeentelijke middelen minimaal handhaven op het huidige niveau en waar nodig laten groeien. Tussen het Rijk en de G4 is een kostenverhouding ( aanname ) afgesproken van eenderde deel gemeentelijke en rijksmiddelen en tweederde deel AWBZ. De verhouding voor Flevoland is onder het huidige verdeelmodel ( exclusief de Vrouwenopvang AWBZ in 2007 ): Tabel 4: Financiële verhouding Gemeenten-Rijk-AWBZ 2007 Euro % Van totaal Zes gemeenten % Rijksdoeluitkeringen % MO/VB/OGGz AWBZ % Totaal % NB: overzicht exclusief rijksmiddelen voor de vrouwenopvang. 1 Mogelijk is het werkelijke bedrag AWBZ iets lager ( tot maximaal lager ). De tabel toont bij benadering een omgekeerde verhouding aan dan ( in principe landelijk ) gewenst. Het aandeel AWBZ zou aanzienlijk dienen te groeien naar 2/3 deel in plaats van het huidige iets meer dan 1/3 deel in Flevoland. Relatie tussen de rijksmiddelen Maatschappelijke opvang en OGGz De OGGz middelen zijn enerzijds geoormerkte middelen in 2007 toegevoegd aan de specifieke uitkering maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid, anderzijds zijn de middelen vrij besteedbaar voor alle centrumgemeenten zolang zij ten goede komen aan dak- en thuislozen, verslaafden en zorgmijders met complexe meervoudige problematiek. De centrumgemeente mag derhalve besluiten de middelen anders dan voor toeleiding van zorgmijders in te zetten. In de regiovisie en dit stedelijk kompas wordt toegewerkt naar een sluitende aanpak voor de verschillende doelgroepen. Dat houdt in dat de ketenonderdelen goed samenhangen en in evenwicht met elkaar zijn. De continue cliëntstroom moet niet stokken van het ene onderdeel naar het andere door lange wachttijden en onevenwichtige capaciteitsverdeling over de ketenonderdelen heen. Het toegevoegde OGGz budget zal daarom ook voor doelstellingen in de maatschappelijke opvang worden ingezet. Financieel voorstel inzet OGGz middelen In overeenstemming met de vijf hoofddoelstellingen ( p.10 ) en de operationele doelstellingen ( bijlage 1, p. 15 ) is onderstaand de inzet en verdeling opgenomen van de rijksmiddelen voor de OGGz en de uitbreiding op grond van een nieuw verdeelmodel. Hypothetisch wordt uitgegaan van model B. De besluitvorming van het kabinet over een nieuw verdeelmodel is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Tabel 5: Voorstel tot OGGz inzet en uitbreiding Stedelijk kompas Flevoland OGGz doeluitkering bemoeizorg GGZ meldpunt Vangnet gemeenten bemoeizorg AMW MO dagopvang Almere MO dagopvang Lelystad MO gezinsopvang Gemeente Almere / DMO 13

15 Almere centraal coördinatiepunt ontwikkeling centraal coördinatiepunt en cliënt-volg-systeem uitbreiding Flevomonitor personele lasten centrumtaak kosten totaal restant/saldo HYPOTHESE MO nieuw verdeelmodel B = uitbreiding max basisvoorziening verslaafden Almere aanvulling centraal coördinatiepunt uitbreiding crisisopvang Lelystad nachtopvang Lelystad (herschikking naar rijksdoeluitkering) dagopvang Lelystad (herschikking naar rijksdoeluitkering) dagopvang Almere vrouwenopvang begeleid wonen Almere NB: besluitvorming Rijk over verdeelmodel is uitgesteld!! Gemeente Almere / DMO 14

16 Bijlage 1: Operationele doelstellingen Hoofddoel 1 Preventie: Dakloosheid ten gevolge van huisuitzetting komt ( vrijwel ) niet meer voor. Het aantal huisuitzettingen is in 2012 gedaald tot minder dan 30% van het aantal in Operationele doelen preventie 1. Elke gemeente heeft een schriftelijk protocol preventie huisuitzetting, waarin relevante partijen werkwijze en inspanningsverplichtingen hebben vastgelegd en uitvoeren. 2. Elke gemeente voert een integrale aanpak schuldhulpverlening uit. 3. Indien huisuitzetting leidt tot feitelijke dakloosheid geldt een opname plicht voor de twee crisisopvangcentra. 4. Uitbreiding OGGz meldpunt Vangnet & Advies / GGD 5. Uitbreiding GGz bemoeizorg 6. Uitbreiding AMW bemoeizorg 7. Ontwikkeling centraal coördinatiepunt (instrument 2 PvA G4) en cliënt-volg-systeem Draagt bij aan Trekker Financier(s) Gerealiseerd Indicator -Optimalisering keten afspraken vroegsignalering en vroege interventies. -Voorkomen huisuitzetting en dakloosheid. Elke gemeente N.v.t. Eind 2008 Aantal huisuitzettingen. Idem Elke gemeente Gemeenten, woningcorporaties, nutsbedrijven. Eind 2008 Idem Centrumgemeente Centrumgemeente Gefaseerde invoering vanaf 2008 tot eind 2010 Idem Centrumgemeente Gemeenten, Rijk, corporaties Gefaseerde invoering Idem Centrumgemeente Rijk, AWBZ, Zvw Gefaseerde invoering Idem Centrumgemeente Rijk Gefaseerde invoering Idem, draagt tevens bij aan alle andere hoofddoelen Centrumgemeente (externe opdracht) Rijk (deels model B) Eind 2008 Aantal uitgesproken schuldsaneringen Aantal huisuitzettingen Aantal bereikte zorgmijders Aantal bereikte zorgmijders Aantal bereikte zorgmijders N.v.t. Hoofddoel 2 Voorzieningen: 80% Van de huidige minimaal 1100 ( = 880 ) dak- en thuislozen en 70% van de dak- en thuislozen die er vanaf nu bijkomen, zijn voorzien van inkomen, van structurele vormen van woonvoorzieningen passend bij de betrokken individuen, van niet-vrijblijvende evidence based zorgtrajecten ( ) en, voor zover mogelijk, van vormen van werk die haalbaar zijn. 1. Dit hoofddoel omvat de functies opvang, handhaven (begeleide woonvormen) en herstel (dagbestedingsociale activering-werk). De functies hangen onderling sterk samen en met de functie preventie. De nadrukkelijke groei in de preventieve functie onder hoofddoel 1 en deels ook de andere hoofddoelen veroorzaken extra vraag naar opvang, begeleide woonvormen en dagbesteding: lichtere problematiek wordt weggehouden van de opvang, zwaardere problematiek wordt doorgeleid naar de opvang. Ten tweede neemt als gevolg van de groei van het aantal cliënten de vraag toe naar aanbod differentiatie: verschillende doelgroepen hebben verschillend aanbod nodig. Differentiatie verhoogt de keuzemogelijkheden van cliënten. 2. Financiering van de operationele doelen is op basis van de geformuleerde uitgangspunten over de verdeling van verantwoordelijkheden van de primaire financiers (gemeente, rijk, zorgkantoor en provincie). Operationele doelen opvang 1. Evaluatie project Instroom en doorstroom Draagt bij aan Trekker Financier(s) Gerealiseerd Indicator -Optimalisering ketenafspraken -Optimalisering Centrumgemeente Rijk Tweede helft 2007 Verblijfsduur van maximaal 6 weken Gemeente Almere / DMO 15

17 crisisopvangcentra 2. (Almere) Uitbreiding capaciteit jongeren en volwassenen Noodopvang door onttrekking gezinsunits 3. (Almere) realisatie 10 gezinsopvang units: maximaal 43 gezinssystemen per jaar 4. (Almere) realisatie dagopvang gekoppeld aan de Noodopvang 5. (Almere) realisatie basisvoorziening (overlastgevende) verslaafden 6. (Lelystad) verbreding toegang en uitbreiding crisisopvang 7. (Lelystad) bestaande nachtopvang deels onderbrengen in rijksdoeluitkering 8 (Lelystad) bestaande dagopvang deels onderbrengen in rijksdoeluitkering persoonsgerichte benadering cliënt -Optimalisering persoonsgerichte benadering cliënt -Uitbreiding opvangcapaciteit opvang per cliëntsysteem. Centrumgemeente Rijk, AWBZ Begin 2008 Aantal opgenomen cliënten. Idem Centrumgemeente Rijk, AWBZ, Provincie Medio 2008 Aantal opgenomen gezinnen Idem Centrumgemeente Rijk Begin 2008 Aantal cliënten Idem Centrumgemeente Rijk (model B), AWBZ N.t.b. Aantal verslaafden. Idem Centrumgemeente Rijk (model B) N.t.b. Aantal cliënten Idem Centrumgemeente Rijk (model B) N.t.b. Aantal cliënten Idem Centrumgemeente Rijk (model B) N.t.b. Aantal cliënten Onder de functie handhaven vallen alle vormen van begeleid en beschermd wonen. Het onderstaand overzicht is het resultaat van een ( voorlopige ) inventarisatie onder zorgaanbieders over de noodzaak tot het realiseren van woonvoorzieningen met begeleiding ( AWBZ ). De inventarisatie zal worden uitgewerkt naar een voorzieningen overzicht op basis van prioriteit, noodzakelijke omvang, planning, kosten, investeringen, huisvestingsmogelijkheden. Tevens zal bezien worden of ook andersoortige woonvoorzieningen beter / meer geschikt zijn voor een doelgroep vanwege innovatieve opzet en aanpak en multi-functioneel, kosten effectief gebruik. Uitgangspunt is steeds dat de cliënt maximaal geholpen kan worden en maximaal zelfstandig / zelfredzaam blijft of weer kan functioneren. Gemeente Almere / DMO 16

18 Functie handhaven: Inventarisatie extra kosten benodigde capaciteitsgroei begeleid en beschermd wonen Voorziening Vrouwenopvang begeleid wonen Vrouwenopvang RIBW zware multiproblematiek p.m. 3 MO Ambulant begeleid wonen MO Intensieve gezins(woon)begeleiding MO RIBW jongeren met GGZ MO RIBW Veelplegers MO Ambulant begeleid wonen tienermoeders Verslavingszorg basisvoorziening Verslavingszorg Hostel 3x RIBW Fasehuis RIBW Woonvoorziening dubbele-diagnose RIBW time-out plaatsen zorgmijders RIBW woonvoorziening zwerfjongeren RIBW uitstroom jongeren JJI p.m. Totaal Operationeel doel herstel 1. Beleidsontwikkeling sociale activering dak- en thuislozen door opstellen Plan van aanpak. 2. Uitvoering Plan van aanpak. Draagt bij aan Trekker Financier(s) Gerealiseerd Indicator Optimalisering persoonsgerichte benadering cliënt Gemeenten Gemeenten / WWB, AWBZ en Wmo Medio t/m 2014 Aantal trajecten Hoofddoel 3 Nazorg detentie: Dakloosheid ten gevolge van detentie komt in 2014 substantieel minder voor. Operationele doelen preventie dakloosheid na detentie 1. Invoering modelprocedure aansluiting nazorg bij ontslag uit detentie (analoog aan instrument 12 PvA G4). Draagt bij aan Optimalisering ketenafspraken nazorg, optimalisering persoongerichte aanpak, voorkomen dakloosheid na detentie Trekker Financier(s) Gerealiseerd Indicator Gemeenten Almere en Lelystad. Overige gemeenten dragen bij Gemeente, Rijk (Justitie), AWBZ Gefaseerde invoering Bepalen van soort idem idem idem Eind 2008 idem Aantal exgedetineerden in nazorg Gemeente Almere / DMO 17

19 en omvang voorzieningenniveau. Toelichting punt 1: Mede afhankelijk van afspraken Ministerie van Justitie en VNG in het kader van het Bestuursakkoord Samen aan de slag. Hoofddoel 4 Overlastvermindering: Bij een nader te bepalen deel van de doelgroep is in 2014 het overlastgevend gedrag verminderd. De doelstelling heeft een directe samenhang met en wordt wederzijds beïnvloedt door de voorgaande hoofddoelen. In deze context worden de operationele doelen nader bepaald. Gestart wordt met de aanpak van het registratievraagstuk en bepaling van de juiste indicatoren met bijbehorende percentages. Hoofddoel 5 Uitval zorg: Dakloosheid ten gevolge van uitval uit zorginstellingen komt (vrijwel) niet meer voor. Operationele doelen preventie uitval zorginstellingen 1. Uitval uit zorginstelling als registratie item opnemen in het cliënt-volgsysteem. 2. Bindende verwijsafspraken tussen relevante zorgaanbieders i.h.g.v. dreigende uitval. Draagt bij aan Trekker Financier(s) Gerealiseerd Indicator -Optimalisering ketenafspraken -Voorkomen dakloosheid Centrumgemeente Rijk Eind 2008 Aantal cliënten uitval. Idem Centrumgemeente Nader te bepalen afhankelijk van soort afspraken. Eind 2009 Aantal cliënten uitval. Gemeente Almere / DMO 18

20 Bijlage 2: Extra informatie omvang problematiek In Flevoland leven in 2005 ongeveer 3100 mensen als dak- en thuisloos, verslaafd of zijn slachtoffer van huiselijk geweld 12. De monitor 2005 betrof een nulmeting van geregistreerde cliënten en is een absolute ondergrens van de totale problematiek als gevolg van onvolledige registratiebestanden. De monitor heeft de overlap van individuele cliënten uitgefilterd. De Flevomonitor is een beleidsondersteunend instrument en geen cliënt-volg-systeem. De Flevomonitor 2006 rapporteert de volgende aantallen kwetsbare personen ( publicatie rapport oktober 2007 ). Tabel 1: Kwetsbare personen naar herkomst totaal 2006 Almere Lelystad NOP Dronten Zeewolde Urk Buiten Totaal Flevoland Daklozen Thuislozen Verslaafden Slachtoffers huiselijk geweld Aantallen per kolom per gemeente tellen niet op tot het totaal. Dit is omdat bij een deel van de cliënten de gemeente van herkomst onbekend is en de tabel inclusief 4% overlap in de thema s is. Aantallen betreffen unieke personen. Na correctie voor overlap blijven in totaal 4035 unieke personen over op de drie thema s. Tabel 2: Gerealiseerde huisuitzettingen totaal Woningcorporatie Almere Lelystad NOP Dronten Zeewolde Urk Totaal Ymere 56 GoedeStede 43 De Alliantie 46 Rest Almere 84 Centrada 62 Rest Lelystad 2 Mercatus 25 OFW 28 Woonpalet 1 Rest Zeewolde 3 Patrimonium 1 Totaal Toelichting: Almere: 63,3% Is afkomstig van de corporaties. Rest bestaat uit andere mogelijke huiseigenaren (64), koopwoningen (14) en onbekend (6). Circa 95% van alle ontruimingen heeft als oorzaak (huur)schuld, 5% door overlast, hennepkwekerijen, illegale bewoning, vertrek met noorderzon. Lelystad: van het totaal is 97% afkomstig van de woningcorporatie. 3% Anders. Zeewolde: 1 Bedrijfspand, 1 particuliere huurwoning, 1 sociale huurwoning, 1 hennepkwekerij. NOP: 24 Door schulden. 1 Anders. Dronten: 26 Door Schulden. 2 hennepplantages. Tabel 3: Meldingen Vangnet & Advies totaal V&A Almere Lelystad NOP Dronten Zeewolde Urk Totaal Aantal meldingen Van het totaal zijn 22 dakloos, 158 met psychosociale en/of psychiatrische problematiek en 76 personen met verslavingsproblenmatiek (incl. dubbele diagnose problematiek). In de sociale verslavingszorg zijn de aantallen bekend van de groep chronische drugsverslaafden. In veel gevallen is sprake van dubbele diagnose problematiek (verslaving en andere psychiatrische stoornissen) en dak- of thuisloosheid. 12 Flevomonitor 2005 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld, M. Wouters, A. Benschop & D.J. Korf, Rozenberg Publicers Corporaties en gemeentelijke stadsreinigingen. 14 GGD Flevoland. Gemeente Almere / DMO 19

M. Tuynman M. Planije. Het kán dus!

M. Tuynman M. Planije. Het kán dus! M. Tuynman M. Planije Het kán dus! Een doorbraak in het Nederlandse dakloosheidsbeleid. Evaluatie Plan van Aanpak maatschappelijke opvang in de vier grote steden, 2006-2014. M. Tuynman M. Planije Het kán

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Nota van B&W Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. G. Spijker Telefoon 5115584 E-mail: gspijker@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2007/449 Bijlage

Nadere informatie

Convenant openbare geestelijke gezondheidszorg De Valleiregio 2007-2011 4

Convenant openbare geestelijke gezondheidszorg De Valleiregio 2007-2011 4 3 Inhoudsopgave 3 Convenant openbare geestelijke gezondheidszorg De Valleiregio 2007-2011 4 Drieluik OGGZ De Valleiregio 2007-2011 15 Regionaal toelatingsprotocol woonschakel 4 38 4 Convenant Openbare

Nadere informatie

Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid

Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid Zwerfjongeren Aanpak en achtergrond voor beleid Zwerfjongeren Aanpak en achtergrond voor beleid Een verdieping en concretisering van gemeentelijke aanpak zwerfjongerenproblematiek Inhoudsopgave Ten geleide

Nadere informatie

Monitor OGGZ 2008-2009 Zuid-Holland Noord

Monitor OGGZ 2008-2009 Zuid-Holland Noord ... Monitor OGGZ 2008-2009 Zuid-Holland Noord Omvang risicogroepen en cliëntgroepen ten aanzien van preventie, signalering, opvang, zorg en rehabilitatie in de Openbare Geestelijke GezondheidsZorg Colofon

Nadere informatie

Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie

Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie 2009/06-101 101 - samenwerkingsmodel volwassen ex-gedetineerden - omslag.indd 1 26-6-2009 12:45:32 Samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Annemieke Benschop Dirk J. Korf. Flevomonitor 2010. Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Bonger Reeks

Annemieke Benschop Dirk J. Korf. Flevomonitor 2010. Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Bonger Reeks Annemieke Benschop Dirk J. Korf Flevomonitor Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld 9 Bonger Reeks FLEVOMONITOR FLEVOMONITOR Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v.

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Nota van B&W Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. F.J. Vonk Telefoon 5115641 E-mail: fvonk@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2006/1327 Te kopiëren:

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

MONITOR MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, OGGZ EN VERSLAVINGSZORG ZUID-HOLLAND NOORD 2006

MONITOR MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, OGGZ EN VERSLAVINGSZORG ZUID-HOLLAND NOORD 2006 MONITOR MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, OGGZ EN VERSLAVINGSZORG ZUID-HOLLAND NOORD 2006 Monitor Maatschappelijke Opvang, OGGZ en Verslavingszorg Zuid-Holland Noord 2006 3 Colofon Opdrachtgever: gemeente Leiden

Nadere informatie

Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden

Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden B. Bieleman S. Biesma H. Naayer J. Sikkema Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden November 2006 I NTRAVAL

Nadere informatie

WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden

WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden 2010-039 Werkboek Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden Colofon Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden Handreiking bij het Samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Programmabegroting 2009-2012

Programmabegroting 2009-2012 Programmabegroting 2009-2012 Cluster Centrale Staf, Vakteam Strategie & Control 1 Uitgave Gemeente Delft, augustus 2008 Druk Den Haag Media Groep Informatie Gemeente Delft, vakteam Strategie & Control,

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein 2015

Decentralisaties Sociaal Domein 2015 A gemeente Eindhoven Decentralisaties Sociaal Domein 2015 WIJeindhoven: landingsbaan voor de drie decentralisaties Mens & Maatschappij I.s.m. de sectoren Werk en Zorg & Inkomen Oktober 2013 mda/qc13018010

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 10 dec. 07 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Beschermd en weerbaar,

Nadere informatie

Herinrichting Sociaal Domein Eindhoven

Herinrichting Sociaal Domein Eindhoven Herinrichting Sociaal Domein Eindhoven Doorrekening maatschappelijke kosten en baten Concept Opgesteld door: LPBL: Merei Lubbe en Lauri de Boer Op verzoek van: Gemeente Eindhoven Datum: mei 2014 Inhoud

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden 2011-2014 Afdeling Beleid i.s.m. Werk, Inkomen & Zorg Inhoudsopgave I Inleiding 2 II De gemeentelijke taakstelling 4 III De uitvoering

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 9 november 2010 Onderwerp: Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht Voorgesteld besluit: De beleidsnota Centrum

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM Januari 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom Verantwoording 2009 9 maart 2010 Introductie Voor u ligt voor het eerst een geïntegreerde versie van de verantwoording van het voorgaande jaar en de planning voor

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Decentralisatie AWBZ: Begeleiding en Persoonlijke verzorging 4 1.1 Zorg op grond van de AWBZ 4 1.2 Wat is het doel van AWBZ

Nadere informatie

Veilig Thuis. Centrum gemeentelijke regiovisie. kindermishandeling 2015-2019 centrumgemeente Rotterdam 2011-2014. Actieprogramma aanpak

Veilig Thuis. Centrum gemeentelijke regiovisie. kindermishandeling 2015-2019 centrumgemeente Rotterdam 2011-2014. Actieprogramma aanpak ! Veilig Thuis Actieprogramma aanpak Centrum gemeentelijke regiovisie huiselijk huiselijk geweld geweld & en kindermishandeling 2015-2019 centrumgemeente Rotterdam 2011-2014 Van Centrumgemeente Vrouwenopvang,

Nadere informatie

Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief

Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief Inleiding.... 4 Hoofdstuk 1. Algemeen... 5 Inleiding.... 5 De decentralisaties in vogelvlucht... 6 Wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie