Stappenplan Stedelijk Kompas. Intensivering van de aanpak van dakloosheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stappenplan Stedelijk Kompas. Intensivering van de aanpak van dakloosheid"

Transcriptie

1 Stappenplan Stedelijk Kompas Intensivering van de aanpak van dakloosheid

2 Stappenplan Stedelijk Kompas Intensivering van de aanpak van dakloosheid

3

4 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Het beleidskader 7 2 De doelgroep 11 3 Het aanbod 15 4 De knelpunten 18 5 De ambities 20 6 De organisatie van de meerjarenaanpak 24 7 De begroting 32 Bijlage 1 36 Bijlage 2 37

5

6 Inleiding In alle 43 regio s maatschappelijke opvang in Nederland is men hard aan de slag in de strijd tegen dakloosheid. Ook in de strijd tegen verkommering en verloedering die daar dicht tegen aan hangt. Sinds 2006 wordt hier een flinke impuls aan gegeven. Deze impuls is begonnen in de vier grote steden (de G4) in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS en het ministerie van Financiën. In korte tijd is toen het ambitieuze Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang opgesteld. Een plan met duidelijke doelstellingen (meetbare resultaten) en praktische, doortastende werkwijzen en instrumenten (de route). Bij de start in februari 2006 in de G4 is het Plan aangeboden aan de overige 39 centrumgemeenten om een vergelijkbaar plan op te stellen. De huidige staatssecretaris van VWS heeft deze uitnodiging herhaald. Dat biedt de centrumgemeenten de uitdaging in een tijdspanne van zeven jaar ( ) ook een forse impuls geven aan de aanpak van dakloosheid. Dat kan in de eerste plaats door bij de planvorming te profiteren van de ervaringen en instrumenten van de G4. In de tweede plaats kan omdat voor deze centrumgemeenten dezelfde financiële condities gelden als voor de G4. Ook hun Plan kan voor een deel uit AWBZ-middelen gefinancierd worden als zij in nauw overleg met het Zorgkantoor een goed onderbouwd plan maken. De onderbouwing betreft vooral het aantonen van de zorgbehoefte van de doelgroep, de noodzakelijke aanpak en het aantonen van de extra benodigde middelen. De overkoepelende naam van dit Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang (in alle 43 centrumgemeenten) is Stedelijk Kompas. Het Stedelijk Kompas richt zich op het verminderen van het aantal daklozen, de doorstroming naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan en verbetering van de kwaliteit van leven van de gehele doelgroep en het verminderen van overlast. Voor de centrumgemeenten ligt er de uitdaging om duidelijke en meetbare ambities te formuleren en een Stedelijk Kompas op maat te maken. Op maat van de eigen doelgroep van (dreigend) daklozen, de eigen knelpunten en de eigen geografische grootte. Het maken van een Stedelijk Kompas begint niet bij nul. Alle centrumgemeenten hebben al een beleid op het gebied van de maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en OGGz. In alle centrumgemeenten zijn al voorzieningen en is al samenwerking 1 Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht 5

7 tussen tal van actoren. Door het opstellen van een Stedelijk Kompas kan een centrumgemeente de aanpak van dakloosheid intensiveren. Hoewel de meeste centrumgemeenten al enige tijd aan de slag zijn met de planontwikkeling Stedelijk Kompas en enkele al klaar zijn, kan deze handreiking ondersteuning bieden bij het compleet maken van het Stedelijk Kompas. En spoed is geboden! Want VWS heeft 1 april 2008 bepaald als sluitingsdatum voor het indienen van het Stedelijk Kompas. Voor GSB-centrumgemeenten geldt dat als zij dan geen Stedelijk Kompas hebben ingediend, zij alsnog prestatieafspraken moeten maken voor de OGGz-middelen die vanaf 2007 aan de Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veilig zijn toegevoegd. Dit stappenplan volgt de doelstelling en systematiek van het Plan van Aanpak maatschappelijke opvang van de G4 en VWS. Inmiddels zijn er ruim een jaar ervaringen opgedaan in de G4 en ook al in enkele andere centrumgemeenten. Bovendien zijn er nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen in aantocht die van belang zijn voor de gemeentelijke regierol. Deze ervaringen en ontwikkelingen zijn zoveel mogelijk in dit stappenplan verwerkt. De hoofdstukkenindeling van dit stappenplan volgt de geadviseerde hoofdstukkenindeling van het Stedelijk Kompas, bestaande uit 7 onderdelen in 7 stappen: 1. Neem kennis van het beleidskader; 2. Onderzoek en beschrijf de doelgroep; 3. Maak het huidige aanbod helder; 4. Formuleer en prioriteer de knelpunten; 5. Formuleer de gemeentelijke of regionale ambities; 6. Stel de meerjarenaanpak op; 7. Stel de begroting vast. 6

8 1 Het beleidskader Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Op 7 februari 2006 heeft de toenmalige staatssecretaris van VWS het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang G4 & Rijk aan de Tweede Kamer aangeboden 2. Dit plan is er op gericht de leefomstandigheden van daklozen in de vier grote steden te verbeteren, waardoor een einde moet komen aan zwervend gedrag en daarmee gepaard gaande overlast. De G4 hebben de concrete ambitie om: Alle daklozen in traject te hebben met een trajectplan (in 2010); Voor minimaal 60% huisvesting geregeld te hebben (in 2010); Dakloosheid als gevolg van huisuitzetting tot minder dan 30% van het niveau in 2005 terug te dringen (in 2008); Dakloosheid als gevolg van detentie of afwenteling door andere instellingen (vrijwel) uit te bannen; Overlastgevend gedrag tot maximaal 75% van het huidige niveau teruggedrongen te hebben (2013). De G4 en het Rijk beogen met het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang een persoonsgerichte, minder vrijblijvende aanpak van dakloosheid. De afgelopen jaren hebben ze met deze aanpak al resultaten geboekt. De kwaliteit van leven bij de daklozen zal stijgen wanneer zij zover als mogelijk zijn voorzien van huisvesting, inkomen, zorg en werk. Daarmee zal ook overlastgevend gedrag worden tegengegaan en wordt de veiligheid van de omgeving verbeterd. Deze meest kwetsbare groep in de samenleving zal beter in staat zijn om mee te doen. Persoonsgericht en sluitend Dakloosheid gaat vrijwel altijd gepaard met ernstige meervoudige problematiek. Behalve dakloosheid 2 Zie Kamerbrief DMO/SSO

9 is er vaak sprake van psychiatrische problematiek, verstandelijke beperkingen, schulden, verslavingsproblematiek en ontbreken van een zinvolle dagbesteding. Werken aan verbetering van de leefsituatie en het maatschappelijk functioneren van de daklozen vraagt om een meervoudige, samenhangende en sluitende aanpak. Een versnipperde benadering is weinig efficiënt en effectief gebleken. Dat geldt voor het niveau van de uitvoering van trajecten (cliëntniveau) en dat geldt ook voor het niveau van het gemeentelijk en landelijk beleid (beleidsniveau). Daarom zijn er bij het Plan van Aanpak meerdere ministeries en sectoren betrokken. Het maatschappelijk urgente probleem is alleen met vereende en samenhangende krachten op te lossen. En daar is gemeentelijke regie voor nodig 3. Het Plan van Aanpak berust op twee centrale pijlers: Een persoonsgerichte benadering met behulp van individuele trajectplannen; Een 100% sluitende samenwerking tussen alle betrokken partijen en instellingen. TIP Transparant en regionaal Bij de pijlers persoonsgerichte en sluitende aanpak kunnen twee andere uitgangspunten worden gehanteerd: Transparante (meetbare en controleerbare) aanpak: het moet duidelijk zijn hoe de aanpak en route eruit ziet en vooral wat de resultaten zijn. Regionale aanpak: de aanpak van dakloosheid is ook een zaak voor regiogemeenten, zowel bij preventie als herstel. Daarom spreken diverse gemeenten van Regionaal Kompas. Werkwijze en instrumenten Het Plan van Aanpak bevat allerlei bestaande en onlangs ontwikkelde werkwijzen en instrumenten om tot een persoonsgerichte aanpak en sluitende keten te kunnen komen. De contouren van dertien instrumenten worden in het Plan van Aanpak beschreven (zie bijlage 1). De G4 hebben een vertaalslag van het Plan van Aanpak gemaakt door een eigen Stedelijk Kompas op te zetten. In het Stedelijk Kompas omschrijft elke gemeente van de G4 goede duidelijke procedures, richtlijnen en wijze van implementatie van de instrumenten voor de gehele keten van MO. Voor de G39 zijn de dertien instrumenten uit het Plan van Aanpak beschikbaar, maar de G39 zijn vrij om te kiezen. De keuze van het instrumentarium is afhankelijk van de bestaande situatie vóór het Stedelijk Kompas, de operationalisering van de doelstellingen en de doelgroepafbakening. Naar aanleiding hiervan kan men bepalen welke instrumenten uitgewerkt moeten worden om te komen tot de persoonsgerichte en sluitende ketenaanpak. Beleid en middelen Kabinet en G4 hebben vastgesteld dat om de hierboven beschreven ambities te realiseren geen wettelijke wijzigingen nodig zijn. De regiemogelijkheden van gemeenten zijn groot genoeg en worden versterkt doordat gemeenten, waar nodig ondersteund door het Rijk, meerjarige contracten met de zorgkantoren kunnen afsluiten die op hun beurt contracten afsluiten met de door hen gefinancierde instellingen (zorgaanbieders). In de G4 is berekend dat er op verschillende terreinen intensiveringen nodig zijn. Voor de G4 gaat het om het bedrag van 175 miljoen over vier jaar: Amsterdam Rotterdam Utrecht Den Haag TOTAAL Zie voor het voeren van regie ook de handreiking Centrumgemeenten en regie. Instrumenten voor het voeren van de regie in de OGGZ, de maatschappelijke opvang en verslavingszorgbeleid (SGBO). Verwachte publicatie in december

10 Voorgaande kosten zijn nodig voor de ambities van de G4 en die komen naar verwachting voor tweederde voor rekening van de AWBZ (door uitbreiding van voorzieningen voor beschermd wonen en duurzaam verblijf) en voor een derde in het gemeentelijk domein (door uitbreiding van onder meer Activiteiten die ertoe moeten leiden dat zorgmijders in een traject komen en door uitbreiding van opvangvoorzieningen). Het kabinet heeft de G4 toegezegd de zorgkantoren in staat te stellen de op basis van de AWBZ geïndiceerde zorg (dat nodig is voor het Stedelijk Kompas) te contracteren. Ook de G4 zullen hun financiële inzet opvoeren. Een voorwaarde voor ophoging van het uitgavenniveau van rijkszijde voor deze doelgroep de komende jaren is dat de G4 hun huidige uitgavenniveau voor deze doelgroep ( 136 mln.) tenminste zullen handhaven, ook als huidige middelen door een uitbreiding van AWBZ-gefinancierde voorzieningen vrijvallen. Er vindt conform de afspraken in GSB III een aanpassing van de verdeelsleutel van de specifieke uitkering maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid plaats in overleg tussen Rijk en centrumgemeenten. De belangrijkste conclusie uit de eerste rapportage 2006 van de monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang 4 is dan ook dat de G4 nog niet in staat waren de gegevens te leveren voor de uiteindelijke opzet van de monitor om de G4 met elkaar te kunnen vergelijken. Daarvoor is registratie nodig van de ingevulde gestandaardiseerde formulieren door cliënten en hulpverleners bij het centrale meldpunt. Andere conclusies zijn: Drie van de vier steden hebben een centraal meldpunt; Het Plan heeft in de G4 na de gemeenteraadsverkiezingen een duidelijke plaats gekregen in het collegeprogramma; De G4 werken aan lokale zorgnetwerken; De G4 hebben met zorgverzekeraars een collectieve verzekering afgesloten voor inwoners met een bijstandsuitkering. Dakloze cliënten met een bijstandsuitkering kunnen daarvan gebruik maken; De G4 en de zorgkantoren hebben met de zorginstellingen overlegd over het beoogde AWBZ-aanbod. Instellingen konden offertes uitbrengen of in goed overleg voorzieningen aanbieden; De afspraak is dat wanneer de gemeente en het zorgkantoor beslissen welke voorzieningen gefinancierd worden de toewijzing van het totale aanbod altijd binnen de trajecten van de persoonsgebonden aanpak plaatsvindt ; De naar de OGGZ overhevelde AWBZ-middelen zijn vrij inzetbaar 5, ook voor het Stedelijk Kompas. VWS heeft opdracht gegeven om de besteding OGGZ-middelen in 2007 te onderzoeken (eind 2007 gereed). Medio december ontvangen de gemeenten het eindrapport Wijze van besteding door OGGz-middelen voor toeleiding door centrumgemeenten. Naar een Stedelijk Kompas In de eerder genoemde Kamerbrief geeft het kabinet aan het Plan van Aanpak in samenwerking met de VNG naar de andere gemeenten te zullen doorvertalen. Over de manier waarop is veel onduidelijkheid geweest. Deze handreiking is bedoeld om meer helderheid te geven over de mogelijkheden van de G39. De relatie met de Wmo De invoering van de Wmo geeft een impuls aan de aanpak van dakloosheid. Niet alleen valt de maatschappelijke opvang onder de Wmo (prestatieveld 7). Ook brengt de Wmo meer aandacht voor gemeentelijke regie en samenhang tussen diverse gemeentelijke beleidsterreinen als maatschappelijke opvang, werk & inkomen, openbare orde & veiligheid, volkshuisvesting en preventief jeugdbeleid (prestatieveld 2). De meeste gemeenten zijn in 2006 en 2007 hun Wmo-beleidsplan aan het opstellen. Diverse centrumgemeenten willen een directe koppeling maken tussen de invulling van de prestatievelden 7, 8 en 4 Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang, eerste rapportage 2006, het startjaar in Amsterdam, Rot-terdam, Utrecht en Den Haag (Trimbos-instituut, 2007). 5 Zie Drouven, L. en S. Schutte Handreiking besteding OGGz-middelen voor toeleiding, HHM, Enschede,

11 9 (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, OGGZ en verslavingsbeleid) en het Stedelijk Kompas. Daarmee kunnen ze twee vliegen in één klap slaan. Veelal noemen zij die drie laatste prestatievelden maatschappelijke zorg. De reikwijdte van deze maatschappelijke zorg is iets breder dan die van het Stedelijk Kompas. Maatschappelijke zorg is op de bredere groep mensen met multiprobleemsituaties gericht en daarmee op het breed aanpakken van maatschappelijke uitval. Het Stedelijk Kompas is gericht op het voorkomen en aanpakken van dakloosheid en dus een verbijzondering van de maatschappelijke zorg. TIP Stedelijk Kompas & Wmo Zorg voor een inhoudelijk en procesmatige verbinding tussen het Wmo-beleidsplan en het Stedelijk Kompas. Werk aan heldere samenhang en voorkom dubbel werk. Idealiter komt er eerst een Wmo-beleidsplan als beleidskader en vervolgens een Stedelijk Kompas als uitwerking van met name Wmo-prestatieveld 7. VOORBEELD Achterhoek Centrumgemeente Doetinchem heeft een regionaal OGGZ-beleidskader 2007 opgesteld dat de basis legt en de meeste bouwstenen bevat die nodig zijn voor de uitwerking van een Stedelijk Kompas in De uitvoering van het beleid zal ten slotte vastgelegd worden in een nieuw regio-naal OGGZ-convenant voor de periode vanaf

12 2 De doelgroep Daklozen Starten bij feitelijk en residentieel daklozen De doelgroep is altijd het uitgangspunt. Alle inspanningen rond het Stedelijk Kompas moeten er op gericht zijn dat de daklozen in hun leefomstandigheden er iets mee opschieten. Het is belangrijk om de doelgroep zo scherp mogelijk af te bakenen, zodat het doel en de richting van de aanpak ten behoeve van de doelgroep duidelijk wordt. Daklozentellingen bleken bijvoorbeeld in het verleden vaak onvergelijkbaar, omdat onderzoekers verschillende definities van de doelgroep hanteerden. Het Plan van Aanpak richt zich in de eerste vier jaar op twee hoofdgroepen 6 : Feitelijk daklozen Personen die niet beschikken over een eigen woonruimte en voor een slaapplek gedurende de nacht tenminste één nacht (in de maand) waren aangewezen op buiten slapen, ofwel overnachten in de openlucht en in overdekte openbare ruimten (portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto) en binnen slapen: in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang, inclusief eendaagse noodopvang, of binnen slapen bij vrienden, kennissen of familie, zonder vooruitzichten op een slaapplek voor de daarop volgende nacht. Residentieel daklozen Personen die als bewoner staan ingeschreven bij instellingen voor maatschappelijke opvang (internaten en sociale pensions, woonvoorzieningen op basis van particulier initiatief dat zich richt op semipermanente bewoning door daklozen en particuliere commerciële pensions waar voornamelijk daklozen wonen). 6 Deze definities zijn genoemd in het Plan van Aanpak van de G4 en zijn onder andere ontleend aan J. Wolf, e.a. Op achterstand, Een onderzoek naar mensen in de marge van Den Haag. Utrecht: Trimbos-instituut,

13 Uitbreiden van de doelgroep met dreigend daklozen Zelfstandig wonende verkommerden en verloederden Het Stedelijk Kompas kan zich ook een grotere doelgroep richten, namelijk op de doelgroep verkommerden en verloederden. Deze moeilijker te definiëren groep omsluit de feitelijk en residentieel daklozen, maar bestaat ook uit een groep die nog min of meer zelfstandig woont en waar sprake is van een ernstige multiprobleemsituatie. Bij deze groep speelt langdurige zorgafhankelijkheid als gevolg van een combinatie van psychiatrische problemen, verslavingsproblemen, veelpleging en zorgmijding. Die laatste groep, dus de zelfstandig wonende personen in een ernstige multiprobleemsituatie, zijn als het ware de dreigend daklozen. De G4 hebben ook deze groep in hun Plan van Aanpak opgenomen, maar hebben daarvoor een langere doorlooptijd van zeven jaar genomen. Ex-gedetineerden Als gedetineerden na detentie niet over huisvesting beschikken en een zorgvraag hebben behoren ze tot de dreigend daklozen en daarmee tot de doelgroep van het Stedelijk Kompas. Ex-patiënten in de klinische zorg Patiënten uit intramurale GGZ, verslavingszorg of gehandicaptenzorg, die na ontslag niet over huisvesting beschikken en een zorgvraag hebben behoren tot de groep dreigend daklozen. Zwerfjongeren Zwerfjongeren vallen nadrukkelijk ook onder het Stedelijk Kompas. Het kabinet heeft de wens uitgesproken extra aandacht te willen geven aan deze doelgroep. VWS heeft de opdracht gegeven tot een handreiking zwerfjongerenbeleid 7. De aanpak ten opzichte van zwerfjongeren is in het G4-Plan niet specifiek uitgelicht. Rotterdam heeft ervoor gekozen een apart plan te maken voor zwerfjongeren. VOORBEELD Zwerfjongerenbeleid Het is van belang het aantal, de aard en omvang van de problematiek van zwerfjongeren te inventariseren. Een formulering om tot een dergelijke doelstelling te komen is: Vanaf de teldatum 1 januari 2007 het aantal zwerfjongeren binnen en buiten de opvanginstellingen reduceren met een percentage van 50% voor 1 januari 2009 (SGBO, 2007). De doelgroep aanpak huiselijk geweld en vrouwenopvang De doelgroep van de vrouwenopvang en Aanpak Huiselijk Geweld behoort niet tot de doelgroep van het Stedelijk Kompas. Tellen en schatten Het is essentieel om een bij de planontwikkeling te weten hoeveel daklozen er in de regio zijn en ook wat hun zorgvragen en woonwensen zijn. Door een goed inzicht in de vraag kan de gemeente: Een meer (vraag)gerichte aanpak ontwikkelen; Na vier of zeven jaar beoordelen of de beoogde prestaties en doelen gerealiseerd zijn. De G4 hebben een schatting gemaakt van het aantal daklozen en verkommerden en verloederden in hun gemeenten. Ook de gemeenten Vlissingen, Groningen, Heerlen, Leiden, Zwolle 8 en Almere hebben in het kader van het Stedelijk Kompas een telling laten verrichten. Hier de cijfers van de G4, Zwolle en Almere: 7 T. Berg- le Clercq e.a.; Aanpak zwerfjongerenproblematiek, handreiking voor gemeenten, SGBO, Zwolle hanteert de term kwetsbare personen 12

14 Feitelijk daklozen % inw. Residentieel daklozen % inw. Verkommerden en verloederden met eigen huisvesting % inw. Verkommerden en verloederden Incl. daklozen % inw. Amsterdam , , , , Rotterdam Den Haag Utrecht TOTAAL G Zwolle Flevoland , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Onvoorspelbare verschuivingen in aantallen zijn mogelijk als er migratie plaatsvindt van de ene regio naar de andere regio. Lang niet alle daklozen zijn duidelijk aan één regio gebonden. Het vraagstuk van de regiobinding en de landelijke toegankelijkheid van voorzieningen van maatschappelijke opvang is momenteel nog in onderzoek (SGBO). Het doel is te komen tot een landelijke afspraak tussen de centrumgemeenten. Woonbehoefte Om een inschatting te maken van de hoeveelheid zorg die nodig is voor de doelgroep daklozen is het mogelijk om niet alleen aantallen te meten, maar ook om de woonbehoefte (het perspectief, de prognose) van de cliënten te meten. Cliënten kunnen zelf ook inschatten welke mate van zelfstandigheid zij aankunnen in het wonen en aangeven aan welke zorg en begeleiding zij behoefte hebben. Doelgroepen op een rijtje Doelgroep Mee starten Later in plan Niet in het plan opnemen opnemen Feitelijk daklozen x Residentieel daklozen x Zwerfjongeren x Zelfstandig wonende verkommerden en verloederden x Ex-gedetineerden x Ex-klinische patiënten x Doelgroep huiselijk geweld en vrouwenopvang x VOORBEELD Zwolle Zwolle legt prioriteit bij de doelgroep daklozen (feitelijk en residentieel daklozen in een adem genoemd) en geeft aan het Stedelijk Kompas in het voorjaar 2009 aan te vullen met de doelgroep kwetsbare personen. Zwolle noemt daarbij het belang van het Stedelijk Kompas voor zwerfjongeren en de vrouwenopvang. 9 In deze kolom zijn alleen het aantal inwoners van het totale verzorgingsgebied (regio) opgenomen 10 Subdoelgroepen hier: chronisch zorgafhankelijken, zorgmijders, ex-gedetineerden zonder huisvesting, veelple-gers, jeugdigen in detentie (geringe overlap met daklozen) 13

15 TIP Onderscheid mate van maatschappelijke uitval Omdat de gehele Wmo-doelgroep en ook de term sociaal kwetsbaren nogal diffuus en onhelder is, is het handig om de groep onder te verdelen aan de hand van mate van maatschappelijke uitval: Niveau 1: Alle zelfredzame inwoners Niveau 2: Alle risicogroepen Niveau 3: Alle beginnende en lichte multiprobleemsituaties Niveau 4: Alle zware multiprobleemsituaties, verkommering en verloedering Niveau 5: Alle residentieel daklozen Niveau 6: Alle feitelijk daklozen Het Stedelijk Kompas is dus primair op de aanpak in de onderste twee niveaus gericht en in tweede instantie ook op het voorkomen van dakloosheid bij personen van het 3e en 4e niveau, dat vooral binnen het terrein van de OGGZ valt: signalering, bemoeizorg en toeleiding. Een dergelijk onderscheid in niveaus is beschreven in de handreiking OGGZ in de Wmo (Wolf, J. 2006). In : Gereedschapskist Wmo. Den Haag: Ministerie van VWS. TIP Niet alle doelgroepen tegelijk Begin het Stedelijk Kompas met de doelgroepen feitelijk daklozen en residentieel daklozen. Neem zwerfjongeren ook op in het Stedelijk Kompas. Dat is overzichtelijker en beter werkbaar. Richt de focus in ieder geval op deze groepen en verbreedt de groep zo snel mogelijk met de dreigend dak-lozen (ex-gedetineerden, ex-klinische patiënten, verkommerden en verloederden). Bepaal aan de hand van de doelgroepafbakening de doorlooptijd van het Stedelijk Kompas. 14

16 3 Het aanbod Voorzieningen voor daklozen Het aanbod in de keten van de maatschappelijke opvang is in de loop der jaren nogal veranderd. De capaciteit is stapsgewijs gegroeid, er is meer differentiatie gekomen (verschillende soorten aanbod), de kwaliteit is verbeterd (professionalisering) en er is veel meer samenwerking tussen verschillende partners. De maatschappelijke opvang werkt nauw samen met onder andere de GGZ, de verslavingszorg, de GGD, de politie en woningcorporaties. In alle centrumgemeenten is een voorzieningenaanbod opgebouwd. Voor het Stedelijk Kompas is het van belang om een helder overzicht te krijgen van het huidige aanbod. Om daartoe te komen kunnen de volgende vragen gesteld worden: Welke voorzieningen zijn er in de regio die bijdragen aan de aanpak van dakloosheid? Wat is de capaciteit van die voorzieningen en wat is de feitelijke zorgrealisatie/productie? Wie zijn verantwoordelijk voor die voorzieningen (opdrachtgevers en financiers?) Categorieën van voorzieningen Het aanbod maatschappelijke opvang is als volgt te ordenen 11 : Dagopvang Nachtopvang 24-uurs crisisopvang 24-uurs wonen 24-uurs meerzorg Begeleid wonen Ambulante thuisbegeleiding 11 Zie ook Z. Berdowski e.a.; Onderzoek budgetverdeling maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid, Vraag middelen en bekostiging; IOO, Leiden,

17 Andere belangrijke sectoren met voorzieningen voor de opvang van daklozen zijn: Zwerfjongerenopvang 12 Dagactiviteitencentrum GGZ crisisopvang GGZ beschermd wonen Klinische verslavingszorg Semimurale verslavingszorg Ambulante verslavingszorg Opvang voor ex-gedetineerden Aanbod per subdoelgroep Een andere benadering is om per onderscheiden subdoelgroep in kaart te brengen welk aanbod er is en hoe dat georganiseerd wordt: Doelgroep Voorzieningen Aanbieder Capaciteit Productie Kosten Kosten Kosten gemeente Zorgkantoor overig Dreigend daklozen V&V Dreigen daklozen ex-detentie Dreigend daklozen ex-klinisch Recent daklozen (crisissituaties) Feitelijk daklozen Residentieel daklozen Zwerfjongeren Aanbod per OGGZ-bouwsteen De G4 hanteren een ordening aan de hand van de 12 OGGZ-bouwstenen zoals beschreven in de publicatie Kwetsbaar in de grote stad 13 : 1 Signalering en geïndiceerde preventie 2 Integrale toegang en screening 3 Maatschappelijke opvang 4 Medische basiszorg 5 Curatieve GGz/Vz 6 Beschermd wonen / langdurig verblijf 7 Begeleid (zelfstandig) wonen 8 Integrale bemoeizorg GGZ/Vz 9 Financiële hulp 10 Dagbesteding 11 Sociaal netwerk 12 Veiligheid 12 Meestal een onderdeel van de maatschappelijke opvang 13 J.Sleegers, Kwetsbaar in de grote stad, G4 Visie op een samenhangende Openbare Geestelijke Gezondheids-zorg,

18 De gemeente Utrecht (en ook enkele andere centrumgemeenten) heeft de voorzieningen als volgt geordend 14 : OGGZ-bouwsteen Voorzieningen Signalering en geïndiceerde preventie Outreachend maatschappelijk werk Ambulante jongerenhulpverlening Integrale toegang en screening Brede Centrale Toegang Maatschappelijke opvang Corporatiehotel Crisisopvang Nachtopvang Ziekenboeg Gezinsopvang Gebruiksruimte alcoholisten Medische basiszorg Heroïne op medisch voorschrift Curatieve GGz/Vz Beschermd wonen/langdurig verblijf 24-uurs opvang en hostels Beschermd wonen GGZ Beschermd wonen dubbele diagnose Klinische dubbele diagnose Duurzaam verblijf Beschermd wonen (verstandelijk gehandicapten) volwassen en jong Begeleid zelfstandig wonen Ambulante woonbegeleiding Begeleid groepswonen Pathways model Integrale bemoeizorg Zorgcoördinatie ACT-team Financiële hulp Schuldhulpverlening Dagbesteding Uitbreiding activering Sociaal netwerk Zelforganisaties Maatschappelijke steunsystemen Veiligheid 14 Zie Monitor Plan van aanpak maatschappelijke opvang, eerste rapportage: 2006, het startjaar in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag (Trimbos-instituut 2007) 17

19 4 De knelpunten Wa t g a a t n i e t g o e d? Wa t m o e t beter? In 2003 vond er een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) maatschappelijke opvang plaats 15. De aanleiding daarvoor was dat het budget voor de maatschappelijke opvang fors toegenomen was, maar dat de problematiek van daklozen ogenschijnlijk niet afnam. De conclusies van het IBO maatschappelijke opvang waren dat het aantal aanmeldingen toenam, het aantal opnames daalde en de gemiddelde verblijfsduur langer werd. Conclusie was: de opvang is verstopt. Teveel mensen verblijven tegen hun wil op straat. Zonder voldoende zorg en ondersteuning zet de verkommering en verloedering door met het persoonlijke leed en overlast voor de omgeving als gevolg. De opvang was meer een permanente voorziening geworden met te weinig inzet op doorstroom door planmatige en persoonsgerichte begeleiding. Ook waren te weinig beschikbare woningen ten behoeve van uitstroom uit de opvang. Het toenmalige kabinet heeft toen een beleid ingezet op doorstroming. Dat is vervolgens geïntensiveerd met de opstelling van het Plan van aanpak van de G4 Bij het opstellen van het Stedelijk Kompas kan een centrumgemeente nagaan wat de specifieke knelpunten in de zorg voor daklozen in deze regio zijn, zoals (te specificeren per doelgroep): Te weinig capaciteit (opvang, woningen, GGZ, verslavingszorg, dagbesteding, schuldhulpverlening); Teveel instroom in de opvang door ontbreken van preventie en signalering van multiprobleemsituaties en uitval jeugdzorg, detentie, verstandelijke gehandicaptenzorg en GGZ; Te weinig doorstroom; Te weinig kwaliteit van bepaalde voorzieningen; Te weinig samenwerking tussen hulpverleners in de uitvoering van trajecten; Te weinig structurele samenwerking tussen voorzieningen; geen structurele samenwerking Te weinig samenwerking tussen beleidsmakers (centrumgemeente, regiogemeenten en Zorgkantoor); 15 IBO, De opvang verstopt; Interdepartementaal beleidsonderzoek

20 Te weinig beleidsregie door de centrumgemeente 16 ; Te weinig inzicht in de doelgroep (geen monitorgegevens of beleidsinformatie); Geen gezamenlijke visie tussen partners, geen draagvlak. Draagvlak bij vier groepen kernpartners Voor het gehele proces om een Stedelijk Kompas op te stellen is het van groot belang om dat samen met de vier kernpartners te doen: 1 Regiogemeenten 2 Zorgkantoor 17 3 Aanbieders van zorg- en dienstverlening, inclusief woningcorporaties 4 Cliëntorganisaties Deze partners zijn ook nodig bij de vervolgstappen: formuleren van ambities en het organiseren en uitvoeren van het plan van aanpak. Centrumgemeente Den Haag heeft bijvoorbeeld twee grote vergaderingen belegd, dat genoeg bleek te zijn om de uitvoering in gang te zetten. Of het kan volgens het Utrechts model waar iedereen tegelijkertijd is betrokken. De uitnodigende regie van de gemeente kan bewerkstelligen dat de kernpartners zich stapsgewijs conformeren aan het Stedelijk Kompas. In veel centrumgemeenten is men al langere tijd aan de slag met het verkrijgen van draagvlak, vaak al vele jaren. 16 Zie voor het voeren van regie ook de handreiking Centrumgemeenten en regie. Instrumenten voor het voeren van de regie in de OGGZ, de maatschappelijke opvang en verslavingszorgbeleid (SGBO). Verwachte publicatie in december Er zijn centrumgemeenten die het Stedelijk Kompas in coproductie met het Zorgkantoor opstellen. Andere gemeenten sluiten een convenant af met het Zorgkantoor. 19

Stappenplan Stedelijk Kompas. Intensivering van de aanpak van dakloosheid

Stappenplan Stedelijk Kompas. Intensivering van de aanpak van dakloosheid Stappenplan Stedelijk Kompas Intensivering van de aanpak van dakloosheid Stappenplan Stedelijk Kompas Intensivering van de aanpak van dakloosheid Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Het beleidskader 7 2 De doelgroep

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 4 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 2.1 Dreigend daklozen Inhoudsopgave De groep mensen die dreigen dakloos

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007.

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007. RIS146638a_13-JUN- BIJLAGE voortgangsrapportage mei Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart. Bijgesteld op 4 mei. Inleiding. Op 27 juni 2006 is het Haagse Plan van Aanpak MO/OGGZ,

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur Programma van Eisen volgens TRILL voor Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman METINGEN 2014 EN 2015 Monitor opvang Enschede A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ingegaan. In deze wet wordt gesproken over twee ondersteuningsvormen

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe meting 2008 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. van Zwieten B. Bieleman Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe November 2009 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Handreiking Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Aanleiding en doel van de handreiking

Nadere informatie

Monitor Plan van aanpak

Monitor Plan van aanpak MM O Monitor Plan van aanpak maatschappelijke opvang Rapportage: 2007, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag Monitor Plan van aanpak maatschappelijke opvang Rapportage: 2007, Amsterdam, Rotterdam,

Nadere informatie

Onze cliënt staat centraal!

Onze cliënt staat centraal! Ketenarrangementen Het probleem: vele instellingen, niet één loket Politie OM Penitiaire Inrichtingen Reclassering NL Verslavingszorgreclassering Verslavingszorginstelling Maatschappelijke Opvang GGZ-instelling

Nadere informatie

Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang

Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Marjolein Maas en Michel Planije Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Rapportage 2009: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht 1 2 3 20 09 Marjolein Maas en Michel Planije Monitor Plan van

Nadere informatie

Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131

Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131 Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131 Stedelijk Kompas Gemeente Maastricht:centrumgemeente voor de regio Maastricht-

Nadere informatie

REGIONAAL KOMPAS TWENTE

REGIONAAL KOMPAS TWENTE REGIONAAL KOMPAS TWENTE INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel

Nadere informatie

Stuknummer: b!08.00845

Stuknummer: b!08.00845 Stuknummer: b!08.00845 gemeente Den Helder Registratienummer: Portefeuillehouder: Raadsvoorstel P.H.H. Kragt Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: OWS drs. H.J.

Nadere informatie

Beleidskader Wmo789. Maatschappelijke opvang - Openbare geestelijke gezondheidszorg - verslavingsbeleid. voor 2012-2015

Beleidskader Wmo789. Maatschappelijke opvang - Openbare geestelijke gezondheidszorg - verslavingsbeleid. voor 2012-2015 Beleidskader Wmo789 Maatschappelijke opvang - Openbare geestelijke gezondheidszorg - verslavingsbeleid voor 2012-2015 Versie: 1.4 Datum: juni 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Beschrijving beleidsveld...

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Improving Mental Health by Sharing Knowledge Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Deze presentatie Deze

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Fase II SAMENVATTING VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Begin 2006 besloten het Rijk en de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht middels het Plan

Nadere informatie

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Fase II SAMENVATTING VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Begin 2006 besloten het Rijk en de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht middels het Plan

Nadere informatie

Monitor Stedelijk Kompas 2010

Monitor Stedelijk Kompas 2010 Michel Planije, Mathijs Tuynman Monitor Stedelijk Kompas 2010 Plan van aanpak maatschappelijke opvang in 39 centrumgemeenten Trimbos-instituut, Utrecht, 2011 Colofon Financiering Ministerie van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

1 Inleiding 1.1 Nieuwe taken vanuit de Wmo 1.2 Plan van aanpak maatschappelijke opvang Rijk en G4: Stedelijk Kompas

1 Inleiding 1.1 Nieuwe taken vanuit de Wmo 1.2 Plan van aanpak maatschappelijke opvang Rijk en G4: Stedelijk Kompas Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Nieuwe taken vanuit de Wmo 1.2 Plan van aanpak maatschappelijke opvang Rijk en G4: Stedelijk Kompas 2 Regionale visie regio Bergen op Zoom 2.1 Totstandkoming Regionaal Kompas

Nadere informatie

Rijk Vier grote steden 7 februari 2006. Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang

Rijk Vier grote steden 7 februari 2006. Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang Rijk Vier grote steden 7 februari 2006 Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 4 A HET PROBLEEM 6 B DE AANPAK 8 C DE INRICHTING VAN HET PLAN 9 D DE HOOFDDOELSTELLINGEN (TE BEREIKEN

Nadere informatie

Regie en achtervang voor iedere cliënt. Regionaal Kompas Midden IJssel 2009-2014. Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen

Regie en achtervang voor iedere cliënt. Regionaal Kompas Midden IJssel 2009-2014. Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen Regie en achtervang voor iedere cliënt Regionaal Kompas Midden IJssel 2009-2014 Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen Bureau Queste in opdracht van Centrumgemeente Deventer 24 september 2009

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe meting 2009 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. Boendermaker S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding Het Regionaal Kompas Oost-Veluwe 2008-2011 bevat een meerjarenvisie en een plan van aanpak voor de maatschappelijke

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Ketenzorg daklozen. Kwaliteitscriteria. Verbeteringsmogelijkheden. Prestatieafspraken. Handreiking. Ketenzorg daklozen

Ketenzorg daklozen. Kwaliteitscriteria. Verbeteringsmogelijkheden. Prestatieafspraken. Handreiking. Ketenzorg daklozen Handreiking H A N D R E I K I N G Ketenzorg daklozen Kwaliteitscriteria Verbeteringsmogelijkheden Prestatieafspraken Ketenzorg daklozen Kwaliteitscriteria Verbeteringsmogelijkheden Prestatieafspraken Uitkomsten

Nadere informatie

Plan van aanpak maatschappelijke opvang in de centrumgemeenten

Plan van aanpak maatschappelijke opvang in de centrumgemeenten Stand van zaken en knelpunten opvang in de centrumgemeenten Inleiding Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Trimbosinstituut opdracht gegeven voor een inventarisatie van

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang

Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Marjolein Maas en Michel Planije Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Rapportage 2008: Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam 20 08 Marjolein Maas en Michel Planije Monitor Plan van Aanpak

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek. Enschede A. Kruize. S. Biesma. B. Bieleman METINGEN 2004 TOT EN MET 2010

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek. Enschede A. Kruize. S. Biesma. B. Bieleman METINGEN 2004 TOT EN MET 2010 Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2011 METINGEN 2004 TOT EN MET 2010 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding Hoe de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

Monitor Stedelijk Kompas 2009

Monitor Stedelijk Kompas 2009 Michel Planije, Marjolein Maas en Wike Been Monitor Stedelijk Kompas 2009 Plan van aanpak maatschappelijke opvang in 39 centrumgemeenten 1 2 3 20 09 Michel Planije, Marjolein Maas, Wike Been Monitor Stedelijk

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Noord- en Midden-Limburg Beschermd wonen, opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg 1. Inleiding Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Nadere informatie

Welkom. Doel conferentie. Programma (O)GGZ. Programma. Regionale (O)GGZ werkconferentie

Welkom. Doel conferentie. Programma (O)GGZ. Programma. Regionale (O)GGZ werkconferentie Welkom Marion Suijker, voorzitter Bestuurlijk Overleg Zorg en Samenleving Regionale (O)GGZ werkconferentie Doel conferentie Programma Start ontwikkelen visie OGGZ en collectieve preventie GGZ Input leveren

Nadere informatie

EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen

EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen 1 Wij geven thuis! U ook? De Brabantse steden tellen steeds meer kwetsbare burgers zoals daken thuislozen en zwerfjongeren. Zowel hun aantal als de

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

HET ZEEUWS KOMPAS EEN VISIE EN EEN PLAN VAN AANPAK VOOR OPVANG EN HET VOORKOMEN VAN OPVANG VAN SOCIAAL KWETSBARE PERSONEN IN ZEELAND

HET ZEEUWS KOMPAS EEN VISIE EN EEN PLAN VAN AANPAK VOOR OPVANG EN HET VOORKOMEN VAN OPVANG VAN SOCIAAL KWETSBARE PERSONEN IN ZEELAND HET ZEEUWS KOMPAS EEN VISIE EN EEN PLAN VAN AANPAK VOOR OPVANG EN HET VOORKOMEN VAN OPVANG VAN SOCIAAL KWETSBARE PERSONEN IN ZEELAND 2008 2015 Vlissingen, 21 februari 2008 INHOUD 1. Samenvatting 3 2. Waarom

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 metingen 2009-2012 Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven,

Nadere informatie

Het geheel van koerswijzigingen zoals genoemd in de Reactienota is verwerkt in bijgevoegde nota: Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014.

Het geheel van koerswijzigingen zoals genoemd in de Reactienota is verwerkt in bijgevoegde nota: Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014 Raadsvergadering : 18 november 2009 Politieke markt d.d.: 11 november 2009 Agendapunt : Portef.houder : Wethouder De Jager Voorstelnummer

Nadere informatie

Stedelijk Kompas Breda

Stedelijk Kompas Breda Breda, maart 2008 2 Inhoudsopgave > Voorwoord... 3 Samenvatting... 5 Inleiding... 7 1 Visie en hoofddoelstellingen... 11 Het probleem... 11 Visie en doelstellingen... 14 2 Bouwstenen voor een Stedelijk

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

Stedelijk Kompas Zwolle

Stedelijk Kompas Zwolle slagvaardig Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 34 Fax (038) 498 32 71 rs.de.paus@zwolle.nl www.zwolle.nl Richting bepalen:

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren 1. Inleiding In het kader van het Stedelijk Kompas is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een aantal woonvoorzieningen. Het betrof hier woonvoorzieningen

Nadere informatie

Stedelijk Kompas Peelregio

Stedelijk Kompas Peelregio Stedelijk Kompas Peelregio Plan van aanpak voor een vermindering van dakloosheid Bijlagen 1. Gemeente Helmond, Nota Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid 2005-2009, december 2005.

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014 metingen 2008-2013 Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011 CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon 050-313 40 52 Fax 050-312 75 26 Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Twente 2012 metingen 2006-2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

Toekomstvisie Beschermd wonen en Opvang voor 2018 en verder

Toekomstvisie Beschermd wonen en Opvang voor 2018 en verder voor 2018 en verder Mei 2017 1 1. Van centrumgemeentelijke taak naar meer lokale uitvoering en verantwoordelijkheid Beschermd wonen en opvang zijn in de Wmo 2015 opgenomen als taken. Hiervoor spelen de

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie

Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang

Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Mathijs Tuynman, Michel Planije en Caroline Place Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Rapportage 2010: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht Trimbos-instituut, Utrecht, 2011 Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel 1. Inleiding Met de komst van de Wmo per 1 januari 2007 is Den Bosch centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Regionaal Kompas Volle kracht vooruit

Regionaal Kompas Volle kracht vooruit Regionaal Kompas Volle kracht vooruit Zuid-Holland Noord 2008-2013 Mei 2008 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 9 2. Stand van zaken regio Zuid-Holland Noord 13 2.1 Omvang en aard van de problematiek

Nadere informatie

Woonmodules bij Kwintes

Woonmodules bij Kwintes Woonmodules bij Begeleiding neemt af Eigen regie neemt toe Woonmodule 1 Geen huur Woonmodule 2 Huur bij + + + + Woonmodule 3 Huren bij Woonmodule 4 Wonen en huren bij Verhuizen naar andere woonruimte Woonmodules

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe Metingen 2009 tot en met 2012 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. Boendermaker B. Bieleman 1. Inleiding In deze rapportage wordt de omvang en samenstelling van de doelgroepen van het Regionaal Kompas

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7)

Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7) Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7) Algemeen Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en het voeren van beleid ter bestrijding van huiselijk geweld Asielzoekers en ongedocumenteerden

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief Aan: de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 19 januari 2016 Ons kenmerk

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ;

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ; Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 29 november 2017 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Programma 2 Onderwerp Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Het regionaal kader maatschappelijke zorg

Het regionaal kader maatschappelijke zorg Het regionaal kader maatschappelijke zorg 2017-2020 - samen zorgen voor een sluitende aanpak - regionale afspraken voor mensen in een kwetsbare positie Concept 3.1 maart 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen Bijlage 2 Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen 1. Wat is het aandeel feitelijke huisuitzettingen? 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

Nadere informatie

Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden

Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden Gemeente Purmerend 7 oktober 2010 Bea van Meerten Inhoud van deze presentatie Organisatie van de nazorg Informatie over gerealiseerde zaken op de 5 leefgebieden:

Nadere informatie

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Workshop Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Rina Beers, Federatie Opvang Agenda voor workshop: 1. Schets van toegang in Awbz en Wmo nu 2. Praktijk huidige centrale toegang MO 3. Schets van toegang

Nadere informatie

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)?

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)? Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Cliëntniveau / Uitvoerend niveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Plan van Aanpak Welke doelstellingen worden gekozen? Stedelijk Kompas Welke concrete oplossingsrichtingen zijn mogelijk?

Plan van Aanpak Welke doelstellingen worden gekozen? Stedelijk Kompas Welke concrete oplossingsrichtingen zijn mogelijk? Maatschappelijke ondersteuning 2007 Wat zijn de knelpunten in de maatschappelijke opvang? Plan van Aanpak Welke doelstellingen worden gekozen? Stedelijk Kompas Welke concrete oplossingsrichtingen zijn

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

REGIONAAL KOMPAS TWENTE

REGIONAAL KOMPAS TWENTE REGIONAAL KOMPAS TWENTE Concept 25 maart 2008 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

WMO Beleidsplan; prestatievelden 7, 8, 9. Maatschappelijke opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGZ) Verslavingszorg

WMO Beleidsplan; prestatievelden 7, 8, 9. Maatschappelijke opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGZ) Verslavingszorg WMO Beleidsplan; prestatievelden 7, 8, 9 Maatschappelijke opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGZ) Verslavingszorg Directie Inwoners, oktober 2006 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Postbus

Nadere informatie

Doelgroepen Stedelijk Kompas. Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland

Doelgroepen Stedelijk Kompas. Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland Onderzoek en Statistiek: Kenniscentrum Gemeente Nijmegen maart 2008 Inhoudsopgave 1 Totaalbeeld regio Nijmegen en Rivierenland 3 2 Inleiding 5 2.1 Achtergrond

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Beleidsplan Stedelijk Kompas voor de regio Waterland 17-01- 08

Beleidsplan Stedelijk Kompas voor de regio Waterland 17-01- 08 1 Beleidsplan Stedelijk Kompas voor de regio Waterland 17-01- 08 Gemeente: Purmerend Directie: Maatschappelijke ontwikkeling Afdeling: Beleidsontwikkeling Leden projectgroep: Margot Verhagen (projectleider)

Nadere informatie

Toelichting toegangsproces beschermd wonen

Toelichting toegangsproces beschermd wonen Toelichting toegangsproces beschermd wonen 1. Toegangspoort beschermd wonen Centrumgemeente Nijmegen organiseert de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Vanwege

Nadere informatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie Evaluatie Housing First Titel van de presentatie Toelichting Housing First Uitgangspunt is: iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. HF biedt dak- en thuisloze mensen met meervoudige complexe

Nadere informatie

Door middel van deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de procedure rond het Stedelijk Kompas Regio Nijmegen.

Door middel van deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de procedure rond het Stedelijk Kompas Regio Nijmegen. Directie Inwoners Ingekomen stuk aan de raad D4 (PA 25 juni 2008) Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00

Nadere informatie

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Hieronder worden in- door en uitstroomcijfers weergegeven (indien voorhanden). Hiervoor

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD

BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD Versie 20 maart 2008 Inhoudsopgave Pagina Leeswijzer 1 Deel

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie