Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee"

Transcriptie

1 Voorstel voor Algemeen bestuur Vergaderdatum 15 april 2015 Onderwerp Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk B2015/u488 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener M. Bartels, P. Derksen M.D. Ottevanger Aard voorstel Bespreekstuk Vertrouwelijkheid Nee Routing Besluit Reactie portefeuillehouder 7 april 2015 Besluit dagelijks bestuur 7 april 2015 Besluit dagelijks bestuur 14 april 2015 Advies commissie Besluit algemeen bestuur 15 april 2015 De portefeuillehouder neemt het voorstel mee in het dagelijks bestuur van 7 april Op basis van mondelinge toelichting wordt besloten tot het opstellen van een AB-voorstel ter behandeling in de DB-vergadering op 14 april en AB-vergadering op 15 april. Niet mogelijk vanwege de uitzonderlijk korte termijn. I. Voorstel Samengevat wordt voorgesteld: in te stemmen met het voornemen van het dagelijks bestuur om over te gaan tot herstructurering van de geldleningenportefeuille; het dagelijks bestuur in 2015 eenmalig te machtigen om ten behoeve van de herstructurering van de geldleningenportefeuille, langlopende geldleningen af te sluiten tot een bedrag van 240 miljoen. II. Inleiding In uw vergadering van 26 november jl. heeft u bij de besluitvorming over de Programmabegroting het dagelijks bestuur gemachtigd om ter voorziening in de financieringsbehoefte geldleningen af te sluiten tot een bedrag van 83,8 miljoen. Dit bedrag bestaat uit enerzijds nieuwe aan te gane geldleningen en anderzijds uit een deel herfinanciering van de leningen die in 2015 aflopen. Daarnaast is het zo dat de komende zes jaren een relatief groot deel van de leningenportefeuille zal moeten worden geherfinancierd. Normaal gesproken gebeurt dit stapsgewijs per begrotingsjaar. Gezien de huidige historisch lage marktrente voor langlopende geldleningen is het momenteel opportuun om als waterschap in één keer over te gaan tot een herstructurering van een groot deel van de bestaande leningenportefeuille. Mede door de fusie tussen waterschap Regge en Dinkel en waterschap Velt en Vecht is een relatief omvangrijke langlopende geldleningenportefeuille ontstaan.

2 Deze omvat per 1 mei langlopende geldleningen (waarvan 72 afgesloten bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) en drie bij andere geldverstrekkers), met een restanthoofdsom van 321 miljoen. Op basis van een marktwaarde-overzicht van de NWB is bepaald dat in totaal 240 miljoen aan geldleningen in aanmerking komt voor herstructurering. Herstructurering houdt hierbij in dat geldleningen uit de portefeuille in één keer worden afgekocht tegen de zogeheten marktwaarde en een nieuwe lening wordt afgesloten. 1 De door de afkoop ontstane financieringsbehoefte wordt direct geherfinancierd via het afsluiten van een nieuwe langlopende geldlening met een looptijd van dertig tot vijftig jaar op lineaire basis tegen de geldende marktrente. III. Beoogd effect Door herstructurering van de leningenportefeuille worden de onderstaande voordelen verkregen: lagere jaarlijkse toekomstige rente-uitgaven c.q. rentelasten; lagere jaarlijkse toekomstige aflossingen; een evenwichtiger verloop van de te betalen financieringsuitgaven naar de toekomst toe; een nieuwe transparante en gecomprimeerde langlopende geldleningenportefeuille; er wordt een beter evenwicht verkregen tussen het moment waarop binnen een jaar de meeste belastinginkomsten worden ontvangen en het moment waarop de meeste financieringsuitgaven worden betaald. IV. Argumenten Binnen de leningenportefeuille is sprake van een grote diversiteit aan looptijden, rentepercentages en aflossingspatronen. De te betalen financieringskasstromen over de komende jaren vertonen geen evenwichtig verloop en is er gedurende het jaar sprake van onevenwichtigheid tussen het moment waarop het grootste deel van de belastinginkomsten wordt ontvangen en de betaling van uitgaande kasstromen. Een herstructurering c.q. herfinanciering van de leningenportefeuille leidt tot verbetering en tot financieel voordeel in de jaarlijkse rentelasten. Momenteel zijn de te betalen rentepercentages voor langlopende geldleningen met lange looptijden historisch gezien laag. De verwachting is dat de rente dit jaar niet veel verder meer zal gaan dalen. Een gunstig moment om tot herstructurering en herfinanciering van geldleningen over te gaan. Volgens de NWB zijn op dit moment meerdere waterschappen bezig met de herstructurering van hun leningenportefeuille. Voorgesteld wordt om een lineaire geldlening met een looptijd van dertig tot vijftig jaar af te sluiten. Een lineaire lening kent een lager rentepercentage dan andere lening soorten en zorgt er tevens voor dat de wettelijke renterisiconorm tijdens de gehele looptijd gelijkmatig wordt aangesproken vanwege jaarlijks te betalen gelijke aflossingen. Het lineair aflossen van de lening sluit ook goed aan bij de door het waterschap gehanteerde lineaire jaarlijkse afschrijvingsmethodiek. Het afsluiten van een geldlening met een looptijd van dertig tot vijftig jaar is aan te bevelen vanwege het lage te betalen rentepercentage van 2,15% tot 2,35% (indicatief) en het feit dat het renterisico over een lange periode wordt gereduceerd. De af te sluiten langlopende geldlening van 240 miljoen met betrekking tot de herfinanciering valt niet binnen de 83,8 miljoen, tot welk bedrag het algemeen bestuur het dagelijks bestuur heeft gemachtigd om in 2015 langlopende geldleningen af te mogen sluiten. 1 Deze marktwaarde betreft de optelsom van de contant gemaakte renteverschillen (verschil tussen de te betalen rente en de huidige rente) over de resterende looptijd van bestaande leningen en bijbehorende restant-hoofdsommen. Dit wordt ook wel agio genoemd. Contante waarde wil zeggen dat de toekomstige renteverplichtingen zijn gewaardeerd op de waarde van nu. 2

3 Daarom wordt hierbij aan het algemeen bestuur gevraagd om het dagelijks bestuur eenmalig te machtigen tot het aangaan van langlopende geldleningen, met als specifiek doel om te kunnen voorzien in de herfinancieringsbehoefte van 240 miljoen. Door het na de herfinanciering te betalen lagere rentepercentage van 2,15% tot 2,35% (indicatief) wordt ook een lager te hanteren renteomslag-percentage verkregen. Hierdoor wordt de aan de investeringen toe te rekenen bouwrente verlaagd. V. Risico s en kanttekeningen Gezien het forse financiële belang dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden. De doorlooptijd van nu tot het moment van besluit kan hierdoor lang zijn. Door het huidige grootschalige opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank is de verwachting dat het huidige lage renteniveau het komende jaar niet veel zal veranderen. Echter een plotselinge ontwikkeling, zoals een plotseling vertrek van Griekenland uit de Eurozone, kan hierin veranderingen aanbrengen. In plaats van de hoofdsom van 240 miljoen te herfinancieren en het te betalen agiobedrag à 39 miljoen te verwerken in de rente van de nieuwe af te sluiten langlopende lening, zou een alternatief kunnen zijn een herfinanciering van het totaal verschuldigde bedrag à 321 miljoen. Dit betreft dan de restant-hoofdsom, het agiobedrag en de te betalen rente. Ook kan worden gekozen voor herfinanciering van de restant hoofdsom à 240 miljoen en het via de liquide middelen betalen van het agiobedrag à 39 miljoen. Dit betekent dan dat er een bedrag van 39 miljoen in één keer ten laste van de reserves van het waterschap moet worden gebracht. Aangezien het merendeel van deze reserves reeds een toekomstige bestemming hebben, betekent dit op korte termijn een extra tariefsverhoging. In de praktijk worden deze opties amper of niet toegepast bij andere organisaties VI. Financiën Voorgesteld wordt om de restanthoofdsom à 240 miljoen per 1 mei 2015 te herfinancieren en het te betalen agiobedrag à 39 miljoen te verwerken in de rente van de nieuwe af te sluiten langlopende lening. Door herfinanciering van de geselecteerde huidige leningen loopt de NWB de bijbehorende jaarlijks te ontvangen rente over de resterende looptijden mis. Deze rente bedraagt gemiddeld 3,65% en is hoger dan de huidige kapitaalmarktrente. Hiervoor dient de NWB te worden gecompenseerd, hetgeen agio wordt genoemd. Dit agio wordt verdisconteerd in het toekomstige rentepercentage. Het huidige gemiddeld te betalen rentepercentage over de te herfinancieren leningen bedraagt 3,65%. Het te betalen rentepercentage (inclusief agio-compensatie) na de herfinanciering bedraagt 2,15% tot 2,35% (indicatief). Er ontstaat dus een voordelig renteverschil van circa 1,3% tot 1,5%. Op basis van deze gegevens resulteert de herstructurering in een financieel voordeel op de rentelasten voor de resterende acht maanden van 2015 van circa 1,5 miljoen tot 2 miljoen. Voor 2016 bedraagt het voordeel op de rentelasten 2 miljoen tot 3 miljoen. Doordat jaarlijks 1/30 e tot 1/50 e deel van de lening wordt afgelost, zal het voordeel naar toekomstige jaren geleidelijk afnemen. Dit is onder meer afhankelijk van de toekomstige rente ontwikkeling en het feit of de aflossing al dan niet moet worden geherfinancierd. De financiële effecten van de herfinanciering zullen worden meegenomen bij de 2 e begrotingswijziging 2015 en in de programmabegroting

4 VII. Communicatie Kernboodschap Binnen waterschap Vechtstromen wordt voorgesteld om tot herstructurering en herfinanciering van het grootste deel (75%) van de huidige langlopende geldleningenportefeuille over te gaan. De huidige te betalen rentepercentages voor langlopende geldleningen zijn historisch laag. Door het afsluiten van een lineaire langlopende geldlening met een looptijd van dertig tot vijftig jaar worden toekomstige renterisico s voor het waterschap verminderd en de te betalen rentelasten de komende jaren structureel verlaagd. Er wordt een transparante langlopende geldleningenportefeuille verkregen met een gering aantal leningen. Daarnaast wordt een beter evenwicht verkregen tussen het moment waarop de meeste belastinginkomsten en de meeste financieringsuitgaven worden verricht. VIII. Uitvoering De onderstaande stappen voldoen aan de richtlijnen, zoals vastgesteld in het Treasurystatuut waterschap Vechtstromen door het dagelijks bestuur op 9 december 2014: Dit voorstel is voorgelegd aan de ambtelijke Treasurycommissie, welke een positief advies heeft uitgebracht. De verantwoordelijke portefeuillehouder financiën, wordt conform het Treasurystatuut, gevraagd in te stemmen met de uit te brengen offerte. IX Bijlage(n) AB-besluit. 4

5 Besluit herstructurering geldleningportefeuille Vechtstromen Kenmerk: B2015/u488 Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het advies d.d. 14 april 2015, kenmerk B2015/u488; gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet; gelet op de artikelen 7 en 10 van de verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie waterschap Vechtstromen, in combinatie met het Treasurystatuut waterschap Vechtstromen; BESLUIT I. in te stemmen met het voornemen van het dagelijks bestuur om over te gaan tot herstructurering van de geldleningenportefeuille; II. het dagelijks bestuur in 2015 eenmalig te machtigen om ten behoeve van de herstructurering van de geldleningenportefeuille, langlopende geldleningen af te sluiten tot een bedrag van 240 miljoen. Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 15 april Het algemeen bestuur, dr. S.M.M. Kuks, watergraaf drs. O. Dijkstra, secretaris 5

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 IXA Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2011 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN NATIONALE SCHULD (IXA) Aangeboden 16 mei 2012 kst-33240-ixa-1 ISSN

Nadere informatie

In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de ontwikkelingen in de portefeuille en van de renteinkomsten

In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de ontwikkelingen in de portefeuille en van de renteinkomsten Nieuwegein f~., \..--- '.,. I..._ ' 28-3 Aan de leden van de commissie ABZ Onderwerp: Strategienota treasury 27-2 Datum 18 december 27 Portefeuillehouder: B.J. Lubbinge Afdeling:~ Financiën Bijlagen: 5

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015

Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015 Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Status treasurystatuut en doel treasury... 4 1.1 Doel van het treasurystatuut... 4 1.2 Doel van treasury...

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept)

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015 Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOELSTELLING

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Ds. Pierson Stichting voor VO op 20 december 2004 en herzien op 15 december 2008 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 TREASURYSTATUUT 2014 Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Wettelijke kaders... 3 1.3 Stadsregionale kaders... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Aanleiding In december 2013 is de wijziging van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

introductie rentemanagement

introductie rentemanagement introductie rentemanagement rentemanagement Rentemanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. De vermogensmarkt 1.2. De rente 1.3. Wat bepaalt de rente? 1.4. Rentemanagement 2

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7 TREASURY STATUUT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Treasury Beleid 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Goedkeuring en wijziging 4 2.3 Financieringsbeleid 5 2.4 Aanwenden van (tijdelijk) overtollige middelen

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011 Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011 Leeuwarden, 16 maart 2011 Inhoud Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Samenvatting treasuryproces 6 2.1. Financieren 2.2. Beleggen 2.3. Rentemanagement

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Financiering Circulus 1- Notagegevens Notanummer 362030 Datum 23-6-2010 Programma: 05. Milieu Portefeuillehouder Weth. Ahne Weth.

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt R. Smits, F. vd Berg.

Nadere informatie

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen 1. Inleiding Ontwikkelingen rond de rente die pensioenfondsen moeten hanteren bij het berekenen van hun toekomstige verplichtingen, hebben

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN Besluit college d.d.: 01-06-2007 Raadsmededeling d.d. 08-06-2007 Presidium d.d: 15-08-2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en bevoegdheden

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN

BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN Begripsbepalingen Artikel 1 Van de in deze verordening gehanteerde begrippen zijn de volgende omschrijvingen te geven: Algemeen bestuur Beleggen Contractrente/rendement

Nadere informatie

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 1 2 Pagina Inleiding 5 TREASURYSTATUUT Wettelijk kader 6 Treasuryfunctie 8 Kasbeheer 9 Geldstromen Saldo- en liquiditeitenbeheer Beleggen en Financieren 10

Nadere informatie

AB 01-07-2014 Agendapunt 6

AB 01-07-2014 Agendapunt 6 B 01-07-2014 gendapunt 6 WTERSCHPSBLD 2014, NUMMER 014 BIJL.: 1 Sittard, 22 april 2014 N HET LGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Voorstel Het Treasurystatuut 2014 vaststellen. anleiding In

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie