Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen"

Transcriptie

1 Versie april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg

2 Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind 1. Mensen die zich zorgen maken over de manier waarop hun kind opgroeit, of die hun kind 'niet aan kunnen' kunnen terecht bij het Bureau Jeugdzorg. Het gaat hierbij om kinderen van 0 tot 18 jaar. Als een kind al cliënt is van het Bureau Jeugdzorg en hij wordt 18, dan kan de hulp nog worden voortgezet totdat het kind 23 is geworden. Het Bureau Jeugdzorg geeft alleen in bepaalde omstandigheden zelf hulp. De meeste hulp wordt gegeven door zogenoemde zorgaanbieders, organisaties waarin gespecialiseerde medewerkers hulp kunnen verlenen aan het kind, maar ook aan de ouders. Deze zorg wordt geïndiceerde zorg genoemd. Het Bureau Jeugdzorg bekijkt samen met de ouders en eventueel het kind welke zorg het best gegeven kan worden om de situatie te verbeteren. Het Bureau jeugdzorg beschrijft deze zorg in een indicatiebesluit. Dit indicatiebesluit geeft u recht op deze zorg. In het indicatiebesluit staat ook beschreven wanneer deze zorg van start moet gaan. Dit mag niet langer duren dan 13 weken. Wanneer deze zorg in uw provincie niet (of niet op tijd) beschikbaar is moet u vervangende zorg kunnen krijgen. Het Bureau jeugdzorg moet in het indicatiebesluit aangeven wat voor vervangende zorg dat zou moeten zijn. De hulp die uw gezin van de jeugdzorg krijgt moet dus zo snel mogelijk geboden worden. Ook moet deze hulp zo licht en kort mogelijk zijn als verantwoord is, en de hulp moet zo dicht mogelijk bij huis plaatsvinden. Het is niet wenselijk dat uw kind bijvoorbeeld te lang op een wachtlijst voor jeugdzorg staat of erg ver weg van uw huis geplaatst wordt. Het kan ook voorkomen dat u en het bureau jeugdzorg na een aantal gesprekken vinden dat er niet zulke gespecialiseerde zorg nodig is, maar dat u wel hulp nodig heeft. Het Bureau jeugdzorg kan u dan verwijzen naar organisaties die deze hulp kunnen geven, zoals het Maatschappelijk Werk. Of ze kunnen u zelf kortdurend hulp aanbieden. Die hulp bestaat uit een aantal gesprekken met een hulpverlener van het bureau. Gemiddeld gaat het om vijf gesprekken. Al deze taken van het Bureau jeugdzorg wordt jeugdhulpverlening genoemd. Jeugdbescherming Daarnaast heeft het Bureau Jeugdzorg ook een taak in de jeugdbescherming. Dat betekent dat het Bureau Jeugdzorg maatregelen kan nemen om de ouders of het kind te dwingen bepaalde zorg te aanvaarden. Het Bureau Jeugdzorg doet dit, wanneer zij zich ernstig zorgen maken over de gezinssituatie waarin het kind opgroeit. Er is in zo'n geval dus veel minder sprake van vrijwilligheid van de kant van de ouders en het kind. Ook als u vrijwillig naar het Bureau Jeugdzorg bent gegaan, is het mogelijk dat het Bureau Jeugdzorg op zeker moment vindt dat een jeugdbeschermingsmaatregel nodig is. Jeugdreclassering Een andere taak van het Bureau Jeugdzorg is die van Jeugdreclassering. Jeugdigen die in aanraking zijn gekomen met politie/justitie omdat zij een strafbaar feit hebben gepleegd, worden door de het Bureau Jeugdzorg ondersteund om te voorkomen dat zij nogmaals een strafbaar feit plegen. Advies- en meldpunt kindermishandeling (AMK) Ten slotte heeft het Bureau Jeugdzorg de taak van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Mensen die vermoeden dat een kind mishandeld of ernstig verwaarloosd wordt, kunnen het Bureau Jeugdzorg hierover bellen. Het Bureau Jeugdzorg onderzoekt deze melding en neemt contact op met het gezin als zij dat nodig vinden. 1 Steeds waar wij spreken over 'kind' kunt u ook 'kinderen' lezen. 2

3 Cliëntroute De (mogelijke) gebeurtenissen waarmee u als cliënt van het Bureau Jeugzorg te maken kan krijgen zijn in een aantal folders uitgetekend, waarbij iedere stap van commentaar en uitleg is voorzien. Op deze manier hopen wij u duidelijkheid te kunnen geven op de dingen die u kunt verwachten als u met het Bureau Jeugdzorg te maken krijgt. Twee dingen zijn daarbij belangrijk: 1. Voor een deel van zijn taak werkt het Bureau Jeugdzorg met u samen op basis van vrijwilligheid. Een ander deel de jeugdbeschermingstaken en de jeugdreclasseringstaken zijn een stuk dwingender. Bij deze taken kan u opgedragen worden bepaalde dingen te doen of juist niet te doen. 2. In onderstaand overzicht van routes is te zien dat het mogelijk is dat een cliënt aan de vrijwillige kant begint maar op zeker moment overgaat naar de kant met meer dwang. Dit gaat echter nooit zomaar: altijd zal de Raad voor de Kinderbescherming eerst onderzoek doen of dit noodzakelijk is en altijd zal de kinderrechter de uiteindelijke beslissing nemen. Bovendien kiest het Bureau Jeugdzorg er in principe voor dat de cliënt (u dus) centraal staat, en dat de samenwerking vrijwillig is. Ook als de samenwerking minder vrijwillig wordt, zal het Bureau Jeugdzorg altijd zoveel mogelijk met u moeten blijven overleggen over verdere stappen. 3. De routes die wij hier presenteren zijn algemeen. Er zijn verschillen in de manier waarop de verschillende Bureaus Jeugdzorg in het land de routes precies hebben ingericht. 3

4 overzicht In onderstaande figuur ziet u alle mogelijke routes op hoofdlijnen. Iedere route heeft zijn eigen kleur. Van iedere route is ook een aparte folder verkrijgbaar. Onderzoek AMK U heeft een probleem rond opvoeding/opgroeien BJz neemt contact op met u U neemt contact op met BJz OTS Jeugdhulpverlening Einde OTS Einde jeugdhulpverlening Zorgsignaal derde Onderzoek RvdK Voogdij Onderzoek RvdK Einde voogdij Jeugdige pleegt strafbaar feit Jeugdreclassering Einde jeugdreclassering Jeugdhulpverlening (vrijwillig) Signaal van een derde Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Gezinsvoogdij (Ondertoezichtstelling - OTS) Voogdij Jeugdreclassering 4

5 Algemene Rechten Als cliënt van bureau jeugdzorg heeft u een aantal algemene rechten. Deze rechten staan hier beschreven. 1. #Recht op (geïndiceerde) zorg 2. Recht op een vertrouwenspersoon 3. Klachtrecht 4. Inzagerecht en privacy 5. Recht op medezeggenschap Het Bureau Jeugdzorg heeft de wettelijke plicht u over deze rechten te informeren. Recht op geïndiceerde zorg In de Wet op de jeugdzorg is vastgelegd dat geïndiceerde jeugdzorg een recht is. Kinderen tussen de 0 en 18, én hun ouders of verzorgers hebben recht op deze zorg. Als een kind 18 wordt en hij krijgt op dat moment zorg via het Bureau Jeugdzorg, dan kan die hulp doorgaan totdat hij 23 jaar wordt. Het recht op jeugdzorg houdt in dat u, wanneer u een indicatiebesluit voor jeugdzorg heeft van het Bureau Jeugdzorg, deze zorg binnen 13 weken moet kunnen krijgen. De organisaties die u deze zorg kunnen bieden (de zorgaanbieders), moeten u dan accepteren als cliënt. Op die regel is één uitzondering: als de zorgaanbieder geen plaats heeft, dan mag hij u weigeren als cliënt. Zij moeten er echter wel voor zorgen dat u vervangende zorg aangeboden krijgt. Wat voor zorg dat moet zijn, staat vaak ook in het indicatiebesluit vermeld. Als u een indicatiebesluit heeft en u krijgt toch geen zorg, en ook geen vervangende zorg, dan kunt u naar de rechtbank stappen om alsnog deze zorg te krijgen. U kunt daarbij de hulp inroepen van een cliëntenorganisatie. Recht op een vertrouwenspersoon U hebt het recht om gebruik te maken van de diensten van een vertrouwenspersoon, ook wel cliëntvertrouwenspersoon (CVP of VP) genoemd. Wanneer u een vraag, klacht, probleem of conflict heeft met bureau jeugdzorg waar u met uw hulpverlener of diens leidinggevende niet uitkomt, dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon. In iedere provincie zijn vertrouwenspersonen werkzaam. Zij werken voor een andere organisatie dan het bureau jeugdzorg, zodat zij echt onafhankelijk zijn. U kunt uw vertrouwenspersoon bellen, een afspraak maken of langsgaan op zijn of haar spreekuur. U kunt uw bureau jeugdzorg vragen waar u uw vertrouwenspersoon kunt bereiken. De cliëntvertrouwenspersoon kan u informatie geven over uw rechten als cliënt en uw vragen beantwoorden. Als u problemen heeft met bureau jeugdzorg dan kunt u dit met uw vertrouwenspersoon bespreken. Alles wat u uw vertrouwenspersoon vertelt mag deze niet zonder uw toestemming aan anderen vertellen. Om u goed te kunnen helpen heeft de vertrouwenspersoon ook toegang tot uw dossier. De vertrouwenspersoon moet altijd met u overleggen welke stappen jullie gaan ondernemen om het probleem op te lossen. De vertrouwenspersoon kan ook bemiddelen in conflicten met uw hulpverlener, hij of zij zal dan samen met u in gesprek gaan met deze persoon en vaak is ook diens leidinggevende daarbij aanwezig. Voor alle duidelijkheid: een cliëntvertrouwenspersoon is géén jeugdhulpverlener. Als u een klacht wilt indienen bij bureau jeugdzorg dan kan de vertrouwenspersoon u hierbij helpen. Hij of zij kent de procedure en kan u helpen met het schrijven van de brief en het voeren van gesprekken over uw klacht met bureau jeugdzorg. Er zijn provincies waar, naast de vertrouwenspersonen, ook cliëntenorganisaties werkzaam zijn die vergelijkbare taken uitvoeren. Een lijst met adressen van deze organisaties is opgenomen in een aparte folder. 5

6 Klachtrecht Als cliënt van bureau jeugdzorg heeft u het recht een officiële klacht in te dienen. U kunt een probleem dat u met bureau jeugdzorg heeft ook bespreken met uw hulpverlener of diens leidinggevende. Het Bureau Jeugdzorg noemt dit een bemiddelingsgesprek. Hoewel zo'n bemiddelingsgesprek heel nuttig kan zijn, is het niet verplicht: u kunt uw klacht ook indienen bij de klachtencommissie zonder dat u daarvoor eerst een (bemiddelings)gesprek gehad hebt met het Bureau Jeugdzorg. Als u een klacht wilt indienen, dan moet u een brief schrijven aan de klachtencommissie van het Bureau Jeugdzorg. De klachtcommissie bestaat minstens uit drie onafhankelijke leden. Deze leden zijn niet werkzaam bij het Bureau Jeugdzorg, zodat zij onafhankelijk kunnen oordelen over uw klacht. In de brief beschrijft u zo precies mogelijk waarover u klaagt, over wie het gaat, en wanneer en waar hetgeen waarover u klaagt plaats heeft gevonden. Deze brief moet u zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een jaar aan bureau jeugdzorg schrijven. Degene over wie u klaagt en diens leidinggevende ontvangen een kopie van deze brief. Meestal vraagt de klachtencommissie u en degene over wie u klaagt om een toelichting. Dit kan schriftelijk maar ook mondeling in een hoorzitting. Hierbij bent u en degene over wie u klaagt met diens leidinggevende aanwezig. U hebt het recht een vertrouwenspersoon mee te nemen naar deze hoorzitting. Binnen 6 weken krijgt u een brief van de klachtencommissie waarin staat of uw klacht volgens de klachtencommissie gegrond is of niet. Als de klachtencommissie meer tijd nodig heeft dan moeten zij dit u ook in een brief laten weten. Wanneer uw klacht gegrond is moet het bureau jeugdzorg er ook echt iets mee gaan doen. Deze beslissing van de klachtencommissie wordt verstuurd aan de persoon over wie u klaagt, diens leidinggevende en de directeur van bureau jeugdzorg. De directie van bureau jeugdzorg stuurt u binnen vier weken na de beslissing van de klachtencommissie een brief waarin staat wat zij van het oordeel van de commissie vindt en wat zij met de beslissing gaan doen, welke maatregelen zij nemen. Ook degene over wie u klaagt en diens leidinggevende ontvangen deze brief. Als de directie hiervoor meer tijd nodig heeft dan moeten zij dit u in een brief laten weten. Het maximale uitstel die de directie kan krijgen in vier weken. Inzagerecht en privacy U hebt het recht op inzage van uw dossier bij bureau jeugdzorg. In uw dossier zitten alle rapporten die over uw gezinssituatie worden geschreven. Hierbij hoort ook het recht dat u een kopie van deze stukken mag ontvangen. U kunt uw bureau jeugdzorg hierom vragen. Hiervoor mag het bureau jeugdzorg u een vergoeding vragen van maximaal 4,5 euro. Ouders van kinderen boven de 16 jaar krijgen alleen inzage wanneer het kind hiermee instemt. Kinderen vanaf 12 jaar hebben zelf ook dit inzagerecht en kunnen ook om een kopie vragen. Het bureau jeugdzorg mag weigeren om inzage te geven wanneer het de privacy van andere personen kan schaden die genoemd worden in de stukken, bijvoorbeeld een vriend of ander familielid. Ook mag het bureau jeugdzorg inzage weigeren aan ouders of kind, wanneer zij vinden dat daarmee het belang van het kind geschaad wordt. Het Bureau Jeugdzorg moet u dan wel duidelijk uitleggen waarom zij hiervoor kiest. Uw privacy Bureau jeugdzorg mag uw dossier niet aan anderen geven zonder uw toestemming als uw kind jonger is dan 12 jaar. Als uw kind ouder is dan 12 jaar dan mag bureau jeugdzorg deze gegevens niet zonder toestemming van uw kind aan anderen geven. Een uitzondering hierop is dat bureau jeugdzorg uw gegevens wel zonder uw toestemming mag doorgeven aan instellingen die beroepsmatig bij de voorbereiding en uitvoering van de jeugdzorg betrokken zijn. Bijvoorbeeld aan instellingen die jeugdzorg aanbieden of de raad voor de kinderbescherming. Maar niet aan een school, behalve als die school onderdeel is van de instelling waarvan u hulp krijgt. 6

7 Bij alle leeftijdsgrenzen in deze regelingen geldt dat wanneer uw kind een bepaalde leeftijd heeft bereikt maar niet in staat wordt geacht om te oordelen over zijn eigen situatie, van deze regels mag worden afgeweken. Ieder bureau jeugdzorg heeft een schriftelijke regeling voor inzage en afschrift van het dossier en een privacyreglement. Deze reglementen kunt u opvragen bij uw bureau jeugdzorg. Correctie van gegevens in uw dossier Als u vindt dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, dan heeft u het recht om het bureau jeugdzorg te vragen deze gegevens aan te passen. Dit kunt U doen door bureau jeugdzorg een brief te schrijven waarin u uitlegt welke gegevens u wilt aanpassen en waarom u dit wilt. U moet dan binnen 8 weken van het Bureau Jeugdzorg een bericht krijgen waarin staat wat zij met uw verzoek doen. Daarbij moeten zij ook het waarom van hun beslissing uitleggen. Bewaren van gegevens in uw dossier Bureau jeugdzorg bewaart de rapporten in uw dossier ten minste 10 jaar nadat ze zijn geschreven. Mocht het voor de hulpverlening aan uw gezin nodig zijn dan mag bureau jeugdzorg deze gegevens ook langer bewaren. Als het gaat om (voorlopige) voogdij of om gegevens van het advies en meldpunt voor kindermishandeling, dan worden de rapporten zolang bewaart tot het jongste kind van uw gezin meerderjarig is geworden. U hebt het recht om het bureau jeugdzorg te vragen uw gegevens te vernietigen. Dit moet u doen door middel van een brief waarin u het bureau jeugdzorg vraagt uw dossier te vernietigen. Het bureau jeugdzorg moet uw dossier dan binnen drie maanden vernietigen. Het bureau jeugdzorg mag uw verzoek om vernietiging van uw dossier weigeren als zij vindt dat de gegevens in uw dossier ook van belang kunnen zijn voor anderen. Recht op medezeggenschap Het is belangrijk dat u als cliënt mee kunt praten over de hulp die het bureau jeugdzorg biedt. Daarom heeft de overheid in de wet gezet dat er een cliëntenraad moet zijn. De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten. Zowel jongeren en ouders kunnen zitting nemen in de cliëntenraad. Ook kan het zijn dat de jongeren in een aparte jongerenraad bij elkaar komen. In de vergaderingen van de clientenraad bespreken de cliënten met elkaar welke verbeteringen in bureau jeugdzorg nodig zijn. Hierover adviseren zij de directie van bureau jeugdzorg. Ook kan de directie vragen stellen aan de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft de volgende in de wet vastgelegde rechten: Adviesrecht. 1. Recht op informatie. 2. Voordrachtrecht voor de benoeming voor een nieuw bestuurslid. 3. Het recht om ongevraagd advies te geven. 4. Andere rechten die de cliëntenraad samen met de directie toevoegt. Als u interesse heeft in deelname aan de cliëntenraad is het belangrijk dat u dit aangeeft bij de hulpverlener van Bureau Jeugdzorg. Als er nog geen cliëntenraad actief is kunt u zich gaan inzetten voor het oprichten van een cliëntenraad. Het is mogelijk dat uw bureau jeugdzorg ook eigen folders heeft over deze rechten, bijvoorbeeld een folder over het klachtrecht. U kunt het bureau jeugdzorg hierom vragen. 7

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving INFORMATIE Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving U hebt contact opgenomen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), omdat u vermoedt dat een kind in uw

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Inleiding Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel, die alleen kan

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Als beroepskracht krijgt u soms of regelmatig te maken met kinderen van wie van u vermoedt dat zij thuis mishandeld worden. In deze

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is jouw rol

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING FRIESLAND Veilig Thuis Friesland (VTF) heeft een melding gekregen van iemand die zich zorgen maakt over uw kind(eren).

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren)

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.3.81 Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) brochure bronnen Raad voor de Kinderbescherming, www.rijksoverheid.nl, januari 2011 In

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF

PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF Rotterdam, juni 2009 Vastgesteld 11-06-2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Cliëntgegevens en wettelijke regelingen 1 2 Zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg 2 3 Inzagerecht, recht

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Flevoland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Rechten en plichten. Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Rechten en plichten. Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers Rechten en plichten Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers Wat zijn mijn rechten en plichten? Deze brochure geeft informatie over uw rechten en plichten als cliënt en over die van De Jeugd- & Gezinsbeschermers.

Nadere informatie

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg treft hierbij conform artikel 13, eerste lid, en artikel 52 van de Wet op de jeugdzorg een schriftelijke regeling voor de verwerking van cliëntgegevens.

Nadere informatie

Algemene informatie voor jongeren

Algemene informatie voor jongeren Algemene informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Onze maatschappelijke opdracht»» Onze werkwijze»» Onze taken»» Regelingen»» Klachten en bezwaren»» Cliëntenraad»» Bereikbaarheid 3 5 6 9 14 22 24 Bureau

Nadere informatie

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij Versie 1.0 13 mei 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding In de wet staat dat minderjarigen altijd iemand moeten hebben die gezag over hen heeft. Dit gezag ligt in principe bij de ouders van de minderjarige.

Nadere informatie

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Deze brochure bevat informatie voor personen die in

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Als u niet tevreden bent. Informatie voor jongeren/(pleeg)ouders/verzorgers

Klachtenregeling. Als u niet tevreden bent. Informatie voor jongeren/(pleeg)ouders/verzorgers Klachtenregeling Informatie voor jongeren/(pleeg)ouders/verzorgers Niet tevreden? Wat kunt u doen? Een klacht.? Blijf er niet mee rondlopen! Overal waar mensen met elkaar werken gaat wel eens iets fout.

Nadere informatie

Over de Raad voor de Kinderbescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming

Over de Raad voor de Kinderbescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming Over de Raad voor de Kinderbescherming Ieder kind heeft recht op bescherming Inhoud 3 > Over de Raad voor de Kinderbescherming 4 > Ieder kind heeft recht op bescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een

Nadere informatie

INZICHT IN JEUGDRECHT

INZICHT IN JEUGDRECHT INZICHT IN JEUGDRECHT Ingeborg Galama Juridisch adviseur Raad voor de Kinderbescherming Onderwerpen 1.Doel en grond voor de ondertoezichtstelling 2.Uithuisplaatsing 3.Gesloten jeugdzorg 4.Ontheffing/ontzetting

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Algemene informatie voor ouders/verzorgers

Algemene informatie voor ouders/verzorgers Algemene informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave»» Onze maatschappelijke opdracht»» Onze werkwijze»» Onze taken»» Regelingen»» Klachten en bezwaren»» Cliëntenraad»» Bereikbaarheid 3 5 6 9 14 23

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Privacyreglement Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid en de volgende partijen: - de colleges van

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

Ken je rechten. Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg

Ken je rechten. Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg Ken je rechten Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoe gebruik je deze folder 5 Wonen in een groep 7 (Gezins)voogd 8 Hulpverleningsplan

Nadere informatie

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren Wij vinden dat je het recht hebt om op een goede manier volwassen te worden. Wij helpen je daarbij. jeugdhulpverlening Bureau Jeugdzorg is er voor

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

Algemene informatie voor jongeren

Algemene informatie voor jongeren Algemene informatie voor jongeren Inhoudsopgave Bureau Jeugdzorg Limburg Bureau Jeugdzorg Limburg Onze werkwijze De taken van Bureau Jeugdzorg Limburg AMK -Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Regelingen

Nadere informatie

Niet tevreden over de samenwerking?

Niet tevreden over de samenwerking? Niet tevreden over de samenwerking? Heeft u een klacht? Deze folder is bedoeld voor: Kinderen en jongeren Ouders en stiefouders Opa s en oma s Pleegouders Familieleden en andere bekenden die meehelpen

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg voor u een indicatiebesluit heeft genomen voor geïndiceerde zorg, dan heeft u vanaf

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

Ken je rechten. Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg

Ken je rechten. Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 3 Waarom deze folder? 4 5 Hoe gebruik je deze folder Wonen in een groep 7 8 9 (Gezins)voogd

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling 2 AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling Een kind kan niet altijd voor zichzelf opkomen. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is er om kinderen

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Doel van de verwerking van persoonsgegevens Privacyreglement clientgegevens Soort document Privacyreglement Cliëntgegevens Lijn5 Samenvatting De directie van Lijn5, instelling voor jeugdzorg en zorg voor licht verstandelijk gehandicapten die werkzaam

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Uw rechten en plichten

Uw rechten en plichten 2014 OCK het Spalier 04.14 Ouders Uw rechten en plichten Centraal bureau Middenduinerweg 44 Postbus 581 2070 AN Santpoort-Noord T 023 520 25 00 F 023 538 77 60 info@ockhetspalier.nl www.ockhetspalier.nl

Nadere informatie

KINDEREN IN DE JEUGDZORG

KINDEREN IN DE JEUGDZORG informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN DE JEUGDZORG Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS 1 INHOUD Jeugdreclassering; informatie voor ouders/opvoeders Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijgt uw kind met jeugdreclassering

Nadere informatie

Uw rechten en plichten. Ouders

Uw rechten en plichten. Ouders Ouders Uw rechten en plichten In deze folder treft u informatie aan over uw rechten en plichten als ouder(s)/verzorger(s) als u en uw kind te maken hebben met één van de voorzieningen van OCK het Spalier,

Nadere informatie

9.2.1.5. Privacy Reglement. Versie 1.0

9.2.1.5. Privacy Reglement. Versie 1.0 9.2.1.5. Privacy Reglement Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Het wettelijk kader 2 2.1 De grondwet, de Wet bescherming persoonsgegevens 2 en de Archiefwet 2.2 Bijzondere persoonsgegevens 2 2.3 De wet bescherming

Nadere informatie

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 Voogdij Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of

Nadere informatie

Rechten van jongeren van 12-18 jaar. Binnen de hulpverlening van Kompaan en De Bocht

Rechten van jongeren van 12-18 jaar. Binnen de hulpverlening van Kompaan en De Bocht Rechten van jongeren van 12-18 jaar Binnen de hulpverlening van Kompaan en De Bocht december 2014 Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoe gebruik je dit boekje 6 Het verblijf in een groep 8 Gezinsvoogd 8 Het Hulpverleningsplan

Nadere informatie

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT?

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? Uw zoon of dochter is onder toezicht gesteld door de kinderrechter omdat er

Nadere informatie

Ken je rechten. Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg

Ken je rechten. Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg Ken je rechten Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoe gebruik je deze folder 5 Wonen in een groep 7 (Gezins)voogd 8 Hulpverleningsplan

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298

Rapport. Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298 Rapport Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg Ambulante Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening heeft geweigerd het

Nadere informatie

1. Inleiding. Waddinxveen, 13-05-2015. Roel van der Vet & Bob Visser

1. Inleiding. Waddinxveen, 13-05-2015. Roel van der Vet & Bob Visser PRIVACYPROTOCOL 1. Inleiding Het jongerenwerk beweegt en verandert. We zijn actief binnen het sociaal domein en werken met verschillende partijen samen. Onze samenwerkingspartners hebben verwachtingen

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht

Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht Besloten 16 december 2008 Herzien januari 2015 Privacyreglement Persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Utrecht 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regeling werkwijze cliëntenvertrouwenspersoon Siloah & SVRO

Regeling werkwijze cliëntenvertrouwenspersoon Siloah & SVRO Regeling werkwijze cliëntenvertrouwenspersoon Siloah & SVRO Siloah Gehandicaptenzorg en SVRO Ouderenzorg behoren tot Zorggroep Sirjon Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Referenties... 3 Werkwijze

Nadere informatie

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Pleegouders kunnen een juridisch vangnet zijn voor hun pleegkind. Daarom is het belangrijk je rechtspositie als pleegouder te kennen, zodat je voor een kind kunt

Nadere informatie

Daar ben ik het niet mee eens

Daar ben ik het niet mee eens uwv.nl werk.nl Daar ben ik het niet mee eens Wat als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van UWV Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer informatie, kijk

Nadere informatie

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat?

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? U bent met een jeugdprofessional in contact over het opgroeien of het opvoeden van uw kind. Maar hoe werkt een jeugdprofessional? Wat kunt u eigenlijk van

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtencommissie Jeugd Utrecht. 1 juli 2005, herzien januari 2015

Klachtenregeling. Klachtencommissie Jeugd Utrecht. 1 juli 2005, herzien januari 2015 Klachtenregeling Klachtencommissie Jeugd Utrecht 1 juli 2005, herzien januari 2015 Aangesloten rechtspersonen: Samen Veilig Midden-Nederland Stichting Youké Stichting Timon Leger des Heils Midden Nederland

Nadere informatie

Uw klachten, onze zorg

Uw klachten, onze zorg Uw klachten, onze zorg INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Klachten? Wij horen graag van u. Blijven rondlopen met klachten lost niets op. Integendeel, het staat uw behandeling in de weg; niemand

Nadere informatie

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren)

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan jeugd- en opvoedhulp Afdeling : Pleegzorg Telefoon : 088 1240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid : 06 53815038 (buiten kantooruren) Regiomanager

Nadere informatie

Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN

Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN Inleiding Iedere jongere die bij Lijn5 in behandeling is, heeft rechten én plichten. In dit document lees je wat jouw rechten en plichten zijn. Wij

Nadere informatie

Ken je rechten. Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg

Ken je rechten. Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg Inhoudsopgave Voorwoord 4 Waarom deze folder? 5 5 Hoe gebruik je deze folder Gesloten jeugdzorg 7 7 9 10 11 12 Hoe kom je in de gesloten jeugdzorg?

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Kwaliteit

Hoofdstuk 4. Kwaliteit Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 4. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor u van belang

Nadere informatie

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Informatie voor cliënten Inleiding De medewerkers van de Bascule behandelen en begeleiden jaarlijks vele cliënten. Zij doen dat met kennis van zaken, zij doen

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling 0609 brochure OTS def:12/05 binnenwerk 'Werkwijze' 15-06-2009 14:04 Pagina 1 De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Uw rechten en uw plichten

Uw rechten en uw plichten Uw rechten en uw plichten Voor een goede samenwerking tijdens de dienstverlening is het belangrijk dat u weet wat u van ons mag verwachten en wat wij van u vragen. In deze brochure informeren wij u over

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT TRAJECT 58

PRIVACY REGLEMENT TRAJECT 58 JONGERENHULPVERLENING WERKT! PRIVACY REGLEMENT TRAJECT 58 HKZ: Versie 2.0 Handboek: E.7.1.1.1 01 juni 2012 revisiedatum: 01 juli 2013 Melding van bescherming van persoonsgegevens Het Privacy-reglement

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen ALS OUDERS NIET MEER SAMEN ZIJN INFORMATIEFOLDER OVER DE RECHTEN EN PLICHTEN

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Algemene informatie Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen 1 2 Waarover gaat deze folder? Uw kind bezoekt binnenkort

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN KLACHTENREGELING CLIËNTEN DEEL 1 ALGEMEEN 1. Begripsomschrijving Cliënt De persoon aan wie de zorgaanbieder zorg- en dienstverlening biedt of heeft geboden. Zorgaanbieder Stichting HVO-Querido, vertegenwoordigd

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIE VOOR JONGEREN 4 JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE

JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIE VOOR JONGEREN 4 JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIE VOOR JONGEREN 4 JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE Je bent tussen de 12 en 18 jaar en bent met de politie in aanraking geweest. Je hebt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Over de Raad voor de Kinderbescherming Justitie Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Als opvoeden een probleem is Soms kunnen ouders hun kind (tijdelijk)

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn. Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders. Jeugd GGZ. Veelzijdige zorg

Als ouders niet meer samen zijn. Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders. Jeugd GGZ. Veelzijdige zorg Als ouders niet meer samen zijn Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders Jeugd GGZ Veelzijdige zorg Waarover gaat deze folder? Uw zoon of dochter komt of is in behandeling bij Eleos. Omdat

Nadere informatie

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden Klachtenregeling VerplegingenVerzorgingenHulpbijhet Huishouden StichtingHumanitas Klachtenregeling 13januari2011 Inhoudsopgave Inleidingpagina3 Aandachtspuntenprocedureinformelefasepagina5 Stappenplaninformelefasepagina7

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002 BureauJeugdzorgDrenthe november 2012 / 12 002 Bureau Jeugdzorg Drenthe Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Informatie voor kinderen Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld bij Bureau

Nadere informatie

HANDELEN: Quiz werken met de meldcode

HANDELEN: Quiz werken met de meldcode HANDELEN: Quiz werken met de meldcode Vraag 1 Waarom durven veel mensen niets te doen als ze weten dat een kind mishandeld wordt? Noem 5 redenen 1. 2. 3. 4. 5. Antwoord vraag 1 Angst voor: Bemoeizucht

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten Maashorst

Klachtenreglement voor cliënten Maashorst Klachtenreglement voor cliënten Maashorst De Stichting Maashorst; gevestigd te Reek overwegende dat van instellingszijde gestreefd wordt naar een hulpverlening aan cliënten van optimale kwaliteit; dat

Nadere informatie

Werkwijze gemeente bij opname in Gesloten accommodatie

Werkwijze gemeente bij opname in Gesloten accommodatie Werkwijze gemeente bij opname in Gesloten accommodatie (Dit is een tussentijdse versie, deze wordt mogelijk nog op details gewijzigd en aangevuld met een model werkproces) Algemene opmerkingen Routes zijn

Nadere informatie

Klachtenopvang. voor patiënten en bezoekers

Klachtenopvang. voor patiënten en bezoekers Klachtenopvang voor patiënten en bezoekers Inhoudsopgave Klachtenopvang in het Erasmus MC 3 Klachtenopvang 4 Wat is een klacht 4 Wie kunnen klagen 5 Bespreken op de afdeling: praten lucht op 5 Klachtenfunctionaris

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT TRAJECT 58

PRIVACY REGLEMENT TRAJECT 58 ervaar jouw mogelijkheden PRIVACY REGLEMENT TRAJECT 58 HKZ: Versie 2.0 Handboek: E.7.1.1.1 01 juni 2012 revisiedatum: 01 juni 2013 Melding van bescherming van persoonsgegevens Het Privacy-reglement van

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie