Pestprotocol. b c b r o e k h i n. R o e r m o n d - S w a l m e n - R e u v e r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pestprotocol. b c b r o e k h i n. R o e r m o n d - S w a l m e n - R e u v e r"

Transcriptie

1 Pestprtcl BC Brekhin wil een veilige en sciale leermgeving zijn met een pedaggisch klimaat, waarin leerlingen zich p harmnieuze wijze kunnen ntwikkelen b c b r e k h i n R e r m n d - S w a l m e n - R e u v e r m e i 2015 Prtcl pesten BC Brekhin Rermnd-Swalmen-Reuver Pagina 0

2 Prtcl pesten BC Brekhin Rermnd-Swalmen-Reuver 1. Inleiding BC Brekhin wil een veilige en sciale leermgeving zijn met een pedaggisch klimaat, waarin leerlingen zich p een harmnieuze wijze kunnen ntwikkelen. Iedereen die bij de schl betrkken is, draagt verantwrdelijkheid vr zichzelf en vr de ander dr met zrg, tewijding en met respect naar elkaar te handelen. BC Brekhin vindt het belangrijk dat een leerling kan en mag zijn wie hij f zij is. Leerlingen en andere betrkkenen geven elkaar de ruimte en respecteren elkaar. BC Brekin pakt het pesten aan vanuit de begeleidingsstructuur. Hierin spelen vakdcenten, mentren en teams een belangrijke rl. Dit pestprtcl heeft als del: Dat leerlingen zich veilig kunnen velen tijdens hun schlperide, zdat zij zich z ptimaal mgelijk kunnen ntwikkelen. Het prtcl maakt regels en afspraken zichtbaar en herkenbaar vr uders, verzrgers en medewerkers. Wanneer er zich ngewenste gedragssituaties vrden kan men elkaar binnen schl aanspreken p deze regels en afspraken. 2. Pesten 2.1 Wat is pesten? We spreken van pesten als dezelfde persn regelmatig en systematisch bedreigd en geïntimideerd wrdt. Pesten is een vrm van geweld en daarmee grensverschrijdend en een vrm van geweld. Een klimaat waarin gepest wrdt, tast iedereen aan. In een klas waar gepest wrdt, kunnen alle leerlingen en dcenten slachtffer wrden. Pestgedrag met dan k dr iedereen serieus wrden genmen. Het lastige is dat veel pestgedrag zich heimelijk afspeelt, zdat het meilijk is m er greep p te krijgen. En zelfs als het pestgedrag wrdt pgemerkt, weten mstanders niet altijd he ze ermee m kunnen gaan. Dat is k de reden van dit pestprtcl. Dcenten en nderwijsndersteunend persneel hebben nder andere als taak samen met de uders,verzrgers,verzrgers en de leerlingen zelf het pesten tegen te gaan. Leerlingen p BC Brekhin meten weten dat ze hulp kunnen krijgen van het persneel. 2.2 Verschil tussen plagen en pesten Onder pesten wrdt verstaan dat een en/f meerdere jngere(n) een andere jngere f een grepje meer dan eens en gedurende een langere peride lichamelijk f geestelijk geweld aandet met als del de ander pijn te den. Bij pesten is er altijd sprake van een machtsverschil: de pester is machtig en de gepeste is ndergeschikt. Plagen vindt incidenteel plaats en er is geen sprake van machtsverschil. De plager en de geplaagde zijn gelijkwaardig. Prtcl pesten BC Brekhin Rermnd-Swalmen-Reuver Pagina 1

3 2.3 Verschillende vrmen van pesten Klassieke vrmen van pesten: Duwen, slaan spugen, laten struikelen, schppen en ander fysiek geweld; Negeren, kleineren, uitlachen, rddelen, buitensluiten, vernederen en ander geestelijk geweld; Schelden en treiteren; Een bijnaam geven; Opwachten, drgang versperren, achtervlgen; Spullen van de ander afpakken, kaptmaken f verstppen; Afpersen, bedreigen, tt slaaf maken; Stalken f laten stalken. Digitaal pesten kan veel harder zijn dan pesten in het gewne dagelijkse leven. Deze vrm van pesten gebeurt via de digitale en sciale media. Het gaat m het gebruik van digitale middelen zals de smartphne, Facebk, Twitter, chatten, msn en dergelijke. Deze vrm heet cyberpesten en is vele malen grter dan de traditinele vrmen van pesten. Slechts 25 % van de jngeren meldt (cyber)pesten bij schl f de uders,verzrgers. Vrmen van cyberpesten zijn: Uitschelden, buitensluiten f rddelen in een chatbx; (annieme) Dreigmails; Versturen van een mailbm waardr zveel mails binnenkmen dat de cmputer vastlpt; Stalking met mails, sms jes, enz.; Privégegevens van een ander p het internet zetten en hiermee de persn inschrijven bij een dating-, escrtsite, chatrm enz.; Hacken: misbruiken f stelen van wachtwrden en inlggegevens en je z vrden als een ander; Bestellen van ngewenste pst; Sexting: het sturen van seksueel getinte ft s en vide s; Bezemen: Plaatsen van intieme en gemanipuleerde ft s en filmpjes p het internet; Bangalijsten: Via het internet versturen van lijsten met daarp een tp tien van de grtste sletten ; Happy slapping: Het filmen en nline zetten van iemand die mishandeld f verkracht wrdt. Het grte prbleem van cyberpesten is dat de afzender vaak lastig is te achterhalen. In bijlage 1 staat he te handelen bij digitaal/cyberpesten en staan er tips vr veilig internetgebruik en tips bij cyberpesten. 2.4 De betrkkenen De gepeste leerling. Smmige leerlingen lpen meer kans gepest te wrden dan anderen. Dat kan met hun gedrag, uiterlijk, gevelens en sciale uitingsvrmen te maken hebben. Kinderen wrden meestal gepest in situaties, waarin pesters de kans krijgen m een slachtffer te pakken te nemen, dus in nveilige situaties. Een kind dat wrdt gepest, praat er thuis en p schl niet altijd ver. Redenen hiervr kunnen zijn: Schaamte; Angst dat de uders,verzrgers met de schl f met de pester gaan praten en dat het pesten dan ng erger wrdt; Het prbleem lijkt nplsbaar; Het idee dat het niet mag klikken. Prtcl pesten BC Brekhin Rermnd-Swalmen-Reuver Pagina 2

4 De pester. Pesters zijn vaak de sterkeren in de grep. Zij zijn f lijken ppulairder maar zijn dat uiteindelijk niet. Ze dwingen hun ppulariteit af dr ster en nkwetsbaar gedrag. Van binnen zijn ze vaak nzeker. Daarm prberen ze zichzelf grter te maken en de ander kleiner. Pesters krijgen vaak andere kinderen mee. Onder andere mdat wie meelpt maakt zelf minder kans m slachtffer te wrden. Over het algemeen velen pesters zich niet schuldig. Ze vinden dat het slachtffer er zelf m vraagt m gepest te wrden. Pesten kan een aantal rzaken hebben: Een vaak gevelde annimiteit (ik besta niet); als een pester zich verlren velt binnen een grte grep kan hij zich belangrijker maken dr een ander mlaag te halen; Een vrtdurende strijd m de macht in de klas; Een niet-demcratisch leefmilieu binnen de schl; iemand is autritair en laat p een nprettige wijze blijken dat hij de baas is. Deze spanningen kunnen p een zndebk wrden afgereageerd; Een gevel van incmpetentie p schl (slechte cijfers f een laag niveau); Een zwak gevel vr autnmie (te weinig zelfstandigheid en verantwrdelijkheid) f juist een te sterk gevel vr autnmie; Een negatief zelfbeeld, weinig eigenwaarde; Een prblematische thuissituatie, negatief vrbeeldgedrag van uders,verzrgers/verzrgers. De meelpers. Meelpers zijn mstanders die incidenteel actief f passief meeden met het pesten. Dit gebeurt meestal uit angst m zelf in de slachtfferrl terecht te kmen, maar het kan k z zijn dat meelpers ster gedrag wel interessant vinden en dat ze denken in ppulariteit mee te liften met de pester. Verder kunnen leerlingen meelpen uit angst vrienden f vriendinnen te verliezen. De meeste leerlingen huden zich afzijdig als er wrdt gepest. Ze velen zich wel vaak schuldig ver het feit dat ze niet in de bres springen vr het slachtffer f hulp inschakelen. Het is belangrijk deze leerlingen tt helpers te maken. 2.5 Signalen die p pesten kunnen wijzen Opvallende gedragsverandering en een pvallende daling van de cijfers; Het ptreden van lichamelijke klachten znder medische rzaken, zals buikpijn, hfdpijn enz.; Tename van het verzuim f spijbelen; Ouders,verzrgers geven aan dat de leerling s mrgens niet naar schl wil mdat de leerling ziek is; Teruggetrkken gedrag, geen antwrd willen geven p vragen; Verminderde cncentratie, waardr de cijfers vaak achteruitgaan; Niet tegelijk met andere leerlingen p schl kmen en naar huis gaan; Slecht slapen; Tijdens de pauzes de kantine en het schlplein mijden; Lpen langs muren en staan vaak met hun rug tegen de muur; Treuzelen zdra een keuze als bedreigend wrdt ervaren; Buiten de grep liggen; Niets vertellen ver schl; Blauwe plekken, schaafwnden, kaptte f besmeurde kleding; Thuis stemmingswisselingen en driftbuien. Prtcl pesten BC Brekhin Rermnd-Swalmen-Reuver Pagina 3

5 2.6 De gevlgen van pesten Het effect van pesten p jngeren is grt. Ok p latere leeftijd kan pesten ng veel impact hebben. De geestelijke schade is z grt dat pesten tt ver in de vlwassen leeftijd kan leiden tt negatieve effecten. Negatieve effecten van pesten zijn: Een negatief zelfbeeld, gevelens van minderwaardigheid en een ernstig gebrek aan zelfvertruwen; Gevelens van grte nzekerheid en wantruwen ten pzichte van anderen; De ntwikkeling van sciale vaardigheden stagneert en er ntwikkelt zich sciaal nhandig gedrag; Het ntwikkelen van permanente stressreacties met daarbij behrende (psychsmatische) klachten: hartklppingen, buikpijn, braken, hfdpijn, slecht slapen enz.; Cncentratie- en vaak k mtivatieprblemen; Depressie, uitzichtlsheid en suïcidale gedachten. 3. Te verwachten prblemen bij de aanpak van pesten Bij de gepeste leerling: De gepeste leerling schaamt zich vaak en vldet niet aan de nrmen die de uders,verzrgers graag in hun kind terugzien. De angst wrdt aanvankelijk ng grter als het pesten bespreekbaar gemaakt wrdt dr de uders,verzrgers. Als vergelding kan er namelijk ng heviger gepest wrden dan daarvr. Daarm den veel gepeste leerlingen er maar het zwijgen te. Ze vereenzamen. Bij de pester: De pester ziet zijn machtsspel bedreigd en dat met ten kste van alles wrden vrkmen. Bij een duidelijke aanpak blijkt de pester sms net z pgelucht als het slachtffer. De meelpers: Het is ged te weten dat er altijd leerlingen zijn die zich schuldig velen mdat ze niet p kunnen kmen vr het slachtffer dr actief te helpen f een vlwassene te hulp te repen. Ok zijn er leerlingen die helemaal niet in gaten hebben dat er wrdt gepest. Bij de uders,verzrgers: Ouders,verzrgers van leerlingen hebben vaak meite m hun kind terug te zien in de rl van meelper f pester. Ouders,verzrgers hebben niet altijd de juiste infrmatie. Een pester p schl heft thuis geen pester te zijn. Smmige uders,verzrgers zien k de ernst van de situatie nvldende in. Behalve de pester meten in dit geval k de uders,verzrgers wrden drdrngen van het ngewenste karakter van het vertnde pestgedrag. Bij de dcent: Leerkrachten meten het pestgedrag kunnen signaleren en vervlgens duidelijk stelling nemen tegen het pesten. Vr een leerkracht is het meilijk de ernst van het pestgedrag in te schatten. Prtcl pesten BC Brekhin Rermnd-Swalmen-Reuver Pagina 4

6 3.1 Cnflictpiramide Hgste alarmfase Er is geen uitweg. Alle plssingen van de lagere niveaus helpen niet en het leven wrdt bedreigd. Alarmfase C Vrtdurende valse beschuldigingen, duwen, schppen, slaan, achterstellen, bedreigen. Je bent een blijvend slachtffer Alarmfase B Valse beschuldigingen, duwen, schppen, slaan, vrdringen, spullen afpakken, bedreigen, de baas spelen. Cnflict en basisniveau A Uitschelden. Prtcl pesten BC Brekhin Rermnd-Swalmen-Reuver Pagina 5

7 4. Het Pestprtcl 4.1 Uitgangspunten van het pestprtcl 1. Als pesten en pestgedrag plaatsvinden, ervaart de schl dat als een prbleem vr zwel de gepeste leerling, de pester, de grep leerlingen daar m heen, de leerkrachten en de uders,verzrgers. De schl ziet het als haar gezamenlijke verantwrdelijkheid dit aan te pakken. 2. De schl heeft de verplichting zich in te spannen m pestgedrag te vrkmen en aan te pakken dr het scheppen van een veilig pedaggisch klimaat waarbinnen pesten als ngewenst gedrag wrdt ervaren en niet wrdt geaccepteerd en getlereerd. 3. Leerkrachten en andere partijen meten alert zijn p pestgedrag. Er wrdt een berep gedaan p de verantwrdelijkheid van uders, verzrgers en leerlingen ten aanzien van hun eigen rl in het prces. 4.2 De preventieve aanpak van het pesten Alle medewerkers van de schl dragen de verantwrding alle leerlingen in alle gevallen p ngewenst (pest)gedrag te wijzen en stelling te nemen tegen dit pestgedrag. De mentr besteedt in zijn mentrgrep aandacht aan het mgaan met elkaar en er wrden samen met de leerlingen afspraken gemaakt m pesten te vrkmen. Maatregelen m pestgedrag te vrkmen: Elke mentr maakt algemene afspraken ver het vermijden, signaleren en mgaan met pestgedrag, waarnder k het digitaal pesten bespreekbaar (vrbeeld grepsregels bijlage 2); Indien ndig wrdt er ngmaals expliciet aandacht besteed aan pestgedrag dr middel van een grepsgesprek. (in bijlage 3 zijn diverse te gebruiken materialen pgenmen); Leerkrachten kunnen gebruik maken van diverse preventieve (les)prgramma s en binnen elke lcatie bestaat in verleg met de zrgcördinatr de mgelijkheid p vrijwillige basis van individuele begeleiding vr de pester en de gepeste; Leerlingen wrdt de mgelijkheid gebden m pestgedrag (anniem) te melden bij de vertruwenspersn van schl; Alle betrkkenen bij schl laten merken pesten als een prbleem te zien; Leerkrachten gaan serieus m met pestgedrag; Leerkrachten blijven werken aan een psitieve sfeer in de grep; Leerkrachten nemen de verantwrdelijkheid leerlingen te allen tijde cnsequent en p dezelfde manier aan te spreken ten aanzien van de gezamenlijke grepsregels; In de leerlingenenquêtes in het kader van het integraal persneelsbeleid wrden leerlingen bevraagd naar hun beleving ver het mgaan van persneel van BC Brekhin met pesten, In de jaarlijkse uderpanels/klankbrdbijeenkmsten met uders,verzrgers wrdt het nderwerp pesten aan de rde gesteld. Prtcl pesten BC Brekhin Rermnd-Swalmen-Reuver Pagina 6

8 4.3 De curatieve aanpak van het pesten gerganiseerd vlgens het Cascademdel. Algemeen uitgangspunt van de pestprblematiek p BC Brekhin is dat de aanpak erte bijdraagt dat de leerling zijn persnlijk ntwikkelperspectief bereikt en zijn cmpetenties ntwikkelt vr zijn tekmstig maatschappelijk functineren. Er wrdt gewerkt vanuit de vijfsprenaanpak waarbij alle partijen, het slachtffer, de pester, klasgenten, vlwassenen binnen de schl en de uders,verzrgers wrden ingezet m het pesten te stppen (zie bijlage 4). De cncrete rganisatie van de ndersteuning en zrg vr de leerling wrdt beschreven vanuit het Cascademdel. Het Cascademdel geeft de niveaus van ndersteuning van de zrg weer. Basisndersteuning niveau 1: het mentr en dcentenniveau. Dit is het niveau van de dagelijkse praktijk. Hier vindt de signalering van het pesten plaats. 1. Wanneer het pesten plaatsvindt in grepsverband, praat de mentr eerst met de gepeste en later met de pester apart. Vervlgens rganiseert de mentr een gesprek tussen beide leerlingen en prbeert tt gede afspraken te kmen. 2. Bij herhaling van het pesten bespreekt de mentr het vervlgtraject (punt 3 t/m 6) met de pester en de gepeste leerling. 3. De mentr neemt cntact p met de uders,verzrgers van de pester en de gepeste en betrekt hen bij de plssing; 4. De mentr praat met zijn grep leerlingen. Dit is belangrijk in verband met het herstellen van de grepssfeer en m te benadrukken welke verantwrdelijkheid ieder grepslid heeft. 5. Indien de interventies van de mentr niet tt een plssing leiden meldt de mentr de prblematiek aan de leerlingencördinatr/teamleider van de leerling(en). De mentr legt in een beknpt dssier de gebeurtenissen en de afspraken vast die zijn gemaakt. 6. Indien de interventies van de mentr niet tt een plssing leiden wrden de uders,verzrgers/verzrgers p de hgte gesteld en z ndig betrkken bij het vinden van een plssing. Basisndersteuning niveau 2: het teamniveau. De mentr signaleert samen met de dcenten dat de ntwikkeling van een gepeste leerling niet gaat cnfrm zijn ntwikkelperspectief. Er is sprake is van zdanige nderwijsprblemen en/f gedragsprblemen dat extra ndersteuning ndzakelijk is. Afstemming hierver vindt plaats in het intern zrgverleg/i-lebe. De interne ndersteuningsmgelijkheden van de schl wrden benut: mentr, team, leerlingencördinatr, teamleider, vakgrep, grepsbesprekingen, cllegiale cnsultatie, ndersteuning dr leerlingbegeleiding, zrgcördinatr, gz-psychlg/rthpedagg en teamleider. Ouders,verzrgers wrden betrkken bij het vinden van een plssing is vanzelfsprekend. De teamleider/leerlingencördinatr neemt na verleg, de rl van de mentr ver bij escalatie van het pestgedrag en/f wanneer het pesten het grepsverband verstijgt. De teamleider/leerlingencördinatr heeft z ndig een gesprek met de gepeste en de pester apart f rganiseert direct een gesprek tussen beiden. In het cntact met de pester is het del drieledig, namelijk: - cnfrnteren - mgelijke achterliggende prblematiek p tafel krijgen - helderheid geven ver het vervlgtraject bij herhaling van pesten. In het cntact met de gepeste wrdt gekeken f hij bepaald gedrag vertnt, waardr hij een gemakkelijk delwit vrmt vr pesters. Prtcl pesten BC Brekhin Rermnd-Swalmen-Reuver Pagina 7

9 De teamleider/leerlingencördinatr adviseert z ndig, zwel aan de pester als de gepeste, hulp p vrijwillige basis dr de cunselr/leerlingbegeleider De teamleider/leerlingencördinatr stelt de uders,verzrgers van de pester en de gepeste leerling p de hgte wanneer er sprake is van recidief gedrag, verzekt hen m met hun kind te praten en stelt hen p de hgte van de vijfsprenaanpak en de niveaus van ndersteuning. De teamleider/leerlingencördinatr bespreekt de mgelijkheden tt hulp met de uders,verzrgers. De teamleider/leerlingencördinatr kppelt alle infrmatie weer terug naar de mentr. Basisndersteuning niveau 3: het individueel leerlingenniveau. Op dit niveau wrdt vr een individuele leerling een verbetertraject in en buiten de grep pgesteld. Een nderwijsperspectiefplan wrdt pgesteld en uitgeverd, samen met uders,verzrgers en leerling. Binnen de schl wrdt, buiten de afdeling/team ingezet: de gz-psychlg/rthpedagg, de rthpedaggisch medewerker, de interne begeleider, de decaan, de leerplichtambtenaar, de functinarissen van het Centrum vr Jeugd en Gezin. De mentr is als het gaat ver schlse zaken case-manager en draagt er samen met de teamleider/leerlingencördinatr zrg vr dat de leerling in het interne zrgadviesteam besprken wrdt. Breedte ndersteuning niveau 4: het niveau van het externe zrgadviesteam. De prblemen van de leerling zijn dermate cmplex dat de interne ndersteuningsmgelijkheden tekrt schieten. De mentr blijft case-manager wanneer het gaat ver schlse zaken. Bespreking in het externe zrgadviesteam (vereist gedkeuring van de uders,verzrgers dr middel van een ndertekende verklaring), waarbij externe partners en het Samenwerkingsverband betrkken wrden. Het nderwijsperspectiefplan wrdt in het interne en externe zrgadviesteam p elkaar afgestemd en verder pgebuwd en uitgeverd. De uders,verzrgers en de leerling wrden hier bij betrkken. Mentr en leerlingencördinatr wrden dr interne deskundigen in begeleidende zin ndersteund. Wanneer de pester pnieuw in pestgedrag vervalt, is het mgelijk dat hij dr de schl erte verplicht wrdt m individueel een prgramma te vlgen. Dit vindt plaats in de eigen tijd, niet tijdens schltijd. Het del van dit prgramma is reflectie en het gevelig maken van de pester vr wat hij aanricht bij de gepeste leerling. De uders,verzrgers wrden van dit prject p de hgte gesteld. Dieptendersteuning niveau 5: de verwijzing Op dit niveau is er structurele interventie dr een externe rganisatie. Het Samenwerkingsverband en het Bvenschls Tetsingsrgaan (BTO) wrden bij dit prces betrkken. De mentr blijft de case-manager waar het gaat m schlse zaken. Afspraken wrden gemaakt in interne en externe zrgadviesteam. De uders,verzrgers en de leerling wrden hierbij betrkken. Wanneer een leerling ndanks alle inspanningen van de betrkken partijen kppig blijft vlharden in het ngewenste pestgedrag liggen er geen perspectieven meer tt verandering. De schl kan en wil geen verantwrdelijkheid meer nemen vr de veiligheid van de verige leerlingen. Op dit niveau treedt het reglement van schrsing en verwijdering in werking. NB: de taak van dcenten De dcenten hebben vral een signalerende rl. Wanneer zij pesten waarnemen f redenen hebben m pesten te vermeden, wrdt er van hen verwacht dat zij hierp adequaat reageren en een melding den bij de mentr m hulp en verleg in gang te zetten. Prtcl pesten BC Brekhin Rermnd-Swalmen-Reuver Pagina 8

10 De rl van de cunselr/leerlingbegeleider - De cunselr/leerlingbegeleider ndersteunt, in verleg met de zrgcördinatr, waar ndig mentren en Leerlingencördinatren tijdens de verschillende fasen in het prces - De cunselr/leerlingbegeleider biedt, in verleg met de zrgcördinatr, p vrijwillige basis individuele begeleiding aan de pester en de gepeste. - De cunselr /leerlingbegeleider biedt, in verleg met de zrgcördinatr, een sciaal-emtinele training aan vr het eerste en tweede leerjaar. - De cunselr/leerlingbegeleider kan waar ndig een inbreng hebben tijdens de mentrlessen. - De cunselr/leerlingbegeleider biedt, in verleg met de zrgcördinatr, kleinere trainingen aan bij specifieke hulpvragen, zals bijvrbeeld een assertiviteitstraining. Algemene pmerking De hierbven weergegeven niveaus van ndersteuning vrmen een algemene leidraad; als een interventie succes heeft, kunnen vervlgstappen achterwege blijven. Op elk niveau wrdt steeds bekeken welke ndersteuning vr de leerling het meest passend is. Prtcl pesten BC Brekhin Rermnd-Swalmen-Reuver Pagina 9

11 Bijlage 1: Digitaal pesten/cyberpesten Digitaal pesten kan veel harder zijn dan pesten in het gewne dagelijkse leven. Dit kmt drdat de daders gemakkelijk anniem kunnen blijven en de reikwijdte van het internet veel grter is. Kinderen kmen er p steeds jngere leeftijd mee in aanraking. Bij digitaal pesten wrdt gehandeld vereenkmstig het bepaalde in punt 4.3: de curatieve aanpak van het pesten. Pesten f misbruik via het internet en via de mbiele telefn: Hierbij kan gedacht wrden aan pestmail, stalking (= het stelselmatig lastig vallen van iemand dr het blijven sturen van haat-mail f het dreigen met geweld in chatrms), ngewenst materiaal zals: prn en kinderprn, hacken (= gegevens stelen f instellingen aanpassen) en happy slapping (= iemand slaan vr het g van een camera met als del de beelden p internet te plaatsen). He te handelen na een melding van digitaal pesten: 1 Bewaar de berichten. Prbeer de berichten te bewaren, waarin het pestgedrag vrkmt. Vertel leerlingen he ze dat kunnen den (selecteren, kpiëren, MSN-gesprekken pslaan, zie k Bijlage VII). 2 Blkkeren van de afzender. Leg de leerling z ndig uit he hij/zij de pestmail kan blkkeren. 3 Prbeer de dader p te spren. Sms is de dader te achterhalen dr uit te zeken van welke cmputer het bericht is verznden. 4 Neem cntact p met de uders,verzrgers van de gepeste leerling. Geef de uders,verzrgers vrlichting ver welke maatregelen zij thuis kunnen nemen. 5 Verwijs de uders,verzrgers z ndig dr. Er zijn twee telefnnummers die uders,verzrgers kunnen bellen met vragen, namelijk: : de nderwijstelefn : de Vertruwensinspectie. Verder is er de (jeugd)plitie. 6. Stalking. In het geval de leerling stelselmatig wrdt belaagd is er sprake van stalking en kunnen uders,verzrgers en leerlingen aangifte den. Ok wanneer het slachtffer lichamelijk letsel f materiële schade is tegebracht, kan de plitie wrden ingeschakeld. tips vr veilig internetgebruik: Gebruik steeds een apart htmailadres m je te registreren p websites. Kies een adres dat niet je vr- en/f achternaam weergeeft; Gebruik altijd een bijnaam als je chat; Verwijder nbekende mensen uit je MSN-cntactlijst, Facebk enz.; Ga weg uit een chatbx als er iets vervelends gebeurt; Bel f mail niet zmaar met mensen die je via het internet kent en spreek niet met ze af znder dat je uders,verzrgers dat weten; Geef geen persnlijke infrmatie aan mensen die je alleen maar van het chatten kent (naam, adres, e- mailadres, telefnnummer, wachtwrd enz.); Ben vrzichtig met het plaatsen van ft s p het internet. Deze kunnen gemakkelijk wrden gekpieerd en p een andere website wrden geplaatst; Gebruik geen webcam bij persnen die je niet (persnlijk) kent f die je niet vertruwt. De beelden kunnen vr andere deleinden wrden gebruikt; Gebruik veilige wachtwrden en geef je wachtwrden nit aan anderen. Prtcl pesten BC Brekhin Rermnd-Swalmen-Reuver Pagina 10

12 Tips bij cyberpesten: De leerling vertelt aan de uders,verzrgers/mentr dat cyberpesten plaats vindt; Het is nit de schuld van de leerling dat een ander iets vervelends naar hem/haar testuurt p internet. Niemand heeft het recht m te pesten! Bewaar alles wat met pesten te maken heeft p de cmputer als bewijsmateriaal; Reageer niet p het cyberpesten. Ok niet gaan terugschelden; Blkkeer mensen die pesten p internet; Bij vervelende yutubefilmpjes lees de tips p de plitiesite. De eerst aangifte bij de plitie vrdat het filmpje dr yutube wrdt verwijderen (i.v.m. bewijsmateriaal); Meld (internet)pesten van medeleerlingen p schl. Overleg met de uders,verzrgers de te nemen stappen. Overleg wie wat gaat den; Pesten zelf is niet strafbaar. Wat wel strafbaar is, en dat gebeurt vaak bij pesten, is bedreigen en steeds pnieuw pesten (stalken). Beledigen (via de sciale media) kan k strafbaar zijn. Uiteraard met het bewijsbaar zijn. Denk hierbij aan getuigen en/ f camerabeelden. Bijlage 2: vrbeelden grepsregels Ik accepteer de ander zals hij is en ik discrimineer niet; Ik scheld niet en de niet mee aan uitlachen en rddelen; Ik blijf van de spullen van een ander af; Als er ruzie is, speel ik niet vr eigen rechter; Ik bedreig niemand, k niet met wrden; Ik neem geen wapens f drugs mee naar schl; Ik gebruik geen geweld; Als iemand mij hindert vraag ik hem f haar duidelijk daarmee te stppen; Als dat niet helpt, vraag ik de leerkracht m hulp. Bijlage 3: vrbeelden te gebruiken materialen Vr leerlingen: Pesten mijn bek ver durf en zelfvertruwen (vanaf 10 jr.) Astrid Tulleners ISBN X De pestkp Rb (10 jr) wrdt p schl gepest en heeft het thuis k meilijk Tm van Rssum ISBN Pesten det pijn Heidi wrdt gepest p schl en heeft het thuis k meilijk (> 10 jr) J.F.vd.Pel ISBN Online Iris wrdt gepest (vanaf 10 jaar) Iris Bter ISBN Buitenspel Bek vr 9-13 jarigen ver pesten en respect Richard Backers ISBN Ik weet je te vinden meisje krijgt tijdens chatten nare pmerkingen (vanaf 10 jr) Netty van Kaathven ISBN Mickey Magnus ver een slim jngetje dat gepest wrdt (> 10 jr) Petra Cremers ISBN En de greten van grep 8 ver schlkamp met grep 8 waar gepest wrdt Jacques Vriens ISBN Prtcl pesten BC Brekhin Rermnd-Swalmen-Reuver Pagina 11

13 0525 Knpen in je tuw Flr van bijna 11jr. heeft het niet makkelijk Kirstin Rzema-Engelman ISBN Tirannen ver een treiteraar in grep 8 Aiden Chambers ISBN Spijt! ver Jchem die in de brugklas zit, gepest wrdt en zelfmrd pleegt Carry Slee ISBN Offline vanaf 11 jaar Caja Cazemier ISBN De kningin van 1b bek vr tieners ver meidenvenijn Anja Vereijken ISBN Chatgevaar vanaf 13 jaar Pieter fellert ISBN Pesten wat vind jij zelfhulpbek; helpt kinderen m te gaan met het verdriet Trix van Dugteren ISBN Fluiten in het dnker ver een jngen die pest mdat hij in de knel zit Gnneke Huizing ISBN Mes p de keel ver een brugpieper die gepest wrdt Gnneke Huizing ISBN He verleef ik de brugklas ver vriendschap en pesten, jezelf zijn etc. Francine Omen ISBN Bledige vete (12 jr. en uder) TimPratt ISBN Films: Ben X (2007 Spijt (2012) Stella (2009) Het geheim van Bram Achste grepers huilen niet (2012) Vr uders,verzrgers: Pesten bij kinderen adviezen aan vlwassenen Bb van der Meer ISBN Pesten p schl wat uders,verzrgers kunnen den Bb van der Meer ISBN X Kinderen en pesten analyse + stappenplan vr de aanpak Bb van der Meer en Ineke de Grt ISBN Ik ga weer graag naar schl Brenda Kenter ISBN Pesten bij kinderen He u als uder kunt helpen Sheila Munr ISBN Pesten infrmatief bek ver daders en slachtffers A.Charlish ISBN Jij mag niet meeden ver relatinele agressie bij kinderen Daisy Michiele e.a. ISBN Verliefd p internet vr uders,verzrgers van pubers ver hun internetgedrag Justine Parden, Remc Pijpers ISBN Pesten is laf, cyberpesten is laffer Liesbeth Hp, Bamber Delver ISBN Brchures: Help! He ga ik m met pesten? Brchure van Ouders,verzrgers en C, bestellen via tel Pesten als plagen uit de hand lpt vr kinderen en vlwassenen Brchure Fnds Psychische Gezndheid 0,45 bestellen via Prtcl pesten BC Brekhin Rermnd-Swalmen-Reuver Pagina 12

14 Aanbevlen websites: Bijlage 4: de Vijfsprenaanpak Het belangrijkste del van de vijfsprenaanpak is dat alle betrkken partijen wrden ingezet m het pesten te stppen. De vijf partijen zijn: het slachtffer, de pester, klasgenten, vlwassenen binnen de schl en de uders,verzrgers. Bij deze aanpak krijgt ieder een taak f een pdracht. De kern van de vijfsprenaanpak is dat niet alleen het slachtffer hulp krijgt en met veranderen, maar iedereen zijn steentje bijdraagt. Een veel gebruikt stappenplan hierbij is het vlgende: Bied steun aan het slachtffer: Luister en neem het prbleem serieus; Zek samen met het slachtffer naar mgelijke plssingen; Werk samen met het slachtffer deze plssingen uit; Schakel indien ndig deskundige hulp in; Denk k aan gesprekken met een cach f het vlgen van een sciale vaardigheidstraining f een weerbaarheidstraining (Rts en Water); Smmige slachtffers hebben baat bij intensief sprten. Vral jud heeft psitief effect; Blijf mnitren en in gesprek met het slachtffer en de uders,verzrgers. Bied steun aan de pester: Laat de pester ervaren wat zijn gedrag vr het slachtffer betekent; Geef tips p welke wijze de pester p een psitieve manier relaties met anderen kan nderhuden; Spreek de pester rechtstreeks aan p regels en afspraken; Vertel wat de schl gaat den m pesten een halt te te repen; Zrg vr veiligheid; Stel duidelijke grenzen en maak afspraken ver de cnsequenties; Organiseer regelmatig vrtgangsgesprekken. Prtcl pesten BC Brekhin Rermnd-Swalmen-Reuver Pagina 13

15 Steun vr uders,verzrgers van het slachtffer en de pester: Neem de verhalen, verzeken en wensen van de uders,verzrgers serieus; Breng de uders,verzrgers p de hgte als een leerling gepest wrdt en wel z snel mgelijk; Infrmeer de uders,verzrgers ver de visie en aanpak bij pesten; Verwijs de uders,verzrgers z ndig naar een deskundige. Betrek de meelpers bij het plssen van het pestprbleem: Infrmeer de meelpers en grepsgenten tijdens een mentrles f een speciale thematische bijeenkmst ver pesten in een kringgesprek. Bespreek de rllen bij pesten en de vraag welke rl zij hebben; Overleg met deze grep welke invled zij (kunnen) hebben m het pestprbleem te stppen en laat hen zelf ideeën en vrstellen pperen; Geef deze grep een actieve rl in het stppen en vrkmen van pesten. Deze grep kan namelijk het verschil maken. Rl van de schl: Zrg dat iedere vlwassene binnen de schl infrmatie heeft en p de hgte is van de regels en afspraken, de visie en de aanpak rndm pesten. En bied vldende veiligheid vr iedereen; Tlereer als schl nit pestgedrag. Zdra er pestgedrag wrdt gesignaleerd, wrdt er direct gehandeld; De schl werkt nauw samen met het Centrum vr Jeugd en Gezin, het schlmaatschappelijk werk, het bureau HALT, de leerplichtambtenaar en de plitie. Prtcl pesten BC Brekhin Rermnd-Swalmen-Reuver Pagina 14

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht p een veilige mgeving en een plezierige schltijd Achtergrnd - Wat is pesten? 'Iemand wrdt getreiterd f is het mikpunt van pesterijen als hij f zij herhaaldelijk

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevel Omgaan met pesten pagina 1 van 11 Inhudspgave 1. Vrwrd blz. 3 2. Van pesten naar.een wij-gevel blz. 4 3. Stappen bij structureel pestgedrag blz.

Nadere informatie

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND Pestprtcl Dit pestprtcl bestaat uit 4 delen:vr alle kinderen, vr het gepeste kind, vr de pester en, vr de uders. Deze partijen zijn allemaal betrkken bij een situatie waarin gepest wrdt. Uitleg van de

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen?

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen? Gedragsprtcl Samenwerkingsschl Balans Wat is het gedragsprtcl? Het gedragsprtcl vrmt de verklaring van het schlbestuur, de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de uders waarin is vastgelegd dat

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer PESTPROTOCOL OBS Aan de Rer Pestprtcl OBS Aan de Rer 1 Inleiding Vr u ligt het Pestprtcl OBS Aan de Rer. Het prtcl geeft leerkrachten van grep 1 tt en met 8 richtlijnen vr het vrkmen, signaleren en aanpakken

Nadere informatie

Wij zijn een KiVaschool!

Wij zijn een KiVaschool! Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Dit schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van het algemeen Pestprtcl Allure. O.B.S.Geert Hlle hanteert de KiVa aanpak. Wij zijn een KiVaschl!

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Inhoud. Pestprotocol basisschool Het Palet

Inhoud. Pestprotocol basisschool Het Palet Inhud Plagen f pesten?... 3 Del pestprtcl basisschl Het Palet... 3 Preventief pestbeleid... 4 Klimaat van het Palet... 4 Werkvrmen... 4 Indien er tch sprake is van pestgedrag?... 5 Tips aan de uders...

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

PESTPROTOCOL. Zaanlands Lyceum

PESTPROTOCOL. Zaanlands Lyceum PESTPROTOCOL Zaanlands Lyceum Zaandam, 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Pesten 2.1 Wat is pesten? 2.2 Hoe wordt er gepest? 2.3 De gepeste leerling 2.4 De pester 2.5 De meelopers en andere leerlingen 2.6 Het

Nadere informatie

Beleid met betrekking tot pestgedrag.

Beleid met betrekking tot pestgedrag. Beleid met betrekking tt pestgedrag. Del : CBS Samen Onderweg met een veilige schl zijn vr leerlingen, medewerkers en uders. Pesten hrt hier niet bij en met zveel als mgelijk uitgebannen wrden. Preventief.

Nadere informatie

Gouda, februari 2012. Team en schoolleiding Goejanverwelleschool.

Gouda, februari 2012. Team en schoolleiding Goejanverwelleschool. Guda, februari 2012. Team en schlleiding Gejanverwelleschl. Pestprtcl Pesten is een ernstig verschijnsel. Het kmt p alle schlen vr, k p de Gejanverwelleschl! Juist in deze tijd, met de mderne mgelijkheden

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Raak niet verstrikt in het web. e e. o l. weerbaar.info

Raak niet verstrikt in het web. e e. o l. weerbaar.info l WeesWebWijs Raak niet verstrikt in het web. e f e e G ge Internet is een prachtig medium. Je kunt veel plezier beleven aan het spelen van spelletjes, bekijken van filmpjes en chatten met vrienden. Ok

Nadere informatie

Door wie? - Henk den Ouden (zorgcoördinator) en Corine Lagendijk (schoolmaatschappelijk werker).

Door wie? - Henk den Ouden (zorgcoördinator) en Corine Lagendijk (schoolmaatschappelijk werker). Bijlage Pestprotocol Wat is het? - Een protocol met uitleg, regels en afspraken die leiden tot een veilige schoolomgeving waarin pestgedrag wordt tegengegaan. Dit is belangrijk gezien gepest worden één

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8 Het Cle Kikkerplan Binnen twee weken een klas vl vet cle kikkers Grep 4 tt en met 8 Anne Kijman, Kinderpsychlg NIP/Gz BIG i.s.m Christine de Jngh en Yvnne van der Zanden, leerkrachten Jhannesschl Pijnacker

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014 Gedragsprtcl ICBS de Hrizn. Juni 2014 Inhud Gedragsprtcl ICBS de Hrizn in Rilland. 1. Uitgangspunten. blz 3 2. Definities blz 3 3. Directe aanpak van rdeverstringen, ruzies. blz 4 4. Werken aan sciaal

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

Plan sociale veiligheid op school

Plan sociale veiligheid op school UDENS COLLEGE Plan sciale veiligheid p schl SECTOR VMBO /Bureau extra begeleiding (2015-2016) 1 Inhudspgave pag. Vraf 3 Wat is pesten? 4 He wrdt er gepest? 5 Pesten via internet f telefn. heel gewn?! 6

Nadere informatie

(Anti) Pestprotocol R.K. basisschool St. Jozef Nieuw- Bergen

(Anti) Pestprotocol R.K. basisschool St. Jozef Nieuw- Bergen (Anti) Pestprtcl R.K. basisschl St. Jzef Nieuw- Bergen Mei 2015 INHOUDSOPGAVE Onderwerp Pagina 1. Inleiding 3 2. He werkt het (anti)pestprtcl 4 3. Plagen f Pesten? 4 4. Pedaggisch beleid 5 5. Pestbeleid

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

ANTI-PESTPROTOCOL ISW IRENESTRAAT

ANTI-PESTPROTOCOL ISW IRENESTRAAT ANTI-PESTPROTOCOL ISW IRENESTRAAT POELDIJK, 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Pesten 2.1 Wat is pesten? 2.2 Hoe wordt er gepest? 2.3 De gepeste leerling 2.4 De pester 2.5 De meelopers en andere leerlingen 2.6

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Voordaan

Veiligheidsbeleid Voordaan Veiligheidsbeleid Vrdaan Cmmissie veilig vertruwd Vrdaan 15-11-2014 Inleiding Op verzek van het bestuur van MMHC Vrdaan is er een cmmissie veiligheid in het leven gerepen vr de club. Directe aanleiding

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Pestprotocol. Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo. Mattheüs 7 vers 12

Pestprotocol. Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo. Mattheüs 7 vers 12 Pestprtcl Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zuden den, det gij hun k alz Mattheüs 7 vers 12 Versie juni 2016 Pestprtcl NHB De Lelie Inhudspgave Inleiding... 3 Algemene infrmatie... 3 Wat is

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

PESTPROTOCOL Onderstaande tekst is ontleend aan paragraaf 4.1 van het Schoolveiligheidsplan van het St.

PESTPROTOCOL Onderstaande tekst is ontleend aan paragraaf 4.1 van het Schoolveiligheidsplan van het St. PESTPROTOCOL Onderstaande tekst is ontleend aan paragraaf 4.1 van het Schoolveiligheidsplan 2012-2013 van het St. Bonifatiuscollege HET PESTPROTOCOL Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordiging

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

Pestprotocol. OBS De Trekvogel

Pestprotocol. OBS De Trekvogel Pestprotocol OBS De Trekvogel Pestgedrag Een kind dat zich veilig voelt, ontwikkelt zelfvertrouwen en een goed gevoel van eigen waarde. Wanneer een kind echter gepest wordt, verdwijnt dat zelfvertrouwen

Nadere informatie

Pestprotocol 2016 januari 2016

Pestprotocol 2016 januari 2016 Pestprotocol 2016 januari 2016 Inhoudsopgave Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Pesten 4 2.1 Verschil tussen plagen en pesten 4 2.2 Signalen van pestgedrag 4 2.3 Cyberpesten 5 Hoofdstuk 3 Aanpak

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014

Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014 Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014 Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordiging van de school en de ouders waarin is vastgelegd dat we pestgedrag op school

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

PESTPROTOCOL

PESTPROTOCOL PESTPROTOCOL 2015-2016 oktober 2015 SR Gedragsregels 1. Ik accepteer de ander zoals hij is en ik discrimineer niet. 2. Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen en roddelen. 3. Ik blijf van de spullen

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

depressie wat kun je doen als iemand in je omgeving een depressie heeft?

depressie wat kun je doen als iemand in je omgeving een depressie heeft? depressie raakt iedereen wat kun je den als iemand in je mgeving een depressie heeft? INHOUD Inleiding 4 De Depressie Vereniging 5 Tips vr naasten van mensen met een depressie 6 Het prbleem erkennen 6

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong.

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong. 1 Checklist kinderen met een ntwikkelingsvrsprng (grep 1 en 2). De vlgende kenmerken die betrekking hebben p de algemene ntwikkeling kunnen wijzen p een ntwikkelingsvrsprng. mndelinge taalvaardigheid gede

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Bijlage 2: protocol pesten. Plagen of pesten?

Bijlage 2: protocol pesten. Plagen of pesten? Bijlage 2: protocol pesten Plagen of pesten? We plagen allemaal wel eens of we worden geplaagd. Plagerijen zijn niet kwaad bedoeld. Plager en geplaagde zijn aan elkaar gewaagd; ze houden elkaar over en

Nadere informatie

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - -

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - - Planning Week Les Thuis Af 4 Uitleg nieuwe pdracht Reclame en Campagnes Onderzek Orange Baby s - - - NEE 5 Afmaken nderzek Orange Babys Beginnen nderzek Plus supermarkten Afmaken nderzek Plus supermarkten

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

1 Welke thema's spelen er op dit moment binnen de opvoeding van uw kind(eren)?

1 Welke thema's spelen er op dit moment binnen de opvoeding van uw kind(eren)? Ouderpanel Deventer Opveding 1 Welke thema's spelen er p dit mment binnen de pveding van uw kind(eren)? Welke thema's spelen er p dit mment binnen de pveding van uw kind(eren)? Ontwikkeling p schl Pesten

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

- door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

- door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! Pestprtcl basisschl t Getij 1.1 DIT PESTPROTOCOL HEEFT ALS DOEL: - alle kinderen mgen zich in hun basisschlperide veilig velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen. - dr regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

1 Uit: Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

1 Uit: Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar 1 Uit: Pedaggisch kader kindercentra 4-13 jaar Deel I / hdst. 5 Relaties in de grep De grep als leermgeving De buitenschlse pvang is een fantastische preftuin vr de sciale ntwikkeling van kinderen. Ze

Nadere informatie

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emtinele- en /f gedragsprblemen Schljaar 2009-2010 Welkm jij. Jij, helemaal jezelf. Nieuw vr ns, nbekend, ged zals je bent. Wij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK NIEUWSBRIEF 3 Vrijdag 28 januari 2011 DE PIRAMIDE lcatie BREDE SCHOOL MEERWIJK Belangrijke data de kmende peride....... Dinsdag 1 februari CITO Eindtets grep 8 p 1, 2 en 3 februari Maandag 7 februari Juf

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Pestprotocol ds. Pierson College

Pestprotocol ds. Pierson College Pestprtcl ds. Piersn Cllege Het ds. Piersn Cllege streeft ernaar leerlingen te vrmen in een wederzijdse sfeer van nderling respect, naastenliefde en zrgvuldigheid en hen een eigen verantwrdelijkheid bij

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. Pesten p schl He ga je er mee m? Pesten kmt helaas p iedere schl vr, k bij ns. Het is een prbleem dat wij nder gen zien en p nze schl serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele vrwaarden aan verbnden:

Nadere informatie

draaiboek suïcidepreventie

draaiboek suïcidepreventie draaibek suïcidepreventie Algemeen Een draaibek is een handleiding f stappenplan waarin stap vr stap wrdt behandeld wat er p je af kan kmen mcht er zich een bepaalde gebeurtenis f crisis vrden. Elke gebeurtenis

Nadere informatie

Pestprotocol. Basisschool Kerensheide Stein

Pestprotocol. Basisschool Kerensheide Stein Pestprotocol Basisschool Kerensheide Stein Schooljaar 2016-2017 1 THEORETISCHE VERANTWOORDING Doelstelling: Wij, leerkrachten, leerlingen en ouders van basisschool Kerensheide, streven naar een pestvrije

Nadere informatie

visietekst preventie en omgang agressief gedrag KIDS Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids.

visietekst preventie en omgang agressief gedrag KIDS Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids. visietekst preventie en mgang agressief gedrag KIDS Brggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids.be visie Agressie maakt nlsmakelijk deel uit van het menselijk bestaan

Nadere informatie

Pesten op onze school: wat weten we er van?

Pesten op onze school: wat weten we er van? deel 2: hfdstuk 4 - Pesten p schl: wat weten we ervan? - 1. Pesten p schl: in de spiegel kijken Hfdstuk 4 Pesten p nze schl: wat weten we er van? 1. Pesten p schl: in de spiegel kijken. De praktijk tnt

Nadere informatie

P E S T P R O T O C O L

P E S T P R O T O C O L P E S T P R O T O C O L Beknopte editie juli 2011 Vooraf Pesten komt helaas in de gehele maatschappij voor, maar is volstrekt onacceptabel. Een klimaat waarin wordt gepest, tast iedereen aan. Pestgedrag

Nadere informatie

Zo doen wij het op de Koningin Julianaschool

Zo doen wij het op de Koningin Julianaschool Regels en afspraken Eén van de uitgangspunten van nze schl is dat kinderen met plezier naar schl gaan. Vr een gede sfeer zijn er regels ndig en maken we afspraken met de kinderen en hun uders. Als we samen

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

Vragenlijst: Ouderenagressie, een verschijnsel in Thuiszorg Bilzen?

Vragenlijst: Ouderenagressie, een verschijnsel in Thuiszorg Bilzen? Bijlage 1: de vragenlijst Vragenlijst: Ouderenagressie, een verschijnsel in Thuiszrg Bilzen? Ik de een nderzek naar uderenagressie ten aanzien van de hulpverlening vr mijn eindwerk. Dit nderzek de ik mede

Nadere informatie

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Bijlage 1 Gedragscde vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Als B.S.V. vinden wij het belangrijk m afspraken te maken ver de manier waarp we met elkaar mgaan. Daarm hebben we een aantal mgangsregels

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Pestprotocol. Pagina 1 van 10

Pestprotocol. Pagina 1 van 10 Pestprotocol Pagina 1 van 10 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave Pestprotocol... 1 Evaluatie, toetsing en herziening (zijn de gemaakte afspraken aantoonbaar)...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Vooraf... 4

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar)

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) 2 Inleiding Uw kind heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen zijn/haar hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Pestprotocol 1 PESTEN. Wat is pesten? Hoe wordt er gepest?

Pestprotocol 1 PESTEN. Wat is pesten? Hoe wordt er gepest? Pestprotocol 1 PESTEN Wat is pesten? We spreken van pestgedrag als een speler opzettelijk bedreigd en geïntimideerd wordt. Pesten is een vorm van geweld/discriminatie en daarmee grensoverschrijdend en

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie