INHOUDSOPGAVE 3. A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE 3. A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29"

Transcriptie

1 1 8 april 2014

2 2

3 INHOUDSOPGAVE 3 A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29 B JAARREKENING 33 B 1 Grondslagen 35 B 2 Balans per 31 december B 3 Staat van baten en lasten over B 4 Kasstroomoverzicht over B 5 Toelichting op onderscheiden posten van de balans 43 B 6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 47 B 7 Model E - Verbonden partijen 49 B 8 Toelichting op onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 51 B 9 Model G - Verantwoording subsidies 55 B 10 Bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 57 B 11 Ondertekening 59 B 12 Goedkeuring 61 C OVERIGE GEGEVENS 63 C 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 65 C 2 Voorstel bestemming netto resultaat 67 C 3 Gebeurtenissen na balansdatum 69 D BIJLAGEN 71 D 1 Gegevens over de rechtspersoon 73 D 2 Specificatie bestemmingsfondsen 75 D 3 Statistische gegevens 77 D 4 Begripsbepalingen 79 3

4 4

5 A JAARVERSLAG 5

6 6

7 A 1. JAARVERSLAG COLLEGE VAN BESTUUR Algemene informatie Kernactiviteiten Het Calvijn College is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs voor de provincie Zeeland. Het Calvijn College heeft een breed onderwijsaanbod, te weten praktijkonderwijs, alle leerwegen van het vmbo alsmede havo, vwo en gymnasium. Juridische structuur Op 16 april 2008 is de Stichting Calvijn College opgericht. Deze heeft alle activiteiten overgenomen van de Vereniging tot het verstrekken van Voortgezet Onderwijs op Gereformeerde Grondslag voor de provincie Zeeland (VVOGGZ). Het bestuur van deze vereniging fungeert sindsdien als Raad van Toezicht van de Stichting Calvijn College. Het Calvijn College is de enige school die van de stichting uitgaat. Door de vereniging en door de stichting worden geen activiteiten ontplooid, die niet samenhangen met de exploitatie van het Calvijn College. Per 31 december 2013 bestaat het College van Bestuur uit 2 personen: A.J. Vogel (voorzitter) Kapelle Nevenfuncties: lid themagroep 'Opleiding en leraren' VO-raad lid Raad van Toezicht Scoop bestuurslid Stichting Scholierenvervoer Zeeland bestuurslid DCO Platform Zeeland (DienstenCentrum Onderwijs) voorzitter stuurgroep Zeeuwse Academische Opleidingsschool voorzitter DORVO (Directeuren Overleg Reformatorische scholen voor Voortgezet Onderwijs) voorzitter Zeeuws Bestuurdersoverleg C. Giljam (lid) 's-gravenpolder Laatstgenoemde is in 2013 het gehele jaar met ziekteverlof geweest. Per 31 december 2013 bestaat de Raad van Toezicht uit 10 personen: C.A. Hoekman (voorzitter) Kapelle G.S. Both (secretaris) 's-gravenpolder E.P. van Iwaarden Yerseke Ds. W. Meijer Tholen J. Moerdijk Goes J.L. Pieper Oostdijk H. Uil Zierikzee F. van Vuuren Zaamslag C.J. van Westenbrugge Middelburg D. van Wijck Biervliet Organisatiestructuur Het onderwijs wordt gegeven in vijf locaties. Alle locaties staan onder leiding van een eenhoofdige (in Goes tweehoofdige) locatiedirectie. De locatiedirectie valt rechtstreeks onder het (tweehoofdige) College van Bestuur. Daarnaast stuurt het College van Bestuur de centrale stafafdelingen aan (Financiën & Beheer, ICT & Planning en Personeel & Communicatie). De locatiedirecteuren en de afdelingshoofden sturen het personeel aan. 7

8 Missie en visie De missie van het Calvijn College is verbonden met de grondslag van de school en verwoord in de schooldoelstelling. Op basis van de Bijbel en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid stelt de school zich ten doel: In afhankelijkheid van de zegen des Heeren die opleiding en vorming verzorgen waarin de Heere geëerd wordt, waardoor leerlingen mogen komen tot een leven in de vreze des Heeren en toegerust worden tot het functioneren overeenkomstig de Wet Gods in gezin, kerk en maatschappij. Vanuit deze missie heeft de school ook vooruit gekeken naar de idealen die het Calvijn College nastreeft. Dat is in de visie verwoord: Het Calvijn College is een dynamische school waarin het Woord van God verbindt en uitgedragen wordt, vertrouwen en verantwoordelijkheid wordt gegeven, ruimte is voor ideeën en ontwikkelingen, elke leerling er mag zijn en onderwijs van hoge kwaliteit wordt gegeven. Dit alles realiseren we als betrouwbare partner voor ouders, kerken en maatschappelijke omgeving. Identiteit en toelatingsbeleid Het Calvijn College wil onderwijs geven op grond van Bijbel en belijdenis. De school wil leerlingen toerusten en vormen om als christen te kunnen functioneren in de samenleving. De identiteit van het Calvijn College heeft vanzelfsprekend invloed op het toelatingsbeleid. Om de schooldoelstelling te kunnen bereiken, is het van belang dat ouders en school op één lijn zitten als het gaat om identiteit. Daarom geldt de regel dat een jongere op school wordt toegelaten als hij of zij afkomstig is van een reformatorische basisschool en de ouders lid zijn van één van de kerkgenootschappen die in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn. Strategie Het kalenderjaar 2013 is een dubbel jaar geweest voor wat het nadenken over de strategie van onze school betreft. Het is enerzijds het laatste schooljaar waarin de periode wordt afgesloten. Anderzijds moesten we volop aan de slag voor de nieuwe periode Vooruitzien is erg belangrijk. Sommige processen voltrekken zich per schooljaar. Iets voorbereiden kost een schooljaar en de eerste uitvoering moet door de jaarcyclus heen. Vervolgens is het kijken of iets goed gegaan is en zo nodig verbeteringen aanbrengen. Echt alleen van dag tot dag je best doen, daar komt een school niet mee verder. We blikken in dit verslag terug op een oud strategisch beleidsplan en kijken vooruit naar het nieuwe. Betrokken & Dynamisch Het motto Betrokken & Dynamisch sierde ons strategisch beleid. Allereerst komt de betrokkenheid als het goed is tot uitdrukking in de tevredenheidsenquête die onder leerlingen is verspreid. We waren blij met het cijfer dat onze eigen leerlingen de school hebben gegeven. De resultaten van de bijbehorende tevredenheidsenquête die door ouders is ingevuld, geeft eenzelfde beeld te zien. We zijn er dankbaar voor. Betrokkenheid komt ook op een andere manier tot uitdrukking, bijvoorbeeld in het door onze leerlingen laten ontvangen van gasten van buiten de school. Zowel leden van de Tweede Kamerfractie van de VVD en de PVV, als ook wethouders uit verschillende gemeenten en de nieuwe voorzitter van de VO-raad zijn rondgeleid op locaties door onze beste ambassadeurs: eigen leerlingen. Ze lieten de school zien en vertelden hoe ze het er zelf ervaren. Wat is het dan bijzonder om te ervaren als directie en bestuur dat de gasten enthousiast van de rondleiding terugkomen en waardering hebben voor wat onze eigen jongeren hen verteld hebben. De dynamiek van de school zien we terug in de verschillende plannen en vooral in de bereidheid van onze mensen om te werken aan uitdagende leeromgevingen, al is dat een niet geringe opgave. 8

9 Waarden als richtinggevers Aan het einde van het traject is het zaak aan te geven of we hetgeen we ons voornamen, ook bereikt hebben. We kijken hierbij naar elk van de vier waarden uit onze strategiekaart. Ouders en leerlingen ervaren de school als een veilige school Alle schoollocaties hebben in 2008 na onderzoek het certificaat veilige school uitgereikt gekregen door de Arbo Unie. In het achterliggende jaar ontvingen zij dit certificaat opnieuw. Daarbij is niet alleen gekeken of er wel brandslangen hangen, maar vooral of veiligheid beleefd wordt. We hebben de vereiste scores ruimschoots behaald, reden voor dankbaarheid. Incidenten zijn gelukkig dus incidenten en geen symptomen die aangeven dat er structureel iets mis zit. De school vindt het ook belangrijk dat leerlingen zich op principieel vlak veilig voelen. Verbeterpunten, die gerezen zijn naar aanleiding van een thematisch schoolbezoek van de Raad van Toezicht in het vorige schooljaar, zijn aangepakt. We hebben het hier niet over objectief meetbare zaken, maar over de vraag in hoeverre ouders en leerlingen tevreden zijn over de beleefde veiligheid. Meer dan 80% van de ouders toont zich tevreden tot zeer tevreden. Leerlingen zijn betrokken en goed toegerust Een van de belangrijkste informatiebronnen is ook hier de gemeten tevredenheid. We zien dat een aantal zaken goed van de grond gekomen is. Zo heeft de schoolbrede werkgroep Toerusting en vorming haar eerste producten al opgeleverd en is ook dit jaar bezig om uitwerkingen op alle locaties te bespreken, met name in het vmbo. In het lopende schooljaar hopen we de volledige herbezinning op de inhoud en de vormgeving van het onderwijs in stream 3 rond te hebben, zodat ook daar één van onze doelen - uitdagend onderwijs voor alle leerlingen - verder uitgewerkt kan gaan worden. Het onderwijs kwalificeert voor een passend vervolg Havo en vwo hebben al jarenlang een goed schoolverlatersvolgsysteem en bijbehorend jaarlijks terugkoppelmoment met oud-leerlingen. Op het vmbo is dit vooralsnog minder gestructureerd vorm gegeven. Daar werken we in dit schooljaar aan. Wel is er binnen het vmbo al aanzienlijke ervaring opgedaan met terugkommomenten en andere manieren van het horen van oud-leerlingen. Het algemene beeld van de kwaliteit van de voorbereiding en de aansluiting is positief, maar de cijfermatige onderbouwing beter. Uit de terugkoppeling van scholen waar onze leerlingen naar toe gaan, constateren we dat er aanmerkelijk minder leerlingen van het Calvijn College een andere opleiding gaan doen dan waarvoor ze zich aanvankelijk aanmeldden. Onze oud-leerlingen doorlopen de gewenste opleidingen over het algemeen goed. De school is maatschappelijk betrokken Onder deze noemer valt een diversiteit aan onderwerpen. Zo constateren we met dankbaarheid dat bovengemiddeld presteren iets is waar het Calvijn College in het oordeel van de inspectie aan voldoet. Verder kan in dit kader gedacht worden aan collectedoelen en andere acties (van bijvoorbeeld examenleerlingen) voor goede doelen, samenwerking in de regio voor instandhouding van voorzieningen, en een interne permanente campagne voor zuinig energieverbruik. Ondersteuning voor kwetsbare jongeren Aan het begin van het kalenderjaar hebben we in de school een stevig gesprek gevoerd over onze inzet voor jongeren die veel ondersteuning nodig hebben. Denkend vanuit de doopbelofte van de ouders konden we niet anders dan tot de slotsom komen dat we ook deze jongeren met hun ouders moeten steunen waar we kunnen. In principe kunnen alle leerlingen die een stevig gedragsprobleem hebben met een langdurige zorgvraag terecht op het Calvijn College. Per augustus 2013 zijn we - om dit waar te kunnen maken - gestart met een allround-voorziening. Leerlingen in de eerste twee leerjaren kunnen hiervoor terecht op de locatie Krabbendijke Appelstraat en de oudere leerlingen op de locatie Krabbendijke Kerkpolder. 9

10 Nieuw strategisch beleid In de laatste maanden van het verslagjaar zijn we begonnen met de opzet van het nieuwe strategisch beleid voor - als de Heere ons die tijd en gelegenheid geeft - de periode 2014 tot Belangrijke voorlopige conclusies zijn dat we steviger willen werken vanuit de lange termijnvisie voor onze school. Er moet ook meer ruimte zijn voor activiteiten die precies passen bij onze doelstellingen én bij betreffende groep leerlingen, vak of organisatiegeleding. We gaan hierbij vaker over tot het uitnodigen van groepen in de school om mee te denken en een passende bijdrage te leveren. Onderwijs Sterk in kwaliteit De school ziet het als haar taak kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Docenten geven individuele begeleiding en krijgen veel ruimte en verantwoordelijkheid. Leerlingen ervaren dat ze uitdagend onderwijs krijgen en zijn betrokken op hun leerproces. Op het Calvijn College behalen leerlingen verhoudingsgewijs gemiddeld hoge cijfers en snel een diploma. Het Calvijn College scoort hoog in schoolprestatieonderzoeken van bijvoorbeeld het weekblad Elsevier. De slagingspercentages zijn relatief hoog en er is veel aandacht voor de schoolloopbaan en ontwikkelmogelijkheden van de individuele leerling. Verantwoording Op de website van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl) staan de doorstroomgegevens van onze school. Daarop is bijvoorbeeld het percentage leerlingen zichtbaar dat in de laatste drie jaar van de opleiding zonder vertraging het diploma behaalde. Ook alle vergelijkingscijfers staan hier bij. De verkiezing van scholen voor het predicaat excellente school vond in 2013 voor de tweede keer plaats. Criteria waar naar wordt gekeken zijn, naast de opbrengsten die bij de inspectie bekend zijn, ook de toename van vaardigheden of kennis van leerlingen op een school, de omstandigheden waaronder een school werkt en het schooleigen excellentiebeleid. Ten slotte wordt ook gekeken of een school zich onderscheidt op een specifiek onderwijsgebied. Voldaan aan de voorwaarden dat er voldoende draagvlak was in het managementteam, de Raad van Toezicht geen bezwaren had en de medezeggenschapsraad akkoord ging, is het Calvijn College aangemeld bij de jury. In januari 2014 was het Calvijn College één van de 36 scholen voor voortgezet onderwijs die het predicaat excellente school 2013 ontving: voor het vmbo van locatie Tholen, het havo van locatie Goes en het praktijkonderwijs van locatie Krabbendijke Appelstraat. Informatie over de score in andere schoolprestatieonderzoeken en over het periodiek kwaliteitsonderzoek van de inspectie (PKO) staat in het publieksjaarverslag Zorg een prioriteit Het Calvijn College is een leerlinggerichte organisatie. Alle schoolwaarden zijn in relatie tot leerlingen geformuleerd. Essentieel voor de school is zich in te zetten voor de ontwikkeling van de talenten die jongeren van God ontvangen hebben. De school wil elke leerling op elk niveau laten schitteren. Denk aan een pro-leerling die zijn droombaan krijgt en een gymnasium-leerling die meedoet aan een internationale wedstrijd. In bezuinigingen wordt de zorg ontzien. De school heeft een solide zorgstructuur. Er is zorg op maat beschikbaar voor iedere leerling. Het Calvijn College wil als beroepsopvoeder naast de ouders staan bij het geven van invulling aan de doopbelofte en hecht dan ook veel waarde aan goede contacten met ouders. Leerlingbegeleiding is er op drie belangrijke momenten: bij tegenvallende studievoortgang, bij keuzemomenten voor studie en beroep en bij moeilijkheden op sociaal-emotioneel gebied. In het laatste geval heeft de school vooral een signaalfunctie en bekijken wij in overleg met de ouders wat de beste begeleidingsvorm is, zowel op de school als via externe deskundigen. 10

11 Ten slotte Als school hechten we waarde aan een brede beoordeling. Daarin komen niet alleen de examencijfers aan de orde, maar ook de resultaten op andere onderdelen. Ten diepste gaat het ons er om of we die toegevoegde waarde hebben die onze grondslag en doelstelling beogen. Dan krijgen cijfers en beoordelingen een andere plaats. We streven naar een hoge onderwijskwaliteit, maar we zien ook uit naar het werk van de Heere in harten van jongeren. Dat geeft een diepere vreugde. Vavo Scholen voor voortgezet onderwijs en Scalda, school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie, hebben een samenwerkingsovereenkomst inzake uitbesteding van onderwijs van het voortgezet onderwijs naar het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs). Daarnaast heeft het Calvijn College op individuele basis met mbo-scholen elders in het land eveneens dergelijke overeenkomsten afgesloten. Dit is met name om voor 16- en 17-jarigen, die er om uiteenlopende redenen niet in slagen binnen de school voor voortgezet onderwijs hun diploma te behalen, een extra mogelijkheid te creëren om via het vavo een startkwalificatie, diploma of certificaten te behalen. De leerlingen bij het vavo dienen veelal volledige trajecten te volgen om een diploma te kunnen halen. Daarnaast zijn er leerlingen, zogenaamde 'sprokkelaars', die nog een aantal certificaten moeten halen om een einddiploma te kunnen krijgen. Bij havo en vwo zijn er ook profielwisselaars: leerlingen die, om naar de vervolgopleiding van hun keuze te kunnen doorstromen, nog een of twee aanvullende vakken moeten volgen. Aantal vavo-leerlingen schooljaar 2011/2012: havo: 3 vwo: 5 Aantal vavo-leerlingen schooljaar 2012/2013: havo: 2 vwo: 3 Aantal vavo-leerlingen schooljaar 2013/2014: vmbo: 2 havo: 5 vwo: 4 Waardering Het Calvijn College scoort hoog in verschillende schoolprestatieonderzoeken, waaronder die van Elsevier. In januari hebben we ook voor drie afdelingen het predicaat excellente school ontvangen, een project van het ministerie waarbij breder wordt gekeken dan alleen naar harde cijfers. Wat is het geheim van het Calvijn College? Zij wil de leerling tot zegen zijn. In de top-tien van Elsevier, driemaal excellente school. Zo n erkenning is een opsteker voor het docententeam en een aanmoediging om op de ingeslagen weg door te gaan. Hier past dankbaarheid. Het gaat immers om ontvangen zegeningen. Vanwaar de hoge positie van het Calvijn College in die prestatieonderzoeken? Misschien verrassend: deze school focust zich niet primair op verhoging van cijfers en slagingspercentages. We gaan voor de leerling als persoon. Excellente school De verkiezing van scholen voor het predicaat excellente school vond in 2013 voor de tweede keer plaats. Criteria zijn, naast de opbrengsten die bij de inspectie bekend zijn, ook: de toename van vaardigheden of kennis van leerlingen op een school; de omstandigheden waaronder een school werkt; en het schooleigen excellentiebeleid. Ten slotte werd ook gekeken of een school zich onderscheidt op een specifiek onderwijsgebied. In januari 2014 was het Calvijn College één van de 36 scholen voor voortgezet onderwijs die het predicaat excellente school 2013 ontving: voor het vmbo van locatie Tholen, het havo van locatie Goes en het praktijkonderwijs van locatie Krabbendijke Appelstraat. 11

12 Schoolprestatieonderzoek Elsevier Het Calvijn College kreeg in het rapport van het Elsevier-schoolprestatieonderzoek Beste scholen 2014 een eervolle vermelding. De school staat al sinds 2008 onafgebroken tussen de winnaars, schrijft Elsevier. Een teken van permanente kwaliteit. Het Calvijn College zit met havo in Goes en vmbo-gt in Middelburg in de top 10 van de betreffende categorie. Ook de andere locaties boekten mooie resultaten. Elsevier beoordeelt onder meer op het percentage zittenblijvers in de onderbouw, het percentage leerlingen dat onvertraagd het diploma haalt en het gemiddelde examencijfer. Het weekblad toetst over een periode van drie jaar. Vmbo-vakwedstrijden Praktijkopleidingen in het vmbo kijken op een andere manier ook naar resultaten en beoordelen daarmee de opleiding van de leerlingen. Er worden jaarlijks tal van regionale en landelijke vmbo-vakwedstrijden georganiseerd. Meest in het oog springend is de landelijke wedstrijd Skills Talents. Het team Zeeland Sharks, dat voor een groot deel uit leerlingen van het Calvijn College bestaat, werd in 2013 voor de vierde keer op rij landskampioen. Periodiek kwaliteitsonderzoek inspectie Het bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs wordt ondersteund door de inspectie. Zo zijn er opbrengstenkaarten, een jaarlijks onderzoek en een periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO) dat de inspectie tenminste één keer per vier jaar uitvoert. De inspectie kende in juni 2013 aan alle afdelingen van het Calvijn College voor de periode van een jaar het basisarrangement toe. Concreet betekent dit dat de inspecteur voor geen enkele schoollocatie thema s met betrekking tot het toezicht houden als onvoldoende heeft beoordeeld. De inspectie heeft in 2013 de locaties in Krabbendijke, Middelburg en Tholen bezocht en een gesprek gevoerd met het college van bestuur over inrichting en rendement van de onderbouw. Op de locaties Tholen en Krabbendijke Kerkpolder ging het om het onderwijsverslag 2013, op locatie Krabbendijke Appelstraat om een onderzoek naar de opbrengsten van het praktijkonderwijs en op locatie Middelburg om een kwaliteitsonderzoek. Ontwikkelingen Krimp en samenwerking Het met andere scholen samen bespreken van een kwalitatief goed onderwijsaanbod in onze regio s en in de provincie - ruim een jaar geleden opgestart - krijgt op allerlei manieren gestalte. Soms door het samenvoegen van afdelingen dan wel onderwijssoorten over de grenzen van de scholen heen. Een aanpak waar wij niet in meegaan. Waar we wel in meewerken, is het met elkaar goed afstemmen van de overstap van vmbo naar mbo, of dat nu naar het Hoornbeeck College is dan wel naar Scalda of Edudelta College. Zo krijgt de samenwerking gestalte in projecten die over afstemming gaan alsook onderwerpen waar wij zelf niet in kunnen voorzien, zoals groen onderwijs. 12

13 Reformatorisch Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs Met de gezamenlijke reformatorische scholen voor voortgezet en speciaal voortgezet onderwijs werken we samen in het enige landelijk samenwerkingsverband, het Reformatorisch Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs. Alle andere samenwerkingsverbanden zijn regionaal van karakter en omvang. Een resultaat is het aan de gemeenten aanbieden van het deel van het ondersteuningsplan dat voor onze provincie van belang is. Daarin staat wat het Calvijn College aan ondersteuning kan bieden en aan wie, met daarnaast ambities van de school. Een daarvan is de wens om met de gemeenten samen te werken om tot afstemming te komen over jeugdzorg en vooral de ondersteuning vanuit principieel christelijke organisaties. Vmbo kader/basis Als het gaat over de ontwikkelingen in het vmbo kan gesteld worden, dat we de keuze hebben gemaakt om een concept in te voeren waarbij de kennismaking met beroepen en de verbinding met identiteit en persoonlijke vorming wordt gemaakt. Het gaat om een t+ route in plaats van de huidige theoretische en gemengde leerweg. In deze route volgt de leerling zeven vakken, waarvan het intersectorale vak technologie er een is. Pilot kern- en keuzeprogramma Op de locatie Krabbendijke Kerkpolder wordt hard gewerkt om de invoering van een nieuw onderwijsprogramma mogelijk te maken. Een programma waarin leerlingen in een profiel een kerndeel krijgen waarbij er ruimte is voor keuzedelen. We kiezen ervoor deze aanpak te volgen bij sterke profielen en dus niet te breed. Deze onderwijsvernieuwing betekent wel dat we onze leerlingen goed moeten steunen bij de keuzes die ze op verschillende momenten in de schoolloopbaan dienen te maken. De afdeling verzorging loopt daarin voorop en doet ook mee in het landelijke proefproject. Aansluiting vmbo-mbo Een deel van onze leerlingen wil graag vanuit het vmbo verder op mbo niveau 2 in combinatie met een baan. Met Scalda (mbo) is de afspraak gemaakt dat wij deze leerlingen de mogelijkheid bieden om al vóór de zomervakantie een deel van die opleiding op het Calvijn College te doen. In die zes weken tijd krijgen ze niet alleen een voorsprong in de opleiding maar ook een voorsprong op de arbeidsmarkt. Eerste opleiding waarbinnen we dit uitrollen is Bouwen Wonen en Interieur. Ambulante begeleiding We hebben de stap gezet om zelf ambulante begeleiders in dienst te nemen. Dit in goed overleg met de organisaties die voorheen deze ambulante zorg verleenden, de stichtingen De Korre en Respont. Deze interne ambulante begeleiders zijn eigen personeelsleden die scholing hebben gevolgd om leerlingen met een fysieke of gedrag-gerelateerde beperking (waaronder ook de autistische leerlingen) de steun te kunnen bieden die zij nodig hebben. In de eerste beoordeling waren ouders en leerlingen zeer positief over de geleverde ondersteuning. Samenwerking Samenwerking reformatorisch onderwijs Binnen de groep van reformatorische scholen hebben we een vrij intensieve samenwerking. Wij participeren in een samenwerkingsverband waarin scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs samenwerken om de kwaliteit van de leerlingenzorg zo optimaal mogelijk te maken. We weten dat we elkaar als reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs nodig hebben. 13

14 Overige samenwerkingsverbanden Bij een samenwerkingsverband met anderen, buiten het reformatorisch onderwijs, gaat het altijd om samenwerking met een duidelijke, vaak zakelijke, meerwaarde voor de school. Samenwerking op dit gebied hebben wij met: Zeeuwse Academische Opleidingsschool De meest in het oog springende samenwerking die het Calvijn College is aangegaan, is de samenwerking met alle Zeeuwse scholen in de Zeeuwse Academische Opleidingsschool. DCO Platform Zeeland DCO Platform Zeeland (DienstenCentrum Onderwijs) is een netwerk van zestien onderwijsinstellingen en twee bibliotheken, gericht op kennisuitwisseling en efficiency. Er zijn overleggroepen actief op het terrein van facilitair-inkoop, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en ICT. Door samenwerking en het gezamenlijk doen van Europese aanbestedingen werkt DCO aan efficiency. Elk platform wordt geleid door één of meer vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen. Een personeelslid van onze school is (mede-)trekker van het platform Personeel & Organisatie en één van de leden van het College van Bestuur is bestuurslid van het netwerk. Stichting Scholierenvervoer Zeeland Wij participeren ook in de Stichting Scholierenvervoer Zeeland. De stichting is een uniek fenomeen in Nederland. De gezamenlijke vo- en mbo-scholen in Zeeland, gebundeld in deze stichting, proberen de belangen van scholieren zo goed mogelijk te behartigen. Het doel van de stichting is het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het openbaar (bus-)vervoer voor de betreffende scholieren in Zeeland. Het gaat hier om leerlingen die verder dan tien kilometer van hun school wonen, waardoor fietsen niet altijd een goed alternatief is. Stichting ZIEN ZIEN staat voor Zeeuws Initiatief Educatief Netwerk. Het is een samenwerkingsverband voor glasvezelverbindingen in de provincie Zeeland. Momenteel zijn er 104 partners, waaronder de ROC's, alle bibliotheken, alle scholen voor voortgezet onderwijs en een dertigtal basisscholen. Kwaliteitszorg Kwaliteitsverbetering wordt op het Calvijn College gezien als een verantwoordelijkheid die primair op de schouders van de beleidsfunctionarissen rust. Vanaf 2004 worden ze daarbij ondersteund door een coördinator kwaliteit. In schooljaar 2012/2013 heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden, aangezien kwaliteitszorgcoördinator J. van Mourik zijn aandacht primair op het lesgeven wilde richten. Beleidsmedewerker mw. S. Davidse heeft deze taak overgenomen. Vensters voor Verantwoording Voor het bijhouden en verversen van de gegevens van de school op de website Vensters voor Verantwoording is een kalender beschikbaar. Dit maakt het tijdig verversen van de gegevens gemakkelijk. De gegevens worden up-to-date gehouden en waar nodig voorzien van een toelichting. Daarnaast hebben de locatiedirecteuren uitleg gehad over de mogelijkheden die deze website biedt en de handige rapporten over de opbrengsten van de locatie die te downloaden zijn. Via Calvijn Contact wijst de school ouders op de resultaten in Vensters voor Verantwoording. 14

15 Kwaliteitsonderzoek In 2013 is de vierjaarlijkse veiligheidsscan van de Arbo Unie uitgevoerd. Elke locatie heeft een rapportage gekregen, waarin precies is aangegeven op welke gebieden de school kan verbeteren. Ook heeft elke sectie de examenresultaten doorgesproken in het kader van kwaliteitsbewaking. Collegiale visitatie In het schooljaar 2012/2013 heeft er een visitatie eigenaarschap voor opbrengsten plaatsgevonden. Onderwijsopbrengsten zijn een belangrijk item in het toezicht van de inspectie. Daarbij kijkt de inspectie naar de harde cijfers (data) van het onderwijsleerproces (instroom, doorstroom, afstroom, uitstroom). Er wordt echter ook steeds meer aandacht besteed aan de onderliggende processen: hoe is het gesteld met de cultuur die schuilgaat achter de cijfers? In deze visitatie is ook bewust ingestoken op die cultuur rondom onderwijsopbrengsten. Er is aandacht besteed aan de rol van alle betrokkenen: leerling, docent, mentor, sectie, team en schoolleiding. Op 10 december 2013 is de visitatie leerlingenzorg uitgevoerd op het Calvijn College, dit keer op de locatie Appelstraat, stream 3 en 4. Tijdens deze visitatie werd onderzocht in hoeverre het beeld, dat de school heeft van de zorg en ondersteuning die geboden wordt aan leerlingen, klopt met de daadwerkelijke praktijk. De betrokkenen zijn nu bezig het verbeterplan naar aanleiding van de visitatie op te stellen. Kennisdeling van kwaliteitszorg Kennisdeling op het gebied van kwaliteitszorg vindt plaats in het landelijke netwerk kwaliteitszorg van de reformatorische scholen. Bijna elke maand komen de kwaliteitszorgmedewerkers van de zeven vo-scholen samen om elkaar op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en na te denken over de implementatie hiervan op de eigen school. Tevens is er in Zeeland het kennisnetwerk van het Dienstencentrum Onderwijs (DCO). Ongeveer vier keer per jaar komt dit netwerk samen op één van de Zeeuwse scholen (vo, mbo en hbo). Opleidingsschool Aan de Zeeuwse Academische Opleidingsschool kunnen studenten het pedagogisch-didactische deel van hun opleiding volgen om docent te worden binnen het voortgezet en/of beroepsonderwijs. Elke locatie van het Calvijn College is opleidingslocatie van de Zeeuwse Academische Opleidingsschool. Het Calvijn College, een van de initiatiefnemers van de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS), leidt relatief veel duale studenten op. In het cursusjaar 2013/2014 zijn negen studenten hun praktische opleiding begonnen aan een opleidingslocatie van het Calvijn College. Bij de start van het cursusjaar 2013/2014 had het Calvijn College in totaal zesentwintig duale studenten. Breed aanbod duale trajecten Er zijn in 2013 twee duale studenten (derdejaars) aangenomen als beginnend docent op het Calvijn College. Tevens zijn duale studenten ingezet voor verschillende onderwijskundige taken binnen de school, zoals huiswerkbegeleiding, excursies, onderzoek en leerlingbegeleiding. In 2013 hebben vier studenten, die hun praktische opleiding kregen op het Calvijn College, hun diploma gehaald en zijn daarmee bevoegd als docent. Naast voltijd duale studenten mag de ZAOS ook zij-instromers en in deeltijd studerende docenten opleiden. Zij volgen hun pedagogisch-didactische opleiding in Zeeland, waardoor er minder reistijd voor de docent en minder lesuitval voor de leerlingen is. 15

16 Identiteit Bij het nadenken met studenten over onderwijs gaan we als Calvijn College uit van het principe dat de leerweg onderdeel van de levensweg is die we willen gaan overeenkomstig Gods beloften en geboden (Verboom, 2005). Het leven hier en nu staat voor ons in het perspectief van Gods toekomst. Het onderwijs komt hiermee in het licht te staan van de bede uit de Morgenzang: Dat wij ons ambt en plicht o Heer getrouw verrichten tot Uw eer. Daarom wordt er voor studenten van het Calvijn College een leerlijn identiteit ontwikkeld. Met deze leerlijn, de voortgangsgesprekken en de begeleiding op de locaties, willen we aandacht geven aan onderwijs in christelijk perspectief. Identiteitsontwikkeling van de student staat centraal, zodat studenten goed voorbereid worden op hun toekomstig beroep. Doelgroepen Het Calvijn College vindt een goed wederzijds begrip tussen de school en haar doelgroepen van groot belang. Daarom hecht de school aan sterke in- en externe communicatie. Ouders, leerlingen, personeel, basisscholen, kerken en andere belanghebbenden dienen goed geïnformeerd én betrokken te worden. Communicatie met leerlingen We informeren leerlingen via mededelingen door docenten, prikborden, intercom, schoolkrant (die op twee locaties wordt ontwikkeld) en website. Leerlingen die participeren in de lokale leerlingenraad vormen een klankbordgroep voor onderwerpen die te maken hebben met beleid. Ze denken mee over allerlei zaken die de school en dus henzelf aangaan. Communicatie met ouders De ouders ontvangen viermaal per jaar het full colour magazine Calvijn Contact. Daarin komen onderwerpen aan de orde als onderwijsontwikkelingen en activiteiten van leerlingen, variërend van excursies tot het winnen van prijzen. Het hoofdartikel doet steeds verslag van een diepte-interview, dat doorgaans betrekking heeft op de identiteit van de school. Eveneens viermaal per jaar ontvangen ouders een nieuwsbrief met locatie-specifiek nieuws. De locatie Krabbendijke Appelstraat brengt een andersoortige nieuwsbrief uit, die frequenter verschijnt. Aan het begin van het cursusjaar ontvingen de leerlingen en hun ouders de schoolgids. Er verschenen over specifieke onderwerpen ook weer diverse nieuwsbrieven, folders en brochures die onder ouders en leerlingen verspreid werden. Verder informeren we ouders via , brieven en de website. Communicatie met personeel De identiteit van de school staat of valt met het gedrag van docenten en medewerkers. Een goede interne communicatie (informeren én betrekken) is een eerste vereiste om het beleid op de gewenste manier te realiseren. Ook is het belangrijk voor het wij-gevoel en de motivatie in de organisatie. De informatievoorziening naar personeelsleden krijgt (naast overlegvormen en interne ) vooral vorm via het mededelingenbord in de personeelskamer, wekelijkse locatienieuwsbrieven, het schoolbrede personeelsblad dat in 2013 zesmaal verscheen, en het Personeelsweb. In het personeelsblad stellen nieuwe collega s zich voor, verschijnt nieuws van afdelingen en worden onderwijsontwikkelingen besproken. Het Personeelsweb dient een steeds grotere rol te gaan spelen in de interne informatievoorziening. 16

17 Communicatie met kerken De Adviesraad van kerken is twee keer bijeen geweest. Daarnaast is het blad School en kerk tweemaal verschenen. Dit blad informeert kerkenraden over schoolontwikkelingen. In juni werd de jaarlijkse bijeenkomst met kerkenraden gehouden. Klachtenafhandeling Onze school heeft een klachtenregeling. Deze is zowel voor ouders als voor personeel. Wanneer een klacht niet in goed overleg met de direct betrokkene kan worden opgelost, wordt de klacht behandeld volgens deze regeling. Dit kan uitmonden in een officiële klacht bij de klachtencommissie. In 2013 is geen enkele klacht ingediend bij deze commissie. Binnen de school fungeren de heer G. van Veldhuisen en mevrouw P.J. van Duijn - de Vries als vertrouwenspersoon klachtenregeling. Per 31 december 2013 heeft G. van Veldhuisen deze taak neergelegd. Als opvolger is collega W.J. Klaassen benoemd. Vragen die zij behandelen kunnen gaan over: gewone omgang zoals een conflict. ongewenste omgang zoals seksuele intimidatie. Dit is gedrag dat ervaren wordt als ongewenste seksueel getinte aandacht: verbaal, non-verbaal of fysiek. Niet de bedoeling is daarbij richtinggevend, maar hoe het gedrag ervaren wordt. agressie zoals pesten, roddelen, negeren, sociaal isoleren. De gevolgen zijn ingrijpend: hoog ziekteverzuim, werkverzuim, gevoel van onbehagen en stress. Voor klachten over beleid-gerelateerde zaken zijn niet de vertrouwenspersonen klachtenregeling, maar is het management contactpunt. Het is niet de taak van een vertrouwenspersoon klachtenregeling om oplossingen te bedenken. Vaak heeft de betrokken persoon zelf al van alles bedacht. De vertrouwenspersoon geeft wel advies en denkt mee. Ook doet hij of zij aanbevelingen aan de school uit oogpunt van preventie, eigen waarneming en gesprekken met collega's. Er zijn dit jaar diverse vragen bij de vertrouwenspersonen klachtenregeling binnengekomen, onder andere betreffende werkomstandigheden en bejegening. Er is zowel gesproken met ouders, collega's als met leidinggevenden van de school. De vragen zijn in goed onderling overleg bespreekbaar gemaakt. In veruit de meeste gevallen is men tot een oplossing gekomen en is de situatie aantoonbaar verbeterd. Er zijn geen klachten door docenten of ouders ingediend bij de klachtencommissie. 17

18 Financiële situatie op balansdatum Het netto resultaat over het jaar 2013 bedraagt (vorig jaar ). Begroot was een resultaat van Als gevolg van de resultaatverwerking is er sprake van een toename van het eigen vermogen met van tot Realisatie Kengetallen Norm Solvabiliteitsratio >0,30 0,62 0,58 0,60 0,64 0,67 Current ratio >0,5-<1,5 1,38 1,15 1,10 1,17 1,41 Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering 0%-5% 2,16% 0,78% -1,78% -1,52% -0,71% Rijksbijdragen OCW in % totale baten 84,79% 84,29% 84,32% 85,27% 84,38% Personeelslasten in % rijksbijdragen <95,00% 89,17% 91,04% 93,33% 91,30% 90,25% Personeelslasten in % totale baten <90,00% 75,61% 76,74% 78,69% 77,85% 76,15% Weerstandsvermogen in % totale baten Kapitalisatiefactor Te verdelen in: Financieringsfunctie Transactiefunctie Financiële buffer >10-<40% <35,00% 18,26% 11,74% 5,00% 19,85% 18,84% 18,88% 31,83% 33,05% 32,39% 15,16% 13,18% 3,49% 16,63% 15,01% 1,41% 17,42% 14,09% 0,88% 20,57% 33,38% 17,75% 12,85% 2,78% De solvabiliteitsratio (eigen vermogen plus voorzieningen ten opzichte van totaal vermogen) geeft de mate aan, waarin de school op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. De uitkomst geeft aan in hoeverre gebruik gemaakt is van vreemd vermogen voor de financiering van de activiteiten van de school. De ratio is in 2013 gestegen, door de toename van het eigen vermogen (inclusief voorzieningen) terwijl de kortlopende schulden afnamen. Daarmee vertoont deze ratio voor het eerst sinds enkele jaren weer een stijgende lijn. De waarde lag en ligt ruim boven de door het Ministerie van OCW gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is met ingang van 2013 verhoogd van 0,20 tot 0,30. Dit betekent concreet dat bij een school die voor 70% of meer met vreemd vermogen gefinancierd is, onderzocht zal worden of de financiële continuïteit in gevaar komt. De current ratio (vlottende activa ten opzichte van kortlopende schulden) geeft de mate aan, waarin de school op korte termijn (circa 1 jaar) aan haar verplichtingen kan voldoen. In 2013 is de effectenportefeuille verkocht. Deze was daarom eind 2012 onder vlottende activa gerubriceerd. Voor vergelijkingsdoeleinden is dat voor deze berekening ook voor oudere jaren gedaan, mede omdat de effecten in principe op korte termijn te gelde gemaakt konden worden. De current ratio vertoonde de laatste jaren een dalende trend. De ombuiging van 2012 zet ook in 2013 door. Oorzaak is de toename van de vlottende activa in deze jaren (met name liquide middelen) bij minder snel stijgende of licht dalende kortlopende schulden. Dit kengetal beweegt zich volledig binnen de door het ministerie gehanteerde grenzen. 22,24% 34,99% 18,09% 11,94% 4,96% 18

19 De rentabiliteit gewone bedrijfsvoering geeft aan of baten en lasten in evenwicht zijn. Deze ratio wordt berekend als het netto resultaat gedeeld door het totaal van de baten. Het ministerie houdt een bovengrens aan van 5%. Een hogere rentabiliteit duidt op een te voorzichtig bestedingspatroon. Een negatieve uitkomst kan, als er geen maatregelen genomen worden, op termijn het voortbestaan van de school in gevaar brengen. Na een drietal opeenvolgende jaren met een negatief resultaat, kon over 2012 weer een positief resultaat gemeld worden. Ook het resultaat van 2013 is positief. Hierbij moet echter wel de kanttekening gemaakt worden, dat dit een bijzondere oorzaak heeft: eind december werd een bedrag van ontvangen als aanvullende en bijzondere bekostigingen. Hoewel het onmogelijk was hiervoor nog in 2013 een verantwoorde besteding te vinden, mocht dit bedrag niet ten gunste van 2014 geboekt worden. Als het resultaat van de laatste 5 jaren samengeteld wordt, blijkt dat over die periode per saldo een negatief resultaat van circa is behaald. Elders in dit verslag wordt in een continuïteitsparagraaf gekeken naar toekomstige ontwikkelingen. Daar wordt ook ingegaan op de resultaatverwachtingen. Uit de berekening van de rijksbijdragen OCW in % totale baten blijkt hoezeer de school afhankelijk is van de financiering door het rijk, te meer als bedacht wordt dat sinds 2009 het rijk de bekostiging lesmateriaal betaalt ( ; ). Deze bedragen worden door de school niet onder rijksbijdragen maar onder het leermiddelenfonds verantwoord. Als deze bedragen meegenomen worden, bedraagt deze ratio voor ,47% ( ,28%). Uit een notitie van november 2013 ('Financieel continuïteitstoezicht per 1 september 2013') blijkt dat de inspectie nog twee andere indicatoren gebruikt voor de financiële risicoanalyse, namelijk personeelslasten in % rijksbijdrage en personeelslasten in % totale baten. Deze ratio's zijn nu ook in bovenstaand overzicht opgenomen. Zij blijken zich ruim onder het kritieke maximum te bewegen. In de jaarrekening worden zowel onder de baten als onder de lasten forse bedragen aan nevenactiviteiten afzonderlijk en niet gesaldeerd opgenomen. Ook als die nevenactiviteiten uit de totale baten geëlimineerd worden, blijft de laatste ratio met circa 83% ruim onder de grens van 90%. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen wordt berekend door het eigen vermogen uit te drukken als percentage van de totale baten inclusief de financiële baten. Te hoge reserves kunnen duiden op spaargedrag, te lage reserves op zorgeloos bestedingsgedrag. Er werd door het Ministerie van OCW als vuistregel een ondergrens van 10% en een bovengrens van 40% aangehouden, met de kanttekening dat in alle gevallen een toelichting gewenst is. Sinds 2009 wordt gewerkt met de, hieronder toegelichte, kapitalisatiefactor. Jaarlijks wordt in januari het risicoprofiel gemeten. Bij de berekening van januari 2013 bleek de school een gemiddeld risicoprofiel te hebben, waarvoor intern een ondergrens voor het weerstandsvermogen is vastgesteld van 10%. Het blijkt dat het weerstandsvermogen van de school zich de achterliggende jaren rond de 20% beweegt. Door de in de jaren 2009, 2010 en 2011 geboekte negatieve resultaten is er sprake van een daling van 24,25% eind 2008 tot 18,88% eind bleef ongeveer gelijk op 18,84% terwijl 2013 op 19,85% uitkomt. Als de hierboven genoemde nevenactiviteiten ook voor deze ratio geëlimineerd worden uit de totale baten, komt het weerstandsvermogen eind 2013 uit op 21,76% ( ,77%). 19

20 Het streven blijft om het geld in te zetten voor het doel waarvoor het ontvangen is, namelijk goed onderwijs. Maar met het oog op de gewenste continuïteit is een financiële buffer zeker noodzakelijk. Te denken valt aan het feit dat de school eigenrisicodrager is voor vervanging bij ziekte en voor de WGA. Bovendien is er het risico van wachtgeld dat (gedeeltelijk) voor eigen rekening komt. Daarnaast zijn nog de volgende punten van belang: Met een redelijk jong personeelsbestand is een stuk reserve nodig om de toekomstige vergrijzing op te vangen. Er is ruimte nodig om te investeren in voorzieningen die partieel bekostigd worden, maar waarvoor de overheid haar (naar de mening van het College van Bestuur) wettelijke verplichtingen voor lokale medefinanciering (tot nu toe) niet nakomt. Verwacht wordt dat de gevolgen van overheidsmaatregelen in de nabije toekomst meer en meer merkbaar zullen worden, waardoor tekorten in de exploitatie niet ongebruikelijk zullen zijn. Ook daarvoor is een zekere buffer noodzakelijk. Kapitalisatiefactor Op 29 september 2009 is het rapport 'Financieel beleid van onderwijsinstellingen' van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (de Commissie Don) gepubliceerd. Daarin worden enkele aanbevelingen gedaan. Eén daarvan is de introductie van een nieuw kengetal, de kapitalisatiefactor. Deze wordt berekend door het saldo van balanstotaal minus de balanspost gebouwen en terreinen uit te drukken in een percentage van de totale baten inclusief de financiële baten. Het rapport noemt als signaleringsgrens voor grote besturen (jaarlijkse baten > 12 miljoen) een factor van 35%. Als een school daar boven komt, moet het bestuur aantonen dat het heeft nagedacht over de combinatie van beleid en geld en dat de verhoudingen tussen kapitaal en jaarlijkse lasten redelijk is. De kapitalisatiefactor komt eind 2013 uit op 31,83% tegen 33,05% eind Deze daling wordt veroorzaakt doordat de baten naar verhouding meer gestegen zijn dan het balanstotaal. De school blijft zo opnieuw onder de signaleringsgrens. De financiële buffer, als onderdeel van de kapitalisatiefactor, vormt een goede indicatie van middelen die nog niet zijn ingezet voor het onderwijsproces. De uitsplitsing van de kapitalisatiefactor luidt: Financieringsfunctie Deze is gelijk aan de middelen die moeten worden aangehouden om de materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen en terreinen) te zijner tijd te kunnen vervangen. De berekening gaat uit van 50% van de vervangingswaarde van genoemde vaste activa in procenten van de totale baten inclusief financiële baten. Omdat de vervangingswaarde veelal niet in de jaarrekening wordt opgenomen, wordt hiervoor een schatting van de aanschafwaarden meegenomen. Transactiefunctie Dit zijn de middelen die moeten worden aangehouden om de kortlopende schulden te voldoen. Daarmee is de transactieliquiditeit gelijk aan het bedrag van de kortlopende schulden. Deze wordt dan ook weer uitgedrukt in procenten van de totale baten inclusief financiële baten. Financiële buffer Dit is het saldo van de kapitalisatiefactor minus financierings- en transactiefunctie. Het zijn de middelen die dienen om de risico's op te vangen van fluctuaties in leerlingenaantallen, financiële gevolgen van arbeidsconflicten, instabiliteit in de bekostiging en onvolledige indexatie van de bekostiging. 20

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 3. A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 35

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 3. A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 35 1 30 maart 2015 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 3 A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 35 B JAARREKENING 43 B 1 Grondslagen 45 B 2 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Leeuwarder Lyceum HAVO VWO

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Leeuwarder Lyceum HAVO VWO RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Leeuwarder Lyceum HAVO VWO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO BRIN nummer : 20DL 00 VWO Onderzoeksnummer : 253983

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB School : Basisschool De Hobbedob Plaats : Weesp BRIN-nummer : 11UH Onderzoeksnummer : 92563 Datum schoolbezoek : 19 maart 2007 Datum vaststelling : 15

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Helder in identiteit Sterk in kwaliteit Zorg een prioriteit

JAARVERSLAG 2013 Helder in identiteit Sterk in kwaliteit Zorg een prioriteit JAARVERSLAG 2013 Helder in identiteit Sterk in kwaliteit Zorg een prioriteit Inhoudsopgave 1. Profiel Calvijn College 1.1 Personen... 5 1.2 Structuur... 7 Interview Kijken vanuit een ander gezichtspunt...

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Arrangementsnummer: 162437 Onderzoek uitgevoerd op: 25 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam /40774

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam /40774 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam 4523059/40774 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RSG Stad en Esch HAVO Locatie Zuideinde Plaats: Meppel BRIN-nummer: 25 CL-0 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Hanze College, afdeling vmbo g/t Plaats: Oosterhout BRIN-nummer: 21GZ Onderzoek uitgevoerd op: 19 april 2011 Conceptrapport verzonden op: 25

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Media College, afdeling vmbo-g/t Plaats: : Den Haag BRIN-nummer : 20MJ-2 Onderzoeksnummer : 121697 Onderzoek uitgevoerd op : 13 januari 2011

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.s.g. Piter Jelles.!mpulse Leeuwarden

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.s.g. Piter Jelles.!mpulse Leeuwarden RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.s.g. Piter Jelles!mpulse Leeuwarden Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 20DL-10 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 1 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 01VN-04 Arrangementsnummer: 153937 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september

Nadere informatie

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING De wet Op 1 januari 2016 worden het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) onderdeel van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 15HX-0 Registratienummer: 3416702 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo Plaats: Almere BRIN-nummer: 01FP-1 Registratienummer: 3195466 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Revius Lyceum Doorn Afdeling vmbo-t Plaats: Doorn BRIN-nummer: 02VR-4 Arrangementsnummer: 226217 HB: 3485445 Onderzoek uitgevoerd op: 28 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 16TV Arrangementsnummer: 160717, 160718 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Baken Park Lyceum, afdeling havo Plaats: Almere BRIN-nummer: 01FP-1 Registratienummer: 3138656 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

in verbinding schoolplan 2012-2016

in verbinding schoolplan 2012-2016 in verbinding schoolplan 2012-2016 Onze kernwaarden Zo werken we samen Verantwoording Visie Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen Vrijheid Waarom zijn we er? De Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT Prinsentuin Breda Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) Plaats: Breda BRIN: 21CY-2 Onderzoek uitgevoerd op: 10 november 2011

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland te Borculo /83189

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland te Borculo /83189 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland te Borculo 4506732/83189 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo kaderberoepsgerichte leerweg vmbo gemengd/theoretische leerweg

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 21ET C7 BRIN nummer : 21ET 08 BRIN nummer : 21ET 08 VMBOGT Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO Plaats : Groningen BRIN nummer : 13ZU C1 BRIN nummer : 13ZU 00 HAVO BRIN nummer : 13ZU 00 VWO Onderzoeksnummer : 286282 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT Plaats : Zwolle BRIN nummer : 01AA 58 VMBOGT BRIN nummer : 02VT 02 VMBOGT Onderzoeksnummer : 253822 Datum onderzoek : 10 oktober 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum Plaats: Brunssum BRIN-nummer: 18DO-0 Arrangementsnummer: 185757 (havo), 185758 (vwo) Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden 4527702/42504 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang

Nadere informatie

Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden. Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland

Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden. Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland Voorwoord Toezicht en verantwoording worden voor instellingen

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen H /40257

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen H /40257 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen H3257302/40257 Utrecht, maart 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per 31

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN Plaats: Deventer BRIN-nummer: 01VJ-6 Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: dinsdag 27 oktober Conceptrapport verzonden op: 30

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS Plaats: Terneuzen BRIN-nummer: 26LL Onderzoek uitgevoerd op: 8 september 2009 Rapport verzonden op: 20 november 2009 Rapport

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Maerlant Brielle. Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Maerlant Brielle. Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Maerlant Brielle Afdeling havo Plaats: Brielle BRIN-nummer: 11ZH-0 Arrangementnummer: 189317 Onderzoek uitgevoerd op: 17 januari 2013 Conceptrapport

Nadere informatie

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool Plaats : Heerde BRIN-nummer : 12ZZ Onderzoeksnummer : 124706 Datum schoolbezoek : 17 January Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo Plaats: Leiden BRIN-nummer:21GW Registratienummer: 3205849 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-2 Onderzoeksnummer: 2881213 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

Regeling Prestatiebox Voortgezet onderwijs Bron:

Regeling Prestatiebox Voortgezet onderwijs Bron: Regeling Prestatiebox Voortgezet onderwijs Bron: www.infinitebv.nl/.../achtergrondinformatie%20prestatiebox%20vo... Het kabinet heeft voor het voortgezet onderwijs beleidsprioriteiten uitgewerkt in de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo Plaats: Haarlem BRIN-nummer: 20RC Registratienummer: 3271458 Onderzoek uitgevoerd op: 18 april 2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS LOYSDER HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK" School : pcbs "Loysder Hoek" Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11PE Onderzoeksnummer : 89769 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ISAAC BEECKMAN ACADEMIE, AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ISAAC BEECKMAN ACADEMIE, AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ISAAC BEECKMAN ACADEMIE, AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Kapelle BRIN-nummer: 29ZT Registratienummer: 3080331 Onderzoek uitgevoerd op: 12 april 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Albertingk Thijm Mavo Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 00PS-6 Onderzoek uitgevoerd op : 28 november en 11 december 2011 Conceptrapport verzonden op : 19 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING HORECAVAKSCHOOL ROTTERDAM AFDELING VMBO BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING HORECAVAKSCHOOL ROTTERDAM AFDELING VMBO BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING HORECAVAKSCHOOL ROTTERDAM AFDELING VMBO BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-11 Registratienummer: 3198488

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Praktijkschool Joannes Nijmegen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Praktijkschool Joannes Nijmegen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Praktijkschool Joannes Nijmegen Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 26JR-00 Arrangementsnummer: 153057 Onderzoek uitgevoerd op: 7 december 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Erasmus College, afdeling vwo Plaats: Zoetermeer BRIN-nummer: 00PJ-1 J Onderzoeksnummer: 2782066 v Onderzoek uitgevoerd op: 17 april 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO Plaats: Dokkum BRIN-nummer: 00ZX-0 en 00ZX-08 Onderzoek uitgevoerd op: 18 december 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo Plaats: : Barendrecht BRIN-nummer : 16PK-9 Registratienummer : 3101915 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o /70033

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o /70033 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o. 4530103/70033 Utrecht, mei 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena H /41878

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena H /41878 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena H3257385/41878 Utrecht, maart 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stedelijk Dalton Lyceum. afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stedelijk Dalton Lyceum. afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN Stedelijk Dalton Lyceum afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 24PY Onderzoek uitgevoerd op: 2 december 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden

Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden Afdeling vmbo-gt Plaats: BRIN-nummer: Dedemsvaart 17BZ-4 Onderzoek uitgevoerd op: 8 oktober

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING!mpulse Kollum Plaats : Kollum BRIN nummer : 20DL 01 Onderzoeksnummer : 284461 Datum onderzoek : 1 oktober 2015 Datum vaststelling : 7 januari 2016 Pagina 2 van 10 1,

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij /71749

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij /71749 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij 4527969/71749 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vijfster

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vijfster RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vijfster Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN-nummer : 16HC Onderzoeksnummer : 127900 Datum schoolbezoek : 13 november Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland te Buitenpost H3261740/41492

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland te Buitenpost H3261740/41492 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland te Buitenpost H3261740/41492 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Sirius te Amsterdam /41716

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Sirius te Amsterdam /41716 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Sirius te Amsterdam 4511036/41716 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Oranje Nassau Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 12LG Onderzoeksnummer : 120636 Datum schoolbezoek : 8 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo Plaats: Delft BRIN-nummer: 01GX-0 Arrangementsnummer: 156778 Onderzoek uitgevoerd op: donderdag 13

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK p.c.b.s. De Burcht School : p.c.b.s. De Burcht Plaats : Spijk BRIN-nummer : 08AS Onderzoeksnummer : 55707 Uitvoerend inspecteur : Mw. dr. G.J. Reezigt Datum schoolbezoek : 11

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. ROC West Brabant, Van Cooth Breda Afdeling vmbo kb en g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. ROC West Brabant, Van Cooth Breda Afdeling vmbo kb en g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING ROC West Brabant, Van Cooth Breda Afdeling vmbo kb en g/t Plaats: Breda BRIN-nummer: 19XV HBnummer: 3217440 Onderzoek uitgevoerd op: 1 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie