HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN"

Transcriptie

1 HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN drs. A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2006

2 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: drs. A.L. Roode Project: Adres: Goudsesingel 78, 3011 KD Rotterdam Postbus 21323, 3001 AH Rotterdam Telefoon: (010) Telefax: (010) Website: 2

3 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Meetbare doelstellingen 7 Schema meetbare doelstellingen 8 Outcome-indicatoren 9 Samenhang tussen de indicatoren 10 3 Het monitoren outcome- en outputindicatoren 11 3

4

5 1 Inleiding Met dit document probeert het COS een bijdrage te leveren aan het helder formuleren van meetbare doelstellingen. Niet alleen bij de vorming van een nieuw Collegeprogramma maar ook bij de ontwikkeling van nieuw beleid of bij het bijstellen van beleid is het formuleren van meetbare doelstellingen belangrijk. Het maakt inzichtelijk wat de doelen van beleid zijn. Rotterdam heeft al bijna 10 jaar een traditie met het opstellen van meetbare doelstellingen. In 1998 stelde het toenmalig College bakens op die de na te streven ontwikkelingen van het College vormden. In het kader van het Grotestedenbeleid werd in 2000 de Stedelijke Visie geboren. Deze visie bevatte een nieuwe, verbeterde set meetbare doelen. Immers de bakens die in 1998 waren vastgesteld, voldeden niet. De meetbare doelen in de Stedelijke Visie zijn uiteindelijk eveneens ongeschikt bevonden als sturingsinstrument. In de meeste gevallen betreft het een meting van effecten waarbij niet aangetoond kan worden of de gemeente haar werk wel goed heeft gedaan. De onvolkomenheden van de Rotterdamse meetbare doelstellingen worden door de Rotterdamse Rekenkamer 1 in kaart gebracht en heeft tot gevolg dat Rotterdam haar inspanningen om te komen tot een sturingssysteem vergroot. In de tussentijd is op Rijksniveau het traject ingezet dat tot doel had de financiële verantwoording te verbeteren en in het kielzog daarvan is er ook gestreefd naar een kwaliteitsverbetering van de begrotingen. In het kader hiervan kwam de nota Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording ofwel VBTB tot stand. Sinds de invoering van VBTB staat bij de begroting en de verantwoording (het jaarverslag) de koppeling tussen beleid, prestaties en geld centraal. Dit betekent dat de hoofdlijnen van het beleid gekoppeld worden aan budgetten. De begroting moet een antwoord geven op de vragen: Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen? en Wat mag dat kosten?. In het jaarverslag staan vragen centraal als: Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?, Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? en Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?. Volgens dit voorstel sluiten begroting en jaarverslag meer op elkaar aan. Het al geruime tijd denken in meetbare doelstellingen, het in kaart brengen van onvolkomenheden van bakens en meetbare doelstellingen door de Rotterdamse Rekenkamer en de komst van het VBTB hebben invloed gehad op het formuleren van de zogeheten targets die verbonden zijn aan het collegeprogramma van de gemeente Rotterdam. Voor het eerst is geprobeerd vooraf te leveren prestaties te formuleren die in relatie staan met een bepaald gewenst beleidseffect. Hiernaast heeft de gemeenteraad aan het College gevraagd hierover jaarlijks te rapporteren en verantwoording af te leggen. Het kunnen opstellen van goede meetbare doelstellingen is niet eenvoudig. In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd op welk niveau meetbare doelstellingen kunnen worden geformuleerd en wat de relatie van deze doelstellingen is met de prestatie die de gemeente heeft geleverd. 1 Parallel aan deze uitgave wordt door de Rekenkamer een handreiking uitgegeven waarin haar ervaringen met het werken met meetbare doelstellingen is opgenomen. Daarbij geeft zij praktische tips en handvatten. Deze handleiding zal worden gepubliceerd op de website van de Rekenkamer (www.rekenkamer.rotterdam.nl). 5

6

7 2 Meetbare doelstellingen Meetbare doelstellingen zijn afgeleid van goed doordacht beleid waarbij de vragen wat we willen bereiken en wat gaan we daarvoor doen, een belangrijke rol spelen bij het formuleren van meetbare doelstellingen. Nagegaan wordt welke maatschappelijke verschijnselen het beleid beoogt te beïnvloeden, welke middelen en activiteiten hiervoor nodig zijn en welke prestaties er zullen moeten worden geleverd om het gewenste maatschappelijke effect te bereiken. In het schema meetbare doelstellingen, zie volgende pagina, wordt dit weergegeven. Het schema gaat uit van drie niveau s: - input: de middelen, activiteiten en projecten tezamen; - output: de resultaten en prestaties van beleid, een programma of project; - outcome: het effect van beleid op de maatschappij. Om dit stelsel beter uit te leggen, wordt een voorbeeld 1 gebruikt, namelijk de aanpak van jeugdwerkloosheid. De input wordt gevormd door de inspanningen om het Jongerenloket op te zetten waarin verschillende instanties (zoals JOS, dienst SoZaWe en CWI) samenwerken, het afstemmen van de verschillende cliëntsystemen en de middelen die deze inspanning vergen. De output vormt de resultaten van het Jongerenloket: hoeveel jongeren zijn na inschrijving bij het jongerenloket een leertraject gaan volgen, hoeveel zijn er het regulier onderwijs ingestroomd en hoeveel hebben er een baan gevonden. Het outcome van dit beleid is de afname van jeugdwerkloosheid. De functie van meetbare doelstellingen is het zichtbaar maken van resultaten van beleid. Het is een afgeleide van beleid en geen doel op zich. Het voortijdig behalen van een doelstelling wil niet zeggen dat beleid niet hoeft te worden gecontinueerd. Een kwalitatieve evaluatie is minstens zo belangrijk. Het formuleren van meetbare doelstellingen is mogelijk op zowel output- als outcomeniveau. De indicatoren die bij deze doelstellingen worden geformuleerd, zijn achtereenvolgens de outputindicator en de outcome-indicator. Beide soorten indicatoren worden nader besproken en er wordt aangegeven wat hun relatie is met de door de gemeente geleverde prestaties. 1 Het voorbeeld kan afwijken van de werkelijkheid. 7

8 Schema meetbare doelstellingen Input Output Outcome Middelen Activiteiten en projecten Resultaten en prestaties van beleid, programma s, projecten Maatschappelijke effecten Output-indicator Outcome-indicator 8

9 Meetbare doelstellingen geoperationaliseerd als indicatoren De indicatoren die dienen als meetbare doelstellingen voldoen aan een aantal criteria: - inhoudelijk (ook consistentie genoemd): de indicator moet staan voor wat de gemeente wil bereiken; - meetbaarheid: de indicator is kwantitatief geformuleerd, er is sprake van een nulmeting en een streven; - tijdgebondenheid: er is sprake van een tijdpad. Hiermee wordt aangegeven wanneer welk resultaat moet zijn behaald; - eenduidigheid: de gehanteerde definities maakt dat de indicator niet voor meerdere uitleg vatbaar is - realistisch: het gestelde doel moet ten opzichte van de nulmeting haalbaar zijn en dus een relatie hebben met de algemene doelstellingen van beleid. Deze criteria worden binnen de gemeente Rotterdam gehanteerd. Ze zijn bijvoorbeeld terug te vinden in de rapporten Resultaten tellen van de Rekenkamer. Outputindicatoren De output van beleid geeft de resultaten en prestaties weer van beleid. De meetbare doelstelling geeft aan wat in een bepaalde periode bereikt moet worden, wil er sprake zijn van een goed uitgevoerd beleid. In het voorbeeld van het Jongerenloket kan dit bijvoorbeeld zijn: per jaar een X aantal jongeren (17 tot 23 jaar) opnemen in een leertraject. Bij de formulering van deze doelstelling moet een aantal dingen duidelijk zijn: 1. is de gemeente verantwoordelijk voor dit beleid of zijn er nog meer partners; 2. wil de gemeente dit bereiken; 3. wat is de definitie van een leertraject, wat telt mee en wat niet; 4. op welke manier wordt het aantal jongeren dat per jaar instroomt, geteld, 5. wat is de capaciteit en welk aandeel van de capaciteit er benut is; 6. de periode waarover geteld wordt, moet zijn vastgelegd, zoals bijvoorbeeld gedurende een geheel kalenderjaar; 7. het tijdstip waarop het resultaat behaald moet zijn, is vastgelegd; 8. de nulmeting en de streefwaarde moeten bekend zijn: in het jaar van de nulmeting stroomde X jongeren een leertraject in, het doel is in jaar Y een Z-aantal jongeren te laten instromen. Met de outputindicator wordt het na te streven resultaat geformuleerd. Regelmatig wordt gemeten in hoeverre de gemeente op koers ligt om een bepaald streven te halen. Op dit niveau kan de gemeente verantwoording afleggen over de prestatie die is geleverd. Outcome-indicatoren De outcome van beleid is het effect van beleid. In het geval van de instelling van het Jongerenloket wordt verondersteld dat de werkloosheid onder jongeren zal verminderen. Een meetbare doelstelling is in dit geval daling van de werkloosheid. De outcome bestaat over het algemeen uit maatschappelijke ontwikkelingen die niet alleen door gemeentelijk beleid worden beïnvloed. Dit toont het voorbeeld van de jeugdwerkloosheid aan. De jeugdwerkloosheid is afhankelijk van het functioneren van de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt wordt door het economisch klimaat, de houding van werkgevers ten opzichte van jongeren, vaardigheden van jongeren, etc. bepaald. Op dit niveau geeft de gemeente aan wat de gewenste ontwikkeling is maar kan niet als enige verantwoordelijk worden gehouden voor wat voor ontwikkeling dan ook. Er zijn immers andere bepalende factoren. 9

10 Ook bij de formulering van deze doelstelling moeten een aantal dingen zijn vastgelegd. 1. geef aan wat de nulwaarde is van een maatschappelijk verschijnsel; 2. welke bronnen zijn exact gebruikt bij de berekening van een bepaald verschijnsel; 3. wat is de definiëring van gebruikte begrippen; 4. wie is verantwoordelijk voor die bronnen; 5. hoe is een getal berekend; 6. wat is de streefwaarde; 7. wanneer moet die streefwaarde worden bereikt. De outcome-indicator geeft aan wat de maatschappelijke ontwikkeling is en de output-indicator wat de gemeente heeft gedaan om deze ontwikkeling te beïnvloeden. Samenhang tussen de indicatoren De outcome-indicatoren en outputindicatoren vertonen een samenhang. Wanneer op outcomeniveau een indicator wordt geformuleerd, wordt daarnaast een outputindicator(en) geformuleerd die de prestaties weergeven die de gemeente gaat leveren om de gewenste outcome te behalen. De beide soorten indicatoren moeten op elkaar afgestemd zijn zodat gezegd kan worden welke prestaties zijn geleverd en wat de outcome is. Hoewel niet goed aan te tonen is wat precies de invloed is van de prestaties van de gemeente op de outcome, kan hiermee duidelijk worden wat de gemeente heeft gedaan om een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling te beïnvloeden. 10

11 3 Het monitoren outcome- en outputindicatoren Het rapporteren van outcome- en outputindicatoren van gemeentelijk beleid gebeurt jaarlijks in begroting en jaarverslag. Ten behoeve hiervan worden elk jaar de gegevens van deze indicatoren verzameld. Deze gegevensverzameling zal elk jaar op dezelfde manier moeten plaatsvinden. Dit wordt bereikt door vooraf de procedure van gegevensverzameling vast te leggen in een stramien. Tot nu toe is er binnen de gemeente Rotterdam nog geen vaststaand stramien. Dit is wel wenselijk om de meting van indicatoren niet van personen afhankelijk te laten zijn en de meting gedurende een beleidsperiode te waarborgen. Ten behoeve van het grotestedenbeleid is een stramien ontwikkeld dat als handvat kan dienen: Voorbeeld van een beschrijving per indicator: Nummer: Indicatornaam: Verantwoordelijk: Broneigenaar: Bronbestand: Functionaris: Omschrijving: Soort gegeven: Beschikbaarheid: Berekening: Nulmeting: Streven: Toelichting: nummer in de lijst van indicatoren van de gemeente indien deze is aangemaakt naam van de indicator zoals deze is vastgesteld in een officieel document van de gemeente Rotterdam partij die verantwoordelijk is voor het verzamelen van de gegevens: welke dienst bijvoorbeeld instantie (en afdeling) die het gegeven beheert naam van het registratiebestand waar de gegevens zijn opgeslagen functienaam van de project- of programmaleider die het beheer van het registratiebestand onder zich heeft en verantwoordelijk is voor het verzamelen van de benodigde gegevens omschrijving van het gegeven(s) dat uit het registratiebestand wordt genomen voorbeelden zijn: standgegeven (een gegeven waarvan het aantal geregistreerden op 1 bepaald tijdstip wordt bepaald, bijvoorbeeld aantal per 1 januari), stroomgegeven (aantal keer dat iets voorkomt gedurende een jaar), steekproefonderzoek (enquête) tijdstip waarop een gegeven beschikbaar is manier waarop een gegeven berekend is: bijvoorbeeld een percentage: wat is de noemer en de deler, of de berekening van een kengetal waarde van nulmeting waarde van het streven en tijdstip van bereiken van het streven bijzonderheden, zoals de definiëring van begrippen, kunnen hier worden vermeld 11

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ)

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) December 2004 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Historische context en aanleiding van de

Nadere informatie

Jeugdparticipatiebeleid: wat levert het op?

Jeugdparticipatiebeleid: wat levert het op? Jeugdparticipatiebeleid: wat levert het op? Onderzoek naar het ontwikkelen van indicatoren voor effectenmeting van jeugdparticipatiebeleid Dr. Majone Steketee Drs. Jodi Mak Drs. Peter van der Graaf Drs.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat Het NIVRA in het maatschappelijk debat Niet-financiële informatie in beweging Een wegwijzer voor de verantwoording en assurance van niet-financiële informatie in de publieke sector Niet-financiële informatie

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen

Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen Op weg naar beter evalueren, meten en verantwoorden van bestedingen Auteurs: drs. E.M. Ten Hoorn drs. W.M. Stubbe Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Kosten en baten van schuldhulpverlening

Kosten en baten van schuldhulpverlening Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Op weg naar effectieve schuldhulp Kosten en baten van schuldhulpverlening Kosten en baten van schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven Meten is Weten II Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven 1 Voorwoord Voor u ligt de handleiding voor het bepalen van de administratieve lasten voor het

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs Drs. Cor Hoffmans INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 VRAAGSTELLING EN WERKWIJZE 4 3 BEVINDINGEN 7

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie