Beleid met betrekking tot pestgedrag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid met betrekking tot pestgedrag."

Transcriptie

1 Beleid met betrekking tt pestgedrag. Del : CBS Samen Onderweg met een veilige schl zijn vr leerlingen, medewerkers en uders. Pesten hrt hier niet bij en met zveel als mgelijk uitgebannen wrden. Preventief. 1. Methde Kinderen en hun Sciale Talenten en SCOL. Deze methde wrdt schlbreed ingezet. Aan het begin van het schljaar wrdt een rster gemaakt. In de Nieuwsbrief wrdt gemeld wat het thema is. Verder kmt er regelmatig p de achterkant van de Nieuwsbrief infrmatie ver een thema. Verder wrdt in de grepen 3-8 SCOL ingeverd en de leerlingen van grep vullen de leerlingscol in. 2. Vaste mmenten SOVA. Naast de methde Kinderen en hun sciale mmenten is het ged m regelmatig met de grep (midden- en bvenbuw) het gesprek aan te gaan he het gaat in de grep. Belangrijk is m hier regelmaat in te hebben en niet alleen als het minder gaat. 3. Brievenbus in de grep en/f vr vertruwenspersn. (advies, geen beleid) Een brievenbus waar de leerlingen (midden- en bvenbuw) gebruik van maken als ze iets willen melden kan vr smmige kinderen de drempel verlagen. Per lcatie (dependance en Bauer) kan k een brievenbus kmen vr de cntactpersn. 4. Het werken met schlregels, zals vermeld staat in het pestprtcl. Deze regels meten ged zichtbaar zijn in de grep en lcatie. Het kan uitgreien tt een regel van de week en/f maand. REGELS DIE GELDEN IN ALLE GROEPEN: 1. Ik blijf van een ander af 2. Ik blijf van de spullen van een ander af 3. Ik nem de ander bij de vrnaam 4. Ik sluit geen kinderen buiten Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

2 5. Ik lach een ander niet uit 6. Ik rddel niet 7. Ik de een ander geen pijn 8. Ik ga naar een vlwassene als ik gepest wrd 5. Belangrijk m aan het begin van het jaar te kmen tt gede grepsvrming. In de bijlage is hierver infrmatie. Mnitring. 1. De leerlingenscl biedt veel infrmatie ver de leerlingen van grep 6,7,8. 2. In de bijlage is een krte pestnderzeklijst die twee keer per jaar wrdt afgenmen in ktber/nvember en in april/mei. Extra is een lijst waar de nderlinge verhudingen ged zichtbaar wrden. Uitvering. 1. Pestprtcl wrdt gehanteerd 2. Oriëntatie pestprgramma , uitvering Grepaanpak via Taakspel en/f Water en Rts. Bijlagen. 1. Pestnderzeklijst. 2. Pestprtcl. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

3 Bijlage 1. Pestnderzek vr de grepen 5 tt en met 8. Vragenlijst vr kinderen Omcirkel de letter vr het antwrd dat p ju van tepassing is. 1. He vaak hebben andere kinderen p schl ju sinds het begin van het schljaar gepest? a) Ik ben dit jaar niet gepest. b) Ik ben maar één f twee keer gepest. c) Ik ben regelmatig gepest. d) Ongeveer één keer per week. e) Verschillende keren per week. 2. He vaak heb jij p schl zelf meegedaan met het pesten van andere kinderen sinds het begin van het schljaar? a. Ik heb dit schljaar geen kinderen gepest. b. Eén f twee keer. c. Regelmatig d. Ongeveer één keer per week. e. Verschillende keren per week. 3. Welke kinderen wrden in juw klas vaak dr andere kinderen gepest f getreiterd? (vul de vrnaam in en de eerste letter van de achternaam) 4. Welke kinderen pesten f treiteren in ju klas regelmatig andere kinderen? (vul de vrnaam in en de eerste letter van de achternaam) Als je ng pmerkingen hebt ver pesten f treiteren dan kun je dat hier pschrijven Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

4 Welke kinderen in juw klas vind jij wel aardig en welke kinderen vind je niet z aardig? Geef alle kinderen een waardering! (behalve jezelf) (zet een kruisje in het vakje dat jij van tepassing vindt) Vr + achternaam Heel aardig aardig neutraal niet z aardig naardig Vr + achternaam Heel aardig Aardig Neutraal Niet z aardig Onaardig Bijlage 2. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

5 Pestprtcl basisschl Inleiding Pesten kmt helaas p iedere schl vr, k bij ns. Het is een prbleem dat wij nder gen zien en p nze schl serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele vrwaarden aan verbnden: VOORWAARDEN Pesten met als prbleem wrden gezien dr alle direct betrkken partijen: Leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende grep), leerkrachten en de uders/verzrgers (hierna genemd: uders) De schl met prberen pestprblemen te vrkmen. Ls van het feit f pesten wel f niet aan de rde is, met het nderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar wrden gemaakt, waarna met hen regels wrden vastgesteld. Als pesten ptreedt, meten leerkrachten ( in samenwerking met de uders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. Wanneer pesten ndanks alle inspanningen tch weer de kp psteekt, met de schl beschikken ver een directe aanpak. Wanneer het prbleem niet p de juiste wijze wrdt aangepakt f de aanpak niet het gewenste resultaat plevert dan is de inschakeling van een vertruwenspersn vr de LOGOS-schlen ndig. De vertruwenspersn kan het prbleem nderzeken, deskundigen raadplegen en het bevegd gezag adviseren. Op iedere schl is een cntactpersn aangesteld. Dit PESTPROTOCOL heeft als del: Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

6 Alle kinderen hren zich in hun basisschlperide veilig te velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen. Dr regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en vlwassenen, als er zich ngewenste situaties vrden, elkaar aanspreken p deze regels en afspraken. Dr elkaar te steunen en wederzijds respect te tnen stellen we alle kinderen in de gelegenheid m met veel plezier naar schl te gaan! 1. Wat is pesten? Pesten kmt p alle leeftijden vr en kan serieuze gevlgen hebben vr de gepeste. Signalen van pesterijen kunnen.a. zijn: altijd een bijnaam, nit bij de eigen naam nemen zgenaamde leuke pmerkingen maken ver een klasgent een klasgent vrtdurend ergens de schuld van geven briefjes drgeven beledigen pmerkingen maken ver kleding isleren buiten schl pwachten, slaan f schppen p weg naar huis achterna rijden naar het huis van het slachtffer gaan bezittingen afpakken schelden f schreeuwen tegen het slachtffer Deze lijst kan ng wrden uitgebreid. Leerkrachten en uders meten daarm alert zijn p de manier waarp kinderen met elkaar mgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen hun nrm verschrijden. Orzaken van pestgedrag kunnen zijn: Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

7 Een prblematische thuissituatie Vrtdurend gevel van annimiteit (buitengeslten velen) Vrtdurend in een niet-passende rl wrden gedrukt Vrtdurend met elkaar de cmpetitie aangaan Een vrtdurende strijd m macht in de klas f in de buurt 2. He willen wij daar mee mgaan? Preventief: Het vrbeeld van de leerkrachten en thuis de uders is van grt belang. Er zal minder gepest wrden in een klimaat waar duidelijkheid heerst ver de mgang met elkaar, waar verschillen wrden aanvaard en waar ruzies niet met geweld wrden pgelst maar uitgesprken. Agressief gedrag van leerkrachten, uders en de leerlingen wrdt niet geaccepteerd. Leerkrachten hren duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen. Op schl besteden we aandacht aan SOVA. Iedere 2 weken wrdt de leerlingen een SOVAles aangebden (uit Kinderen en hun Sciale Talenten), waarin met de leerlingen gesprken wrdt ver nrmen en waarden en bepaalde mgangsvrmen wrden aangeleerd. Het is ged m het nderwerp regelmatig aan de rde te laten kmen, zdat het k preventief kan werken. Een effectieve methde m pesten te stppen f binnen de perken te huden, is het afspreken van regels vr en met de leerlingen. Reactief: Wanneer er sprake is van pesten gaan wij ervan uit dat er sprake is van samenwerken znder bemeienissen. Schl en gezin halen vrdeel uit een gede samenwerking en cmmunicatie. Dit neemt niet weg dat iedere partij met waken ver haar eigen grenzen. Het is bijvrbeeld niet de bedeling dat uders naar schl kmen m eigenhandig een prbleem vr hun kind p te kmen lssen. Bij prblemen van pesten zullen de directie en de leerkrachten hun verantwrdelijkheid nemen en indien ndig verleg veren met de uders. Van uders wrdt verwacht: het aanreiken van infrmatie, het geven van suggesties en ndersteunen van de aanpak van de schl. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

8 Een belangrijk uitgangspunt is, dat het inschakelen van de leerkracht niet wrdt pgevat als klikken. Vanaf de kleutergrep brengen wij kinderen het vlgende al bij: Je mag niet klikken, maar als je wrdt gepest f als je ruzie met een ander hebt en je kmt er zelf niet uit dan mag je hulp aan de leerkracht vragen. Dit wrdt niet gezien als klikken. Daarnaast stellen wij, dat een medeleerling k de verantwrdelijkheid heeft m het pestprbleem bij de leerkracht aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers óók verantwrdelijk vr een gede sfeer in de grep. Wanneer de leerkracht het idee heeft dat er sprake is van nderhuids pesten stelt de leerkracht een algemeen prbleem (casus) aan de rde m langs die weg bij het prbleem in klas te kmen en bespreekbaar te maken. 3. Grepsregels Regels die gelden in alle grepen: 1. Ik blijf van een ander af 2. Ik blijf van de spullen van een ander af 3. Ik nem de ander bij de vrnaam 4. Ik sluit geen kinderen buiten 5. Ik lach een ander niet uit 6. Ik rddel niet 7. Ik de een ander geen pijn 8. Ik ga naar een vlwassene als ik gepest wrd Teveging: Kinderen mgen in hun eigen grep een aanvulling geven p deze vastgestelde schlregels, in verleg met de leerkracht. Die aanvulling wrdt pgesteld, dr en met de grep, dit zijn de zgn. grepsregels. Zwel de schlregels als de grepsregels zijn zichtbaar in de klas pgehangen. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

9 4. Aanpak van de ruzies en/f pestgedrag, het stappenplan Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en /f elkaar pesten prberen zij en wij: Stap 1: Er eerst zelf ( en samen) uit te kmen. Stap 2: Op het mment dat een van de leerlingen er niet uitkmt, heeft deze het recht en de plicht het prbleem aan de leerkracht vr te leggen. Stap 3. De leerkracht luistert in eerste instantie afznderlijk naar beide partijen (gepeste en pester). Vervlgens prbeert de leerkracht met hen beide de ruzie f pesterijen p te lssen en (nieuwe) afspraken te maken. Bij herhaling van pesterijen/ruzies tussen dezelfde leerlingen vlgen sancties (zie hfdstuk 5). Stap 4. Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en hudt een gesprek met de leerling die pest/ruzie maakt. De leerkracht gaat ver tt het treffen van sancties welke mschreven staan in hfdstuk 5. De naam, tedracht en het ngewenste (pest)gedrag wrdt vermeld als ntitie in Parnassys. Vervlgens wrden de uders p de hgte gebracht van het ruzie-pestgedrag. Stap 5. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

10 De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en de pester. Daarna vlgt altijd verleg met de uders. In verleg met IB en de uders kunnen externe deskundigen ingeschakeld wrden. Leerkracht(en) en uders prberen in ged verleg samen te werken aan een bevredigende plssing. Begeleiding van de gepeste leerling: Medeleven tnen en luisteren en vragen: he en dr wie wrdt er gepest. Nagaan he de leerling zelf reageert, wat det hij/zij vr, tijdens en na het pesten. Huilen f heel bs wrden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlkken. De leerling in laten zien dat je p een andere manier kunt reageren. Zeken en efenen van een andere reactie, bijvrbeeld je niet afznderen. Het gepeste kind in laten zien waarm een kind pest. Nagaan welke plssing het kind zelf wil. Sterke kanten van de leerling benadrukken. Belnen als de leerling zich anders/beter pstelt. Praten met de uders van de gepeste leerling en de uders van de pester(s). Het gepeste kind niet verbeschermen. Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een uitznderingspsitie waardr het pesten zelfs ng te kan nemen. Begeleiding van de pester: Praten; zeken naar de reden van het ruzie maken/pesten. Laten inzien wat het effect van zijn/haar gedrag is vr de gepeste. Excuses aan laten bieden. In laten zien welke sterke kanten de gepeste heeft. Pesten is verbden in en m de schl: wij huden ns aan deze regel; straffen als het kind wel pest belnen als het kind zich aan de regels hudt. Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, f een andere manier van gedrag aanleren. Cntact tussen uders en schl; elkaar infrmeren en verleggen. Inleven in het kind; wat is de rzaak van het pesten? Zeken van een sprt f club; waar het kind kan ervaren dat cntact met andere kinderen wel leuk kan zijn. Inschakelen hulp: sciale vaardigheidstrainingen; Jeugdgezndheidszrg; huisarts; GGD Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

11 5. Sancties Wanneer bvenmschreven stappen uit het stappenplan niet leiden tt het gewenste resultaat wrdt er als vlgt gehandeld: De leerkracht neemt duidelijk een stelling in. De sancties zijn pgebuwd in 4 fases; afhankelijk helang de pester dr blijft gaan met zijn/haar pestgedrag en geen verbetering vertnt in zijn/haar gedrag: Fase 1 Dr gesprek: bewustwrding vr wat hij met het gepeste kind uithaalt Afspraken maken met de pester ver gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken kmen aan het einde van iedere week (vr een peride) in een krt gesprek aan de rde. Een gesprek met de uders. Hun medewerking wrdt nadrukkelijk gevraagd m een einde aan het prbleem te maken. Daarnaast heeft de leerkracht de keuze uit nderstaande maatregelen, passend bij de situatie: Een f meerdere pauzes binnen blijven, met een pdracht. Nablijven tt alle kinderen naar huis vertrkken zijn Een schriftelijke pdracht zals een stelpdracht ver de tedracht en zijn f haar rl in het pestprbleem Fase 2 Bij aanhudend pestgedrag kan in verleg met de uders en IB deskundige hulp wrden ingeschakeld zals de Schlbegeleidingsdienst, de schlarts van de GGD f schlmaatschappelijk werk. Fase 3 Bij aanhudend pestgedrag kan er vr gekzen wrden m een leerling tijdelijk in een andere grep te plaatsen, binnen de schl. Ok het (tijdelijk) plaatsen p een andere schl behrt tt de mgelijkheden. Dit wrdt beslist dr de directeur. Fase 4 In extreme gevallen kan een leerling geschrst f verwijderd wrden. Dit gebeurt in pdracht van de Bestuurder van LOGOS. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

12 6. Adviezen aan de uders van nze schl: Ouders van gepeste kinderen: a. Hud de cmmunicatie met uw kind pen, blijf in gesprek met uw kind. b. Neem het prbleem van uw kind serieus. c. Als pesten niet p schl gebeurt, maar p straat, prbeert u cntact p te nemen met de uders van de pester(s) m het prbleem bespreekbaar te maken. d. Pesten p schl kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken. e. Dr psitieve stimulering en zgn. schuderklpjes kan het zelfrespect vergrt wrden f weer terugkmen. f. Stimuleer uw kind tt het beefenen van een sprt. g. Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten kmt. h. Infrmeer naar de mgelijkheden van een SVa-f weerbaarheidstraining. Ouders van pesters: a. Neem het prbleem van uw kind serieus. b. Raak niet in paniek: elk kind lpt kans pester te wrden. c. Prbeer achter de mgelijke rzaak te kmen. d. Maak uw kind gevelig vr wat het anderen aandet. e. Besteed extra aandacht aan uw kind. f. Stimuleer uw kind tt het beefenen van een sprt. g. Crrigeer ngewenst gedrag en benem het gede gedrag van uw kind. h. Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van schl staat. Alle andere uders: a. Neem de uders van het gepeste kind en de pester serieus. b. Stimuleer uw kind m p een gede manier met andere kinderen m te gaan. c. Crrigeer uw kind bij ngewenst gedrag en benem ged gedrag. d. Geef zelf het gede vrbeeld. e. Leer uw kind vr anderen p te kmen. f. Leer uw kind vr zichzelf p te kmen. Leerkrachten en uders uit de udercmmissie en de medezeggenschapsraad nderschrijven gezamenlijk dit PESTPROTOCOL. Hiernder vlgt een apart prtcl digitaal pesten. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

13 Prtcl digitaal pesten Digitaal pesten is een nderdeel van traditineel pesten. Vrmen van digitaal pesten Annieme berichten versturen via MSN en SMS, schelden, rddelen, bedreigen, ft s van mbieltjes en webcam p internet plaatsen, privégegevens p een site plaatsen, wachtwrden en credits stelen en misbruiken, haatprfielen aanmaken, virussen sturen, happy slapping, en het versturen van een bm. 20% van de leerlingen heeft te maken met digitaal pesten. Effecten De effecten van digitaal pesten kunnen erger zijn dan bij traditineel pesten. Opnames die via de webcam wrden gemaakt, wrden vastgelegd dr een ander. Deze pnames verdwijnen nit meer. Over de hele wereld kan een ft p een site staan. Ft s die eenmaal p internet staan zijn sms niet meer te verwijderen. Verantwrdelijkheid van de schl Sms gebeurt pesten buiten de schl. Tch heeft de schl er veel last van. Het ruziën en pesten gaat p schl dr. Schlresultaten lijden ernder. Er ntstaat een nveilig klimaat. Kinderen kunnen minder ged leren. Pesten heeft effect p het schlklimaat. He kan digitaal pesten vrkmen wrden? 1. Leerlingen bewust maken van de gevaren p internet, de effecten van digitaal pesten en de strafbare feiten. 2. Afspreken van internetgedrag en samen met de leerlingen regels maken ( zie bijlage 1 ) 3. Pesten bespreekbaar maken in de klas en leerlingen elkaar daarp laten aanspreken. Vr leerlingen: He kun je digitaal pesten aanpakken? vrbeeld 1 Een bltft van een leerling is p het internet geplaatst: Luister naar de leerling. Tn begrip en verrdeel niet. Neem cntact met de uders p. Meld dit bij de cntactpersn f vertruwenspersn. Meld dit bij de prvider met verzek tt verwijdering van de ft. Zet juw prvider in dit adres: Adviseer de uders aangifte bij de plitie te den. Prbeer de dader te achterhalen. Ver maatregelen richting dader uit. vrbeeld 2 Een leerling wrdt steeds lastig gevallen (stalking): Leer de leerling assertief te zijn: nee zeggen, cntact afsluiten. De leerling niet laten ingaan p de stalker. Breng de uders p de hgte. Adviseer de uders en de leerling m bewijslast te verzamelen. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

14 Adviseer de uders aangifte bij de plitie te den. vrbeeld 3 Over een leerling wrdt gerddeld via MSN: Geef steun en luister naar de leerling. Adviseer de leerling berichten te bewaren en p te slaan. Prbeer de dader te achterhalen via systeembeheerder en slachtffer. Bespreek het met de mentr/vertruwenspersn. Spreek de pesters aan. Ver eventueel een klassengesprek. Neem cntact met de uders p. Prbeer de dader p te spren Sms is de identiteit van de dader te achterhalen dr uit te zeken van welke cmputer p schl het bericht is verznden. Je gebruikt daarvr de zgenaamde lgfiles van de schl-server (centrale cmputer). Vanzelfsprekend heb je daar wel (technische) ndersteuning van een ICT-cördinatr, systeembeheerder, en/f externe beheerder vr ndig. Ga na wanneer het bericht verstuurd is en welke klas p dat mment gebruik maakte van de cmputers. De stijl van het bericht en eventuele taalfuten kunnen de dader verraden. De dader kan wellicht k wrden gevnden dr in de klas te praten ver wat er is gebeurd. Sms is het niet mgelijk een dader te achterhalen en zit er niets anders p dan het effect te minimaliseren. Dat kan het beste dr het slachtffer p het hart te drukken niet te reageren p haatmail f andere ngewenste berichten. Blkkeren van afzenders Smmige prgramma s hebben de mgelijkheid m specifieke afzenders te blkkeren. Verwijs uders naar nderstaande websites vr meer infrmatie. Op den duur lnt het wellicht de meite de leerling een nieuw mailadres te geven. Vertel je leerlingen dat ze altijd heel vrzichtig meten zijn met het drgeven van hun mailadres aan anderen. Digitaal pesten is strafbaar Er zijn verschillende vrmen van digitaal pesten die strafbaar zijn. Daar kun je hier meer ver lezen: Digitaal pesten wat is strafbaar? Leerlingen realiseren zich dat vaak niet. Ok wanneer het slachtffer lichamelijk letsel f materiële schade is tegebracht, kan de plitie wrden ingeschakeld. Infrmatieve websites ver digitaal pesten Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

15 Bijlage 1 Regels vr het gebruik van internet p CBS Samen Onderweg. 1. Je krijgt een pdracht van de leerkracht. 2. Denk ged na ver wat je met den m de pdracht ged uit te veren. 3. Klik nit zmaar p een knp f plaatje. Als je niet zeker weet f het mag, vraag het dan eerst aan de leerkracht. 4. Als m je naam gevraagd wrdt, vraag dan eerst testemming aan je leerkracht. 5. Gelf niet alles wat je p internet ziet f leest. 6. Vul nit een frmulier in en druk nit p de knp versturen vr je testemming van de leerkracht hebt gekregen. 7. Zek p internet alleen naar nderwerpen die je p schl ndig hebt. 8. p schl alleen ver nderwerpen die met schl te maken hebben. 9. Als je per ngeluk p een site (sex, grve taal, geweld enz.) kmt waarvan je weet dat het niet de bedeling is, is dat niet erg. Vertel het wel altijd meteen aan je meester f juf. 10. Het bewust zeken naar ngewenste sites (sex, grve taal, geweld enz.) zal wrden gemeld bij de directeur. Deze zal je uders inlichten. De minimale straf is een maand niet meer p internet. 11. Als je aan het en bent gebruik je geen scheldwrden en maak je geen vervelende pmerkingen. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

16 12. Wanneer iemand een vervelende aan ju stuurt, laat je die altijd aan de meester f juf lezen. 13. Chatten mag niet!!!!!!! 14. Iets dwnladen f uitprinten mag alleen na testemming van de leerkracht. 15. Als de cmputer het niet det, prbeer je het niet zelf te maken, maar vertel je dat aan de meester f juf. 16. Vertel na aflp aan de meester f juf, f gelukt is wat je wilde den. 17. De cmputer gebruiken mag alleen met testemming van de leerkracht. Bijlage 2 Omgaan met sciale media In een tijd waarin het internet tt een van de belangrijkste cmmunicatiemiddelen is gewrden, verdient het k aandacht m zrgvuldig met dit medium m te gaan. In een algemene gedragscde van LOGOS is vastgelegd welke gedragingen van persneelsleden en vrijwilligers wenselijk wrden geacht. Vr kinderen hebben we p schl vastgelegd wat zij p het internet wel en niet mgen. Vr persneelsleden is dat (ng) niet het geval. Op CBS Samen Onderweg willen we daarm enkele uitgangspunten frmuleren als leidraad vr het gedrag van medewerkers van de schl. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

17 Het is helder dat er vanuit de schl bepaalde websites niet bezcht mgen wrden (geweld, prngrafie, racisme, enz.) Daarnaast met de medewerker zich bewust zijn van het feit dat als zij/hij berichten achterlaat p frums, tweets verstuurt enz. traceerbaar is vr een grt publiek. Elke gedane uiting kan tt in lengte van jaren wrden pgesprd, zlang deze dr de beheerder van de site niet wrdt verwijderd. Zwel privé als zakelijk kunnen gedane uitingen dus lang vindbaar zijn vr derden en zwel de betrkkene als de schl schade berkkenen. Elke uiting in de vrm van laster, belediging, bsceniteit e.d. is dus ngerlfd. Dit is natuurlijk niets bijznders als we praten ver gangbare pvattingen van mraal en fatsen. Tevens is het van belang dat de medewerker van de schl zich uiterst vrzichtig gedraagt als het gaat m cntacten via facebk, twitter, msn e.d. Ok deze zijn vr een breed publiek te vlgen; zeker als vrienden van vrienden van vrienden de berichten kunnen lezen. Van privacy is geen sprake meer. De medewerker dient zich bewust te zijn van de kwetsbare psitie die zij/hij inneemt als sprake is van cntacten met leerlingen (f hun uders). Berichten die medewerkers nderling aan elkaar sturen zijn (sms) vr anderen inzichtelijk. Iedere medewerker van CBS Samen Onderweg dient zich daarvan bewust te zijn en is verantwrdelijk te achten vr de gevlgen van uitingen die via publieke media wrden gedaan. Pestbeleid/pestprtcl Samen Onderweg

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

Pestprotocol. b c b r o e k h i n. R o e r m o n d - S w a l m e n - R e u v e r

Pestprotocol. b c b r o e k h i n. R o e r m o n d - S w a l m e n - R e u v e r Pestprtcl BC Brekhin wil een veilige en sciale leermgeving zijn met een pedaggisch klimaat, waarin leerlingen zich p harmnieuze wijze kunnen ntwikkelen b c b r e k h i n R e r m n d - S w a l m e n - R

Nadere informatie

Aadorp, 14 april 2010

Aadorp, 14 april 2010 pestprotocol Aadorp, 14 april 2010 Dit protocol is tot stand gekomen door medewerking van ouders uit groep 7 in samenwerking met het team van basisschool de Kei. Tot de zomervakantie 2010 zal dit protocol

Nadere informatie

Pest protocol. vastgesteld op 13 maart 2008

Pest protocol. vastgesteld op 13 maart 2008 Pest protocol vastgesteld op 13 maart 2008 1.1 Pesten op school, hoe ga je er mee om?... 2 1.2 Voorwaarden... 2 2.1 Het probleem dat pesten heet... 3 2.2 Hoe willen wij daarmee omgaan?... 3 3.1 Aanpak

Nadere informatie

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om?

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Om het pestgedrag aan te kunnen

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne Daltnbeleidsplan De Znneblem Akker 7 7621GL Brne 1 Inleiding In 2006 heeft het team van ec. basisschl de Znneblem samen met de MR het besluit genmen m een daltnschl te wrden. De reden was, dat de schl

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Protocol Kindermishandeling Kindertuin Westzaan

Protocol Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Hfdstuk: Prtcl Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Prtcl Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Opgemaakt dr Miriam Berema, huder Kindertuin d.d. 03-01-2013 Vastgesteld in teamvergadering d.d. 15-01-2013

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders.

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders. Versie nov. 2012 Pestprotocol. Inclusief regels en afspraken binnen de school. Wat is pesten? Pesten betekent iemand op een gemene manier lastig vallen: bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt

Nadere informatie

Doel van het omgangsprotocol... 3. Het probleem dat pesten heet..4. Voorwaarden waar we met elkaar aan moeten voldoen. 5

Doel van het omgangsprotocol... 3. Het probleem dat pesten heet..4. Voorwaarden waar we met elkaar aan moeten voldoen. 5 Inhoudsopgave: Doel van het omgangsprotocol... 3 Het probleem dat pesten heet..4 Voorwaarden waar we met elkaar aan moeten voldoen. 5 Hoe voorkomen we pestgedrag...6 Aanpak van ruzies en het pestgedrag

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn Dyslexieprtcl Lcatie MHV RSG Pantarijn Januari 2012 Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 1 Inhud blz. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten dyslexiebeleid MHV Pantarijn 3 3. Screenen en testen p dyslexie 5 4.

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Kijk me niet (te) vlug in de ogen! De sociaal-emotionele opvang van anderstalige nieuwkomers

Kijk me niet (te) vlug in de ogen! De sociaal-emotionele opvang van anderstalige nieuwkomers - nr. 13/ januari 2010 - Kijk me niet (te) vlug in de gen! De sciaal-emtinele pvang van anderstalige nieuwkmers Wie aan anderstalige nieuwkmers denkt, denkt in de eerste plaats aan het verwerven van taalvaardigheid.

Nadere informatie

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma Prcesevaluatie vregsignalering p schlen in De Gemeente Hardenberg Janne Lubbers Ilna Pstma Maart 2012 COLOFON Uitgave Christelijke Hgeschl Windesheim Tekst Janne Lubbers, Ilna Pstma 2012 Christelijke Hgeschl

Nadere informatie

Anti-pestprotocol De Witte School

Anti-pestprotocol De Witte School Anti-pestprotocol De Witte School Herziene versie 18 november 2014 1 2 Inhoud Anti-pestprotocol... 1 De Witte School... 1 1.Plagen of pesten?... 4 2.Definitie... 5 2.Doel pestprotocol basisschool De Witte

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Beroepscode en gedragsregels

Beroepscode en gedragsregels Berepscde en gedragsregels vr predikanten en kerkelijk werkers Vastgesteld dr de generale synde in nvember 2011 en april 2012 Inhud 1 Inleiding 3 2 BEROEPSCODE 3 2.1 Predikanten 3 2.1.1 Leiding 3 2.1.2

Nadere informatie