INGEKOMEN t 2 JAN h TT K-A 1^5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INGEKOMEN t 2 JAN h TT K-A 1^5"

Transcriptie

1 INGEKOMEN t 2 JAN Memo h TT K-A 1^5 dr. J.W. Asje van Dijk pr HOLLAND Contact T F Aan Provinciale Staten 2 Contactpersoon ing. C. Oud T Kopie aan Datum 12 januari 2010 Onderwerp Stand van zaken van de drie, prioritaire buscorridors (informatief). 1. Inleiding Met deze memo wil ik u op de hoogte stellen van de voortgang van de drie, prioritaire buscorridors. Deze memo beschrijft de actuele stand van zaken, heeft geen besluitvormend karakter en wordt u ter kennisname aangeboden. De drie prioritaire buscorridors betreffen: 1. Alphen aan den Rijn naar Schiphol; 2. Duin- en bollenstreek naar Schiphol; 3. Rotterdam naar Goeree Overflakkee en Hoeksche Waard. Begin 2010 worden de planstudies van de buscorridors van Alphen naar Schiphol en van Rotterdam naar Goeree Overflakkee en Hoeksche Waard afgerond. Aansluitend wordt de formele besluitvorming GS/PS opgestart, met de bedoeling om de besluitvorming voor de zomer van 2010 afgerond te hebben. Parallel aan de besluitvorming zal de aanbesteding van de maatregelen op korte termijn worden voorbereid, zodat eind 2010 gestart kan worden met uitvoering. De planstudie naar de buscorridor van de Duin- en Bollenstreek naar Schiphol wordt in een later stadium afgerond, omdat eerst meer duidelijkheid verkregen moet worden over het woningbouwprogramma Westflank Haarlemmermeer en de daarmee samenhangende vervoerwaarde en exploitatie. Voor een deel van deze buscorridor, het traject Noordwijk - Sassenheim, wordt de planstudie vooruit getrokken, zodat ook op dit traject in 2010 maatregelen gerealiseerd worden. Dit memo is ter informatie opgesteld, vooruitlopend op de besluitvorming. 2. Stand van zaken Buscorridor Alphen naar Schiphol (zie bijlage 1) Het betreft de buscorridor over de N207 van Alphen aan den Rijn tot Schiphol. Deze studie vindt plaats in het kader van de trajectstudie voor de N207 gericht op de totale verkeerstroom. Het overige deel van de buscorridor gaat via de A4 en de vrije busbaan van de Zuidtangent. Dit deel 1/5

2 Datum 12 januari 2010 p ~ HOLLAND van het traject wordt in de studie dan ook niet bekeken, met uitzondering van de aantakking van de N207 op de A4. In algemene zin geldt dat het streefbeeld voor de N207 is om voor het traject tussen Alphen en Leimuiden om op termijn naar twee bij twee rijstroken te komen. Het hierop vooruitlopend realiseren van maatregelen voor de bus doet geen afbreuk aan deze lange termijn doelstelling. Rijstroken die in eerste instantie worden toegevoegd met het oog op een specifieke doelgroep, kunnen in een later stadium met enige aanpassingen opengesteld worden voor alle wegverkeer. De corridor bestaat uit twee delen (zie bijlage 1): van Leimuiden tot de aansluiting Rijnsaterwoude (iets zuidelijk van de brug over de Leidsche Vaart); aansluiting Rijnsaterwoude tot de Kruisweg ten noorden van Alphen. Voor het eerste deel is snelle realisatie van een enkele busbaan of dubbele busbaan aan weerszijden van de N207 mogelijk binnen de bestemming en het ruimtebeslag. Vanuit de vervoerswaarde is op deze corridor een enkele busbaan afdoende. De afronding van de planstudie zal uitwijzen of dit beter een tidal flow busbaan (een enkele busbaan, in twee richtingen bruikbaar) kan zijn, of dat volstaan kan worden met een enkele busbaan in één richting. Het voordeel van een enkele busbaan in één richting is dat deze in zijliging wordt aangebracht, waardoor de haltes eenvoudiger toegankelijk zijn. Een tidal flow busbaan ligt doorgaans in het midden, waarbij de toegankelijkheid van de haltes extra aandacht vraagt. Voor het tweede deel is in principe uitbreiding van het dijklichaam noodzakelijk, en daarmee ook grondverwerving en ruimtelijke inpassing van toepassing. Realisatie voor eind 2011 is daarom ook niet mogelijk. Onderzocht wordt nog of de langs de N207 aanwezige parallelweg met geringe aanpassing geschikt gemaakt kan worden als busbaan. In dat geval kan mogelijk sneller worden gerealiseerd. Naar verwachting is voor deze optie echter ook grondverwerving nodig in verband met noodzakelijke aanpassingen aan de parallelweg om busvervoer mogelijk te maken (o.a. extra fietspad). Bij de formele besluitvorming is hier duidelijkheid over. Als no-regret maatregel zal in 2010 gestart worden met de realisatie van een enkele of dubbele busbaan voor het eerste deel. De aanlegkosten hiervoor bedragen ± 10 min. Voor het tweede deel ontstaat bij de afronding van de planstudie duidelijkheid of aanpassing van de parallelweg mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is, wordt het vervolgtraject voor dit deel van de buscorridor afgestemd met het resultaat van de verkenning naar de verbreding van de N207 voor het traject Alphen tot aan de A4 tot twee bij twee rijstroken. Deze verkenning wordt naar verwachting voor de zomer van 2010 afgerond. In afstemming met het resultaat van deze verkenning zal vervolgens gestart worden met het ontwerp van de aanpassing van het dijklichaam, inpassing in het bestemmingsplan en grondverwerving. De kosten voor de aanleg van het tweede deel bedragen ± 15 min. De totale kosten voor de buscorridor van Alphen naar Schiphol bedragen naar inschatting dus maximaal 25 min. 2/5

3 Datum 12 januari 2010 Pr ZUID H0LLAND Flankerend beleid: In juni 2010 wordt de studie naar medegebruik van busbanen voor goederenvervoer opgeleverd, waaruit naar verwachting zal volgen dat medegebruik door goederenvervoer voor dit traject kansrijk is. Omdat er voor medegebruik van busbanen door vrachtverkeer eerst een MERprocedure doorlopen moet worden, terwijl dit voor aanleg van een enkele of dubbele busbaan niet noodzakelijk is, treedt een verschil in de tijdsplanning op. De in eerste instantie aan te leggen busbanen, kunnen achteraf, na het doorlopen van de MER-procedure, opengesteld worden voor medegebruik door goederenvervoer. Vanuit de dienst Beheer Infrastructuur wordt er momenteel gewerkt aan beleid voor een zogeheten Staandemastroute, waarbij wellicht de brug over de Drecht aangepast zou moeten worden naar een bewegende brug of een aquaduct. Bij de maatregelen op korte termijn wordt de brug over de Drecht dan ook niet structureel aangepast. Deze aanpassing wordt pas doorgevoerd na afstemming met het beleid voor de Staandemastroute, en ook weer afhankelijk van het resultaat van de verkenning naar de verbreding van de N207 voor het traject Alphen tot de A4 naar twee bij twee rijstroken. Naast de busmaatregelen tussen Alphen en Schiphol, worden als apart project ook knelpunten opgelost bij Leimuiden en Alphen aan den Rijn. Hiervoor is apart een projectbudget van 25 min gereserveerd binnen het Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (MPI). Ook voor de oplossingen van deze knelpunten ontstaat begin 2010 duidelijkheid, en de uitvoering zal waar mogelijk met de uitvoering van (delen) van de buscorridor worden gecombineerd. Daarnaast zal de uitvoering worden afgestemd met regulier groot onderhoud aan de N207. Buscorridor Duin- en bollenstreek naar Schiphol (zie bijlage 2) Het betreft de buscorridor vanaf Noordwijk, via Sassenheim en Lisse, naar Nieuw-Vennep. Het samenwerkingsverband Holland Rijnland is de formele trekker van de studie, waarbij de provincie Zuid-Holland en de stadsregio Amsterdam volwaardige deelnemers zijn. Deze drie partijen dragen ook bij aan de kosten van de studie en aan de projectleiding. De provincie Noord-Holland levert een inhoudelijke bijdrage aan de studie. In de Verkenning van de buscorridor Duin- en Bollenstreek - Schiphol is, onderzocht wat het optimale OV-systeem zou kunnen zijn in deze corridor. Het vertrekpunt hierbij was doortrekking van de Zuidtangent vanuit de Haarlemmermeer naar de Duin- en Bollenstreek. Het traject zou vanaf Nieuw-Vennep moeten lopen via Groot Lisserbroek (mogelijke woningbouwlocatie in de Westflank Haarlemmermeer) naar Sassenheim (incl. NS-station) en dan verder naar Voorhout en Noordwijk. Vanuit een netwerkgedachte is koppeling van de zuidtangent aan de Rijngouwelijn West dan wenselijk. De corridor bestaat uit drie delen (zie bijlage 2): traject Noordwijk - Sassenheim (NS station); traject Sassenheim (NS station) - Lisse; traject Lisse - Nieuw-Vennep. 3/5

4 Datum 12 januari 2010 p HOLLAND De resultaten van de Verkenning zijn op 11 december 2009 gepresenteerd aan de bestuurders uit de grensstreek. Op hoofdlijnen is in dit overleg geconcludeerd dat het mogelijk is een HOVsysteem te realiseren tussen Nieuw-Vennep (vanaf eindhalte huidige zuidtangent 310) en Noordwijk. Belangrijk hierbij is dat vrijliggende infrastructuur gerealiseerd kan worden. Op het traject Nieuw Vennep - Sassenheim NS station lijkt dat grotendeels mogelijk te zijn, op het traject Sassenheim NS station - Noordwijk lijkt dat voor een deel mogelijk. Per traject wordt nu bekeken welke maatregelen het meest effectief zijn, hoe deze zijn in te passen in de stedelijke omgeving en wat de kosten daarvan zijn. Naar aanleiding van het overleg kan een planstudie voor een HOV lijn op het traject NoordwijkSassenheim gestart worden. Voor de overige trajecten moet eerst meer helderheid ontstaan over het woningbouwprogramma Westflank Haarlemmermeer en de daarmee samenhangende vervoerwaarde en exploitatie. In 2010 worden een aantal no-regret maatregelen uitgevoerd, die de doorstroming van het openbaar vervoer bevorderen. Onder anderen de ontsluiting van het nieuwe NS-station Sassenheim, dat eind 2010 wordt geopend. Mogelijk volgen uit de planstudie voor het traject Noordwijk-Sassenheim meer no-regret maatregelen die snel kunnen worden uitgevoerd. In het eerste kwartaal van 2010 worden nadere afspraken gemaakt met provincie Noord-Holland en Stadsregio Amsterdam over de aanpak van de trajecten Sassenheim NS station - Lisse en Lisse - Nieuw Vennep - Schiphol. De globale kostenramingen voor de maatregelen in deze buscorridor zijn: ± 13,7 min voor het traject Noordwijk - Sassenheim (NS station); ± 3,7 min voor het traject Sassenheim (NS station) - Lisse; ± 16-18,5 min voor het traject Lisse - Nieuw-Vennep. De totale kosten voor de buscorridor van de Duin- en bollenstreek naar Schiphol bedragen liggen naar inschatting dus tussen 37 min en 39,5 min. De kosten voor het traject Noordwijk Sassenheim zijn afhankelijk van afspraken met de gemeente Teylingen over een bijdrage. De kosten voor het traject Lisse - Nieuw-Vennep zijn afhankelijk van de uiteindelijke tracékeuze. De buscorridor Duin- en bollenstreek naar Schiphol heeft op dit moment een taakstellend budget van maximaal 36 min, op basis van de maximaal toegezegde rijksbijdrage op deze buscorridor (zie punt 3 Financiën). Buscorridor Rotterdam naar Goeree Overflakkee en de Hoeksche Waard (zie bijlage 3) Het betreft de buscorridor vanaf Rotterdam, via de Hoeksche Waard, naar Goedereede op Goeree Overflakkee. Uit de Verkenning zijn in totaal 15 knelpunten in het busnet naar voren gekomen. Het betreft knelpunten op het lokale wegennet in de betrokken gemeenten, op de provinciale wegen (N215 en N498) en op de Rijkswegen (N59 en A29). De provincie Zuid-Holland is de trekker voor deze buscorridor. De wegbeheerders en de regionale overleggen op Goeree Overflakkee en de Hoeksche Waard zijn nauw betrokken bij het formuleren van de knelpunten en mogelijke oplossingen. Ook zijn de twee diensten van 4/5

5 Datum 12 januari 2010 pr HOLLAND Rijkswaterstaat (Zuid-Holland en Zeeland) bij dit project betrokken, door deelname in het regionaal overleg op Goeree-Overflakkee. De Stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam hebben aangegeven dat zij, gelet op het beperkt aantal stadsbussen dat van dit project zou kunnen profiteren, niet actief aan deze studie willen deelnemen, maar wel betrokken willen zijn bij het opstellen van de eindrapportage. De maatregelen in de buscorridor bestaan uit een grote hoeveelheid kleinere aanpassingen (zie bijlage 3). In 2010 wordt gestart met de uitvoering van o.a. een bypass van de rotonde in de N215 bij Middelharnis en de aanleg van een parallelweg voor landbouwverkeer langs de N498, zodat de bus meer ruimte krijgt op de andere weg. Op langere termijn vinden o.a. aanpassingen plaats aan de N59 en wordt een verbeterd overstappunt gerealiseerd voor de bestaande haltes bij de Schaapsweg N59. De totale kosten voor de buscorridor van Rotterdam naar Goeree Overflakkee en Hoeksche Waard bedragen naar schatting maximaal 7 min. 3. Financiën De drie, prioritaire buscorridors worden gefinancierd vanuit provinciale middelen en bijdragen van het Rijk. Voor de buscorridors Alphen-Schiphol en Duin-/Bollenstreek-Schiphol is in totaal een budget ter beschikking gesteld van 28 min. Deze gelden worden beschikbaar gesteld uit het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer (middelen afkomstig uit het Fonds Economische Structuurversterking) en gelden voor de periode tot Voor de buscorridor Rotterdam - Goeree Overflakkee en Hoeksche Waard is in het verleden geen rijksbijdrage aangevraagd, omdat destijds de te treffen maatregelen niet bekend waren. Op korte termijn zal alsnog een bijdrage vanuit het Rijk worden aangevraagd. Het onderstaande overzicht geeft de verdeling van de provinciale middelen en rijksbijdragen over de drie buscorridors. Buscorridor: 1. Alphen-Schiphol 2. Duin-/bollenstr-Schiphol 3. Rotterdam-GO/HW Totalen Bijdrage PZH 13 min 20 min 7 min 40 min Bijdrage Rijk 12 min 16 min - 28 min Totaal 25 min 36 min 7 min 68 min Het totale provinciale bijdrage van 40 min is gedekt vanuit de reguliere begrotingsperiode uit het MPI (2010 t/m 2013) en de eerste periode van de doorkijk (2014 t/m 2019). Hoogachten^yV <. dr. J.W. Asjèvan Dijk Bijlagen: bijlage 1: Buscorridor Alphen - Schiphol bijlage 2: Buscorridor Duin- en bollenstreek - Schiphol bijlage 3: Buscorridor Rotterdam - Goeree Overflakkee /Hoeksche Waard 5/5

6

7 BIJLAGE 1: BUSCORRIDOR ALPHEN AAN DEN RIJN - SCHIPHOL Profeet N207 noord - Busb< Aansluiting N207 op A4 Aa smeer Studie 2x2 Prov.NH Kapaciteitsmaatregelen Uitncsrr Tidal Flow voor bus mogelijk v / Uitbreiding dijklichaam voor bus N«uwkccp -y- >"1 Kapaciteitsmaatregelen / connexxion verbinding Alphen - Schiphol - :.* " R-nwaude > - Bod grave*

8 BIJLAGE 2: BUSCORRIDOR DUIN-/BOLLENSTREEK - SCHIPHOL Traject Sassenheim (NS station) - Lisse Haarlemmermeer //,->;.{'Nj V <.<X / *A Traject Lisse - Nieuw-Vennep

9 BIJLAGE 3: BUSCORRIDOR ROTTERDAM - GOEREE OVERFLAKKEE/HOEKSCHE WAARD

10

INGEKOMEN 0 9 JUNI JUN Paraaf Provinciesecretaris

INGEKOMEN 0 9 JUNI JUN Paraaf Provinciesecretaris X t HOLLAND INGEKOMEN 0 9 JUNI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2010-171911621 (DOS-2007-0004636) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 29 mei 2012 nummer: 2012_BW_00060 Onderwerp Beslispunten inzake RijnlandRoute en RijnGouweLijn vergadering AB Holland Rijnland

Nadere informatie

Verzenddatum. Paraaf Provincie aris. Onderwerp HOV-netwerk Zuid-Holland Noord als uitvoeringsalternatief van de RijnGouwelijn

Verzenddatum. Paraaf Provincie aris. Onderwerp HOV-netwerk Zuid-Holland Noord als uitvoeringsalternatief van de RijnGouwelijn 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2012-334604664 (DOS-2007-0001391) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 15 mei 2012 Portefeuillehouder

Nadere informatie

1. Onderwerp Bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid Holland Noord 2. Rol van het

1. Onderwerp Bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid Holland Noord 2. Rol van het Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

HOV corridor Noordwijk - Schiphol Uitvoering maatregelen Teylingen. Startdocument

HOV corridor Noordwijk - Schiphol Uitvoering maatregelen Teylingen. Startdocument HOV corridor Noordwijk - Schiphol Uitvoering maatregelen Teylingen Startdocument November 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 1.1 Voorkeurstracé Hoogwaardig Openbaar Vervoer...3 1.2 Definitie Hoogwaardig

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster contactpersoon

Nadere informatie

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer 2595 Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Haarlems Dagblad d.d. 20 december 2011 uitten

Nadere informatie

Verzenddatum 2 1 MRT Z013. Paraaf Provinciesepröaris. Onderwerp Aangaan overeenkomst HOV-NET Zuid-Holland Noord met Oegstgeest

Verzenddatum 2 1 MRT Z013. Paraaf Provinciesepröaris. Onderwerp Aangaan overeenkomst HOV-NET Zuid-Holland Noord met Oegstgeest 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P'^!: HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-377932788 (DOS-2007-0001391) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 19

Nadere informatie

Statenvoorstel. Uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug te Alphen ad Rijn

Statenvoorstel. Uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug te Alphen ad Rijn Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 14 februari 2017 Portefeuillehouder: Vermeulen, F Uiterlijke beslistermijn: 29 maart 2017 Behandeld ambtenaar : S.R. van Altena E-mailadres: sr.van.altena@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Alphen aan den Rijn vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Alphen aan den Rijn vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Alphen aan den Rijn vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet

Nadere informatie

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

Aanpassing N207 Alphen aan den Rijn - Leimuiderbrug

Aanpassing N207 Alphen aan den Rijn - Leimuiderbrug Aanpassing N207 Alphen aan den Rijn - Leimuiderbrug Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 4 februari 2013 / rapportnummer 2556 81 1. Oordeel over het MER De provincie Zuid-Holland wil de verkeersdoorstroming

Nadere informatie

Doorstroming N208 Van Pallandtlaan Sassenheim. Informatiebijeenkomst 16 april 2019

Doorstroming N208 Van Pallandtlaan Sassenheim. Informatiebijeenkomst 16 april 2019 Doorstroming N208 Van Pallandtlaan Sassenheim Informatiebijeenkomst 16 april 2019 Agenda 19.30: welkom Rogier Gerritzen 19.40: nut & noodzaak Bas Brekelmans 19.50: overzicht van beoogde maatregelen Jaap

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen Kern mededeling: Gedeputeerde Staten informeert met regelmaat over de voortgang

Nadere informatie

Flessenhalzen A4 en A12

Flessenhalzen A4 en A12 Flessenhalzen A4 en A12 Doel De regio s Amsterdam-Den Haag/Rotterdam-Utrecht beter met elkaar te verbinden en de doorstroming op de A4 en de A12 te verhogen via de aanleg van extra rijstroken op die delen

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

PROVINCIE. Mededeling FLEVOLAND. Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen

PROVINCIE. Mededeling FLEVOLAND. Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen Kern mededeling: Gedeputeerde Staten informeert met regelmaat over de voortgang

Nadere informatie

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens agendapunt : B-2 vergaderdatum : 19 november 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens Gevraagde

Nadere informatie

Planstudie Ring Utrecht. 16 maart 2010 De Bilt

Planstudie Ring Utrecht. 16 maart 2010 De Bilt Planstudie Ring Utrecht 16 maart 2010 De Bilt Programma 19.30-19.45 Welkom en inleiding 19.45-20.15 Presentatie Planstudie Ring Utrecht 20.15-20.30 Gelegenheid voor vragen plenair 20.30-21.30 Gelegenheid

Nadere informatie

Actieprogramma Fiets

Actieprogramma Fiets Actieprogramma Fiets 2019-2021 Perspectief in Actie Provincie Noord-Holland Beleid / Mobiliteit november 2018 Kenmerk 1142496 1142536 1. Inleiding In 2018 is een nieuw beleidskader opgesteld aangaande

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1174 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Stand van Zaken Openbaar Vervoer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de leden van de gemeenteraad met onderwerp

Nadere informatie

Verzenddatum. Paraaf Pmvinci-retaris. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande inzake motie 140 (RGL-West).

Verzenddatum. Paraaf Pmvinci-retaris. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande inzake motie 140 (RGL-West). provincie ZUID HOLLAND t NGD(OMEN 2 4 SEP. 2009 5 -minuten versie voor Provinciaie Staten Diredie DRM Aídeling Verkeer en Vervoer Regishatienummer PZH-2009-124641633 (DOS-2027. 0001392) Datum vergadering

Nadere informatie

1. Onderwerp Geactualiseerde projectbladen Uitvoeringprogramma Regionaal Verkeer en VervoerPlan (UP RVVP) met bijlagen 2.

1. Onderwerp Geactualiseerde projectbladen Uitvoeringprogramma Regionaal Verkeer en VervoerPlan (UP RVVP) met bijlagen 2. Oplegvel 1. Onderwerp Geactualiseerde projectbladen Uitvoeringprogramma Regionaal Verkeer en VervoerPlan (UP RVVP) met bijlagen 2. Rol van het Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur samenwerkingsorgaan

Nadere informatie

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Bijlagen: ontwerpbesluit

Nadere informatie

Peter Glasbeek, Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer, regio Holland Rijnland

Peter Glasbeek, Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer, regio Holland Rijnland 9 maart 2009 Aan: - College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. dhr. J.W.A. van Dijk - College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, t.a.v. mevrouw E. Post - Dagelijks Bestuur van de

Nadere informatie

Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek, actualisatie januari 2013

Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek, actualisatie januari 2013 Versie: vastgesteld, DB 28 februari 2013 Datum: 28 februari 2013 1. Inleiding : Het Algemeen Bestuur heeft op 29 juni 2011 het Programmaplan Ontsluiting Greenport Duinen Bollenstreek vastgesteld. In de

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARIEM B&W gemeente Bloemendaal B&W gemeente Haarlem B&W gemeente Zandvoort B&W gemeente Heemstede B&W gemeente Haarlemmermeer Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Verzenddatum 2 6AUG Paraaf Provinc. étaris. Onderwerp Voorbereidingsbesluit vervanging Steekterbrug te Alphen aan den Rijn.

Verzenddatum 2 6AUG Paraaf Provinc. étaris. Onderwerp Voorbereidingsbesluit vervanging Steekterbrug te Alphen aan den Rijn. 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^"^"j^^ HOLLAND Directie DBI Afdeling Beheerstrategie Registratienummer PZH-2013-414911756 (DOS-2011 0010675) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 27 augustus

Nadere informatie

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer 7 maart 2014, Erik van der Kooij Programma vandaag 1. Visie Ruimte en Mobiliteit & Ontwerpprogramma Mobiliteit 2. Proces Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Verslag. 2. Verslag 7 e Breed Bestuurlijk overleg d.d

Verslag. 2. Verslag 7 e Breed Bestuurlijk overleg d.d Verslag Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Mobiliteit en Milieu Contact Dhr. M. Weers T 070-441 70 89 m.weers@pzh.nl Aanwezig - provincie Zuid-Holland, mevr. Ingrid de Bondt - provincie Noord-Holland,

Nadere informatie

Gelet op: Art Regeling projecten Zuid-Holland en art. 6A van de Financiële Verordening

Gelet op: Art Regeling projecten Zuid-Holland en art. 6A van de Financiële Verordening Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Onderwerp Uitvoeringsbesluit N207 Vredenburghlaan, Bentwoudlaan en aanpassing rotonde Bredeweg N456 / N219 te Waddinxveen 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst Tjalmaweg aangegaan met de gemeente Katwijk.

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst Tjalmaweg aangegaan met de gemeente Katwijk. GS-Voorstel Besluitnummer PZH-2018-637178678 (DOS-2016-0002255) Contact mr. G.W. Post 070-441 72 38 g.post@pzh.nl Behandelend ambtenaar mr. G.W. Post Akkoord Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Smid

Nadere informatie

Notitie / Memo. Verkeerskundige analyse Hillegoms alternatief

Notitie / Memo. Verkeerskundige analyse Hillegoms alternatief Notitie / Memo HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Aan: Projectgroep Duinpolderweg Van: Jan van den Bedem, Alex van Gent en Hans Marinus Datum: 16 september 2015 Kopie: Ons kenmerk: INFRABC5809N003D01

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland Holland Rijnland vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland Holland Rijnland vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland Holland Rijnland vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging

Nadere informatie

Statenvoorstel. Uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug te Alphen ad Rijn

Statenvoorstel. Uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug te Alphen ad Rijn Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 10 oktober 2017 Portefeuillehouder: Vermeulen, F Uiterlijke beslistermijn: 20 december 2017 Behandeld ambtenaar : S.R. van Altena E-mailadres: sr.van.altena@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda. Bereikbaarheidsstudie Grensstreek Provincie Noord-Holland en Zuid-Holland

Samenwerkingsagenda. Bereikbaarheidsstudie Grensstreek Provincie Noord-Holland en Zuid-Holland Samenwerkingsagenda Bereikbaarheidsstudie Grensstreek Provincie Noord-Holland en Zuid-Holland Partijen Provincie Noord-Holland Provincie Zuid-Holland Stadsregio Amsterdam Regio Holland-Rijnland Gemeente

Nadere informatie

Geachte mevrouw Dekker,

Geachte mevrouw Dekker, Datum 16 mei 2006 Ons kenmerk PNH: 2006 7382 PZH: DRM/ARW/06/4369 Onderwerp Eindrapportage Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek Bezoekadres Houtplein 33 Haarlem Aan: de minister van VROM, mevrouw

Nadere informatie

Bestedingsplan mobiliteit 2017

Bestedingsplan mobiliteit 2017 Bestedingsplan mobiliteit 2017 Provincie Zuid-Holland Status: Definitief Datum: 11 oktober 2016 BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT 3 TOELICHTING BESTEDINGEN 5 A. OPENBAAR VERVOER...5 B. INFRASTRUCTUUR...6 C. GEDRAGSBEÏNVLOEDING

Nadere informatie

p^^^^'j^ij HOLLAND 1i MEI 2013 Gedeputeerde Staten Contact Mr. M.J.J. Platetl T Provinciate Staten van Zuid-Holland

p^^^^'j^ij HOLLAND 1i MEI 2013 Gedeputeerde Staten Contact Mr. M.J.J. Platetl T Provinciate Staten van Zuid-Holland Gedeputeerde Staten p^^^^'j^ij HOLLAND Provinciate Staten van Zuid-Holland Contact Mr. M.J.J. Platetl T 070-441 77 73 mij.plalell@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T070-441

Nadere informatie

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden, Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10

Nadere informatie

b. Beëindigen Samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket/Toekomst Rmcfunctie

b. Beëindigen Samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket/Toekomst Rmcfunctie In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 16 oktober 2012 nummer: 2012_BW_00300 Onderwerp Raadsmededelingen: Nieuwe dienstregeling Openbaar Vervoer - vormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

zetten. Datum: Informerend Datum: Adviserend

zetten. Datum: Informerend Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang In 2005 heeft het AB van Holland Rijnland ingestemd met de ZZG-overeenkomst.

Nadere informatie

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014 Bereikbaarheid Waterland 11 december 2014 Agenda Inhoud Bereikbaarheid Waterland Wat is er inmiddels gerealiseerd? Welke plannen zijn er voor de regio? Kosten maatregelen Vervolgproces Doel van Bereikbaarheid

Nadere informatie

1 HOV Noordwijk Schiphol Participatie & formeel reageren De brug Scheepvaart... 5

1 HOV Noordwijk Schiphol Participatie & formeel reageren De brug Scheepvaart... 5 Bijlage bij registratienummer 1193402/1193649 Veel gestelde vragen HOV Noordwijk-Schiphol, versie 13 maart 2019 Inhoudsopgave 1 HOV Noordwijk Schiphol... 1 2 Participatie & formeel reageren... 2 3 De brug...

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Openbaar Vervoer Holland Rijnland, Actualisatie januari 2014 Concept, versie 10 januari 2014

Uitvoeringsprogramma Openbaar Vervoer Holland Rijnland, Actualisatie januari 2014 Concept, versie 10 januari 2014 Uitvoeringsprogramma Openbaar Vervoer Holland Rijnland, Actualisatie januari 2014 Concept, versie 10 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel A: Uitgangspunten... 4 Deel B: Projectbladen... 7 A.

Nadere informatie

Van Lodewijk Lacroix Telefoon Onderwerp Voorbereiding BO MIRT en gebiedsprogramma bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Van Lodewijk Lacroix Telefoon Onderwerp Voorbereiding BO MIRT en gebiedsprogramma bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 E-mail: informatie@mrdh.nl Internet: www.mrdh.nl Bankrekeningnummer: NL96 BNGH 0285 1651 43 M E M O KvK nummer:62288024 Aan Bestuurscommissie

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Deze samenvatting bevat de hoofdlijn van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) van de MIRT Verkenning

Nadere informatie

Bereikbaarheid Waterland. Presentatie tijdens informatieavond 9 februari 2012

Bereikbaarheid Waterland. Presentatie tijdens informatieavond 9 februari 2012 Bereikbaarheid Waterland Presentatie tijdens informatieavond 9 februari 2012 Inhoud 1. Introductie project Bereikbaarheid Waterland 2. Proces tot heden 3. Te realiseren maatregelen 4. Vervallen maatregelen

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor.

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40793] Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Voorgesteld besluit 1. Kennis nemen van het voorlopig ontwerp

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016 Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/2015.1245 RIS 290600 8 janauri 2016 Stand van zaken maatregelen aan inprikkers

Nadere informatie

Gedurende het project wordt dit document regelmatig herzien. Dit op basis van de laatste inzichten en vragen die aan de gemeente zijn gesteld.

Gedurende het project wordt dit document regelmatig herzien. Dit op basis van de laatste inzichten en vragen die aan de gemeente zijn gesteld. Veelgestelde vragen over Fietspad F446.00 Roodemolenpolder Versie 3: 5 maart 2014 De plannen voor de aanleg van een nieuwe Fietsverbinding tussen Voorhout en Sassenheim door de Roodemolenpolder leiden

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem

Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon P.J.

Nadere informatie

Onderwerp : Ontwerp-tracé besluit A 44 Rijnlandroute - zienswijze gemeente Oegstgeest

Onderwerp : Ontwerp-tracé besluit A 44 Rijnlandroute - zienswijze gemeente Oegstgeest Aan: Directie Participatie Rijnlandroute (A4 en A44) de minister van Infrastructuur en Milieu M.H. Schultz van Haegen Postbus 30316 2500 GH DEN HAAG Datum : 18 juni 2014 Verzonden : Ons kenmerk : Cb 14-342

Nadere informatie

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6 Jan Slager projectdirecteur SAA 24 oktober 2011 Inhoud Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) Planning SAA Deeltraject A1/A6 knp Diemen

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: A.H. Groenen 070-441 67 81 ah.groenen@pzh.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen nieuwe subsidiedeelplafonds R-net en aangaan SOK s en DRIS R-net buscorridor Leiden-Leiderdorp

Onderwerp: Vaststellen nieuwe subsidiedeelplafonds R-net en aangaan SOK s en DRIS R-net buscorridor Leiden-Leiderdorp GS-Voorstel Besluitnummer PZH-2017-578487242 (DOS-2013-0002208) Contact B. Groenen 070-441 6781 mmj.suderee@pzh.nl Behandelend ambtenaar: H. van Alphen Akkoord Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende:

Nadere informatie

Procesafspraken. tussen de. gemeenten Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland

Procesafspraken. tussen de. gemeenten Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland Procesafspraken tussen de gemeenten Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland over de realisatie van Nieuw Reijerwaard in de gemeente Ridderkerk Ondergetekenden,

Nadere informatie

ZUID. 11 DEC. mm. provincie H 0 L L A N D. Memo. J.W.A. van Dijk. Statencommissie MKE. Paraaf U \\)\w. Voortgangsrapportage Piet Gijzenbrug

ZUID. 11 DEC. mm. provincie H 0 L L A N D. Memo. J.W.A. van Dijk. Statencommissie MKE. Paraaf U \\)\w. Voortgangsrapportage Piet Gijzenbrug i 11 DEC. mm Memo J.W.A. van Dijk Contact T 070-441 7112 F 070-441 7883 jwa.van.dijk@pzh.nl provincie H 0 L L A N D ZUID Datum 15 december 2009 Aan Statencommissie MKE Paraaf U \\)\w 0 Onderwerp Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Bestedingsplan mobiliteit 2016

Bestedingsplan mobiliteit 2016 Bestedingsplan mobiliteit 2016 Provincie Zuid-Holland Status: bestedingsplan exclusief de vastgestelde projectenlijst (bijlage 1) Datum: 22 september 2015 BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT 3 TOELICHTING BESTEDINGEN

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 5 augustus 2015) Nummer 3066

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 5 augustus 2015) Nummer 3066 van Gedeputeerde Staten op vragen van B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 5 augustus 2015) Nummer 3066 Onderwerp A13-A16 niet horen, zien, noch ruiken Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2011-10566 Uitvoering snelfietsroute 13 december 2011 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 192 van de gemeentewet

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 20 december 2011 Inlichtingen P.J. van Soest (023-567 6502) Registratienummer 2011.0048064 Samenvatting In de OV-visie 2010-2030

Nadere informatie

Memo. Concept

Memo. Concept Memo Aan Jan Bosman Van Carlo Murtas Datum 4 december 2014 Onderwerp projecten opstellen Uitgeest Telefoonnummer 06-52179016 E-mail Status Carlo.Murtas @ProRail.nl Concept Eigenaar Hierbij een korte notitie

Nadere informatie

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten pr HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2009-142370996 (DOS-2007-0002910) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 24

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013 Welkom Informatiebijeenkomst Raad & Staten 3 december 2013 Koningsas Zone rond het spoor, de A28 en NW Kanaal tussen Groningen en Assen Panoramische snelweg en spoor beleving van het landschap essentieel

Nadere informatie

Stand van zaken onderzoek Brienenoordcorridor Zuid

Stand van zaken onderzoek Brienenoordcorridor Zuid RWS INFORMATIE Stand van zaken onderzoek Brienenoordcorridor Zuid 1. Inleiding Het onderzoek naar het verbeteren van de doorstroming op het NMCA knelpunt in de Brienenoordcorridor in momenteel in volle

Nadere informatie

Analyse varianten bus en tram

Analyse varianten bus en tram Analyse varianten bus en tram Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen/Jan Smit Karin Sweering, teamleider infra Pieter

Nadere informatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Impressie nieuwe HOV halte Ruimzicht aan het Osdorpplein Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Westtangent Route en haltes STUDIO ZWAAN NOV 2016 2 Wat is de Westtangent? Volgens

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp 17322 Mededeling PS VGR nr. 5 N307 Roggebot- Kampen augustus 2018 Kern mededeling: Gedeputeerde Staten informeert met regelmaat over de voortgang van de grote Infrastructurele

Nadere informatie

Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag van het vorige overleg en dit verslag wordt vastgesteld.

Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag van het vorige overleg en dit verslag wordt vastgesteld. Verslag Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Mobiliteit en Milieu Contact Dhr. M. Weers T 070-441 70 89 m.weers@pzh.nl Aanwezig - provincie Zuid-Holland, mevr. Ingrid de Bondt - provincie Noord-Holland,

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: W. de Moor 070-441 68 74 w.de.moor@pzh.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst HOV Aangepaste Nota Voorkeursmaatregelen

Informatiebijeenkomst HOV Aangepaste Nota Voorkeursmaatregelen Informatiebijeenkomst HOV Aangepaste Nota Voorkeursmaatregelen 6 november 2017 Programma 19.00 uur Welkom & programma Jan Kreuger 19.05 uur Wethouder Klaas Jan van der Bent 19.15 uur 2015 tot nu - proces

Nadere informatie

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening Conceptbrief Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Provincie Noord-Brabant t.a.v. Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC DEN BOSCH gemeente Eindhoven Ruimtelijke Expertise, Ruimtelijke Expertise

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord Holland

Provinciale Staten van Noord Holland Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht 59 Haarlem, 23 augustus 2005 Onderwerp: Overeenkomst Omlegging A9 Badhoevedorp Bijlagen: ontwerpbesluit scope document cash flow prognose Inleiding. Op het

Nadere informatie

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu?

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? In 2013 is de planstudie voor het project Duinpolderweg gestart. Na een tussenstap in 2015 en 2016 hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland onlangs besloten

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

ADVIES. Randweg ligt op het grensgebied met Noordwijk) en Noordwijkerhout. 1. Opgave

ADVIES. Randweg ligt op het grensgebied met Noordwijk) en Noordwijkerhout. 1. Opgave ADVIES Onderwerp: Advies aansluiting Noordelijke Randweg Voorhout en Leidsevaart op de provinciale weg N444 Datum: 27 mei 2013 1. Opgave In de Raadsvergadering van 13 december 2012 heeft de Gemeenteraad

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Onderzocht zijn: de Hillegommervariant, de Oosteindervariant en de Bennebroekervariant.

Onderzocht zijn: de Hillegommervariant, de Oosteindervariant en de Bennebroekervariant. OP DE GOEDE WEG Een zienswijze tevens zijnde pleitnota inzake de Planstudie Duinpolderweg voorheen de NOG ( Noordelijke Ontsluiting Greenport ) genoemd. In 2003 hebben de provincies Noord-en Zuid-Holland

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr 08.1201, d.d. 2 december 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Beantwoording van de schriftelijke vragen van A. Flippe en A. Bonestroo (CDA), met betrekking tot de mogelijke gevolgen van de overgang

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Jacqueline Verbeek-Nijhof:

Jacqueline Verbeek-Nijhof: 1 Wethouder Hans Keuken: welkom en doel Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof: toelichting project Tidal Flow Rijnbrug Harry Bruger: Toelichting deelprojecten Tidal Flow Rijnbrug Wethouder Hans Keuken:

Nadere informatie

Tramlijn Vlaanderen Maastricht Tweede consultatieavond. Binnenstedelijk tracé

Tramlijn Vlaanderen Maastricht Tweede consultatieavond. Binnenstedelijk tracé Tramlijn Vlaanderen Maastricht Tweede Binnenstedelijk tracé Inleiding wethouder Nuss Welkom Onze opdracht Waar staan we? Terugkoppeling eerste Doel en aanpak van van Vervolgstappen Onze opdracht 2009 2010

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 24. Haarlem, 14 maart Onderwerp: gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 24. Haarlem, 14 maart Onderwerp: gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 24 Haarlem, 14 maart 2006 Onderwerp: gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek Bijlagen: - Concept - eindrapportage gebiedsuitwerking Haarlemmermeer

Nadere informatie

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT)

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) DOEL Het project REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (Rotterdam Vooruit) heeft twee doelen. Ten eerste het verder

Nadere informatie

* * Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbreding Hogering Almere

* * Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbreding Hogering Almere 1 Mededeling *2249829* Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Kern mededeling: Het college van Gedeputeerde Staten informeert met regelmaat over de voortgang van de grote infrastructurele projecten

Nadere informatie

*Z A8F* 1 RAADSVOORSTEL GEMEENTE HILLEGOM. Onderwerp: Busbaan en verkeersmaatregelen bij NS station Hillegom

*Z A8F* 1 RAADSVOORSTEL GEMEENTE HILLEGOM. Onderwerp: Busbaan en verkeersmaatregelen bij NS station Hillegom RAADSVOORSTEL GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Nr. 3. Bestuur\4628 B&W-besluit 18-02-2014 Uitwisseling

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten. Voortgangsbericht project N211 Wippolderlaan. Geachte Statenleden,

Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten. Voortgangsbericht project N211 Wippolderlaan. Geachte Statenleden, Gedeputeerde Staten Contact ing C. Oud T 070-441 81 62 c.oud@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Provinciale Staten Datum Zie verzenddatum

Nadere informatie

Bijlage 1: Stand van zaken per R-net corridor

Bijlage 1: Stand van zaken per R-net corridor Bijlage 1: Stand van zaken per R-net corridor Buscorridors Succesvol geïntroduceerd Leiden Zoetermeer Sinds december 2014 is R-net geïntroduceerd op de corridor Leiden Zoetermeer. Het eerste jaar groeide

Nadere informatie

Verzenddatum 2 5 SEP Paraaf Provjnc. etans

Verzenddatum 2 5 SEP Paraaf Provjnc. etans 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie j^qlland ZUID Directre DRM Afdeling Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-430646654 (DOS-2007-0020855) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

OPLOSSINGS- VOORKEUREN BEWONERS & BEDRIJVEN

OPLOSSINGS- VOORKEUREN BEWONERS & BEDRIJVEN druk. Als we niets doen, wordt dat waarschijnlijk OPLOSSINGS- VOORKEUREN BEWONERS & BEDRIJVEN DE GEMENE DELER Hoogwaardig OV-corridor 9x (Schiphol-Hilversum) a. OV-knooppunt Loenersloot b. Vrije OV-infrastructuur

Nadere informatie