Hoogheemraadschap van Delfland NOTA TREASURYBELEID. Versie: 1.0 Datum: 25 november Nota Treasurybeleid 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoogheemraadschap van Delfland NOTA TREASURYBELEID. Versie: 1.0 Datum: 25 november 2008. Nota Treasurybeleid 1"

Transcriptie

1 NOTA TREASURYBELEID Versie: 1.0 Datum: 25 november 2008 Nota Treasurybeleid 1

2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Rapportages 3 3 Liquiditeitsprognoses 4 4 Uitgangspunten financiering 4 5 Geldleningen 5 6 Kasbeheer 6 7 Kredietfaciliteit Nederlandse Waterschapsbank 7 8 Rentevisie 8 9 Risicobeheer 8 10 Beleggingen 8 Nota Treasurybeleid 2

3 1. Inleiding De uitgaven en inkomsten van het waterschap lopen niet synchroon in de tijd. Het waterschap moet soms geld lenen om tijdig betalingen te kunnen verrichten, soms heeft ze (tijdelijke) overtollige liquide middelen. Ook moeten investeringen gefinancierd worden; in korte tijd worden uitgaven gedaan die pas over een veel langere (afschrijvings)periode in de begroting zijn opgenomen. Doel van het financierings- c.q. treasurybeleid is om de (rente)kosten die samenhangen met dit financieren zo laag mogelijk te houden, de renteopbrengsten zo hoog mogelijk te doen zijn en daarbij zo weinig mogelijk risico s te lopen. Op 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) in werking getreden. In deze wet zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. De uitgangspunten op het gebied van het financieringsbeleid zijn vastgelegd in een Treasurystatuut, welke door de Verenigde Vergadering is vastgesteld op 25 april Op 9 oktober 2008 is het Treasurystatuut laatstelijk gewijzigd. In het Treasurystatuut zijn de doelstellingen voor Delfland vastgelegd, welke onverkort van toepassing blijven. Hierin zijn eveneens opgenomen de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties, de bijbehorende informatievoorziening en de richtlijnen voor de limieten voor de korte en lange financieringsmiddelen. De uitwerking hiervan is vastgelegd in het zogenaamde Treasury protocol Delfland. Naast het Treasurystatuut dient, op grond van de Wet Fido, in zowel de begroting als de jaarrekening een financieringsparagraaf te worden opgenomen. Dit vormt een belangrijk instrument voor het sturen en beheersen van, verantwoorden over en toezicht houden op de financieringsactiviteiten van Delfland. In de VV van 9 oktober 2008 is de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap van Delfland (VBV) vastgesteld. In artikel 11 en 15 van de VBV is bepaald dat het college van D&H voorstellen doet aan de VV die zijn gericht op een volledig en actueel beleid van het waterschap ten aanzien van financiering. Dit heeft geresulteerd in deze Nota Treasurybeleid. 2. Rapportages In de jaarlijkse begroting is een financieringsparagraaf opgenomen waarin uiteengezet wordt hoe het treasurybeleid in het begrotingsjaar vorm gegeven zal gaan worden. In de paragraaf zal o.a. op de volgende onderwerpen worden ingegaan (artikel 15 Treasurystatuut): - interne en externe ontwikkelingen (wetgeving, geld- en kapitaalmarkt etc.) - vermogensbehoefteplanning - leningenportefeuille - kasgeldlimiet - renterisiconorm - liquiditeitsprognose - visie op de renteontwikkeling - risicobeheer Gedurende het jaar zal in de bestuursrapportages worden gerapporteerd (artikel 16 Treasurystatuut) over de realisatie van het treasurybeleid, waarbij tevens een verschillenanalyse zal worden gemaakt. Bij de tussentijdse rapportages zal ook ingegaan worden op ontwikkelingen van de onderwerpen die in de treasuryparagraaf van de begroting zijn opgenomen. Nota Treasurybeleid 3

4 Bij afsluiting van het boekjaar zal in de jaarrekening in de financieringsparagraaf verantwoording worden afgelegd over het treasurybeleid van het afgelopen jaar (artikel 17 Treasurystatuut). Alle onderwerpen zullen daarbij weer de revue passeren. De verschillenanalyse maakt ook onderdeel uit van de verantwoording bij de jaarrekening. 3. Liquiditeitsprognose Delfland ziet de komende jaren omvangrijke investeringen op zich af komen. Om het financieringsbeleid hierop af te kunnen stemmen bestaat de behoefte om de (verwachte) toekomstige financieringsbehoefte in kaart te brengen door middel van een meerjarige liquiditeitsprognose. Met behulp van een dergelijke prognose krijgt Delfland meer grip op de kasstromen en de daarmee samenhangende risico s, terwijl tevens een betere beheersing van de financiële positie en de renterisico s mogelijk wordt. Jaarlijks wordt voor het vervaardigen van de begroting een liquiditeitsprognose opgesteld (artikel 2 Treasurystatuut). Deze prognose geeft inzicht in de financieringsbehoefte van het komende jaar. Het opstellen van de liquiditeitsprognose is een proces dat continu aandacht en actualisatie vereist. De prognose van de uitgaven en inkomsten voor het begrotingsjaar geschiedt op maandelijkse basis. Dit betekent tevens dat maandelijks actualisatie plaatsvindt en dat maandelijks verschillen worden geanalyseerd. Rapportage vindt plaats bij de bestuursrapportages. De liquiditeitsplanning voor de meerjarenbegroting wordt ook continu geactualiseerd. Deze prognose zal gelet op de grotere onzekerheid van de planning- op jaarbasis worden bijgehouden. Het streven is om te komen tot een planning voor het tweede jaar van de meerjarenbegroting op kwartaalbasis. Om te bewerkstelligen dat er een betrouwbare meerjarige liquiditeitsprognose komt, dient zowel van ontwikkelingen van de investeringsplannen als van de reguliere exploitatie een goede financiële planning te worden opgesteld. Dit betekent dat elke investeringsaanvraag dient te zijn voorzien van een voorcalculatie, waarbij tevens een planning dient te worden verstrekt van het uitgaven- en inkomstenpatroon (subsidies). Aangezien de uiteindelijke financieringsbehoefte vooral wordt bepaald door het tempo waarin voorgenomen investeringen worden gerealiseerd wordt de liquiditeitsprognose maandelijks geoptimaliseerd. De betrouwbaarheid van de liquiditeitsprognose is echter ook sterk afhankelijk van het uitgaven- en inkomstenpatroon van de reguliere exploitatie. Met name de belastinginkomsten spelen hierin een prominente rol. Aan een verdere verfijning van het in kaart brengen van de exploitatieuitgaven en inkomsten zal aandacht worden besteed. 4. Uitgangspunten financiering Het treasurybeleid van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft als voornaamste doelstelling het beheersen van financiële risico s en het minimaliseren van de rentekosten van de aangetrokken of nog aan te trekken financiële middelen (artikel 3 Treasurystatuut). Voor het aantrekken van financiële middelen geldt dat matching het uitgangspunt is. Dit houdt in dat zoveel mogelijk vaste activa gefinancierd wordt met langlopende middelen en vlottende activa met kortlopende middelen. Bij de financieringsactiviteiten zal, teneinde te voorzien in de vermogensbehoefte, zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van kort geld. Hierbij kan gedacht worden aan rekeningcourantkrediet en kas- of daggeldleningen. De reden om juist op deze wijze te financieren is gelegen in het feit dat de te betalen rente voor kort geld over het algemeen lager is dan die voor lang geld. Bovendien kunnen fluctuaties zorgen voor een situatie met een overschot aan Nota Treasurybeleid 4

5 liquide middelen. Het maximum dat op deze wijze gefinancierd mag worden, wordt gevormd door de kasgeldlimiet. Deze kasgeldlimiet is gelimiteerd tot 23% van het bedrag van de begroting. Wanneer er bij optimale benutting van de kasgeldlimiet nog niet volledig in de vermogensbehoefte is voorzien, resteert de mogelijkheid tot het aantrekken van lang geld. Indien aannemelijk kan worden gemaakt dat dit tekort aan financieringsmiddelen van tijdelijke aard is, kan en zal bij de provincie (voor één of meerdere kwartalen) ontheffing worden gevraagd zodat nog niet tot het aantrekken van een langlopende geldlening hoeft te worden overgegaan. Wanneer toch blijkt dat een langlopende geldlening aangetrokken dient te worden, zal de meerjarige liquiditeitsplanning in ogenschouw worden genomen om te voorkomen dat Delfland (tijdelijk) overliquide zal geraken. Overigens heeft Delfland niet de intentie de kasgeldlimiet maximaal te benutten. Er wordt continu gestreefd naar een saldo van maximaal 15 miljoen euro negatief, omdat er sprake is van een structurele behoefte aan vreemd vermogen, waardoor het renterisico op kortlopende financiering groter wordt. Op het moment dat duidelijk is welk bedrag structureel benodigd is als financieringsmiddel zal omzetting plaatsvinden naar langlopende geldleningen. Mocht op basis van de liquiditeitsprognose blijken dat in de toekomst op enig moment geld aangetrokken moet gaan worden dan kan wél voorafgaand aan dat moment reeds een positie ingenomen worden, indien blijkt dat de marktrente lager is dan de omslagrente waarmee is gerekend in de beleidsbegroting of de verwachting is dat de rente zal gaan stijgen. Voor de overige uitgangspunten wordt verwezen naar het treasurystatuut. 5. Geldleningen Bij het opnemen van langlopende geldleningen dient onder andere bepaald te worden voor welke looptijd en welke aflossingsvorm gekozen wordt. De looptijd van de aan te trekken lening wordt afgestemd op de meerjarige liquiditeitsprognose. De keuzemogelijkheden voor de aflossingsvorm zijn een fixelening, een lineaire lening of een annuïtaire lening. Een fixelening is een lening waarbij aflossing éénmalig plaatsvindt aan het eind van de looptijd van de lening. Hiervoor wordt gekozen indien er een continue financieringsbehoefte is van een bedrag gedurende de gehele termijn. Bij een lineaire lening wordt de opgenomen geldlening in jaarlijks gelijke bedragen afgelost. De keuze hiervoor is gebruikelijk indien de financieringsbehoefte geleidelijk afneemt. Dit is bijvoorbeeld het geval door afschrijving op investeringen waarvoor de geldlening aangetrokken is. Bij een annuïtaire lening is het jaarlijkse bedrag van aflossing en rente gedurende de gehele looptijd van de geldlening gelijk. Dit betekent dat het rentebedrag in het eerste jaar hoog is en het aflossingsbedrag laag. Het rentebedrag zal daarna vervolgens jaarlijks dalen met een gelijktijdige toename van het aflossingsbedrag. De keuze voor dergelijke leningen is gebruikelijk indien ook de afschrijvingen op investeringen op annuïtaire basis geschiedt. Delfland heeft in haar leningenportefeuille alleen fixeleningen. Hoewel afschrijving op investeringen op lineaire basis plaatsvindt heeft Delfland een continu oplopende financieringsbehoefte. Dit wordt veroorzaakt door het omvangrijke investeringsplan en de tekorten op de exploitatiebegroting die gefinancierd moeten worden. De keuze voor het aantrekken van fixeleningen is daardoor ook te verklaren. De rentepercentages van lineaire geldleningen liggen over het algemeen op een (iets) lager niveau dan die van fixeleningen. Bij nieuw aan te trekken leningen zal dan ook altijd de afweging worden gemaakt welke aflossingsvorm de voorkeur heeft. Nota Treasurybeleid 5

6 Delfland heeft een omvangrijke portefeuille van opgenomen langlopende geldleningen. Bij het afsluiten van geldleningen kan het rentepercentage voor een aantal jaren worden vastgelegd of voor de gehele looptijd van de op te nemen geldlening. Bij af te sluiten geldleningen kan ook de mogelijkheid aanwezig zijn van vervroegde aflossing. Herfinanciering van deze geldleningen kan dan een lucratieve optie zijn. In het verleden werd regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid aangegane geldleningen vervroegd af te lossen, waarbij ze omgezet werden in leningen met een lager rentepercentage. Voor de thans aanwezige langlopende geldleningen is het contractueel niet meer mogelijk deze vervroegd af te lossen. Van de leningenportefeuille zal jaarlijks worden vastgesteld of vervroegde aflossing van geldleningen mogelijk is en of herfinanciering te overwegen valt. Bij het aantrekken van een lening op de kapitaalmarkt wordt eerst een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt vastgelegd: beoogde bankpartijen, tijdsplanning, te lenen bedrag, soort lening, de looptijd, mogelijke rente herzieningsdata, alsmede een inschatting van de te realiseren rente. Zoals reeds in het treasurystatuut opgenomen is, zal in geval van het aantrekken van geldleningen tenminste bij 3 financiële instellingen een offerte worden aangevraagd. Hierbij geldt eveneens dat, indien de aan te trekken geldleningen het in de financieringsparagraaf van de begroting genoemde bedrag te boven gaan, de Verenigde Vergadering van tevoren dient te worden geïnformeerd. 6. Kasbeheer Kasbeheer betreft het beheer van de dagelijkse geldstromen en het saldo- en liquiditeitenbeheer voor de korte termijn. Bij het geldstromenbeheer wordt ernaar gestreefd de kosten tot een minimum te beperken door maximaal te profiteren van positieve saldi en te zorgen voor zo laag mogelijke rente- en transactiekosten. Dit zal worden geëffectueerd door een efficiënte inrichting van de interne werkprocessen, het betalingsverkeer en een optimaal gebruik van de diensten van de huisbankier. Het relatiebeheer met financiële instellingen verdient grote aandacht om op de hoogte te blijven van nieuwe producten en diensten. Het saldo- en liquiditeitenbeheer richt zich op het minimaliseren van de rentekosten van kortlopende geldleningen en het optimaliseren van het renteresultaat op liquiditeitsoverschotten. Voor het aantrekken en uitzetten van gelden voor de periode van maximaal één jaar wordt de omvang van de transacties bepaald op basis van een adequate liquiditeitsplanning tot de eerstvolgende te verwachten transactie. De hoofdbankrekening bij de Nederlandse Waterschapsbank fungeert als concentratiepunt. Bij de Nederlandse Waterschapsbank wordt ook een bankrekening aangehouden voor de belastinginkomsten. Het saldo van deze rekening wordt dagelijks afgestort naar de hoofdbankrekening. Naast beide bankrekeningen bij de NWB wordt er nog een bankrekening aangehouden bij de ING Bank en een girorekening bij de Postbank (met een aantal subrekeningen). Beleidsuitgangspunt t.a.v. de rekeningstructuur en het gebruik hiervan is om de kosten voor Delfland te beperken. Dit wordt bereikt door het vermijden van hoge transactiekosten, onvoordelige debet-/creditsaldi op diverse rekeningen en verlies van valutadagen. Saldi worden daarom afgestort naar de hoofdrekening bij de NWB. Alle betalingen lopen via de hoofdrekening, alsmede de geld- en kapitaalmarkttransacties. Nota Treasurybeleid 6

7 De berekening van de financieringsbehoefte (financieringstekort of overschot) geeft slechts indicatief aan of het aangaan van vaste geldleningen al dan niet noodzakelijk wordt. Een eventuele behoefte aan financieringsmiddelen wordt in eerste instantie gedekt door het opnemen van kasgeld, via de rekening-courantverhouding met de NWB en door middel van de reserves en voorzieningen (eigen financiering). Beleid is om een overschot aan liquide middelen uit te zetten op deposito bij een financiële instelling met minimaal een A-rating. In een situatie van een tekort aan financieringsmiddelen is het beleidsuitgangspunt om dit in eerste instantie kort te financieren via de kredietfaciliteit in de rekening-courant bij de Nederlandse Waterschapsbank. Dit heeft te maken met het gegeven dat kortlopende financiering over het algemeen goedkoper is dan langlopende financiering. Bij een dreigende langdurige overschrijding van de kortlopende financieringslimiet wordt, gebruik makend van de liquiditeitsprognose, overgegaan tot het aantrekken van kapitaalmarktleningen. In een situatie van een overschot van financieringsmiddelen wordt op basis van de liquiditeitsprognose bepaald hoe lang de overschotsituatie zal duren. Afhankelijk van de geldende rentepercentages van de rekening-courant en deposito zal het overschot in de geldmarkt worden uitgezet teneinde het rendement te maximaliseren. In alle gevallen geldt dat voor het afsluiten van geldmarkttransacties minimaal 3 offertes worden opgevraagd. Gelden worden alleen uitgezet bij partijen die niet als risicovol te boek staan en minimaal een A-rating hebben. Onderdeel van het kasbeheer wordt gevormd door het tijdig opleggen en innen van belastingvorderingen. Daar waar vorderingen niet tijdig betaald worden, wordt dwanginvordering toegepast. Om het geldstromenbeheer te optimaliseren worden betalingsdata indien mogelijk afgestemd op te verwachten ontvangsten. Alle geldstromen vinden over het algemeen plaats bij de NWB. Hiermee worden extra bankkosten zoveel mogelijk voorkomen. Om dit te bewerkstelligen zal afstemming plaats moeten vinden tussen Belastingen en de Financiële Administratie. 7. Kredietfaciliteit Nederlandse Waterschapsbank Jaarlijks verzoekt de Nederlandse Waterschapsbank om aan te geven op welk maximumkrediet Delfland voor het komende kalenderjaar de kredietlimiet vast wil laten stellen. Een ruime kredietlimiet biedt de mogelijkheid om fluctuaties in inkomsten en uitgaven op te vangen. De ervaring leert dat dergelijke fluctuaties zich voordoen. De kredietlimiet kan worden vastgesteld op een bedrag dat hoger ligt dan de toegestane kasgeldlimiet. Het vaststellen van de kredietlimiet op een bedrag dat lager ligt dan de kasgeldlimiet betekent dat een overschrijding van de kasgeldlimiet wordt uitgesloten. Bovendien wordt er continu gestreefd naar een saldo van maximaal 15 miljoen negatief. Afhankelijk van de renteontwikkelingen zal telkens moeten worden bekeken of kortlopende dan wel langlopende financiering de voorkeur heeft. Om een overschrijding van de kasgeldlimiet uit te sluiten en omdat de kasgeldlimiet meer dan 50 miljoen bedraagt is het uitgangspunt om een kredietlimiet aan te vragen lager of gelijk aan het bedrag van de kasgeldlimiet. Nota Treasurybeleid 7

8 8. Rentevisie In het Treasurystatuut (artikel 19) is opgenomen dat de rentevisie tenminste éénmaal per half jaar wordt geactualiseerd op basis van de rentevisie van enkele financiële instellingen. De rentevisie zal vervolgens worden gebruikt bij het bepalen van het moment van lenen of beleggen. Maandelijks zullen rentevisies van een aantal financiële instellingen worden uitgedraaid. Op basis van deze visies zal periodiek een rentevisie voor Delfland worden opgesteld. De rentevisies zullen worden opgenomen in de begroting, de burap s en de jaarrekening. 9. Risicobeheer Voor het aantrekken en opnemen van geldleningen is voor Delfland gekozen voor een laag risicoprofiel (zie artikel 8 Treasurystatuut). De risico-attitude van het Hoogheemraadschap van Delfland houdt in dat er géén risicovolle posities ingenomen worden en dat er niet gespeculeerd wordt op verwachte rentewijzigingen, koersverschillen of valutaschommelingen in de toekomst. Bovendien worden leningen slechts verstrekt uit hoofde van de publieke taak en aan partijen die voldoen aan de in het Treasurystatuut (artikel 11) genoemde criteria. Overtollige middelen worden conform het Treasurystatuut zonder overmatige risico s uitgezet bij financiële instellingen met minimaal een A-rating. Aangezien deze beleggingen minimaal in waarde fluctueren, kunnen zowel de krediet- als de koersrisico s als nihil worden beschouwd. De renterisico s op de vaste schuld worden ingekaderd middels de renterisiconorm. Het renterisico op de vaste schuld kan worden berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden (herfinanciering), en door te bepalen voor welk deel van de vaste schuld een wijziging van de rente op basis van de leningvoorwaarden niet kan worden beïnvloed (renteherziening). Jaarlijks mogen de renterisico s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering slechts veroorzaakt worden door maximaal 30% van het begrotingstotaal (met ingang van 2009). Het doel is op deze wijze spreiding te krijgen in de rentetypische looptijden in de leningenportefeuille, waardoor een verandering in de rente vertraagd doorwerkt in de rentelasten. Valutarisico s worden uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken of aan te gaan in euro s. Het debiteurenrisico wordt geminimaliseerd door vorderingen tijdig uit handen te geven aan de deurwaarder. 10. Beleggingen De beleggingsportefeuille van Delfland is niet groot van omvang. Bewaking ervan heeft continue aandacht, waarbij ook hier het uitsluiten van risico s een belangrijke voorwaarde is. Het uitzetten van financieringsmiddelen dient plaats te vinden op een verantwoorde en rendementvolle wijze. Delfland voert een terughoudend beleid met betrekking tot de deelname in het maatschappelijk kapitaal van private ondernemingen. Deelname komt altijd voort uit het publiek belang (zie paragraaf Verbonden partijen). Het behalen van een hoog rendement over deelnemingen is geen doel maar een bijkomend effect. In het geval aandelen vrij verhandelbaar zijn of worden zal een afweging plaatsvinden of deelname gecontinueerd moet worden of dat verkoop een goede optie is. Nota Treasurybeleid 8

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering Paragraaf Financiering De Financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de wet Fido, per 1 januari 2001 verplicht gesteld. Het doel is om de raad op deze wijze beter te informeren

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1).

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1). Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 031 Naam Besluit Financieringsstatuut gemeente Nijmegen Publicatiedatum 2 maart 2011 Opmerkingen - Besluit van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Financieringsstatuut

Financieringsstatuut Financieringsstatuut 2010-2014 Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - De RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, waarbij een openbaar lichaam is ingesteld - Dat voor genoemd openbaar lichaam regels

Nadere informatie

Treasurystatuut Nordwin College

Treasurystatuut Nordwin College Treasurystatuut Nordwin College Vastgesteld bij RvT-besluit 24 november 2016 Treasurystatuut van Nordwin College gevestigd te Leeuwarden Het treasurystatuut kent de volgende opbouw: 1. inleiding 2. uitgangspunten,

Nadere informatie

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 TREASURYSTATUUT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Het algemeen bestuur van Avri; gelet op de Financiële

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 14 van de financiële verordening 2015 en de Wet financiering decentrale overheden; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

Treasurystatuut 2010

Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 gemeente Dalfsen 2 INHOUDSOPGAVE 1 Treasurystatuut...5 2 Doelstellingen treasuryfunctie...5 3 Uitzettingen en garanties...5 3.1 Uitzettingen en garanties uit hoofde

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 62513 10 juli 2015 Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Nadere informatie

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6 2.7 Financiering Algemeen Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de wet Financiering Decentrale

Nadere informatie

PARAGRAAF FINANCIERING ALGEMEEN

PARAGRAAF FINANCIERING ALGEMEEN PARAGRAAF FINANCIERING ALGEMEEN Inleiding Het doel van deze paragraaf is om u te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. Treasury is het besturen en beheersen van,

Nadere informatie

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET TREASURYBELEID... 3 2.1. Beleids- en verantwoordingscyclus...3

Nadere informatie

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Besluit: Vaststellen Treasurystatuut 2015 Intrekken van het Treasurystatuut 2010 Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling

Nadere informatie

Toelichting op het statuut

Toelichting op het statuut Toelichting op het statuut In dit treasurystatuut wordt het treasurybeleid van de gemeente op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2015-2018. De uiteenzetting

Nadere informatie

3.4 Paragraaf Financiering

3.4 Paragraaf Financiering 3.4 Paragraaf Financiering 3.4.1 Inleiding In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn risicobeheer (met name rente en kredietrisico),

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Treasurystatuut TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Burgemeester en wethouders van Helmond, Gelet op artikel 212 Gemeentewet en artikel 14, vierde lid, van de Verordening op de uitgangspunten voor het

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 23017 20 maart 2015 Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd 1 Inhoudsopgave 2 Uitgangspunten en doelstellingen Uitgangspunten Het treasurybeleid maakt

Nadere informatie

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse 4.4 Financiering 4.4.1 Inleiding De kaders voor het beleid van de gemeente Spijkenisse ten aanzien van de treasuryfunctie liggen wettelijk vast in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Deze

Nadere informatie

PARAGRAAF 3. Financiering. Begroting 2011 Paragraaf 3 Financiering

PARAGRAAF 3. Financiering. Begroting 2011 Paragraaf 3 Financiering PARAGRAAF 3 Algemeen Basis vormt de wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het doel van deze wet is het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden

Nadere informatie

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09 Publicatieblad Elektronisch uitgegeven Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 6 Uitgifte: 17 januari 2013 Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 28-01-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) - Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Versie Wijzigingen Status

Versie Wijzigingen Status Treasury Statuut Versie Wijzigingen Status versie 2.0 Goedgekeurd RvT 9 oktober 2015 Vastgesteld RvB 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLINGEN EN KADERS TREASURY 3 3. TREASURY OPBOUW

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; b e s l u i t : vast te stellen het Treasurystatuut gemeente Haren 2014 Artikel 1 Begrippenkader In

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS. Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de

Nadere informatie

Treasurystatuut. Treasurystatuut

Treasurystatuut. Treasurystatuut Treasurystatuut Treasurystatuut 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 2 3. Uitzettingen en garanties 3 3.a. Uitzettingen en garanties uit hoofde van de publieke taak 4 3.b. Uitzettingen

Nadere informatie

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting.

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting. Treasury Statuut Inleiding Algemeen Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities

Nadere informatie

Renteverloop 1 jul jun 2017

Renteverloop 1 jul jun 2017 3.4 Paragraaf Financiering Inleiding In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn risicobeheer (met name rente en kredietrisico), de

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden. Nr. 57 23 januari 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (statuut ingevolge artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet financiering decentrale overheden over de kaders voor

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen.

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. College Onderwerp: V200900783 Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. Samenvatting Vooral door de herfinanciering van bestaande leningen

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

3.4. Financiering Algemeen

3.4. Financiering Algemeen 3.4. Financiering In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn onder andere risicobeheer (met name rente en kredietrisico), de financieringspositie,

Nadere informatie

Treasurystatuut 2018

Treasurystatuut 2018 Treasurystatuut 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstelling en richtlijnen 3 2.1 Doelstelling 3 2.2 Richtlijnen algemeen 3 2.3 Richtlijnen voor het aantrekken van langlopende financiering 4 2.4 Richtlijnen

Nadere informatie

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Treasurystatuut gemeente Eersel Inhoud Inleiding... 2 Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Risicobeheer... 3 Algemeen Renterisicobeheer Koersrisicobeheer Kredietrisicobeheer

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020 November 2014 Inleiding... 3 Begrippenkader

Nadere informatie

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005 Presentatie Treasury FEO 11 juli 2005 2 Treasury Het proces van plannen, bewaken en sturen van (toekomstige) geldstromen met als doel: Tijdige beschikbaarheid van middelen Optimaliseren van kosten en opbrengsten

Nadere informatie

Advies: Kennis te nemen van de treasuryrapportage 2014 inclusief de geactualiseerde liquiditeitsprognose 2014-2015.

Advies: Kennis te nemen van de treasuryrapportage 2014 inclusief de geactualiseerde liquiditeitsprognose 2014-2015. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 25 september 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): B.Duindam, V. Griessler,

Nadere informatie

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2014d. 18 februari 2014 Treasurystatuut gemeente Korendijk 2015 Inhoudsopgave Inleiding. Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2. Risicobeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten) 2 2.1.

Nadere informatie

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Wet financiering decentrale overheden (Wet FiDO) en de Financiële verordening Veiligheidsregio

Nadere informatie

Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden

Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden Versie 08-10-2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Doel financieringsstatuut... 3 1.2 Wettelijke voorschriften... 3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN MET FINANCIERING

Nadere informatie

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE 1. Inleiding Dit treasurystatuut geeft de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie. Het gaat om de beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Onderwerp : Mandaatbesluit herfinanciering leningen

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne Treasurystatuut Gemeente Westvoorne Begrippenkader en doelstellingen treasurystatuut...3 Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook Noorwegen, IJsland

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Vergadering : 15 maart 2016 Agendapunt : 4. Onderwerp : Mandaatbesluit herfinanciering leningen 2017 t/m 2023 Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Informatie bij : H.W.C.

Nadere informatie

PARAGRAAF 4 : FINANCIERING

PARAGRAAF 4 : FINANCIERING PARAGRAAF 4 : FINANCIERING Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid van de gemeente voor de treasuryfunctie

Nadere informatie

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2 Treasurystatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

Treasurystatuut 2014 d.d. 18 februari 2014

Treasurystatuut 2014 d.d. 18 februari 2014 0 Treasurystatuut 2014 d.d. 18 februari 2014 Inhoudsopgave Inleiding. 2 Beleidsregels 2 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2. Risicobeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten). 2 2.1. Renterisicobeheer.

Nadere informatie

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut.

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut. Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015 Treasury statuut Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Verantwoording... 3

Nadere informatie

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr.

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr. Financieringsmemo juni 2015 nr. Aan: Treasurycommissie Van: Arjan van de Wetering Datum: 15 juni 2015 Onderwerp: Herfinanciering leningen Afschrift aan: vul in Probleemstelling: Eind juni moeten een vaste

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Treasurystatuut Aqualysis 2014

Treasurystatuut Aqualysis 2014 Treasurystatuut Aqualysis 2014 Het algemeen bestuur van Aqualysis, gezien het voorstel van @@ d.d. @@; gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur; artikel 50 e van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING Gemeente Leiderdorp

PROGRAMMABEGROTING Gemeente Leiderdorp PROGRAMMABEGROTING 2018 Gemeente Leiderdorp Paragraaf 4: Financiering Inleiding In de paragraaf financiering wordt de financieringsfunc e van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2018-2021.

Nadere informatie

Treasury Statuut Brandweer Brabant Noord

Treasury Statuut Brandweer Brabant Noord AGP Treasury Statuut Brandweer Brabant Noord Regels voor treasury voor Brandweer Brabant-Noord op grond van artikel 17 Financiële Verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord zoals vastgesteld door het Dagelijks

Nadere informatie

Treasurystatuut provinde Flevoland 2014

Treasurystatuut provinde Flevoland 2014 2014/05 Nummer 1580164 Treasurystatuut 2014 li li li l Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 136 van de Provinciewet bekend dat Provinciale Staten in hun vergadering

Nadere informatie

Schuldpositie gemeente Purmerend. Presentatie commissie AZ 15 mei 2017

Schuldpositie gemeente Purmerend. Presentatie commissie AZ 15 mei 2017 Schuldpositie gemeente Purmerend Presentatie commissie AZ 15 mei 2017 Enkele cijfers Omvang langlopende schuld ultimo 2016: 284 mln Waarvan doorgeleend aan derden 20 mln Betaalde rente in 2016: 7,2 mln

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

Programmabegroting Versie:

Programmabegroting Versie: Programmabegroting 2018 Versie: 4.0.0.0.0.0 3.2.4 Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiden uiteengezet voor de jaren 2018-2021. Dit gebeurt

Nadere informatie

In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld:

In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld: Memorie van toelichting Fiancieringsstatuut 2015 Memorie van toelichting Financieringsstatuut 2016 Inleiding: In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld:

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciale staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciale staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 april 2010, nr. 2010-26260, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland inzake vaststelling van het Financieringsstatuut

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. 5 gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

Treasurystatuut Brandweer Brabant-Noord

Treasurystatuut Brandweer Brabant-Noord AGP 9 ABVRBN 20141112 Bijlage 6 C. Treasurystatuut Brandweer Brabant-Noord Regels voor treasury voor Brandweer Brabant-Noord op grond van artikel 18 Financiële Verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) De raad van de gemeente Almere, Gelet op artikel 212, tweede lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen het navolgende treasurystatuut welk statuut in nauwe samenhang met de Wet

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Treasurystatuut Dynamiek Scholengroep 1. Verantwoording Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere

Nadere informatie

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 9 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT 4.1 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT Financiën nvt 15 december 2010 4.1 Treasurystatuut Financiën/Treasurystatuut Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Verantwoording 3 2. Doelstelling

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432 Treasurystatuut Gemeente Nuth 2009 Vastgesteld door de raad van de gemeente Nuth op 14 juli 2009 Inwerkingtreding 15 juli 2009 Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 FIN/2009/9432

Nadere informatie

Wettechnische informatie. Gegevens van de regeling. Rijnland 2014. Citeertitel Treasurystatuut Holland Rijnland 2014.

Wettechnische informatie. Gegevens van de regeling. Rijnland 2014. Citeertitel Treasurystatuut Holland Rijnland 2014. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Treasurystatuut Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 Citeertitel

Nadere informatie

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee Voorstel voor Algemeen bestuur Vergaderdatum 15 april 2015 Onderwerp Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk B2015/u488 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener

Nadere informatie

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL TREASURYSTATUUT ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 3 2. Treasurybeleid 3 2.1. Uitgangspunten 3 2.2. Doelstellingen 4 2.3. Treasury instrumenten. 4 3. Organisatie en bevoegdheden

Nadere informatie

In onderstaande tabel wordt de renteverwachting van een aantal grootbanken weergegeven. opstelling begroting 2016

In onderstaande tabel wordt de renteverwachting van een aantal grootbanken weergegeven. opstelling begroting 2016 3.4 Paragraaf financiering 3.4.1 Inleiding De financieringsfunctie van de gemeente Sliedrecht dient uitsluitend de publieke taak. Het prudente beleid valt binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet financiering

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014 tot vaststelling van het Treasurystatuut.

Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014 tot vaststelling van het Treasurystatuut. Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 73 Uitgifte: 31 oktober 2014 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014 tot vaststelling

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en de Wet financiering decentrale overheden en de wet gemeenschappelijke regelingen; Besluit: Vast te stellen

Nadere informatie

Treasurystatuut Stadsregio Arnhem Nijmegen

Treasurystatuut Stadsregio Arnhem Nijmegen Treasurystatuut Stadsregio Arnhem Nijmegen met ingang van 16 december 2013 Vastgesteld door de Stadsregioraad in de vergadering d.d. 11 december 2014 Treasurystatuut per 16 december 2013 Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg

Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud 0 Inleiding... 3 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begrippenkader... 4 Artikel 2 Doelstellingenvan de Treasuryfunctie... 5 2. Risicobeheer... 5 Artikel 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2012 Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Gelet op de Wet financiering decentrale overheden; Gelet op de

Nadere informatie

Treasurystatuut 2011 Raad 30 juni 2011

Treasurystatuut 2011 Raad 30 juni 2011 Treasurystatuut 2011 Raad 30 juni 2011 Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Begrippenkader...2 2.1 Begrippenkader...2 3. Doelstelling...3

Nadere informatie

Financieringsstatuut gemeente Molenwaard 2015. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Financieringsstatuut gemeente Molenwaard 2015. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Molenwaard. Nr. 64025 15 juli 2015 Financieringsstatuut gemeente Molenwaard 2015 De raad van de gemeente Molenwaard; gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Asten

Treasurystatuut Gemeente Asten Treasurystatuut 2014 Gemeente Asten Artikel 1: Doelstellingen van de treasuryfunctie De treasuryfunctie van de gemeente dient tot: 1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele

Nadere informatie

Treasurystatuut Regio Twente 2016

Treasurystatuut Regio Twente 2016 Treasurystatuut Regio Twente 2016 Autorisatie OPSTELLERS: Jan Olthof FUNCTIONARIS Beleidsadviseur Bedrijfsvoering Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.1 2 september Concept Definitief concept

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht) Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op: artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet, wet dualisering gemeentebestuur, wet financiering decentrale overheden en artikel 12, 14 en 19,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. gelet op hoofdstuk 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander en artikel 12 van de Financiële Reglement Prolander;

PROVINCIAAL BLAD. gelet op hoofdstuk 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander en artikel 12 van de Financiële Reglement Prolander; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1251 3 maart 2016 Financieringsstatuut Prolander Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen Maken bekend dat het bestuur van Prolander

Nadere informatie

Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, besluit gelet op: artikel 212 van de Gemeentewet, het

Nadere informatie

Treasurystatuut Stadsgewest Haaglanden

Treasurystatuut Stadsgewest Haaglanden Treasurystatuut Stadsgewest Haaglanden Versie: 09-02-2006 Administratieve organisatie/treasurystatuut 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemene doelstellingen 5 3. Begrippenkader 6 3.1 Algemene begrippen 3.2

Nadere informatie

Financieringsstatuut

Financieringsstatuut Vastgesteld in de Drechtraad van 10 mei 2011 Financieringsstatuut Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 1.3

Nadere informatie

Financieringsstatuut provincie Drenthe 2014

Financieringsstatuut provincie Drenthe 2014 Financieringsstatuut provincie Drenthe 2014 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 25-3-2014) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Financieringsstatuut

Nadere informatie