Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk Nut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk Nut"

Transcriptie

1 TER EERSTE LEZING gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6508 Inboeknummer 15bst01152 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk Nut Inleiding De gemeente Eindhoven investeert ook in tijden van financiële krapte in de stad. Investeringen zijn nodig om de stad in goede staat te houden, de economische motor op gang te houden, om iedereen mee te laten doen en om innovatie aan te jagen. In het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) wordt een totaalbeeld gegeven van alle investeringen. Periodiek wegen we deze investeringen af in het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) maakt onderscheid in investeringen in economisch nut zoals gebouwen en investeringen in maatschappelijk nut zoals wegen. Economisch nut moet worden geactiveerd, wat leidt tot kapitaallasten in de begroting. Maatschappelijk nut mag worden geactiveerd. Wij hebben in 2004 er voor gekozen om (gezien de eenmalige opbrengsten uit de verkoop van het energiebedrijf) maatschappelijk nut niet te activeren maar in één jaar het volledige investeringsbedrag te dekken uit (incidentele) middelen, zoals reserves en subsidies. De landelijke adviescommissie BBV heeft ten aanzien van investeringen een wetswijziging aangeraden. De wetswijziging houdt in dat gemeenten in de toekomst ook investeringen met maatschappelijk nut moeten activeren. Dit advies komt naar aanleiding van de ontwikkeling van Europese richtlijnen (EPSAS), die naar verwachting over een aantal jaar wordt ingevoerd. Op basis hiervan willen wij vooruitlopend op de wetswijziging reeds overgaan tot deze stelselwijziging. Wettelijke taak Ja Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Een goede administratieve verwerking van kosten en dekking is belangrijk voor begroting en jaarrekening. Een stelselwijziging waarbij administratieve verwerking leidt tot andere dekking is voorbehouden aan de raad. Onvermijdelijk

2 Doelstelling Met de stelselwijziging wordt beoogd de investeringssystematiek op een duurzame wijze te borgen in het cyclisch instrumentarium. Hierbij zijn de investeringen voor meerdere jaren in beeld en is vervanging in de planning opgenomen. Voorstel 1. Instemmen met de stelselwijziging Activeren investeringen Maatschappelijk nut voor de nieuwe investeringen met ingang van 1 januari 2016; 2. Vaststellen van de uitgangspunten en kaders zoals vermeld in het rapport Activeren investeringen maatschappelijk nut ; 3. Het college opdragen om zorg te dragen voor actualisatie van de financiële verordening; 4. De norm voor maximale kapitaallasten investeringen herijken bij de begroting ; 5. Instemmen met de wijze van verwerken van de financiële gevolgen activeren investeringen met maatschappelijk nut te weten: a. Het opheffen reserve financieringsfonds MIP vanaf 2020; b. Het opnemen van een jaarlijkse stelpost kapitaallasten vanaf 2016; c. Het incidenteel voordeel in 2016 van 4 miljoen in te zetten zoals vermeld in de Kadernota ; d. De incidentele ruimte in de exploitatie vanaf 2017 integraal afwegen bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling. 6. Instemmen met het verwerken van de stelselwijziging in de primaire begroting van Instemmen met het instellen van een reserve voorbereidingskrediet investeringen a. Doel van de reserve is om voorbereiding van (grote) investeringen (inclusief Grondbedrijf) mogelijk te maken; b. De reserve wordt gevoed door de structurele storting van de reserve financieringsfonds MIP voor een bedrag van over te hevelen naar de nieuw in te stellen reserve; c. De onttrekkingen uit de reserve vindt plaats door integrale afweging in het Meerjaren Investeringsplan; d. De maximale omvang van de reserve vaststellen op Bij het bereiken van het plafond valt het restantbedrag vrij ten gunste van de algemene middelen. 2

3 Argumenten 1.1 De stelselwijziging past binnen het huidige BBV en de ontwikkelingen op landelijke en Europees niveau. De bevoegdheid voor een stelselwijziging ligt bij u als Raad. In de inleiding van dit raadsvoorstel is te lezen dat er landelijke en Europese ontwikkelingen zijn met betrekking tot het activeren van investeringen met maatschappelijk nut. Tot nu toe werden de kosten van een investering in maatschappelijk nut in één jaar afgeboekt. Door de investering te activeren op de balans, worden jaarlijks, gedurende de levensduur van het object, alleen de kapitaallasten (afschrijving en rente) ten laste van de exploitatie gebracht. Door het maatschappelijk nut te gaan activeren en daarmee te kiezen voor een systematiek van activering en afschrijvingen wordt de vergelijkbaarheid van de kosten met andere investeringen verbeterd. Tevens wordt hiermee bevorderd dat de kosten van de investeringen pas ten laste van de burger en bedrijven komen op het moment dat zij er nut van hebben. De ingangsdatum van de stelselwijziging is 1 januari 2016, waarbij alleen de nieuwe investeringen worden geactiveerd. Onder nieuw wordt verstaan de investeringen die nog niet in uitvoering zijn. In de eerste jaren wordt dan ook maar een beperkt aandeel van alle investeringen geactiveerd, aangezien de meeste investeringen al in uitvoering zijn. De accountant raadt af om investeringen met terugwerkende kracht te activeren, omdat dan 2 stelsels worden gehanteerd bij 1 investering. Ook de commissie BBV kiest voor deze geleidelijke invoering. Dit vanwege de administratieve lasten van het hanteren van twee systemen bij 1 investering. 2.1 Om de overgang naar het activeren van investeringen maatschappelijk nut soepel te laten verlopen zijn uitgangspunten geformuleerd In bijgevoegde rapport activeren investeringen maatschappelijk nut (bijlage 1) zijn uitgangspunten geformuleerd. Daarin worden de gemeentelijke richtlijnen gedefinieerd, in aansluiting op het Besluit Begroting en Verantwoording. Zo wordt er toegelicht welke kosten onder onderhoud vallen en welke kosten geactiveerd mogen worden. Voor alle objecten is de optimale levensduur bepaald. Aandacht wordt besteed aan de gewijzigde manier van dekking uit reserves en aan de aangepaste kapitaallastennorm. De uitgangspunten en kaders zijn afgestemd met de gemeentelijke sectoren binnen de ruimtelijke portefeuille en de accountant. De belangrijkste uitgangspunten zijn hieronder opgesomd. Voor de toelichting en de overige uitgangspunten wordt verwezen naar het rapport. We stellen u voor om in te stemmen met de stelselwijziging, waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd: - Activeer alleen investeringen die betrekking hebben op de openbare ruimte en die uitsluitend een meerjarig maatschappelijk nut hebben. Met dit uitgangspunt volgen we de huidige BBV-richtlijnen; - Activeer op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Hierop worden de bijdragen van derden (subsidies) in mindering gebracht. - Onderhoud, sanering en luchtkwaliteit worden NIET geactiveerd. Deze investeringen zijn niet levensduurverlengend (onderhoud en sanering) of zijn hoofdzakelijk met bijdragen van derden gefinancierd. 3

4 - Reserves worden niet in mindering gebracht op de investering. 2.2 Door het activeren van investeringen met maatschappelijk nut zal het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) een ander karakter krijgen In het huidige MIP-boekwerk wordt de integrale afweging toegelicht en verbonden aan de reserve financieringsfonds MIP en de financiële positie van de gemeente. Door het activeren van investeringen maatschappelijk nut, zal het karakter van het boekwerk MIP wijzigen. In plaats van incidentele dekking zal nu naar structurele dekking worden gezocht. De keuzes die de raad kan maken zullen een relatie hebben met de maximale kapitaallasten. In overweging wordt genomen of de gemeente bepaalde vervangingen wel of niet wil laten doorgaan. Daarnaast zal besluitvorming nodig zijn als de kapitaallastennormen worden bereikt. Ook dan is keuze noodzakelijk of vervanging uitgesteld wordt of niet meer aan de orde is. Het boekwerk MIP zal in de toekomst de volgende elementen bevatten: - Een totaaloverzicht van alle investeringen, gerangschikt naar inhoudelijke programma s; - Voorstel voor besteding van de financiële ruimte voor (nieuwe) investeringen, voorbereidingskosten en in uitvoering komen van investeringen; - Een overzicht van de ontwikkelingen op investeringsgebied van de komende jaren; - Een beeld van de totale (vervangings) investeringsopgave en de dekking, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar economisch nut, maatschappelijk nut en grondexploitaties; - Nieuwe investeringen worden meegenomen in de integrale afweging om de totale investeringsopgave te bepalen. Hierin worden alle vormen van investeringen opgenomen, waaronder investeringen die niet worden geactiveerd (zoals investeringen in luchtkwaliteit); - De gemaakte keuze om activa wel of niet te vervangen. 3.1 De stelselwijziging activeren maatschappelijk nut leidt tot aanpassing van de financiële verordening. De uitgangspunten en kaders voor het activeren maatschappelijk nut moeten worden vastgelegd in de financiële verordening. 4.1 De stelselwijziging activeren maatschappelijk nut maakt herijking van de norm voor maximale kapitaallasten bij de begroting noodzakelijk. In de begroting is de norm voor maximale kapitaallasten 7%. Deze norm heeft alleen betrekking op investeringen in economisch nut en is geïntroduceerd om de flexibiliteit in onze begroting te behouden. Kapitaallasten worden gezien als vaste lasten die, eenmaal opgenomen in de begroting, voor langere tijd in de begroting staan. Door ook de investeringen maatschappelijk nut te activeren, zal de grens van maximale kapitaallasten sneller worden bereikt. Door het activeren van investeringen in openbare 4

5 Raadsnummer 15R6508 ruimte met maatschappelijk nut wordt de begroting ook minder flexibel. Doordat alleen nieuwe investeringen worden geactiveerd, zijn de kapitaallasten in de eerste jaren beperkt, maar groeien uiteindelijk in 40 jaar toe naar maximale kapitaallasten. 5.1 Met het activeren van investeringen in maatschappelijk nut ontstaat in de startjaren incidentele ruimte. In de eerste jaren kan maar een beperkt deel van de investeringen worden geactiveerd. Een groot deel is namelijk al in uitvoering en deze, zoals aangegeven in argument 1.1, wordt niet geactiveerd. Alleen nieuwe investeringen worden geactiveerd. Veel investeringen in maatschappelijk nut worden gedekt uit incidentele middelen. Door te activeren hebben we structurele middelen nodig in plaats van de incidentele middelen. De middelen die we niet inzetten zorgen voor incidentele ruimte op de begroting. In de Kadernota is aangegeven dat we met het activeren van maatschappelijk nut een bedrag van 4,- mln, incidenteel kunnen vrijspelen. Dit bedrag is gesplitst in het oplossen van incidentele knelpunten van 2,9 miljoen en een te reserveren bedrag voor overige knelpunten van 1,1 miljoen. Het bedrag van 2,9 miljoen realiseren we door in de reserve financieringsfonds MIP een onttrekking van 2,9 miljoen in 2016 op te nemen. Bovenop de hierboven genoemde 2,9 miljoen is extra incidentele ruimte beschikbaar. Hieronder is de indicatieve ruimte in een grafiek weergegeven: kapitaallasten vs. budget kapitaallasten beschikbaar - De ruimte tussen de rode (beschikbaar budget) en blauwe (kapitaallasten) lijn geeft aan dat er incidentele middelen beschikbaar zijn. We kiezen ervoor om de incidentele ruimte in 2016 te gebruiken voor het realiseren van het bovengenoemde bedrag van 1,1 miljoen. Vanaf 2017 gaan we de incidentele ruimte jaarlijks bij de begrotingsbehandeling bestemmen. Activeren van investeringen met maatschappelijk nut heeft een kostenverhogend effect op lange termijn, veroorzaakt door de doorberekende rentelasten. De verwachting is dat 5

6 over 14 jaar de kapitaallasten hoger zijn dan het beschikbare budget. Om de stad op orde te houden is het noodzakelijk om een oplossing te bedenken voor het toekomstige tekort. Na de eerste ervaringen met het activeren van investeringen met maatschappelijk nut, zal een voorstel worden voorbereid om het toekomstige tekort op te lossen. (zie ook kanttekening 1.1 en argument 5.2) 5.2 De structurele stortingen in de reserve financieringsfonds MIP en beschikbaar budget investeringen openbare ruimte worden ingezet om de kapitaallasten te kunnen dekken De oplossing voor de dekking van de structurele kostenverhoging wordt gevonden binnen: - Het vervallen van de structurele storting in de reserve MIP (vanaf 2020) - Het beschikbare budget van de investeringen in de openbare ruimte De reserve financieringsfonds MIP heeft een structurele storting van 8,3 miljoen. De structurele storting kan worden ingezet als dekking voor toekomstige afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten) door de reserve financieringsfonds MIP op te heffen. De structurele storting dient echter eerst gezuiverd te worden van structurele onttrekkingen. Het beschikbare structurele budget voor afdekken kapitaallasten is Het beschikbare budget voor kapitaallasten vanaf 2020: Structurele storting reserve financieringsfonds MIP Af: structurele onttrekkingen: - Huisvestingsplan onderwijs (IHP) - Sporthogeschool - Voorbereidingskosten Beschikbaar budget voor afdekken kapitaallasten Naast het hierboven genoemde beschikbare structurele budget is een deel van het structurele onderhoudsbudget openbare ruimte beschikbaar. Dit betreft het deel van het budget dat wordt ingezet voor investeringen in de openbare ruimte voor een bedrag van 1,4 miljoen per jaar. De meer dan begrote parkeerinkomsten die voorheen op realisatiebasis in de reserve financieringsfonds MIP werden gestort zijn eveneens beschikbaar als budget. Aangezien deze middelen ieder jaar wisselen en tot en met 2019 nog ingezet worden voor de storting in de reserve, is op dit moment nog niet vast te stellen of er een structureel basisbedrag beschikbaar is. 6.1 De stelselwijziging gaat per 1 januari 2016 in en wordt (voor zover budgettair neutraal) verwerkt in de primaire begroting De primaire begroting wordt aan uw raad aangeboden op 17 september 2015 en bij de begrotingsbehandeling op 3 november 2015 vastgesteld. In deze begroting is de stelselwijziging voor de periode reeds verwerkt. 6

7 7.1 Door het instellen van een reserve voorbereidingskosten garanderen we dekking voor voorbereidingskosten. Hierdoor wordt het mogelijk om gedegen onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid van een toekomstige investering. Voorbereidingskosten worden vaak gemaakt als er nog geen zicht is op een investering. Er is beperkt dekking beschikaar. In de reserve financieringsfonds MIP is in 2012 een structureel budget opgenomen van voor het dekken van voorbereidingskosten. Omdat het hier om een structureel budget gaat, stellen we voor een aparte reserve in het leven te roepen. De reserve ligt in lijn met de ontwikkeling om meer dynamiek aan te brengen bij de integrale afweging van investeringen. De reserve wordt gevoed door het overhevelen van het beschikbare structurele budget in de reserve financieringsfonds MIP. De eerste jaren is het budget voorbereidingskrediet al gedeeltelijk bestemd voor Brainport Park. Vanaf 2019 is weer het volledige bedrag van per jaar beschikbaar. Het plafond van de reserve zetten we op , om te voorkomen dat er onnodig middelen worden opgepot. Onderzocht wordt of er sprake kan zijn van een gedeeltelijke terugstorting in de reserve als een investering uiteindelijk doorgaat en volledig gedekt is (een soort revolving fund). Kanttekeningen 1.1 Activeren van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut heeft een aantal voor- en nadelen. Een voordeel is dat de kosten van de investering worden toegerekend naar de jaren waarin het kapitaalgoed wordt gebruikt. Dit betekent zoals eerder aangegeven dat de kosten pas ten laste van de burgers en bedrijven komen op het moment dat zij er nut van hebben. Een tweede voordeel is dat op de langere termijn de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten verbetert. Dit voordeel wordt versterkt als er over een aantal jaren Europese richtlijnen zijn ingevoerd. Tevens voorkomt het hebben van één systematiek onduidelijkheid in de keuzes omtrent afschrijvingen. Belangrijk is dat er goede onderhouds- en vervangingsplanningen worden gemaakt, zodat er een goed beeld van de toekomstige vervanging te vormen is. Dit vergroot het planningsrealisme. Door de gefaseerde invoering (alleen nieuwe investeringen worden geactiveerd) zal er in de beginjaren van de stelselwijziging (het activeren) ruimte zijn in de exploitatiebegroting. Bij de vaststelling van de begroting zal jaarlijks een bestemming worden gegeven aan de beschikbare incidentele ruimte. Uiteraard zijn er ook mogelijke nadelen te noemen bij een stelselwijziging. Het is belangrijk om deze mogelijke nadelen aan de voorkant te onderkennen en als aandachtspunt mee te nemen en pro actief te acteren. Zo kan de incidentele ruimte in de beginjaren leiden tot een tekort in de exploitatiebegroting in de toekomst. Reden is dat er structurele kapitaallasten (afschrijving en rente) in de begroting worden opgenomen. De rentecomponent is een extra kostenpost. Daarbij komt dat er voor de structurele lasten ook structurele dekking moet worden gevonden. Structurele posten leiden tot een minder flexibele begroting. De afschrijvings- en rentekosten staan namelijk voor langere tijd in de exploitatiebegroting. Het activeren van investeringen maatschappelijk nut leidt er tevens toe dat er op de balans investeringen worden gepresenteerd die niet via de markt verhandeld kunnen worden en ook niet gedurende meerdere jaren bijdragen aan de mogelijkheid om 7

8 inkomsten te verwerven. Een ander nadeel dat zich in de toekomst kan gaan voordoen is dat bij herinrichting van een gebied oude activa vervroegd moeten worden afgeboekt om te voorkomen dat meerdere investeringen van hetzelfde object op de balans staan. De vervroegde afboeking leidt tot incidentele lasten, waarvoor dekking moet worden gevonden. Een aantal nadelen is inherent aan een stelselwijziging. Ieder stelsel kent voor- en nadelen. Een aantal nadelen kent financiële gevolgen. Het proces om de financiële nadelen aan te pakken is als volgt: - Er wordt in 2016 een voorstel gedaan om het toekomstig structurele dekkingstekort op te lossen. We denken hierbij aan het slimme en duurzame oplossingen bij investeringen die leiden tot lagere exploitatielasten; - Incidentele nadelen als gevolg van het vervroegd afboeken van oude activa dient bij een investeringsvoorstel te worden betrokken. Bij de jaarlijkse integrale afweging van de investeringen (MIP) zal ook aandacht zijn voor de knelpunten bij vervroegde afboekingen. Overigens speelt dit knelpunt ook bij investeringen in economisch nut. 1.2 Niet alle huidige investeringen kunnen worden geactiveerd Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat niet toe dat onderhoud en sanering worden geactiveerd. Reden is dat onderhoud en sanering niet levensduurverlengend zijn. Ook onderwerpen die nagenoeg volledig worden gedekt uit externe middelen (onder andere rijkssubsidies) worden niet geactiveerd. Het huidige BBV stelt dat alleen investeringen in de openbare ruimte mogen worden geactiveerd. Dit houdt in dat er voldoende exploitatiebudgetten beschikbaar moeten blijven voor onderhoud en sanering. Daarnaast zijn er initiatieven / investeringen in de stad die niet worden geactiveerd. Deze initiatieven zijn geen investeringen in maatschappelijk nut, maar bijdragen aan derden die investeren in de stad. In het verleden is bijvoorbeeld een bijdrage aan verhuiskosten FOM vanuit de reserve financieringsfonds MIP gedekt. De initiatieven hebben over het algemeen een positieve economische bijdrage voor de stad. Omdat de reserve financieringsfonds MIP wordt opgeheven zal een alternatief worden gevonden om incidentele initiatieven mogelijk te maken. Een voorstel hiertoe wordt voorbereid. Incidentele investeringen/initiatieven worden wel meegenomen in de integrale afweging bij het Meerjaren Investeringsplan (zie argument 2.2). 1.3 Onderscheid tussen investeringen en onderhoud leidt tot een scheiding van dekking Het BBV maakt onderscheid in wat wel en wat niet mag worden geactiveerd. Investeringen hebben structurele dekking nodig, onderhoud (mag niet worden geactiveerd) kan uit incidenteel budget worden gedekt. De meeste investeringen in de openbare ruimte worden zoveel mogelijk integraal benaderd. Een project in de openbare ruimte bevat bijvoorbeeld groen en verkeerselementen en mogelijk ook riolen. Een projectinitiatief kan bij aanvang een onderhoudsproject zijn (dus geen investering), maar door de integrale benadering met meerdere elementen toch onder de categorie investeringen valt. Structurele dekking is dan nodig, maar niet aanwezig, aangezien het 8

9 in eerste instantie een onderhoudsproject is (met incidentele dekking uit onderhoudsbudgetten). 5.1 Activeren van investeringen in maatschappelijk nut leidt tot een andere aanpak. De reserve financieringsfonds MIP wordt opgeheven nadat alle incidentele claims zijn gerealiseerd. Dit is pas mogelijk vanaf De reserve financieringsfonds MIP is bedoeld om investeringen mogelijk te maken die geen volledige dekking hebben. In het verleden is bij besluitvorming van het Meerjaren Investeringsprogramma steeds de reserve financieringsfonds MIP meegenomen als één van de dekkingsbronnen. Door te activeren, is structurele dekking nodig, in plaats van incidentele dekking (uit de reserve). Echter de reserve is nog nodig om een aantal bestaande claims af te wikkelen. De bestaande claims kunnen niet worden geactiveerd, omdat het geen investeringen in maatschappelijk nut zijn, maar grondexploitaties. Er is pas structurele dekking voor kapitaallasten aanwezig vanaf In de periode worden de hogere kapitaallasten gedekt uit de vrijval van incidentele middelen. 5.2 De incidentele inzet van 4 miljoen in 2016 zoals vermeld in de Kadernota leidt tot minder dekking voor investeringen De knelpunten in de Kadernota hebben geen directe relatie met investeringen. Door het oplossen van de knelpunten ten laste van investeringsmiddelen, is er minder dekking voor investeringen. Personele consequenties Dit voorstel heeft geen directe personele consequenties. Kosten Een stelselwijziging heeft in beginsel geen doel om middelen vrij te spelen. Echter door de stelstelwijziging activeren investeringen maatschappelijk nut is er incidenteel ruimte in de eerste jaren na invoering. Ter informatie is een samenvatting van de financiële verwerking in bijlage 2 opgenomen. Communicatie Dit voorstel is tot stand gekomen in samenwerking met betrokken sectoren. Daarnaast heeft de accountant advies gegeven over de ontwikkelingen rondom de Europese richtlijnen. De nieuwe richtlijnen, die zijn opgenomen in het rapport Activeren investeringen maatschappelijk nut, worden opgenomen in de financiële verordening. In september zal het onderwerp Activeren investeringen in maatschappelijk nut worden besproken in de accountantscommissie. Planning en uitvoering Conform de raadsinformatiebrief (15R6392) van 10 juli uitgangspunten uitwerking begroting 2016 zal dit raadsvoorstel in de accountantscommissie met uw raad worden besproken. Bij een positief raadsbesluit zullen de budgettair neutrale onderdelen van de stelselwijziging in de primaire begroting worden verwerkt. Deze begroting wordt op 3 november 2015 door uw raad vastgesteld. 9

10 De openstaande punten die nog aanvullend besluit vergen worden in het voorjaar 2016 voorgelegd. Het gaat hier om een voorstel over: - de structurele dekking van toekomstige tekorten op kapitaallasten; - de financiële mogelijkheden voor incidentele initiatieven/investeringen; - Nadere spelregels ten aanzien van de reserve voorbereidingskrediet (onder andere revolving fund). Evaluatie Niet van toepassing. Het is niet wenselijk een stelselwijziging ter discussie te stellen binnen een periode van enkele jaren vanwege bestendige gedragslijn. Een evaluatie is hier dan ook niet aan de orde. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: b Rapport Activeren investeringen maatschappelijk nut b Financiële verwerking (een samenvatting) De bijlagen worden meegestuurd De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,, secretaris. 1 0

11 Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 september 2015; inzake stelselwijziging activeren investeringen in maatschappelijk nut: besluit: 1. Instemmen met de stelselwijziging Activeren investeringen Maatschappelijk nut voor de nieuwe investeringen met ingang van 1 januari 2016; 2. Vaststellen van de uitgangspunten en kaders zoals vermeld in het rapport Activeren investeringen maatschappelijk nut ; 3. Het college opdragen om zorg te dragen voor actualisatie van de financiële verordening; 4. De norm voor maximale kapitaallasten investeringen herijken bij de begroting ; 5. Instemmen met de wijze van verwerken van de financiële gevolgen activeren investeringen met maatschappelijk nut te weten: a Het opheffen reserve financieringsfonds MIP vanaf 2020; b Het opnemen van een jaarlijkse stelpost kapitaallasten vanaf 2016; c Het incidenteel voordeel in 2016 van 4 miljoen in te zetten zoals vermeld in de Kadernota ; d De incidentele ruimte in de exploitatie vanaf 2017 integraal afwegen bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling. 6. Instemmen met het verwerken van de stelselwijziging in de primaire begroting van Instemmen met het instellen van een reserve voorbereidingskrediet investeringen a Doel van de reserve is om voorbereiding van (grote) investeringen (inclusief Grondbedrijf) mogelijk te maken; b De reserve wordt gevoed door de structurele storting van de reserve financieringsfonds MIP voor een bedrag van over te hevelen naar de nieuw in te stellen reserve; c De onttrekkingen uit de reserve vindt plaats door integrale afweging in het Meerjaren Investeringsplan; 1 1

12 d De maximale omvang van de reserve vaststellen op Bij het bereiken van het plafond valt het restantbedrag vrij ten gunste van de algemene middelen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 november R. van Gijzel, voorzitter. J. Verheugt, griffier. 1 2

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen begrotingswijzigingen diverse besluiten B&W (verzamelwijziging)

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen begrotingswijzigingen diverse besluiten B&W (verzamelwijziging) gemeente Eindhoven Control Raadsnummer 10R4092 Inboeknummer 10bst02371 Beslisdatum B&W 30 november 2010 Dossiernummer 0.6063 RaadsvoorstelVast begrotingswijzigingen diverse besluiten B&W (verzamelwijziging)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over uitwerking spelregel Financiën helder en op orde: investeringen maatschappelijk nut.

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over uitwerking spelregel Financiën helder en op orde: investeringen maatschappelijk nut. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5485 13bst00984 Dossiernummer 13.24.251 16 augustus 2013 CommissieNotitie Betreft startnotitie over uitwerking spelregel Financiën helder en op orde: investeringen

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed gemeente Eindhoven Grond 5 Vastgoed Raadsnummer ZO. R35 9 5. OOI Inboeknummer ogbstoabzr Beslisdatum B&W a februari 2OIO Dossiernummer oos.ssr Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Gemeente fi Bergen op Zoom

Gemeente fi Bergen op Zoom Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Investeren

Nadere informatie

gemeente Eindhoven - Wet Goed onderwijs goed onderwijsbestuur

gemeente Eindhoven - Wet Goed onderwijs goed onderwijsbestuur gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R5010 12BST01076 Beslisdatum B&W 18 september 2012 Dossiernummer 12.38.551 RaadsvoorstelPartiële statutenwijziging Stichting algemeen toegankelijk onderwijs

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven gemeente Eindhoven 16R6734 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00376 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.251 Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven Inleiding Bij nieuwbouw

Nadere informatie

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Nummer : 11-12.2011 Onderwerp : Wijziging artikel 10, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Korte inhoud : Actualisatie nota activabeleid gemeente

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel advies "Cultuur Eindhoven": de uitwerking van de opdracht uitwerkingsagenda Cultuur Totaal

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel advies Cultuur Eindhoven: de uitwerking van de opdracht uitwerkingsagenda Cultuur Totaal gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00457 Beslisdatum B&W 4 maart 2014 Dossiernummer 14.10.451 Raadsvoorstel advies "Cultuur Eindhoven": de uitwerking van de opdracht uitwerkingsagenda Cultuur Totaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6172 Inboeknummer 15bst00015 Beslisdatum B&W 27 januari 2015 Dossiernummer 15.05.651 Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 Inleiding Het treasurystatuut

Nadere informatie

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-085 Registratiekenmerk: Onderwerp: Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs Korte inhoud: De overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs leidt tot

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Inhoud Inleiding... 2 1. Vorming van reserves en voorzieningen... 3 1.1. Vorming van reserves... 3 1.2. Vorming

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Financiële uitgangspunten voor het contract Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen (SVGG)

Financiële uitgangspunten voor het contract Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen (SVGG) gemeente Eindhoven 16R6812 Raadsnummer Inboeknummer 16BST00686 Beslisdatum B&W 27 mei 2016 Dossiernummer 16.21.351 Raadsvoorstel Financiële uitgangspunten voor het contract Slim Verduurzamen Gemeentelijke

Nadere informatie

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting :

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting : RAADSVERGADERING Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : R. Hackert Nummer postregistratie : 05.03769/RO Nummer programmabegroting : Aan de gemeenteraad Onderwerp: Overdracht

Nadere informatie

*Z000C47DC76* raadsvoorstel. voorstel. B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: de jaarstukken 2013 vast te stellen waarbij:

*Z000C47DC76* raadsvoorstel. voorstel. B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: de jaarstukken 2013 vast te stellen waarbij: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-01790 / jaarrekening 2013 gemeente Oegstgeest portefeuillehouder M. den Boer afdeling Bedrijfsondersteuning opgesteld door F. Boland datum/voorstel nr 20 mei 2014 / CB-14-345

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Restant boekwaarde Paulusschool en Korenbloem Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5583 13bst01730 Beslisdatum B&W 22 oktober 2013 Dossiernummer 13.43.351 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding Op 25 juni 2013 is door uw

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Conform bespreking commissie FB van 11 december 2012

b Onvermijdelijk Conform bespreking commissie FB van 11 december 2012 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5174 Inboeknummer 13bst00044 Beslisdatum B&W 8 januari 2013 Dossiernummer 13.02.651 RaadsvoorstelKwijtschelding gemeentelijke belastingen voor ondernemers Inleiding Naar

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 13R5523 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek

gemeente Eindhoven 13R5523 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5523 13bst01580 Beslisdatum B&W 13 september 2013 Dossiernummer 13.37.453 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek Inleiding

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding.

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn investeringskredieten te beheersen. Het is weerbarstiger dan de regelgeving doet vermoeden. Investeringskredieten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Grondslag Raadsbesluit voorbereidingskrediet d.d. 10 juli 2008 en raadsbesluit krediet realisatiefase d.d.

Raadsvergadering. Grondslag Raadsbesluit voorbereidingskrediet d.d. 10 juli 2008 en raadsbesluit krediet realisatiefase d.d. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26 maart 2015 15-015 Onderwerp Onderwerp Kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik Aan de raad, Onderwerp Kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik Gevraagde

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Herschikking van de reserves Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Compensatie sportverenigingen betreffende investeringen kleedaccommodaties buitensport Reg.nummer: STZ/JOS 2012/255019

Raadsstuk. Onderwerp: Compensatie sportverenigingen betreffende investeringen kleedaccommodaties buitensport Reg.nummer: STZ/JOS 2012/255019 Raadsstuk Onderwerp: Compensatie sportverenigingen betreffende investeringen kleedaccommodaties buitensport Reg.nummer: STZ/JOS 2012/255019 1. Inleiding Op 26 januari 2012 heeft de raad ingestemd met het

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Notitie Grondexploitaties 2016 Commissie BBV

Notitie Grondexploitaties 2016 Commissie BBV 1 Notitie Grondexploitaties 2016 Commissie BBV In de volgorde zoals deze ook in gehanteerd in de notitie staan hieronder de stellige uitspreken en aanbevelingen. Omdat sommige aanbevelingen samenhangen

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht.

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 2 oktober 2014 Onderwerp: Financiën huisvesting Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de aanpassingen in de financiële kaders voor

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01885 Dossiernummer 12.44.651 30 oktober 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen (overige domeinen) Inleiding Om te kunnen sturen op onze

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Evenementen brengen afbreukrisico s met zich mee. Deze risico s moeten zoveel mogelijk voorkomen en / of geborgd worden.

b Onvermijdelijk Evenementen brengen afbreukrisico s met zich mee. Deze risico s moeten zoveel mogelijk voorkomen en / of geborgd worden. gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5089 Inboeknummer 12 bst01789 Beslisdatum B&W 6 oktober 2012 Dossiernummer 12.45.352 Raadsvoorsteltot het vaststellen van het Evenementenbeleid in Eindhoven "Gastvrij

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009 Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen Bestedingsvoorstel opbrengst aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Programmabegroting Versie:

Programmabegroting Versie: Programmabegroting 2017 Versie: 5.0.0.0.0.0 2.2 Wijzigingen regelgeving BBV Wijzigingen in Besluit begroting en verantwoording (BBV) verwerkt in Programmabegroting 2017-2020. Samenvatting Het Besluit begroting

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp Wijziging regels begroting en verantwoording en algemene kosten grondbedrijf Datum 17 oktober 2016 Naam steller Margo van der Meer Kenmerk 280286 Teammanager Mariska Versleijen Team Ruimtelijke

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Nieuwbouw Noorderschool. Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool

Raadsvoorstel. Nieuwbouw Noorderschool. Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool Titel Nummer 12/52 Nieuwbouw Noorderschool Datum 4 september 2012 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel College V200900943 Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding van de realisatie van het centrumplan Vlijmen is gebleken dat het noodzakelijk

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Agendapunt: 19 No. 55/'10 Dokkum, 20 april 2010 ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Aan de gemeenteraad, Op grond van de financiële verordening, laatst vastgesteld op 29

Nadere informatie

RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar. W. van Bemmel

RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar. W. van Bemmel gemeente Den Helder Registratienummer: BI08.00854 Portefeuillehouder: Raadsvoorstel H. Boskeljon / B. Fritzsche Van afdeling: RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar.

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00F12DBB65* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\346 Behandelend ambtenaar M.J. van Gent Zaaknummer Z.16-17406 Afdeling Ruimtelijke

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Financieringsopgave en - constructie Integrale Onderwijs Huisvesting Opgave (IHP)

gemeente Eindhoven Betreft Financieringsopgave en - constructie Integrale Onderwijs Huisvesting Opgave (IHP) gemeente Eindhoven 14R5866 Inboeknummer Beslisdatum B&W 6 mei 2014 Dossiernummer Nadere toelichting bij raadsvoorstel Betreft Financieringsopgave en - constructie Integrale Onderwijs Huisvesting Opgave

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Bestuurlijk kader X Wettelijke taak X Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college X Onvermijdelijk

gemeente Eindhoven Bestuurlijk kader X Wettelijke taak X Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college X Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R5737 Beslisdatum B&W 4 februari 2014 Dossiernummer 14.06.651 Inboeknummer 14bst00244 Raadsvoorstel vaststellen van de Verordening tot tweede wijziging van de Legesverordening

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Reconstructie kruising Glaslaan Mathildelaan ika/pc11011418

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Reconstructie kruising Glaslaan Mathildelaan ika/pc11011418 gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 11bst00517 Beslisdatum B&W 31 maart 2011 Dossiernummer 11.2042 OplegvelRaadsvoorstel Reconstructie kruising Glaslaan Mathildelaan ika/pc11011418 gemeente Eindhoven

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelInstemmen met een extra impuls voor mobiliteit in de organisatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelInstemmen met een extra impuls voor mobiliteit in de organisatie gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5351 Inboeknummer 13bst00601 Beslisdatum B&W 16 april 2013 Dossiernummer 13.16.252 RaadsvoorstelInstemmen met een extra impuls voor mobiliteit in de organisatie Inleiding

Nadere informatie

beslispunten 12189 zaaknummer

beslispunten 12189 zaaknummer voorstel aan de raad 1 gemeente werkendam onderwerp Financiering bushalten Brabantliner in Nieuwendijk samenvatting Om het niveau van het openbaar vervoer in Nieuwendijk te verhogen en de druk op de buurtbussen

Nadere informatie

Activeren investeringen maatschappelijk nut

Activeren investeringen maatschappelijk nut Activeren investeringen maatschappelijk nut gemeente Eindhoven CTRL - Control, BI - Bedrijfsvoering/Instrumenten Juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven CTRL - Control, BI - Bedrijfsvoering/Instrumenten

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Investeringen (uitwerking motie 9 raad 7 november 2013)

Raadsvoorstel: Onderwerp: Investeringen (uitwerking motie 9 raad 7 november 2013) Raadsvoorstel: 2014-1140 Onderwerp: Investeringen (uitwerking motie 9 raad 7 november 2013) Datum: 19 februari 2014 Portefeuillehouder: Doodkorte Raadsbijeenkomst: 25-2-2014 Raadsvergadering: 13-3-2014

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren 21 maart 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging BEL 2016 (BW), agendapunt 7.5 vergadering cie. M&F Technische vragen t.b.v. de behandeling

Nadere informatie

b Wettelijke taak Wet elektronische bekendmakingen b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Digitale dienstverlening

b Wettelijke taak Wet elektronische bekendmakingen b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Digitale dienstverlening gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5146 Inboeknummer 12bst02006 Beslisdatum B&W 27 november 2012 Dossiernummer 12.48.651 RaadsvoorstelVerordening bekendmakingen gemeente Eindhoven Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een deelnemingsovereenkomst met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een deelnemingsovereenkomst met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting gemeente Eindhoven Dienst Stadsontwikkeling Raadsbijlage nummer a x8 Inboeknummer 88+oo6SBS Beslisdatum B&W 8 november r998 Dossiernummer 84S. 6oa Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een deelnemingsovereenkomst

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.

Nadere informatie

Investeren en activeren

Investeren en activeren Investeren en activeren Rekeningcommissie 22 februari 2010 Frank van Dam/Nico Sluiter Balans Activa = kapitaal, aanschaffingen, bezittingen Passiva = eigen vermogen, schulden Vaste Activa als uitvloeisel

Nadere informatie

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Datum: 18 mei 2012 Afdeling: Bestuur, team ontwikkeling Afdelingshoofd:

Nadere informatie

*RV09.0182* Documentnr.: RV09.0182. Roden, 31 maart 2009. Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011. Onderdeel programmabegroting: Ja

*RV09.0182* Documentnr.: RV09.0182. Roden, 31 maart 2009. Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011. Onderdeel programmabegroting: Ja Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV09.0182 Roden, 31 maart 2009 Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011 Onderdeel programmabegroting: Ja Voorstel - Instemmen met het Beheerplan

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Provincie Zuid Holland Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Versie GS 26 mei 1 1. Inleiding en achtergrond Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen van de provincie

Nadere informatie