Het Waterschapshuis. HHR van Delfland T.a.v. het College van dljkgraafen hoogheemraden Postbus DB DELFT. Geacht college,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Waterschapshuis. HHR van Delfland T.a.v. het College van dljkgraafen hoogheemraden Postbus 3061 2601 DB DELFT. Geacht college,"

Transcriptie

1 Het Waterschapshuis HHR van Delfland T.a.v. het College van dljkgraafen hoogheemraden Postbus DB DELFT Datum 7 oktober 2011 Onderwerp Deelname van uw waterschap aan de Nationale Databank Flora en Fauna Uw kenmerk Registratienummer Geacht college, De Flora- en Faunawet geeft uitvoering aan nationale en internationale doelstellingen voor natuurbescherming in Nederland. Belangrijk uitgangspunt van deze wet is dat populaties van de beschermde soorten geen nadelige gevolgen mogen ondervinden van menselijke activiteiten. Kennis waar deze beschermde soorten aanwezig zijn, helpt de bedrijfsvoering van de waterschappen. Deze kennis is aanwezig in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). In maart/april 2010 is door de leden van de themagroep Natuurbeleid van de Unie van Waterschappen aan Het Waterschapshuis gevraagd een business case te maken rondom de aansluiting van de waterschappen op de NDFF, die in eerste instantie is opgezet om inzicht te verschaffen in de aanwezigheid van juridisch zwaarder beschermde soorten. In januari 2011 is deze business case door de stuurgroep goedgekeurd. Het Waterschapshuis heeft in de voorbije periode onderhandeld met de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) en heeft een korting bedongen van 25% op de abonnementskosten per waterschap. Daarom willen we u nu vragen om namens uw waterschap te participeren in de genoemde Nationale Databank Flora en Fauna. De jaarlijkse bijdrage per waterschap bestaat uit een vast bedrag (abonnementskosten) dat aan de GaN wordt betaald, te weten ,53 (inclusief BTW). Daarnaast maakt Het Waterschapshuis kosten voor het beheer van het contract en zal daarom 5.000,- per jaar omslaan over alle waterschappen. Bij de minimale deelname van achttien waterschappen is het bedrag voor uw waterschap, bovenop de abonnementskosten, 277,78. Dit laatste bedrag kan dus lager uitvallen, wanneer meer waterschappen meedoen, maar niet hoger. Stationsplein LE Amersfoort Postbus CD Amersfoort T F Nederlandse Waterschapsbank KvK-nummer

2 !_ Waterschaps Bij deze brief vindt u een toelichting met daarin de belangrijkste gegevens uit de business case. Ook bevat deze toelichting meer informatie over de rol van Het Waterschapshuis in dit project. Bij deelname van ten minste achttien waterschappen zal een voorstel tot het aangaan van een contract worden behandeld tijdens een vergadering van het Stichtingsbestuur, die begin november zal plaatsvinden. Wij willen u daarom vragen om uiterlijk vriidaq 28 oktober de bijgevoegde machtiging aan ons te retourneren. Met vriendelijke groet. Het bestuur van de stichting Het Waterschapshuis Namens deze -ó.w.a. van Enst Directeur Het Waterschapshuis Bijlagen: Machtiging HHR van Delfland aan Het Waterschapshuis (tweevoud); Business case aansluiting NDFF; Concept contract Het Waterschapshuis/Gegevensautoriteit Natuur. Stationsplein LE Amersfoort. Postbus CD Amersfoort T F Nederlandse Waterschapsbank KvK-nummer

3 . ;- Waterschaps Besluit tot het verlenen van een machtiging aan het bestuur van de Stichting Het Waterschapshuis tot het aangaan en ondertekenen van een overeenkomst met de Gegevensautoriteit Natuur [GaN], gevestigd te Wageningen, voor het aansluiten op de Nationale Databank Flora en Fauna [NDFF]. Het dagelijks bestuur van HHR van Delfland, gevestigd te DELFT; Overwegende dat: De waterschappen aan Het Waterschapshuis hebben gevraagd een business case uit te voeren over aansluiting op de NDFF; De business case een positief beeld laat zien over de kosten en de baten; Het Waterschapshuis via een mantelovereenkomst een korting heeft bedongen van 25% bij ten minste achttien deelnemende waterschappen; Het Waterschapshuis contractbeheer uitvoert voor een bedrag van 5000,-, dat evenredig wordt omgeslagen over alle deelnemende waterschappen. Gelezen het verzoek van het bestuur van de Stichting Het Waterschapshuis d.d. 7 oktober Besluit: Het bestuur van de Stichting Het Waterschapshuis te machtigen om namens hen een overeenkomst aan te gaan en te ondertekenen met de Gegevensautoriteit Natuur te Wageningen voor het aansluiten op de Nationale Databank Flora en Fauna. DELFT, [datum] Het College van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Delfland. De voorzitter, de secretaris.

4 ;. Waterschaps Besiuit tot het verlenen van een machtiging aan het bestuur van de Stichting Het Waterschapshuis tot het aangaan en ondertekenen van een overeenkomst met de Gegevensautoriteit Natuur [GaN], gevestigd te Wageningen, voor het aansluiten op de Nationale Databank Flora en Fauna [NDFF]. Het dagelijks bestuur van HHR van Delfland, gevestigd te DELFT; Overwegende dat: De waterschappen aan Het Waterschapshuis hebben gevraagd een business case uit te voeren over aansluiting op de NDFF; De business case een positief beeld laat zien over de kosten en de baten; Het Waterschapshuis via een mantelovereenkomst een korting heeft bedongen van 25% bij ten minste achttien deelnemende waterschappen; Het Waterschapshuis contractbeheer uitvoert voor een bedrag van 5000,-, dat evenredig wordt omgeslagen over alle deelnemende waterschappen. Gelezen het verzoek van het bestuur van de Stichting Het Waterschapshuis d.d. 7 oktober Besluit: Het bestuur van de Stichting Het Waterschapshuis te machtigen om namens hen een overeenkomst aan te gaan en te ondertekenen met de Gegevensautoriteit Natuur te Wageningen voor het aansluiten op de Nationale Databank Flora en Fauna. DELFT, [datum] Het College van dljkgraafen hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Delfland. De voorzitter, de secretaris,

5 .* Businesscase Aansluiting van de waterschappen op de Nationale Databank Flora & Fauna Versie definitief Decosnummer: Bestandsnaam: Businesscase Aansluiting Waterschappen opnationale Databank Flora &Fauna_versie 1.2 Datum opgeslagen: 3maan /21

6 / / Verspreiding Naam Maloe Dekker Michiel Oudendijk Dick Vastenhoud Mirjam Fagel Dorien Roubos Hans de Bruin Peter van Beers Michiel Schaap Ruurd Maasdam Mark Scheepens Harry van Buggenum Kees Fraanje Jeff Samuels Laura Moria Greetje Kampinga Flora Rosenbrand Erik Binnendijk Jacob jan Bakker Friso van der Zee Uko Vegter Bas van der Wal Gerrit Jan van Dijk Simon Bouwman Cees van Bladeren Waterschap/organisatie Rivierenland Zuiderzeeland Wetterskip Fryslan Reest en Wieden Vallei & Eem Aa & Maas Veluwe Rijn & IJssel Zuiderzeeland De Dommel Roer en Overmaas Brabantse Delta Brabantse Delta Waternet Noorderzijlvest Wetterskip Fryslan Peel en Maasvallei Gegevensautoriteit Natuur Gegevensautoriteit Natuur Hunze & Aa's Stowa Groot Salland Het Waterschapshuis Unie van Waterschappen VO.85 vo.9 Vl.0 Vl.1 VI.2 Auteur(s) Naam Boris Everwijn Organisatie Het Waterschapshuis VO.85 vo.9 Vl.0 Vl.1 Vl.2 Bestandsnaam: Datum opgeslagen: Businesscase Aansluiting Waterschappen opnationale Databank Flora & Fauna_versie maart /21

7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Samenvatting 4 2 Inleiding PROJECTORGANISATIE KWAUTEIT RESULTAAT 8 3 Werkwijze AANNAMES 9 4 Analyse en advies STRATEGISCHE CONTET BEREIK VAN FLORA- ENFAUNAWET & GEDRAGSCODE RESULTATEN ENQUÊTE n Rollen binnen waterschappen // Inwinnen van gegevens // Gegevensbeheer Draagvlak aansluiting NDFF Overige resultaten/constateringen BATEN VAN NDFF VOOR WATERSCHAPPEN Kwalitatieve aspecten Kwantitatieve aspecten GEBRUIK NDFF Functionaliteit Aandachtspunten KOSTEN GAN/NDFF Transitiekosten naar NDFF Kostenindicatie abonnement op NDFF Overige aandachtspunten RISICO'S CONCLUSIES AANBEVEUNGEN 18 5 Vervolgstappen 19 Bijlage I:Uitgebreide kwalitatieve kosten/batenanalyse bij aansluiting op dendff.20 Bestandsnaam: Businesscase Aansluiting Waterschappen op Nationale Databank Rora & Fauna_versie 1.2 Datum opgeslagen: 3 maart /21

8 1 Samenvatting Inleiding Dit onderzoek richt zich op de inhoudelijke en financiële kosten-/batenanalyse op de aansluiting van de waterschappen op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) van de Gegevensautoriteit Natuur ten behoeve van een mogelijk gemeenschappelijk abonnement. De Flora- en Faunawet geeft uitvoering aan nationale en internationale doelstellingen voor natuurbescherming in Nederland. Belangrijk uitgangspunt van deze wet is dat populaties van de beschermde soorten geen nadelige gevolgen mogen ondervinden van menselijke activiteiten. In 2006 is een gedragscode Flora- en Faunawet vastgesteld voor de waterschappen. Indien gehandeld wordt vanuit deze gedragscode is geen ontheffing nodig voor een breed scala aan uitvoeringswerkzaamheden van de waterschappen. Binnen de gedragscode wordt ook het voorzorgsbeginsel gehanteerd: bij twijfel over het voorkomen van een soort wordt óf de soort als aanwezig opgenomen óf wordt nader onderzoek uitgevoerd om de aanwezigheid uit te sluiten. Daarnaast zorgt het waterschap voor een goede kennis- en informatievoorziening over het voorkomen van de juridisch zwaarder beschermde soorten. Deze gegevens moeten bij controles en op afroep toonbaar zijn. Gevolgde procedure In maart/april 2010 is aan Het Waterschapshuis (HWH) gevraagd een kosten-/batenanalyse te maken rondom de aansluiting van de waterschappen op de Nationale Databank Flora en Fauna. In augustus is op aandringen van de Unie van Waterschappen HWH hiermee gestart. De leden van de themagroep Natuurbeleid van de Unie van Waterschappen hebben een enquête ontvangen over de nut en noodzaak van een aansluiting op de NDFF voor het individuele waterschap. Daarna is iedereen van de themagroep uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop in september 2010 om het onderwerp verder uit te diepen en heeft de Gegevensautoriteit Natuur een presentatie gegeven van het product NDFF. Tijdens deze workshop is een werkgroep geformeerd die de businesscase nader heeft uitgewerkt in de daarop volgende maanden. Tussentijds zijn de workshopdeelnemers in staat gesteld terugkoppeling te geven over de behaalde resultaten. De stuurgroep is twee keer bijeen gekomen om vooraf en achteraf akkoord te kunnen geven op respectievelijk de gevolgde procedure en het eindproduct. Baten Alle ondervraagden staan positief tegenover het idee om aan te sluiten op de NDFF. De NDFF is getoetst op functionaliteit in het kader van de flora- en faunawet & gedragscode welke voldoende is bevonden. Ook de eerste gebruikers onder de waterschappen hebben een ruim voldoende gegeven als het gaat om de functionaliteit. Waterschappen hebben op verschillende manieren flora- en faunagegevens opgeslagen. Tijdens de inventarisatie onder de waterschappen bleek dat 1 van de 3 aanwezigen de informatievoorziening rondom flora en fauna niet goed voor elkaar heeft. Hierdoor is het lastig voor deze waterschappen de gegevens bij een controle te kunnen tonen, hetgeen opgelost is indien de NDFF wordt geïmplementeerd bij een waterschap (AID-proof). Steeds meer overheidsinstanties sluiten aan op de NDFF en spelen een steeds belangrijkere rol in het voeden van de NDFF met flora- en faunagegevens. Daarnaast wordt de NDFF gevoed door vrijwilligers/pgo's als Vlinderstichting, Ravon, Sovon, etc. De NDFF zal dus beter gevuld zijn indien meer vrijwilligers in het beheergebied actief zijn. De inschatting die de Gegevensautoriteit Natuur geeft is dat 25% minder inventarisaties nodig zijn indien gebruik gemaakt wordt van de NDFF. Uitgerekend is dat voor waterschappen deze besparing tussen de en euro per jaar ligt. Bestandsnaam: Businesscase Aansluiting Waterschappen op Nationale Databank Rora & Fauna_versie 1.2 Datum opgeslagen: 3maart /21

9 / / Van de huidige gebruikers onder de waterschappen ligt de behoefte voor de NDFF onder andere in het feit dat de samenwerkingsverbanden die vanuit het verleden zijn ontstaan rondom flora en faunagegevens (provincies, vrijwilligersorganisaties, natuurhistorische genootschappen, natuurbanken, etc.) te continueren omdat deze overgaan naar de NDFF. Als waterschap kan het veel tijd kosten om deze contacten te onderhouden en wellicht neemt de noodzaak af indien gebruik gemaakt wordt van de NDFF. Nu wordt nog veelal vanuit het voorzorgsbeginsel van de gedragscode gehandeld. Concreet betekent dit dat men vaak handelt vanuit het principe dat de zwaarder beschermde juridische soorten aanwezig zijn, zonder dat men deze in het desbetreffende gebied heeft waargenomen. Met een NDFF is duidelijker wat waar leeft en waar niet, hetgeen kan leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering. Daarnaast zijn tal van kwalitatieve baten aangegeven door het gebruik van de NDFF. Zowel bij de het inwinnen van gegevens, het opslaan en het verwerken in tal van eindproducten levert het gebruik van de NDFF tot een efficiëntere bedrijfsvoering en leidt tot lagere kosten. Een voorbeeld: bij tal van eindproducten kunnen de flora- en faunagegevens op eenvoudige wijze worden toegevoegd. Deze zijn echter enkel met veel aannames nader te kwantificeren. Daarnaast is nadrukkelijk aangegeven door de deelnemers van de workshop dat de gegevens uit Limnodata als baat mee te nemen in deze businesscase. Op deze manier kan Limnodata op den duur worden uitgefaseerd. Ook andere systemen worden thans gebruikt om flora- en faunagegevens vast te leggen zoals Piscaria, Ecobase en Dawaco. Op basis van enkel de licentiekosten kan per jaar meer dan euro bespaard worden per waterschap indien sec de NDFF wordt gebruikt als bronsysteem voor de flora en fauna. Kosten Er zijn abonnementskosten verbonden aan de NDFF. Deze liggen op euro per jaar. Indien landsdekkend voor alle waterschappen een contract wordt afgesloten is korting mogelijk. De transitiekosten zijn tweeledig: enerzijds om het ICT-landschap van het waterschap aan te sluiten op de NDFF en anderzijds de organisatorische implementatie van de NDFF (rollen, verantwoordelijkheden, controles). Geraamd is dat de totale transitie ongeveer euro per waterschap bedraagt waarbij geen rekening is gehouden met uitbesteding van de werkzaamheden. Conclusies Er is een grote diversiteit bij waterschappen in de informatievoorziening rondom juridisch zwaarder beschermde flora- en faunasoorten. De wil is groot vanuit de ondervraagden om aangesloten te worden op de NDFF. De functionaliteit wordt als ruim voldoende ervaren voor de flora- en faunawet/gedragscode. De meerwaarde van de Nationale Databank Flora & Fauna van de Gegevensautoriteit Natuur is duidelijk. De kwalitatieve en kwantitatieve baten wegen op tegen de kosten mits een korting kan bedongen worden bij het GaN. Vanuit strategisch oogpunt kan aansluiting op de NDFF een eerste stap richting centralisatie van een kernregistratie zijn. Kortom, dit onderzoek pleit voor een abonnement op de NDFF voor alle waterschappen. Aanbevelingen Voor een goede besluitvorming lijkt het verstandig een uitgewerkt financieel voorstel met de GaN in te dienen. Onderzoek of de NDFF voldoet aan de eisen/specificaties die gesteld worden aan het bronsysteem flora en fauna vanuit het HWH-project Meetnetbeheer Flora & Fauna en neem hierover een besluit. Indien dit niet het geval is, moet in ieder geval een eenvoudige koppeling tussen het nieuwe bronsysteem en de NDFF mogelijk zijn. Bestandsnaam: Businesscase Aansluiting Waterschappen op Nationale Databank Rora & Fauna_versie 1.2 Datum opgeslagen: 3maart /21

10 # Ga bij de implementatie niet alles zelf als waterschap uitzoeken, maar maak gebruik van eerdere implementaties bij andere waterschappen. Laat Het Waterschapshuis hierin een rol spelen. Bestandsnaam: Businesscase Aansluiting Waterschappen opnationale Databank Rora &Fauna_versie 1.2 Datum opgeslagen: 3maart /21

11 V 2 Inleiding Dit document beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de inhoudelijke en financiële kosten- /batenanalyse op de aansluiting van de waterschappen op de Nationale Databank Flora en Fauna. Met de businesscase ter ondersteuning kan een advies worden geformuleerd voor een landelijk vorm te geven abonnement op deze databank. De Flora- en Faunawet geeft uitvoering aan nationale en internationale doelstellingen voor natuurbescherming in Nederland. Belangrijk uitgangspunt van deze wet is dat populaties van de beschermde soorten geen nadelige gevolgen mogen ondervinden van menselijke activiteiten. In 2006 is een gedragscode Flora- en Faunawet vastgesteld voor de waterschappen. Indien gehandeld wordt vanuit deze gedragscode is geen ontheffing nodig voor een breed scala aan uitvoeringswerkzaamheden van de waterschappen. Voorbeelden van deze werkzaamheden die binnen de gedragscode vallen, zijn: het maaien van taluds, maaipaden en kaden langs waterlopen, het baggeren en schonen van waterlopen en de uitvoering van inrichtingsprojecten. Met de resultaten uit de evaluatie van 2009 en de recente uitspraak van de rechter over het niet langer laten gelden van de gedragscode sec voor de werkzaamheden die vallen onder "ruimtelijke ontwikkeling en inrichting" in relatie tot Europese vogelrichtlijn (de rest van de gedragscode staat nog overeind), zal een nieuwe gedragscode in 2011 worden opgesteld. Kortom, bij de uitvoeringswerkzaamheden van de waterschappen is het belangrijk rekening te houden met beschermde plant- en diersoorten. Het is dus van groot belang te weten waar, welke plant- en diersoorten in de beheergebieden voorkomen. Voor de aquatische plant- en diersoorten hebben de waterschappen vaak zelf deze gegevens voorhanden (Limnodata/Piscaria/Dawaco/Ecolims). Voorde terrestrische soorten (o.a. planten, insecten, vogels, zoogdieren) is dit echter veel minder het geval. Waterschappen kennen drie hoofdmethoden om aan deze gegevens te komen: 1. zelf het veld in en inventariseren 2. de gegevensverzameling uitbesteden aan derden (bijv. adviesbureaus en PGO's) 3. gegevens verzamelen via de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Eind 2009 heeft de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) op een studiedag voor waterschappen de mogelijkheden van de Nationale Databank Flora en Fauna gepresenteerd. Hierop is over het algemeen positief gereageerd. In maart/april van 2010 is aan Het Waterschapshuis (HWH) opdracht gegeven om een landelijk geregelde aansluiting op de NDFF voor de waterschappen te onderzoeken. Op 7 juli jl. heeft de Unie van Waterschappen opnieuw aangedrongen om dit onderzoek met voorrang uit te voeren. Inmiddels hebben een zevental waterschappen een abonnement bij het GaN om de data uit NDFF te kunnen gebruiken, te weten: Hollands Noorderkwartier, Hunze & Aa's, Peel & Maasvallei, Wetterskip Fryslan, Rijn & IJssel, Brabantse Delta en Roer & Overmaas. Hiervoor geldt dat in geval van een landelijk contract met het GaN de al afgesloten contracten onder de voorwaarden van dit landelijke contract zullen gaan vallen. In totaal zijn momenteel 8 provincies aangesloten. Degene die niet zijn aangesloten, zijn: Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland. 2.1 Projectorganisatie De standaard projectmethodiek Prince2 is gehanteerd voor de uitvoering van dit traject. Dit traject is begeleid door een stuurgroep die aan het begin en aan het eind van het traject bijeen is gekomen om goedkeuring te verlenen aan respectievelijk de werkwijze en het eindresultaat: Bestandsnaam: Businesscase Aansluiting Waterschappen op Nationale Databank Rora & Fauna_versie 1.2 Datumopgeslagen: 3 maart /21

12 - Uko Vegter - Waterschap Hunze en Aa's en namens Unie van Waterschappen Gerrit Jan van Dijk - Waterschaps Groot Salland namens Cees van Bladeren - Unie van Waterschappen Bas van der Wal - Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer Friso van der Zee - Gegevensautoriteit Natuur. De rol van projectleider is vervuld door Boris Everwijn - Het Waterschapshuis. Tijdens de workshop is een begeleidende werkgroep geformeerd met leden vanuit de themagroep natuurbeleid: Maloe Dekker - Rivierenland Mirjam Fagel - Reest en Wieden Michiel Oudendijk - Zuiderzeeland Dick Vastenhoud - Wetterskip Fryslan De deelnemers van de workshop hebben de conceptversie van de business case ter review ontvangen. 2.2 Kwaliteit De werkwijze (zie hoofdstuk 3) om te komen tot de business case is beschreven in het projectvoorstel dat is goedgekeurd door de stuurgroep. Naast de reviewmogelijkheden die gedurende het proces zijn ingericht, is ook gewerkt met productbeschrijvingen (Prince2). De businesscase is in concept besproken binnen de werkgroep, waarna de workshopdeelnemers hun input konden leveren en daarna met de stuurgroep. 2.3 Resultaat Inhoudelijke en financiële kosten-/batenanalyse op de aansluiting van de waterschappen op de Nationale Databank Flora en Fauna ten behoeve van een mogelijk landelijk vorm te geven abonnement. Bestandsnaam: Businesscase Aansluiting Waterschappen op Nationale Databank Rora & Fauna_versie 1.2 Datumopgeslagen: 3 maart /21

13 3 Werkwijze Na het inlezen op de materie is door Het Waterschapshuis een enquête opgesteld. Deze is verstuurd aan alle leden van de themagroep natuurbeleid op 2 september. Na een herhaalde oproep zijn binnen twee weken 20 enquêtes van 19 verschillende waterschappen terug ontvangen. Op woensdag 22 september is een workshop georganiseerd. 16 Waterschappers van 15 waterschappen en twee medewerkers vanuit de Gegevensautoriteit Natuur waaronder de directeur waren hierbij aanwezig. In deze sessie is ingezoomd op de resultaten van de enquête, de functionalteit die de NDFF biedt, de plus- en minpunten rondom een aansluiting op de NDFF, de bedrijfsprocessen van waterschappen waar het raakvlakken mee heeft. Tevens is een poging gedaan om de plus- en minpunten te matchen op deze bedrijfsprocessen die vanuit de flora- en faunawet rekening moeten houden met het voorkomen van beschermde plant- en diersoorten. Aan het einde van de workshop is een oproep aan de aanwezigen gedaan om deel te nemen aan de werkgroep voor de verdere uitwerking van de business case. Hierop hebben zich vier waterschappers aangemeld. Er is een bijeenkomstverslag gemaakt van deze workshop en deze is ter review aangeboden aan de aanwezigen. Een tiental vragen aan de GaN zijn uit de workshop gekomen en binnen een week zijn hierop de antwoorden teruggekomen vanuit de GaN. De werkgroep is een drietal keer bij elkaar gekomen om te komen tot een concept business case. Deze is ter review aangeboden aan de deelnemers van de workshop. Hierna is het concept vastgesteld door de stuurgroep. Daarnaast hebben twee NDFF gebruikers uit twee waterschappen input geleverd vanuit de gebruikerszijde (Erik Binnendijk - Peel & Maasvallei en Flora Rosenbrand - Wetterskip Fryslan). Het advies richting de besluitvormers dat uit de business case voortvloeit, valt buiten de scope van de business case zelf. 3.1 Aannames De resultaten vanuit de enquête zijn niet altijd even goed interpreteerbaar, niet altijd vanuit een zelfde gezichtspunt ingevuld en ook niet altijd even nauwkeurig. Deze resultaten zijn echter wel meegenomen in het vervolgtraject. De aanname is dat mede door de controles via de reviewmogelijkheden de juiste interpretaties zijn gemaakt. Voor het gemiddelde uurtarief bij een waterschap wordt 50 euro gerekend. Het reguliere onderzoeks- en monitoringswerk zijn buiten scope gehouden van deze business case. Bestandsnaam: Businesscase Aansluiting Waterschappen op Nationale Databank Rora &Fauna_versie 1.2 Datum opgeslagen: 3maart /21

14 Analyse en advies 4.1 Strategische context Je kunt je afvragen of het outsourcen van een deel van de flora- en faunagegevens vanuit strategisch oogpunt een goed idee is. Je creëert namelijk een afhankelijkheid richting de leverancier in functionaliteit, beschikbaarheid en kosten. Voor de functionaliteit ben je als waterschap een van de gebruikers. Je zult dus via gebruikersoverleggen je wensen kenbaar moeten maken waarbij je de prioriteit van jouw behoeftes niet helemaal zelf in de hand hebt. Daar staat tegenover dat op het eerste gezicht niet erg efficiënt lijkt om 25 keer op verschillende manieren, met verschillende systemen dezelfde soort gegevens te beheren. Dus vanuit doelmatigheid is een aansluiting op de NDFF een logische stap. De wetgeving geeft ook duidelijk aan dat de data openbaar moeten zijn. De Wet Openbaar Bestuur stelt dat data die verzameld worden met gemeenschapsgeld openbaar zijn. Het Verdrag van Aarhus (EU-wetgeving) stelt dat alle milieuinformatie beschikbaar is voor iedereen en presentabel moet zijn op verzoek. Uit de workshop gaven 5 waterschappen aan (van de 16 aanwezig) op dit moment een houtje-touwtje oplossing voor flora en faunagegevens te hebben. Bij een audit/controle zullen zij moeite hebben om de wettelijk vereiste transparantie van deze gegevens aan te tonen. Er is een beweging gaande om kernregistraties op te zetten. Dit zijn generieke registraties die gespecialiseerd zijn voor een bepaald onderdeel van waterbeheer en door alle waterschappen gebruikt kunnen worden. Indien deze kernregistraties zijn ontstaan is vanuit strategisch oogpunt centralisatie en virtualisatie van deze registraties een logische stap. Door met de NDFF een start te maken met centralisatie en outsourcing kunnen de waterschappen met slechts een beperkt deel van hun informatievoorziening op een veilige en doordachte wijze hiermee ervaringen opdoen. Door de uitbreiding van de Nationale Databank Flora & Fauna met de aquatische en terrestrische data vanuit de waterschappen wordt een vollediger beeld gegeven van al het leven in Nederland. Dit is goed voor de B.V. Nederland. 4.2 Bereik van flora- en faunawet & gedragscode Zoals in de inleiding staat beschreven is een gedragscode ontwikkeld om niet langer voor bepaalde werkzaamheden ontheffing te hoeven aanvragen bij aanwezigheid van Tabel II en III soorten. Het zijn juist deze soorten die vanuit de flora en faunawet tot de juridisch zwaarder beschermde soorten behoren. Dit kunnen vlinder-, zoogdier-, libel-, vogel-, amfibie-, reptiel- en plantsoorten zijn. De gedragscode is uitgewerkt in verschillende werkprotocollen. De strategie is steeds dezelfde: negatieve effecten voorkomen, als dit in redelijkheid niet lukt de negatieve effecten beperken en indien dit niet lukt word je geacht de schade te compenseren. Dat betekent dat in redelijkheid wordt gekeken of de negatieve effecten zijn te voorkomen door geen (ofzo min mogelijk) werkzaamheden ter verrichten in periodes waarin de soorten kwetsbaar zijn: tijdens de voortplantingstijd, de winterrust en/of migratie. De waterschappen die de gedragscode overnemen dienen dit op hoofdlijnen te verankeren in hun strategie en beleid van het waterschap, bijvoorbeeld in het Beheer en Onderhoudsplan. Bestandsnaam: Businesscase Aansluiting Waterschappen opnationale Databank Rora &Fauna_versie 1.2 Datum opgeslagen: 3maart /21

15 Vanuit de gedragscode draagt het waterschap zorg voor een voldoende dekkend en actueel inzicht in het vóórkomen van juridisch zwaarder beschermde soorten. Dit betekent dat deze informatie als onderlegger moet kunnen dienen voor het bedrijfsmatig organiseren van het beheer en onderhoud in een cyclisch regime van 5 tot 10 jaar. De verspreidinggegevens zijn maximaal 10 jaar oud. Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geldt een maximum van 5 jaar oude gegevens. Binnen de gedragscode wordt ook het voorzorgsbeginsel gehanteerd: bij twijfel over het voorkomen van een soort wordt óf de soort als aanwezig opgenomen of er wordt nader onderzoek uitgevoerd om de aanwezigheid uit te sluiten. Het waterschap zorgt voor een goede kennis- en informatievoorziening over het voorkomen van de juridisch zwaarder beschermde soorten, mede met het oog op interne en externe controle. Bij controle door een handhavende instantie moeten de gegevens over het voorkomen en verspreiding van de zwaarder beschermde soorten in het werkgebied getoond kunnen worden. 4.3 Resultaten enquête Bij de opzet van de enquête is de restrictie 'terrestrische flora en fauna' gehanteerd. Echter was bij het invullen van de enquête onduidelijk wat onder terristrische flora en fauna werd verstaan. Wellicht was het beter geweest om de term 'watergebonden flora en fauna' te bezigen. Door interpretatieverschillen over de term terrestrische flora en fauna is de enquête dus vanuit verschillende uitgangspunten ingevuld. De resultaten van de enquête zijn op te vragen bij Het Waterschapshuis Rollen binnen waterschappen Er zijn veel verschillende rollen/functies binnen waterschappen geïnventariseerd die in meer of mindere mate te maken hebben met beschermde flora en fauna. Vanuit de enquête zijn de volgende rollen gedefinieerd: Ecologen/hydrologen Medewerkers monitoring/inventariseerders GIS-specialisten Gegevensbeheerders Civieltechnische medewerkers Opzichters beheer en onderhoud Projectleiders Adviseurs Chauffeurs (bijv. maaiers) Inwinnen van gegevens Waterschappen hebben diverse manieren ontwikkeld om flora en fauna gegevens in te winnen: Externe bureaus, waarvan aankopen (10 %) laten inventariseren (> 50%) Vragen aan Provincie/IVN's/locale natuurverenigingen (40%) NDFF/Bestaande regionale databases (20%) Eigen veldwerk (45%) Literatuur / eigen database (30%) Openbare internetsites (15%) Niet (10%) Bestandsnaam: Businesscase Aansluiting Waterschappen opnationale Databank Rora &Fauna_versie 1.2 Datum opgeslagen: 3 maart /21

16 # De kosten die met het inwinnen van gegevens gemoeid zijn, varieert sterk per waterschap. Aangegeven is dat in de range ligt van geen/gering tot 1 a 2 ton per jaar. Ongeveer de helft geeft aan tussen de en euro hieraan te besteden. De frequentie van inwinning ligt gemiddeld op 13 keer per jaar (variërend van 1 keer per 5 jaar gebiedsdekkend tot 30 keer per jaar in deelgebieden) Gegevensbeheer Ongeveer eenderde van deelnemende waterschappers aan de workshop heeft aangegeven dat momenteel een houtje-touwtje oplossing bij hun waterschap is geïmplementeerd. Onder hen zijn enkele die op korte termijn een verbeterslag willen realiseren. Tabel 1.Huidige situatie van gegevensbeheer rondom van flora- en faunagegevens Beheervorm gegevens Aantal waterschappen Percentage Externe database Intern & extern database Analoog (papier) Digitaal en analoog % 11% 11% 17% Het aantal FTE dat hiermee gemoeid is verschilt. Aangegeven is dat dit geen tot geringe kosten met zich meebrengt aan beheer, of 1 manweek per jaar (enkele ws-en) en een waterschap gaf aan 1 /2 FTE nodig te hebben voor de flora- en faunagegevens Draagvlak aansluiting NDFF Er is uitgebreid navraag gedaan over het draagvlak bij de geënquêteerden over een aansluiting met NDFF. Tabel 2. Draagvlak voor aansluiting op NDFF en verwachte aantal accounts. STDstaat voor standaarddeviatie zegt iets over de spreiding van de ingevuldewaarden. Antwoord Opmerkingen Ziet u een aansluiting op NDFF zitten (score 1-10) Overweegt uw waterschap een aansluiting? Hoeveel accounts denkt u nodig te hebben? 12: ja, 4: ja, maar Gem. 8 0: Nee Variatie Overige resultaten/constateringen Ondanks dat de transitie van Limnodata naar de NDFF niet in bereik is van dit traject, is door de deelnemers aan de workshop aangedrongen om de mogelijkheid om de data vanuit Limnodata/Piscaria over te zetten naar NDFF als baat mee te nemen in de business case NDFF. De conclusie kan getrokken worden dat de diversiteit bij waterschappen rondom het inwinnen, beheren en verwerken van flora- faunagegevens groot is. Daarnaast is aangegeven in de enquête door eerste gebruikers dat het nut van de NDFF groter is voor gebieden waar veel vrijwilligers actief zijn, zoals in Limburg. De hoeveelheid data neemt natuurlijk toe door meer waarnemingen. Stedelijk en monotoon gebied zijn minder interessant voor vrijwilligers om te bezoeken en te inventariseren. Bestandsnaam: Businesscase Aansluiting Waterschappen op Nationale Databank Rora &Fauna_versie 1.2 Datum opgeslagen: 3maart /21

17 sr 4.4 Baten van NDFF voor waterschappen In deze paragraaf wordt ingegaan op de kwalitatieve en kwantitatieve baten van een aansluiting op de NDFF voor de waterschappen Kwalitatieve aspecten De gegevens in de NDFF worden door het GaN gevalideerd. Daar waar twijfel heerst, worden de waarnemingen bediscussieerd en conclusies getrokken door expertteams. Waterschappers hebben aangegeven veel waarde te hechten aan deze validatie. Wie denkt dat de soortnamen niet wijzigen, heeft het mis. Nu moeten waterschappen of leveranciers allemaal zelf hun wijzigingen doorvoeren, maar bij een aansluiting op de NDFF hoeft dit niet meer zelf gedaan te worden. Daarnaast zijn inventarisatieprotocollen in ontwikkeling bij het GaN. Indien je een vergunning/ontheffing moet aanvragen bij LNV en je kunt verwijzen naar deze protocollen, ontstaat een grotere kans op verlening. De hoeveelheid gegevens neemt toe bij gebruik van de NDFF. Onder andere waarnemingen van vrijwilligers komen hierdoor ter beschikking van de waterschappen. Ook zijn historische gegevens opgenomen in de NDFF-database en zullen actuelere gegevens ter beschikking komen voor de waterschappen. Momenteel wordt nog veel vanuit het voorzorgsbeginsel gehandeld. Concreet betekent dit dat men vaak handelt vanuit het principe dat de zwaarder beschermde juridische soorten aanwezig zijn, zonder dat men deze in het desbetreffende gebied heeft waargenomen. Met een NDFF is duidelijker wat waar leeft en waar niet hetgeen kan leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering. Vanuit de workshop zijn een aantal processen gedefinieerd waarin de gedragscode flora en fauna een rol speelt. Dit zijn Beheer & Onderhoud, Onderzoek en Monitoring, Ruimtelijke ontwikkeling & Inrichting (nieuwe werken) en Planvorming. Hier zijn tijdens de workshop ook de concrete outputproducten bij benoemd. Voor vergunningen geldt dat dit bij bijvoorbeeld nieuwe werken wordt meegenomen en als iemand een vergunning aanvraagt, moeten de flora- en faunagegevens gegevens zijn bijgeleverd (bijv. door de provincie). Aangegeven is dat het groene imago van de waterschappen wordt gestimuleerd door gebruik te maken van de NDFF. Ook imagoschade wordt geminimaliseerd door een goed gebruik van de NDFF bij de waterschappen. Door de kwaliteitsverbetering die met de NDFF behaald wordt, zijn twee overkoepelende pluspunten gedefinieerd: efficiëntiewinst (in minder tijd) en lagere kosten. Tabel 3 geeft een opsomming van het effect van de de NDFF op de bedrijsvoering. Zie bijlage I voor een verdieping van deze tabel. Je zou kunnen zeggen dat de NDFF AID-proof is, dus ook bij controles genoemd in 4.2 hoeft men geen zorgen te maken bij een goed gebruik van de NDFF bij waterschappen. Uit tabel 3 blijkt dat zowel bij het inwinnen, het opslaan en het verwerken van gegevens in tal van eindproducten het gebruik van de NDFF leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering en tot lagere kosten. Een voorbeeld: bij tal van eindproducten kunnen de flora- en faunagegevens op eenvoudige wijze worden gecontroleerd en eventueel toegevoegd. Deze voordelen zijn echter alleen door gebruik van veel aannames nader te kwantificeren en zijn om deze reden in dit onderzoek niet nader uitgewerkt. Bestandsnaam: Businesscase Aansluiting Waterschappen opnationale Databank Rora & Fauna_versie 1.2 Datum opgeslagen: 3 maart /21

18 . # Tabel 3. Kwalitatieve kosten/batenanalyse. Per hoofdproces is weergegeven in welk stadium van flora- en faunagegevens (inwinnen, opslaan en verwerken in eindproducten) een aansluiting op NDFF positief kan uitwerken op efficiëntie en het kostenaspect (zie ook bijlage I). : duidelijk positief effect voor de organisatie; : positief effect voor de organisatie maar met zo zichtbaar; 0: neutraal; -: negatief voor de organisatie; : duidelijk negatief effect waarneembaar voor de organisatie. Proces Beheer & Onderhoud Beheer & Onderhoud Beheer & Onderhoud Onderzoek & Monitoring Onderzoek & Monitoring Onderzoek & Monitoring Ruimtelijke ontwikkeling & Inrichting (nieuwe werken) Ruimtelijke ontwikkeling 81 Inrichting (nieuwe werken) Ruimtelijke ontwikkeling & Inrichting (nieuwe werken) Planvorming Planvorming Planvorming Deelproces/producten Inwinnen gegevens Opslag gegevens Verwerking in producten: (Beheer en-) Onderhoudsplan (bv. bagger- of maaiplan) Bestek Quick scan Maaikalender Natuurkalender Inwinnen gegevens Opslag gegevens Verwerking in producten: KRW-rapportages Rapportage ffwet inventarisaties Regionaliseren soortprotocollen Monitoring doelstellingen Inwinnen gegevens Opslag gegevens Verwerking in producten: Natuurtoets Quick scan Bestek Projectplan Inrichtingsplan Inwinnen gegevens Opslag gegevens Verwerking in producten: Themaplan Gebiedsplan Winstpunt efficiëntie 0 Winstpunt lagere kosten 0 0/ ook hier projectrr atige werkzaamheden, vergelijkbaar met ruimtelijke ontwil <keling en inrichting Kwantitatieve aspecten Bij de kwantitatieve doorrekening is gebruik gemaakt van een uitwerking door twee waterschappen die vanuit de enquête verst uit elkaar lagen en concrete invulling gaven aan de getallen. Bestandsnaam: Datum opgeslagen: Businesscase Aansluiting Waterschappen op Nationale Databank Rora &Fauna_versie maart /21

19 .* De getallen die genoemd zijn in deze paragraaf zijn gebaseerd op inventarisaties op flora en faunawetsoorten exclusief regulier ecologisch/hydrobiologisch onderzoek. Tabel 4.Twee waterschappen die ruim variëren inde aangeleverde waarden zijn naast elkaar gezet voor een helder beeld in kwantitatieve doorrekening. Huidige situatie voor inwinning. Huidige situatie (zonder NDFF) Lage investering Hoge investering organisatie als het gaat om TIJD (arbeidsuren) Hoeveel gaat er om in de organisatie als het gaat om KOSTEN (licenties, inkopen data, inwinnen data door derden, etc.) Informatiebehoefte bepalen, opdracht aan bureau geven, communicatie met bureau, gegevensverwerking, ad-hoc rapportages) Ca. EUR ,- Betreft alleen uitbesteding aan bureau, de eigen database kost geen licentie extra. Afhankelijk van het aantal projecten dat in een jaar uitgevoerd wordt. EUR ,- Betreft extra onderzoek noodzakelijk bij nieuwe werken/planvorming Tabel 5.Twee waterschappen die ruim variëren inde begroting zijn naast elkaar gezet voor een helder beeld in kwantitatieve doorrekening. Inschatting bij een aansluiting opde NDFF. Inschatting na aansluiting op Lage investering Hoge investering de NDFF Besparing in tijd met een NDFF Besparing in kosten. Totaal aan besparing 40 uur ~ EUR 2.000,- Ca. EUR 5.000,- Specifieke inwinning blijft waarschijnlijk toch nog vaak nodig Ca. EUR 7.000,- 450 uur ~ EUR ,- EUR ,- Inschatting is 20% besparing. Ca. EUR ,- Aangegeven wordt door het GaN dat op basis van ramingen en ervaringcijfers gemiddeld 25 % bespaard kan worden op de kosten die gemaakt worden in het kader van flora en fauna inventarisaties. Zonder abonnement kun je ook gebruik maken van het natuurloket. Per km-hok zijn de kosten hiervoor 275 euro. Vaak worden deze kosten indirect gemaakt door uitbesteding van bepaalde eindproducten zoals quick scan en natuurtoets. Daarnaast zijn vaak ook nog andere systemen actief bij een waterschap zoals de eerder genoemde Limnodata en Piscaria, maar ook Dawaco en Ecobase. Een licentie van Dawaco kost bij waterschap Rivierenland jaarlijks euro. Daarnaast gebruikt Rivierenland ook Ecobase met een jaarlijks licentiebedrag van euro. Mocht blijken dat de meerwaarde van deze applicaties teniet wordt gedaan door een aansluiting op de NDFF, kan dit jaarlijks dus meer dan euro schelen enkel aan licentiekosten. Echter is het hiervoor wel noodzakelijk dat o.a. de fyschisch en chemische gegevens vanuit deze systemen in een ander bronsysteem ondergebracht worden. Tevens wordt de meerwaarde van de NDFF ervaren in het onderhouden van de contacten met de bronhouders/vrijwilligers en hun verenigingen/organisaties door het GaN. Een voorbeeld is Friesland dat ongeveer 400 bronhoudende organisaties kent voor de flora en fauna gegevens. Stel dat je een uur per jaar per bronhouder kwijt zou zijn om afspraken mee te maken, dat zou dat op jaarbasis euro per jaar kosten. Bestandsnaam: Businesscase Aansluiting Waterschappen opnationale Databank Rora &Fauna_versie 1.2 Datum opgeslagen: 3 maart /21

20 / / 4.5 Gebruik NDFF Functionaliteit De NDFF is op verschillende manieren te benaderen. Er is onderscheid gemaakt in de invoer van data en uitvoermodules (beschikbaar stellen van de data). Invoer van data kan op verschillende manieren in de NDFF: Per waarneming via het invoerportaal (ook bijv. via Telmee.nl) Via een Excel-bestand met vast formaat (voor meerdere waarnemingen) Via een bestand welke op maat gemaakt moet worden volgens de eisen van het GaN. Er wordt momenteel gewerkt aan de handleiding om te komen tot een buikbestand. Voor de uitvoer van data zijn ook meerdere mogelijkheden: Via het uitvoerportaal van de NDFF Je kunt de gegevens inladen in je eigen GIS-systeem (als export via shape files, of continu via WFS services) PDF-rapport per geselecteerd gebied, onderlaag, etc. Als gebruiker kun je kiezen uit verschillende onderlagen en je kunt middels selectiecriteria enkel de juridisch zwaarder beschermde soorten laten tonen. Tijdens de workshop is door de deelnemers aangegeven dat de functionaliteit voldoende is voor de werkzaamheden. Er zijn twee gebruikers bij de waterschappen geraadpleegd over hun ervaringen met de NDFF. Het cijfer dat zij als gebruiker gaven was bij beide een 7 en beide raden de NDFF aan voor alle waterschappen Aandachtspunten Rondom het gebruik van de NDFF zijn ook functionele en technische aandachtspunten geconstateerd. Performance; vooral de WFS service laat te wensen over Volledigheid database; er zijn partijen die een achterstand hebben met het uploaden van de NDFF. Kleine functionele toevoegingen voor het gebruikersgemak, zoals het zoeken op plaatsnaam Daarnaast zijn twee functionele wijzigingen opgenomen in de releaseplanning van de NDFF (geplande realisatie 2011), namelijk het zoeken via taxonomische structuur en het toevoegen, zichtbaar hebben van nulmetingen (wel gemonitord, maar niets gevonden). 4.6 Kosten GaN/NDFF Transitiekosten naar NDFF Er zijn twee verschillende stappen die gezet moeten worden om de NDFF te gebruiken bij een waterschap: transitie van de techniek en de inbedding van de NDFF in de organisatie. Bestandsnaam: Businesscase Aansluiting Waterschappen opnationale Databank Rora & Fauna_versie 1.2 Datumopgeslagen: 3maart /21

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH Kenmerk: V0051/1988 Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH ONDERGETEKENDEN 1. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Toelichting Waterschappen onderling, dan wel waterschappen en provincies en/of waterschappen,

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Sanne Hooijer Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 6 juli 2017 Agendapunt, Onderwerp 5.2c, Begroting 2018 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Sanne Hooijer Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 6 juli 2017 Agendapunt, Onderwerp.., Begroting 2018 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013 Intern

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Sanne Hooijer Aantal pagina s 7 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Datum voorgelegd 6 juli 2017 Agendapunt, Onderwerp, Actualisatie begroting 2017 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Sanne Hooijer Aantal pagina s 7 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Agendapunt, Onderwerp 5.3, Begroting 2019 Datum voorgelegd 19 april 2018 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Sanne Hooijer Aantal pagina s 7 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Agendapunt, Onderwerp, Begroting 2019 Datum voorgelegd 19 april 2018 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013 Intern

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Sanne Hooijer Aantal pagina s 7 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Agendapunt, Onderwerp, Begroting 2019 Datum voorgelegd 19 april 2018 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013 Intern

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

INGEKfìMFN ne NOV.?0Î5. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier T.a.v. Algemeen bestuur Postbus AG HEERHUGOWAARD

INGEKfìMFN ne NOV.?0Î5. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier T.a.v. Algemeen bestuur Postbus AG HEERHUGOWAARD INGEKfìMFN ne NOV.?0Î5 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 250 1700 AG HEERHUGOWAARD Datum 5 november 2015 Betreft De BGT: is de finish voor u al in zicht? Geacht

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo I Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H I Conform Geparafeerd door: Baeten, P.J.R.

Parafering besluit PFO Woo I Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H I Conform Geparafeerd door: Baeten, P.J.R. agendapunt 4.3 977057 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NATIONALE DATABANK FLORA EN FAUNA Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 10 januari 2012 Aard bespreking Informatief Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

Gelderland Flevoland en Overijssel

Gelderland Flevoland en Overijssel Gelderland Flevoland en Overijssel Rijn en IJssel Rivierenland Groot Salland Reest en Wieden Vallei en Veluwe Provincie Gelderland Provincie Overijssel Twente IJsselland Flevoland Flevoland - Koploper

Nadere informatie

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen Bijlage 2 Bijlage EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen 1. Aanleiding Gegeven de huidige situatie van de overheidsfinanciën en het EMU-tekort van Nederland krijgt het EMU-saldo van de waterschappen

Nadere informatie

Offerte / Gemeente Breda / Versie 2.0

Offerte / Gemeente Breda / Versie 2.0 Gemeente Breda t.a.v. mevrouw J de Bruijn Postbus 90156 4800 RH BREDA Breda, 9 juli 2007 Betreft : Referentie: Offerte ontwerpfase websites GemeenteBreda002 Geachte mevrouw De Bruijn, Met plezier sturen

Nadere informatie

DEFINITIEF VERSLAG 2 E STAKEHOLDERSOVERLEG TOEKOMST NATIONALE DATABASE FLORA & FAUNA (NDFF)

DEFINITIEF VERSLAG 2 E STAKEHOLDERSOVERLEG TOEKOMST NATIONALE DATABASE FLORA & FAUNA (NDFF) DEFINITIEF VERSLAG 2 E STAKEHOLDERSOVERLEG TOEKOMST NATIONALE DATABASE FLORA & FAUNA (NDFF) Datum Locatie : 19 juni 2013, 11.30 tot 13.30 uur : Interprovinciaal Overleg Zurichtoren, Muzenstraat 61 te Den

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

HetWaterschapshuis. HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus AL DELFT. 19 maart 2012 [XXXX]

HetWaterschapshuis. HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus AL DELFT. 19 maart 2012 [XXXX] HetWaterschapshuis HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus 3061 2511 AL DELFT Behandeld door Marianne van der Veen Aantal pagina's 2 Datum 19 maart 2012 Uw kenmerk [XXXX] Onderwerp

Nadere informatie

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5 Verslag Datum verslag Project 1220039-005 Opgemaakt door Eric Huijskes Datum bespreking 16 juni 2015 Aantal pagina's 5 Vergadering Bijeenkomst "Noodmaatregelen bij hoogwater" - 16 juni 2015 Aanwezig Zie

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Wet gemeenschappelijke regelingen. 24 september 2013 WPIWI. 20 augustus 2013 R. Maasdam

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Wet gemeenschappelijke regelingen. 24 september 2013 WPIWI. 20 augustus 2013 R. Maasdam VERGADERDATUM 24 september 2013 WPIWI SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 20 augustus 2013 R. Maasdam ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 11 samenvoeging laboratoria Groot Salland en Regge en

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Baggeren en de natuurwetgeving. Studiedag Baggernet 18 juni 2008

Baggeren en de natuurwetgeving. Studiedag Baggernet 18 juni 2008 Baggeren en de natuurwetgeving Studiedag Baggernet 18 juni 2008 1 Dolf Logemann Adviesgroep Natuur & Archeologie ARCADIS 2 Inhoud van deze presentatie 1. De natuurwetgeving 2. De gedragscode van de Unie

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

Aan de leden van de verenigde vergadering. Rotterdam, 16 mei 2006 V.V.: 28 juni Agendapuntnr: 22. Benchmark Analyse Ondersteunende Functies

Aan de leden van de verenigde vergadering. Rotterdam, 16 mei 2006 V.V.: 28 juni Agendapuntnr: 22. Benchmark Analyse Ondersteunende Functies Aan de leden van de verenigde vergadering Rotterdam, 16 mei 2006 V.V.: 28 juni 2006 Onderwerp: Bijlage: Inleiding Doorlichting: Benchmark Analyse Ondersteunende Functies Rapport Deloitte Agendapuntnr:

Nadere informatie

Benchmark Waterschapsverkiezingen

Benchmark Waterschapsverkiezingen BENCHMARK ONDERZOEK Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Op 18 maart vinden de Waterschapsverkiezingen plaats. Met uitgebreide websites die veel

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

Soortenbescherming. Buitenevenementen

Soortenbescherming. Buitenevenementen Soortenbescherming en Buitenevenementen Bron www.drloket.nl Flora en faunawet en buitenevenementen Bron www.drloket.nl Pagina 1 Buitenevenementen Wilt u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan

Nadere informatie

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging mr. drs. E.P.J. de Boer Rotterdam, Aanleiding en opzet van de review In opdracht van de GR Jeugdhulp Rijnmond is

Nadere informatie

Businesscase. Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine.

Businesscase. Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine. Businesscase Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine. Colofon Datum 14 oktober 2010 Referentie Auteur BusinessCase

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting Aan Van AB AQUON DB AQUON Datum 24 april 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling wordt

Nadere informatie

Samenwerking en bestrijding

Samenwerking en bestrijding Samenwerking en bestrijding Onderzoek naar organisatorische grenzen voor de muskusrattenbestrijding 8 april 2009 2009-0962/AS/jg/md Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 7 Achtergrond en

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013 VERGADERDATUM AFDELING -7-213 Projectbureau STUKDATUM NAAM STELLERS 18-6-213 Bert Olieman Tom van t Zand ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Onderzoek gecombineerd en gespreid aanslag opleggen. PARAAF

Nadere informatie

AB: Ja Opdrachtgever: Harm Küpers. Deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

AB: Ja Opdrachtgever: Harm Küpers. Deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis Onderwerp: Aanpassing gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis Nummer: Bestuursstukken\1363 Agendapunt: 6 DB: Ja 22-4-2013 BPP: Nee Workflow Opsteller: Rudi Boets, 0598-693861 Personeelszaken, Facilitair,

Nadere informatie

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari 2008 leden van het Europees Parlement 10 juni 2004 leden van de gemeenteraden maart 2006 leden van de provinciale staten maart 2007 leden van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status A&O-fonds Waterschappen

Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status  A&O-fonds Waterschappen Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Oktober 2012 Status Definitief A&O-fonds Waterschappen Postbus 11560 2502 AN Den Haag T 070 763 0020 info@aenowaterschappen.nl www.aenowaterschappen.nl

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM

HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 9 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 1 juli 2013 Agendapunt, Onderwerp 5, Begroting 2014 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap waterschap lei en uwe uw WATERSCHAP Adres Telefoon E-Mail Website Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn (055) 527 29 11 info@vallei-veluwe.nl \www.vallei-veluwe.nl Register gemeenschappelijke

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

Resultaten GeoMonitor Water. Geanonimiseerd

Resultaten GeoMonitor Water. Geanonimiseerd Resultaten GeoMonitor Water Geanonimiseerd Versie: 0.4 13-10-2015 1 Inleiding... 3 2 Vergelijking GIS / Geo voorziening... 4 2.1 GIS / Geo personeel... 4 2.2 Gebruik... 6 2.3 Kwaliteit... 8 2.4 Kosten...

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH)

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Aan het Algemeen Bestuur Datum: 26-06-2013 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Voorstel in te stemmen met een tweetal wijzigingen in de tekst van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

iei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap Adres

iei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap Adres waterschap iei en uwe uw WATERSCHAP Adres Telefoon E-Mail Website Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn (055) 527 29 11 info@vallei-veluwe.nl www.vallei-veluwe.nl Register gemeenschappelijke

Nadere informatie

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar.

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar. Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017 schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 23 februari 2016 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017./. Hierbij treft

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH)

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9 Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

Perspectief op de Toekomst van de NDFF. Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013

Perspectief op de Toekomst van de NDFF. Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013 Perspectief op de Toekomst van de NDFF Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013 Taskforce Toekomst NDFF Deelnemers: IPO, EZ, UvW, PGO s en NM (later VNG en RWS) Opdracht: maak een voorstel voor de positionering

Nadere informatie

KRW en Gedragscode: Houvast of last? Janneke van Goethem Platform beek- en rivierherstel17 april 2014

KRW en Gedragscode: Houvast of last? Janneke van Goethem Platform beek- en rivierherstel17 april 2014 en Gedragscode: Houvast of last? Janneke van Goethem Platform beek- en rivierherstel17 april 2014 Resultaatgericht /gedragscode Doelgericht Werkwijze gericht Resultaatgericht d.m.v. maatlatten Abundantie

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT.

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT. Memo Aan De leden van de commissie Bestuur en Middelen Van J.W. van Dongen Doorkiesnummer Datum 4 juli 2014 Afschriften aan Betreft Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

In aansluiting op de eerder gezonden planning. Wil ik je vragen bijgaande memo ter informatie mee te willen nemen naar de komende collegevergadering.

In aansluiting op de eerder gezonden planning. Wil ik je vragen bijgaande memo ter informatie mee te willen nemen naar de komende collegevergadering. Van: Heijloo, R. Verzonden: donderdag 24 februari 2011 9:35 Aan: Wijngaart, P. van den Paul CC: Bom - Lemstra, A.W.; Swart, I. (Ingrid) Onderwerp: FW: bijeenkomst VZHW 28 februari 2011 Urgentie: Hoog Beste

Nadere informatie

Datum 6 september 2011 Thema - Opgemaakt door Bestuur en Communicatie Docbasenummer 229400 Onderwerp Voorstel evaluatie elektronisch

Datum 6 september 2011 Thema - Opgemaakt door Bestuur en Communicatie Docbasenummer 229400 Onderwerp Voorstel evaluatie elektronisch Voorstel Aan algemeen bestuur 29 september 2011 Portefeuillehouder G.J. van den Brandhof Datum 6 september 2011 Thema - Opgemaakt door Bestuur en Communicatie Docbasenummer 229400 Onderwerp Voorstel evaluatie

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

24 Piping bij kunstwerken. DEEL A: Informatie verkregen van de indiener. Dit deel is een feitelijke weergave van de verkregen informatie.

24 Piping bij kunstwerken. DEEL A: Informatie verkregen van de indiener. Dit deel is een feitelijke weergave van de verkregen informatie. 24 Piping bij kunstwerken DEEL A: Informatie verkregen van de indiener Dit deel is een feitelijke weergave van de verkregen informatie. Hier geeft de werkgroep in eerste instantie kort weer welke informatie

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

Distributie. Centrale. Laag

Distributie. Centrale. Laag Distributie Centrale Laag Wat levert de CDL: Geografische data van het watersysteem, waterkeringen, kabels/leidingen en administratieve grenzen Eén landsdekkend beeld van alle waterschappen gezamenlijk

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 24 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Inventarisatie thema s en

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Projectmanagement 2.0

Projectmanagement 2.0 Projectmanagement 2.0 Inleiding In ieder bedrijf waar in projecten wordt gewerkt liggen scopechanges op de loer. Zo ook bij het CrossOverteam Projectmanagement 2.0. De eerste dag van het project is gelijk

Nadere informatie

Evaluatie EvenementAssistent

Evaluatie EvenementAssistent Evaluatie EvenementAssistent Praktijktest oktober 2011 tot en met december 2011 1 pilot EvenementAssistent De EvenementAssistent is tijdens een pilot getest door zowel organisatoren als vergunningverleners

Nadere informatie

3 Management van ICT-kosten en baten

3 Management van ICT-kosten en baten 3 Management van ICT-kosten en baten Stand van zaken in de woningcorporatiesector Patrick van Eekeren en Menno Nijland Het bepalen van de hoogte van de ICT-kosten (en baten), bijvoorbeeld door gebruik

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen)

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen) ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 8 april 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 150414/303 Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Het sturend niveau: onderlinge afstemming en jaarplannen Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het sturend niveau: onderlinge afstemming en jaarplannen Een whitepaper van The Lifecycle Company Het sturend niveau: onderlinge afstemming en jaarplannen Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper lichten we de sturende processen uit het BiSL-model nader toe en laten we zien hoe jaarplannen

Nadere informatie

Projectvoorstel Pilot Basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT)

Projectvoorstel Pilot Basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT) Projectvoorstel Pilot Basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT) Aan : Kring van Twentse secretarissen Programma : SSNT Basisregistraties Topografie i.s.m. SSNT/ I & A Opdrachtgevers : G.J. Eikenaar

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Ontwerpbegroting

Memo. Inleiding. Ontwerpbegroting Memo Aan: Colleges B&W en GS Fryslân Van: Bestuur Mobiliteitsbureau Noordoost Versie: 24 maart 2017 Onderwerp: Ontwerpbegroting vervoersysteem 2017-2018 Inleiding Deze memo geeft een toelichting op de

Nadere informatie

Samenvatting ontwikkeling monitor sociaal domein Cranendonck

Samenvatting ontwikkeling monitor sociaal domein Cranendonck Samenvatting ontwikkeling monitor sociaal domein Cranendonck 2016-2017 Inhoud Voorwoord... 3 Doelstellingen monitor sociaal domein... 3 Meetbare doelstellingen... 4 Rol van raad en college... 4 Visie,

Nadere informatie

Aan de slag met de omgevingswet Samenwerkingsfunctionaliteit Business case. Ko Mies (VNG) en Pascale Knibbeler (DSO)

Aan de slag met de omgevingswet Samenwerkingsfunctionaliteit Business case. Ko Mies (VNG) en Pascale Knibbeler (DSO) Aan de slag met de omgevingswet Samenwerkingsfunctionaliteit Business case Ko Mies (VNG) en Pascale Knibbeler (DSO) Agenda Waarom ook alweer de Omgevingswet Samenwerken binnen het DSO Stappen business

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Veldbiologische Werken J.C. Knotters Kastanjeberg KA ROOSENDAAL. Datum 16 december 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Veldbiologische Werken J.C. Knotters Kastanjeberg KA ROOSENDAAL. Datum 16 december 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Veldbiologische Werken J.C. Knotters Kastanjeberg 12 4708 KA ROOSENDAAL Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 19 september 2011 auteur A.W.M. Verhage telefoon e-mail afdeling IV behandelend bestuurder R.L. Boer onderwerp Transitie HWH en Tax-i agendapunt registratienummer VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract Hoogheemraadschap van Kenmerk VV : 1067318 Beleidsveld : Gezuiverd afvalwater Vergaderdatum Agendapunt 23 mei 2013 B.06 De Verenigde Vergadering van,

Nadere informatie

Wat is het doel van een convenant?

Wat is het doel van een convenant? Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat is het doel van een convenant? Een convenant is een overeenkomst

Nadere informatie