Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht"

Transcriptie

1 Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht PARTIJEN: de provincie Utrecht, hierbij ingevolge artikel 176 van de Provinciewet vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin; het Bestuur Regio Utrecht, hierna te noemen: het BRU, ingevolge de machtiging van de voorzitter volgens artikel 19, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Bestuur Regio Utrecht vertegenwoordigd door de portefeuillehouders Verkeer en Infrastructuur en Exploitatie Openbaar Vervoer); de gemeente Utrecht, hierbij ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester, OVERWEGENDE: A. dat de huidige en toekomstige bereikbaarheidsproblemen in de regio Utrecht aanvullend beleid en extra investeringen noodzakelijk maken; B. dat dit beleid en de financiering daarvan een gezamenlijke verantwoordelijkheid betreffen van Rijk en partijen, waarbij elke partij binnen haar domein een eigen verantwoordelijkheid heeft; C. dat de overeenstemming tussen Rijk en partijen zal leiden tot een Bestuursovereenkomst Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht, hierna te noemen: de overeenkomst met het Rijk, en dat daarin een samenhangend pakket aan maatregelen is vastgesteld; D. dat bij de hiervoor bedoelde overeenkomst het Rijk zich onder meer zal verbinden tot een bijdrage aan het Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht ten behoeve van het Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht; E. dat het Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht tot doel heeft een door de regionale partijen gedragen samenhangend investeringsbeleid tot stand te brengen, dat gericht is op het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio Utrecht mede in het kader van de RSP en Vinex bouwopgaven; F. dat partijen zullen overleggen met het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties over de bereikbaarheid van de regio Utrecht en de uitvoering van projecten in het kader van het Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht; G. dat partijen de mogelijkheden onderzoeken om door onderlinge samenwerking en samenwerking met de private sector te komen tot efficiënte besteding van de middelen uit het Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht. bladzijde 1

2 H. dat het BRU als gemeenschappelijke regeling, de gemeenten die vallen onder die regeling, bij de besteding van de gelden van haar deel van het Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht op een nader af te spreken wijze betrekt; I. dat deze overeenkomst wordt gesloten onder het voorbehoud van goedkeuring daarvan door het Algemeen Bestuur van het BRU en Provinciale Staten; KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: Hoofdstuk I Algemeen Artikel 1 1. Het BRU beheert het Fonds Bereikbaarheidsoffensief regio Utrecht, hierna te noemen: het fonds. 2. De beheerder beheert het fonds met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst met het Rijk (waarvan een ongetekend exemplaar als bijlage B bij deze overeenkomst is gevoegd). 3. Het beheer van het fonds bestaat uit: - de administratie van de baten en lasten; - het administreren en beheren van de inkomsten en de uitgaven - het doen van betalingen; - het administreren van de transacties in het kader van beleggingen zoals bedoeld in de artikelen 7 en 10; - het per kwartaal ten behoeve van partijen opstellen van een financiële rapportage en wel binnen 1 maand na afloop van het kwartaal; - het uitvoeren van de verplichtingen van partijen zoals vermeld in artikel 4, lid 8 van de overeenkomst met het Rijk. 4. De beheerder ontvangt per jaar, voor het eerst verschuldigd op 1 juli 2002, voor het beheer van het fonds de volgende bijdragen van partijen: - van de provincie Utrecht: ƒ ; - van de gemeente Utrecht: ƒ ; - van het BRU: ƒ Deze bedragen zijn inclusief omzetbelasting en worden jaarlijks geïndexeerd volgens de index voor de consumentenprijzen van het voorafgaande jaar. Artikel 2 1. De beheerder verricht een betaling uit het fonds aan een partij op basis van een declaratie van die partij. bladzijde 2

3 2. Bij een declaratie ten behoeve van een project zal de stand van het werk worden aangegeven. De hoogte van de betaling uit het fonds zal in relatie staan tot de stand van het werk. 3. Bij de einddeclaratie wordt gevoegd een accountantsverklaring. In die accountantsverklaring zal staan, dat het project conform de overeenkomst met het Rijk en deze overeenkomst is uitgevoerd. Artikel 3 1. Het fonds wordt geliquideerd op uiterlijk 31 december 2010 of eerder als alle projecten zijn uitgevoerd en betaald. 2. Ten behoeve van de liquidatie van het fonds sluiten partijen een overeenkomst. Artikel 4 1. Partijen informeren elkaar en de hoofdingenieur-directeur van de directie Utrecht van Rijkswaterstaat, hierna te noemen: de HID, halfjaarlijks over de voortgang van de projecten. 2. Uiterlijk op 1 juli 2004 overleggen partijen over de stand van zaken van het fonds ten aanzien van het beheer en de in de overwegingen genoemde uitgangspunten. De uitkomst van dit overleg wordt in de vorm van een rapportage aangeboden aan de besturen van de partijen. Artikel 5 Uit het fonds zullen geen uitgaven worden gedaan ten behoeve van de exploitatie van het openbaar vervoer. Hoofdstuk II Basisdeel van het fonds Artikel 6 1. Onder basisdeel wordt verstaan de bijdragen van partijen en Rijk zoals genoemd in lid 2 en lid 3 van dit artikel. 2. Partijen storten de volgende bijdragen, in het fonds: - de provincie Utrecht: ƒ 50 miljoen; - het BRU: ƒ 50 miljoen; - de gemeente Utrecht: ƒ 150 miljoen. 3. Partijen verzoeken het Rijk de bij de overeenkomst met het Rijk (zie bijlage B) toegezegde bijdrage (ƒ 250 miljoen) in het fonds te storten. bladzijde 3

4 4. De eerste helft van de bijdrage als vermeld in lid 2 wordt voor 1 december 2001 in het fonds gestort. De tweede helft van de bijdrage wordt voor 1 december 2002 in het fonds gestort. 5. Het aandeel in het fonds van iedere partij, hierna te noemen: het aandeel, bestaat uit de eigen storting vermeerderd met een aan die storting gelijk deel van de bijdrage van het Rijk en verminderd met betalingen ten behoeve van projecten. Artikel 7 1. De rente-inkomsten van het aandeel worden in het fonds gestort en toegevoegd aan het aandeel van de betreffende partij. 2. Iedere partij bepaalt zelf op welke wijze rente-inkomsten worden gegenereerd voor zover het betreft het aandeel van die partij. De kosten van het beleggen komen voor rekening van de betreffende partij en kunnen in mindering gebracht worden op de rente-inkomsten middels declaratie bij de beheerder. Artikel 8 1. Elk van de partijen stelt een lijst op met projecten waarvan de uitvoering, binnen haar aandeel, ten laste komt van het fonds. Een lijst met indicatieve projecten van de partijen is aan deze overeenkomst toegevoegd als bijlage A. 2. Elke partij kan de eigen projectenlijst aanpassen na advies van de HID. 3. Partijen stellen elkaar op de hoogte van wijzigingen in de projectenlijst. 4. Elke partij kan haar aandeel aanwenden voor een project dat betrekking heeft op infrastructurele maatregelen en dat voorkomt op de eigen projectenlijst. Hoofdstuk III Additioneel deel van het fonds Artikel 9 1. Onder additioneel deel wordt verstaan: middelen die in het kader van het Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht voor het BRU-gebied door het Rijk aan het fonds worden toegevoegd en die extra zijn ten opzichte van de middelen zoals genoemd in artikel 6, lid Partijen overleggen gezamenlijk over de besteding van die middelen. Uitkomst van dat overleg is een projectenlijst. 3. Een project wordt op de projectenlijst opgenomen als een meerderheid van partijen het er mee eens is. bladzijde 4

5 4. Bij het samenstellen van deze projectenlijst wordt de HID om advies gevraagd. 5. Uitgangspunt voor de financiering van projecten uit deze middelen is, dat voor een project tot maximaal 50 % van de projectkosten wordt betaald. 6. De gelden uit het additioneel deel van het fonds worden besteed aan infrastructurele maatregelen en projecten daaraan gerelateerd in het BRU-gebied. Artikel De niet bestede middelen van het additioneel deel van het fonds worden belegd conform de regels, zoals neergelegd in Verordening vermogensbeheer van het Bestuur Regio Utrecht. 2. De rente uit belegging, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt toegevoegd aan het additioneel deel van het fonds en zal worden gebruikt voor projecten bedoeld in artikel 9. Hoofdstuk IV Slotbepalingen Artikel Geschillen terzake van de uitvoering van deze overeenkomst of terzake van de wenselijkheid van wijziging van de overeenkomst worden voorgelegd aan de rechter te Utrecht. 2. Voordat een geschil aan de rechter wordt voorgelegd treden partijen in overleg over een minnelijke schikking. Zij kunnen bemiddeling overeenkomen. Zij kunnen overeenkomen inzake het geschil bindend advies te vragen van een door hen gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke persoon. Artikel Deze overeenkomst treedt in werking op 13 juli De overeenkomst wordt beëindigd op uiterlijk 31 december 2010, dan wel eerder indien het fonds wordt geliquideerd. 2. Geen van de partijen kan de overeenkomst tussentijds opzeggen. 3. Rechtsgevolgen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die naar hun aard geacht worden door te werken of eventueel ontstaan na het einde van deze overeenkomst, worden afgehandeld door en komen voor rekening van de betreffende partij. bladzijde 5

6 s Gravenhage, 13 juli 2001, de provincie Utrecht, de heer mr. B. Staal, Commissaris van de Koningin het Bestuur Regio Utrecht, mevrouw ing. M.A. van den Bergh, portefeuillehouder Verkeer en Infrastructuur de heer mr. A. Tchernoff portefeuillehouder Exploitatie Openbaar Vervoer de gemeente Utrecht, mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf, Burgemeester bladzijde 6

7 BIJLAGE A, behorende bij de Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht, 13 juli Lijst met indicatieve projecten conform artikel 8, lid 1 (basisdeel fonds) Project Kosten uit het fonds Start uitvoering Gemeente Utrecht: HOV om de zuid tussen station Bleekstraat en de Uithof 100, Kruisingen westelijke verdeelring (HOV-bril) 100, Reactorweg fase , Transferium De Uithof, Hooggelegen of Lage Weide 40, SUBTOTAAL 300,00 BRU: Aansluiting Randweg-Provinciale weg (OV-deel) (gem. Bunnik) 7, HOV Bilthoven (gem. De Bilt) 2, OV-knoop Driebergen (gem. Driebergen-Rijsenburg) 10, Verbetering ontsluiting Houten naar autosnelwegennet (gem. 20, Houten) Aansluiting Het Klooster/A27 (gem. Nieuwegein) 27, Ontsluiting Vianen Gaasperwaard (gem. Vianen) 5, Westelijke ontsluiting Woerden op A12 (gem. Woerden) 15, Krakelingweg capaciteitsvergroting (gem. Zeist) 5, HOV Uithof-Zeist (gem. Zeist) 8, SUBTOTAAL 100,00 Provincie Utrecht: N412 15, N201 40, N230 15, OV N237 15, Aanzet parallelstructuur A12 Noord 15, SUBTOTAAL 100,00 TOTAAL 500,00 Projecten conform artikel 9 (additioneel deel fonds) Project Kosten uit het fonds Start uitvoering Projecten uit additionele middelen conform artikel 9, waaronder transferia, fietsprojecten en flankerend beleid 50,00 p.m. bladzijde 7

8 Toelichting: Als gevolg van de wijziging van spitsheffing in kilometerheffing zijn er geen maatregelen meer nodig die aan heffingspunten zijn gerelateerd. Ook zijn er geen inkomsten uit het spitstarief. De minister heeft toezeggingen gedaan omtrent compensatie daarvan. Het in bovenstaande tabel voor het additionele deel van het fonds genoemde indicatieve bedrag van 50 miljoen gulden heeft betrekking op artikel 4, lid 3 van de bestuursovereenkomst met het Rijk. bladzijde 8

9 BIJLAGE B behorende bij de Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht, 13 juli Hierna volgt een ongetekend exemplaar van de bestuursovereenkomst die op 13 juli 2001 tussen het Rijk en de partijen gesloten wordt. bladzijde 9

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71. TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71. TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71 TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp Conceptversie, 21 november 2014 Pagina 1 Inhoud Dienstverleningsovereenkomst Deel A: Algemene bepalingen

Nadere informatie

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst.

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst. Algemene voorwaarden Activa Helpt inzake bewindvoering Artikel 1: Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Activa Helpt, gevestigd te Lelystad. Kamer van Koophandel nummer: 56302428 BTW

Nadere informatie

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL REPARTITIEREGLEMENT StOP NL Overwegingen I. StOP NL heeft ten doel het op doelmatige wijze behartigen en bevorderen van de belangen van Producenten van Filmwerken en hun rechtverkrijgenden, in het bijzonder

Nadere informatie

Rapportage onderzoek implementatie Best of class Flankerend beleid beleggingsverzekeringen per 31 december 2012

Rapportage onderzoek implementatie Best of class Flankerend beleid beleggingsverzekeringen per 31 december 2012 Rapportage onderzoek implementatie Best of class Flankerend beleid beleggingsverzekeringen per 31 december 2012 Uitgebracht aan het Verbond van Verzekeraars 8 april 2013 Deloitte Accountants B.V. Orlyplein

Nadere informatie

Procesovereenkomst Spoorzone Delft

Procesovereenkomst Spoorzone Delft Procesovereenkomst Spoorzone Delft Partijen 1. De Minister van Verkeer & Waterstaat, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen "V&W"; 2. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder )

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Partijen: 1. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw drs. Ella Vogelaar, te dezen handelend als bestuursorgaan; 2. De Minister

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NijmegenBewind, gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen, Kamer van Koophandel nummer: 59783346. 1.2.

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT Gemeentelijke Kredietbank Emmen 2006 Als bedoeld in artikel 55 van de Wet financiële dienstverlening HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs 1. Partijen 1. Opdrachtnemer is mr. drs. M.Vissers, handelend onder de naam MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs. MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE SAMENWERKENDE BRANCHES IN DE DETAILHANDEL INZAKE SOCIAAL FONDS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE SAMENWERKENDE BRANCHES IN DE DETAILHANDEL INZAKE SOCIAAL FONDS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE SAMENWERKENDE BRANCHES IN DE DETAILHANDEL INZAKE SOCIAAL FONDS Januari 2007 Tussen - de Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (BODEPA), gevestigd te Den Haag;

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 1 januari 2015 Inhoud - definities -... 3 - doel en toepasselijkheid -... 5 - subsidieplafonds, verdeling budget & begrotingsvoorbehoud -... 5

Nadere informatie

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013 Regeling schatkistbankieren decentrale overheden De minister van Financiën; handelende in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM zijn totstandgekomen

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON

SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON 1 SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON 2014 1-4-2014 TOT 1-1-2015 ONDERHANDELAARSAKKOORD 2 Inleiding Directe aanleiding voor het opstellen van een Sociaal Plan is het ontbreken van instroom van jong personeel bij

Nadere informatie

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2013 (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2013 (klussenbedrijven) AV CZ/126 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

!!! Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten. 1. Algemeen

!!! Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten 1. Algemeen a. Spijker Strafrechtadvocaten (verder: de maatschap) is een maatschap van natuurlijke personen. b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie