Plan van Aanpak Welke doelstellingen worden gekozen? Stedelijk Kompas Welke concrete oplossingsrichtingen zijn mogelijk?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak Welke doelstellingen worden gekozen? Stedelijk Kompas Welke concrete oplossingsrichtingen zijn mogelijk?"

Transcriptie

1 Maatschappelijke ondersteuning 2007 Wat zijn de knelpunten in de maatschappelijke opvang? Plan van Aanpak Welke doelstellingen worden gekozen? Stedelijk Kompas Welke concrete oplossingsrichtingen zijn mogelijk? Flevoland Wat is de financiële opgave? (036) Hebt u vragen? Wilt u reageren? Meer informatie?

2 PLAN VAN AANPAK STEDELIJK KOMPAS FLEVOLAND (aanvulling op de regiovisie Maatschappelijke opvang ) GEMEENTE ALMERE DIENST MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 1 augustus 2007

3 Colofon Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus AE Almere T E. Inlichtingen bij: H. Feddema T E. Gemeente Almere / DMO 2

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Bestuurlijke uitgangspunten Waarom een Stedelijk Kompas Flevoland? Omvang probleem Hoofddoelstellingen Voorwaarden Financiering Stedelijk kompas Bijlage 1: Operationele doelstellingen Bijlage 2: Extra informatie omvang problematiek Bijlage 3: Regiovisie, knelpunten en oplossingsrichtingen kompas Bijlage 4: Financiële overzichten Gemeente Almere / DMO 3

5 1. Inleiding Landelijke doelstelling Het kabinet wil dat niemand tegen zijn wil op straat verblijft en dat er goede opvang is voor vrouwen die door situaties van huiselijk geweld niet thuis kunnen blijven. Daarvoor is het nodig dat mensen na hun verblijf in een opvangvoorziening de woon en zorgvoorzieningen krijgen die hen in staat stellen binnen hun mogelijkheden volwaardig aan de samenleving deel te nemen. Dit vraagt een samenhangend beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, wonen en welzijn en aanpalende terreinen. Met de invoering van de Wmo heeft het kabinet de mogelijkheden van de gemeenten om dit beleid te voeren, versterkt. Het Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang Rijk & G4 (verder het Plan genoemd) geeft aan dat beleid een extra impuls. Het voorziet centrumgemeenten en instellingen, binnen de bestaande wettelijke kaders, van nieuwe instrumenten. Die moeten het mogelijk maken dat voor de doelstellingen van het Plan (voor de G4, mensen in een kwetsbare situatie) een individueel trajectplan wordt opgesteld waarin de persoonlijke doelen zijn opgenomen op de terreinen wonen, inkomen, zorg en dagbesteding. Het uiteindelijke doel is dakloosheid sterk te verminderen.. 1 De staatssecretaris heeft alle overige 39 centrumgemeenten gevraagd ook een Plan op te stellen voor de uiterste datum van 1 april De vertaling van het Plan krijgt vorm in een Stedelijk kompas waarin elke centrumgemeente zijn koers lokaal en regionaal bepaald. Feitelijk wordt verwacht dat elke centrumgemeente in 2007 het kompas heeft ingericht en besloten dan wel reeds in uitvoering heeft genomen. Tijdens een regionale werkconferentie in juni 2006 heeft de centrumgemeente Almere samen met betrokken instellingen en gemeenten de intentie uitgesproken tot het opstellen van een Flevolands Stedelijk kompas. Het kompas is een intensivering van de reeds bestaande gezamenlijke aanpak in Flevoland in de regiovisie maatschappelijke opvang tot Het kompas geeft een extra impuls aan de aanpak van de problematiek van de dak- en thuislozen. Daarnaast wordt het kompas voorzien van nieuwe instrumenten analoog aan die van de G4 en voor zover toepasbaar in de Flevolandse situatie. 2. Bestuurlijke uitgangspunten Dit plan van aanpak heeft de status van concept. In november 2007 zal de gemeenteraad Almere dit plan in besluitvorming nemen. Flevoland is een jonge provincie. Almere is centrumgemeente Vrouwenopvang sinds 1999, Verslavingsbeleid in 2000, Maatschappelijke opvang in Almere niet in GSB beleid, Lelystad wel. Flevoland wil de leefsituatie van dak- en thuislozen of zij die dat dreigen te worden verbeteren en zodoende de vaak met hun gedrag gepaard gaande overlast en criminaliteit sterk verminderen. De kans op verloedering als gevolg van dakloosheid moet tot een minimum beperkt worden. Het gaat in Flevoland om minimaal 1100 dak- en thuislozen en naar schatting enkele honderden die dat dreigen te worden. Een deel van hen kampt met zware en complexe problemen en kunnen gemakkelijk tussen wal en schip vallen. Het kabinet en de G4 hebben vastgesteld dat er geen wettelijke wijzigingen nodig zijn om de problemen van deze groepen aan te pakken en waar dat kan op te lossen. Wel is het nodig om uitvoerders te voorzien van procedures en instrumenten die zij kunnen gebruiken om de bestaande aanpak doelmatiger en doeltreffender te maken. Centraal in het kompas staat een persoonsgerichte aanpak, gebaseerd op sluitende samenwerking, onderling vertrouwen en een oplossingsgerichte werkhouding. Doel is om de problemen op te lossen zonder de realiteit en haalbaarheid uit het oog te verliezen. De aanpak zal effectief en doelmatig zijn. De persoonsgerichte aanpak krijgt vorm doordat voor ieder van de doelgroep een trajectplan wordt opgesteld waarin de persoonlijke doelen zijn opgenomen op de terreinen wonen, zorg, inkomen en dagbesteding. Het trajectplan is niet vrijblijvend, noch voor de doelgroep, noch voor de betrokken instantie. 1 Brief staatssecretaris VWS aan de Tweede Kamer, 21 februari 2007 (derde rapportage over de uitvoering van het kabinetsstandpunt op het IBO-rapport, het Plan Verloedering en Overlast en Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang Rijk & G4). Gemeente Almere / DMO 4

6 In dit kompas is de gemeenschappelijke richting opgenomen van de gemeenten, de zorgkantoren, de woningcorporaties en zorgaanbieders. Ten grondslag liggen de overeenkomsten of contracten die gemeenten ( gaan ) sluiten met de organisaties in de zorg en het wonen. De gemeenten zorgen voor effectieve signalering en preventie en toeleiding tot zorg en opvang, een adequaat opvangvoorzieningenniveau, collectieve ziektekostenverzekeringen en toereikende schuldhulpverleningstrajecten; de woningcorporaties voor voldoende woonvoorzieningen,; de zorgkantoren zorgen voor de zorg in de hoeveelheden en specificaties die met de gemeenten is overeengekomen, daartoe in staat gesteld door het kabinet. Indicatiestelling vindt uniform plaats en passend binnen de AWBZ-aanspraken. De uitvoering van het kompas duurt zeven jaar tot In deze jaren worden geleidelijk alle doelgroepen opgenomen, mits voldoende financiering kan worden geboden. Aan het einde van de zeven jaar moet de doelgroep binnen de eigen mogelijkheden weer kunnen deelnemen aan de samenleving en moet de overlast en criminaliteit van de doelgroep verminderd zijn. Al veel eerder moet de instroom in de maatschappelijke opvang tot een minimum zijn gereduceerd omdat huisuitzettingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen of gepaard gaan met een woonalternatief en een goede aansluiting op nazorg waarmee instroom vanuit detentie geminimaliseerd wordt. Een zo groot mogelijk deel van de doelgroep moet zelfstandig kunnen wonen. Soms zal daarbij begeleiding nodig zijn. Daarvoor zullen passende woonvormen worden ontwikkeld, waarbij nieuwe woonvormen aan de onderkant van de woonladder worden ingezet. De G4 hebben afgesproken dat voor een deel van de doelgroep de aanpak kan betekenen dat zij moeten worden opgenomen in een intramurale voorziening, al of niet gesloten, omdat een bestaan daarbuiten voor hen niet haalbaar is. Het is niet duidelijk op dit moment of Flevoland een dergelijke groep in de toekomst zal moeten gaan voorzien van dergelijke vormen van langverblijf. Anderzijds heeft Flevoland door de vier en mogelijk in de toekomst vijf Justitiële Inrichtingen een forse extra opgave in de nazorg van gedetineerden. De planning en realisatie van enkele woonvoorzieningen voor volwassen ex-gedetineerden / veelplegers en minderjarige jongeren uit de Justitiële Jeugd Inrichting Rentray dient reeds in 2008 / 2009 plaats te vinden. Om de uitvoering van het kompas Flevoland goed voor elkaar te krijgen moeten in de eerste twee jaren goede procedures en instrumenten ingevoerd worden ter verbetering van de uitvoering. Het moet voor uitvoerders duidelijk zijn waar zij aan toe zijn en wat van hen wordt verwacht. Deze procedures en instrumenten kunnen overgenomen worden uit het Plan van Aanpak G4. Deels zal Flevoland zelf maatwerk moeten ontwikkelen in overeenstemming met de lokale gemeentelijke situatie. De procedures en instrumenten bestrijken de gehele keten van maatschappelijke opvang, vanaf de signalering tot en met de uitstroom naar een stabiele woonsituatie. Gemeenten zullen ( waar dat kan en het de beste oplossing is ) de komende jaren uitbreiding van capaciteit realiseren op basis van best practices. Rijk en Flevolandse gemeenten dragen samen dit kompas, maar ook maatschappelijke organisaties zoals de woningcorporaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders staan er achter en zullen bijdragen in de uitvoering. Rijk en G4 gaan op basis van de zorgbehoefte van de doelgroep voorlopig uit van een financiële dekking van het Plan voor 2/3 deel uit de AWBZ en voor 1/3 middels rijk en gemeente. Die verhouding is een aanname gebaseerd op de gewenste werkverdeling tussen AWBZ en gemeente, namelijk gemeente toeleidend, korte duur en regisserend, en de AWBZ langdurige zorg. Flevoland wil vooralsnog deze verhouding overnemen totdat uit voortgang en evaluatie anders blijkt. Op grond van de huidige gegevens is in Flevoland tot nu toe sprake van een omgekeerde verdeling: iets meer dan 1/3 deel AWBZ en iets minder dan 2/3 deel Gemeenten en Rijk. Een voorwaarde voor ophoging van het uitgavenniveau van rijkszijde voor deze doelgroep de komende jaren is dat gemeenten hun huidige uitgavenniveau voor deze doelgroep ( in gemeentebegrotingen 2007 ) tenminste zullen handhaven. Het Rijk beslist in 2007 over het nieuwe verdeelmodel maatschappelijke opvang of zal Flevoland vanaf 2008 compenseren indien tot uitstel van invoering nieuw verdeelmodel wordt besloten. Indien geen sprake is van compensatie door het Rijk worden de consequenties doorvertaald in dit kompas. Indien het resultaat van de landelijke discussie over de landelijke toegankelijkheid onbevredigend is voor Flevoland zal dit worden doorvertaald in het kompas met alle daarmee samenhangende consequenties. De toevoeging van de middelen voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) per 1 januari 2007 blijft na dit jaar op minimaal hetzelfde niveau gecontinueerd. De zes Flevolandse gemeenten en betrokken partijen komen driemaal per jaar bijeen in de Regionale Stuurgroep Maatschappelijke opvang / verslavingsbeleid om te bezien hoe het loopt met Gemeente Almere / DMO 5

7 de uitvoering van het kompas. Ook zullen dan de ambities worden bezien en zonodig worden bijgesteld. 3. Waarom een Stedelijk Kompas Flevoland? De regiovisie Maatschappelijke opvang wil de groei bijhouden door te voorzien in een basisvangnet voor dak- en thuislozen. Feitelijk wordt zij ruim voor 2010 door de groei ingehaald. De keten van preventie-opvang-herstel wordt hierdoor extra kwetsbaar. Uit de voortgang blijkt dat de druk op de capaciteit van het aanbod van preventie tegen dakloosheid, de opvang en het herstel door middel van begeleid wonen en dagbesteding is toegenomen. Dak- en thuisloze jongeren, gezinnen, zorgmijders, chronische (deels overlastgevende) verslaafden en exgedetineerden vormen de hoofdgroepen. Oorzaken zijn: 1. Ontbreken van buffercapaciteit voor opvang vanwege de historische achterstand van 1,4 miljoen euro per jaar ( 1,5 mln historische achterstand in 2008 ) voor Flevoland zonder compensatie door de rijksoverheid. 2. Nieuwe doelgroepen worden zonder extra budget overgeheveld naar de gemeenten vanuit het rijk: ex-gedetineerden en veelplegers in het kader van nazorg na detentie en toekomstig de plegers van huiselijk geweld in het kader van het nieuwe wetsvoorstel Huisverbod plegers huiselijk geweld. 3. Ontbreken van voldoende groeicapaciteit voor de basisopvangvoorzieningen en het begeleid wonen. 4. Onvoldoende differentiatie in het aanbod. 5. Onvoldoende inzet van AWBZ middelen in woonvoorzieningen. Het Kompas biedt de kans een deel van de achterstand in te halen en beter de groei bij te houden tot en met De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) versterkt het Kompas kwalitatief. De Wmo betekent meer gemeentelijke regie en een integrale beleidsmatige aanpak van kwetsbare groepen. De concrete doelstellingen in de regiovisie worden in het Kompas uitgebreid en geïntensiveerd. De noodzakelijke financiële middelen worden uitgebreid middels de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) en mogelijk in de toekomst een nieuw landelijk verdeelmodel maatschappelijke opvang verslavingsbeleid - OGGz. De staatssecretaris van het Ministerie van VWS zet zich in voor ophoging van regionale plafonds in de AWBZ indien een tekort als knelpunt in het kompas wordt aangetoond. De relatie tussen de regiovisie, Wmo en het kompas wordt onderstaand weergegeven. 5 Hoofddoelstellingen / ambities Flevoland Doelstellingen Operationeel Wmo prestatieveld 7 Wmo prestatieveld 8 Planning/jaren SK Wmo prestatieveld 9 Regiovisie Maatschappelijke opvang Gemeente Almere / DMO 6

8 4. Omvang probleem In Flevoland leven in de zes gemeenten minimaal 1100 mensen als dak- en thuisloos in een (zeer) kwetsbare situatie. Daarnaast naar schatting enkele honderden die dat dreigen te worden. Een deel van hen verkommerd en verloederd. Ongeveer de helft van hen leeft in de gemeente Almere en daaropvolgend de gemeente Lelystad. In de gemeenten Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk leven een relatief kleiner aantal (zeer) kwetsbare mensen. Een deel van deze mensen leidt aan psychiatrische stoornissen (inclusief verslaving) of heeft ernstige psychosociale problemen. Op basis van praktijkervaring in Flevoland wordt ruwweg geschat dat 75% van de doelgroep dak- en thuislozen en chronisch verslaafden vier tot zes problemen heeft en 15% zeven tot tien problemen. Daarbij wordt geschat dat 70 tot 80% een beperkte tot zeer beperkte of geen zelfredzaamheid (ong. 5%) zal bereiken. Ter voorkoming van terugval hebben zij langdurige ondersteuning langer dan één jaar en soms permanent nodig. Bevolkingsgroei Flevoland 2 : 1986: : Groei in 21 jaar meer dan een verdubbeling. Groei vanaf 1999 is circa inwoners of ruim 22%. Prognose 2010 en 2015 respectievelijk en inwoners. De leeftijdsopbouw per 1 januari 2006 is enigszins afwijkend ten opzichte van Nederland. Leeftijdsgroep 0-19 is 29,8% tegenover 24,3% landelijk, in de leeftijdsgroep komen Flevoland en Nederland overeen namelijk 61,4%, bij de groep van 65 jaar en ouder scoort Flevoland duidelijk lager met 8,8% ten opzichte van 14,3% landelijk. De Flevolandse bevolking is nog steeds relatief jong. De Flevolandse gemeenten dragen door haar relatief jonge(re) doelgroepen de grote stadsproblemen van de toekomst in zich. Het aantal dak- en thuislozen over 2006 is Van deze groep is 21% ( 192 ) afkomstig van buiten Flevoland. Kenmerken dak- en thuislozen: gemiddeld 32 jaar ( relatief jong ), vooral het aandeel twintigers ( jongvolwassenen ) is opvallend groot: 20 tot en met 29 jaar omvat 32% van het totaal! 63% Is man, 37% is vrouw. Autochtoon 59% en 41% allochtoon. Per 1000 inwoners kent Almere 4 verslaafden en 3 dak- en thuislozen. Lelystad kent per 1000 inwoners 5 verslaafden en ook 3 dak- en thuislozen. De Flevomonitor 2005 en 2006 geven een geringe overlap aan van respectievelijk 2,3% en 4% op de drie thema s dak- / thuisloosheid, verslaving en huiselijk geweld. Over 2006 blijkt specifiek op de thema s dak- / thuisloosheid en verslaving dat 7% van alle verslaafden in Flevoland is dak- of thuisloos en 9% van alle dak- en thuislozen is verslaafd. Uit de registraties van de instellingen blijkt verder niet dat ex-gedetineerden en veelplegers regelmatig terecht komen in de maatschappelijke opvang. Wel is behoefte aan gespecialiseerde RIBW woonvoorzieningen voor ex-gedetineerden, veelplegers en jongeren die uit de JJI komen. Over het geheel is behoefte aan zowel meer basis ( opvang ) voorzieningen als begeleide en beschermde woonvoorzieningen voor jongeren, gezinnen en volwassenen. In de volgende tabel wordt de omvang naar doelgroep weergegeven. 2 Provincie Flevoland 3 Flevomonitor 2006 Kwetsbare groepen en Huiselijk geweld, Benschop A. e.a., Universiteit van Amsterdam, Rozenberg Publicers, Gemeente Almere / DMO 7

9 Tabel 1a : Categorieën kwetsbare personen in Flevoland in 2006 ( met geringe overlap met M.O. ) 2006 Totaal Flevoland Chronisch ( deels overlastgevende ) verslaafden 4 psychiatrie / verslaving / dubbele diagnose 100 Zorgmijders 5 ( deels overlastgevend ) psychiatrische stoornis verslaving / dubbele diagnose Uitstroom 6 aantal volwassen gedetineerden 7 in Flevoland Gedetineerden totaal Waarvan zonder huisvesting Aantal volwassen veelplegers 8 ( unieke personen) in Flevoland Veelplegers totaal 18+ Waarvan zonder huisvesting Instroom JJI 9 vanuit de provincie Flevoland 18- in JJI 10 Waarvan strafrechtelijk Waarvan civielrechtelijk Tabel 1b : Doelgroep Maatschappelijke opvang totaal Flevoland in 2006 (unieke personen) 2006 Totaal Flevoland Daklozen Thuislozen Volgens opgaaf (deels schatting) van de Tactusgroep-Cad, Kwintes RIBW en het Leger des Heils. 5 GGD Flevoland jaarcijfers 2006 meldpunt Vangnet & Advies en Flevomonitor De cijfers betreffen niet het aantal unieke personen. Landelijk zit in % van de totaalgroep 2 keer vast en 2% van de totaalgroep zit 3 keer vast. Absoluut zitten 70 personen 2 keer vast en 14 personen zitten 3 keer vast. 1 Deze cijfers zijn exclusief inwonend bij familie, aangezien het percentage gedetineerde die verwachten na detentie bij familie te wonen 4% lager is dan het percentage wat voor detentie bij familie inwoont. 7 Bron: Projectleiders Integrale Veiligheid gemeenten Lelystad en Almere. Zij hebben gegevens gebruikt van Politie Flevoland, Veelpleger informatiepunt, Dienst Justitiële Inrichtingen en het Justitieel Casus Overleg. 8 Definitie veelpleger (bron: Veelplegers Almere in Beeld, Adviesbureau van Montfoort, 2004): -Alle personen van 18 jaar en ouder die over een periode van 5 jaar (waarvan het peiljaar 8 het laatste jaar vormt) binnen X-POL minstens 10 keer als verdacht van enig misdrijf staan geregistreerd, waarvan tenminste 1 keer in het peiljaar. -Alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar die over een periode van 5 jaar (waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt) binnen X-POL minstens 5 keer als verdacht van enig misdrijf staan geregistreerd, waarvan tenminste 1 keer in het peiljaar. 9 DJI/ID, Tulp jeugd, Landelijke achtergrondgegevens 18- ( gemiddelden over de periode vanaf 2000 t/m 2006 ): Ruim 80% van de jongeren in een JJI zijn van het manlijk geslacht. Ongeveer driekwart van de jongens is bij opname 15, 16 of 17 jaar, ruim tweederde van de meisjes vallen in deze leeftijdgroep. Ruim 75% van de jongeren stroomt vanuit een strafrechtelijke oorzaak in bij de JJI. Van de ruim 75% van de jongeren die vanuit een strafrechtelijke oorzaak instromen bij een JJI gaat het bij 93% om preventieve hechtenis, bij 6% om jeugddetentie en bij 1% om een PIJ-maatregel. Bij de civielrechtelijk geplaatste jongeren gaat het om 98% om OTS en in 2% om voogdij. Tenslotte zit 0.4% van de jongeren in vreemdelingenbewaring. Na de eerste instroom wordt 54% van de jongeren geplaatst in Rentray, het Poortje en het JOC (het jongeren opvangcentrum). Wat betreft de nationaliteit heeft 85% van de jongeren de Nederlandse nationaliteit, 4% is Marokkaans, 2% Surinaams. 11 Daklozen: zij die geen vaste verblijfplaats / vast adres meer hebben en aangewezen zijn op dag / nachtopvang, inloophuizen, inwonen bij familie, kennissen etc. Thuislozen: bewoners van 24 uurs woonvoorzieningen / pension / beschermde woonvoorzieningen en ambulant begeleid wonen in onzelfstandige huisvesting. Gemeente Almere / DMO 8

10 5. Hoofddoelstellingen Uitgangspunten 1. In Flevoland kan gekozen worden voor drie ambitieniveaus: de huidige variant, de middenvariant en de maximale variant. Plan van aanpak Resultaat Bijdrage Rijk per jaar mln. Maatschappelijke opvang (MO) Huidige situatie Achterstand basisvoorzieningen is ( historisch verdeelmodel MO/VB + OGGz ) 54% t.o.v. maximum. Groei wordt niet bijgehouden. Overzicht exclusief AWBZ en exclusief inzet middelen gemeenten begroting ( 2007 ) Ambitie 1 Plan van aanpak MO Resultaat Bijdrage Rijk per jaar mln. Middenvariant Achterstand basisvoorzieningen is ( model B + OGGz ) 39% t.o.v. het maximum. Groei wordt onvoldoende bijgehouden. Overzicht exclusief AWBZ en exclusief inzet middelen gemeenten begroting ( 2007 ) Ambitie 2 Plan van aanpak MO Resultaat Bijdrage Rijk per jaar mln. Maximale variant Achterstand basisvoorzieningen ( model B + OGGz + maximaal noodzakelijke middelen ) opgelost. Groei wordt bijgehouden. Overzicht exclusief AWBZ en exclusief inzet middelen gemeenten begroting ( 2007 ) Om ambitie 2, de maximale variant te behalen is extra 3,8 mln nodig. Bij ambitie 1, de middenvariant vermindert het tekort naar 2,7 mln. Er is nauwelijks oneigenlijk gebruik AWBZ middelen door opschoning in 2005 ( o.a. sluiten sociaal pension en aangepaste voortzetting in RIBW voorziening ). Derhalve is vrijwel geen compensatie meer mogelijk middels ombouw MO middelen naar AWBZ. Gemeentelijke bijdragen ten opzichte van totaal rijksmiddelen 2007 is 63%! Bij ambitie 2, maximale variant, blijft gemeentelijke bijdrage op een goed niveau namelijk 29%. Dit percentage geeft geen aanleiding om de gemeentelijke middelen te verhogen. 2. Flevoland kan een behoorlijke inhaalslag maken als de middenvariant wordt mogelijk gemaakt door het Rijk. Het uitstel tot invoering van een nieuw verdeelmodel per 1 januari 2008 continueert de forse historische achterstand in het huidige verdeelmodel. 3. Financiering van de geïndiceerde langdurige zorg middels de AWBZ dient zo min mogelijk ingeperkt te worden door budgetplafonds. Anders kunnen niet de gewenste voorzieningen gerealiseerd worden en niet binnen de gestelde termijn van maximaal zeven jaar. 4. Gestreefd wordt naar een sluitende en evenwichtige keten van vroegsignalering preventie, opvang, handhaving en herstel. 5. Conform de regiovisie maatschappelijke opvang zijn de bestuurders overeengekomen activiteiten op het terrein van preventie, handhaving en herstel mede tot de gemeentelijke verantwoordelijkheden te rekenen. De kortverblijf bed-bad-brood basisvoorzieningen dienen zoveel mogelijk vanuit rijksmiddelen bekostigd te worden. 6. De provincie is op grond van haar wettelijk Jeugdzorg taak mede verantwoordelijk voor adequate opvang en zorg van dak- en thuisloze gezinnen en jongeren tot 18 jaar. 7. Om cliënten meer keuzemogelijkheden aan te bieden dient gestreefd te worden naar differentiatie in het aanbod en het aantal zorgaanbieders van opvang en wonen met zorg. 8. Dak- en thuislozen worden zoveel als haalbaar en mogelijk persoonsgerichte (individuele) trajectplannen aangeboden van opvang-zorg-wonen-inkomen-dagbesteding of werk. Gemeente Almere / DMO 9

11 Hoofddoelstellingen Stedelijk kompas Flevoland De Flevolandse doelstellingen zijn in volgorde van belangrijkheid en haalbaarheid opgenomen. Als uitgangspunt is genomen continuering van de huidige situatie op basis van het historische verdeelmodel inclusief de extra OGGz middelen ( niveau 2007 ). Tabel 2: Prioritering en planning hoofddoelstellingen Hoofddoel Meer Preventie 2 Meer Voorzieningen 3 Meer Nazorg detentie 4 Overlastvermindering 5 Minder Uitval zorg 1. Preventie: Dakloosheid ten gevolge van huisuitzetting komt ( vrijwel ) niet meer voor. Het aantal huisuitzettingen is in 2012 gedaald tot minder dan 30% van het aantal in Het doel wordt in vijf jaar behaald. De G4 in zeven jaar. Vertaald naar de aantallen huisuitzettingen in de steden leidt de doelstelling tot de volgende streefgetallen: Tabel 3: gerealiseerde huisuitzettingen Huisuitzettingen Almere Lelystad Noordoostpolder Dronten Zeewolde Urk Voorzieningen: 80% Van de huidige minimaal 1100 ( = 880 ) dak- en thuislozen en 70% van de dak- en thuislozen die er vanaf nu bijkomen, zijn voorzien van inkomen, van structurele vormen van woonvoorzieningen passend bij de betrokken individuen, van nietvrijblijvende evidence based zorgtrajecten ( ) en, voor zover mogelijk, van vormen van werk die haalbaar zijn. In het Plan van aanpak G4 wordt 100% nagestreefd. Deze doelstelling betreft een omvangrijk aantal operationele doelen op het gebied van opvang- en begeleide woonvormen en dagbesteding of werk. Zie bijlage 1, p Nazorg detentie: Dakloosheid ten gevolge van detentie komt in 2014 substantieel minder voor. In het Plan van aanpak G4 is als doelstelling opgenomen dat dakloosheid (vrijwel) niet meer voor komt. Flevoland kent momenteel vier justitiële inrichtingen: 1. Penitentiaire Inrichting Flevoland waaronder vallen PI Almere-Binnen ( 360 plaatsen ) en PI Lelystad ( 632 plaatsen. Per november 2007 teruggebracht naar 584 plaatsen i.v.m. sluiting van de noodcapaciteit ). 2. Justitiële Jeugd Inrichting Rentray Lelystad 3. TBS Oostvaarderskliniek Almere ( 135 plaatsen en op termijn 168 ). De PI Lelystad zal misschien worden uitgebreid. Met het Rijk wordt gesproken over een eventueel extra Justitiële Jeugd Inrichting Almere. De nazorg van gedetineerden vormt een grote opgave voor Flevoland. In het Bestuursakkoord rijk en gemeenten Samen aan de slag van 4 juni 2007 is vastgelegd dat de nazorg voor ex-gedetineerden versterkt moet worden en verbreed. Het kabinet en de VNG maken in 2007 afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot exgedetineerden en de benodigde middelen. Deze taken etc staan naast de afspraken over de nazorg aan ( actieve ) veelplegers. Gemeente Almere / DMO 10

12 4. Overlastvermindering: Bij een nader te bepalen deel van de doelgroep is in 2014 het overlastgevend gedrag verminderd. In het Plan van aanpak G4 is tot maximaal 75% minder als doelstelling opgenomen. Overlastvermindering hangt sterk samen met de aanwezigheid van sluitende afspraken met betrekking tot de preventieve OGGz, de aanpak van de nazorg in het kader van het Integrale veiligheidsbeleid en de voorzieningen ( zorg-wonen-werk ) die worden geboden. De realisatie van een sluitende aanpak en voorzieningen moeten vanaf 2010 een vermindering van het overlastgevend gedrag tot gevolg hebben. De G4 meet de doelstelling aan de hand van de afspraken in het kader van GSB III. Meting vindt plaats met behulp van de veiligheidsmonitor op de indicatoren aantal strafbare feiten en aantal meldingen van overlast. Almere is geen GSB gemeente. Om toch landelijke vergelijkbaarheid mogelijk te maken heeft de gemeente vanaf 2006 in haar jaarlijkse wijkpeilingen de indicatoren opgenomen zoals deze in GSB III worden gebruikt. Onder meer de indicatoren die vallen onder overlast, dreiging, veiligheidsbeleving en vermogensdelicten. De wijkpeiling 2006 Almere geeft het beeld weer wat de inwoners van Almere van hun wijk hebben. Politiegegevens zijn niet opgenomen. In de Veiligheidsmonitor Almere 2005 zijn wel politiegegevens, onder andere incidenten overlast, opgenomen. In het algemeen geldt dat Almere Flevoland ten dele registraties kent over misdrijven en overlastmeldingen van de doelgroepen dak- en thuisloze veelplegers, dak- en thuisloze chronisch verslaafden, overlastgevende zorgmijders, overlastgevende drugs- en alcoholverslaafde jongeren. In het kader van dit kompas zal Almere mede in overleg met de overige gemeenten bezien of en indien mogelijk hoe de diverse registraties kunnen worden verzameld. Aan de hand daarvan kan een percentage aan de doelstelling worden gekoppeld. 5. Uitval zorg: Dakloosheid ten gevolge van uitval uit zorginstellingen komt (vrijwel) niet meer voor. Deze doelstelling hangt samen met zowel de mogelijkheden tot afspraken met zorginstanties over voortijdig uitplaatsen van cliënten als het voorzieningenniveau in de opvang en woonvoorzieningen. Op deze onderdelen dient eerst fors geïnvesteerd te worden. Niet eerder dan vanaf 2011 kan een gunstig resultaat verwacht worden op deze doelstelling. Gemeente Almere / DMO 11

13 6. Voorwaarden 1. Bestuurlijke afspraken: Jaarlijks bespreken de gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars, CIZ kantoren en woningcorporaties de voortgang en planvorming van het kompas. De centrumgemeente is trekker. Gestreefd wordt voor 1 mei 2008 naar een afspraken convenant tussen de gemeenten, beide Zorgkantoren en -verzekeraars, provincie en woningcorporaties over de planning van voorzieningen en middelen in het kompas. De Regionale Stuurgroep Maatschappelijke opvang - Verslavingsbeleid Flevoland ( inclusief de OGGz en het Huiselijk geweld / Vrouwenopvang ) zal driemaal per jaar bijeenkomen om de voortgang en uitwerking van het kompas te bespreken. De provincie zal ambtelijk namens de gedeputeerde Zorg in de stuurgroep vertegenwoordigd zijn. 2. Groei sociale huurwoningen: In het kader van dit kompas wordt voor 2008 een planning opgesteld voor de noodzakelijke behoefte aan het aantal sociale huurwoningen ten behoeve van de doorstroom en uitstroom van cliënten. Deze planning wordt jaarlijks aangepast. Gemeenten spannen zich samen met de corporaties zo maximaal mogelijk in te voldoen aan de vraag. 3. Beschikbaarheid locaties voor groei van woonvoorzieningen: Om tegemoet te komen aan de noodzakelijke groei van woonvoorzieningen dient rekening gehouden te worden met de tijdige beschikbaarheid van huisvestingsmogelijkheden. Gemeenten en corporaties nemen de planning van locaties op in hun lokale overeenkomsten. 4. Investeringsbudgetten: Gemeenten bepalen samen met de zorgaanbieders en zorgkantoren op welke wijze investeringsmiddelen in opvang- en woonvoorzieningen worden gefinancierd. De provincie biedt actief haar mogelijkheden aan in het kader van financiële opstart- en projectsubsidies en investeringssubsidies. 5. Registratie en onderzoek: Zorgaanbieders registreren de aantallen cliënten en hun problemen. Uit de Flevomonitor blijkt dat veel belangrijke cliëntinformatie niet of niet voldoende juist wordt opgenomen in de registratiesystemen. Met elke zorgaanbieder worden duidelijker registratieafspraken overeengekomen vanaf 2008 in het kader van de subsidieafspraken en het kompas. Het doel is dat instellingen nauwgezetter gaan registreren. Door de monitor groeit de kennis over de doelgroep dak- en thuislozen in Flevoland. Omvang, hoofdkenmerken, trends en de overlap met verslaving en huiselijk geweld komen steeds scherper in beeld. Aanvullend op de monitor is onderzoek nodig om de ( deels overlastveroorzakende en deels dak- of thuisloos ) chronische groep verslaafden en de groep overlastgevende zorgmijders in kaart te brengen. Het onderzoek zal ook inzicht moeten geven in de behoeften aan wonen, zorg en dagbesteding / werk. Gemeente Almere / DMO 12

14 7. Financiering Stedelijk kompas Het Stedelijk kompas wordt gefinancierd door de rijks- en gemeentelijke overheden, de zorgkantoren en zorgverzekeraars alsmede de provinciale overheid. Daarnaast worden bijdragen verwacht van de woningcorporaties in Flevoland. Partijen moeten met elkaar sluitende en meerjarige afspraken overeenkomen. Verhouding rijk gemeente en AWBZ Het Rijk verwacht dat de 43 regio s de inzet van gemeentelijke middelen minimaal handhaven op het huidige niveau en waar nodig laten groeien. Tussen het Rijk en de G4 is een kostenverhouding ( aanname ) afgesproken van eenderde deel gemeentelijke en rijksmiddelen en tweederde deel AWBZ. De verhouding voor Flevoland is onder het huidige verdeelmodel ( exclusief de Vrouwenopvang AWBZ in 2007 ): Tabel 4: Financiële verhouding Gemeenten-Rijk-AWBZ 2007 Euro % Van totaal Zes gemeenten % Rijksdoeluitkeringen % MO/VB/OGGz AWBZ % Totaal % NB: overzicht exclusief rijksmiddelen voor de vrouwenopvang. 1 Mogelijk is het werkelijke bedrag AWBZ iets lager ( tot maximaal lager ). De tabel toont bij benadering een omgekeerde verhouding aan dan ( in principe landelijk ) gewenst. Het aandeel AWBZ zou aanzienlijk dienen te groeien naar 2/3 deel in plaats van het huidige iets meer dan 1/3 deel in Flevoland. Relatie tussen de rijksmiddelen Maatschappelijke opvang en OGGz De OGGz middelen zijn enerzijds geoormerkte middelen in 2007 toegevoegd aan de specifieke uitkering maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid, anderzijds zijn de middelen vrij besteedbaar voor alle centrumgemeenten zolang zij ten goede komen aan dak- en thuislozen, verslaafden en zorgmijders met complexe meervoudige problematiek. De centrumgemeente mag derhalve besluiten de middelen anders dan voor toeleiding van zorgmijders in te zetten. In de regiovisie en dit stedelijk kompas wordt toegewerkt naar een sluitende aanpak voor de verschillende doelgroepen. Dat houdt in dat de ketenonderdelen goed samenhangen en in evenwicht met elkaar zijn. De continue cliëntstroom moet niet stokken van het ene onderdeel naar het andere door lange wachttijden en onevenwichtige capaciteitsverdeling over de ketenonderdelen heen. Het toegevoegde OGGz budget zal daarom ook voor doelstellingen in de maatschappelijke opvang worden ingezet. Financieel voorstel inzet OGGz middelen In overeenstemming met de vijf hoofddoelstellingen ( p.10 ) en de operationele doelstellingen ( bijlage 1, p. 15 ) is onderstaand de inzet en verdeling opgenomen van de rijksmiddelen voor de OGGz en de uitbreiding op grond van een nieuw verdeelmodel. Hypothetisch wordt uitgegaan van model B. De besluitvorming van het kabinet over een nieuw verdeelmodel is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Tabel 5: Voorstel tot OGGz inzet en uitbreiding Stedelijk kompas Flevoland OGGz doeluitkering bemoeizorg GGZ meldpunt Vangnet gemeenten bemoeizorg AMW MO dagopvang Almere MO dagopvang Lelystad MO gezinsopvang Gemeente Almere / DMO 13

15 Almere centraal coördinatiepunt ontwikkeling centraal coördinatiepunt en cliënt-volg-systeem uitbreiding Flevomonitor personele lasten centrumtaak kosten totaal restant/saldo HYPOTHESE MO nieuw verdeelmodel B = uitbreiding max basisvoorziening verslaafden Almere aanvulling centraal coördinatiepunt uitbreiding crisisopvang Lelystad nachtopvang Lelystad (herschikking naar rijksdoeluitkering) dagopvang Lelystad (herschikking naar rijksdoeluitkering) dagopvang Almere vrouwenopvang begeleid wonen Almere NB: besluitvorming Rijk over verdeelmodel is uitgesteld!! Gemeente Almere / DMO 14

16 Bijlage 1: Operationele doelstellingen Hoofddoel 1 Preventie: Dakloosheid ten gevolge van huisuitzetting komt ( vrijwel ) niet meer voor. Het aantal huisuitzettingen is in 2012 gedaald tot minder dan 30% van het aantal in Operationele doelen preventie 1. Elke gemeente heeft een schriftelijk protocol preventie huisuitzetting, waarin relevante partijen werkwijze en inspanningsverplichtingen hebben vastgelegd en uitvoeren. 2. Elke gemeente voert een integrale aanpak schuldhulpverlening uit. 3. Indien huisuitzetting leidt tot feitelijke dakloosheid geldt een opname plicht voor de twee crisisopvangcentra. 4. Uitbreiding OGGz meldpunt Vangnet & Advies / GGD 5. Uitbreiding GGz bemoeizorg 6. Uitbreiding AMW bemoeizorg 7. Ontwikkeling centraal coördinatiepunt (instrument 2 PvA G4) en cliënt-volg-systeem Draagt bij aan Trekker Financier(s) Gerealiseerd Indicator -Optimalisering keten afspraken vroegsignalering en vroege interventies. -Voorkomen huisuitzetting en dakloosheid. Elke gemeente N.v.t. Eind 2008 Aantal huisuitzettingen. Idem Elke gemeente Gemeenten, woningcorporaties, nutsbedrijven. Eind 2008 Idem Centrumgemeente Centrumgemeente Gefaseerde invoering vanaf 2008 tot eind 2010 Idem Centrumgemeente Gemeenten, Rijk, corporaties Gefaseerde invoering Idem Centrumgemeente Rijk, AWBZ, Zvw Gefaseerde invoering Idem Centrumgemeente Rijk Gefaseerde invoering Idem, draagt tevens bij aan alle andere hoofddoelen Centrumgemeente (externe opdracht) Rijk (deels model B) Eind 2008 Aantal uitgesproken schuldsaneringen Aantal huisuitzettingen Aantal bereikte zorgmijders Aantal bereikte zorgmijders Aantal bereikte zorgmijders N.v.t. Hoofddoel 2 Voorzieningen: 80% Van de huidige minimaal 1100 ( = 880 ) dak- en thuislozen en 70% van de dak- en thuislozen die er vanaf nu bijkomen, zijn voorzien van inkomen, van structurele vormen van woonvoorzieningen passend bij de betrokken individuen, van niet-vrijblijvende evidence based zorgtrajecten ( ) en, voor zover mogelijk, van vormen van werk die haalbaar zijn. 1. Dit hoofddoel omvat de functies opvang, handhaven (begeleide woonvormen) en herstel (dagbestedingsociale activering-werk). De functies hangen onderling sterk samen en met de functie preventie. De nadrukkelijke groei in de preventieve functie onder hoofddoel 1 en deels ook de andere hoofddoelen veroorzaken extra vraag naar opvang, begeleide woonvormen en dagbesteding: lichtere problematiek wordt weggehouden van de opvang, zwaardere problematiek wordt doorgeleid naar de opvang. Ten tweede neemt als gevolg van de groei van het aantal cliënten de vraag toe naar aanbod differentiatie: verschillende doelgroepen hebben verschillend aanbod nodig. Differentiatie verhoogt de keuzemogelijkheden van cliënten. 2. Financiering van de operationele doelen is op basis van de geformuleerde uitgangspunten over de verdeling van verantwoordelijkheden van de primaire financiers (gemeente, rijk, zorgkantoor en provincie). Operationele doelen opvang 1. Evaluatie project Instroom en doorstroom Draagt bij aan Trekker Financier(s) Gerealiseerd Indicator -Optimalisering ketenafspraken -Optimalisering Centrumgemeente Rijk Tweede helft 2007 Verblijfsduur van maximaal 6 weken Gemeente Almere / DMO 15

17 crisisopvangcentra 2. (Almere) Uitbreiding capaciteit jongeren en volwassenen Noodopvang door onttrekking gezinsunits 3. (Almere) realisatie 10 gezinsopvang units: maximaal 43 gezinssystemen per jaar 4. (Almere) realisatie dagopvang gekoppeld aan de Noodopvang 5. (Almere) realisatie basisvoorziening (overlastgevende) verslaafden 6. (Lelystad) verbreding toegang en uitbreiding crisisopvang 7. (Lelystad) bestaande nachtopvang deels onderbrengen in rijksdoeluitkering 8 (Lelystad) bestaande dagopvang deels onderbrengen in rijksdoeluitkering persoonsgerichte benadering cliënt -Optimalisering persoonsgerichte benadering cliënt -Uitbreiding opvangcapaciteit opvang per cliëntsysteem. Centrumgemeente Rijk, AWBZ Begin 2008 Aantal opgenomen cliënten. Idem Centrumgemeente Rijk, AWBZ, Provincie Medio 2008 Aantal opgenomen gezinnen Idem Centrumgemeente Rijk Begin 2008 Aantal cliënten Idem Centrumgemeente Rijk (model B), AWBZ N.t.b. Aantal verslaafden. Idem Centrumgemeente Rijk (model B) N.t.b. Aantal cliënten Idem Centrumgemeente Rijk (model B) N.t.b. Aantal cliënten Idem Centrumgemeente Rijk (model B) N.t.b. Aantal cliënten Onder de functie handhaven vallen alle vormen van begeleid en beschermd wonen. Het onderstaand overzicht is het resultaat van een ( voorlopige ) inventarisatie onder zorgaanbieders over de noodzaak tot het realiseren van woonvoorzieningen met begeleiding ( AWBZ ). De inventarisatie zal worden uitgewerkt naar een voorzieningen overzicht op basis van prioriteit, noodzakelijke omvang, planning, kosten, investeringen, huisvestingsmogelijkheden. Tevens zal bezien worden of ook andersoortige woonvoorzieningen beter / meer geschikt zijn voor een doelgroep vanwege innovatieve opzet en aanpak en multi-functioneel, kosten effectief gebruik. Uitgangspunt is steeds dat de cliënt maximaal geholpen kan worden en maximaal zelfstandig / zelfredzaam blijft of weer kan functioneren. Gemeente Almere / DMO 16

18 Functie handhaven: Inventarisatie extra kosten benodigde capaciteitsgroei begeleid en beschermd wonen Voorziening Vrouwenopvang begeleid wonen Vrouwenopvang RIBW zware multiproblematiek p.m. 3 MO Ambulant begeleid wonen MO Intensieve gezins(woon)begeleiding MO RIBW jongeren met GGZ MO RIBW Veelplegers MO Ambulant begeleid wonen tienermoeders Verslavingszorg basisvoorziening Verslavingszorg Hostel 3x RIBW Fasehuis RIBW Woonvoorziening dubbele-diagnose RIBW time-out plaatsen zorgmijders RIBW woonvoorziening zwerfjongeren RIBW uitstroom jongeren JJI p.m. Totaal Operationeel doel herstel 1. Beleidsontwikkeling sociale activering dak- en thuislozen door opstellen Plan van aanpak. 2. Uitvoering Plan van aanpak. Draagt bij aan Trekker Financier(s) Gerealiseerd Indicator Optimalisering persoonsgerichte benadering cliënt Gemeenten Gemeenten / WWB, AWBZ en Wmo Medio t/m 2014 Aantal trajecten Hoofddoel 3 Nazorg detentie: Dakloosheid ten gevolge van detentie komt in 2014 substantieel minder voor. Operationele doelen preventie dakloosheid na detentie 1. Invoering modelprocedure aansluiting nazorg bij ontslag uit detentie (analoog aan instrument 12 PvA G4). Draagt bij aan Optimalisering ketenafspraken nazorg, optimalisering persoongerichte aanpak, voorkomen dakloosheid na detentie Trekker Financier(s) Gerealiseerd Indicator Gemeenten Almere en Lelystad. Overige gemeenten dragen bij Gemeente, Rijk (Justitie), AWBZ Gefaseerde invoering Bepalen van soort idem idem idem Eind 2008 idem Aantal exgedetineerden in nazorg Gemeente Almere / DMO 17

19 en omvang voorzieningenniveau. Toelichting punt 1: Mede afhankelijk van afspraken Ministerie van Justitie en VNG in het kader van het Bestuursakkoord Samen aan de slag. Hoofddoel 4 Overlastvermindering: Bij een nader te bepalen deel van de doelgroep is in 2014 het overlastgevend gedrag verminderd. De doelstelling heeft een directe samenhang met en wordt wederzijds beïnvloedt door de voorgaande hoofddoelen. In deze context worden de operationele doelen nader bepaald. Gestart wordt met de aanpak van het registratievraagstuk en bepaling van de juiste indicatoren met bijbehorende percentages. Hoofddoel 5 Uitval zorg: Dakloosheid ten gevolge van uitval uit zorginstellingen komt (vrijwel) niet meer voor. Operationele doelen preventie uitval zorginstellingen 1. Uitval uit zorginstelling als registratie item opnemen in het cliënt-volgsysteem. 2. Bindende verwijsafspraken tussen relevante zorgaanbieders i.h.g.v. dreigende uitval. Draagt bij aan Trekker Financier(s) Gerealiseerd Indicator -Optimalisering ketenafspraken -Voorkomen dakloosheid Centrumgemeente Rijk Eind 2008 Aantal cliënten uitval. Idem Centrumgemeente Nader te bepalen afhankelijk van soort afspraken. Eind 2009 Aantal cliënten uitval. Gemeente Almere / DMO 18

20 Bijlage 2: Extra informatie omvang problematiek In Flevoland leven in 2005 ongeveer 3100 mensen als dak- en thuisloos, verslaafd of zijn slachtoffer van huiselijk geweld 12. De monitor 2005 betrof een nulmeting van geregistreerde cliënten en is een absolute ondergrens van de totale problematiek als gevolg van onvolledige registratiebestanden. De monitor heeft de overlap van individuele cliënten uitgefilterd. De Flevomonitor is een beleidsondersteunend instrument en geen cliënt-volg-systeem. De Flevomonitor 2006 rapporteert de volgende aantallen kwetsbare personen ( publicatie rapport oktober 2007 ). Tabel 1: Kwetsbare personen naar herkomst totaal 2006 Almere Lelystad NOP Dronten Zeewolde Urk Buiten Totaal Flevoland Daklozen Thuislozen Verslaafden Slachtoffers huiselijk geweld Aantallen per kolom per gemeente tellen niet op tot het totaal. Dit is omdat bij een deel van de cliënten de gemeente van herkomst onbekend is en de tabel inclusief 4% overlap in de thema s is. Aantallen betreffen unieke personen. Na correctie voor overlap blijven in totaal 4035 unieke personen over op de drie thema s. Tabel 2: Gerealiseerde huisuitzettingen totaal Woningcorporatie Almere Lelystad NOP Dronten Zeewolde Urk Totaal Ymere 56 GoedeStede 43 De Alliantie 46 Rest Almere 84 Centrada 62 Rest Lelystad 2 Mercatus 25 OFW 28 Woonpalet 1 Rest Zeewolde 3 Patrimonium 1 Totaal Toelichting: Almere: 63,3% Is afkomstig van de corporaties. Rest bestaat uit andere mogelijke huiseigenaren (64), koopwoningen (14) en onbekend (6). Circa 95% van alle ontruimingen heeft als oorzaak (huur)schuld, 5% door overlast, hennepkwekerijen, illegale bewoning, vertrek met noorderzon. Lelystad: van het totaal is 97% afkomstig van de woningcorporatie. 3% Anders. Zeewolde: 1 Bedrijfspand, 1 particuliere huurwoning, 1 sociale huurwoning, 1 hennepkwekerij. NOP: 24 Door schulden. 1 Anders. Dronten: 26 Door Schulden. 2 hennepplantages. Tabel 3: Meldingen Vangnet & Advies totaal V&A Almere Lelystad NOP Dronten Zeewolde Urk Totaal Aantal meldingen Van het totaal zijn 22 dakloos, 158 met psychosociale en/of psychiatrische problematiek en 76 personen met verslavingsproblenmatiek (incl. dubbele diagnose problematiek). In de sociale verslavingszorg zijn de aantallen bekend van de groep chronische drugsverslaafden. In veel gevallen is sprake van dubbele diagnose problematiek (verslaving en andere psychiatrische stoornissen) en dak- of thuisloosheid. 12 Flevomonitor 2005 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld, M. Wouters, A. Benschop & D.J. Korf, Rozenberg Publicers Corporaties en gemeentelijke stadsreinigingen. 14 GGD Flevoland. Gemeente Almere / DMO 19

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007.

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007. RIS146638a_13-JUN- BIJLAGE voortgangsrapportage mei Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart. Bijgesteld op 4 mei. Inleiding. Op 27 juni 2006 is het Haagse Plan van Aanpak MO/OGGZ,

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit van

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur Programma van Eisen volgens TRILL voor Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 metingen 2009-2012 Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven,

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011 CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon 050-313 40 52 Fax 050-312 75 26 Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Stuknummer: b!08.00845

Stuknummer: b!08.00845 Stuknummer: b!08.00845 gemeente Den Helder Registratienummer: Portefeuillehouder: Raadsvoorstel P.H.H. Kragt Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: OWS drs. H.J.

Nadere informatie

Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131

Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131 Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131 Stedelijk Kompas Gemeente Maastricht:centrumgemeente voor de regio Maastricht-

Nadere informatie

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman METINGEN 2014 EN 2015 Monitor opvang Enschede A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ingegaan. In deze wet wordt gesproken over twee ondersteuningsvormen

Nadere informatie

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Noord- en Midden-Limburg Beschermd wonen, opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg 1. Inleiding Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

Adviezen van de diverse raden voor het Regionaal Kompas Flevoland

Adviezen van de diverse raden voor het Regionaal Kompas Flevoland Adviezen van de diverse raden voor het Regionaal Kompas Flevoland 11 april 2015 Het Stedelijk Kompas Flevoland is tot 2015 het regionale beleidskader voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen Bijlage 2 Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen 1. Wat is het aandeel feitelijke huisuitzettingen? 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

Nadere informatie

Flevomonitor Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland. Annemieke Benschop Dirk J Korf m.m.v.

Flevomonitor Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland. Annemieke Benschop Dirk J Korf m.m.v. Flevomonitor 2015 Flevomonitor 2015 Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland Annemieke Benschop Dirk J Korf m.m.v. Marlou Teerlink 2 Flevomonitor 2015 Inhoud Flevomonitor 2015

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe meting 2008 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. van Zwieten B. Bieleman Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe November 2009 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale afspraken vermindering en versnelde uitstroom Maatschappelijke opvang en bekostiging Gebouw C

1. Onderwerp Regionale afspraken vermindering en versnelde uitstroom Maatschappelijke opvang en bekostiging Gebouw C Oplegvel 1. Onderwerp Regionale afspraken vermindering en versnelde uitstroom Maatschappelijke opvang en bekostiging Gebouw C 2. Rol van het Platformtaak samenwerkingsor gaan Holland Rijnland 3. Regionaal

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7)

Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7) Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7) Algemeen Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en het voeren van beleid ter bestrijding van huiselijk geweld Asielzoekers en ongedocumenteerden

Nadere informatie

Beleidskader Wmo789. Maatschappelijke opvang - Openbare geestelijke gezondheidszorg - verslavingsbeleid. voor 2012-2015

Beleidskader Wmo789. Maatschappelijke opvang - Openbare geestelijke gezondheidszorg - verslavingsbeleid. voor 2012-2015 Beleidskader Wmo789 Maatschappelijke opvang - Openbare geestelijke gezondheidszorg - verslavingsbeleid voor 2012-2015 Versie: 1.4 Datum: juni 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Beschrijving beleidsveld...

Nadere informatie

1 Inleiding 1.1 Nieuwe taken vanuit de Wmo 1.2 Plan van aanpak maatschappelijke opvang Rijk en G4: Stedelijk Kompas

1 Inleiding 1.1 Nieuwe taken vanuit de Wmo 1.2 Plan van aanpak maatschappelijke opvang Rijk en G4: Stedelijk Kompas Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Nieuwe taken vanuit de Wmo 1.2 Plan van aanpak maatschappelijke opvang Rijk en G4: Stedelijk Kompas 2 Regionale visie regio Bergen op Zoom 2.1 Totstandkoming Regionaal Kompas

Nadere informatie

Flevomonitor 2013. Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland. Annemieke Benschop Marije Wouters Dirk J Korf.

Flevomonitor 2013. Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland. Annemieke Benschop Marije Wouters Dirk J Korf. Flevomonitor 2013 Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland Annemieke Benschop Marije Wouters Dirk J Korf Bonger Instituut Flevomonitor 2013 Inhoud Flevomonitor 2013 - overzicht

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Improving Mental Health by Sharing Knowledge Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Deze presentatie Deze

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek. Enschede A. Kruize. S. Biesma. B. Bieleman METINGEN 2004 TOT EN MET 2010

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek. Enschede A. Kruize. S. Biesma. B. Bieleman METINGEN 2004 TOT EN MET 2010 Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2011 METINGEN 2004 TOT EN MET 2010 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding Hoe de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente. Resultaten Flevomonitor 2014. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente. Resultaten Flevomonitor 2014. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein D. Schulp Telefoon (036) 548 4847 Fax (036) E-mail dschulp@almere.nl Aan de raad van de gemeente Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon: 14 036 info@almere.nl www.almere.nl

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 4 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 2.1 Dreigend daklozen Inhoudsopgave De groep mensen die dreigen dakloos

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Handreiking Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Aanleiding en doel van de handreiking

Nadere informatie

Stappenplan Stedelijk Kompas. Intensivering van de aanpak van dakloosheid

Stappenplan Stedelijk Kompas. Intensivering van de aanpak van dakloosheid Stappenplan Stedelijk Kompas Intensivering van de aanpak van dakloosheid Stappenplan Stedelijk Kompas Intensivering van de aanpak van dakloosheid Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Het beleidskader 7 2 De doelgroep

Nadere informatie

REGIONAAL KOMPAS TWENTE

REGIONAAL KOMPAS TWENTE REGIONAAL KOMPAS TWENTE INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Doelgroepen Stedelijk Kompas. Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland

Doelgroepen Stedelijk Kompas. Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland Onderzoek en Statistiek: Kenniscentrum Gemeente Nijmegen maart 2008 Inhoudsopgave 1 Totaalbeeld regio Nijmegen en Rivierenland 3 2 Inleiding 5 2.1 Achtergrond

Nadere informatie

Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2

Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2 Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2 Als de zorg niet sluit OGGZ Openbare geestelijke gezondheidszorg (Ongevraagde geestelijke gezondheidszorg) Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Vluchtelingen

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 metingen 2001 tot en met 2007 A. Kruize M. Hofman B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Wmo-adviesraad Leiderdorp

Wmo-adviesraad Leiderdorp W Wmo-adviesraad Leiderdorp www.wmoadviesraadleiderdorp.nl www.wmoadviesraadleiderdorp.nl Aan het College van B&W van Leiderdorp Leiderdorp, 26 augustus 2016 Onderwerp: Advies Beleidskader maatschappelijke

Nadere informatie

Stappenplan Stedelijk Kompas. Intensivering van de aanpak van dakloosheid

Stappenplan Stedelijk Kompas. Intensivering van de aanpak van dakloosheid Stappenplan Stedelijk Kompas Intensivering van de aanpak van dakloosheid Stappenplan Stedelijk Kompas Intensivering van de aanpak van dakloosheid Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Het beleidskader 7 2 De doelgroep

Nadere informatie

Rijk Vier grote steden 7 februari 2006. Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang

Rijk Vier grote steden 7 februari 2006. Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang Rijk Vier grote steden 7 februari 2006 Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 4 A HET PROBLEEM 6 B DE AANPAK 8 C DE INRICHTING VAN HET PLAN 9 D DE HOOFDDOELSTELLINGEN (TE BEREIKEN

Nadere informatie

Regie en achtervang voor iedere cliënt. Regionaal Kompas Midden IJssel 2009-2014. Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen

Regie en achtervang voor iedere cliënt. Regionaal Kompas Midden IJssel 2009-2014. Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen Regie en achtervang voor iedere cliënt Regionaal Kompas Midden IJssel 2009-2014 Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen Bureau Queste in opdracht van Centrumgemeente Deventer 24 september 2009

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Hieronder worden in- door en uitstroomcijfers weergegeven (indien voorhanden). Hiervoor

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Twente 2012 metingen 2006-2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren 1. Inleiding In het kader van het Stedelijk Kompas is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een aantal woonvoorzieningen. Het betrof hier woonvoorzieningen

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen

EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen 1 Wij geven thuis! U ook? De Brabantse steden tellen steeds meer kwetsbare burgers zoals daken thuislozen en zwerfjongeren. Zowel hun aantal als de

Nadere informatie

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ;

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ; Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 29 november 2017 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Programma 2 Onderwerp Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Onderwerp begeleid wonen sociaal kwetsbaren

Onderwerp begeleid wonen sociaal kwetsbaren Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2008.118 - DSO/2008.521 RIS 155067 Doorkiesnummer 070-353 5000 E-mailadres Aantal

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 METINGEN 2001, 2002, 2003, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize M. van Zwieten COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Onze cliënt staat centraal!

Onze cliënt staat centraal! Ketenarrangementen Het probleem: vele instellingen, niet één loket Politie OM Penitiaire Inrichtingen Reclassering NL Verslavingszorgreclassering Verslavingszorginstelling Maatschappelijke Opvang GGZ-instelling

Nadere informatie

Welkom. Doel conferentie. Programma (O)GGZ. Programma. Regionale (O)GGZ werkconferentie

Welkom. Doel conferentie. Programma (O)GGZ. Programma. Regionale (O)GGZ werkconferentie Welkom Marion Suijker, voorzitter Bestuurlijk Overleg Zorg en Samenleving Regionale (O)GGZ werkconferentie Doel conferentie Programma Start ontwikkelen visie OGGZ en collectieve preventie GGZ Input leveren

Nadere informatie

Concept. Aan het regionaal portefeuillehouders overleg Wonen, Welzijn en Zorg Gooi en Vechtstreek. Jan Spoelder en Marlies van der Linden

Concept. Aan het regionaal portefeuillehouders overleg Wonen, Welzijn en Zorg Gooi en Vechtstreek. Jan Spoelder en Marlies van der Linden Concept Aan het regionaal portefeuillehouders overleg Wonen, Welzijn en Zorg Gooi en Vechtstreek DIENST INWONERS POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM AFDELING: MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING BEZOEKADRES: OUDE

Nadere informatie

Kenmerk: FO Amersfoort, 2 april 2012

Kenmerk: FO Amersfoort, 2 april 2012 Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Kamercommissie VWS Postbus 20018 2500 EA s Gravenhage Kenmerk: FO12-048-5.5.3 Amersfoort, 2 april 2012 Betreft: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden

Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden Gemeente Purmerend 7 oktober 2010 Bea van Meerten Inhoud van deze presentatie Organisatie van de nazorg Informatie over gerealiseerde zaken op de 5 leefgebieden:

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Door middel van deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de procedure rond het Stedelijk Kompas Regio Nijmegen.

Door middel van deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de procedure rond het Stedelijk Kompas Regio Nijmegen. Directie Inwoners Ingekomen stuk aan de raad D4 (PA 25 juni 2008) Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00

Nadere informatie

Marije Wouters Annemieke Benschop. Flevomonitor 2005. Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Bonger Reeks

Marije Wouters Annemieke Benschop. Flevomonitor 2005. Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Bonger Reeks Marije Wouters Annemieke Benschop Flevomonitor 200 Dirk J. Korf Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Bonger Reeks FLEVOMONITOR 200 FLEVOMONITOR 200 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Marije Wouters,

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017

Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017 Openbaar Onderwerp Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017 Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De gemeente Nijmegen is centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke

Nadere informatie

BB/U Lbr. 15/103

BB/U Lbr. 15/103 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Definitief VNG-akkoord op bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom uw kenmerk ons kenmerk BB/U201502219 Lbr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 111 Vragen van de leden

Nadere informatie

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Fase II SAMENVATTING VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Begin 2006 besloten het Rijk en de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht middels het Plan

Nadere informatie

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Fase II SAMENVATTING VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Begin 2006 besloten het Rijk en de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht middels het Plan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Het advies van de ASD.

Het advies van de ASD. Het advies van de ASD. Ongevraagd advies De ASD heeft in de afgelopen maanden met meerdere partijen gesproken over de opvang van daklozen. Dit naar aanleiding van een wijziging in de opvang van daklozen.

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014 metingen 2008-2013 Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

c 1. Beschouwing op de knelpunten en koers voor de toekomst A. Knelpunten SGB-onderzoek in een notendop

c 1. Beschouwing op de knelpunten en koers voor de toekomst A. Knelpunten SGB-onderzoek in een notendop c 1. Beschouwing op de knelpunten en koers voor de toekomst A. Knelpunten SGB-onderzoek in een notendop * Knelpunten met betrekking tot het totale aanbod De voorziening van het Leger des Heils zit vol,

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Plan van Aanpak Stedelijk Kompas Flevoland 2008-2014

Plan van Aanpak Stedelijk Kompas Flevoland 2008-2014 Evaluatie en bijstelling Plan van Aanpak Stedelijk Kompas Flevoland 2008-2014 1 Wat zijn de veranderingen in de context van de maatschappelijke opvang? Wat hebben we bereikt tot 2011? Wat zijn de bijgestelde

Nadere informatie

BELEIDSKADER MAATSCHAPPELIJKE ZORG GEMEENTE MOLENWAARD. Samenvatting WMObeleidsplan Drechtsteden 2015-2018, betreffende Maatschappelijke Zorg

BELEIDSKADER MAATSCHAPPELIJKE ZORG GEMEENTE MOLENWAARD. Samenvatting WMObeleidsplan Drechtsteden 2015-2018, betreffende Maatschappelijke Zorg BELEIDSKADER MAATSCHAPPELIJKE ZORG GEMEENTE MOLENWAARD Samenvatting WMObeleidsplan Drechtsteden 2015-2018, betreffende Maatschappelijke Zorg Dit schrijven omvat de elementen uit het WMO beleidsplan Drechtsteden

Nadere informatie

DUIZEND KAMERS MET KANSEN INITIATIEF VOOR EXTRA PLEKKEN BEGELEID WONEN VOOR JONGEREN IN ROTTERDAM

DUIZEND KAMERS MET KANSEN INITIATIEF VOOR EXTRA PLEKKEN BEGELEID WONEN VOOR JONGEREN IN ROTTERDAM DUIZEND KAMERS MET KANSEN INITIATIEF VOOR EXTRA PLEKKEN BEGELEID WONEN VOOR JONGEREN IN ROTTERDAM PvdA fractie Rotterdam, Matthijs van Muijen, Duco Hoogland en Zeki Baran, 16 oktober 2006 Inleiding Er

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief Aan: De gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 9 december

Nadere informatie

2004. Nr. : Dnst. : C&E. Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004.

2004. Nr. : Dnst. : C&E. Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004. Nr. : 04.0076. Dnst. : C&E Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004. 2004. Per 1 januari 2004 zijn de wachtlijstmiddelen waarop stichting De Binnenvest

Nadere informatie

Algemeen beeld Convenantafspraken Totaal aantal verhuringen (*) (*) exclusief Housing First

Algemeen beeld Convenantafspraken Totaal aantal verhuringen (*) (*) exclusief Housing First Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 juni 2015 Agendanummer : Datum : 14 april 2015

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 juni 2015 Agendanummer : Datum : 14 april 2015 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 25 juni 2015 Agendanummer : Datum : 14 april 2015 Onderwerp Regionale opvang slachtoffers van huiselijk geweld (Oranjehuis) Aan de leden van de raad, Voorgesteld

Nadere informatie

HET ZEEUWS KOMPAS EEN VISIE EN EEN PLAN VAN AANPAK VOOR OPVANG EN HET VOORKOMEN VAN OPVANG VAN SOCIAAL KWETSBARE PERSONEN IN ZEELAND

HET ZEEUWS KOMPAS EEN VISIE EN EEN PLAN VAN AANPAK VOOR OPVANG EN HET VOORKOMEN VAN OPVANG VAN SOCIAAL KWETSBARE PERSONEN IN ZEELAND HET ZEEUWS KOMPAS EEN VISIE EN EEN PLAN VAN AANPAK VOOR OPVANG EN HET VOORKOMEN VAN OPVANG VAN SOCIAAL KWETSBARE PERSONEN IN ZEELAND 2008 2015 Vlissingen, 21 februari 2008 INHOUD 1. Samenvatting 3 2. Waarom

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 29 325 Maatschappelijke Opvang Nr. 87 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie