Advies: Kennis te nemen van de treasuryrapportage 2014 inclusief de geactualiseerde liquiditeitsprognose

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies: Kennis te nemen van de treasuryrapportage 2014 inclusief de geactualiseerde liquiditeitsprognose 2014-2015."

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 25 september Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): B.Duindam, V. Griessler, M van Kuilenburg, J. de Hoop Onderwerp: Treasuryrapportage 2014 Nummer: 14A Advies: Kennis te nemen van de treasuryrapportage 2014 inclusief de geactualiseerde liquiditeitsprognose Begrotingsconsequenties NEE B. en W. d.d.: Portefeuillehouder: wethouder Duindam

2 Inleiding: Op grond van het bepaalde in het treasurystatuut moet de treasurer ten behoeve van de onderbouwing van de treasury activiteiten een adequate liquiditeitenplanning hanteren. Deze planning wordt minimaal twee keer per jaar geactualiseerd in de treasuryrapportage en ter vaststelling aan het college voorgelegd. In 2014 is er één treasuryrapportage opgesteld. In 2015 zal er weer twee keer gerapporteerd worden. Bevoegdheid: College. Beoogd effect: Vast te stellen de treasuryrapportage 2014 inclusief de geactualiseerde liquiditeitsprognose Informeren over de wijze van financieren van het (verwachte) nadelig liquiditeitssaldo. Argumenten: nvt Kanttekening: nvt Financiën: In 2014 zijn er twee vaste geldleningen aangetrokken bij de BNG van 10 mln tegen rentepercentages van respectievelijk 2,06 en 1,61. Vanaf 2015 wordt er op beide leningen afgelost en rente betaald. De financieringsbehoefte van de gemeente wordt bepaald aan de hand van de liquiditeitsprognose, deze is opgenomen in de bijgevoegde treasuryrapportage Op basis van de verwachte inkosten en uitgaven (kasstromen) wordt het verwachte liquiditeitsverloop geschat. Het verwachte liquiditeitsverloop heeft gevolgen voor de verwachte ontwikkelingen in de leningenportefeuille. Zichtbaar is dat de verwachte leningenportefeuille tot en met 2017 toeneemt en daarna stabiel blijft. Categorie -) Beginstand leningenportefeuille Aflossing (lopende lening) Bij lenen Eindstand leningenportefeuille De wet schrijft voor dat bij herfinanciering (aantrekken van een geldlening) jaarlijks 20% van het begrotingstotaal mag bedragen, dit om het risico te beperken. De renterisiconorm geldt niet voor gemeenten met een vaste schuld die lager is dan het begrotingstotaal. Voor de gemeente Woerden is de vaste schuld in 2015 lager dan het begrotingstotaal. De 20% norm is niet van toepassing voor Woerden. Daarmee wordt de vrijheid gecreëerd om de spreidingsduur van de financiering naar eigen inzicht aan te passen. Op basis van de overeenkomst financiële dienstverlening, welke is gesloten met de BNG, kan tot een bedrag van 9 miljoen via kort geld worden gefinancierd. Uitvoering: Het nu geraamd liquiditeitstekort kan worden opgevangen binnen de wettelijke mogelijkheden van het aantrekken van een langlopende geldlening en financiering door middel van kort geld (kasgeldleningen). Bij een nieuw af te sluiten langlopende geldlening worden er offertes opgevraagd bij banken en gemeenten met liquiditeit overschotten.

3 Communicatie / Website: n.v.t. Ondernemingsraad: n.v.t. Samenhang met eerdere besluitvorming: Uitvoeringsbesluit treasury 2014 gemeente Woerden. Treasurystatuut. Bijlagen: Treasuryrapportage 2014.

4 Treasuryrapportage 2014 Inleiding Volgens ons treasurystatuut moet twee keer per jaar inzicht worden gegeven in de treasuryactiviteiten. Treasury-activiteiten (korte geldleningen) In 2014 is er een tekort aan liquide middelen. Het aantrekken van kort geld door middel van kasgeldleningen was vanaf januari nodig en zo het op dit moment lijkt ook tot het eind van het jaar. Er werden kasgeldleningen aangetrokken omdat kasgeld goedkoper is dan financiering door middel van een debetstand (roodstand) in rekening-courant. Voor een maand kasgeld werd een percentage variërend tussen 0,2% en 0,3% betaald. Voor de debetstand in rekening-courant moet ongeveer 0,4% meer betaald worden. In maart 2014 had de gemeente een kasgeldlening van 10 miljoen en 5 miljoen aangetrokken. Treasury-activiteiten (lange geldleningen) In 2014 zijn er twee vaste geldleningen aangetrokken ( in februari en mei ) bij de BNG van 10 mln tegen rentepercentages van respectievelijk 2,06 en 1,61. Vanaf 2015 wordt er op beide leningen afgelost en rente betaald. Bij het aantrekken van vaste geldleningen wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid om geld te lenen van medeoverheden (gemeenten, provincies, waterschappen). Krediet in Rekening-courant Het kredietlimiet van de gemeente Woerden is verlaagd van 8,9 naar 8,7 miljoen, dit is maximaal 8,5% van het begrotingstotaal van 102 miljoen. Bij overschrijding van de kredietlimiet moet een rente van 5% betaald worden (excedentrente). Een overschrijding van de kredietlimiet moet dan ook voorkomen worden. Vanaf begin augustus 2014 bedroeg de stand in rekening-courant ruim 2 miljoen credit. Aan rente en aflossing van vaste geldleningen is er het afgelopen half jaar al bijna 5 miljoen betaald. Grotendeels is dit met kasgeld gefinancierd, wat financieel voordeliger was. Overschrijding kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is bedoeld om een grens te stellen aan de financiering met kort geld. De gemeente Woerden heeft de kasgeldlimiet in het 1 e half jaar overschreden, verwachting is dat deze in het 4 e kwartaal 2014 niet meer wordt overschreden. Financieringsbehoefte De financieringsbehoefte van de gemeente wordt bepaald aan de hand van de liquiditeitsprognose. Op basis van de verwachte baten en lasten (kasstromen) wordt het verwachte liquiditeitsverloop geschat. Voor een goede liquiditeitsplanning is vooral inzicht nodig in de financiële planning van grote projecten en investeringen. Wanneer de financieringsbehoefte wordt opgesplitst naar de aard van cashflows ontstaat onderstaand beeld (een minteken is een binnenkomende cashflow). Daarin is zichtbaar dat vanaf 2016 per saldo een binnenkomende cashflow ontstaat, dat de cashflow in relatie tot investeringen sterk fluctueert, de cashflow uit bouwgrondexploitaties afneemt en de cashflow die voortkomt uit financiering (= aflossing) consistent is. De werkelijke situatie kan afwijken doordat bijvoorbeeld investeringen in de tijd verschuiven, door investeringen die nu nog niet zijn opgenomen in de begroting of doordat risico s zoals die zijn opgenomen in de bouwgrondexploitaties zich al dan niet voordoen. 1

5 + = uitgaande cashflow, - = binnenkomende cashflow Reguliere exploitatie Investeringen exploitatie Bouw grondexploitaties Financiering Bovenstaande leidt tot onderstaande verwachte ontwikkelingen in de leningenportefeuille. Zichtbaar is dat de verwachte leningenportefeuille tot en met 2017 toeneemt en daarna stabiel blijft. Categorie Beginstand leningenportefeuille Aflossing (lopende lening) Bij lenen Eindstand leiningenportefeuille Actuele onderwerpen: Single Euro Payments Area (SEPA) Voor de gemeente Woerden betekende dit dat alle systemen, (bank)contracten, processen en uitingen waarop bankrekeningnummers staan zijn aangepast aan de eisen van de Europese betaalmarkt. In 2014 is Sepa succesvol geïmplementeerd in alle systemen binnen de organisatie. Schatkistbankieren Voor decentrale overheden betekent Schatkistbankieren dat vanaf 2014 al hun overtollige middelen (liquide middelen die (nog) niet nodig zijn voor het uitvoeren van de publieke taak) moeten aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dus niet meer langer bijvoorbeeld bij banken. Ook beleggen is niet meer toegestaan. Een belangrijke uitzondering op de hoofdregel is dat het drempelbedrag (voor Woerden ca. 2 miljoen) buiten de schatkist mag blijven. We moeten zelf controleren of we overtollige middelen hebben. Als er geen overtollige middelen zijn (het totaalsaldo van de bankrekeningen blijft beneden de 2 miljoen) dan hoeven we geen boekingen te doen. Roodstand bij het Ministerie Van Financiën is niet toegestaan. Schatkistbankieren leidt enerzijds tot een afbreuk van autonomie, daarnaast heeft de gemeente niet meer de mogelijkheid om voor het wegzetten van overtollige liquiditeiten op zoek te gaan naar de meest aantrekkelijk optie voor met name de hoogte van de rentevergoeding. Over het geheel gezien zorgt deze wet voor extra ambtelijke inzet vanwege de (dagelijkse) beoordeling of voldaan wordt aan wettelijke bepalingen. Eén van de doelstellingen is het verminderen van de EMU-schuld. Voor saldi op de rekening-courant bij de Schatkist wordt daggeldrente vergoed. 2

6 Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) In december 2013 is de Wet Hof samen met het wetsvoorstel verplicht Schatkistbankieren in werking getreden. Ze gaat gelden voor het Rijk, gemeenten (incl. gemeenschappelijke regelingen), provincies en waterschappen. In de wet, die bedoeld is om meer financiële stabiliteit te krijgen, worden Europese begrotingsafspraken vertaald naar nadere doelstellingen t.a.v. het begrotingstekort op kasbasis en de schuldomvang. De wet Hof moet ervoor zorgen dat het gezamenlijke tekort van de Nederlandse overheden niet boven de Europese norm van -3 procent uitkomt. Ook gemeenten, provincies en waterschappen moeten een bijdrage leveren aan het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort de komende jaren. Er is een macronorm voor het totale EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten. Het financieringstekort van alle gemeenten tezamen moet onder een plafond blijven. Het is een begrenzing van het bedrag waarmee de totale schuld van alle gemeenten in een jaar mag groeien. Maar de hoogte van de schulden van gemeenten wordt er niet mee begrensd. Overschrijding van het wettelijk vastgelegde maximale tekortpercentage per overheidslaag kan leiden tot een sanctie, zelfs als Nederland op nationaal niveau binnen de norm blijft. Een dergelijke sanctie kan ook aan een individuele gemeente opgelegd worden omdat voor elke gemeente een individuele EMU-referentiewaarde berekend is. Voor de gemeente Woerden is die waarde bepaald op ruim 6 miljoen. Het kabinet heeft echter toegezegd dit in de huidige kabinetsperiode nog niet te zullen doen. Daarnaast heeft de minister de toezegging gedaan dat de Wet Hof niet mag leiden tot uitstel of afstel van investeringen en daarmee tot het verlies aan werkgelegenheid. Dit roept toch een zekere spanning op met de hiervoor genoemde individuele EMU-referentiewaarde van ruim 6 miljoen. Bij het opstellen van de begroting is het devies van de VNG kijk niet naar de individuele EMUreferentiewaarde. Want het ene jaar vertoont het EMU-saldo van een gemeente een tekort en overschrijdt het de EMU-referentiewaarde. Het andere jaar vertoont het EMU-saldo een overschot en ligt het onder de EMU-referentiewaarde. Dit komt voornamelijk door schommelingen in de hoogte van de investeringen van de gemeente en het saldo van de aan- en verkopen bouwgrond en is onvermijdelijk. We scharen ons achter het standpunt van de VNG en wachten de verdere ontwikkelingen m.b.t. deze wet nader af. Verwachting voor 2015 en 2016 Het vertrouwen in de economie neemt toe. Hoewel de rente op zowel de geld- als de kapitaalmarkt laag blijft, is de verwachting dat de internationale conjunctuur de laatste maanden van 2014 licht zal aantrekken en dat deze stijgende lijn in 2015 en 2016 doorzet. De huizenmarkt, oorzaak van de kredietcrisis, laat herstel zien. Hierdoor zullen investeringen toenemen. Door het gematigd economisch herstel is de verwachting dat de langetermijn-rentetarieven iets zal oplopen. 3

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt R. Smits, F. vd Berg.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 1: Definities... 14

Inhoudsopgave. Bijlage 1: Definities... 14 WET HOF in EDE? 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Voorgeschiedenis wet HOF...4 3. Theorie omzetten naar de Edese praktijk: wat gaan we doen en wat brengt het ons?7 3.1. EMU-saldo in Ede...7 3.2. EMU-schuldquote

Nadere informatie

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Aanleiding In december 2013 is de wijziging van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

AB 01-07-2014 Agendapunt 6

AB 01-07-2014 Agendapunt 6 B 01-07-2014 gendapunt 6 WTERSCHPSBLD 2014, NUMMER 014 BIJL.: 1 Sittard, 22 april 2014 N HET LGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Voorstel Het Treasurystatuut 2014 vaststellen. anleiding In

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013 Regeling schatkistbankieren decentrale overheden De minister van Financiën; handelende in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur

Nadere informatie

In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de ontwikkelingen in de portefeuille en van de renteinkomsten

In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de ontwikkelingen in de portefeuille en van de renteinkomsten Nieuwegein f~., \..--- '.,. I..._ ' 28-3 Aan de leden van de commissie ABZ Onderwerp: Strategienota treasury 27-2 Datum 18 december 27 Portefeuillehouder: B.J. Lubbinge Afdeling:~ Financiën Bijlagen: 5

Nadere informatie

In artikel 1 wordt Onze Minister van Verkeer en Waterstaat telkens vervangen door: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu.

In artikel 1 wordt Onze Minister van Verkeer en Waterstaat telkens vervangen door: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu. Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) Allen die deze zullen zien of

Nadere informatie

[1] Datum : 17 februari 2012. Aan : De gemeenteraad. Meridio : 683767 Van : Het college van B&W. Onderwerp : Financiering door middel van een swap

[1] Datum : 17 februari 2012. Aan : De gemeenteraad. Meridio : 683767 Van : Het college van B&W. Onderwerp : Financiering door middel van een swap [1] Datum : 17 februari 2012 Aan : De gemeenteraad Meridio : 683767 Van : Het college van B&W Onderwerp : Financiering door middel van een swap Inleiding Tijdens de Politieke Markt van 25 januari 2012

Nadere informatie

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2013 Nummer: Bestuursstukken\1397 Agendapunt: 4 DB: Ja 3-6-2013 BPP: Ja 19-6-2013 Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en Algemene Zaken FAZ:

Nadere informatie

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 1 2 Pagina Inleiding 5 TREASURYSTATUUT Wettelijk kader 6 Treasuryfunctie 8 Kasbeheer 9 Geldstromen Saldo- en liquiditeitenbeheer Beleggen en Financieren 10

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nleuwegeln.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nleuwegeln.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nleuwegeln.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 2010-001 Nieuwegein Financiën Contactpersoon Ger/ de Vree Telefoon 030 607 1305 Fax 030 601

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

.*. rti. Voor u ligt de Nieuwsbrief Schatkistbankieren, speciaal bedoeld voor decentrale overheden.

.*. rti. Voor u ligt de Nieuwsbrief Schatkistbankieren, speciaal bedoeld voor decentrale overheden. Agentschap van de Generale Thesaurie Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Waterschap Roer en Overmaas Waterschap Roer en Overmaas (LB) t.a.v. het Dagelijks Bestuur Postbus

Nadere informatie

Scriptie. Professionalisering treasuryfunctie

Scriptie. Professionalisering treasuryfunctie Scriptie Professionalisering treasuryfunctie Hogeschool Zuyd, Faculteit HEAO Financieel Management, Sittard Naam student : Sanne Sijben Studentnummer : 0500305 Opleiding : Bedrijfseconomie Jaar : 2010

Nadere informatie

WORDT GEVOLGD 2010 ZES ONDERZOEKEN VAN DE REKENKAMER DEEL II: ONDERZOEKSRAPPORTAGES UIT DE PERIODE 2006-2009 GETOETST OP RESULTAAT

WORDT GEVOLGD 2010 ZES ONDERZOEKEN VAN DE REKENKAMER DEEL II: ONDERZOEKSRAPPORTAGES UIT DE PERIODE 2006-2009 GETOETST OP RESULTAAT WORDT GEVOLGD 2010 ZES ONDERZOEKEN VAN DE REKENKAMER UIT DE PERIODE 2006-2009 GETOETST OP RESULTAAT DEEL II: ONDERZOEKSRAPPORTAGES INHOUDSOPGAVE 1 Vervolgonderzoek Uitgezette gelden (treasury)...4 1.1

Nadere informatie

Europese begrotingsregels en investeringen

Europese begrotingsregels en investeringen Europese begrotingsregels en investeringen Maarten Allers 1 Gerber van Nijendaal 2 Verschenen in Openbaar Bestuur, oktober 2012, blz. 13-20 De aangescherpte Europese begrotingsregels hebben vergaande,

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 TREASURYSTATUUT 2014 Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Wettelijke kaders... 3 1.3 Stadsregionale kaders... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN

BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN MINISTERIE VAN FINANCIËN Agentschap van de Generale Thesaurie DEN HAAG, november 2009 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 6 2 SCHATKISTBANKIEREN: HISTORIE

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 20 november 2012 Betreft Toelichting op Wet Hof

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 20 november 2012 Betreft Toelichting op Wet Hof > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Raad voor de financiële verhoudingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Handreiking Treasury

Handreiking Treasury Handreiking Treasury Handreiking Treasury Inhoud Woord vooraf 1 De Handreiking Treasury 8 1.1 Doel Handreiking 9 1.2 Leeswijzer 9 2 Functie van de treasury 12 2.1 Het belang van de treasury 13 2.2 Doelgroepen:

Nadere informatie

MID 11/005. Treasurystatuut 2011 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

MID 11/005. Treasurystatuut 2011 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude MID 11/005 Treasurystatuut 2011 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Versie: 29 maart 2011 1 2 VOORWOORD Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in de Handreiking Treasury

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 IXA Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2011 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN NATIONALE SCHULD (IXA) Aangeboden 16 mei 2012 kst-33240-ixa-1 ISSN

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 8208. Treasurystatuut MRDH 2015. 29 januari 2015. Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. 1. I nleiding. 1.

GEMEENTEBLAD. Nr. 8208. Treasurystatuut MRDH 2015. 29 januari 2015. Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. 1. I nleiding. 1. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. Nr. 8208 29 januari 2015 Treasurystatuut MRDH 2015 1. I nleiding 1.1 Algemee n Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en

Nadere informatie

rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Frank aan de Wiel Patrimonium Barendrecht

rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Frank aan de Wiel Patrimonium Barendrecht rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Auteur Frank aan de Wiel Afdeling Financiën Patrimonium Barendrecht Inhoud Inleiding... 3 1. Algemeen... 5 2. Treasuryorganisatie & -besluitvorming...

Nadere informatie

Treasurystatuut Waterschap Vallei & Eem 2012

Treasurystatuut Waterschap Vallei & Eem 2012 Treasurystatuut Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Wet- en regelgeving... 3 1.2. Hardheidsclausule... 3 1.3. Leeswijzer... 3 2. Begrippenkader... 4 3. Doel van het treasurystatuut...

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie