STREKT TER VERVANGING. Vaststellen van de nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STREKT TER VERVANGING. Vaststellen van de nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2015."

Transcriptie

1 Nieuwegein STREKT TER VERVANGING Gemeenteraad L y 4 40 nderwerp Nota investering en afschrijvingsbeleid Datum 19 januari 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. j.a.n. Gadella 1 Onderwerp Nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2015» 2 Gevraagd besluit Vaststellen van de nota investerings- en afschrijvingsbeleid Aanleiding en probleembeschrijving Hierbij treft u de geactualiseerde nota Investerings- en afschrijvingsbeleid aan. Conform artikel 8 van de financiële beheersverordening dient deze nota iedere vijfjaar aan de raad te worden voorgelegd. De nota is gebaseerd op de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De belangrijkste wijziging in de nota betreft de verhoging van het minimaal te activeren bedrag. Deze is bijgesteld van naar De belangrijkste redenen om dit bedrag te verhogen zijn: Het activeren brengt extra werkzaamheden met zich mee; Het activeren van kleine bedragen draagt niet bij aan het inzicht in de vermogenspositie van de gemeente; De toename van het aantal boekingen en lange investeringslijsten dragen niet bij aan de leesbaarheid van verslagleggingsstukken; Het bedrag van sluit aan bij de materiële ondergrens die wij hanteren bij onze P&C producten. In de nota wordt kort ingegaan op verwachte ontwikkelingen in het kader van het BBV. De belangrijkste verandering betreft het verplicht activeren van investeringen met maatschappelijk nut. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut genereren geen middelen, maar vervullen wel duidelijk een publieke taak. Het betreft investeringen in bijvoorbeeld wegen, water en groenvoorzieningen. Momenteel worden deze activa niet geactiveerd, maar direct ten laste van het rekeningresultaat gebracht. Het verplicht activeren van activa met maatschappelijk nut heeft op korte termijn

2 Bladnummer 2/3 Raadsvoorstel 19 januari 2015 invloed op het begrotingstotaal. De betreffende bedragen vallen dan niet rr ;er in één keer ten laste van het resultaat, maar worden als kapitaallasten, verspreid over de bij het actief behorende afschrijvingstermijnen, ten laste van het resultaat gebracht. Op dit moment is nog onduid invoering zal de begroting conform worden aangepast. ijk wanneer deze verandering wordt doorgevoerd. Na Als bijlage bij deze nota treft u de huidige afschrijvingstabel aan. Jaarlijks, bij de kaderstelling voor de eerstvolgende begroting, kunnen de afschrijvingstermijnen worden aangepast 4 Gewenst maatscha jpelijk effect N.v.t. 5 Bestaand beleidskader Financiële beheersverordening gemeente Nieuwegein. Besluit Begroting en Verantwoording 6 Voorgestelde oplossing Vaststellen van de not; investering- en afschrijvingsbeleid Alternatieven N.v.t. 8 Financiële aspecten De actualisatie van de nota leidt niet tot budgetgevolgen van materiële betekenis voor de meerjarenbegroting Communicatie aspecten N.v.t. 10 Juridische aspecten N.v.t. 11 Risico's Het onjuist toepassen van het investerings- en afschrijvingsbeleid kan leiden tot fouten in de jaarrekening en daarmee tot onthouding van een goedkeurende accountantsverklaring. 12 Bijlagen Nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2015,

3 Bladnummer 3/3 Raadsvoorstel 19 je ari U - * 9 burgemeester en wethouders, drs. P.C.M, van Elteren secretaris F.T.J.M. Backhuijs burgemeester

4

5 Nieuwegein A$Rm STREKT TER VERVANGING %L^ Raadsbesluit De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 november 2014; gelet op artikel 8, lid 1 van de Financiële beheersverordening gemeente Nieuwegein 2010; besluit: de nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2015 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 januari de griffier, de voorzitter,

6

7 Postbus AA Bezoekadres Stadsplein LZ Nieuwegein m Financiën STREKT TER VERVANGING Investerïngs- en afschrijvingsbeleid 2015 idsnummer Datum Auteur Miep Bakker Versie Definitief

8 Investerings- en at hrijvin leid 2015 Rai snummer Versie Definitief Datum 19 januari (16) Inhoudsopgave 1 Algemeen Inleiding 3 2 Gebruikte terminologie 5 3 Wanneer en WE ivest«en Minimumbedrag Economisch of maatschappelijk nut Voorbereidingsinvesteringen 8 Kredieten 9 5 Rente en afschrijving \lgemeen Rente Afschrijving Algemeen Afschrijvingstermijnen Afschrijvingsmethoden 12 6 Administratieve verwerking Meerjareninvesteringsplan Vaste activamodule in het financiële systeem 14 7 Bijlage: afschrijvingstabel 15

9 Investerings- en afschrijvingsbeleid mummer Versie Definitief Datum 19 januari (16) Algemeen 1.1 Inleiding Voor u ligt de nieuwe versie van het investerings- en afschrijvingsbeleid van de gemeente Nieuwegein. Deze nieuwe nota investerings- en afschrijvingsbeleid is in grote lijnen gelijk aan de vorige. De nota is gebaseerd op de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Tevens is een toekomstige wijziging in het BBV meegenomen betreffende het verplicht activeren van investeringen in maatschappelijk nut. Er is een wijziging aangebracht in het minimum te investeren bedrag. Deze is verhoogd van naar Investeringen met een geringe omvang worden om praktische redenen niet geactiveerd (op de balans verantwoord), maar in één keer ten laste gebracht van de exploitatie. Dit is op grond van algemeen aanvaarde bedrijfseconomische beginselen toegestaan. De praktische redenen bestaan onder andere uit: Het activeren brengt extra werkzaamheden met zich mee; Het draagt niet bij aan het inzicht in de vermogenspositie van de gemeente; Toename van het aantal boekingen en lange investeringslijsten dragen niet bij aan de leesbaarheid van verslagleggingstukken; Het bedrag van sluit aan bij de materiële ondergrens die wij hanteren bij onze P&C-producten. Bedragen onder worden daarom direct ten laste gebracht van de lopende begroting. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij voertuigen) kan ervoor worden gekozen om bedragen onder wel te activeren. In deze nota wordt in hoofdstuk 2 de gebruikte terminologie toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de vraag wanneer en wat er geactiveerd moet worden. In hoofdstuk 4 wordt de kredietverlening aan de orde gesteld en de wijze van afboeking van eventuele restant kredieten. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de kapitaallasten (rente en afschrijving). Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 de administratieve verwerking behandeld. Als bijlage bij deze nota treft u de huidige afschrijvingstabel aan. Jaarlijks, bij de kaderstelling voor de eerstvolgende begroting, kunnen de afschrijvingstermijnen

10 Investerings- en afschrijvingsbeleid 2015 Raadsnummer Versie Definitief Datum 19 januari :'015 4 (16) worden aangepast. De actuele afschrijvingstabel wordt derhalve jaarlijks bij de kadernota gepresenteerd. Deze nota treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

11 Investerings- en afschrijvingsbeleid 201! ~ Raadsnummer Versie Definitief Datum 19 januari (16) Gebruikte terminologie Voor een goed gebruik van deze nota is het van belang duidelijkheid te hebben over de gebruikte terminologie. In deze nota worden de volgende begrippen gebruikt: Activeren: het op de balans presenteren van de financiële waarde van het aangeschafte of vervaardigde kapitaalgoed vanaf het moment dat de gemeente het economisch risico loopt en dat het meerjarig nut heeft. Krediet: een door de raad of het college beschikbaar gesteld bedrag voor het doen van een concrete investering. De raad c.q. het college kan dit bedrag beschikbaar stellen bij de begroting van een bepaald jaar (veelal vervangingsinvesteringen), maar ook bij afzonderlijk besluit in de loop van het jaar. Budget: een door de raad c.q. het college in de begroting voor een bepaald jaar beschikbaar gesteld bedrag voor het doen van exploitatie-uitgaven. Investering: het vastleggen van vermogen in een object waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Omdat het goed gedurende meerdere jaren wordt gebruikt, worden de lasten niet in een keer ten laste van het resultaat gebracht, maar verspreid over meerdere jaren, afhankelijk van de levensduur van het aangeschafte goed. Investering met economisch nut: een investering die verhandelbaar is of kan bijdragen aan het genereren van middelen. Voorbeelden hiervan zijn gebouwen, voertuigen en rioleringen. Investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut: investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut genereren geen middelen, maar vervullen wel duidelijk een publieke taak. Het betreft investeringen in bijvoorbeeld wegen, water en groenvoorzieningen. Project: een, in de tijd en middelen, begrensde activiteit om iets te creëren. Afschrijving: het op methodische wijze ten laste van de exploitatie brengen van een investering in een kapitaalgoed. Conform het BBV dient te worden afgeschreven op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

12 Investerings- en afschrijvingsbeleid 2015 Raad ner Versie Definitief Datum 19 januari l Boekwaarde: de historische verkrijgings- of vervaardigingsprijs minus de reeds afgeschreven termijnen. Rente: de kosten van vermogensbeslag, die jaarlijks over de resterende boekwaarde van de investering worden berekend. Kapitaallasten: de som van de jaarlijkse kosten voor rente en afschrijving. Deze kapitaallasten worden als last opgenomen in de jaarlijkse begroting en rekening. Restwaarde: de restwaarde vertegenwoordigt de opbrengstwaarde die na de gebruikste "rijn nog gerealiseerd k n worden, verminderd met de te maken kosten voor verwi ering o an h im. Financiering: aantrekken van vermogen (eigen of vreemd vermogen) om de beschikking te krijger over de kapitaalgoederen die nodig zijn. Dekking: aangeven op welke wijze lasten door baten worden afgedekt.

13 Investerings- en afschrijvingsbeleid 2015 Raadsnummer Versie Definitief Datum 19 januari (16) Wanneer en wat investeren 3.1 Minimumbedrag C Niet elke gemeentelijke uitgave is een investering. In principe worden alleen zaken, waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt beschouwd als een investering en daarom geactiveerd. Jaarlijks terugkerende uitgaven dienen ten laste te worden gebracht van de budgetten in de begroting. In de gemeente Nieuwegein geldt dat alleen investeringen boven worden geactiveerd. Investeringen met een geringe omvang worden om praktische redenen niet geactiveerd (op de balans verantwoord), maar in één keer ten laste gebracht van de exploitatie. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij voertuigen) kan ervoor worden gekozen om bedragen onder wel te activeren. 3.2 Economisch of maatschappelijk nut Bij de afweging tussen wel of niet investeren maakt het BBV een onderscheid tussen investeringen met economisch nut en die met maatschappelijk nut. Investeringen met economisch nut Alle vaste activa worden voor het bedrag van de bruto-investering geactiveerd. In dit bedrag wordt ook de kostenverhogende BTW meegenomen. Bijdragen van derden worden op de activering in mindering gebracht, maar bijdragen uit reserves niet. Indien voor de dekking van de kapitaallasten van een investering met een economisch nut een reserve is opgebouwd dient deze reserve conform de parameters van het bijbehorende actief periodiek via resultaatbestemming vrij te vallen ter (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Investeringen met maatschappelijk nut worden in beginsel niet geactiveerd. De lasten van deze investeringen komen in principe in één keer ten laste van de exploitatie. Bijdragen van derden als ook reserves dienen direct in mindering op de investering te worden gebracht. Wijziging BBV Op ief van de VNG-commissie Financiën en in opdracht van het v MGbestuur heeft een speciale commissie onder leiding van Staf Depla advies uitgebracht over de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Voor deze nota is de belangrijkste wijziging dat investeringen in maatschappelijk nut verplicht moeten worden geactiveerd en over de gebruiksduur

14 Inves wrings- en afs hrijvingsbeleid 2015 mummer /ersie Definitief Datum 19 januari (16) moeten worden afgeschreven. Na invoering van het vernieuwde BBV zal deze nieuwe werkwijze gehanteerd gaan worden. 3.3 Voor dingsinvesteringen Een bijzondere vorm van investeringen zijn investeringen, waarbij het op voorhand nog niet vaststaat dat deze een meerjarig nut zullen hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval bij voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van een groot project. Het is mogelijk voor dergelijke investeringen een voorbereidingskrediet aan te vragen. Daarbij moet op grond van het BBV aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 1. er moet een voornemen bestaan om het actief te gebruiken ofte verkopen, 2. de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien moet vaststaan, 3. het actief moet in de toek rist ecoi sch of maatschapi tijk nut genereren en 4. de uitgaven die aan het actief toe te rekenen zijn, moeten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Gedurende de termijn waarop er nog geen definitief krediet is, wordt de rente in de exploitatie verantwoord en komt daarmee ten laste van het jaarresultaat. Als het project uiteindelijk tot stand komt, worden de voorbereidingskosten, zoals voorgeschreven in het BBV, in maximaal vijfjaren afgeschreven. Wordt besloten het project niet i te voeren, dan zal het voorbereidingskred t in een keer moeti orde ^eboe et en zal dekking moeten worden gevonden voor de uitgaven die zijn gedaan. In bijzondere gevallen mag in maximaal vijfjaar worden afgeschreven.

15 Investerings- en afschrijvingsbeleid Raadsnummer Versie Definitief Datum 19 januari ( Kredieten Het krediet geeft het maximum aan van de uitgaven die de raad of het college ten behoeve van de betreffende investering beschikbaar stelt. Kredieten kunnen b de begroting of door middel van een begrotingswijziging gedurende het jaar beschikbaar worden gesteld. Zowel de raad als het college kunnen kredieten beschikbaar stellen. Als de kapitaallasten van een investering leiden tot een wijziging van de cijfers van de programmabegroting, wijziging van de reserves en voorzieningen of wijziging van de inzet van algemene dekkingsmiddelen, dan kan alleen de raad het krediet beschikbaar stellen. Kunnen de kapitaallasten worden opgevangen binnen een programma, dan stelt het college het krediet beschikbaar. In de voor- en de najaarsnota wordt hierover gerapporteerd. Afgezien daarvan dienen investeringen boven op grond van artikel 6 van de Financiële beheersverordening altijd vooraf te worden gemeld aan de raad. Kredieten worden opgenomen in de activamodule. Op basis van het krediet worden de kapitaallasten berekend. In alle gevallen moeten de aanvragen voor kredieten voldoende zijn onderbouwd. Daarom moet in de begroting c.q. in het raadsvoorstel worden aangeven: waarvoor de investering bestemd is; of het een uitbreidings- of een vervangingsinvestering betreft; wat de noodzaak voor de investering is; hoe het gevraagde bedrag is opgebouwd; of de aanvraag overeenkomt met het meerjareninvesteringsplan; welke afschrijvingstermijn (op basis van de afschrijvingstabel) wordt gehanteerd; hoe de dekking voor de jaarlijkse kapitaallasten in de begroting wordt geregeld. Kredieten worden niet altijd geheel uitgegeven in het jaar waarin ze zijn vrijgegeven. De uitgaven kunnen over de jaargrens heenlopen. Kredieten, waarvan de investeringen niet binnen 2 jaar zijn gestart, worden niet doorgeschoven tenzij in het besluit tot het doen van de investering expliciet anders is besloten. Dit geldt ook voor voorbereidingskredieten. B&W kan hiervan bij uitzondering afwijken indien er nog concrete verplichtingen openstaan of er

16 Investerings- en afschrijvingsbeleid 2015 Raadsnummer Versie Definitief latum 19 januari (16 andere zwaarwegende motieven zijn om van deze hoofdregel af te wijken. Hiervan wordt melding gemaakt in de jaarrekening. Het is mogelijk dat kredieten uiteindelijk niet geheel worden uitgegeven (restantkrediet) of dat ze tekortschieten voor de voorgenomen investering (krediettekort). Bij eventuele restantkredieten worden de volgende regels gehanteerd: Restantkredieten kunnen gedurende het gehele jaar op voorstel van de budgethouder worden afgeraamd door middel van een raads- of collegebesluiu Het resulterende voordeel op de jaarlijkse ka rdt d larbij ok afgeraamd. n word over eheveld via een egrotingswijzigir ajaarsnota en bij de jaarrekeninc Restantkredieten kunnen niet zonder raads- of collegebesluit worden ingezet om tekorten elders te iseren. Een overschrijding van een besch kbaar gesteld krediet heeft een begrotingsonrechtmatigheid tot gevolg. Bij een eventueel krediettekort worden de volgende regels gehanteerd: Bekende en verwachte krediettekc ten v\ ij aarsn ta gemeld. In deze nota's wordt door het college aan de raad een voorstel gedaan voor verhoging van het krediet, met een dekkingsvoorstel voor de hogere kapitaallasten. Indien de raad instemt met de verhoging van het krediet, wordt dit door midc ;l van een begrotingswijziging geëffectueerd. In het geval de hogere kapitaallasten kunnen worden opgevangen binnen de raming van een programma, kan het college zelf met een begrotingswijziging het krediet verhogen.

17 Investerings- en afschrijvingsbeleid 201! Ö9 Raadsnummer Versie Definitief Datum 19 januari (IC Rente en afschrijving 5.1 Algemeen Op basis van de kredieten die door de raad of het college beschikbaar worden gesteld, worden de kapitaallasten voor de begroting berekend. Voor deze kapitaallasten moet namelijk in de begroting dekking worden gevonden. De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving en worden in de exploitatie geraamd op basis van de (voorgenomen) investeringen. 5.2 Rente Kredieten leggen beslag op de beschikbare financieringsmiddelen van de gemeente (vermogensbeslag). De daarmee gepaard gaande kosten worden als rente in de jaarlijkse kapitaallasten opgenomen. Jaarlijks wordt bij de begroting het rentepercentage bepaald en opgenomen in de paragraaf financiering. Voor de begroting wordt de rente berekend over de boekwaarde van de investering aan het begin van het jaar. Omdat nieuwe investeringen pas in de loop van het jaar worden gedaan, wordt op begrotingsbasis voor het eerste jaar de helft van de rente over de hoogte van het krediet geraamd. Voor de jaarrekening wordt de werkelijke rente berekend gebaseerd op de maandelijks berekende boekwaarde van de investering. Bij alle projecten wordt de rente tot het moment van ingebruikname ten laste gebracht van de exploitatie. 5.3 Afschrijving Algemeen Afschrijving geeft uitdrukking aan het feit dat een investering in de loop van de tijd door gebruik minder waard wordt. In het kader van een behoedzaam financieel beleid wordt gerekend met een volledige afschrijving van een investering. Dat betekent dat de boekwaarde aan het eind van de afschrijvingstermijn nul is en er geen rekening wordt gehouden met een restwaarde. In gevallen dat sprake is van een vrij zekere restwaarde kan hiervan worden afgeweken. Dit levert wel een risico op. Op het moment dat duidelijk wordt dat de verwachte restwaarde niet kan worden gerealiseerd, moet een deel van de boekwaarde alsnog worden afgeschreven. Vanwege dit risico wordt geadviseerd uiterst terughoudend te zijn bij het hanteren van een restwaarde. Uitgangspunt is dan ook dat investeringen volledig worden afgeschreven, tenzij de raad bij het beschikbaar stellen anders besluit. Voor het vaststellen van de juiste afschrijvingstermijn, zoals deze in de afschrijvingstabel is weergegeven, is de economische levensduur van een investering bepalend. Omdat de afschrijvingstermijn is gekoppeld aan de economische levensduur,

18 Investerings- en afschrijvingsbeleid 2015 Raadsnummer Versie Definitief Datum 19 januari (16) kan alleen versneld worden afgeschreven op het moment dat een investering verloren is gegaan of vervroegd vervangen moet worden. De resterende boekwaarde moet in een keer worden afgeschreven en ten laste van het betreffende begrotingsonderdeel in de exploitatie worden gebracht. Mocht er bij de verkoop van een actief een boekwinst ontstaan, dan wordt deze als incidentele bate in de jaarrekening verantwoord Afschrijvingstermijnen Voor het bepalen van de afschrijvingstermijnen van investeringen is bij deze nota een afschrijvingstabel toegevoegd. In bijlage 1 is de nieuwe afschrijvingstabel opgenomen. Deze tabel gele voor nieuwe /este en. Afschrijvingstermijnen voortoi mstige inv jen kunnen jaarlijks bij de kadernota worden aangepast of als expliciet besluit in de het raadsvoorstel worden opgenomen. Bij aanvullende investeringen moet rekening worden gehouden met de afschrijvingstermijn van de oorspronkelijke investering. Dit betekent dat bij aanpassingen in investeringen de afschrijvingstermijn moet worden afgestemd op de afschrijvingstermijn van de oorspronkelijke investering. Dit wordt door middel van een begrotingswijziging geregeld <\fschrijvingsmethoden Uitgangspunt in het beleid van de gemeente Nieuwegein is dat er lineair wordt afgeschreven. Dat wil zeggen dat gedurende de hele looptijd van de investering het afschrijvingsbedrag eik jaar gelijk is. Doordat op de investering jaarlijks verder wordt afgeschre en, c lalt de b rde en daarmee ook de toegerekende rente. De kaf alias :en nemen tijdens de looptijd van de ir ;ring af. Een andere mogelijkheid is de annuïtaire afschrijvingsmethode, waarbij de jaarlijkse kapitaallasten gelijk blijven. Dit leidt echter tot hogere kapitaallasten. Als van belang is dat tijdens de looptijd de kapitaallasten constant blijven, bijvoorbeeld omdat er inkomsten tegenover de lasten staan, kan de raad, dan wel het college, hiervoor kiezen. Als dit gebeurt, dan dient dat met het oog op de verantwoording in de jaarrekening goed gemotiveerd te gebeuren. In h :t kader van h BV is paald dat de afschrijving begint op het moment dat de investering in gebruik wordt genomen. In veel gevallen zal dit het jaar zijn van aankoop van een goed. Met name bij grote projecten kan het jaar van name later zijn dan het jaar d kre< bescl <baar is gesteld. In dat geval begint de afschrijving in het jaar van ingebruikname. In het jaar van ingebruikname wordt de volledige jaarlijkse afschrijving begroot. Ook voor de jaarrekening wordt de volledige afschrijving in het jaar van iruikname bereke i. Vo )r zo 'er de wei ïlijke da ruikname hiervan afwijkt, wordt de afschrijving achteraf gecorrigeerd.

19 Investerings- en afschrijvingsbeleid Raadsnummer Versie Definitief Datum 19 januari (16} Na afsluiting van het krediet wordt de jaarlijkse afschrijving berekend op basis van de werkelijke aanschafwaarde van de investering en worden de berekende kapitaallasten op basis daarvan ook in de meerjarenbegroting aangepast.

20 Investerings- en afschrijvingsbeleid 2015 Raadsnummer Versie Definitief Datum 19 januari 2 14 (16) Administratieve verwerking 6.1 Meerjareninvesteringsplan Jaarlijks, bij het opstellen van de begroting, wordt het meerjaren investeringsplan (MIP) geactualiseerd. In het IIP word) een overzie it gec de geplande vervangingsinvest ngen )ver ei e van 5 jaar. De eerste jaarschijf van het plan wordt in de begroting opgenomen en tegelijkertijd met de begroting aan de raad ter vaststelling aangeboden. De overige jaren in het plan zijn een indicatie van de benodigde vervangingsinvesteringen in die jaren en worden ter kennisname aan de raad aangeboden. Voor een goed inzicht in het financiële meerjarenbeeld worden de kapitaallasten van deze investeringen in de meerjarenbegroting verwerkt. Dit gebeurt door middel van een stelpost, waarmee de ruimte voor de kapitaallasten als het ware in de begroting wordt gereserveerd. Het krediet wordt beschikbaar gesteld door het vaststellen van het investeringsplan bij de begroting van het betreffende jaar. Pas aarna mogen uitgaven ten laste van het betreffende krediet worden gedaan. Nieuwe investeringen worden tegelijk met de voorstellen voor nieuw beleid aan de raad voorgelegd. Zodoende wordt de raad de mogelijkheid geboden om deze investeringen tegelijk met de andere begrotingsvoorstellen integraal af te wegen, Daarnaast bestaat de moge kheid om een separa;it voorste aan de raad voor te leggen. 6.2 Vaste activamodule in het financiële systeem Voor het bijhouden van de investeringen en de berekening van de kapitaallasten wordt gebruik gemaakt van de vaste activamodule van het financiële systeem. De afdeling Financiën draagt zorg voor het bijwerken hiervan. Het is dan ook van belang dat deze afdeling beschikt over alle actuele informatie op dit punt. Afdelingen zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van deze informatie.

21 Investerings- en afschrijvingsbeleid Raadsnummer Versie Definitief Datum 19 januari (16) jlage: afschrijvingstabel Onderstaand wordt voor elke soort investering met economisch nut (zoals genoemd in het BBV) per onderwerp de afschrijvingstermijn aangegeven die binnen de gemeente Nieuwegein wordt gehanteerd. Gronden en terreinen: geen afschrijving Termijn/Jaar Geen Woonruimten en bedrijfsgebouwen: noodlokalen onderwijs 8 bouwkundige aanpassingen, verbouwingen [11 20 nieuwbouw gebouwen 40 nieuwbouw gebouwen (conform betreffend raadsvoorstel) Grond- r weg- en waterbouwkundige werken: reconstructie rioleringen, bergbezinkbassins 40 reconstructie rioleringen, (afhankelijk van locatie) 50 reconstructie drainage 25 overige reconstructies rioleringen 20 Vervoermiddelen: voertuigen 8 hoogwerker Machines, apparaten en installaties: telecommunicatieapparatuur 5 maai- en veegmachines 6 sneeuwploegen, rijdende wegafzettingen, geluids- en opnameapparatuur 8 apparatuur, bekabeling, installatie parkeerregulering 10 luchtbehandeling en klimaatinstallaties, heftrucks 15 verkeersregelinstallaties 20 overige installaties 15 materiaal boomonderhoud (o.a.versnipperaar) 10 Overige materiële vaste activa:

22 Investerings- en afschrijvingsbeleid 2015 Raadsnummer Versie Definitief Datum 19 jar jari (16) hardware automatisering 5 software 5 inventaris, meubilair 10 reconstructie sportvelden, kunstgrasvelden, sportinventaris, eerste inrichting onderwijs/onderwijsleerpakket 15 vervanging sportvl ren, cocons afvalinzameling hoogbouw, beheerss sternen rioolgemalen 25 aanleg en uitbreiding sportparken 50 inventaris, meubilair 15 Immateriële vaste activa: imaal 5 jaar max 5 Hl Bij aanpassingen en verbouwingen moet er rekening mee worden gehouden dat de afschrijvingstermijn niet langer is dan de resterende afschriivings irmiin van het betreffende gebouw.

Nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2014-2017. 2 Gevraagd besluit Vaststellen van de nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2014-2017

Nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2014-2017. 2 Gevraagd besluit Vaststellen van de nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2014-2017 Nieuwegein Gemeenteraad «Q < 4» 4 ö y v'.v nvestering en afschrijvingsbeleid 2014 Onderwerp Nota 2017 Datum 19 november 2014 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 1 Onderwerp

Nadere informatie

NOTA VASTE ACTIVA 2010

NOTA VASTE ACTIVA 2010 NOTA VASTE ACTIVA 2010 Vaste activa Doel van de nota In de financiële verordening gemeente Asten 2010 zijn de uitgangspunten van het financieel beleid vastgelegd. De bepalingen uit deze verordening vormen

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

H.C. Noppen secretaris

H.C. Noppen secretaris Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014 Agendapunt : 5.b Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, In artikel 5 van de Financiële Verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Nummer : 11-12.2011 Onderwerp : Wijziging artikel 10, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Korte inhoud : Actualisatie nota activabeleid gemeente

Nadere informatie

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Gemeente fi Bergen op Zoom

Gemeente fi Bergen op Zoom Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Investeren

Nadere informatie

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 NOTA ACTIVABELEID 2013 Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 1 Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Begripsbepaling 4 2 Activering van activa 6 2.1 Materiële vaste activa 6 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 2012. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie

Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 2012. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie Raad VOORBLAD Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 212 Agendering x Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM augustus 2008 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Investeren 4 2.1 Materiële vaste activa 4 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Agendapunt: 19 No. 55/'10 Dokkum, 20 april 2010 ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Aan de gemeenteraad, Op grond van de financiële verordening, laatst vastgesteld op 29

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2 Nota Activabeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Opbouw nota...3 2. Begrippen...4 2.1 Definities...4 2.3 Wijzigingen activabeleid als gevolg van gewijzigde regelgeving...5 2.1.1 Wijzigingen

Nadere informatie

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 26 januari 2006 Nr.: Commissie Onderwerp : Bestuur : Nota investerings-, waarderings- en afschrijvingsbeleid Samenvatting De nota beschrijft in het kort op welke manier de afgelopen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november Agendanummer: 14

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november Agendanummer: 14 Vergadering: 21 november 2006 Agendanummer: 14 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595-447745 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Dekking

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 26 januari 2006 Nr.: 06/04 Commissie Onderwerp : Bestuur : Nota investerings-, waarderings- en afschrijvingsbeleid Samenvatting De nota beschrijft in het kort op welke manier de

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Indeling investeringen 4-5 3. Regelgeving

Nadere informatie

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel Notitie activeringsen afschrijvingsbeleid 2010 Gemeente Ferwerderadiel Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waardering van activa 4 Inleiding 4 Activeren investeringen 4 Waarderingsgrondslagen 4 Vaststellen

Nadere informatie

Geen zienswijzen indienen tegen de jaarrekening 2014 van de Afvalverwijdering Utrecht.

Geen zienswijzen indienen tegen de jaarrekening 2014 van de Afvalverwijdering Utrecht. 20 15*356 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Jaarrekening Afvalverwijdering Utrecht 2014 Datum 25 augustus 2015 Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. j n g PeterW.M. Snoeren

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G, -

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G, - Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G, - Nieuwegein 2014-030 Financiën Contactpersoon Geri de Vree Telefoon (030) 607 13 05 E-mail.devree@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2014 2018 Gemeente Buren 20 februari 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Begrippen 4 3. Welke investeringen mogen of moeten worden geactiveerd

Nadere informatie

Kredietaanvraag sloop van voormalig schoolgebouw Vredebestlaan23

Kredietaanvraag sloop van voormalig schoolgebouw Vredebestlaan23 2 014-11 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Kredietaanvr ig sloop van voormalig schoolgebouw Vredebestlaan 23 Datum 24 maart 2014 Raadsvoorstel eling Grondbedrijf en Vastgoedzaken Portefeuillehouder J Gadella

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG 5 3.3 WAARDERINGSGRONDSLAG

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Ingangsdatum...

Nadere informatie

Peter Roest raad december 2012

Peter Roest raad december 2012 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Peter Roest 2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Vaststellen beheerbeleidsplan verkeersregelingen 2013-2022.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 12 december Agendanummer: 19

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 12 december Agendanummer: 19 Vergadering: 12 december 2006 Agendanummer: 19 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595-447745 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Dekking

Nadere informatie

Raad. Auteur E.M. Spetter Tel.: c. Inspraak extern. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee -

Raad. Auteur E.M. Spetter Tel.: c. Inspraak extern. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee - Raad Voorstel 060034 DM-nr. 2006/844 Versie: 02-10-2015 Nota activa en afschrijvingen Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Hoofdafd. Cs, planning, control & informatiebeleid

Nadere informatie

Nota activabeleid 2016

Nota activabeleid 2016 Nota activabeleid 2016 Vastgesteld in VV 7 juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Indeling Activa 4 3 Activeren en waarderen 5 3.1 Voorwaarden voor activering 5 3.2 Waardering

Nadere informatie

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 Gemeente Moerdijk, oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Begrippen 2 3 Soorten activa 3 3.1 Algemeen 3 3.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011

Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011 Afdeling Staf Voorstel DB/AB Aan: DB/AB Van: Directie Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011 Inleiding en samenvatting Deze nota houdt een voorstel

Nadere informatie

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 1.4 Leeswijzer... 3 2. Samenvatting uitgangspunten...

Nadere informatie

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting.

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting. Nieuwegein 0 Gemeenteraad 2015-263 Onderwerp Begroting Reinigingsdienst Midden Nederland 2016. Datum 26 mei 2015 Raadsvoorstel kfdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. ng Peter W.M. Snoeren

Nadere informatie

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen In de financiële verordening (voordracht 34a/2003) is in artikel 10 het kader gesteld voor waardering en afschrijving van vaste activa. Hierna volgt een nadere onderbouwing.

Nadere informatie

In hoofdstuk 12 van deze nota zijn de financiële kaders opgenomen voor de grondexploitaties.

In hoofdstuk 12 van deze nota zijn de financiële kaders opgenomen voor de grondexploitaties. Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van Onderwerp Programma : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis : financiële kaders grondexploitaties : Wonen Voorstelnummer : 16.30 Info bij afdelingshoofd

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening

Nadere informatie

Beleidsnota activeren en afschrijven

Beleidsnota activeren en afschrijven Beleidsnota activeren en afschrijven versie 1.0 7 januari 2013 1 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 DOELSTELLING... 3 1.3 WETTELIJK KADER... 3 1.4 LEESWIJZER... 3 2. ACTIVEREN... 4 3 WAARDERING...

Nadere informatie

erfpacht ROB 2 november 2010 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...

erfpacht ROB 2 november 2010 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond... Stelselherziening lh i erfpacht Voorafgaand aan extra Commissie ROB 2 november 2010 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande tool om

Nadere informatie

Notitie Grondexploitaties 2016 Commissie BBV

Notitie Grondexploitaties 2016 Commissie BBV 1 Notitie Grondexploitaties 2016 Commissie BBV In de volgorde zoals deze ook in gehanteerd in de notitie staan hieronder de stellige uitspreken en aanbevelingen. Omdat sommige aanbevelingen samenhangen

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Inleiding Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van het investeren, waarderen en afschrijven van de provincie

Nadere informatie

NOTA ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN UITGEEST 2015

NOTA ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN UITGEEST 2015 NOTA ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN UITGEEST 2015 GEMEENTE UITGEEST Versie 20 maart 2015 versie 20 maart 2015-1 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.2 AANLEIDING... 3 1.2 DOEL VAN DE NOTA EN WETTELIJK KADER...

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 245277

Raadsvoorstel Nummer: 245277 Raadsvoorstel Nummer: 245277 Datum: 31 maart 2015 Hoort bij collegeadvies nummer: 246415 Datum raadsvergadering: 21 mei 2015 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Toekomst zwembad Octopus Voorgesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2. Nota Activabeleid 1 2 Inhoud 1 Activeren 5 1.1 Soorten activa 6 1.1.1 Immateriële vaste activa 6 1.1.2 Materiële vaste activa 6 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Waarderen 9 2.1 2.2 2.3 Waarderingsgrondslag Componentenbenadering

Nadere informatie

: Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005

: Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005 RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005 Toelichting Bij de interne controles in het kader

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013 Nota investerings,- waarderingsen afschrijvingsbeleid 2013 Versie november 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doel van de Nota 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Wettelijk kader 4 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht gelet op artikel 10 van de Financiële verordening

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING Gemeente Dordrecht Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk Kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2. Criteria voor activa 4 2.1 Onderscheid economisch

Nadere informatie

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 22952 20 maart 2015 Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de Gemeentewet is opgenomen

Nadere informatie

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Huidige situatie en doel 1 3. Algemene uitgangspunten en voorschriften 2 4. Uitwerking 3 4.1 Methode van afschrijven 3

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Aanvraag drie kunstgrasvelden 1- Notagegevens Notanummer 2016-002238 Datum 13-12-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Grijsen Team BO 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

zwembaden 30 jaar, opstallen sporthallen en sportzalen 40 jaar, c. 25 jaar: renovatie (=levensduurverlengend) gebouwen, interne aanpassing

zwembaden 30 jaar, opstallen sporthallen en sportzalen 40 jaar, c. 25 jaar: renovatie (=levensduurverlengend) gebouwen, interne aanpassing BIJLAGE TABEL AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN VOOR INVESTERINGEN VANAF 2011 Algemeen Ondergrens voor activeren (minimum investeringsbedr ag); 50.000, met uitzondering van voorbereidingskredieten (minimumbedrag

Nadere informatie

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen NOTA ACTIVABELEID Gemeente Bergen 2014 Raad 30-01-2014 1.INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van de nota en wettelijk kader 3 1.3 en 3 1.4 Beschikbaar stellen investeringskredieten door raad of college

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2 Nota Vaste Activa INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 2. Activeren... 4 2.1 Soorten Activa... 4 2.1.1 Materiële vaste activa... 4 2.1.2 Immateriële

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk Nut

Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk Nut TER EERSTE LEZING gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6508 Inboeknummer 15bst01152 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.652 Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 FINANCIËN EN CONTROL Afschrijvingsbeleid en waardering activa 2013 Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 1.1. Algemeen...3 1.2. Regelgeving en rechtmatigheid...3

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer : 13RV000052 Onderwerp : Zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis Besluit in de raad : 25 september 2013 Portefeuillehouder : Drs. J. Baerends Naam steller : I.I.

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Nota waardering en afschrijving vaste activa Datum 25 november 2009 Afdeling

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie

Intrekking van de Verordening toeslagen WWB Werk en Inkomen Lekstroom

Intrekking van de Verordening toeslagen WWB Werk en Inkomen Lekstroom Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Intrekking van de Verordening toe Datum 5 februari 2015 Werk en Inkomen Lekstroom gen WWB Raadsvoorstel Afdeling Str :egie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 a/b Onderwerp: Aanpassing afschrijvingsbeleid Nummer: 713406 In D&H: 17-09-2013 Steller: I. van Bijsteren 29-10-2013 In Cie: BMZ 16-10-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

- Toelichting en nadere uitwerking (blz. 4-6) - voorbeeldberekening 1 contract, totaal annuïteitberekening op 4,6% en lineair (blz.

- Toelichting en nadere uitwerking (blz. 4-6) - voorbeeldberekening 1 contract, totaal annuïteitberekening op 4,6% en lineair (blz. gemeente Schiedam notitie DANM 01 oktober 2010 ONDERWERP stelselherziening erfpacht in het kader van de kerntaken analyse sdoor 3 1. Aanleiding Al geruime tijd wordt hard gewerkt om de bedrijfsvoering

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren 21 maart 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging BEL 2016 (BW), agendapunt 7.5 vergadering cie. M&F Technische vragen t.b.v. de behandeling

Nadere informatie

Tel: +31 (0) Fax: +31 (0)

Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Tel: +31 (0)30 284 98 00 Fax: +31 (0)30 284 98 01 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Audit & Assurance B.V. Postbus 4053, 3502 HB Utrecht Winthontlaan 2, 3526 KV Utrecht Nederland Aan het College van Burgemeester

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening Financiële verordening Het Algemeen Bestuur van gelet op artikel 17 eerste lid van de regeling openbaar lichaam en artikel 212 van de Gemeentewet; zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering

Nadere informatie

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding.

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn investeringskredieten te beheersen. Het is weerbarstiger dan de regelgeving doet vermoeden. Investeringskredieten

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? ' ř Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger I Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam

Nadere informatie

Nota investeringsbeleid

Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5 1.2 DOELSTELLING... 5 1.3 WETTELIJK KADER... 5 1.4 INTERNE REGELGEVING... 5 1.5 BEGRIPPEN...

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd.

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd. 3. Waarderen 3.1 Algemeen Dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van het begrip waarderen. Er wordt een onderverdeling gemaakt naar soorten activa. Daarna wordt de waarderingsmethode uitgelegd. Vervolgens

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad 2006. Pre-adviesnr: 5 Agendapunt: Onderwerp: Verwerken van vaste activa. Middenbeemster, 9 januari 2007.

Vergadering gemeenteraad 2006. Pre-adviesnr: 5 Agendapunt: Onderwerp: Verwerken van vaste activa. Middenbeemster, 9 januari 2007. Vergadering gemeenteraad 2006 Pre-adviesnr: 5 Agendapunt: Onderwerp: Verwerken van vaste activa. Middenbeemster, 9 januari 2007. Aan de raad > voorstel Wij stellen u voor: 1. een aantal dekkingsreserves

Nadere informatie

VASTE ACTIVA

VASTE ACTIVA NOTA ACTIVERING, WAARDERING EN AFSCHRIJVING VASTE ACTIVA 2013-2016 Sluis, 27 september 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Inleiding 3 1.2 Definities 4 1.3 Recapitulatie beslispunten 6 2. Activering en

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

Nota Waardering, activering en afschrijving Gemeente Berg en Dal

Nota Waardering, activering en afschrijving Gemeente Berg en Dal Nota Waardering, activering en afschrijving Gemeente Berg en Dal Nota Waardering, activering en afschrijving gemeente Berg en Dal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk bij Najaarsnota) Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk bij Najaarsnota) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvullend besluit najaarsnota over afschrijving ondergrondse parkeergarages Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 142 BW-nummer BW-1153 B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel Nota afschrijvings- en activeringsbeleid 2012 Gemeente Leeuwarderadeel Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Activeren...4 2.1 Definities...4 2.2. Soorten investeringen...4 2.2.1 Immateriële vaste activa...4

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 2 12ini02272

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 2 12ini02272 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 2 12ini02272 1. Onderwerp: Afhandeling krediet uitbouw gemeentehuis, bouw gemeentewerf en brandweerkazerne 2. Voor welke 25 oktober / 9 e cyclus 2012 raadscyclus:

Nadere informatie

Nota Activabeleid 2016

Nota Activabeleid 2016 Nota Activabeleid 2016 INHOUDSOPGAVE Samenvatting / voorstel / 4 Inleiding / 5 2. Waardering / 6 2.1 Inleiding / 6 2.2 Activeren investeringen / 6 2.3 Waarderingsgrondslagen / 6 2.4 Vaststelling financiële

Nadere informatie

Nota activa en afschrijvingen 2014

Nota activa en afschrijvingen 2014 Nota activa en afschrijvingen 2014 Januari 2014 B&W besluit: 14 januari 2014 Voorbespreking raad: 11 februari 2014 Besluitvorming raad: 25 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Bestuurs-en Concernstaf Tekir, I. (Ilhan) Kenmerk 16.505510 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 22 september 2016 Jaargang en nummer 2016 76 Geheim Nee 2-e technische

Nadere informatie