Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst"

Transcriptie

1 Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

2 Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een onderzoek verricht naar het financiële business plan van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (hierna NBD) in oprichting. Het doel van het onderzoek is het transparant maken van de financiële consequenties van de oprichting van de NBD, het inzichtelijk maken van de financiële omvang van de organisatie van de NBD en het uitwerken van de financiële consequenties van de oprichting van de NBD voor de wegbeheerders. Vergelijk apparaatskosten bewegwijzering Om een uitspraak te kunnen doen over de financiële omvang, de financiële consequenties en de budgetneutraliteit voor de wegbeheerders van de oprichting van de NBD is een financiële benadering gemaakt van de apparaatskosten in de huidige situatie met ANWB IBN SBN en Tebodin en deze vergeleken met een benadering van de apparaatskosten van de toekomstige NBD. Huidige situatie Voor wat betreft de apparaatskosten in de huidige situatie is uitgegaan van de samengevoegde begroting 2013 van ANWB IBN SBN en de formatie van elf fte van Tebodin. De medewerkers van de ANWB SBN IBN gaan fysiek over naar de NBD. De medewerkers gaan op gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden (netto) over naar de NBD (inclusief 38 uur werkweek). De salarissen zijn voor de berekening van de personeelslasten van de NBD omgezet naar de schalen van de rijksoverheid. Voor de benadering van het kostenniveau van de formatie van Tebodin is uitgegaan van elf fte die op basis van een gewogen verdeling worden doorgerekend aan de hand van de overheidstarieven voor In verband met concurrentiegevoeligheid van de cijfers heeft Tebodin geen inzicht gegeven in de gehanteerde uurtarieven, de overhead en de ICT kosten. Er gaan geen medewerkers fysiek over van Tebodin naar de NBD. Tenslotte moet in ogenschouw worden genomen dat het verdienmodel en de diensten van de NBD afwijken van de huidige situatie met de ANWB SBN - IBN en Tebodin. Toekomstige situatie De NBD wordt als baten lastendienst gepositioneerd binnen RWS en heeft geen winstoogmerk. De NBD voert zowel wettelijke als niet wettelijke taken uit waarbij het van belang is een zuivere administratieve scheiding en kostentoerekening te maken om kruissubsidiëring en btw discussies te voorkomen. Op basis van het door de stuurgroep vastgestelde procesmodel voor de wettelijke en niet wettelijke taken van de NBD zijn medewerkers op functieniveau toegewezen aan processen en taken. Hierbij is uitgegaan van de zittende formatie bij ANWB IBN SBN en Tebodin. De financiële omvang van de NBD is berekend op basis van de overheidstarieven De overheidstarieven zijn vastgesteld door het ministerie van Financiën, hebben zich in de praktijk bewezen en zijn voor de NBD in de going concern situatie haalbaar. Voor personeel, huisvesting, (kantoor) automatisering en overhead is conform de overheidstarieven 2013 gerekend met een bedrag van per fte. Aanvullend hierop zijn nog kosten in rekening gebracht voor specifieke ICT toepassingen (onder andere database en projectadministratie) en overige reiskosten. Hierbij wordt opgemerkt dat dus niet met de daadwerkelijke kosten van de NBD wordt gerekend en dat de overheidstarieven 2013 geen verkooptarieven van de NBD zijn. Daarnaast is er sprake van een doorrekening van de going concern situatie van de NBD. Going concern wil zeggen dat alleen de exploitatiekosten van een volledig operationele NBD zijn meegenomen. De transitiekosten vallen hier expliciet buiten en moeten op een andere wijze worden berekend en gefinancierd.

3 Pagina 2 Onderstaand een vergelijk op het niveau van de totale apparaatskosten voor enig jaar (basis prijspeil 2013). Kostensoort Totaal huidige situatie Totaal NBD Verschil Personeel ICT kantoorautomatisering Huisvesting Overige overhead Specifieke ICT applicaties Overige kosten Totaal Op basis van bovenstaand vergelijk en de gedane aannames kan worden gesteld dat de geraamde totale going concern apparaatskosten van de NBD in enig jaar lager zullen liggen dan de totale geraamde apparaatskosten in de huidige situatie met ANWB SBN - IBN en Tebodin. In dit vergelijk is geen rekening gehouden met eventuele synergievoordelen als gevolg van het samenvoegen van de verschillende organisaties en zijn de transitiekosten buiten beschouwing gelaten. De verwachting is dat het realiseren van synergievoordelen op termijn aannemelijk is en zal leiden tot lagere kosten voor de wegbeheerders. De personeelskosten in de huidige situatie liggen op een hoger niveau dan in de toekomstige NBD situatie. Het verschil kan grotendeels worden verklaard door dat in de huidige situatie (begroting 2013) nog twee directeuren zijn opgenomen en ANWB SBN IBN WW premie betalen. Bij de specifieke ICT applicaties liggen de door de DID geraamde kosten in de toekomstige situatie op een hoger niveau vanwege de investeringen in de vernieuwing van de informatiesystemen en de aansluiting op de RWS infrastructuur. Verdienmodel NBD De NBD moet kostendekkend opereren en als dienst binnen de kaders van de rechtmatigheid en het vigerende beleid maximaal doelmatig zijn. In het verdienmodel van de NBD wordt onderscheid gemaakt tussen vaste wettelijke taken, variabele wettelijke taken en niet wettelijke taken. Dit onderscheid wordt gemaakt omdat de verschillende taken een eigen (kosten)dynamiek kennen en de bekostiging van de NBD hier op een transparante en faire wijze moet aansluiten. Onderstaand een nadere toelichting: Wettelijke taak met vast karakter (verdienmodel = abonnement): de wettelijke taken met een vast karakter hebben betrekking op het beheer van de database en een deel van het regulier overleg met de wegbeheerders. Vanwege het vaste karakter van deze taak worden de uitvoeringskosten gefactureerd aan de wegbeheerders op basis van een abonnement met als grondslag het aantal objecten. Een één op één vergelijk met de SBN situatie gaat niet helemaal op omdat er ook aanvullende werkzaamheden zoals het coördinatie overleg met de wegbeheerders op regionaal niveau (boven de projecten), overleg/inbreng in het kader van de richtlijn en het bijhouden van marktkennis zijn toegevoegd aan de vaste wettelijke taak van de NBD.

4 Pagina 3 Wettelijke taak met variabel karakter (verdienmodel = uren x voorcalculatorisch uurtarief per functie): de wettelijke taken met een variabel karakter hebben betrekking op planvorming en de overige coördinatie en kennen een meer variabel karakter. De kosten van de variabele wettelijke taken worden in rekening gebracht bij de wegbeheerders op basis van een vast voorcalculatorisch uurtarief per functie maal de inzet van de medewerker van de NBD in uren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de functies accountantmanager, projectcoördinator en ontwerper. Er wordt gerekend met een werkweek van 38 uur (1.450 uur declarabel op jaarbasis). De kosten voor de wegbeheerder kunnen vooraf (vaste prijs) of achteraf (nacalculatie) bepaald. De keuze voor één van beide methoden ligt bij de wegbeheerder. Niet wettelijke taak (verdienmodel = uren x voorcalculatorisch uurtarief per functie + opslag op inkoop materiaal en plaatsing voor inkoop): de kosten die betrekking hebben op de aanbesteding, inkoop en levering moeten worden gedekt uit de opslag op inkoop en materiaal (inclusief een risico opslag van 3%). De overige kosten moeten worden gedekt vanuit de declarabele uren op functies projectcoördinator realisatie, schade en technisch specialisten. Er wordt gerekend met een werkweek van 38 uur (1.450 uur declarabel op jaarbasis). Vergelijk tarieven Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de huidige tarieven en opslagen die ANWB SBN IBN en Tebodin hanteren (exclusief btw). Partij Tarieven (exclusief btw) SBN - IBN Abonnement op database: 22 exclusief btw per object. Uurtarieven op functieniveau: account manager en projectcoördinator 121 exclusief btw en ontwerper 95 exclusief btw. Opslag inkoopvolume IBN: 12% exclusief btw. ANWB Uurtarieven op functieniveau: account manager en projectcoördinator 140 exclusief btw en ontwerper 95 exclusief btw. Bij de ANWB is het beheer van de database opgenomen in de uurtarieven. Opslag inkoopvolume ANWB: 12% exclusief btw Tebodin Tarieven mantelovereenkomst met RWS op basis van werkzaamheden die gekoppeld zijn aan de objecten. Deze tarieven geven de productiekosten weer en kunnen daarmee niet één op één worden vergeleken met de bovengenoemde uurtarieven of opslagen. De doorrekening van de geraamde apparaatskosten van de NBD op prijspeil 2013 resulteert in de onderstaande tarieven en opslag (exclusief btw). Typering taak Wettelijke taak vast karakter Wettelijke taak variabel karakter Tarieven en opslagen (exclusief btw) Tarief: 24,82 per object (geen btw van toepassing) Uurtarief: Accountantmanager 110,52 (geen btw van toepassing) Projectcoördinator 98,98 (geen btw van toepassing) Ontwerper 72,26 (geen btw van toepassing)

5 Pagina 4 Typering taak Niet wettelijke taak variabel karakter Tarieven en opslagen (exclusief btw) Uurtarief: Projectcoördinator realisatie 83,31 (exclusief btw) Schade specialist 119,02 (exclusief btw) Technisch specialist 94,81 (exclusief btw) Opslag inkoop materialen en plaatsing: 6,7% op het inkoopvolume (inclusief 3% risico opslag, exclusief btw). In de volgende tabel worden de apparaatskosten van de NBD in de going concern situatie afgezet tegen de dekking van deze apparaatskosten op basis van een abonnementstarief per object voor de vaste wettelijke taken, uurtarieven voor de variabele wettelijke en niet wettelijke taken en een opslag percentage (inclusief risico opslag op inkoop) voor de inkoop. Wettelijk vast Wettelijk Totaal wettelijk Niet-wettelijk Totaal NBD variabel Direct personeel 16,43 25,79 42,22 12,82 55,04 Indirect personeel 2,87 4,51 7,38 2,24 9,62 Totaal personeel 19,30 30,30 49,60 15,06 64,66 Personeelskosten Organisatiekosten Totale kosten Dekking Aantal Tarief Dekking Objecten , Dekking vast wettelijke taak Functie Uren Tarief Dekking Accountmanager , Projectcoördinator , Ontwerper , Dekking variabel wettelijke taak Percentage Inkoopvolume Dekking Inkoopopslag 6,7% Functie Uren Tarief Projectcoördinator Realisatie , Schade , Technisch specialisten , Dekking niet-wettelijke taak Dekking totale NBD Totale kosten NBD Toevoeging eigen vermogen o.b.v. risico opslag inkoop Toelichting bovenstaande tabel: De dekking vanuit de vaste wettelijke taken wordt gerealiseerd door een tarief per object in rekening te brengen. De dekking vanuit de variabele wettelijke taken wordt gerealiseerd door een uurtarief in rekening te brengen. De dekking vanuit de niet wettelijke taken wordt gerealiseerd door een opslag op de inkoop van materialen en plaatsing en een uurtarief voor specifieke werkzaamheden. Hierbij wordt uitgegaan van een marktaandeel van 80% voor de NBD (totaal geraamd gemiddeld inkoopvolume 14,5 miljoen).

6 Pagina 5 Bij de opslag op de inkoop is een marktconforme risicopremie opgenomen van 3% op het inkoopvolume voor het afdekken van risico s die samenhangen met het uitvoeren van de niet wettelijke taken. NBD moet kostendekkend opereren, het surplus wordt in afstemming met de stuurgroep toegevoegd aan het eigen vermogen van de NBD (maximaal 5%), geïnvesteerd in de dienstverlening van de NBD of teruggegeven aan de wegbeheerders in de vorm van lagere tarieven. Alle bedragen zijn exclusief btw. Bij het vergelijk van de huidige situatie met de toekomstige NBD situatie speelt de btw een belangrijke rol. Op de leveringen in de huidige situatie vanuit ANWB SBN IBN en Tebodin aan de wegbeheerders wordt btw in rekening gebracht. In de toekomstige situatie zal voor het wettelijk deel geen btw in rekening worden gebracht aan de wegbeheerders. Bij de niet wettelijke taken van de NBD zal btw in rekening worden gebracht, behalve bij RWS omdat hier sprake is van een interne levering. Gemeenten, regionale instanties en provincies kunnen momenteel de btw volledig verrekenen met het btw compensatiefonds. Het kabinet op 21 januari 2013 heeft besloten af te zien van het afschaffen van het btw compensatiefonds waarmee de verrekening van de btw wordt gecontinueerd. Consequenties wegbeheerders De volgende tabel bevat een fictieve doorrekening van de consequenties van de overgang van de huidige situatie naar de going concern situatie van de NBD voor de gemeenten, de provincies en de waterschappen die momenteel bij ANWB SBN IBN zijn aangesloten (alle bedragen exclusief btw). Vast Variabel Niet-wettelijk Kosten wegbeheerder Wegbeheerder Objecten Uren Inkoopvolume Uren SBN/IBN ANWB NBD Kleine gemeente / waterschap zonder projecten Kleine gemeente / waterschap Midden gemeente / waterschap Grote gemeente / waterschap Provincie (excl ZH / Overijssel) Wettelijk Niet-wettelijk Wegbeheerder SBN/IBN ANWB NBD SBN/IBN ANWB NBD Kleine gemeente / waterschap zonder projecten Kleine gemeente / waterschap Midden gemeente / waterschap Grote gemeente / waterschap Provincie (excl ZH / Overijssel) Op basis van bovenstaande fictieve doorrekening kan worden gesteld dat: Niet wettelijk deel: het opslag percentage en de uurtarieven van de NBD zijn in alle gevallen lager dan in de huidige situatie. Wettelijk deel variabel: de uurtarieven van de NBD zijn in alle gevallen lager dan in de huidige situatie. Wettelijk deel vast: de wegbeheerders die momenteel bij de ANWB zitten betalen geen abonnementstarief voor het beheer van de objecten in de database. Het beheer van de database zit bij de ANWB ingesloten in de uurtarieven van de wettelijke taken. Wegbeheerders zonder projecten maken in deze situatie geen kosten en zullen in de toekomstige NBD situatie jaarlijks een factuur ontvangen voor de vaste wettelijke taken. De afgelopen drie jaar hebben slechts acht gemeenten van de 300 gemeenten met meer dan 30 objecten geen projecten op het gebied van bewegwijzering gedaan. Het abonnementstarief van SBN kan niet één op één worden vergeleken met het abonnementstarief van de NBD omdat in het tarief van de NBD activiteiten met betrekking tot coördinatie en regionaal en algemeen overleg zijn ingesloten. Een vergelijk als bovenstaand kan niet worden gemaakt voor de wegbeheerders die zijn aangesloten bij Tebodin. RWS en de provincies Zuid Holland en Overijssel hebben in 2008 een raamovereenkomst met Tebodin afgesloten voor de bewegwijzering.

7 Pagina 6 In de raamovereenkomst zijn prijs- en tariefafspraken gemaakt met betrekking tot specifieke werkzaamheden binnen de verschillende modules en percelen. Deze prijs- en tariefafspraken omvatten de productiekosten van objecten per M2 en de kosten van Tebodin. Doordat Tebodin geen inzicht heeft gegeven in de gehanteerde uurtarieven, het aantal gerealiseerde uren per wegbeheerder en de toerekening van de overhead (huisvesting, ICT en overige overhead) is het niet mogelijk een gedegen vergelijk te maken op het niveau van de apparaatskosten. Afsluitend Zoals eerder gesteld zullen de totale geraamde apparaatskosten van de NBD in de going situatie, gegeven de gedane aannames, op een lager niveau liggen dan de geraamde apparaatskosten in de huidige situatie. Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele synergievoordelen als gevolg van het samenvoegen van de verschillende organisaties en zijn de transitiekosten buiten beschouwing gelaten. De verwachting is dat het realiseren van synergievoordelen op termijn aannemelijk is en zal leiden tot lagere kosten voor de wegbeheerders. De formatie vanuit Tebodin wordt in de vorm van een flexibele schil opgenomen in de bedrijfsvoering van de NBD. Hiermee wordt de NBD in de gelegenheid gesteld om de bedrijfsvoering nauwgezet te laten aansluiten op de vraag vanuit de wegbeheerders (variabel wettelijk deel en niet wettelijk deel). Voor de wegbeheerders die zijn aangesloten bij ANWB SBN IBN kan worden gesteld dat de uurtarieven en opslagen voor het variabel wettelijk en het niet wettelijk deel van de NBD lager zijn dan in de huidige situatie. De wegbeheerders die aangesloten zijn bij de ANWB en geen projecten doen, zullen worden geconfronteerd met een jaarlijkse factuur voor de vaste wettelijke taken van de NBD. Voor de wegbeheerders die zijn aangesloten bij Tebodin kan geen vergelijk worden gemaakt.

ECFD/U Lbr. 14/053. Met deze ledenbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom de bewegwijzering in ons land.

ECFD/U Lbr. 14/053. Met deze ledenbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom de bewegwijzering in ons land. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bewegwijzering uw kenmerk ons kenmerk ECFD/U201401197 Lbr. 14/053 bijlage(n) 2 datum 8 juli 2014 Samenvatting

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 11

DB-vergadering Agendapunt 11 DB-vergadering 13-03-2012 Agendapunt 11 Onderwerp Nota Uurtarieven 2012 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing Waterbeheersplan Niet van toepassing

Nadere informatie

ECFD/U201401197 Lbr. 14/053. Met deze ledenbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom de bewegwijzering in ons land.

ECFD/U201401197 Lbr. 14/053. Met deze ledenbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom de bewegwijzering in ons land. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bewegwijzering uw kenmerk ons kenmerk ECFD/U201401197 Lbr. 14/053 bijlage(n) 2 datum 8 juli 2014 Samenvatting

Nadere informatie

Antwoord Gemeente Haarlem donderdag 10 juli 2014 14:58 registratie FW: Lbr. 14/053 - Bewegwijzering, 8 juli 2014

Antwoord Gemeente Haarlem donderdag 10 juli 2014 14:58 registratie FW: Lbr. 14/053 - Bewegwijzering, 8 juli 2014 C Andre^A/ei ers-mei ei^ Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Antwoord Gemeente Haarlem donderdag 10 juli 2014 14:58 registratie FW: Lbr. 14/053 - Bewegwijzering, 8 juli 2014 bs Van: VNG LEDEN mailto:vnqleden(avng.nl1

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Notitie K o s t e n v e r d e l i n g B & W

Notitie K o s t e n v e r d e l i n g B & W Notitie K o s t e n v e r d e l i n g B & W 3-9 - 2 0 1 3 Inleiding In het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de huidige verdeling van de kosten niet meer voldoet. De huidige verdeling is niet meer

Nadere informatie

Bijlage B Herziening en uitwerking bij derden in rekening te brengen uurtarieven 2008

Bijlage B Herziening en uitwerking bij derden in rekening te brengen uurtarieven 2008 Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl Bank 63.67.57.269 Bijlage B Herziening

Nadere informatie

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming Rm mziz/wlimburg -o Begrotingswijziging Programmabegroting 2017 Meerjarenraming 2018-2021 RUD Zuid-Limburg R < mzh/v/limburg Inhoud A. inleiding 3 B. Beheer van de RUD Zuid-Limburg 3 C. Financieel 3 C.1

Nadere informatie

Nieuwe voorschriften kostenonderbouwing

Nieuwe voorschriften kostenonderbouwing Nieuwe voorschriften kostenonderbouwing 1. Achtergrond en inhoud gewijzigde begrotingsregels 2. Nut en noodzaak transparantie 3. Bespreking model Begrotingsregels BBV: Besluit begroting en verantwoording

Nadere informatie

Handleiding Overheidstarieven 2016

Handleiding Overheidstarieven 2016 Handleiding Overheidstarieven 2016 Colofon Titel Handleiding Overheidstarieven 2016 Auteurs Luuk Leussink René Kragten September 2015 Inlichtingen Directie Begrotingszaken Luuk Leussink 070-3427415 l.leussink@minfin.nl

Nadere informatie

Het abonnementensysteem bij Bureau Mr. De Bruin in de praktijk

Het abonnementensysteem bij Bureau Mr. De Bruin in de praktijk Het abonnementensysteem bij Bureau Mr. De Bruin in de praktijk Bureau Mr. De Bruin Holleweg 19 3958 EA Amerongen T 0343 453 753 E info@bureaudebruin.nl W www.bureaudebruin.nl Versie 2010-04, 15 december

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Benchmark Kantoorcijfers 2012

Benchmark Kantoorcijfers 2012 Benchmark Kantoorcijfers 1 Inleiding Met deze benchmark, waaraan in 11 66 en in 1 kantoren deelnamen, wordt inmiddels voor de tweede keer een representatief inzicht gegeven in de branchecijfers van administratie-

Nadere informatie

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 31 mei 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept begroting ODBN 2017 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden

Nadere informatie

ZUIDELIJKE REKENKAMER

ZUIDELIJKE REKENKAMER ZUIDELIJKE REKENKAMER svmer m Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant p/a Griffie Postbus 90.151 5200 MC s-hertogenbosch Datum Referentienummer Onderwerp Bijlage 12 april 2018 D18.0033/AS/PvG Financiële

Nadere informatie

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt.

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt. Samenvatting onderzoek uniformering bedrijfseconomische uitgangspunten Doel onderzoek Het doel van het doelmatigheidsonderzoek was te komen tot voorstellen om de wijzen van berekening van de integrale

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting op de raamovereenkomst samenwerking BOCE

Artikelsgewijze toelichting op de raamovereenkomst samenwerking BOCE Artikelsgewijze toelichting op de raamovereenkomst samenwerking BOCE Algemeen De samenwerking tussen de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger- Odoorn is gebaseerd op een overkoepelende Raamovereenkomst

Nadere informatie

Handleiding Overheidstarieven 2015

Handleiding Overheidstarieven 2015 Handleiding Overheidstarieven 2015 Colofon Titel Handleiding Overheidstarieven 2015 Auteurs drs. ing. J.A. Sassen RA drs. C.J.J.M. Stoop oktober 2014 Inlichtingen Directie Begrotingszaken Jeroen Sassen

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002 Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): Doel van de benchmark WOZ-kosten De afgelopen jaren heeft de Waarderingskamer

Nadere informatie

Regionale Uitvoering Bbz. Kostprijs producten

Regionale Uitvoering Bbz. Kostprijs producten Regionale Uitvoering Bbz Kostprijs producten Inhoudsopgave 1 Producten als basis voor aansturing van een Bbzsamenwerkingsverband 2 2 Producten begroten: hoe bereken je de kostprijs? 3 2.1 Directe kosten

Nadere informatie

Onderwerp Begroting FUMO 2017

Onderwerp Begroting FUMO 2017 Onderwerp Begroting FUMO 2017 Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 12 april 2016 Opsteller mevrouw M.N. de Vries Registratie GF16.20039 Agendapunt 7 Voorstel 1. De zienswijze zoals verwoord

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel. juni 2006, versie 2

Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel. juni 2006, versie 2 Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel juni 2006, versie 2 Colofon Auteur(s) Drs J.M. van Os Deloitte Consultancy B.V. www.deloitte.nl Vormgeving Besides Purple Druk Quantes 06-565A

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Voor bedrijven t/m 15 medewerkers Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering

Voor bedrijven t/m 15 medewerkers Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering TARIEF CALCULATOR en BEWAKER (TCB) Voor bedrijven t/m 15 werknemers PKM Adviseurs voor de metaal & technische sector Einsteinbaan 1 3439 NJ Nieuwegein 030 60523336 TARIEF CALCULATOR en BEWAKER (TCB) Voor

Nadere informatie

Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering

Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering TARIEF CALCULATOR en BEWAKER (TCB) Voor bedrijven t/m 15 werknemers PKM Adviseurs voor de metaal & technische sector Einsteinbaan 1 3439 NJ Nieuwegein 030 60523336 Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

Raadsvoorstel *BR *

Raadsvoorstel *BR * Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 18 december 2014 Albert Abee Datum Commissie Commissie Algemeen Bestuur 3-12-2014 Registratienummer BR1400350 Preventief toezicht van toepassing Nee N.a.v. B&W-voorstel

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 FPC Algemeen Fout! Ongeldige bestandsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2015.05769 Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 Agendapuntnr. 11 AB-vergadering

Nadere informatie

Memo advies uitgangspunten kostprijs berekeningen. Voor de WMO & Jeugdzorg Regio Midden Holland

Memo advies uitgangspunten kostprijs berekeningen. Voor de WMO & Jeugdzorg Regio Midden Holland Memo advies uitgangspunten kostprijs berekeningen Voor de WMO & Jeugdzorg Regio Midden Holland Memo advies uitgangspunten opslagen. d.d. 28 augustus 2017 Disclaimer Definitieve beschrijvingen, randvoorwaarden

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00396492. inrichting taken Nationale Bewegwijzeringsdienst

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00396492. inrichting taken Nationale Bewegwijzeringsdienst Zaaknummer: 00396492 Onderwerp: inrichting taken Nationale Bewegwijzeringsdienst Collegevoorstel Inleiding In het verleden voerde de ANWB in heel veel gemeenten op basis van een overeenkomst de planvorming

Nadere informatie

Belastinguitgave 2006

Belastinguitgave 2006 Belastinguitgave 2006 Gemeentelijke belastingen Inhoud Stijgingen per gemeente Ontwikkelingen opbrengsten Overzicht tarieven Belastingdruk Reservepositie Personeelsbezetting Voor u ligt de Belastinguitgave

Nadere informatie

Ons voorstel is om de legestarieven dusdanig te verhogen dat extra inkomsten kunnen worden gegenereerd voor een bedrag van ,-.

Ons voorstel is om de legestarieven dusdanig te verhogen dat extra inkomsten kunnen worden gegenereerd voor een bedrag van ,-. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 16 december 2013 Agenda nr: 8 Onderwerp: Aanpassingen legesverordening. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Het tot stand brengen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Beleidsregel uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen provincie Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Beleidsregel uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen provincie Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 6977 27 december 2016 Beleidsregel uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen provincie Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

Kostenstructuur Kostenstructuur

Kostenstructuur Kostenstructuur Kostenstructuur Kostenstructuur De kostenstructuur is opgedeeld in een drietal hoofdgroepen (Intake & Planning, Uitvoering en Overhead) waaronder een aantal activiteiten zijn gedefinieerd. De kosten worden

Nadere informatie

Memo: Wob-verzoek inhuur

Memo: Wob-verzoek inhuur Memo: Wob-verzoek inhuur Aan: Leden Algemeen Bestuur VRU Van: Algemeen directeur Datum: 13 juli 2017 Onderwerp: Wob-verzoek inhuur Bijlagen: A. Overzicht inhuuropdrachten groter dan 100.000 B. Normen WNT

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Businesscase Floriade Werkbedrijf

Businesscase Floriade Werkbedrijf Businesscase Floriade Werkbedrijf UWV, Randstad en de gemeente Almere gaan een samenwerking aan om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met behulp van de Floriade 2022, duurzaam aan het werk te helpen.

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor Leidse Regio Context Het Bedrijfsplan Leidse Regio (hierna ) bevat berekeningen van de benodigde middelen voor het. Deze worden uitgewerkt in een begroting

Nadere informatie

Bijlage A Richtlijnen voor het opzetten van de begroting

Bijlage A Richtlijnen voor het opzetten van de begroting Bijlage A Richtlijnen voor het opzetten van de begroting Bijlage A, behorende bij het Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 13 november 2007, inhoudende afspraken betreffende het

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking

Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking Concept = is nog in bewerking Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van

Nadere informatie

Inkoopprijs 100% + marge 10% = verkoopprijs 110% Stel de inkoopprijs bedraagt 800 en de winstmarge 10% van de

Inkoopprijs 100% + marge 10% = verkoopprijs 110% Stel de inkoopprijs bedraagt 800 en de winstmarge 10% van de Marge berekeningen Inkoopprijs + marge = verkoopprijs Een voorbeeld marge van de inkoopprijs Inkoopprijs 100% + marge 10% = verkoopprijs 110% marge van de verkoopprijs Inkoopprijs 90% + marge 10% = verkoopprijs

Nadere informatie

Begroting 2004 (Beheers- en apparaatskosten) Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (Werk en Inkomen)

Begroting 2004 (Beheers- en apparaatskosten) Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (Werk en Inkomen) Begroting 2004 (Beheers- en apparaatskosten) Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (Werk en Inkomen) - 0 - Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 Risicoparagraaf 4 Begroting 2004 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Memo. Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen. Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten

Memo. Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen. Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Memo Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Telefoonnummer Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Bij besluit van

Nadere informatie

Handleiding Overheidstarieven 2014

Handleiding Overheidstarieven 2014 Handleiding Overheidstarieven 2014 Colofon Titel Handleiding Overheidstarieven 2014 Auteurs drs. ing. J.A. Sassen RA drs. C.J.J.M. Stoop oktober 2013 Inlichtingen Directie Begrotingszaken Jeroen Sassen

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Financiën Kostendekkendheid leges begroting 2015 Afdelingshoofd Auteur : Willemstein-Houbiers, F.M.E. : Ramakers, R.H.J. Datum vergadering : 1. Aanleiding

Nadere informatie

Inzicht in overhead met Vensters voor Bedrijfsvoering

Inzicht in overhead met Vensters voor Bedrijfsvoering Inzicht in overhead met Vensters voor Bedrijfsvoering Marcel Schippers gemeente Nissewaard Walter Huith ICTU/Vensters Hilko de Boer gemeente Barneveld Regiodagen BZK 2017 1 Wie is er trots op de overhead?

Nadere informatie

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen.

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uitgangspunten en spelregels begrotingsopbouw Gemeenschappelijk Orgaan.

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Projectplannr: A.2.06. Kostprijs- en tarievenmodel Nederlandse Emissieautoriteit

Projectplannr: A.2.06. Kostprijs- en tarievenmodel Nederlandse Emissieautoriteit Projectplannr: A.2.06 Kostprijs- en tarievenmodel Nederlandse Emissieautoriteit 21 januari 2005 I N H O U D Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 2 2. Uitgangspunten bij de opzet van het kostprijs- en tarievenmodel

Nadere informatie

Memo tarieven inkoop 2018

Memo tarieven inkoop 2018 Memo tarieven inkoop 2018 Door Werkgroep Contractering Datum 17 juli 2017 Versie 1 Aanleiding Het voorstel is om de implementatie van het bekostigen via het nieuwe inkoopmodel v.w.b. topsegment een jaar

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering 1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis 2017-2020. De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013 Riedsútstel Ried : 11 oktober 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Bijlage 1 TB-M1 - PvdA motie overhead Bijlage 2 TB-M2 - PvdA motie

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg

Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg Wine te Meerman 26 januari 2012 ZZP-gefinancierde zorgaanbieders helpen met het organiseren van vraaggerichte zorg binnen financiële kaders

Nadere informatie

Nieuwsbericht Nationale Bewegwijzeringdienst

Nieuwsbericht Nationale Bewegwijzeringdienst Nieuwsbericht Nationale Bewegwijzeringdienst Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt aan een wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994. Met het wetsvoorstel wordt een Nationale

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 7 december 2016 Nr. : 2016-120 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Aan: Gemeenteraden Van: Bestuur GR 21 april 2015 Pagina 1 van 22 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Formele kaders GR jaarrekening en begroting... 3

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/5

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/5 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/5 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Nadere regels met betrekking tot berekeningswijzen uurtarieven en uniforme

Nadere informatie

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR.

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR. Aan Jos Zon (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Arnold Geytenbeek (BghU) Van ANG/ Berenschot Datum 12 mei 2015 Betreft Resultaat Quick Scan financiële consequenties toetreding UHR tot BghU Status Concept/

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO Onderwerp Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 14 maart 2017 Opsteller Akke Cloo Registratie GF17.20019 Agendapunt 10 Voorstel 1. De zienswijze over de begroting 2018 van de FUMO zoals verwoord

Nadere informatie

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD Analyse Datum: 20 januari 2010 Avec Da Vinci BV Auteursrecht voorbehouden Kenmerk: 2009.008/BM/0.1-0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.....3 2. OUD VERSUS

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

1 e wijziging Begroting 2013

1 e wijziging Begroting 2013 1 e wijziging Begroting 2013 na toetreding van de gemeente Delft Regionale Belasting Groep Begroting 2013, 1 e wijziging na toetreding gemeente Delft - Regionale Belasting Groep pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BUSINESSCASE SAMENWERKING BEEMSTER PURMEREND JUNI 2013

BUSINESSCASE SAMENWERKING BEEMSTER PURMEREND JUNI 2013 BUSINESSCASE SAMENWERKING BEEMSTER PURMEREND JUNI 2013 ACTUALISATIE VAN DE VERSIE VAN DECEMBER 2012 Inhoudsopgave Inleiding...3 Samenvatting uitkomst...5 Personeel...6 Huisvesting...7 ICT...9 Overhead...10

Nadere informatie

Naar een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Naar een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie INHOUD nieuwsbrief #5 Naar een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie Invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden EED Rekenvoorbeeld bij Handreiking Tariefopbouw Dyslexiezorg Nieuw: Protocol Dyslexie mbo

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013 Het Waterschapshuis2.0 25 april 2013 Doel klankbordgroep Foto van Johan van Cranenburgh Aanleiding Aanbevelingen evaluatie TAX-i Transitie GR Opdrachtin AB van 17 december2012 EvaluatieTax-i Er was sprake

Nadere informatie

Memo. Aan: Raad Van: College (Jan Overweg) Datum: 27 juni 2017 Betreft : Nadere informatie inkoop HH

Memo. Aan: Raad Van: College (Jan Overweg) Datum: 27 juni 2017 Betreft : Nadere informatie inkoop HH Memo Aan: Raad Van: College (Jan Overweg) Datum: 27 juni 2017 Betreft : Nadere informatie inkoop HH Middels deze memo brengt het college u op de hoogte van de manier waarop de verschillende vormen van

Nadere informatie

eenvoudig en transparant ma

eenvoudig en transparant ma Kostentoerekening in de praktijk Hoe Amersfoort en Pijnacker eenvoudig en transparant ma In de vorige editie van B&G stonden twee artikelen over de theoretische kant van kostentoerekening binnen gemeenten.

Nadere informatie

Bijeenkomst met aanbieders Wmo ambulant Haarlem e.o. Onderzoek naar tarieven 2018 Wmo ambulant

Bijeenkomst met aanbieders Wmo ambulant Haarlem e.o. Onderzoek naar tarieven 2018 Wmo ambulant Bijeenkomst met aanbieders Wmo ambulant Haarlem e.o. Onderzoek naar tarieven 2018 Wmo ambulant Haarlem 11 april 2017 1 Agenda/Inhoud 1. Terugblik 2. Toelichting op de voorlopige parameters calculatiemodel

Nadere informatie

M E M O. Collegebesluit tot wijziging tariefstelling pgb met ingang van :

M E M O. Collegebesluit tot wijziging tariefstelling pgb met ingang van : M E M O AAN : Commissie Burgers (ter kennisname) VAN : Marleen Rutten, namens wethouder J. Huijsmans DATUM : 30-7-2009 BETREFT : Wijziging vaststelling pgb tarief voor hulp bij het huishouden middels aanpassing

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

Vergelijking van de kosten leerlingenvervoer gemeente Tiel: oude en nieuw situatie

Vergelijking van de kosten leerlingenvervoer gemeente Tiel: oude en nieuw situatie Vergelijking van de kosten leerlingenvervoer gemeente Tiel: oude en nieuw situatie In 2015 heeft in Tiel een aantal veranderingen wat betreft de uitvoering van het leerlingenvervoer plaatsgevonden. Het

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting op bepaling tariefinkomsten 2011

Bijlage 1: Toelichting op bepaling tariefinkomsten 2011 Bijlage 1: Toelichting op bepaling tariefinkomsten 2011 Bijlage bij besluit 103627/ 56 1. In deze bijlage legt de Raad uit hoe de toegestane tariefinkomsten voor TenneT tot stand zijn gekomen. Het systeemdienstentarief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 899 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de ontwerpen voor bewegwijzering Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

Voorstel - Kennis nemen van de managementsamenvatting van de businesscase van PwC.

Voorstel - Kennis nemen van de managementsamenvatting van de businesscase van PwC. Gezamenlijk bestuursvoorstel/oplegnotitie Overdracht van de muskus- en beverrattenbestrijding van de waterschappen in Noorden Zuid-Holland naar de bestaande bestrijdingsorganisaties van het Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

Significante groei en sterk vertrouwen

Significante groei en sterk vertrouwen Significante groei en sterk vertrouwen Administratie- en accountantskantoren, aangesloten bij NOAB en Fiscount, laten significante groei in omzet en resultaat zien. Tevens groei in personeel. Kortom er

Nadere informatie

Gezamenlijk bestuursvoorstel Overdracht muskusrattenbestrijding Samenvatting Concept besluit De businesscase

Gezamenlijk bestuursvoorstel Overdracht muskusrattenbestrijding Samenvatting Concept besluit De businesscase Gezamenlijk bestuursvoorstel Overdracht muskusrattenbestrijding Versie 1 Samenvatting Op 17 mei 2011 heeft de Eerste Kamer het voorstel tot wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet (Spoedwet) aangenomen.

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 23 juli 2012 Wet op de basistarieven Hulp bij het huishouden 844

agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 23 juli 2012 Wet op de basistarieven Hulp bij het huishouden 844 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 23 juli 2012 onderwerp Wet op de basistarieven Hulp bij het huishouden 844 zaakkenmerk Inleiding Het initiatiefwetsvoorstel Leijten over basistarieven

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg Geachte griffiers, Bijgaand de presentatie van de bijeenkomsten die op 6, 13 en 20 april jl. zijn gehouden voor de raads- en statenleden in respectievelijk Tilburg, Oosterhout en Roosendaal. Wij verzoeken

Nadere informatie

Tussentijdse Rapportage Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016

Tussentijdse Rapportage Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016 Tussentijdse Rapportage 2016 Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting wijzigingen... 5 3 Programma Inhoudelijke Agenda... 6 4 Programma Bestuur

Nadere informatie

Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd

Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd 1. Inleiding De WWB, (een gedeelte van) de Wajong en de Wsw zijn opgegaan in de Participatiewet. De gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor zowel de uitkering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 899 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de ontwerpen voor bewegwijzering Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN

Nadere informatie

Afbouw DVO Dobbeplas, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening

Afbouw DVO Dobbeplas, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening Afbouw DVO Dobbeplas, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening Samenvattend overzicht bevindingen Dobbeplas Kosten huidige dienstverlening door GZH: De kosten van de huidige dienstverlening

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

De kostenplaatsenmethode en Activity Based Costing

De kostenplaatsenmethode en Activity Based Costing 8 hoofdstuk De kostenplaatsenmethode en Activity Based Costing 8.1 A 8.2 C 8.3 D 8.4 C 8.5 B 8.6 D 8.7 C 8.8 B 8.9 D 8.10 A (220.000 / 4.000) 1.400 = 77.000 8.11 C (4.500 + 25 + 110 + 145 + 710) 1.000

Nadere informatie