Beleid met betrekking tot pestgedrag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid met betrekking tot pestgedrag."

Transcriptie

1 Beleid met betrekking tt pestgedrag. Del : CBS Samen Onderweg met een veilige schl zijn vr leerlingen, medewerkers en uders. Pesten hrt hier niet bij en met zveel als mgelijk uitgebannen wrden. Preventief. 1. Methde Kinderen en hun Sciale Talenten en SCOL. Deze methde wrdt schlbreed ingezet. Aan het begin van het schljaar wrdt een rster gemaakt. In de Nieuwsbrief wrdt gemeld wat het thema is. Verder kmt er regelmatig p de achterkant van de Nieuwsbrief infrmatie ver een thema. Verder wrdt in de grepen 3-8 SCOL ingeverd en de leerlingen van grep vullen de leerlingscol in. 2. Vaste mmenten SOVA. Naast de methde Kinderen en hun sciale mmenten is het ged m regelmatig met de grep (midden- en bvenbuw) het gesprek aan te gaan he het gaat in de grep. Belangrijk is m hier regelmaat in te hebben en niet alleen als het minder gaat. 3. Brievenbus in de grep en/f vr vertruwenspersn. (advies, geen beleid) Een brievenbus waar de leerlingen (midden- en bvenbuw) gebruik van maken als ze iets willen melden kan vr smmige kinderen de drempel verlagen. Per lcatie (dependance en Bauer) kan k een brievenbus kmen vr de cntactpersn. 4. Het werken met schlregels, zals vermeld staat in het pestprtcl. Deze regels meten ged zichtbaar zijn in de grep en lcatie. Het kan uitgreien tt een regel van de week en/f maand. REGELS DIE GELDEN IN ALLE GROEPEN: 1. Ik blijf van een ander af 2. Ik blijf van de spullen van een ander af 3. Ik nem de ander bij de vrnaam 4. Ik sluit geen kinderen buiten Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

2 5. Ik lach een ander niet uit 6. Ik rddel niet 7. Ik de een ander geen pijn 8. Ik ga naar een vlwassene als ik gepest wrd 5. Belangrijk m aan het begin van het jaar te kmen tt gede grepsvrming. In de bijlage is hierver infrmatie. Mnitring. 1. De leerlingenscl biedt veel infrmatie ver de leerlingen van grep 6,7,8. 2. In de bijlage is een krte pestnderzeklijst die twee keer per jaar wrdt afgenmen in ktber/nvember en in april/mei. Extra is een lijst waar de nderlinge verhudingen ged zichtbaar wrden. Uitvering. 1. Pestprtcl wrdt gehanteerd 2. Oriëntatie pestprgramma , uitvering Grepaanpak via Taakspel en/f Water en Rts. Bijlagen. 1. Pestnderzeklijst. 2. Pestprtcl. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

3 Bijlage 1. Pestnderzek vr de grepen 5 tt en met 8. Vragenlijst vr kinderen Omcirkel de letter vr het antwrd dat p ju van tepassing is. 1. He vaak hebben andere kinderen p schl ju sinds het begin van het schljaar gepest? a) Ik ben dit jaar niet gepest. b) Ik ben maar één f twee keer gepest. c) Ik ben regelmatig gepest. d) Ongeveer één keer per week. e) Verschillende keren per week. 2. He vaak heb jij p schl zelf meegedaan met het pesten van andere kinderen sinds het begin van het schljaar? a. Ik heb dit schljaar geen kinderen gepest. b. Eén f twee keer. c. Regelmatig d. Ongeveer één keer per week. e. Verschillende keren per week. 3. Welke kinderen wrden in juw klas vaak dr andere kinderen gepest f getreiterd? (vul de vrnaam in en de eerste letter van de achternaam) 4. Welke kinderen pesten f treiteren in ju klas regelmatig andere kinderen? (vul de vrnaam in en de eerste letter van de achternaam) Als je ng pmerkingen hebt ver pesten f treiteren dan kun je dat hier pschrijven Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

4 Welke kinderen in juw klas vind jij wel aardig en welke kinderen vind je niet z aardig? Geef alle kinderen een waardering! (behalve jezelf) (zet een kruisje in het vakje dat jij van tepassing vindt) Vr + achternaam Heel aardig aardig neutraal niet z aardig naardig Vr + achternaam Heel aardig Aardig Neutraal Niet z aardig Onaardig Bijlage 2. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

5 Pestprtcl basisschl Inleiding Pesten kmt helaas p iedere schl vr, k bij ns. Het is een prbleem dat wij nder gen zien en p nze schl serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele vrwaarden aan verbnden: VOORWAARDEN Pesten met als prbleem wrden gezien dr alle direct betrkken partijen: Leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende grep), leerkrachten en de uders/verzrgers (hierna genemd: uders) De schl met prberen pestprblemen te vrkmen. Ls van het feit f pesten wel f niet aan de rde is, met het nderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar wrden gemaakt, waarna met hen regels wrden vastgesteld. Als pesten ptreedt, meten leerkrachten ( in samenwerking met de uders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. Wanneer pesten ndanks alle inspanningen tch weer de kp psteekt, met de schl beschikken ver een directe aanpak. Wanneer het prbleem niet p de juiste wijze wrdt aangepakt f de aanpak niet het gewenste resultaat plevert dan is de inschakeling van een vertruwenspersn vr de LOGOS-schlen ndig. De vertruwenspersn kan het prbleem nderzeken, deskundigen raadplegen en het bevegd gezag adviseren. Op iedere schl is een cntactpersn aangesteld. Dit PESTPROTOCOL heeft als del: Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

6 Alle kinderen hren zich in hun basisschlperide veilig te velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen. Dr regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en vlwassenen, als er zich ngewenste situaties vrden, elkaar aanspreken p deze regels en afspraken. Dr elkaar te steunen en wederzijds respect te tnen stellen we alle kinderen in de gelegenheid m met veel plezier naar schl te gaan! 1. Wat is pesten? Pesten kmt p alle leeftijden vr en kan serieuze gevlgen hebben vr de gepeste. Signalen van pesterijen kunnen.a. zijn: altijd een bijnaam, nit bij de eigen naam nemen zgenaamde leuke pmerkingen maken ver een klasgent een klasgent vrtdurend ergens de schuld van geven briefjes drgeven beledigen pmerkingen maken ver kleding isleren buiten schl pwachten, slaan f schppen p weg naar huis achterna rijden naar het huis van het slachtffer gaan bezittingen afpakken schelden f schreeuwen tegen het slachtffer Deze lijst kan ng wrden uitgebreid. Leerkrachten en uders meten daarm alert zijn p de manier waarp kinderen met elkaar mgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen hun nrm verschrijden. Orzaken van pestgedrag kunnen zijn: Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

7 Een prblematische thuissituatie Vrtdurend gevel van annimiteit (buitengeslten velen) Vrtdurend in een niet-passende rl wrden gedrukt Vrtdurend met elkaar de cmpetitie aangaan Een vrtdurende strijd m macht in de klas f in de buurt 2. He willen wij daar mee mgaan? Preventief: Het vrbeeld van de leerkrachten en thuis de uders is van grt belang. Er zal minder gepest wrden in een klimaat waar duidelijkheid heerst ver de mgang met elkaar, waar verschillen wrden aanvaard en waar ruzies niet met geweld wrden pgelst maar uitgesprken. Agressief gedrag van leerkrachten, uders en de leerlingen wrdt niet geaccepteerd. Leerkrachten hren duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen. Op schl besteden we aandacht aan SOVA. Iedere 2 weken wrdt de leerlingen een SOVAles aangebden (uit Kinderen en hun Sciale Talenten), waarin met de leerlingen gesprken wrdt ver nrmen en waarden en bepaalde mgangsvrmen wrden aangeleerd. Het is ged m het nderwerp regelmatig aan de rde te laten kmen, zdat het k preventief kan werken. Een effectieve methde m pesten te stppen f binnen de perken te huden, is het afspreken van regels vr en met de leerlingen. Reactief: Wanneer er sprake is van pesten gaan wij ervan uit dat er sprake is van samenwerken znder bemeienissen. Schl en gezin halen vrdeel uit een gede samenwerking en cmmunicatie. Dit neemt niet weg dat iedere partij met waken ver haar eigen grenzen. Het is bijvrbeeld niet de bedeling dat uders naar schl kmen m eigenhandig een prbleem vr hun kind p te kmen lssen. Bij prblemen van pesten zullen de directie en de leerkrachten hun verantwrdelijkheid nemen en indien ndig verleg veren met de uders. Van uders wrdt verwacht: het aanreiken van infrmatie, het geven van suggesties en ndersteunen van de aanpak van de schl. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

8 Een belangrijk uitgangspunt is, dat het inschakelen van de leerkracht niet wrdt pgevat als klikken. Vanaf de kleutergrep brengen wij kinderen het vlgende al bij: Je mag niet klikken, maar als je wrdt gepest f als je ruzie met een ander hebt en je kmt er zelf niet uit dan mag je hulp aan de leerkracht vragen. Dit wrdt niet gezien als klikken. Daarnaast stellen wij, dat een medeleerling k de verantwrdelijkheid heeft m het pestprbleem bij de leerkracht aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers óók verantwrdelijk vr een gede sfeer in de grep. Wanneer de leerkracht het idee heeft dat er sprake is van nderhuids pesten stelt de leerkracht een algemeen prbleem (casus) aan de rde m langs die weg bij het prbleem in klas te kmen en bespreekbaar te maken. 3. Grepsregels Regels die gelden in alle grepen: 1. Ik blijf van een ander af 2. Ik blijf van de spullen van een ander af 3. Ik nem de ander bij de vrnaam 4. Ik sluit geen kinderen buiten 5. Ik lach een ander niet uit 6. Ik rddel niet 7. Ik de een ander geen pijn 8. Ik ga naar een vlwassene als ik gepest wrd Teveging: Kinderen mgen in hun eigen grep een aanvulling geven p deze vastgestelde schlregels, in verleg met de leerkracht. Die aanvulling wrdt pgesteld, dr en met de grep, dit zijn de zgn. grepsregels. Zwel de schlregels als de grepsregels zijn zichtbaar in de klas pgehangen. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

9 4. Aanpak van de ruzies en/f pestgedrag, het stappenplan Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en /f elkaar pesten prberen zij en wij: Stap 1: Er eerst zelf ( en samen) uit te kmen. Stap 2: Op het mment dat een van de leerlingen er niet uitkmt, heeft deze het recht en de plicht het prbleem aan de leerkracht vr te leggen. Stap 3. De leerkracht luistert in eerste instantie afznderlijk naar beide partijen (gepeste en pester). Vervlgens prbeert de leerkracht met hen beide de ruzie f pesterijen p te lssen en (nieuwe) afspraken te maken. Bij herhaling van pesterijen/ruzies tussen dezelfde leerlingen vlgen sancties (zie hfdstuk 5). Stap 4. Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en hudt een gesprek met de leerling die pest/ruzie maakt. De leerkracht gaat ver tt het treffen van sancties welke mschreven staan in hfdstuk 5. De naam, tedracht en het ngewenste (pest)gedrag wrdt vermeld als ntitie in Parnassys. Vervlgens wrden de uders p de hgte gebracht van het ruzie-pestgedrag. Stap 5. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

10 De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en de pester. Daarna vlgt altijd verleg met de uders. In verleg met IB en de uders kunnen externe deskundigen ingeschakeld wrden. Leerkracht(en) en uders prberen in ged verleg samen te werken aan een bevredigende plssing. Begeleiding van de gepeste leerling: Medeleven tnen en luisteren en vragen: he en dr wie wrdt er gepest. Nagaan he de leerling zelf reageert, wat det hij/zij vr, tijdens en na het pesten. Huilen f heel bs wrden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlkken. De leerling in laten zien dat je p een andere manier kunt reageren. Zeken en efenen van een andere reactie, bijvrbeeld je niet afznderen. Het gepeste kind in laten zien waarm een kind pest. Nagaan welke plssing het kind zelf wil. Sterke kanten van de leerling benadrukken. Belnen als de leerling zich anders/beter pstelt. Praten met de uders van de gepeste leerling en de uders van de pester(s). Het gepeste kind niet verbeschermen. Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een uitznderingspsitie waardr het pesten zelfs ng te kan nemen. Begeleiding van de pester: Praten; zeken naar de reden van het ruzie maken/pesten. Laten inzien wat het effect van zijn/haar gedrag is vr de gepeste. Excuses aan laten bieden. In laten zien welke sterke kanten de gepeste heeft. Pesten is verbden in en m de schl: wij huden ns aan deze regel; straffen als het kind wel pest belnen als het kind zich aan de regels hudt. Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, f een andere manier van gedrag aanleren. Cntact tussen uders en schl; elkaar infrmeren en verleggen. Inleven in het kind; wat is de rzaak van het pesten? Zeken van een sprt f club; waar het kind kan ervaren dat cntact met andere kinderen wel leuk kan zijn. Inschakelen hulp: sciale vaardigheidstrainingen; Jeugdgezndheidszrg; huisarts; GGD Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

11 5. Sancties Wanneer bvenmschreven stappen uit het stappenplan niet leiden tt het gewenste resultaat wrdt er als vlgt gehandeld: De leerkracht neemt duidelijk een stelling in. De sancties zijn pgebuwd in 4 fases; afhankelijk helang de pester dr blijft gaan met zijn/haar pestgedrag en geen verbetering vertnt in zijn/haar gedrag: Fase 1 Dr gesprek: bewustwrding vr wat hij met het gepeste kind uithaalt Afspraken maken met de pester ver gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken kmen aan het einde van iedere week (vr een peride) in een krt gesprek aan de rde. Een gesprek met de uders. Hun medewerking wrdt nadrukkelijk gevraagd m een einde aan het prbleem te maken. Daarnaast heeft de leerkracht de keuze uit nderstaande maatregelen, passend bij de situatie: Een f meerdere pauzes binnen blijven, met een pdracht. Nablijven tt alle kinderen naar huis vertrkken zijn Een schriftelijke pdracht zals een stelpdracht ver de tedracht en zijn f haar rl in het pestprbleem Fase 2 Bij aanhudend pestgedrag kan in verleg met de uders en IB deskundige hulp wrden ingeschakeld zals de Schlbegeleidingsdienst, de schlarts van de GGD f schlmaatschappelijk werk. Fase 3 Bij aanhudend pestgedrag kan er vr gekzen wrden m een leerling tijdelijk in een andere grep te plaatsen, binnen de schl. Ok het (tijdelijk) plaatsen p een andere schl behrt tt de mgelijkheden. Dit wrdt beslist dr de directeur. Fase 4 In extreme gevallen kan een leerling geschrst f verwijderd wrden. Dit gebeurt in pdracht van de Bestuurder van LOGOS. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

12 6. Adviezen aan de uders van nze schl: Ouders van gepeste kinderen: a. Hud de cmmunicatie met uw kind pen, blijf in gesprek met uw kind. b. Neem het prbleem van uw kind serieus. c. Als pesten niet p schl gebeurt, maar p straat, prbeert u cntact p te nemen met de uders van de pester(s) m het prbleem bespreekbaar te maken. d. Pesten p schl kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken. e. Dr psitieve stimulering en zgn. schuderklpjes kan het zelfrespect vergrt wrden f weer terugkmen. f. Stimuleer uw kind tt het beefenen van een sprt. g. Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten kmt. h. Infrmeer naar de mgelijkheden van een SVa-f weerbaarheidstraining. Ouders van pesters: a. Neem het prbleem van uw kind serieus. b. Raak niet in paniek: elk kind lpt kans pester te wrden. c. Prbeer achter de mgelijke rzaak te kmen. d. Maak uw kind gevelig vr wat het anderen aandet. e. Besteed extra aandacht aan uw kind. f. Stimuleer uw kind tt het beefenen van een sprt. g. Crrigeer ngewenst gedrag en benem het gede gedrag van uw kind. h. Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van schl staat. Alle andere uders: a. Neem de uders van het gepeste kind en de pester serieus. b. Stimuleer uw kind m p een gede manier met andere kinderen m te gaan. c. Crrigeer uw kind bij ngewenst gedrag en benem ged gedrag. d. Geef zelf het gede vrbeeld. e. Leer uw kind vr anderen p te kmen. f. Leer uw kind vr zichzelf p te kmen. Leerkrachten en uders uit de udercmmissie en de medezeggenschapsraad nderschrijven gezamenlijk dit PESTPROTOCOL. Hiernder vlgt een apart prtcl digitaal pesten. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

13 Prtcl digitaal pesten Digitaal pesten is een nderdeel van traditineel pesten. Vrmen van digitaal pesten Annieme berichten versturen via MSN en SMS, schelden, rddelen, bedreigen, ft s van mbieltjes en webcam p internet plaatsen, privégegevens p een site plaatsen, wachtwrden en credits stelen en misbruiken, haatprfielen aanmaken, virussen sturen, happy slapping, en het versturen van een bm. 20% van de leerlingen heeft te maken met digitaal pesten. Effecten De effecten van digitaal pesten kunnen erger zijn dan bij traditineel pesten. Opnames die via de webcam wrden gemaakt, wrden vastgelegd dr een ander. Deze pnames verdwijnen nit meer. Over de hele wereld kan een ft p een site staan. Ft s die eenmaal p internet staan zijn sms niet meer te verwijderen. Verantwrdelijkheid van de schl Sms gebeurt pesten buiten de schl. Tch heeft de schl er veel last van. Het ruziën en pesten gaat p schl dr. Schlresultaten lijden ernder. Er ntstaat een nveilig klimaat. Kinderen kunnen minder ged leren. Pesten heeft effect p het schlklimaat. He kan digitaal pesten vrkmen wrden? 1. Leerlingen bewust maken van de gevaren p internet, de effecten van digitaal pesten en de strafbare feiten. 2. Afspreken van internetgedrag en samen met de leerlingen regels maken ( zie bijlage 1 ) 3. Pesten bespreekbaar maken in de klas en leerlingen elkaar daarp laten aanspreken. Vr leerlingen: He kun je digitaal pesten aanpakken? vrbeeld 1 Een bltft van een leerling is p het internet geplaatst: Luister naar de leerling. Tn begrip en verrdeel niet. Neem cntact met de uders p. Meld dit bij de cntactpersn f vertruwenspersn. Meld dit bij de prvider met verzek tt verwijdering van de ft. Zet juw prvider in dit adres: Adviseer de uders aangifte bij de plitie te den. Prbeer de dader te achterhalen. Ver maatregelen richting dader uit. vrbeeld 2 Een leerling wrdt steeds lastig gevallen (stalking): Leer de leerling assertief te zijn: nee zeggen, cntact afsluiten. De leerling niet laten ingaan p de stalker. Breng de uders p de hgte. Adviseer de uders en de leerling m bewijslast te verzamelen. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

14 Adviseer de uders aangifte bij de plitie te den. vrbeeld 3 Over een leerling wrdt gerddeld via MSN: Geef steun en luister naar de leerling. Adviseer de leerling berichten te bewaren en p te slaan. Prbeer de dader te achterhalen via systeembeheerder en slachtffer. Bespreek het met de mentr/vertruwenspersn. Spreek de pesters aan. Ver eventueel een klassengesprek. Neem cntact met de uders p. Prbeer de dader p te spren Sms is de identiteit van de dader te achterhalen dr uit te zeken van welke cmputer p schl het bericht is verznden. Je gebruikt daarvr de zgenaamde lgfiles van de schl-server (centrale cmputer). Vanzelfsprekend heb je daar wel (technische) ndersteuning van een ICT-cördinatr, systeembeheerder, en/f externe beheerder vr ndig. Ga na wanneer het bericht verstuurd is en welke klas p dat mment gebruik maakte van de cmputers. De stijl van het bericht en eventuele taalfuten kunnen de dader verraden. De dader kan wellicht k wrden gevnden dr in de klas te praten ver wat er is gebeurd. Sms is het niet mgelijk een dader te achterhalen en zit er niets anders p dan het effect te minimaliseren. Dat kan het beste dr het slachtffer p het hart te drukken niet te reageren p haatmail f andere ngewenste berichten. Blkkeren van afzenders Smmige prgramma s hebben de mgelijkheid m specifieke afzenders te blkkeren. Verwijs uders naar nderstaande websites vr meer infrmatie. Op den duur lnt het wellicht de meite de leerling een nieuw mailadres te geven. Vertel je leerlingen dat ze altijd heel vrzichtig meten zijn met het drgeven van hun mailadres aan anderen. Digitaal pesten is strafbaar Er zijn verschillende vrmen van digitaal pesten die strafbaar zijn. Daar kun je hier meer ver lezen: Digitaal pesten wat is strafbaar? Leerlingen realiseren zich dat vaak niet. Ok wanneer het slachtffer lichamelijk letsel f materiële schade is tegebracht, kan de plitie wrden ingeschakeld. Infrmatieve websites ver digitaal pesten Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

15 Bijlage 1 Regels vr het gebruik van internet p CBS Samen Onderweg. 1. Je krijgt een pdracht van de leerkracht. 2. Denk ged na ver wat je met den m de pdracht ged uit te veren. 3. Klik nit zmaar p een knp f plaatje. Als je niet zeker weet f het mag, vraag het dan eerst aan de leerkracht. 4. Als m je naam gevraagd wrdt, vraag dan eerst testemming aan je leerkracht. 5. Gelf niet alles wat je p internet ziet f leest. 6. Vul nit een frmulier in en druk nit p de knp versturen vr je testemming van de leerkracht hebt gekregen. 7. Zek p internet alleen naar nderwerpen die je p schl ndig hebt. 8. p schl alleen ver nderwerpen die met schl te maken hebben. 9. Als je per ngeluk p een site (sex, grve taal, geweld enz.) kmt waarvan je weet dat het niet de bedeling is, is dat niet erg. Vertel het wel altijd meteen aan je meester f juf. 10. Het bewust zeken naar ngewenste sites (sex, grve taal, geweld enz.) zal wrden gemeld bij de directeur. Deze zal je uders inlichten. De minimale straf is een maand niet meer p internet. 11. Als je aan het en bent gebruik je geen scheldwrden en maak je geen vervelende pmerkingen. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

16 12. Wanneer iemand een vervelende aan ju stuurt, laat je die altijd aan de meester f juf lezen. 13. Chatten mag niet!!!!!!! 14. Iets dwnladen f uitprinten mag alleen na testemming van de leerkracht. 15. Als de cmputer het niet det, prbeer je het niet zelf te maken, maar vertel je dat aan de meester f juf. 16. Vertel na aflp aan de meester f juf, f gelukt is wat je wilde den. 17. De cmputer gebruiken mag alleen met testemming van de leerkracht. Bijlage 2 Omgaan met sciale media In een tijd waarin het internet tt een van de belangrijkste cmmunicatiemiddelen is gewrden, verdient het k aandacht m zrgvuldig met dit medium m te gaan. In een algemene gedragscde van LOGOS is vastgelegd welke gedragingen van persneelsleden en vrijwilligers wenselijk wrden geacht. Vr kinderen hebben we p schl vastgelegd wat zij p het internet wel en niet mgen. Vr persneelsleden is dat (ng) niet het geval. Op CBS Samen Onderweg willen we daarm enkele uitgangspunten frmuleren als leidraad vr het gedrag van medewerkers van de schl. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

17 Het is helder dat er vanuit de schl bepaalde websites niet bezcht mgen wrden (geweld, prngrafie, racisme, enz.) Daarnaast met de medewerker zich bewust zijn van het feit dat als zij/hij berichten achterlaat p frums, tweets verstuurt enz. traceerbaar is vr een grt publiek. Elke gedane uiting kan tt in lengte van jaren wrden pgesprd, zlang deze dr de beheerder van de site niet wrdt verwijderd. Zwel privé als zakelijk kunnen gedane uitingen dus lang vindbaar zijn vr derden en zwel de betrkkene als de schl schade berkkenen. Elke uiting in de vrm van laster, belediging, bsceniteit e.d. is dus ngerlfd. Dit is natuurlijk niets bijznders als we praten ver gangbare pvattingen van mraal en fatsen. Tevens is het van belang dat de medewerker van de schl zich uiterst vrzichtig gedraagt als het gaat m cntacten via facebk, twitter, msn e.d. Ok deze zijn vr een breed publiek te vlgen; zeker als vrienden van vrienden van vrienden de berichten kunnen lezen. Van privacy is geen sprake meer. De medewerker dient zich bewust te zijn van de kwetsbare psitie die zij/hij inneemt als sprake is van cntacten met leerlingen (f hun uders). Berichten die medewerkers nderling aan elkaar sturen zijn (sms) vr anderen inzichtelijk. Iedere medewerker van CBS Samen Onderweg dient zich daarvan bewust te zijn en is verantwrdelijk te achten vr de gevlgen van uitingen die via publieke media wrden gedaan. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht p een veilige mgeving en een plezierige schltijd Achtergrnd - Wat is pesten? 'Iemand wrdt getreiterd f is het mikpunt van pesterijen als hij f zij herhaaldelijk

Nadere informatie

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprtcl 1. Del Dit PESTPROTOCOL heeft als del: Alle kinderen meten zich in hun basisschlperide veilig kunnen velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen Dr regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer PESTPROTOCOL OBS Aan de Rer Pestprtcl OBS Aan de Rer 1 Inleiding Vr u ligt het Pestprtcl OBS Aan de Rer. Het prtcl geeft leerkrachten van grep 1 tt en met 8 richtlijnen vr het vrkmen, signaleren en aanpakken

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Pestprotocol Prakticon

Pestprotocol Prakticon Pestprotocol Prakticon Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. Pesten p schl He ga je er mee m? Pesten kmt helaas p iedere schl vr, k bij ns. Het is een prbleem dat wij nder gen zien en p nze schl serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele vrwaarden aan verbnden:

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

- door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

- door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! Pestprtcl basisschl t Getij 1.1 DIT PESTPROTOCOL HEEFT ALS DOEL: - alle kinderen mgen zich in hun basisschlperide veilig velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen. - dr regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND Pestprtcl Dit pestprtcl bestaat uit 4 delen:vr alle kinderen, vr het gepeste kind, vr de pester en, vr de uders. Deze partijen zijn allemaal betrkken bij een situatie waarin gepest wrdt. Uitleg van de

Nadere informatie

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol Pagina 1 Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool De Vlieger

Pestprotocol basisschool De Vlieger Pestprotocol basisschool De Vlieger Inleiding Helaas moeten wij constateren dat pesten voorkomt in het directe contact met elkaar maar ook onder andere via MSN. PCBS de Vlieger vindt pesten onaanvaardbaar

Nadere informatie

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Wij zijn een KiVaschool!

Wij zijn een KiVaschool! Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Dit schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van het algemeen Pestprtcl Allure. O.B.S.Geert Hlle hanteert de KiVa aanpak. Wij zijn een KiVaschl!

Nadere informatie

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol De Dijsselbloem 2014-2015 Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Hoe ga je met pesten om? Pesten komt helaas op iedere

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool St. Caecilia

Pestprotocol basisschool St. Caecilia Pestprtcl basisschl St. Caecilia Dit PESTPROTOCOL heeft als del: Alle kinderen mgen zich in hun basisschlperide veilig velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen Dr regels en afspraken zichtbaar te

Nadere informatie

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. Pestprtcl Pesten p schl He ga je er mee m? Pesten kmt helaas p iedere schl vr, k bij ns. Het is een prbleem dat wij nder gen zien en p nze schl serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele vrwaarden

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen Pest protocol Albert Schweitzerschool Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

Pestprotocol. cbs Johan Friso te Dordrecht

Pestprotocol. cbs Johan Friso te Dordrecht Pestprotocol cbs Johan Friso te Dordrecht Dordrecht, oktober 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Voorwaarden... 3 1.3 Het probleem dat pesten heet... 3 2. Pesten, wat is dat?... 4 2.1 Hoe gaan

Nadere informatie

Pestprotocol obs De Meerwaarde

Pestprotocol obs De Meerwaarde 1 Pestprotocol obs De Meerwaarde Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk

Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk Pesten op school. Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Pestprotocol SBO De Lings

Pestprotocol SBO De Lings Pestprotocol SBO De Lings Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun Lings-periode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en het gevoel hebben dat ook zij

Nadere informatie

Anti-pest Protocol De Reiger

Anti-pest Protocol De Reiger Anti-pest Protocol De Reiger Pesten komt helaas op iedere school voor, ook op de onze. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Dit protocol moet ertoe leiden

Nadere informatie

Pestprotocol SWS FROUBUURT

Pestprotocol SWS FROUBUURT Pestprotocol SWS FROUBUURT Pesten op school: Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

PROTOCOL RUZIE EN PESTEN OP OPENBARE BREDESCHOOL DE SCHATKAMER

PROTOCOL RUZIE EN PESTEN OP OPENBARE BREDESCHOOL DE SCHATKAMER PESTEN Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien. Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste

Nadere informatie

Pestprotocol cbs de Hoeksteen

Pestprotocol cbs de Hoeksteen Pestprotocol cbs de Hoeksteen Inhoudsopgave Doel van het pestprotocol Pagina 3 Het probleem dat pesten heet Pagina 4 Voorwaarden waar we met elkaar aan moeten voldoen Pagina 5 Hoe voorkomen we pestgedrag

Nadere informatie

Inhoud. Pestprotocol basisschool Het Palet

Inhoud. Pestprotocol basisschool Het Palet Inhud Plagen f pesten?... 3 Del pestprtcl basisschl Het Palet... 3 Preventief pestbeleid... 4 Klimaat van het Palet... 4 Werkvrmen... 4 Indien er tch sprake is van pestgedrag?... 5 Tips aan de uders...

Nadere informatie

Omgangsprotocol. Om pesten te voorkomen

Omgangsprotocol. Om pesten te voorkomen Omgangsprotocol Om pesten te voorkomen Eindhoven 19 maart 2015 Doel Dit OMGANGSPROTOCOL heeft als doel dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Pestprotocol de Esdoorn

Pestprotocol de Esdoorn Pestprotocol de Esdoorn Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen November 2009 Door regels en

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Pestprotocol Hoe gaan we met elkaar om?

Pestprotocol Hoe gaan we met elkaar om? Pestprotocol Hoe gaan we met elkaar om? Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010

Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010 Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010 Doelstelling Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Pestprotocol Albert Plesmanschool 2014

Pestprotocol Albert Plesmanschool 2014 Pestprotocol Albert Plesmanschool 2014 Doel van dit PESTPROTOCOL Alle leerlingen moeten zich op de basisschool veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Alle kinderen mogen en moeten zich in hun periode bij ons op school veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen mogen en moeten zich in hun periode bij ons op school veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen PESTPROTOCOL Zo zijn onze manieren! In de visie van onze school staat dat we een veilig leer- en leefklimaat willen creëren en willen borgen voor alle mensen die binnen onze school werken. In onze beleving

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl PESTPROTOCOL DE BOOG Pestprotocol De Boog Dit pestprotocol heeft als doel voor De Boog: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

PROTOCOL TEGEN PESTEN

PROTOCOL TEGEN PESTEN PROTOCOL TEGEN PESTEN Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Het probleem dat pesten heet: De piek

Nadere informatie

Pesten komt op iedere school voor; ook bij ons! Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken. Vandaar dit protocol.

Pesten komt op iedere school voor; ook bij ons! Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken. Vandaar dit protocol. Protocol Pestprotocol Datum Oktober 2015 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij pestgedrag. Pestcoördinator Monique Meulenberg

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE SCHELP

PESTPROTOCOL DE SCHELP PESTPROTOCOL DE SCHELP Pestprotocol De Schelp Dit pestprotocol heeft als doel voor de De Schelp: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door

Nadere informatie

Iedereen is hier oké!

Iedereen is hier oké! INLEIDING PESTPROTOCOL Iedereen is hier oké! alle kinderen moeten zich in onze basisschool veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Pestprotocol Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool

Pestprotocol basisschool Pestprotocol basisschool Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Pestprotocol Pesten op school: hoe ga je er mee om?

Pestprotocol Pesten op school: hoe ga je er mee om? Pestprotocol Pesten op school: hoe ga je er mee om? Dit pestprotocol heeft als doel: Het voorkomen of terugdringen van pesten. Alle kinderen zich veilig laten voelen in hun basisschoolperiode, zodat zij

Nadere informatie

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest.

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest. PESTPROTOCOL Pesten komt helaas op iedere school voor> Het is een probleem dat we onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. De manier waarop dat gebeurt, wordt beschreven in dit protocol. Het

Nadere informatie

Pestprotocol en de rol van het aanspreekpunt pesten

Pestprotocol en de rol van het aanspreekpunt pesten Pestprotocol en de rol van het aanspreekpunt pesten (versie 31/5/2016) 1. Doel van het protocol Door dit pestprotocol willen we duidelijk maken welke stappen worden ondernomen wanneer er zich een pestincident

Nadere informatie

P e s t p r o t o c o l

P e s t p r o t o c o l P e s t p r o t o c o l Doel van dit pestprotocol: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken

Nadere informatie

Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011

Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011 Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011 Doelstelling Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

Pestprotocol Bavinckschool

Pestprotocol Bavinckschool Pestprotocol Bavinckschool Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Dit pestprotocol heeft als doel: Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het team van

Nadere informatie

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen PESTPROTOCOL CBS. DE HOEKSTIEN We proberen pesten te voorkomen door een leefklimaat te creëren waarin respect voor elkaar en elkaars eigendommen vanzelfsprekend is. We weten echter dat ondanks alle inspanningen

Nadere informatie

Protocol. Pestprotocol

Protocol. Pestprotocol Pestprotocol Algemeen Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Pestprotocol SKOALFINNE

Pestprotocol SKOALFINNE Pestprotocol SKOALFINNE Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

protocol bij pesten INNOVO Stichting voor katholiek primair Onderwijs p.a. Ruys de Beerenbroucklaan 29A 6417 CC Heerlen 045 5447144

protocol bij pesten INNOVO Stichting voor katholiek primair Onderwijs p.a. Ruys de Beerenbroucklaan 29A 6417 CC Heerlen 045 5447144 protocol bij pesten Algemeen doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

CB de Bron Nieuw-Amsterdam PESTPROTOCOL: PESTEN OP SCHOOL HOE GAAN WE ER MEE OM?

CB de Bron Nieuw-Amsterdam PESTPROTOCOL: PESTEN OP SCHOOL HOE GAAN WE ER MEE OM? CB de Bron Nieuw-Amsterdam PESTPROTOCOL: PESTEN OP SCHOOL HOE GAAN WE ER MEE OM? Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal

Nadere informatie

Pestprotocol De Triangel. Pestprotocol. Versiedatum: oktober Status: versie 1 vastgesteld

Pestprotocol De Triangel. Pestprotocol. Versiedatum: oktober Status: versie 1 vastgesteld Pestprotocol Versiedatum: oktober 2014 Status: versie 1 vastgesteld 1 Missie/visie van de Triangel: Missie Samen bereiken we meer. Visie Op de Triangel werken leerkrachten, kinderen en ouders samen om

Nadere informatie

Protocol pesten op de Tjalk

Protocol pesten op de Tjalk Protocol pesten op de Tjalk Pesten komt op iedere school voor; ook bij ons! Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken. Vandaar dit protocol waarin wij het probleem pesten

Nadere informatie

PESTPROTOCOL CBS De Borgh

PESTPROTOCOL CBS De Borgh PESTPROTOCOL CBS De Borgh Doel van dit pestprotocol: -Dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. -Door regels en afspraken

Nadere informatie

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders.

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders. Versie nov. 2012 Pestprotocol. Inclusief regels en afspraken binnen de school. Wat is pesten? Pesten betekent iemand op een gemene manier lastig vallen: bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt

Nadere informatie

Pestprotocol o.b.s. De regenboog Slagharen

Pestprotocol o.b.s. De regenboog Slagharen Pestprotocol o.b.s. De regenboog Slagharen Pesten op School Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

Aadorp, 14 april 2010

Aadorp, 14 april 2010 pestprotocol Aadorp, 14 april 2010 Dit protocol is tot stand gekomen door medewerking van ouders uit groep 7 in samenwerking met het team van basisschool de Kei. Tot de zomervakantie 2010 zal dit protocol

Nadere informatie

DIT PESTPROTOCOL HEEFT ALS DOEL: - Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

DIT PESTPROTOCOL HEEFT ALS DOEL: - Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pestprotocol DIT PESTPROTOCOL HEEFT ALS DOEL: - Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. - Door regels en afspraken zichtbaar te maken

Nadere informatie

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest PESTPROTOCOL De Vogels We willen graag dat alle kinderen op De Vogels zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Een effectieve methode om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is het afspreken van regels voor de leerlingen.

Een effectieve methode om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is het afspreken van regels voor de leerlingen. PESTPROTOCOL Dit Pestprotocol heeft als doel: - Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. - Door regels en afspraken zichtbaar te maken

Nadere informatie

Pesten kun je echter nooit helemaal uitsluiten, daarom dit pestprotocol. Het is een handreiking hoe om te gaan met pestgedrag binnen onze school.

Pesten kun je echter nooit helemaal uitsluiten, daarom dit pestprotocol. Het is een handreiking hoe om te gaan met pestgedrag binnen onze school. Inleiding De Ynset wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Alle kinderen moeten zich in de basisschoolperiode

Nadere informatie

ALLE KINDEREN MOGEN ZICH IN DE BASISSCHOOLPERIODE VEILIG VOELEN, ZODAT ZIJ ZICH OPTIMAAL KUNNEN ONTWIKKELEN

ALLE KINDEREN MOGEN ZICH IN DE BASISSCHOOLPERIODE VEILIG VOELEN, ZODAT ZIJ ZICH OPTIMAAL KUNNEN ONTWIKKELEN Pest protocol Montessorischool Stad Almere Dit pestprotocol heeft als doel: ALLE KINDEREN MOGEN ZICH IN DE BASISSCHOOLPERIODE VEILIG VOELEN, ZODAT ZIJ ZICH OPTIMAAL KUNNEN ONTWIKKELEN Door elkaar te steunen

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Basisschool Scharn Maastricht, maart 2014.

Pestprotocol. Pestprotocol Basisschool Scharn Maastricht, maart 2014. Pestprotocol 1 Basisschool Scharn Maastricht Maart 2014 Inhoudsopgave. Inhoudsopgave.2 Doel, voorwaarden, wat is pesten... 3 Hoe willen we daar mee omgaan.4 Signalen van pesterijen 4 Regels.5 Aanpak in

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Prinses Marijke

Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2010 1 Gedragsprotocol de Boomgaard Pesten in school, hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het

Nadere informatie

Protocol tegen pesten

Protocol tegen pesten Protocol tegen pesten Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. De piek van het pesten ligt tussen

Nadere informatie

Pesten op school. hoe ga je ermee om?

Pesten op school. hoe ga je ermee om? Pestprotocol 1 Pesten op school. hoe ga je ermee om? Pesten kan helaas op iedere school voorkomen, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school dan serieus willen aanpakken.

Nadere informatie

Pestprotocol obs De Kring

Pestprotocol obs De Kring Pestprotocol obs De Kring Dit pestprotocol heeft uitgangspunt: Alle kinderen moeten zich op OBS De Kring veilig kunnen voelen, Door regels en afspraken over omgang met elkaar duidelijk en voor iedereen

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool De Regenboog

Pestprotocol basisschool De Regenboog Pestprotocol basisschool De Regenboog Pesten op school Hoe gaan we er mee om? INLEIDING Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school

Nadere informatie

RK Daltonschool De Leeuwerik Vronkenlaan 2a 2352 EP Leiderdorp Tel.: fax:

RK Daltonschool De Leeuwerik Vronkenlaan 2a 2352 EP Leiderdorp Tel.: fax: RK Daltonschool De Leeuwerik Vronkenlaan 2a 2352 EP Leiderdorp Tel.: 071-5892824 fax: 023-5423474 e-mail: info@daltondeleeuwerik.nl www.daltondeleeuwerik.nl Pesten komt op iedere school voor; ook bij ons!

Nadere informatie

Plagen mag wel, pesten niet. Wanneer is het nog plagen en wanneer wordt het pesten? Het is plagen wanneer:

Plagen mag wel, pesten niet. Wanneer is het nog plagen en wanneer wordt het pesten? Het is plagen wanneer: Pestprotocol Basisschool St. Martinus Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om?

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Plagen en

Nadere informatie

Als er gepest wordt, moeten leerkrachten en de mentor (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.

Als er gepest wordt, moeten leerkrachten en de mentor (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. Hoofdstuk 6 Pesten Inleiding Om gesignaleerde problemen met betrekking tot plaag- en pestgedrag op eenduidige en daarmee voor alle betrokkenen heldere wijze te kunnen aanpakken heeft het Rythovius College

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE POLDERRAKKERS

PESTPROTOCOL DE POLDERRAKKERS PESTPROTOCOL DE POLDERRAKKERS Pesten Pesten komt voor op elke school, dus ook op De Polderrakkers. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn wel

Nadere informatie

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! PROTOCOL BIJ PESTGEDRAG Pesten op school: Hoe ga je er mee om? Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om deze stelling vorm te geven

Nadere informatie

Pestprotocol Prins Johan Frisoschool

Pestprotocol Prins Johan Frisoschool Pestprotocol Prins Johan Frisoschool Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan

Nadere informatie

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8 Het Cle Kikkerplan Binnen twee weken een klas vl vet cle kikkers Grep 4 tt en met 8 Anne Kijman, Kinderpsychlg NIP/Gz BIG i.s.m Christine de Jngh en Yvnne van der Zanden, leerkrachten Jhannesschl Pijnacker

Nadere informatie

ANTI - PESTPROTOCOL december 2016

ANTI - PESTPROTOCOL december 2016 ANTI - PESTPROTOCOL december 2016 Doel van het anti - pestprotocol Voor de kinderen: - Dat de kinderen zich in en tijdens hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool De Schatkist

Pestprotocol basisschool De Schatkist Pestprotocol basisschool De Schatkist Pesten op school. Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

Pesten is niet toelaatbaar en wordt bij ons op school niet geaccepteerd. Wij hebben respect voor onszelf en de ander.

Pesten is niet toelaatbaar en wordt bij ons op school niet geaccepteerd. Wij hebben respect voor onszelf en de ander. 1. Regel Hieronder de regel waar wij als school voor staan wat pesten betreft: Pesten is niet toelaatbaar en wordt bij ons op school niet geaccepteerd. Wij hebben respect voor onszelf en de ander. 2. Definitie

Nadere informatie

PESTPROTOCOL BASISSCHOOL BINNEN DE VESTE

PESTPROTOCOL BASISSCHOOL BINNEN DE VESTE PESTPROTOCOL BASISSCHOOL BINNEN DE VESTE Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevel Omgaan met pesten pagina 1 van 11 Inhudspgave 1. Vrwrd blz. 3 2. Van pesten naar.een wij-gevel blz. 4 3. Stappen bij structureel pestgedrag blz.

Nadere informatie