Kwaliteitsmonitor Juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsmonitor 2014. Juni 2015"

Transcriptie

1 Kwaliteitsmonitor 2014 Juni 2015

2 BESTUURSVERSLAG In de afgelopen jaren heeft de organisatie stevig ingezet op kwaliteitsverbetering. Ten eerste door de ontwikkeling en invoering van Beschermen & Versterken. Dit heeft er voor gezorgd dat onze aanpak voldoet aan de certificeringseisen en de wensen en behoeften van de samenleving. Daarnaast is gerealiseerd dat de meeste medewerkers voldoen aan de nieuwe wettelijke certificeringseisen en zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd. Als beloning heeft De Jeugd- & Gezinsbeschermers in december 2014 het certificaat voor jeugdbescherming en jeugdreclassering ontvangen. Een bijzonder belangrijk moment, waarop het Keurmerkinstituut heeft vastgesteld dat onze organisatie voldoet aan de door het Ministerie van Veiligheid en Justitie gestelde normen. Het normenkader biedt een overzicht van de eisen gericht op het borgen van kwaliteit van de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering, waaraan minimaal moet worden voldaan om certificering te behalen en te behouden. Voor De Jeugd- & Gezinsbeschermers is het belangrijk inzicht te hebben in de kwaliteit en effectiviteit van haar dienstverlening en kwaliteitsbeleid. Onze toegevoegde waarde is grotendeels af te meten aan de kwaliteit en effectiviteit van de diensten. Sinds 2012 werkt De Jeugd- & Gezinsbeschermers daarom met de Kwaliteitsmonitor. De Kwaliteitsmonitor is een belangrijk instrument waarmee De Jeugd- en Gezinsbeschermers jaarlijks vanuit het perspectief van verschillende stakeholders zichtbaar maakt wat de kwaliteit en het resultaat van onze dienstverlening is. Bij de opzet voor 2014 zijn de afspraken met de provincie Noord-Holland en de wettelijke taken leidend geweest. Voor 2015 zullen bij het formuleren van de kwaliteitseisen ook de wensen van de gemeenten worden betrokken. Bij het bepalen van indicatoren om de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening te monitoren is gekozen voor zowel kwantitatieve als kwalitatieve metingen. Beide vormen zijn waardevol en vullen elkaar aan. Op grond van de metingen die zijn gedaan, zijn de volgende rapportcijfers behaald in 2014: Clientperspectief: 7,2 Opdrachtgevers perspectief: 7,5 Medewerkersperspectief: 7,5 Samenwerkingspartnerperspectief: 6,8 De rapportcijfers zijn geen uitkomst van een mathematisch model, maar meer subjectief van aard en bepaald aan de hand van de prestaties of tevredenheidsmetingen. De behaalde rapportcijfers zijn bemoedigend en geven aan dat de kwaliteit omhoog is gegaan en dat een goede basis is gelegd voor verdere verbetering. De organisatie en medewerkers kunnen trots zijn op de behaalde rapportcijfers. Met de kwaliteitsmonitor over 2014 wordt een periode afgesloten waarin de organisatie in opdracht van de Provincie Noord-Holland heeft gewerkt. Als Bureau Jeugdzorg hebben wij zorggedragen voor uitvoering van de wettelijke taken volgens de Wet op de Jeugdzorg. Met ingang van 1 januari 2015 heeft de provincie deze rol overgedragen aan de gemeenten in Noord-Holland. Vanaf 2015 hebben we te maken met de Jeugdwet en bepalen de gemeenten het beleid. We zien dat gemeenten eigen keuzes maken en de accenten op het gebied van kwaliteit kunnen per gemeente verschillen. Wij geloven in de toegevoegde waarde die onze jeugd-& gezinsbeschermers kunnen leveren met Beschermen & Versterken. Kwaliteitsmonitor 2014, versie 1.0. Vastgesteld door de RvB dd 22 juni

3 De Kwaliteitsmonitor 2015 zal daarom in lijn worden gebracht met de wensen van gemeenten, de Jeugdwet, het Normenkader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, de uitgangspunten van Beschermen & Versterken en de landelijke ontwikkelingen op het gebied van prestatie- en outcome sturing. Kwaliteitsmonitor 2014, versie 1.0. Vastgesteld door de RvB dd 22 juni

4 Inhoudsopgave 1 INLEIDING KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM DE KWALITEITSMONITOR ALS STIMULANS VOOR VERBETERING KWALITEITSVERBETERING ONZE RAPPORTCIJFERS MOGEN ER ZIJN CLIENTPERSPECTIEF OPDRACHTGEVERSPERSPECTIEF MEDEWERKERSPERSPECTIEF SAMENWERKINGSPARTNERSPERPECTIEF Kwaliteitsmonitor 2014, versie 1.0. Vastgesteld door de RvB dd 22 juni

5 1 INLEIDING 1.1 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft in 2014 haar kwaliteitsmanagementsysteem aangepast aan het Normenkader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Het normenkader biedt een overzicht van de eisen gericht op het borgen van kwaliteit van de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering, waaraan minimaal moet worden voldaan om certificering te behalen en te behouden. Doelstelling hierbij is: Continu verbeteren van de kwaliteit, door de uitvoerende organisatie te stimuleren en ondersteunen en zo de verwachte resultaten te behalen en te borgen; Vertrouwen geven aan de stakeholders dat een uitvoerende organisatie voldoet aan de basale eisen voor het borgen van de kwaliteit van de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering; Rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor jeugdigen en het gezin borgen bij de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Figuur 1 Kwaliteitsmanagementsysteem normenkader KWALITEIT, PLANNING & CONTROL CYCLUS - organisatieniveau Missie, Visie & kernwaarden Strategie: Meerjarenbeleid Verantwoordingsrapportages: Jaarrekening Jaarverslag Beleidsinformatie Kwaliteitsmonitor Doelen stellen: Kaderbrief begroting Jaarplan & Begroting Operationeel Jaarplan Regio/team/programma plannen Managementcontracten/KPI s PLAN Bijsturen, verbeteren en innoveren: Formuleren verbetermaatregelen nieuwe kwaliteitsdoelstellingen ACT DO Uitvoeren en monitoren: Uitvoeren primaire en ondersteunende processen en bijbehorende activiteiten Uitvoeren plannen Monitoren adhv KPI s CHECK/REVIEW Meten, analyseren/evalueren resultaten mbv: Managementrapportage / scorecard Interne en externe audits Klachten en incidenten Tevredenheidsonderzoeken Etc. Jaarevaluatie Kwaliteitsmonitor 2014, versie 1.0. Vastgesteld door de RvB dd 22 juni

6 1.2 DE KWALITEITSMONITOR ALS STIMULANS VOOR VERBETERING De Jeugd- & Gezinsbeschermers vindt het belangrijk om te beschikken over een goede set indicatoren voor kwaliteit en effectiviteit om zich te verantwoorden over zijn dienstverlening en kwaliteitsbeleid. De toegevoegde waarde is in belangrijke mate af te meten aan de kwaliteit en effectiviteit van de diensten. Dat veronderstelt dat onze instelling zichtbaar maakt wat de kwaliteit en het resultaat van onze dienstverlening is. Dat De Jeugd- & Gezinsbeschermers laat zien welke onderdelen verbetering behoeven en bovendien aantoont effectief te werken aan verbeteringen. De organisatie is daarom in 2012 gestart met een kwaliteitsmonitor over de kwaliteit en effectiviteit van het werk van de instelling. De Kwaliteitsmonitor presenteert indicatoren die een beeld geven van de mate waarin De Jeugd- & Gezinsbeschermers er in slaagt invulling te geven aan het kwaliteitsbeleid tegen de achtergrond van missie, visie, doelstelling en kernwaarden. De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft de indicatoren van de monitor bepaald door te kijken naar de kwaliteit en effectiviteit vanuit het perspectief van verschillende stakeholders: jeugdigen en gezinnen, maatschappij en opdrachtgevers, medewerkers en samenwerkingspartners. Bij het bepalen van de indicatoren zijn de afspraken met de provincie Noord-Holland en de wettelijke kaders uit de Wet op de Jeugdzorg leidend geweest. Cliëntperspectief De belangrijkste verwachtingen van onze cliënten zijn: Professionele werkwijze en houding: respectvolle bejegening, goede bereikbaarheid, onpartijdigheid; Continuïteit in de begeleiding: één eerste contactpersoon / vast aanspreekpunt; Goede ondersteuning bij het oplossen van problemen: snel geholpen worden, resultaatgerichte aanpak. Medewerkersperspectief De medewerkers van De Jeugd- en Gezinsbeschermers stellen de volgende kwaliteitseisen: Toegevoegde waarde (kunnen) bieden: tastbare resultaten bereiken, methodisch werken; Voldoende netto tijd voor het gezin: minder bureaucratie; Eén team: collegialiteit, saamhorigheid, ondersteuning vanuit de organisatie. Opdrachtgeverperspectief De verwachtingen van onze opdrachtgevers zijn: Maatschappelijke opbrengst is inzichtelijk: aantoonbare efficiëntie, meer drang (vrijwillig kader) dan dwang (gedwongen kader); Borging van de veiligheid van kinderen: snel stoppen van kindermishandeling; Scherpe verhouding prijs/kwaliteit. Samenwerkingspartnerperspectief De samenwerkingspartners van De Jeugd- en Gezinsbeschermers hebben de volgende verwachtingen: Samenwerkingsgericht en betrouwbaar: algemene tevredenheid ketenpartners, samenwerking en betrouwbaarheid van De Jeugd- en Gezinsbeschermers, communicatie en bereikbaarheid, kwaliteit en klantgerichtheid. Met de kwaliteitsmonitor over 2014 wordt een periode afgesloten waarin de organisatie in opdracht van de Provincie Noord-Holland heeft gewerkt. Als Bureau Jeugdzorg hebben wij zorggedragen voor uitvoering van de wettelijke taken volgens de Wet op de Jeugdzorg. Met ingang van 1 januari 2015 heeft de provincie deze rol overgedragen aan de gemeenten in Noord-Holland. Kwaliteitsmonitor 2014, versie 1.0. Vastgesteld door de RvB dd 22 juni

7 Voor 2015 is belangrijk dat het monitoren van de kwaliteit en effectiviteit in lijn wordt gebracht met de uitgangspunten van Beschermen & Versterken, het normenkader JB/JR, landelijke ontwikkelingen op het gebied van prestatie- en outcome sturing en last but not least de wensen van de gemeenten. 1.3 KWALITEITSVERBETERING In 2014 heeft de organisatie stevig ingezet op kwaliteitsverbetering. De resultaten in 2014 kunnen in hoofdlijnen als volgt worden samengevat: Resultaat 1: De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft werkprocessen en methodieken die voldoen aan de certificeringseisen en de wensen en behoefte in de samenleving. In 2014 is onze werkwijze aangepast aan de behoeften in de samenleving en wensen van de gemeenten. Dit heeft geresulteerd in de integrale en oplossingsgerichte aanpak Beschermen & Versterken, waarbij de veiligheid van het kind centraal staat. De basis wordt gevormd door de Delta methodieken, Signs of Safety en de handboeken Jeugdreclassering en Voogdij. Door de eigen kracht van het gezin en hun netwerk te benutten en te vergroten, wordt het beroep op langdurige en/of gespecialiseerde jeugdzorg teruggedrongen. De aanpak wordt uitgevoerd door gecertificeerde en geregistreerde jeugd- & gezinsbeschermers met als focus de veiligheid van het kind, het voorkomen van delinquent gedrag van de jeugdige en het versterken van het gezin. Op deze manier kan De Jeugd- & Gezinsbeschermers klantgerichter werken, wordt de continuïteit in de begeleiding gewaarborgd en wordt een efficiencyslag gemaakt. Resultaat 2: De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft geregistreerde, gecertifieerde en opgeleide medewerkers Gerealiseerd is dat de meeste medewerkers voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen en geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Jeugd. Daarmee verbinden zij zich aan de geldende beroepscode en vallen ze onder het tuchtrecht. Om de medewerkers goed te klaar te stomen voor de aangepaste eisen die wij als gecertificeerde organisatie van hen vragen, is in 2014 een scholingsprogramma doorlopen. Hiermee is de overgang naar de nieuwe situatie gerealiseerd: de breed inzetbare en integraal werkende jeugd- & gezinsbeschermer. Het vergroten en/of verkrijgen van kennis en vaardigheden stond hierbij centraal, maar er is en wordt nog steeds ook aandacht besteed aanhouding, gedrag en (zelf)reflectie. Tijdens het ontwikkelgesprek werd voor elke medewerker in kaart gebracht wat hij zich eigen moest maken en binnen welk tijdbestek. Voor de gedragsdeskundigen is een vergelijkbaar pad bewandeld. Met de (geregistreerde) gedragsdeskundigen, zijn afspraken gemaakt over de vereiste scholing om de functie in de nieuwe context goed te kunnen vervullen. Resultaat 3: De Jeugd- & Gezinsbeschermers voldoet aan de landelijke certificeringseisen Het Keurmerkinstituut heeft in 2014 de externe audit van het kwaliteitsmanagement systeem uitgevoerd. In december 2014 is het certificaat afgegeven. Kwaliteitsmonitor 2014, versie 1.0. Vastgesteld door de RvB dd 22 juni

8 1.4 ONZE RAPPORTCIJFERS MOGEN ER ZIJN Op grond van de metingen die worden gedaan, zijn de volgende rapportcijfers behaald in De rapportcijfers zijn geen uitkomst van een mathematisch model, maar meer een subjectieve inschatting die mede is bepaald op basis van tevredenheidsmetingen en behaalde resultaten. De behaalde rapportcijfers zijn bemoedigend en geven aan dat de kwaliteit omhoog is gegaan en dat een goede basis is gelegd voor verdere verbetering. Clientperspectief: 7,2 De Jeugd- & Gezinsbeschermers hecht veel waarde aan het oordeel en de tevredenheid van cliënten en krijgt op verschillende niveaus feedback van haar cliënten. Dit gebeurt via de Cliëntenraad, bemiddelingsgesprekken, de afhandeling van klachten, informatie van de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), cliënttevredenheidsvragenlijsten en spiegelgesprekken. Alle feedback van cliënten is een belangrijk ingrediënt voor de verbetering van de dienstverlening. De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft een externe, onafhankelijke Klachtencommissie met externe ondersteuning en een adviseur cliëntenbeleid/secretaris Cliëntenraad. Opdrachtgevers perspectief: 7,5 De Provincie Noord-Holland heeft met ons prestatie afspraken gemaakt over onze diensten. De afspraken hebben betrekking op bijvoorbeeld de financiën, doorlooptijden, wachtlijsten, gemiddelde duur van trajecten en recidive. De doelstellingen zijn geformuleerd op basis van landelijke beleidsinformatie en sturingsvariabelen. In 2014 heeft De Jeugd- & Gezinsbeschermers alle afgesproken prestatieafspraken gerealiseerd, behoudens de doelstelling dat 80% van de plannen van aanpak binnen 6 weken volledig zijn uitgewerkt en afgestemd met het gezin. Medewerkersperspectief: 7,5 De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft vanuit het perspectief van de medewerker een aantal kwaliteitsindicatoren geselecteerd uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek. De uitkomsten van het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek waren zeer positief. Het overgrote deel van onze medewerkers voldoet aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen. Samenwerkingspartnerperspectief: 6,8 Als onderdeel van de verbetering van de kwaliteit is een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van ketenpartners over het functioneren van De Jeugd- & Gezinsbeschermers in de jeugdzorgketen. De Jeugd- & Gezinsbeschermers krijgt een positieve beoordeling en de ketenpartners geven nuttige feedback, onder andere over het contact met onze medewerkers. Kwaliteitsmonitor 2014, versie 1.0. Vastgesteld door de RvB dd 22 juni

9 2 CLIENTPERSPECTIEF De belangrijkste eisen van cliënten richten zich op het wat en hoe. Wat wordt er bereikt en hoe gebeurt dat? De belangrijkste verwachtingen laten zich vatten in termen van: o Professionele werkwijze en houding: respectvolle bejegening, goede bereikbaarheid, onpartijdigheid; o Goede ondersteuning bij het oplossen van problemen: snel geholpen worden, resultaatgerichte aanpak. o Continuïteit in de begeleiding: één eerste contactpersoon / vast aanspreekpunt; De invulling van de indicatoren bij het cliëntperspectief zijn zowel kwalitatief als kwantitatief van aard en gemeten vanuit de cliënt tevredenheidcyclus, klacht- en bemiddeling processen en de personeelsinzet. In onderstaande tabellen zijn de scores opgenomen vanuit het cliëntperspectief. Tabel 1: Prestaties cliëntperspectief Ambitie Cliënttevredenheid Jongeren + Ouders Response in aantal formulieren Rapportcijfer 7 7,2 7,2 Klachten Percentage klagers bij Klachtencommissie op <0,5% 0,4% 0,5% aantal cliënten Percentage gegronde klachten <25% 24% 32% Percentage bemiddelingsgesprekken op het aantal cliënten <0,8% 0,8% 1% Aantal begeleiders per cliënt Jeugdbescherming & Jeugdreclassering <1,2 1,3 1,4 Cliënttevredenheid Jongeren + Ouders De Jeugd- & Gezinsbeschermers meet de tevredenheid van jongeren en ouders met behulp van de gestandaardiseerde en genormeerde Exit-vragenlijst. Sinds 2013 krijgen alle jongeren vanaf 12 jaar en hun ouders deze (digitale) vragenlijst bij de afsluiting van een traject. Doelstelling is per afsluiting in ieder geval de jeugdige en één ouder de vragenlijst te laten invullen. Bij gescheiden ouders krijgen, indien mogelijk, beide ouders de vragenlijst. De response, het aantal ingevulde formulieren, is ten opzichte van 2013 gestegen met bijna 40%. Dit is een goede prestatie, omdat het meewerken van jongeren en ouders niet vanzelfsprekend is. Het gemiddelde rapportcijfer is evenals in 2013 uitgekomen op 7,2. Jongeren geven, zoals verwacht, een iets hoger rapportcijfer dan de ouders. Deze score is een prima resultaat. Onderliggend wordt in de vragenlijst meer in detail ingegaan op de wijze waarop onze inzet heeft plaatsgevonden (proces) en of de inzet heeft geholpen (resultaat). Jongeren en ouders waarderen ons hierop met een gemiddeld rapportcijfer van 6,3 (2013: 6,3). Onze ambities liggen hoger. Kwaliteitsmonitor 2014, versie 1.0. Vastgesteld door de RvB dd 22 juni

10 Wij verwachten dat de scores in 2015 nog beter zullen worden door de in 2014 geleverde inspanningen op het gebied van kwaliteitsverbetering. Klachten In 2014 hebben op de verschillende locaties 124 (2013: 121) bemiddelingsgesprekken plaatsgevonden en zijn bij de Klachtencommissie in totaal 49 (2013: 57) klachten binnengekomen. Het percentage klagers bij Klachtencommissie op aantal cliënten (0,4%) en het percentage bemiddelingsgesprekken op het aantal cliënten ( 0,8%) zijn gedaald door het toegenomen aantal cliënten. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal bemiddelingsgesprekken op locatie licht gestegen. Veruit de meeste bemiddelingsgesprekken leiden tot een afhandeling van de klacht waarmee de klager tevreden is. De behandeling van het aantal klachten door de Klachtencommissie is gedaald. Deze ontwikkeling past in het streven van De Jeugd- & Gezinsbeschermers om klachten af te handelen zo dicht mogelijk bij de plaats waar ze zijn ontstaan. Wij zien in deze daling de eerste resultaten van ons beleid dat de klachten worden geëvalueerd en daar waar nodig leidt tot bijstelling van de werkwijze. Aantal begeleiders per cliënt Met het oog op de kwaliteit van de dienstverlening wil de organisatie zo veel mogelijk continuïteit brengen in de begeleiding van cliënten. Het streven is daarom dat cliënten gedurende hun traject één contactpersoon of begeleider hebben. Deze kwaliteitseis is vertaald in een indicator voor het gemiddeld aantal begeleiders per cliënt per jaar. Let wel, het gaat daarbij om de vaste begeleiders en niet om vervanging bij (kortdurende) ziekte, vakantie of om het bijspringen op crisismomenten. Het gemiddelde voor het aantal begeleiders per cliënt en zijn gezin per jaar is ten opzichte van vorig jaar gedaald. Omdat het nooit helemaal uit te sluiten is dat medewerkers vertrekken of langdurig ziek zijn is een ambitie van gemiddeld exact één begeleider per cliënt per jaar niet realistisch. Maar de ambitie van gemiddeld 1,2 begeleiders per cliënt per jaar is mede door de nieuwe aanpak van Beschermen & Versterken een resultaat om op in te zetten in Kwaliteitsmonitor 2014, versie 1.0. Vastgesteld door de RvB dd 22 juni

11 3 OPDRACHTGEVERSPERSPECTIEF De opdrachtgever wil waar voor zijn geld. De eisen die daarmee samenhangen zijn: o Maatschappelijke opbrengst is inzichtelijk: aantoonbare efficiëntie, meer drang (vrijwillig kader) dan dwang (gedwongen kader); o Borging van de veiligheid van kinderen: snel stoppen van kindermishandeling; o Scherpe verhouding prijs/kwaliteit. De invulling van de indicatoren bij het opdrachtgeverperspectief zijn voornamelijk kwantitatief en te meten vanuit de registraties in het primaire proces. De cijfers omvatten een aantal wettelijke normen en afspraken met de Provincie Noord-Holland. Deze indicatoren spelen een belangrijke rol in de dagelijkse sturing op het primair proces. In onderstaande tabellen zijn de scores opgenomen vanuit het opdrachtgeversperspectief. Tabel 2: Prestaties opdrachtgeversperspectief Jeugdbescherming Ambitie Doorlooptijd eerste contact binnen 1 week 80% 86% 74% Doorlooptijd plan van aanpak binnen 6 weken 80% 56% 50% Gemiddelde duur ondertoezichtstellingen (bij beëindiging) Percentage jeugdigen met een uithuisplaatsing 40 % 36% (910 UHP s) Duur uithuisplaatsing maximaal 1 jaar (bij beëindiging) 30 maanden 30 maanden 30 maanden 60 % 63 % (212 UHP s) 38% (985 UHP s) 67% (200 UHP s) Jeugdreclassering Herhaald beroep (recidive) 10 % 9,2 % (29 cliënten) 8,5 % (27 cliënten) Gemiddelde duur (bij beëindiging) 18 maanden 22 maanden 21 maanden Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Van melding tot aanvang onderzoek binnen 5 werkdagen Van melding tot beëindiging onderzoek binnen 10 weken 80% 83% 90% 80% 74% 65% Crisisinterventie Totaal aantal aanspraken spoedeisende zorg jeugdbescherming + jeugdreclassering + toegang Percentage spoedeisende zorg bij cliënten jeugdbescherming & jeugdreclassering ,2% 4,9% Kwaliteitsmonitor 2014, versie 1.0. Vastgesteld door de RvB dd 22 juni

12 Jeugdbescherming Doorlooptijden verbeterd In 2014 heeft de inzet op kwaliteitsverbetering geresulteerd in een verbetering van de resultaten. De doelstelling om 80% van de plannen van aanpak binnen 6 weken te hebben afgestemd met het gezin, is nog niet gehaald. Wel is sprake van een verbetering. De verbetering is tot stand gekomen door een betere sturing op de prestaties van medewerkers, meer evenredige verdeling van nieuwe zaken en de invoering van Beschermen & Versterken. Bij de aanpak volgens Beschermen & Versterken heeft het plan van aanpak (gezinsplan) het karakter gekregen van werkdocument met een cyclisch karakter. De nadruk ligt, meer dan in het verleden, op het samen met het gezin in beeld hebben van de actuele veiligheidssituatie en de gezamenlijke doelen. Hierdoor zijn de plannen sneller gereed. In de nieuwe werkwijze worden bijstellingen en actuele omstandigheden en gebeurtenissen niet meer in contactjournaals vastgelegd, maar in het plan van aanpak. Gemiddelde duur OTS maatregelen gelijk gebleven De gemiddelde duur van afgesloten OTS-traject is gelijk gebleven. Wij verwachten dat dit nog licht zal dalen naar 28 à 29 maanden. Minder jeugdigen met een uithuisplaatsing en kortere duur Zowel het aantal jeugdigen dat uit huis is geplaatst als de duur van de uithuisplaatsing is gedaald. Dat is in lijn met de verwachting. Om nog meer grip te krijgen op uithuisplaatsingen is gekeken of we met gericht onderzoek kunnen leren van literatuur en onze eigen praktijk. In samenwerking met TNO hebben we daarom kwalitatief onderzoek verricht naar uithuisplaatsing. Het onderzoek heeft geresulteerd in een overzicht van de factoren die een rol spelen bij uithuisplaatsingen en de duur ervan. Het onderzoek bestond uit literatuur- en dossieronderzoek (174 dossiers). In onderstaande tabel zijn de belangrijkste factoren opgenomen die de duur van de uithuisplaatsing beïnvloeden. Tabel 3. Belangrijkste factoren die de duur van een uithuisplaatsing beïnvloeden Gemiddelde duur uithuisplaatsing Delinquent gedrag ouder Ja 2,7 jaar Nee 1,4 jaar Psychiatrische problematiek ouder Ja 1,9 jaar Nee 1,4 jaar Huiselijk geweld Ja 1,8 jaar Nee 1,3 jaar Geslacht Jongen 1,8 jaar Meisje 1,3 jaar Gezinsgrootte 1-2 kinderen 1,4 jaar 3 of meer kinderen 2,1 jaar Armoede in het gezin Ja 2,3 jaar Nee 1,2 jaar Meerdere kinderen uithuisgeplaatst Ja 1,9 jaar Nee 1,3 jaar Eerder uithuisgeplaatst Ja 2,1 jaar Nee 1,4 jaar Juridisch kader Vrijwillig 1,2 jaar Gedwongen 1,7 jaar Soort opvang Vrijwillig 1,7 jaar Gedwongen 1,2 jaar Kwaliteitsmonitor 2014, versie 1.0. Vastgesteld door de RvB dd 22 juni

13 Het is niet eenvoudig om de onderzoeksresultaten te vertalen naar de dagelijkse praktijk van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Uit het onderzoek blijkt dat ouderfactoren een grotere rol spelen dan kindfactoren bij het risico op uithuisplaatsingen en de duur van uithuisplaatsingen. Dit betekent dat de doelen in het gezinsplan gericht moeten zijn op het oplossen van/omgaan met deze ouderfactoren. De realisatie van deze doelen moet prioriteit krijgen, zeker bij zaken waar er sprake is van een vergroot risico op een uithuisplaatsing. Dit vergt een integrale benadering van gezinsproblematiek door de jeugd- & gezinsbeschermers samen met het netwerk en relevante ketenpartners. Met name actieve betrokkenheid van het netwerk, als steunfactor voor het gezin, is essentieel om een uithuisplaatsing te kunnen voorkomen. De aanpak Beschermen & Versterken van De Jeugd- & Gezinsbeschermers sluit hier goed bij aan, doordat de aanpak gericht is op het versterken van het gezin en het beschermen van het kind. Jeugdreclassering Herhaald beroep (recidive) niet gedaald In de landelijke beleidsinformatie wordt de outcome-indicator door het Nederlands Jeugdzorginstituut voor herhaald beroep bepaald op basis van het percentage jeugdigen dat in aanraking is geweest met jeugdreclassering en opnieuw is veroordeeld. In de kwaliteitsmonitor 2014 sluiten wij aan op deze definitie. Wij hebben het percentage herhaald beroep in deze monitor daarom berekend door het aantal recidiverende 1 jeugdigen te delen door het aantal cliënten waarbij de jeugdreclasserings-maatregel is beëindigd. In 2014 zijn 316 trajecten (vorig jaar 319) beëindigd. Ten opzichte van 2013 is de recidive licht gestegen, zowel in absolute zin als gemeten percentage van de uitstroom. We verwachten dat er altijd sprake zal blijven van herhaald beroep en dat de recidive rond de 1 op 9 à 10 zaken blijft. 1 Er wordt in totaal 5 jaar terug gekeken. Kwaliteitsmonitor 2014, versie 1.0. Vastgesteld door de RvB dd 22 juni

14 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Doorlooptijden De streefwaarde voor het afronden van een AMK-onderzoek ligt op 10 weken, waarbij landelijk wordt gestreefd naar een afronding van het onderzoek binnen 13 weken. In 2014 zijn de beoogde resultaten nagenoeg gehaald. Het is bijna gelukt om 80% van de onderzoeken binnen 10 weken af te ronden. Ten opzichte van vorig jaar zijn de resultaten verbeterd. Crisisinterventie Crisisinterventieteam (CIT) is er voor het ondersteunen van jeugdigen en gezinnen met acute problemen. Het team is 24 uur per dag en 7 dagen per week operationeel. Het Crisisinterventieteam verleent indien nodig ook diensten in crisissituaties die zich voordoen bij jeugdigen en hun gezin die reeds cliënt zijn. In 2014 zijn er minder indicaties afgegeven voor spoedeisende hulp. Dit is ten opzichte van 2013 met 18% gedaald. Een verklaring is niet zonder meer te geven. Bij 4 à 5 procent van de cliënten jeugdbescherming is spoedeisende hulp ingezet. Dit lijkt hoog, maar is gezien de aard en complexiteit van de problemen bij gezinnen niet altijd te voorkomen. Situaties in gezinnen kunnen, soms ook door wachtlijsten bij zorgaanbieders, snel escaleren. Kwaliteitsmonitor 2014, versie 1.0. Vastgesteld door de RvB dd 22 juni

15 4 MEDEWERKERSPERSPECTIEF De medewerkers definiëren kwaliteit in termen van goed je werk kunnen doen. Dat veronderstelt een aantal zaken: o Toegevoegde waarde (kunnen) bieden: tastbare resultaten bereiken, methodisch werken; o Voldoende netto tijd voor het gezin: minder bureaucratie; o Eén team: collegialiteit, saamhorigheid, ondersteuning vanuit de organisatie. De kwalitatieve indicatoren zijn gebaseerd op het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek uit De personeelsadministratie vormt de basis voor de kwantitatieve metingen. Tabel 4: Prestaties medewerkersperspectief Medewerkerstevredenheid Benchmark (2013) Ambitie Algemene score van tevredenheid 7,0 7,0 7,2 Tevredenheid over de inhoud van het werk Ik ben trots op mijn werk 79% 80% 85% Ik weet welke resultaten er van mij worden 89% 90% 91% verwacht Medewerkerstevredenheid over de ondersteuning vanuit de organisatie Voldoende ondersteuning van direct 69% 80% 74% leidinggevende Voldoende ondersteuning van collega s 84% 85% 88% Ondersteunende diensten (ICT, administratie, receptie etc.) zijn voldoende 76% 80% 76% Percentage gecertificeerde medewerkers Jeugdbescherming (Deltamethode) 78% 95% 88% Jeugdreclassering 100% 95% 100% Voogdij 100% 95% 100% ORBA (Onderzoek, Risicotaxatie en Besluitvorming AMK s) 63% 95% 77% Medewerkerstevredenheid gestegen Eind 2013 is het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidonderzoek uitgevoerd onder alle medewerkers, waarbij een respons van 72% (2011: 73%) is gehaald. De algemene score van tevredenheid is aanzienlijk gestegen, namelijk met 0,6 punt (ten opzichte van 2011) waarmee de algemene tevredenheid op 7,2 uitkomt!. Op dit moment is dit 0,2 punt hoger dan het gemiddelde cijfer binnen de jeugdzorg. De hoogste waardering is gegaan naar de stelling waarin medewerkers aangeven dat zij goed weten welke resultaten er van hen worden verwacht (91 procent), gevolgd door de stelling waarin medewerkers aangeven dat zij het werk mentaal goed aan kunnen en de stelling dat zij voldoende ondersteuning krijgen van collega s bij een probleem of moeilijke situatie. Kwaliteitsmonitor 2014, versie 1.0. Vastgesteld door de RvB dd 22 juni

16 Er is veel meer waardering voor de wijze waarop onze organisatie wordt geleid (grootste stijger). Medewerkers hebben er meer vertrouwen in dat informatie van de werkvloer bij het managementteam komt en hebben fors meer waardering voor het salaris en de hoeveelheid werk dat wordt gevraagd. Medewerkers ervaren voldoende steun vanuit hun directe werkomgeving. In het bijzonder van collega s en in mindere mate van de direct leidinggevende. Verder geven de medewerkers de ondersteunende diensten een ruime voldoende. Percentage gecertificeerde medewerkers gestegen Gerealiseerd is dat medewerkers voldoen aan de nieuwe wettelijke (en overige) certificeringseisen en geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Jeugd en zich daarmee verplichten zich te houden aan de geldende beroepscode. In de ambitie van 95% gecertificeerde medewerkers is rekening gehouden met instroom van nieuwe medewerkers, die niet onmiddellijk hoeven te voldoen aan de eisen. Een belangrijke ontwikkeling waaraan inhoud moet worden gegeven, is de mate waarin de organisatie haar medewerkers ondersteunt en waar de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers ligt ten aanzien van hun persoonlijke ontwikkeling. Het jaarlijkse scholingsplan, de faciliteitenregeling, het Plan van Aanpak Professionalisering, het inwerkbeleid, de leerlijnen voor de jeugd & -gezinsbeschermer, gedragsdeskundige en teamleider en het intervisieplan zijn allemaal uitwerkingen van het opleidingsbeleidsplan. In deze plannen worden de eisen, die gesteld worden in het normenkader, verder verwerkt. Kwaliteitsmonitor 2014, versie 1.0. Vastgesteld door de RvB dd 22 juni

17 5 SAMENWERKINGSPARTNERSPERPECTIEF De diverse samenwerkingspartners hebben vooral verwachtingen over het verloop van de gezamenlijke (opeenvolgende) activiteiten en het nakomen van afspraken: o Samenwerkingsgericht en betrouwbaar: algemene tevredenheid ketenpartners, samenwerking en betrouwbaarheid van Bureau Jeugdzorg, communicatie en bereikbaarheid, kwaliteit en klantgerichtheid. De invulling van de indicatoren bij het perspectief van de samenwerkingspartners zijn gebaseerd op kwalitatieve metingen uit het ketenpartner tevredenheidsonderzoek. In 2014 heeft De Jeugd- en Gezinsbeschermers voor het eerst het ketenpartner tevredenheidsonderzoek uitgevoerd voor alle diensten. In totaal hebben bijna 600 mensen uit 170 verschillende organisaties gereageerd. In onderstaande tabel is de score opgenomen. Tabel 5: Prestaties samenwerkingspartnersperspectief Ambitie Algemene score van tevredenheid Algemene score van tevredenheid 7,5 6,8 Algemene score van tevredenheid Gemiddeld krijgt Bureau Jeugdzorg een 6,8. Slechts 9 procent geeft ons een onvoldoende en 22 procent geeft een 8 of zelfs een 9. De vijf best beoordeelde aspecten van onze organisatie zijn: integriteit, respectvol, waardering van de inzet van de partners, bereikbaarheid per en informatievoorziening. Deze aspecten dragen stuk voor stuk bij aan de tevredenheid van ketenpartners. In de antwoorden op de open vragen komen ook de kwalificaties deskundigheid, professioneel en samenwerking vaak naar voren. Tevens is aangegeven dat onze organisatie een toegevoegde waarde heeft binnen de jeugdzorgketen. En dat erop wordt vertrouwd dat onze organisatie een goede invulling gaat geven aan haar rol in de jeugdzorg na de transitie. Verbeterpunten De respondenten ervaren onze organisatie als een integere, professionele organisatie met hart voor de jeugdzorg, maar er is ook nog ruimte voor verbetering. De verbeterpunten die respondenten het meest noemen zijn de telefonische bereikbaarheid, efficiëntie, doortastendheid, snelheid van reageren en informeren over de voortgang van cases. Dit zijn zaken waar de respondenten tegenaan zijn gelopen in het contact met onze medewerkers. Al met al geven respondenten onze organisatie naast een positieve beoordeling ook waardevolle feedback. Deze resultaten zijn door ons intern besproken en vormen een belangrijke bron voor de verdere vormgeving van onze werkwijze tijdens en na de transitie. Op die manier levert de input een essentiële bijdrage aan het verbeteren van de samenwerking ten behoeve van de kinderen en gezinnen voor wie wij werken. Kwaliteitsmonitor 2014, versie 1.0. Vastgesteld door de RvB dd 22 juni

Beschermen & Versterken

Beschermen & Versterken Beschermen & Versterken een aanpak die werkt Een veilige omgeving voor het kind We beschermen het kind en versterken het gezin De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen die in hun ontwikkeling

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering Juni 2013 Anna van Beuningen Gemeenten na 2015 verantwoordelijk voor inrichting van het gehele jeugdstelsel Dus ook voor toeleiding naar jeugdbescherming

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 Utrecht, juni 2015 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

JAARVERANTWOORDING. Vastgesteld Raad van Bestuur d.d. 24 april 2015

JAARVERANTWOORDING. Vastgesteld Raad van Bestuur d.d. 24 april 2015 JAARVERANTWOORDING 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur d.d. 24 april 2015 1 INHOUD MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2014 3 JAARREKENING 2014 32 2 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2014 3 INHOUDSOPGAVE MAATSCHAPPELIJK VERSLAG

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school

Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school Voorwoord Nu de transitie jeugdzorg voor de deur staat verandert er veel in het jeugdhulpveld. In Holland Rijnland wordt het huidige Centrum voor

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid 2017

Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitskader Beschermd wonen en Opvang Groningen. Versie 1.0 Definitief Maart 2017 Bijlage Kwaliteitsdoelstellingen 2016-2017 Ons kwaliteitsbeleid naast de uitgangspunten kwaliteitskader

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

TOGETHER WE IMPROVE OP PAD NAAR CONTINUE VERBETERING VAN ZORG- EN DIENSTVERLENING IN DE WOONZORG

TOGETHER WE IMPROVE OP PAD NAAR CONTINUE VERBETERING VAN ZORG- EN DIENSTVERLENING IN DE WOONZORG TOGETHER WE IMPROVE OP PAD NAAR CONTINUE VERBETERING VAN ZORG- EN DIENSTVERLENING IN DE WOONZORG VLAAMS BELEID ROND KWALITEIT IN DE WZC kwaliteitsdecreet (2003) en WZD (2009) kwaliteitsbeleid kwaliteitshandboek

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1 Utrecht, december 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën Kwaliteits- en budgetsturing 3D s De decentralisaties vragen sturing op kwaliteit en budget Aanleiding De decentralisaties (Jeugdzorg, delen van de AWBZ en Participatiewet)

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN drs. A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2006 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: drs. A.L. Roode Project:

Nadere informatie

Generiek Gezinsgericht Werken. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

Generiek Gezinsgericht Werken. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Generiek Gezinsgericht Werken Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Programma vandaag 1. GGW: Wat, waarom en hoe 2. Onderzoek: beschrijving centrale elementen GGW de praktijk (filmpje)

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Rechten en plichten. Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Rechten en plichten. Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers Rechten en plichten Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers Wat zijn mijn rechten en plichten? Deze brochure geeft informatie over uw rechten en plichten als cliënt en over die van De Jeugd- & Gezinsbeschermers.

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers

Factsheet Jeugd in cijfers Factsheet Jeugd in cijfers 2011-2012 Gemeente Gemeente Voorwoord Jeugd in cijfers biedt snel compacte en feitelijke beleidsinformatie over het huidige jeugdzorgstelsel in de provincie Noord- en binnen

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs.

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Inhoud presentatie De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Implementatie norm en ISO-certificering bij de Ambelt Meerwaarde voor de Ambelt Rol van de externe

Nadere informatie

Partners in maatschappelijk verantwoord adviseren. position paper

Partners in maatschappelijk verantwoord adviseren. position paper Partners in maatschappelijk verantwoord adviseren position paper Platform voor Indicatie en Advies Sinds juni 2011 bestaat het Platform voor Indicatie en Advies. In het Platform voor Indicatie en Advies

Nadere informatie

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Jeugdbescherming en jeugdreclassering Jeugdbescherming en jeugdreclassering Een inleiding Adri van Montfoort Bureau Van Montfoort VNG Regioconferenties, mei 2011 avm@vanmontfoort.nl Inhoud presentatie Geschiedenis Huidige situatie Nieuw stelsel:

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is jeugdreclassering 3 1.3 Afbakening 4 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Centrale vraagstelling 6 2.2 Onderzoeksvragen 6 2.3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 Utrecht, oktober 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Raad op zaterdag 30 januari 2016

Raad op zaterdag 30 januari 2016 Raad op zaterdag 30 januari 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

88% Inwoner enquête (onderzoek)

88% Inwoner enquête (onderzoek) Bijlage 1. Sturing en monitoring Meedoen naar Vermogen Niveau 1: Maatschappelijke effecten Wat? Norm Bron Rapportage Percentage inwoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de buurt 88% Inwoner enquête

Nadere informatie

Rapportage Interne Audit - Toetsingskader Veilig Thuis 2015-23 februari 2016

Rapportage Interne Audit - Toetsingskader Veilig Thuis 2015-23 februari 2016 Auditgegevens Organisatie Jeugdbescherming Noord/ Het Kopland Datum 23 februari 2016 Afdeling Veilig Thuis Groningen Onderwerp Toetsingskader Veilig Thuis 2015 Auditor 1 T. Sikkema Document(en) Auditor

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Jaarverslag. Samenwerken, leren en innoveren! Wie zijn wij? Publieksversie

Jaarverslag. Samenwerken, leren en innoveren! Wie zijn wij? Publieksversie Jaarverslag 2016 Publieksversie Samenwerken, leren en innoveren! Wie zijn wij? Wij zijn Jeugdbescherming west. Wij gaan ervan uit dat jeugdigen in hun eigen omgeving het beste af zijn, mits deze omgeving

Nadere informatie

Jeugd, Zorg en Veiligheid nu en na de transitie. Conferentie Vliegwiel, 28 januari 2014

Jeugd, Zorg en Veiligheid nu en na de transitie. Conferentie Vliegwiel, 28 januari 2014 Jeugd, Zorg en Veiligheid nu en na de transitie Conferentie Vliegwiel, 28 januari 2014 Programma Introductie Tanno Klijn, directielid Bureau Jeugdzorg Utrecht Roger Dirven, regiodirecteur Raad voor de

Nadere informatie

Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Amsterdam, 19 juni 2007 1. INTRODUCTIE De indruk bestaat dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (hierna

Nadere informatie

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA)

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2011 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2011

Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Voor u ligt het derde infoblad 2011. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016

Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016 Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016 1 Jaarbericht 2015 Samen Veilig Midden-Nederland Leeswijzer Dit jaarbericht is een samenvatting van de maatschappelijke jaarverantwoording 2015 van Samen Veilig Midden-Nederland

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 1. Inleiding Het jaar 2015 was een overgangsjaar. Zowel voor de veranderingen in het sociaal domein als voor de monitoring van die

Nadere informatie

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg.

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Onderwerp keuzes meerjarenbeleid jeugdzorg 2013-2016 Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Inleiding De Wet

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Professionaliseren inkoopfunctie. Een praktijkvoorbeeld

Professionaliseren inkoopfunctie. Een praktijkvoorbeeld Professionaliseren inkoopfunctie Een praktijkvoorbeeld Even voorstellen Hans de Krijger Interim inkoopadviseur Ruime inkoopervaring Inrichten inkoopfunctie 18 jaar werkzaam in publieke sector Nu werkzaam

Nadere informatie

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Klant Tevredenheids Onderzoek December 2016 Leerlingenvervoer Gemeenten Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Blad 1 Inleiding Eind 2016, begin 2017 hebben wij een tweede Klant Tevredenheids Onderzoek

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inleiding Hierbij informeren wij u over de belangrijkste resultaten van de volgende onderzoeken:

Inleiding Hierbij informeren wij u over de belangrijkste resultaten van de volgende onderzoeken: aan: de raad datum: 21 maart 2017 onderwerp: resultaten Monitoring en onderzoek Sociaal Domein van: het college bijlage: 5 registratienr.: OD/2017/194762 in afschrift aan: Burgerplatform Inleiding Hierbij

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN INFORMATIE algemeen Welkom bij Trias Welkom bij Trias U krijgt de komende tijd ondersteuning van Trias voor uw kind(eren) en/of uw gezin. In deze folder informeren we u over onze werkwijze en andere zaken

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013 TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE Meetjaar 2013 Mei 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemeen 4 -

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

U kunt uw klacht of verzoek voor bemiddeling met medewerker/ leidinggevende sturen naar:

U kunt uw klacht of verzoek voor bemiddeling met medewerker/ leidinggevende sturen naar: Klachtbehandeling Klachtbehandeling Jeugdbescherming Regio Amsterdam wil het leven van kinderen die onveilig opgroeien en die met hun gezin bij ons aangemeld zijn, positief beïnvloeden. De begeleiding

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Rapportage Systeembeoordeling

Rapportage Systeembeoordeling Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Status: Rapportage systeembeoordeling Registratie / evaluatie Gehele organisatie Concept Rapportage Systeembeoordeling Datum uitvoering: Monitoring acties:

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Stand van zaken Monitor Sociaal Domein Steller S. Sadler De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 06-16955391 Bijlage(n) -- Ons kenmerk 6481021 Datum Uw brief van

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 Utrecht, Januari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Gespreksleidraad voor gemeenten Continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en reclassering voor 2018 en verder

Gespreksleidraad voor gemeenten Continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en reclassering voor 2018 en verder Gespreksleidraad voor gemeenten Continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en reclassering voor 2018 en verder De opdracht: realiseren van continuïteit in de uitvoering van de jb en jr De opdracht

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

De inzet van familienetwerkberaden. jeugdbescherming. Sharon Dijkstra, MSc Dr. Hanneke Creemers Dr. Jessica Asscher Prof. dr.

De inzet van familienetwerkberaden. jeugdbescherming. Sharon Dijkstra, MSc Dr. Hanneke Creemers Dr. Jessica Asscher Prof. dr. Sharon Dijkstra, MSc Dr. Hanneke Creemers Dr. Jessica Asscher Prof. dr. Geert Jan Stams Universiteit van Amsterdam Forensische Orthopedagogiek De inzet van familienetwerkberaden in de jeugdbescherming

Nadere informatie