Inleiding 3. Financieel overzicht 3. Samenwerkingsprogramma s 3. Grote projecten 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 3. Financieel overzicht 3. Samenwerkingsprogramma s 3. Grote projecten 7"

Transcriptie

1 RIVV

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Financieel overzicht 3 Samenwerkingsprogramma s 3 Grote projecten 7 Programma kleine projecten 9 A. Projecten waarvoor een projectreservering is getroffen. B. Projecten die worden gehonoreerd op basis van volgorde van aanvraag tot een maximum van 25 mln. aan kleine projecten Programma BOR-fonds 13 REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

3 Inleiding In het Regionale Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RIVV) wordt invulling gegeven aan de investeringen die plaatsvinden in de regio Rotterdam in de komende vier jaar. De stadsregio speelt hierbij de rol als subsidieverstrekker of als directe opdrachtgever. Voor de in het RIVV opgenomen projecten geldt dat voor projecten in het jaar 2013 een budgetreservering is gemaakt en de andere jaren gelden de opgenomen bedragen als een budgetprognose. De stadsregio heeft momenteel twee belangrijke inkomstenbronnen voor de uitvoering van het verkeer en vervoerbeleid: - De Brede Doeluitkering (BDU), waarmee middelen voor uitvoering van verkeersbeleid gebundeld en gefaseerd aan de stadsregio ter beschikking worden gesteld. - Het Fonds Bereikbaarheidsoffensief (BOR-fonds), waarin naast Rijksmiddelen, ook een gelijk aandeel aan regionale middelen door de convenantpartners wordt ingelegd. Bovendien is de compensatie spitsheffing van het Rijk (in totaal 27,2 miljoen) in dit fonds ondergebracht. Ook zijn de middelen voor de 1 e en 2 e tranche van de Quick Wins aan het BOR-fonds toegevoegd. Het BOR-fonds kent een eigen programma, dit programma staat weergegeven op de laatste twee pagina s van dit document. Financieel overzicht In het RIVV zullen de samenwerkingsprogramma s, kleine projecten en grote projecten worden behandeld. Dit leidt tot het onderstaande meerjarenoverzicht (komende vier jaar): Samenwerkingsprogramma s Zekerheidslijst groslijst Programma kleine projecten Programma grote projecten Totaal RIVV Voor kleine projecten en samenwerkingsprogramma s is maximaal 25 mln. per jaar beschikbaar voor de jaren 2013 en Voor de jaren 2015 en 2016 wordt maximaal 5 mln gekort op het beschikbare budget voor kleine projecten om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting over 10 jaar. De bedragen die in het bovenstaande overzicht zijn opgenomen voor grote projecten zijn de kasstromen van de projecten. Hierdoor is er geen directe aansluiting met het hoofdstuk grote projecten, want daar zijn de projecten opgenomen voor de bedragen waartegen ze zullen worden verplicht. Samenwerkingsprogramma s De stadsregio is de afgelopen periode een aantal samenwerkingsverbanden aangegaan en dat heeft geleid tot een aantal programma s. Voor deze programma s wordt een bijdrage ontvangen van het Rijk via de BDU, maar de gelden mogen alleen aan deze programma s worden besteed. In de onderstaande tabel staat de bijdrage die de stadsregio aan drie projecten levert. Programma Beter Benutten Rotterdam Vooruit Snelfietsroutes Totaal Beter Benutten is een rijksprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) met als doel om de files op drukke corridors tot en met 2014 met 20% à 30% te verminderen door reductie van circa voertuigen in de spits. Om dit te bereiken wordt er een heel scala aan projecten uitgewerkt: langer openen spitsstroken, mobiliteitsmanagement door bedrijfsleven, aanpassing van netwerken weg, spoor en water, mobiliteitsprojecten (spitsmijden), fietsstimulering, binnenvaart en reisinformatie. In de tabel op de volgende pagina staat het programma Beter Benutten. REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

4 Programma Beter Benutten Regionale bijdrage* (excl BTW) bijdrage stadsregio Rotterdam (excl BTW) Projectomschrijving Ontvang er EUR Kosten totaal (excl BTW) Rijksbijdrage (excl BTW) 1 Business Development Unit + publiekscampagne SR Werkgeversbenadering SR Werknemersaanpak SR Spitsmijden Ruit SR Spitsmijden A15 SR Spitsmijden Algerabrug SR Spitsreductie Vracht SR a mobiliteitsmanagement Gouda en Drechtsteden PZH A20 Spaanse polder RWS-ZH Capaciteitsmaatregelen N219 PZH a Maatregelenpakket fietsstallingen bij OVhaltes SR b Maatregelenpakket fietsstallingen bij publiekstrekkers SR Fietsveer Kralingen-Feijenoord SR Fietsveer Krimpen aan den IJssel- Capelle aan den Ijssel SR Veerpont Krimpen aan den IJssel-Ridderkerk (Mandje Kr.) SR Personenvervoer over water in Stadshavens SR P+R Krimpen aan den Ijssel (Mandje Krimpen) SR Stedenbaanstation Stadionpark SR Busverbinding Zuidplein-Stadionpark-Capelsebrug SR Robuustheidsmaatregelen Abram van Rijckevorselweg 35 (N219) C a/dij SR Goederenvervoer over de Gouwe PZH Aanpassing parallelbaan Ridderster RWS-ZH A16 SDGstrook openstellen RWS-ZH Maatregelenpakket fietsinfrastructuur SR Betere doorstroming OV SR a DVM Zuidvleugel voortzetting programma SR b DVM Zuidvleugel OVM Drechtsteden SR c DVM Zuidvleugel VRI's onderliggend wegennet SR d DVM Zuidvleugel implementatie scenariomanager Regiodesk SR a Intensiveren en verbeteren incidentmanagement & CAR RWS-ZH Intensiveren en verbeteren incidentmanagement & CAR: 43b reservering incidentmanagement RWS-ZH b Datahuishouding SR Dynamisch verkeersmanagement op het water PZH On-line Informatiesysteem Wachtplaatsen Binnenvaart SR Optimalisatie Algeracorridor SR a Verbeteren functioneren verkeerscentrales Rotterdam SR b Verbeteren functioneren verkeerscentrales SR Verbeteren informatievoorziening aan 41 reiziger/transportsector SR Bijplaatsen camera s RWS-ZH Routegeleiding A20R toerit 12 (Spaanse Polder) RWS-ZH Totaal programma * regionale bijdrage is de totale bijdrage van gemeenten, stadsregio Rotterdam, marktpartijen, provincie etc. REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

5 Het samenwerkingsprogramma Snelfietsroutes (Den Haag-Rotterdam en Rotterdam-Dordrecht) is een programma waar naast de stadsregio Rotterdam, ook diverse (regio)gemeenten en het stadsgewest Haaglanden in participeren. Deze snelfietsroutes hebben als doel om de automobilisten die op fietsbare afstand van het werk wonen (en op filegevoelige trajecten rijden) te stimuleren om met de fiets naar werk te gaan. Voor beide Snelfietsroutes ontvangt de stadsregio Rotterdam een extra bijdrage van het Rijk via de BDU. Hieronder staat een overzicht van de bijdrage van de stadsregio na aftrek van de rijksbijdrage Totaal Rotterdam - Dordrecht (F16) Rotterdam - Den Haag Totaal In 2010 heeft de stadsregio Rotterdam met het rijk afgesproken om in het kader van de MIRTverkenning Rotterdam Vooruit een programma van snel te realiseren projecten op te stellen en uit te voeren. Het rijk heeft daarvoor ruim 14 miljoen toegezegd onder voorwaarde dat regionale partijen eenzelfde bedrag in de projecten zouden investeren. Het programma is opgebouwd uit projecten die gericht zijn op de versterking van knooppunten en de bereikbaarheid hiervan. Ook is een aantal OV-, DVM- en goederenvervoermaatregelen opgenomen. Het programma van Rotterdam Vooruit Quick Wins staat op de volgende pagina. REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

6 mln (excl. BTW) rijk srr aanvrager Rotterdam Vooruit Quick Wins knoop P+R (+ontsluiting) Schieveste parkeerplaatsen, aanpassing aanlsuiting op OWN, bewegwijzering 7,80 3,90 1,95 1,95 dvm/knoop P+R verwijzing bewegwijzering OWN 2,00 1,00 0,50 0,50 knoop busstation Alexander aanpassing rijroutes en 2,90 1,45 1,45 capaciteit goederenvervo er binnenstadsservice bundelen bevoorrading binnenstedelijke winkels 0,80 0,40 0,20 0,20 knoop verbeteren loop- en voetpad George Hinzeweg 0,14 0,07 0,04 0,04 fietsroutes station Alexander Oostzijde fiets/knoop fietsenstallingen fietskluizen Pernis M 0,05 0,03 0,03 fietskluizen Tussenwater M 0,06 0,03 0,03 fietskluizen Vijfsluizen M 0,05 0,03 0,03 stallingsvoorziening 0,25 0,13 0,13 Tussenwater M stallingsvoorziening 0,28 0,14 0,14 Meijersplein M (RR) stallingsvoorziening Blijdorp 0,10 0,05 0,05 M (RR) stallingsvoorziening bij tram 0,07 0,04 0,04 stallingsvoorziening 0,33 0,17 0,17 Westpolder M (RR) weg Aansluiting A4 - Vijfsluizen 0,15 0,08 0,04 0,04 monitoring aanvullende monitoringsmaatregelen monitoring voortgang en effecten maatregelen 0,03 0,02 0,02 OV (tram) flexibiliseringsmaatregel keerlus Marconiplein 4,25 2,13 2,13 OV (tram) flexibiliseringsmaatregel keerlus Rotterdam Noord 2,04 1,02 1,02 dvm/knoop P+R verwijzing P+R verwijzing 4,43 2,22 1,11 1,11 (hoofdwegennet) dvm regelscenario's aanpassen VRI's 0,40 0,20 0,10 0,10 Spijkenisse knoop P+R doelgroepensysteem 0,03 0,02 0,01 0,01 knoop P+R Heemraadlaan Spijkenisse 1,25 0,63 0,31 0,31 knoop P+R Westpolder Lansingerland 2,00 1,00 0,50 0,50 totaal 29,41 14,70 9,95 4,75 REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

7 Grote projecten Het programma grote projecten bevat alle projecten met investeringskosten hoger dan 10 miljoen. De besluitvorming over grote investeringen in infrastructuur verloopt altijd in fasen, waarbij het inhoudelijk en financieel commitment toeneemt naarmate de planvorming van projecten vordert. Elke fase kent zijn eigen programma. In het verkenningenprogramma staan projecten, zoals Marathonweg, Ontsluiting Vijfsluizen, H6-weg, Matlingeweg, Waalhaven Oostzijde en Tramstructuur Hilligersberg - Schiebroek. De programma s voor de planstudie- en uitwerkingsfase zien er als volgt uit: Planstudieprogramma projectnaam categorie regionale bijdrage* A13 / A16 Weg 60 Subtotaal 60 Tramplus Ridderkerklijn OV ** Subtotaal 0 Totaal 60 Uitwerkingsprogramma projectnaam categorie regionale bijdrage* Aanleg keerlus Station Noord (QWRV) OV 2,5 Stadstram OV 17,1 Vervoer over water Weg 6,0 Hoekselijn (inclusief verlenging strandspoorlijn) OV 318,0 Totaal 343,6 * regionale bijdragen tot einde project (x 1 miljoen) ** voorlopig ligt de voorbereiding van het project stil In de onderstaande tabel is onderscheid gemaakt naar projecten die beschikt moeten worden in 2013 (A), projecten die voor 2013 zijn of zouden moeten worden beschikt (B) en nog in uitvoering zijn. Realisatieprogramma A. In 2013 te verlenen beschikkingen: projectnaam categorie regionale bijdrage BDU BOR TOTAAL Bijdrage tramkruising met de A4 OV 27,5 27,5 Doorstrominsmaatregelen OV (Beter Benutten) OV 2,3 2,3 Aanpassing keerlus Marconiplein (QWRV) OV 2,2 2,2 TramPlus IJsselmonde fase 2b (centrumlus) OV 11,0 11,0 Stadstram OV 6,0 6,0 Vervoer over water OV 4,0 4,0 Totaal 53,0 0,0 53,0 B. Verleende beschikkingen voor 2013, in uitvoering (met * nog niet afgegeven per 15/9/): projectnaam categorie regionale bijdrage BDU BOR * TOTAAL Westland/Hoek van Holland fase 2 (Knooppunt Westerlee)* Weg 15,1 15,1 N57 - Groene Kruisweg - ongelijkvloerse kruising Weg 10,0 10,0 N209 Boterdorpseweg - Ankie Verbeek Ohrlaan Weg 1,6 1,6 P+R Kralingse Zoom fase 1 (inclusief doelgroepenstrook) P+R 23,9 18,4 42,4 CS Rotterdam Tramsporen fase 2 OV 54,4 54,4 Totaal 105,1 18,4 123,5 * De BOR-bijdrage is inclusief de verplichte eigen inleg (co-financiering) REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

8 Kleine projecten In 2013 zal voor de tweede maal gebruik worden gemaakt van de nieuwe subsidiesystematiek voor kleine BDU projecten. Dit betekent dat er voor een aantal projecten een reservering is opgenomen op projectniveau, omdat het projecten betreft waarvan vrijwel zeker is dat ze volgend jaar zullen worden aangevraagd. In tabel A op de volgende pagina is de verdeling van de gevraagde bijdragen voor de kleine projecten, met een projectreservering, verdeeld over de verschillende begrotingscategorieën weergegeven. Voor het gehele programma kleine BDU projecten inclusief samenwerkingsprogramma s is per jaar 25 mln. beschikbaar. De resterende ruimte 1 binnen het programma wordt opgevuld met projecten uit een lijst waarvan uitvoering nog niet zeker genoeg is om als projectreservering op te nemen in het programma. Voor deze projecten geldt dat ze zullen worden gehonoreerd op basis van de volgorde van aanvraag. Hierbij geldt wel indien de 25 mln. wordt bereikt voor het programma zullen aanvragen niet meer in behandeling worden genomen. In tabel B is de verdeling van de gevraagde bijdragen voor de komende 4 jaar voor de kleine projecten, zonder een projectreservering, verdeeld over de verschillende begrotingscategorieën weergegeven. 1 Dit is resterende ruimte is 25 mln. min reserveringen op projectniveau en de samenwerkingsprogramma s. REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

9 Programma kleine projecten A. Projecten waarvoor een projectreservering is getroffen. catego rie gemeente pro jectnaam B edrag Flankerend stadsregio Rotterdam Fietsparkeren stadsregio - Fiets in de Keten OV stadsregio Rotterdam Haltetoegankelijkheid VV edu stadsregio Rotterdam Totally Traffic ViaStat abonnementen Verkeersouders VVN VV infra Krimpen a/d IJssel Rotonde Burgemeester Aalberslaan - M iddenwetering Lansingerland 30 km/h Bergweg Noord Ridderkerk Rotonde Donkerslootweg-Vlietlaan Westvoorne Schoolomgeving Westvoorne Weg Hellevoetsluis Ontsluiting bedrijventerrein Kickersbloem III Eindtotaal REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

10 B. Projecten die worden gehonoreerd op basis van volgorde van aanvraag tot een maximum van 25 mln. aan kleine projecten C atego rie Gemeente P ro jectnaam DVM stadsregio Rotterdam Verkeersonderneming projectkosten Fiets Barendrecht Fietspad Oude M aaspad - route Capelle a/d IJssel Capelseweg-Bermweg-Kanaalweg - route Lansingerland Asfalteren fietspad Noordeindseweg, route Rotterdam Asfalteren fietsstroken Pleinweg Zuid, route Delftweg midden - route Doortrekken fietspad Volgerweg - route Fietspad Posthumalaan - route Fietspad Rochussenstraat/Blaak/Westblaak - route Fietspad Stadionlaan/Sportlaan - route Fietsroute SL-park, route Goudse Rijweg west - route Havenspoorpad noord - route Jonker Fransstraat - route Ontbrekende schakel Dorpsweg 2de fase - route Rochussenstraat ZZ - route Schiedam Fietspad 's Gravelandseweg - Nieuwland -route Fietspad 's Gravelandseweg - Schieveste - route Spijkenisse Asfalteren fietspad Hekelingseweg tussen Dorpstraat - M eeldijk - route Asfalteren fietspad Hekelingseweg tussen M eeldijk - Heemraadlaan - route stadsregio Rotterdam Stimulering fietsgebruik Flankerend Lansingerland Fietsparkeren Westpolder fase M aassluis Fietsstalling Halte Steendijkpolder Hoekse Lijn Rotterdam Buurtstallingen Kleiwegkwartier Fietsenstalling Station Blaak stadsregio Rotterdam Fietsparkeren stadsregio - Fiets in de Keten OV Lansingerland Bleizo fase 1 en Rotterdam Routewijziging bus 35 M eijersplein Noord stadsregio Rotterdam flexibilisering tramnetwerk Haltetoegankelijkheid Haltetoegankelijkheid P+R Lansingerland Uitbreiding P+R Rodenrijs M aassluis P+R Halte Steendijkpolder Hoekse Lijn Uitbreiding P+R halte M aassluis-west VV edu Barendrecht Verkeerseducatie Barendrecht Verkeerseducatie Barendrecht Verkeerseducatie Barendrecht Verkeerseducatie Barendrecht Capelle a/d IJssel Verkeerseducatie Capelle a/d IJssel Verkeerseducatie Capelle a/d IJssel Verkeerseducatie Capelle a/d IJssel Lansingerland Verkeerseducatie Lansingerland Verkeerseducatie Lansingerland M aassluis Verkeerseducatie M aassluis Verkeerseducatie M aassluis Rotterdam Verkeerseducatie Rotterdam Verkeerseducatie Rotterdam REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

11 C atego rie Gemeente P ro jectnaam Verkeerseducatie Rotterdam Spijkenisse Verkeerseducatie Spijkenisse Verkeerseducatie Spijkenisse Verkeerseducatie Spijkenisse Verkeerseducatie Spijkenisse stadsregio Rotterdam Totally Traffic Totally Traffic Totally Traffic Verkeerseducatie Verkeerseducatie Verkeerseducatie Verkeerseducatie Verkeersouders VVN Verkeersouders VVN Verkeersouders VVN ViaStat abonnementen ViaStat abonnementen ViaStat abonnementen Vlaardingen Verkeerseducatie Vlaardingen Verkeerseducatie Vlaardingen Verkeerseducatie Vlaardingen Verkeerseducatie Vlaardingen VV infra Albrandswaard 30 km/h Stationsstraat km/h Werkersdijk Schoolomgeving Albrandswaard Sluipverkeer werende maatregelen Tijsjesdijk Brielle 30 km/h Annahoevestraat km/h Krammer km/h Ruggeweg Dijckpotingen-Veckdijk-Dorpsdijk Henry Fordstraat - Hollemarestraat in Zwartewaal Capelle a/d IJssel Schoolomgeving Capelle a/d IJssel Schoolomgeving Capelle a/d IJssel Schoolomgeving Capelle a/d IJssel HBR BS Waalhaven Zuidzijde/Geyssendorfferweg Hellevoetsluis Fietsoversteek Rijksstraatweg M oriaanseweg Lansingerland Schoolomgeving Lansingerland Schoolomgeving Lansingerland Ridderkerk Fietsoversteek Rijnsingel-Kievitsweg Rotterdam 30 km/h Scheepvaartkwartier km/h Wijnhaveneiland bs Aveling/Spijkenisserbrug bs Brielselaan bs Dordtselaan/Puttershoekstraat bs Dorpsweg/Fuutstraat bs Jonker Fransstraat/Adm. De Ruijterweg bs Kreekhuizenlaan/Reyerdijk bs kruising Groeninx van Zoelenlaan/Akkeroord bs kruising M otorstraat/strevelsweg REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

12 bs Laan van Nieuw Blankenburg/Tienmorgenseweg bs M athenesserweg/m athenesserdijk bs Putselaan/ J. Brandstraat bs rotonde Pres. Rooseveltweg/M arshallweg bs Schiedamseweg/GroteVisserijstraat Spinozaweg herprofilering en saneren bs Wegvak Beijerlandselaan/Groene Hilledijk Spijkenisse Scheiding rijstroken Sportlaan Schoolomgeving Spijkenisse Schoolomgeving Spijkenisse Schoolomgeving Spijkenisse Schoolomgeving Spijkenisse stadsregio Rotterdam Nieuw Reijerwaard Weg Rotterdam Aanleg ventweg Vierhavensstraat Laan op Zuid herprofilering Eindtotaal REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

13 Programma BOR-fonds F lankerende M aatregelen (compensatie spitstarief) Selectie kleine projecten (w.o. flexibiliseringsmaatregelen tramnetwerk) P ro gramma N o g te verlenen beschikkingen 2013 Eindtermijn Jaar Reconstructie Hoofdweg (ri. Capelle ad IJssel) M onitoring Rotterdam fase Fietspad Spaansebrug Kruising fietspad Rotte met A12 en spoorlijn te Bleiswijk Fietsroute Stadscentrum Schiebroek Fietspad Nieuwe Haven Gordelweg Busstation voorplein Vlaardingen Oost Aansluiting De Kulck te Lansingerland Doorstroming Giessenplein Fietspad langs N496 in Westvoorne - Vastelandspoorbogen Planstudie - Vastelandspoorbogen Uitwerkingsfase - Vastelandspoorbogen Aanvulling - Vastelandspoorgbogen Scopewijziging - Vastelandspoorbogen M aterialen - Vastelandspoorbogen VAT+Communicatie - Vastelandspoorbogen Realisatiefase Saldo BDU OP EN B A A R VER VOER Aanleg Rotterdam/Stadsregio RandstadRail Provincie HOV Rotterdam - Drechtsteden (HOV Papendrecht en Station Baanhoek) Stadsregio DRIS Zuidvleugel Provincie DRIS Zuidvleugel Stadsregio Bijdrage aan Spoortunnel Delft Rotterdam Openbaar vervoer voor ouderen (tlv renteoverschot) Exploitatie - Stadsregio/Provincie FastFerry Rotterdam-Dordrecht Stadsregio Extra aanloopverlies Carnisselande Stadsregio Treintaxi Schiedam/M aassluis P +R / T R A N SF ER IA - Rotterdam Doelgroepenparkeren Alexander Rotterdam Wilgenplas Rotterdam Zuidplein , Rotterdam Kralingse Zoom Rotterdam Kralingse Zoom (tlv renteoverschot) Rotterdam Slinge Rotterdam Noorderhelling

14 P ro gramma N o g te verlenen Eindtermijn beschikkingen 2013 Jaar Rotterdam M elanchtonweg Rotterdam Beverwaard (gerelateerd aan storting) Stadsregio Nog in te vullen - Stadsregio Dynamische P+R verwijzing (tlv renteoverschot) - Provincie Spoorzone Gouda F IET SP R OJEC T EN - Stadsregio Avond-exploitatie veer M aassluis-rozenburg Provincie Fiets- voetgangerstunnel N210 (F268.2) Provincie Fietsroute Noordeindseweg - Oudeland (F 298) - Provincie Fietsroute Zuidersingel langs N470 en N209 Oost (F269) Provincie Fietspad Gouda - Nieuwerkerk a/d Ijssel (F 263) - Provincie Antonius-achterambachtseweg 0 Provincie Fietspad Klaaswaal - Westmaas (F 244) - Provincie Quacksedijk-Vierpolders (F358) - WEGEN - Regionaal - Stadsregio/Provincie N Provincie N470 aanvulling - Provincie N209 Zoetermeer-Bleiswijk Rotterdam Tweede ontsluitingsweg Hoek van Holland Provincie Algeracorridor Stadsregio N57 Capaciteit/veiligheid - Stadsregio/Provincie Optimalisatie Hartelcorridor Stadsregio/Provincie Harmsenbrug Stadsregio Provincie Harmsenbrug Provincie Stadsregio/Rotterdam Parklane Vierhavenstraat Stadsregio Parklane Vierhavensstraat (tlv renteoverschot) Rotterdam Bewegwijzering Vierhavensstraat Provincie N209 verdubbeling Doenkade - Rotterdam Verkeersafwikkeling A15-Reeweg Rotterdam 3-in-1; Pettendijk Rotterdam 3-in-1; Pettendijk (tlv renteoverschot) Provincie Aansluiting A20 M oordrecht / verlegging N456, grondverwerving (tlv renteoverschot) Stadsregio/Provincie/Haaglanden 35 Zuidvleugelprojecten (Quick Wins 2e tranche) Rotterdam rotonde Groene Kruisweg - Laning (tlv renteoverschot) Provincie N210 (tlv renteoverschot) Provincie Zuid Westelijke Randweg Gouda Lokaal - Stadsregio Selectie kleine projecten (tlv renteoverschot) Waterschap Hollandse Delta Constructieve verbetering Ruigendijk Tinte M aassluis Rotonde M ozartlaan - Westlandseweg T o taal REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005)

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005) RIVV 2006 2010 (concept DB 23-11-2005) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 ONTWIKKELING BELEID 1.1 Rijksbeleid 1.1.1 Nota Mobiliteit 1.1.2 Invoering BDU 1.1.3 Begroting Verkeer en Waterstaat 1.1.4 Meerjaren Investeringsprogramma

Nadere informatie

DAT LUCHT OP! NAAR SCHONE LUCHT IN RIJNMOND

DAT LUCHT OP! NAAR SCHONE LUCHT IN RIJNMOND NAAR SCHONE LUCHT IN RIJNMOND RSL ZUID-HOLLAND GEMEENTE ROTTERDAM, STADSREGIO ROTTERDAM Vastgesteld op 2 april 2008 door het DB van de Stadsregio Rotterdam Vastgesteld op 8 april 2008 door B&W van Rotterdam

Nadere informatie

De regioraad heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissies nog de volgende opmerkingen geplaatst:

De regioraad heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissies nog de volgende opmerkingen geplaatst: 5 STADSREGIO R OTTERDAM Aan de Raden van de regiogemeenten Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders datum ons kenmerk steller telefoon uw kenmerk betreft 4 januari 2009 62060 J. Fix (010)4173019

Nadere informatie

1 Inleiding...4. 2 Bestuurlijke Zaken...7. 2.1 Wetgeving...7 2.2 Gemeenschappelijke regeling...7 2.3 Samenwerking met andere overheden...

1 Inleiding...4. 2 Bestuurlijke Zaken...7. 2.1 Wetgeving...7 2.2 Gemeenschappelijke regeling...7 2.3 Samenwerking met andere overheden... JAARVERSLAG 2003 Stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-4172389 fax: 010-4047347 e-mail:sr@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.rotterdam.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...4

Nadere informatie

Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013

Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 rotterdam.nl/onderzoek Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 Onderzoek en Business Intelligence Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business

Nadere informatie

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en 2 e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit. Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en 2 e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit. Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en Tweede Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit (NSL/RSL) 2011 1 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 1. Inleiding 4 2. Provinciaal Actieprogramma

Nadere informatie

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Status: algemeen bestuur 19 december 2014 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 1 Samenhang en opbouw begroting

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB 1 BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Begroting 2013 ev. De heer W.A. Mateman Vergadering 4 juli 2012 Agendapunt 8 Financiën De bijgaande ontwerp-begroting,

Nadere informatie

Agenda van de commissie Bestuurlijke Organisatie, Communicatie en Middelen d.d. 10 december 2009 10.00 uur

Agenda van de commissie Bestuurlijke Organisatie, Communicatie en Middelen d.d. 10 december 2009 10.00 uur Commissie BOC&M vergadering 10 december 2009 15 juni 2009 Agenda van de commissie Bestuurlijke Organisatie, Communicatie en Middelen d.d. 10 december 2009 10.00 uur 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag

Nadere informatie

1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven...

1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven... 2 E Bestuursrapportage 2012 1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6 3.1 STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG... 6 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven... 7

Nadere informatie

Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland November 2012 (2e oplage)

Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland November 2012 (2e oplage) komt eraan! is een initiatief van het OV-bureau Randstad, een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, de

Nadere informatie

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer Vergadering 15 mei 2013 Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum : 15 mei 2013 Plaats : Kamer SH 113 Aanvang : 15.00 17.00 uur 1. Opening/mededelingen

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 -

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 - JAARREKENING 2011 stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-2672389 fax: 010-2671660 e-mail:info@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.info Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

Stadsregio Rotterdam December 2005

Stadsregio Rotterdam December 2005 Stadsregio Rotterdam December 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding p. 3 1.2 Doelstelling p. 3 1.3 Opzet p. 4 2. Vraag en aanbod fietsparkeervoorzieningen 2.1 Inleiding p. 5 2.2 Soorten voorzieningen

Nadere informatie

BIJLAGE 3 REGIOSPECIFIEK PAKKET ZUIDERZEELIJN Vierde Voortgangsrapportage najaar 2011

BIJLAGE 3 REGIOSPECIFIEK PAKKET ZUIDERZEELIJN Vierde Voortgangsrapportage najaar 2011 BIJLAGE 3 REGIOSPECIFIEK PAKKET ZUIDERZEELIJN Vierde Voortgangsrapportage najaar 2011 Convenant Regiospecifiek Pakket Op 23 juni 2008 is het Convenant Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn 1 ondertekend

Nadere informatie

Programmarekening 2007. Stadsregio Arnhem Nijmegen

Programmarekening 2007. Stadsregio Arnhem Nijmegen Programmarekening 2007 Stadsregio Arnhem Nijmegen Nijmegen, april 2008 2 INHOUD Pagina: 1. VOORWOORD 5 2. BALANS + toelichting 7 3. PROGRAMMA S 3.1 BESTUUR 17 3.2 MOBILITEIT 21 3.3 WERKEN 27 3.4 RUIMTE

Nadere informatie

Rotterdam Ga teway to Europe. De koers naar 2030

Rotterdam Ga teway to Europe. De koers naar 2030 Rotterdam Ga teway to Europe De koers naar 2030 Rotterdam Gateway to Europe De koers naar 2030 Voor u ligt Rotterdam Gateway to Europe, de koers naar 2030. Een strategisch document dat de koers beschrijft

Nadere informatie

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Datum 20 februari 2014 Kenmerk BLT045/Mdm/0451.03 Eerste versie 7 februari 2014 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Gouden kansen voor de OV-fiets in Zuid-Holland

Gouden kansen voor de OV-fiets in Zuid-Holland Gouden kansen voor de OV-fiets in Zuid-Holland Onderzoek door de Fietsersbond naar nieuwe OV-fietsverhuurlocaties in opdracht van de provincie Zuid-Holland Fietsersbond Zuid Holland 2006 Gouden kansen

Nadere informatie

Corridorstudie Zutphen Deventer

Corridorstudie Zutphen Deventer Corridorstudie Zutphen Deventer Provincie Gelderland 25 juni 2008 Definitief rapport Documenttitel Corridorstudie Zutphen Deventer Verkorte documenttitel Corridorstudie Zutphen Deventer Status Definitief

Nadere informatie

PROJECTENLIJST. Investeringsagenda. Drachten Heerenveen

PROJECTENLIJST. Investeringsagenda. Drachten Heerenveen PROJECTENLIJST Investeringsagenda Drachten Heerenveen 1 Inhoudsopgave 1. Projecten Drachten... 3 2. Projecten Heerenveen... 10 3. Buiten Drachten of Heerenveen... 15 4. Groslijst... 16 BIJLAGEN... 27 2

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 Nr. 7 VERSLAG HOUDENDE EEN

Nadere informatie

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA)

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) Eindrapport Datum 24 juni 2013 Ministerie van Infrastructuur & Milieu Provincie Noord-Holland Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting 1 1. Inleiding 5

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 26 juni 2013

Voorjaarsnota 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 26 juni 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 26 juni Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Bestuurlijke inleiding... 7 Budgettair kader... 9 Programma s... 15 Programma 1 Groen en Water... 17 Doel

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland. Planstudie / MER Westland - Hoek van Holland. Bijlagenrapport. WitteveenBos. van Twickelostraat 2.

Provincie Zuid-Holland. Planstudie / MER Westland - Hoek van Holland. Bijlagenrapport. WitteveenBos. van Twickelostraat 2. Provincie Zuid-Holland Planstudie / MER Westland - Hoek van Holland Bijlagenrapport WitteveenBos van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 Provincie

Nadere informatie

FIETSPARKEREN BIJ STATIONS. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong

FIETSPARKEREN BIJ STATIONS. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong FIETSPARKEREN BIJ STATIONS Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong 3 Fietsparkeren bij stations Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong Monique Geerdink Rolf Schooleman Bastiaan Staffhorst Holmer

Nadere informatie

Investeringsagenda. Investeren in een bereikbare regio

Investeringsagenda. Investeren in een bereikbare regio OV Investeringsagenda Investeren in een bereikbare regio Investeringsagenda OV Investeren in een bereikbare regio Samenvatting Openbaar vervoer is een noodzakelijke bouwsteen voor een economisch gezonde

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Bundel Roden/leek - Groningen

Bundel Roden/leek - Groningen Bundel Roden/leek - Groningen Uitvoeringsprogramma Periode 2006 2010 Provincie Drenthe Provincie Groningen Gemeente Noordenveld Gemeente Leek Gemeente Groningen OV Bureau Groningen Drenthe Rijkswaterstaat

Nadere informatie