(Anti) Pestprotocol R.K. basisschool St. Jozef Nieuw- Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Anti) Pestprotocol R.K. basisschool St. Jozef Nieuw- Bergen"

Transcriptie

1 (Anti) Pestprtcl R.K. basisschl St. Jzef Nieuw- Bergen Mei 2015

2 INHOUDSOPGAVE Onderwerp Pagina 1. Inleiding 3 2. He werkt het (anti)pestprtcl 4 3. Plagen f Pesten? 4 4. Pedaggisch beleid 5 5. Pestbeleid 8 6. Cyberpesten Adviezen naar uders Bijlagen 14 2

3 1 Inleiding. Met dit (anti)pestprtcl geven leerlingen, uders en team van R.K. basisschl St. Jzef aan dat ze het bestrijden van pesten een belangrijk nderwerp vinden. Het prtcl geeft betrkkenen een huvast he te handelen bij pestprblematiek zdat een z veilig mgelijke mgeving kan wrden gegarandeerd: een mgeving waarin de leerlingen zich ptimaal kunnen ntwikkelen. Het uitgangspunt is dat kinderen en vlwassenen p een respectvlle manier met elkaar mgaan. Een kind dat zich gerespecteerd velt, ntwikkelt zelfvertruwen en een ged gevel van eigenwaarde. Wanneer er gepest wrdt, verdwijnt het gevel van eigenwaarde. Een klimaat waarin gepest wrdt tast de leerwerksfeer aan. Kinderen die het pesten van dichtbij meemaken, velen zich bang f wrden wantruwend. Ze velen zich daarnaast vaak schuldig mdat ze niet ingrijpen en zijn bang m zelf slachtffer te wrden. We nderscheiden 3 partijen: pesters, slachtffers en meelpers. Pesters leren, als ze niet gecrrigeerd wrden, dat ze met agressie, geweld en bedreigingen hun zin krijgen. Slachtffers wrden vaak zelf pesters. Meelpers velen zich schuldig. Dr regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en vlwassenen elkaar aanspreken p deze regels en afspraken. In dit pestprtcl zetten we uiteen: Welke maatregelen we nemen m pesten te vrkmen. He wij pesten aanpakken als het tch vrkmt. Leerkrachten, leerlingen en uders nderschrijven gezamenlijk dit pestprtcl. Het wrdt een keer per 2 jaar geëvalueerd en waar ndig bijgesteld. 3

4 2 He werkt het (anti)pestprtcl? Het cnceptprtcl is dr de directeur gemaakt, aan het team en de schlraad vrgelegd en dr allen vastgesteld. De inhud is specifiek en praktijkgericht. Het vrmt een samenhang met andere schl-(beleids) plannen en reglementen. Iedereen heeft kennis van het prtcl: pesten met als prbleem wrden gezien dr alle direct betrkken partijen: leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de meelpers), leerkrachten en uders. Pesten wrdt dr leerkrachten en uders gesignaleerd en er wrdt duidelijk stelling genmen. Als er zich p het terrein van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten klachten en/f bezwaren vrden, wrdt de algemene klachtenprcedure gehanteerd. De klachtenprcedure is gepubliceerd p de website van de stichting en pgenmen in elke schlgids. Ons bestuur heeft minimaal één interne cntactpersn per schl en een externe vertruwenspersn aangesteld. In de schlgidsen p de website van de schlen staat wat hun namen en functies zijn en p welke manier ze zijn te bereiken. Cntactpersnen zrgen vr de eerste pvang en verwijzen dr naar de leidinggevende f de vertruwenspersn. Het prtcl kmt regelmatig p de agenda van de leerlingenraad, de teamvergadering en de schlraadvergadering zdat het een levend dcument blijft. De schl prbeert pestprblemen te vrkmen. Ls van het feit f pesten wel f niet aan de rde is, wrdt het nderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar gemaakt. 3 Plagen f Pesten? Pesten is het systematisch uitefenen van psychische en/f fysieke mishandeling dr één f meerdere individuen p een persn, die niet in staat is zichzelf te verdedigen. Bij pesten is de macht ngelijk verdeeld. Pesten heeft negatieve gevlgen vr het slachtffer. Deze mag niet vr zichzelf pkmen, nch zich verweren. Det hij dit wel dan kan dit vr de pester(s) een reden zijn m hem ng harder aan te pakken. Bij plagen is er sprake van incidenten. De machtsverhuding is gelijk. De geplaagde lpt geen blijvende psychische en/f fysieke schade p en is in staat zich te verweren. De verschillen zu je als vlgt aan kunnen geven: Plagen: Gelijkwaardigheid Wisselend slachtfferschap Humristisch Af en te Pesten: Machtsverschil Hetzelfde slachtffer Kwetsend Vaak/vrtdurend. Op schl werken we met het prgramma Z gaan Rs en Tm / Sarah en Jerme met elkaar m (dit is nze leidraad bij ns TOP 7 prgramma). Zie vr verdere uitleg paragraaf 4, pedaggisch beleid. 4

5 4 Pedaggisch beleid Het klimaat van de schl. De sfeer waarin een kind pgreit is van grt belang m zich te kunnen ntwikkelen tt een vlwaardig mens. Wij hechten dan k waarde aan een vriendelijk en veilig klimaat met rde en regelmaat. Als het kind zich veilig en gebrgen velt, kan het zich ntwikkelen. De juiste regelmaat geeft het kind kansen. Om zrg te dragen vr een ged leefklimaat p de schl gelden vr elke leerling van de schl de mgangsregels en bijbehrende werkwijze van nze TOP 7. Preventieve aanpak De TOP 7 is.a. gericht p het vrkmen van pesten. Als de situatie erm vraagt wrdt er nmiddellijk aandacht aan pestprblematiek besteed: er vlgt een gesprek vlgens het ABC schema (zie bijlage pagina 17), afgesprken cnsequenties kunnen vlgen en wrden genteerd in een klapper die alleen ter inzage is vr leerkrachten. Ouders wrden p de hgte gesteld. Kinderen leren dat futen maken en anders-zijn mag. Met interactie, instructie en klassenmanagement wrden de vrwaarden geschapen vr een pedaggisch klimaat waarin elk kind tt zijn recht kmt. Cöperatieve werkvrmen, waarnder team- en klasbuwers, wrden veelvuldig gehanteerd. Er zijn kringgesprekken ver de sfeer in de grep, pestincidenten wrden in de hele grep besprken. Werkwijze TOP 7 Het Lieveheersbeestje Algemeen: In 2007 hebben we binnen de schl pestgedrag gesignaleerd. Schl en uders vnden het belangrijk het pesten meer nder de aandacht te brengen. We zijn destijds gestart met het prject van het lieveheersbeestje. We plaatsen het thema pesten binnen het kader van respectvl mgaan met elkaar. Omdat pesten een vrm van zinls geweld hebben we gekzen vr HET LIEVEHEERSBEESTJE als herkenningsteken. Binnen de schl is in elke ruimte een lieveheersbeestje te vinden. Wat gebeurt er in de grep: We hebben met de kinderen in 2007 een TOP 7 van gede-dingen-m-te-den pgesteld, de leefregels vr nze schl. Elke regel staat gedurende twee weken centraal, startend vanuit regel 1 wrdt de lijst steeds aangevuld met een nieuwe regel. Vr de hele schl gelden steeds dezelfde regels, drgaande lijn! (Indien er in de grep iets speelt dat vraagt m een andere regel vrrang te geven kan dat) Deze regels wrden ndersteund dr pict s en hangen zichtbaar in de klas. Het blad waarp de regels vermeld staan hangt bij het Lieveheersbeestje. TOP 7 1. We helpen elkaar 2. We praten met elkaar en we luisteren naar elkaar 3. We geven elkaar cmplimenten 4. We spelen en werken samen, iedereen hrt erbij 5. We kijken eerst naar wat we er zélf aan kunnen den 6. We praten het met de mnd uit, niet met de hand 7. We lachen wel met iemand, niet m iemand Aan nderstaande regels wrdt aandacht besteed tijdens een van de bvenstaande TOP 7 weken f tijdens het vervlgprgramma dat na 14 weken start. Het prgramma wrdt jaarlijks pgesteld dr de anti pest cördinatr. Natinale dagen vrmen een nderdeel van het prgramma. Denk hierbij aan de dag van geluk, cmplimentendag. He reageer je? 1. Als Rustige Rik 2. Als Teruggetrkken Til 3. Als Vechtende Ferry Situaties efenen in de drie manieren van reageren De kinderen weten he ze hebben gereageerd en kunnen dat vertellen Ze kennen de versjes die erbij hren en de pict s Het ABC-schema waarin ze leren wat cnsequenties zijn van anders aankijken/mgaan met een situatie. De kinderen kunnen gebeurtenissen en incidenten beschrijven vlgens het ABCfrmulier (zie bijlage pagina 17) STOP zeggen en den 5

6 De kinderen leren he ze meten handelen in situaties waarin ze iets niet (meer) willen Pesten staat 3 weken centraal met aandacht vr de rl van: 1. De pester 2. De gepeste 3. De mstanders Z gaan we p R.K. basisschl St. Jzef m met pesten, met pesters, met de meelpers/mstanders! In de BB wrdt, indien ndig, aandacht besteed aan cyberpesten Plagen De kinderen leren het verschil tussen pesten en plagen en he met plagen m te gaan. Srry -zeggen He zeg je dit p een crrecte manier, zdat de gedupeerde zich er k weer prettig bij kan velen. Leren tegeven wat je hebt gedaan: per ngeluk f expres. En he zeg je dat! Leren mgaan met en herkennen van de vier basisemties: blij, bs, verdrietig, bang. Verkennen van andere emties. Je bent ged zals je bent! Werken aan een psitief zelfbeeld, zelfvertruwen. Leren wie jij nu precies bent. De eerste 6 schlweken draanit binnen de TOP7 het prgramma grepsvrming. De laatste 6 schlweken wrden niet met een vast prgramma gevuld. Z ntstaat er ruimte m in elke grep die nderwerpen ng eens extra aandacht te geven, waar speciaal behefte aan is. Het team vertruwt erp, dat uders bij de sciale ntwikkeling een verlengstuk willen en kunnen zijn van nze schl. Schlklimaat en afspraken (nderstaande regels vr de kinderen wrden elk jaar in de eerste week van het schljaar met de kinderen besprken dr de leerkracht) Vr leerkrachten geldt: Ged vrbeeld det ged vlgen: We spreken elkaar aan p ged en te verbeteren gedrag. We praten mét elkaar niet ver elkaar (alle geledingen: uders-leerkrachten-kinderen). We bellen uders, vrdat het kind naar huis is als er iets vrvalt, dit vrkmt een vertekend verhaal naar huis te! Ged gedrag dient aangeleerd en herhaald te wrden gedurende de hele schlperide. Als er gedrag vertnd wrdt dat niet gepast is neem dan een duidelijk standpunt in. HET MAG NIET! Regels zijn regels. OP SCHOOL gelden ONZE regels (TOP 7). Bij prblemen prberen de kinderen dit in gesprek met elkaar p te lssen, lukt dit niet dan gaan ze naar de leerkracht. Vraag f ze er al met de ander ver gesprken hebben. Het is ged als ze leren prblemen zelf p te lssen. Bij vrvallen (denk hierbij aan.a. pestgedrag, vernielingen) waarvan de directie p de hgte dient te zijn wrden deze z mgelijk dezelfde dag gemeld. Samen verleggen we wie de uders p de hgte brengt. De Leerkracht is het eerste aanspreekpunt vr uders, het kan echter gewenst zijn dat de directie het eerste cntact legt. Bij signalen van bedreigingen f ngewenste intimiteiten meldt de directie deze bij het uitverend bestuur en de schlraad, we vragen advies bij externen (Centrum Jeugd en Gezin CJG, schlarts). Deze signalen wrden altijd dr de directie aan uders gemeld. Ouders wrden drverwezen naar het CJG. De leerkracht van kinderen die bij ernstige vrvallen p schl betrkken zijn, is verantwrdelijk vr het p de hgte brengen van alle teamleden. Dit geldt k vr afspraken die gemaakt wrden rnd leerlingen t.a.v. hun gedrag f gezndheid. Leerkrachten lpen m uur en m uur met de kinderen naar buiten, we zien z wat er buiten gebeurt. Bvendien kan z de stap vr uders verkleind wrden vr het stellen van vragen f het drgeven van signalen. Mediatie respect 4 all team Jaarlijks wrden er in mei 2 mediatren uit grep 6 gekzen (dr grep 6, met mtivatie) en pgeleid dr de directeur in mei-juni. Ze zijn vanaf grep 7 lid van het Respect 4 all team. Hun uders wrden p de hgte gesteld en hen wrdt gevraagd dr te geven als kinderen het er zwaar mee hebben. 6

7 Met de mediatren uit grep 8 vrmen ze het respect 4 all team. Het respect 4 all team kan tijdens speeltijd dr leerlingen benaderd wrden vr hulp. De kinderen van Respect 4 all stellen zich in alle klassen vr en geven infrmatie. De pster van het respect 4 all team wrdt pgehangen bij alle deuren. Het Respect 4 all team gebruikt mediatiefrmulieren vr de verslaglegging. Dit is tevens het bespreekfrmulier vr de wekelijkse bijeenkmsten. Een keer per week kmt het respect 4 all team bij elkaar m de in die week gebeurde zaken met de directeur te bespreken. Kinderen die genemd wrden en waar het prbleem niet pgelst is wrden erbij gerepen. Een week later checken we f het prbleem helemaal pgelst is. Surveilleren. Surveilleren gebeurt dr de vaste leerkrachten p een vaste dag. De afgesprken regels wrden z p eenzelfde manier geïnterpreteerd. Opvallend negatief gedrag wrdt aan de eigen leerkracht drgegeven waarna meestal een gesprek (met beide partijen) vlgt, zals hierbven beschreven. Overblijfkrachten geven aan de verblijfcördinatr dr als er ruzies f pestsituaties zijn vrgevallen. Hier gelden dezelfde regels en cnsequenties. Indien ndig neemt de cördinatr cntact p met de leerkracht en/f directeur. Signaleren in de grep / p schl. De sciaal- emtinele signaleringslijst wrdt een keer per schljaar dr de leerkracht ingevuld en besprken in de leerling-bespreking. In nvember is er een gesprek met alle uders ver de sciaalemtinele ntwikkeling van het kind. Eén keer per twee schljaren is er een leerling-enquête met vragen ver welbevinden en veiligheid. Cmmunicatie met uders. Tijdens de jaarlijkse infrmatie avnd in september stellen de leerkrachten de uders p de hgte van het prtcl. Op de kalender staat de TOP 7 Op de inf wrden steeds de behandelde regels van de tp 7 vermeld en gevraagd er thuis aandacht aan te besteden. Op de website staat de nieuwe regel vermeld In de schlgids wrdt infrmatie uit het prtcl pgenmen. Van uders verwachten we dat de leerkracht p de hgte wrdt gesteld bij cnstatering van een pestprbleem bij eigen f andermans kinderen. Waar kunnen kinderen terecht? Als je last hebt van het gedrag van anderen meld je dit meteen aan de leerkracht. Als je dit meilijk vindt dan kun je terecht bij het respect4all team. 7

8 5 Pestbeleid Aanpak bij regelmatige ruzies en pestgedrag: Stap 1 Pestgedrag is gesignaleerd en gemeld aan de leerkracht/directeur. De leerkracht/directeur prbeert helder te krijgen wat er speelt, wie welke rl inneemt en welke cnsequenties dat heeft. De leerkracht/directeur biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester. Refereren aan het anti- pestprtcl en verbeteringsafspraken maken met de desbetreffende kinderen en/f de grep. Afspraak maken met de leerlingen m te mnitren en evalueren he het (nu) gaat. Krt pnemen in Eduscpe bij Kindgegevens. Stap 2 Bij herhaling van de pesterijen wrden de uders van beide partijen ingeschakeld. Ouders wrden hierna van elk pestvrval (telefnisch f via mail) p de hgte gebracht. De directeur van de schl wrdt uiterlijk in dit stadium p de hgte gesteld van de gesprekken met de kinderen en de uders en kan de gemaakte afspraken terugvinden in Eduscpe. Stap 3 Mcht een en ander niet leiden tt gedragsverbetering, dan vlgt een gesprek met kind, uders, leerkracht en directie. Er wrden duidelijke verbeteringsafspraken gemaakt en vastgelegd in een plan van aanpak. Afspraken ver mnitren, evaluatie en sancties wrden vastgelegd in Eduscpe. Stap 4 Mcht bvenstaande niet de gewenste uitwerking hebben dan wrdt deskundige hulp ingeschakeld. Dat kan zijn; GGD, CJG, Jeugdzrg, Schlbegeleidingsdienst. Stap 5 Indien het pestgedrag van de pester niet aanzienlijk verbetert, en/f de uders van het kind werken nvldende mee m het prbleem aan te pakken dan kan de directeur een leerling schrsen f verwijderen vereenkmstig het schrsings- en verwijderingsbeleid van SKBO Bergen ( zie Schlveiligheidsplan). Begeleiding Hulp aan de pester. Er wrdt met de pester gesprken. Dit kan een ABC prbleemplssend gesprek zijn met benemen cnsequenties vr het slachtffer gekppeld aan afspraken met evaluatiemmenten. Het advies is m de pester even de gelegenheid te bieden m zijn leven te beteren alvrens zijn uders bij zijn wangedrag te betrekken. Natuurlijk is dit wel afhankelijk van de ernst van het pestgedrag. Begeleiding van de pester. Praten: zeken naar de reden van het ruzie maken/pesten (baas willen zijn, jalezie, verveling, buitengeslten velen). Laten zien wat het effect van zijn/haar gedrag is vr de gepeste. Excuses aan laten bieden. In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft. Pesten is verbden in en m de schl: wij huden ns aan deze regel; straffen als het kind wel pest, belnen als kind zich aan de regels hudt. Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de stp-eerst-nadenken-huding f een andere manier van gedrag aanleren. Cntact tussen uders en schl; elkaar infrmeren en verleggen. Inleven in het kind; wat is de rzaak van het pesten? Inschakelen hulp; sciale vaardigheidstrainingen, CJG, huisarts, GGD Hulp aan het gepeste kind. Uiteraard met k hulp aan het slachtffer wrden gebden. Kinderen die vrtdurend wrden gepest, kunnen p verschillende manieren reageren. De meeste kinderen wrden passief en zitten er duidelijk mee. Een enkel gepest kind gaat zelf uitdagen. Beide vrmen van gedrag zijn 8

9 aangeleerd, in de zin van reacties p uitstting. Dit gedrag kan afgeleerd wrden en nieuw gedrag aangeleerd wrden. Indien ndig verwijzen we naar mgelijkheden zals: sciale vaardigheidstraining, zelfverdedigingsprt, kanjertraining. Begeleiding van de gepeste leerling. Medeleven tnen en luisteren en vragen: he en dr wie wrdt er gepest Nagaan he de leerling zelf reageert, wat det hij/zij vr tijdens en na het pesten: huilen f heel bs wrden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlkken. De leerling laten inzien dat je p een andere manier kunt reageren. Zeken en efenen van een andere reactie bv je niet afznderen. Het gepeste kind laten inzien waarm een kind pest. Nagaan welke plssing het kind zelf wil. Sterke kanten van de leerling benadrukken. Belnen (schuderklpje) als de leerling zich anders/beter pstelt. Praten met de uders van de gepeste leerling en de uders van de pester(s) Het gepeste kind niet verbeschermen dr het bijvrbeeld naar schl te brengen f ik zal het de pesters wel eens gaan vertellen. Hiermee plaats je het gepeste kind in een uitznderingspsitie waardr het pesten zelfs ng kan tenemen. We kijken f er acties in de grep uitgeverd kunnen wrden en welke acties passend zijn. Hulp aan de zwijgende middengrep.. Je hebt een grep ndig m te pesten. Pesten is een prbleem van de grep. Je hebt de grep ndig m het p te lssen. Uitgangspunten: De vervelende gebeurtenissen meten stppen. We verrdelen niet, niemand krijgt de schuld. We kijken vruit: he kunnen we er vr zrgen dat het weer fijn wrdt in de klas? Om de zwijgende middengrep tt bndgent in de strijd tegen het pesten te maken zijn de vlgende acties mgelijk: Pesten aan de rde stellen in de klas dr aandacht vr dit pestprtcl en het nderwerp regelmatig terug te laten kmen. Telkens in andere bewrdingen en k gebruikmakend van verschillende werkvrmen. Als een leraar met de klas spreekt ver pesten, is het raadzaam geen pestsituatie in de klas als uitgangspunt te nemen, maar het nderwerp daar bvenuit te tillen. Gebeurt dit niet dan kan de klas het prbleem ntkennen, bagatelliseren, het slachtffer de schuld geven en vr zijn klikken bestraffen f zeggen dat het maar een grapje is. Via rllenspel het buitengeslten zijn aan den lijve laten ndervinden. Hulp aan de uders. Adviezen vr uders van pesters: Neem het prbleem van uw kind serieus. Raak niet in paniek: elk kind lpt kans een pester te wrden. Prbeer achter de mgelijke rzaak te kmen. Maak uw kind gevelig vr wat het anderen aandet. Besteed extra aandacht aan uw kind. Stimuleer uw kind tt het beefenen van een sprt. Crrigeer ngewenst gedrag en benem het gede gedrag van uw kind. Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van schl staat. Adviezen vr uders van gepeste kinderen: Hud de cmmunicatie met uw kind pen, blijf in gesprek met uw kind. Als pesten niet p schl gebeurt, maar p straat, prbeert u cntact p te nemen met de uders van de pester(s) m het prbleem bespreekbaar te maken. Pesten p schl kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken. Dr psitieve stimulering en zgn. schuderklpjes kan het zelfrespect vergrt wrden f weer terug kmen. Stimuleer uw kind tt het beefenen van een sprt Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten kmt Adviezen aan alle andere uders: 9

10 Neem de uders van het gepeste kind serieus Stimuleer uw kind m p een gede manier met andere kinderen m te gaan Crrigeer uw kind bij ngewenst gedrag en benem ged gedrag Geef zelf het gede vrbeeld Leer uw kind vr anderen p te kmen Leer uw kind vr zichzelf p te kmen 10

11 6 Cyberpesten Cyberpesten is een nderdeel van traditineel pesten. Annieme berichten digitaal versturen, schelden, rddelen, bedreigingen, ft s van mbieltjes en webcam p internet plaatsen, privé gegevens p een site plaatsen, wachtwrden en credits stelen en misbruiken, haatprfielen aanmaken, virussen sturen heeft allemaal te maken met cyberpesten. De effecten van cyberpesten kunnen erger zijn dan bij traditineel pesten. Ok als cyberpesten buiten schl gebeurt heeft de schl er veel last van. Het ruziën en pesten gaat p schl dr, schlresultaten lijden ernder. Er ntstaat een nveilig klimaat. Er zijn verschillende vrmen van cyberpesten die strafbaar zijn. Kinderen realiseren zich dat vaak niet. Als hierdr lichamelijk letsel f materiële schade is tegebracht kan de plitie wrden ingeschakeld. Wat det nze schl ter vrkming van cyberpesten: We maken de kinderen bewust van de gevaren p internet, de effecten van cyberpesten en de strafbare feiten dr: het geven van lessen mediawijsheid in grep 8. De inzet van het internetprtcl vanaf grep 5. De schlaanpak van cyberpesten: Als de schl een melding krijgt van cyberpesten kunnen (afhankelijk van de vrm) de vlgende maatregelen wrden genmen: De schl gaat in gesprek met de getrffen leerling. De schl neemt cntact p met de uders. De schl prbeert de dader(s) te achterhalen. De dader kan wellicht k achterhaald wrden dr in de klas te praten ver wat gebeurd is. De schl verzekt de pester ft s te verwijderen. De schl adviseert uders aangifte te den bij de plitie. De schl vert maatregelen richting de dader(s) uit als het kinderen van de schl betreft. Als het niet mgelijk is een dader te achterhalen dan zit er niks anders p dan het effect te minimaliseren. Dit kan het beste dr het slachtffer te wijzen p niet reageren p haatmail f andere ngewenste berichten. Het geven van een nieuw mailadres is k een mgelijkheid. Infrmatieve websites ver digitaal pesten

12 7 Adviezen naar uders. Twee wijze uitspraken ver de grep : Hewel we niet allemaal verantwrdelijk zijn vr het feit dat er wrdt gepest, zijn we er wel allemaal verantwrdelijk vr dat het stpt. Uiteindelijk zullen we ns niet de wrden van nze vijanden herinneren, maar het zwijgen van nze vrienden. Het is niet altijd gemakkelijk m erachter te kmen welke rl uw kind heeft als het m pesten gaat: is het slachtffer, pester f zit het in de grte middengrep die zwijgt, tekijkt f meedet? U kunt te weten kmen f uw kind met pesten te maken heeft dr: Gewn aan uw kind vragen f er in de mgeving wrdt gepest. Samen kijken naar tv prgramma s ver pesten. Beken laten slingeren die ver pesten gaan. Het vertellen van een verhaal ver een ander kind dat wrdt gepest. Wat kunt u als uder den als blijkt dat uw kind wrdt gepest? Het hge wrd is eruit. Uw kind wrdt gepest. Als u als uder ged hebt geluisterd, kunt u samen met uw kind een plssing bedenken. Het belangrijkste is dat het pesten phudt. Bespreek dat k met uw kind. Maak in ieder geval duidelijk dat het niet aan uw kind ligt dat hij/zij gepest wrdt. Ieder kind is anders en uw kind is ged zals het is. De schl p de hgte brengen. Eventueel de uder van het pestende kind spreken. Bedenk van tevren f u in staat zult zijn uw emties in bedwang te huden. Bij een extra cnflict, nu tussen uders, is uw kind niet gebaat. De schl kan eventueel als bemiddelaar ptreden. U zu het pestende kind kunnen aanspreken. Dit zal uw kind niet altijd helpen, mdat het kind dan niet in staat wrdt geacht zijn eigen bntjes te dppen en zijn uders erbij met halen. Samen met uw kind een bek lezen ver pesten. Op deze manier zal uw kind merken dat hij/zij niet de enige is die anders is. Hud het nderwerp bespreekbaar. Infrmeer regelmatig he het gaat. Helpen f stimuleren nieuwe vrienden te maken. Uw kind helpen m medestanders te vinden, die kunnen helpen het pesten terug te dringen. Helpen een uitlaatklep te vinden, bijvrbeeld in de vrm van sprten, hbby s f andere leuke activiteiten. Zek k eventueel als uder zelf steun, bij bekenden, via internet f bij een prfessinal. Het kan emtineel zwaar als je kind gepest wrdt f zelf pest. Het kan dan helpen m er met iemand ver te praten. Wat kunt u als uder den als blijkt dat uw kind pest? Neem de bdschapper van het pestgedrag serieus. Luister naar het kind als het gaat ver het pestgedrag. Straf kan leiden tt agressie naar het slachtffer te. Pesten is naanvaardbaar. Maak duidelijk dat u het gedrag van uw kind afkeurt; niet uw kind zelf. Uw kind is niet een rtkind gewrden mdat het pest. Bied het kind hulp aan m het gedrag te veranderen. Vraag bijvrbeeld wat zu kunnen helpen. Bespreek met het kind he hij/zij het ged zu kunnen maken met de gepeste. Breng de schl p de hgte. Neem cntact p met anderen; uders, leerkrachten, verenigingleiders, sprtclubtrainers m samen iets tegen het pesten te den. Zek hulp bij deskundigen als dat ndig lijkt. Zek k eventueel als uder zelf steun, bij bekenden, via internet f bij een prfessinal. Het kan emtineel zwaar als je kind gepest wrdt f zelf pest. Het kan dan helpen m er met iemand ver te kunnen praten. Wat kunt u als uder den als blijkt dat er in de mgeving van uw kind wrdt gepest? Neem het pestprbleem serieus. 12

13 Bespreek met uw kind zijn rl bij het pesten. Zek samen met uw kind naar mgelijkheden m iets tegen het pesten te den. Bespreek de pestsignalen met anderen; uders, leerkrachten, vereniging leiders, sprtclubtrainers. Geef zelf het gede vrbeeld. 13

14 8 Bijlage 1. Pestsignalen. Verbaal: vernederen, schelden, dreigen, belachelijk maken, uitlachen bij lichaamkenmerken f bij een verkeerd antwrd in de klas, met bijnamen aanspreken f gemene briefjes schrijven. Fysiek: trekken en duwen, spugen, schppen, laten struikelen, krabben, bijten f aan haren trekken. Intimidatie: achterna lpen, pwachten, in de val laten lpen, de drgang versperren, klem zetten, psluiten, een kind dwingen m bezit af te geven f bepaalde handelingen te verrichten. Islatie: het kind uitsluiten bij grepspdrachten f spelletjes f negeren. Stelen f vernielen van bezittingen: afpakken van schlspullen, kleding f speelged, beschadigen en kaptmaken van spullen. Cyberpesten f digipesten: pesten via elektrnische middelen zals , mbiele telefn en internet. Racistisch pesten: schelden f pmerkingen ver ras f huidskleur. Seksueel pesten: schelden f seksueel getinte pmerkingen f gebaren. Pestgedrag nder meisjes gebeurt vaak in het geniep (rddelen, leugens vertellen, buitensluiten, negeren). Bij jngens gebeurt pesten penlijker (vechten, duwen, fysiek geweld, uitschelden, elkaars spullen vernielen). 2. Betrkkenen. Het slachtffer: Hij/zij is het slachtffer van pestgedrag. Bij de gepeste zijn verdriet en eenzaamheid veel vrkmende gevelens. De gepeste is bang ng meer gepest te wrden als hij/zij dit aan een ander vertelt en durft vaak niets terug te den. Mgelijke signalen: Dit kind wrdt vaak buitengeslten en staat alleen. Het spel is net begnnen en het kind mag niet meeden, terwijl een ander kind even later wel mee mag den. Dit kind zekt in de pauze vaak cntact met de leerkracht die buitendienst heeft. Dit kind speelt graag met jngere kinderen. Dit kind wil in de pauze het liefste binnen blijven. Dit kind wrdt vaak uitgelachen dr anderen f daar heb je hem/haar weer (zuchten van verige leerlingen als het gepeste kind iets in de grep wil zeggen). Dit kind wil niet meer naar schl, klaagt ver allerlei pijntjes. Dit kind is gauw prikkelbaar. Dit kind heeft nachtmerries en plast in bed. Dit kind heeft weinig eigenwaarde. Dit kind is sciaal nhandig. Dit kind vertnt aangeleerde hulpelsheid. Dit kind kan prvcerend gedrag vertnen: enerzijds agressief (uitdagend), anderzijds angstig (klagend ver het hem aangedane nrecht) De dader: Hij/zij laat het pestgedrag zien. Vaak is er bij de pester sprake van nzekerheid en de behefte m aardig en ster gevnden te wrden dr anderen. Hij/zij denkt dr pesten ervr te zrgen dat anderen hem/haar grappig vinden. Mgelijke signalen: Dit kind ziet zijn slachtffers als waardels. Dit kind neigt naar agressief gedrag. Dit kind heeft vaak een psitieve huding t..v. geweld. Dit kind heeft weinig echte vrienden. Dit kind kan niet ged samenwerken, is ngeduldig. Dit kind wil de baas zijn ver de ander. Dit kind heeft vaak geen besef wat een ander velt. Dit kind vrkmt, dr te pesten, dat hij zelf gepest wrdt. 14

15 Meelpers: Hij/zij det mee met de pester m erbij te hren. De meelpers den incidenteel mee met het pesten. Dit gebeurt meestal uit angst m zelf niet in de slachtfferrl terecht te kmen. Het kan k z zijn dat meelpers ster gedrag wel interessant vinden en dat ze denken in ppulariteit mee te liften met de pester. Verder kunnen leerlingen meelpen uit angst vrienden f vriendinnen te verliezen. Aanmedigers: Hij/zij vindt het pesten ged, en bemeit zich er niet direct mee. Dit kind wrdt erbij gerepen m het pesten te steunen. Dit kind is zelf bang m gepest te wrden. De aanmediger stimuleert pestgedrag en/f fungeert als publiek Buitenstaanders: Hij/zij denkt dat er niet gepest wrdt en zlang hij/zij er zelf geen last van heeft, maakt het hem/haar niet uit. Deze leerling hudt zich er buiten, durft niet te helpen uit angst zelf gepest te wrden. Er is sprake van: negeren van het pesten. zich niet bewust zijn van pesten. Verdedigers: Hij/zij kmt p vr het gepeste kind. Deze helper keurt het pesten af en is niet bang vr de pester. 3. Mgelijke rzaken van pesten: Schl: nveilig schlklimaat; geen duidelijke grenzen tussen wat kan en niet kan. pesten niet serieus nemen: stel je niet aan, je lkt het zelf uit. geen g vr de sciaal-emtinele ntwikkeling van kinderen. slecht cntact tussen schl en uders. de leerkracht accepteert het kind gevelsmatig niet. geen gedegen aanpak in de lagere grepen waardr het pesten ernstige vrmen aanneemt in de hge grepen. geen aandacht vr sciaal-emtineel leren. geen aandacht vr het gebruik van sciale media dr kinderen. De leerling die gepest wrdt: kleedt zich anders, reageert anders dan andere kinderen, heeft een handicap. is nieuw p schl. is niet sciaal weerbaar, heeft een gering gevel van eigenwaarde. beschikt ver te weinig sciale vaardigheden. beschikt ver te weinig sciale cntacten. De leerling die pest: is bang m zelf gepest te wrden en gaat daarm pesten. wil macht hebben in de grep. heeft niet echt in de gaten he erg pesten is. wrdt zelf k gepest. Gezin: gedragscdes in het gezin wijken negatief af van de gedragscdes p schl. spanningen tussen uders wrden afgewenteld p het kind. geen veilige gezinssituatie. vrtdurend zaken benadrukken die mislukken. kind afwijzen en niet het gedrag. 15

16 geen zicht p het gebruik van sciale media dr kinderen. Omgeving/buurt/maatschappij: het zien van slechte vrbeelden in de buurt. geen zicht p de ntwikkelingen f vrtgang van pesterijen. geen zicht p gebruik van sciale media dr kinderen. 4. Mgelijke gevlgen: indien niet tijdig wrdt ingegrepen, kunnen de gevlgen (zwel lichamelijk als geestelijk) heel pijnlijk en ingewikkeld zijn en k heel lang naslepen. het is niet gemakkelijk m tt betere relaties te kmen; het herstel verlpt meizaam. islement en grte eenzaamheid bij het gekwetste kind. de grep lijdt nder een dreigend en nveilig klimaat; iedereen is angstig en men wantruwt elkaar; men is weinig pen f spntaan; men telt weinig f geen echte vrienden binnen de grep. 16

17 ABC schema Wat de je A B C Gebeurtenis Reactie bij mij Reactie van de ander A. Wat gebeurde er? B. Wat det dat bij,mij? Ik denk dan: Ik vel me dan Opgewekt Verdrietig/teleurgesteld Blij/vrlijk Gelukkig Bang/nzeker Opgelucht In de war Kwaad/nijdig Opgelaten Anders. Wat ik dan de (Ik was vral ): 17

18 C. Wat gebeurde er daarna? Wat det de ander? Nieuwe B. Wat kan ik beter den de vlgende keer? Nieuwe C. He zal de ander dàn reageren? 18

19 19

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprtcl 1. Del Dit PESTPROTOCOL heeft als del: Alle kinderen meten zich in hun basisschlperide veilig kunnen velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen Dr regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND Pestprtcl Dit pestprtcl bestaat uit 4 delen:vr alle kinderen, vr het gepeste kind, vr de pester en, vr de uders. Deze partijen zijn allemaal betrkken bij een situatie waarin gepest wrdt. Uitleg van de

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Wij zijn een KiVaschool!

Wij zijn een KiVaschool! Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Dit schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van het algemeen Pestprtcl Allure. O.B.S.Geert Hlle hanteert de KiVa aanpak. Wij zijn een KiVaschl!

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht p een veilige mgeving en een plezierige schltijd Achtergrnd - Wat is pesten? 'Iemand wrdt getreiterd f is het mikpunt van pesterijen als hij f zij herhaaldelijk

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer PESTPROTOCOL OBS Aan de Rer Pestprtcl OBS Aan de Rer 1 Inleiding Vr u ligt het Pestprtcl OBS Aan de Rer. Het prtcl geeft leerkrachten van grep 1 tt en met 8 richtlijnen vr het vrkmen, signaleren en aanpakken

Nadere informatie

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen?

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen? Gedragsprtcl Samenwerkingsschl Balans Wat is het gedragsprtcl? Het gedragsprtcl vrmt de verklaring van het schlbestuur, de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de uders waarin is vastgelegd dat

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Gouda, februari 2012. Team en schoolleiding Goejanverwelleschool.

Gouda, februari 2012. Team en schoolleiding Goejanverwelleschool. Guda, februari 2012. Team en schlleiding Gejanverwelleschl. Pestprtcl Pesten is een ernstig verschijnsel. Het kmt p alle schlen vr, k p de Gejanverwelleschl! Juist in deze tijd, met de mderne mgelijkheden

Nadere informatie

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevel Omgaan met pesten pagina 1 van 11 Inhudspgave 1. Vrwrd blz. 3 2. Van pesten naar.een wij-gevel blz. 4 3. Stappen bij structureel pestgedrag blz.

Nadere informatie

Inhoud. Pestprotocol basisschool Het Palet

Inhoud. Pestprotocol basisschool Het Palet Inhud Plagen f pesten?... 3 Del pestprtcl basisschl Het Palet... 3 Preventief pestbeleid... 4 Klimaat van het Palet... 4 Werkvrmen... 4 Indien er tch sprake is van pestgedrag?... 5 Tips aan de uders...

Nadere informatie

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8 Het Cle Kikkerplan Binnen twee weken een klas vl vet cle kikkers Grep 4 tt en met 8 Anne Kijman, Kinderpsychlg NIP/Gz BIG i.s.m Christine de Jngh en Yvnne van der Zanden, leerkrachten Jhannesschl Pijnacker

Nadere informatie

Beleid met betrekking tot pestgedrag.

Beleid met betrekking tot pestgedrag. Beleid met betrekking tt pestgedrag. Del : CBS Samen Onderweg met een veilige schl zijn vr leerlingen, medewerkers en uders. Pesten hrt hier niet bij en met zveel als mgelijk uitgebannen wrden. Preventief.

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

BURG. DE RUITERSCHOOL

BURG. DE RUITERSCHOOL BURG. DE RUITERSCHOOL Pestprotocol Een samenvatting van dit protocol hangt zichtbaar in de school. Dit protocol is vastgesteld op 14 maart 2013 Vastgesteld door team Burg. De Ruiterschool: 4 maart 2013

Nadere informatie

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014 Gedragsprtcl ICBS de Hrizn. Juni 2014 Inhud Gedragsprtcl ICBS de Hrizn in Rilland. 1. Uitgangspunten. blz 3 2. Definities blz 3 3. Directe aanpak van rdeverstringen, ruzies. blz 4 4. Werken aan sciaal

Nadere informatie

Pestprotocol. Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo. Mattheüs 7 vers 12

Pestprotocol. Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo. Mattheüs 7 vers 12 Pestprtcl Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zuden den, det gij hun k alz Mattheüs 7 vers 12 Versie juni 2016 Pestprtcl NHB De Lelie Inhudspgave Inleiding... 3 Algemene infrmatie... 3 Wat is

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om?

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Plagen en

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Plagen is niet hetzelfde als pesten. De verschillen zou je zo kunnen aangeven:

Plagen is niet hetzelfde als pesten. De verschillen zou je zo kunnen aangeven: Pestprotocol 1.Doel pestprotocol basisschool CBS De Bron Dit pestprotocol heeft als doel om alle kinderen zich bij ons op school veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

- door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

- door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! Pestprtcl basisschl t Getij 1.1 DIT PESTPROTOCOL HEEFT ALS DOEL: - alle kinderen mgen zich in hun basisschlperide veilig velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen. - dr regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014

Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014 Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014 Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordiging van de school en de ouders waarin is vastgelegd dat we pestgedrag op school

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool St. Caecilia

Pestprotocol basisschool St. Caecilia Pestprtcl basisschl St. Caecilia Dit PESTPROTOCOL heeft als del: Alle kinderen mgen zich in hun basisschlperide veilig velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen Dr regels en afspraken zichtbaar te

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol Jenaplanschool De Regenboog

Pestprotocol Jenaplanschool De Regenboog Pestprotocol Jenaplanschool De Regenboog Pesten is niet hetzelfde als plagen. Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een leerling of een groep leerlingen van

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

PESTPROTOCOL CBS De Borgh

PESTPROTOCOL CBS De Borgh PESTPROTOCOL CBS De Borgh Doel van dit pestprotocol: -Dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. -Door regels en afspraken

Nadere informatie

BIJLAGEN Pestprotocol

BIJLAGEN Pestprotocol BIJLAGEN Pestprotocol Basisschool De Horizon -Versie 1-02-02-2014 Ouderbladzijde: Wat verstaan we onder pesten? Wat is het verschil tussen plagen en pesten. Plagen is : Pesten is : onschuldig - met opzet

Nadere informatie

Pestprotocol. De Triangel

Pestprotocol. De Triangel Pestprotocol De Triangel 1 Inleiding Pesten is een groot probleem, dat op alle scholen voorkomt. Ook op de Triangel krijgen we te maken met pestsituaties. In dit protocol staat beschreven wat wij doen

Nadere informatie

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol Pagina 1 Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

PESTPROTOCOL. Is meestal te verdragen, maar kan ook kwetsend zijn. Is negatief en altijd kwetsend bedoeld

PESTPROTOCOL. Is meestal te verdragen, maar kan ook kwetsend zijn. Is negatief en altijd kwetsend bedoeld Basisschool De Rijdtmeersen Kasteelstraat 32 9660 Brakel PESTPROTOCOL Dit pestprotocol heeft als doel, alle kinderen zich veilig te laten voelen op onze school zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. Pesten p schl He ga je er mee m? Pesten kmt helaas p iedere schl vr, k bij ns. Het is een prbleem dat wij nder gen zien en p nze schl serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele vrwaarden aan verbnden:

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS de Tweemaster, Naarden

Pestprotocol ICBS de Tweemaster, Naarden Inleiding: Hoe gaan we om met pesten en agressief gedrag? Wij beseffen dat het klimaat van de school grote invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat

Nadere informatie

April Anti pestbeleid met protocol

April Anti pestbeleid met protocol April 2013 Anti pestbeleid met protocol Inhoudsopgave 1. Visie van de school... 3 Waarom een anti pestprotocol... 3 2. Wat is pesten... 4 2.1. Wat is pesten?... 4 2.2. Definitie van pesten... 4 3. Stroomschema

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE SCHELP

PESTPROTOCOL DE SCHELP PESTPROTOCOL DE SCHELP Pestprotocol De Schelp Dit pestprotocol heeft als doel voor de De Schelp: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door

Nadere informatie

Plagen is niet hetzelfde als pesten. De verschillen zou je zo kunnen aangeven:

Plagen is niet hetzelfde als pesten. De verschillen zou je zo kunnen aangeven: Pestprotocol Openbare Jenaplan school Kruidenhoek 1. Plagen of pesten? Plagen is niet hetzelfde als pesten. De verschillen zou je zo kunnen aangeven: Plagen Gelijkwaardigheid Wisselend slachtofferschap

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Piet Mondriaan

Pestprotocol OBS Piet Mondriaan Pestprotocol OBS Piet Mondriaan 1.Plagen of pesten? Plagen is niet hetzelfde als pesten. De verschillen zou je zo kunnen aangeven: Plagen gelijkwaardigheid Wisselend slachtofferschap humoristisch Af en

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010

Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010 Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010 Doelstelling Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest.

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest. PESTPROTOCOL Pesten komt helaas op iedere school voor> Het is een probleem dat we onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. De manier waarop dat gebeurt, wordt beschreven in dit protocol. Het

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

PROTOCOL TEGEN PESTEN

PROTOCOL TEGEN PESTEN PROTOCOL TEGEN PESTEN Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Het probleem dat pesten heet: De piek

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Eben-Haëzer

Pestprotocol basisschool Eben-Haëzer Pestprotocol basisschool Eben-Haëzer 1.Plagen of pesten? Plagen is niet hetzelfde als pesten. De verschillen zou je zo kunnen aangeven: Plagen af en toe wisselend slachtofferschap humoristisch gelijkwaardigheid

Nadere informatie

Pestbeleid op school

Pestbeleid op school Pestbeleid op school Pesten wordt niet aangepakt en opgelost door projecten. Het vereist attitudeverandering. Een zaligmakende oplossing voor pestproblemen bestaat helaas niet. Bob van der Meer Natuurlijk

Nadere informatie

Pestprotocol de Esdoorn

Pestprotocol de Esdoorn Pestprotocol de Esdoorn Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen November 2009 Door regels en

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders.

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders. Versie nov. 2012 Pestprotocol. Inclusief regels en afspraken binnen de school. Wat is pesten? Pesten betekent iemand op een gemene manier lastig vallen: bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Pestprotocol SBO De Lings

Pestprotocol SBO De Lings Pestprotocol SBO De Lings Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun Lings-periode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en het gevoel hebben dat ook zij

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Pestprotocol : o.d.s. de Paladijn

Pestprotocol : o.d.s. de Paladijn Pestprotocol : o.d.s. de Paladijn November 2009 Inleiding De meeste basisschoolleerlingen, ruim zestig procent, wordt wel eens gepest. Een enkel keertje gepest worden, daar is overheen te komen. Echter,

Nadere informatie

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol De Dijsselbloem 2014-2015 Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Hoe ga je met pesten om? Pesten komt helaas op iedere

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl PESTPROTOCOL DE BOOG Pestprotocol De Boog Dit pestprotocol heeft als doel voor De Boog: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

Pestprotocol Prakticon

Pestprotocol Prakticon Pestprotocol Prakticon Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Nadere informatie

Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk

Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk Pesten op school. Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Iedereen is hier oké!

Iedereen is hier oké! INLEIDING PESTPROTOCOL Iedereen is hier oké! alle kinderen moeten zich in onze basisschool veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Zo doen wij het op de Koningin Julianaschool

Zo doen wij het op de Koningin Julianaschool Regels en afspraken Eén van de uitgangspunten van nze schl is dat kinderen met plezier naar schl gaan. Vr een gede sfeer zijn er regels ndig en maken we afspraken met de kinderen en hun uders. Als we samen

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Plagen mag wel, pesten niet. Wanneer is het nog plagen en wanneer wordt het pesten? Het is plagen wanneer:

Plagen mag wel, pesten niet. Wanneer is het nog plagen en wanneer wordt het pesten? Het is plagen wanneer: Pestprotocol Basisschool St. Martinus Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Raak niet verstrikt in het web. e e. o l. weerbaar.info

Raak niet verstrikt in het web. e e. o l. weerbaar.info l WeesWebWijs Raak niet verstrikt in het web. e f e e G ge Internet is een prachtig medium. Je kunt veel plezier beleven aan het spelen van spelletjes, bekijken van filmpjes en chatten met vrienden. Ok

Nadere informatie

Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011

Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011 Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011 Doelstelling Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

Pestprotocol. 2. Doel pestprotocol

Pestprotocol. 2. Doel pestprotocol Pestprotocol 1.Plagen of pesten Een definitie van pesten luidt als volgt: Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een leerling of een groep leerlingen van één

Nadere informatie

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Inhoud 1. Inleiding a. Uitgangspunt b. Wat is pesten? 2. Schoolregels en afspraken 3. Pestgedrag op school a. Pestgedrag voorkomen b. Pestgedrag snel signaleren

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Welbevinden.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Welbevinden. Criteria en vragenlijst themacertificaat Welbevinden Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Welbevinden. De vragenlijst

Nadere informatie