Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Inhoudsopgave TIP: klik op de lichtblauwe hoofdstukken om direct verder te lezen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind De bestuurlijke organisatie Onderwijs Personeel Huisvesting Financiën Continuïteitsparagraaf Bijlagen 1. Invulling bestuurlijke organisatie Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Overzicht Prestatiebox middelen OPSO Financiële uitgangspunten voor de Meerjarenbegroting Gecorrigeerde prognose Personeelssterkte per functiegroep Jaarrekening Grondslagen Financiële kengetallen Balans per 31 december Staat van baten en lasten per 31 december Kasstroomoverzicht Toelichting op de Balans Toelichting op de Staat van baten en lasten Voorstel voor de resultaatbestemming Treasuryverslag Verantwoording bruidsschat Overzicht verbonden partijen Gebeurtenissen na balansdatum Kosten accountantscontrole Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen Controleverklaring Overige gegevens

3 terug naar inhoudsopgave 1 Voorwoord Het beste onderwijs voor elk kind Jaarverslag 2014 Met trots presenteren OPSO en SPOOR hun jaarverslagen als resultaat van het samenwerkingsjaar Vol verwachting kijken we uit naar 2015 waarin we verder bouwen aan ons gezamenlijk meesterschap voor het beste onderwijs voor elk kind. Het jaarverslag gaat over het onderwijs op de scholen van OPSO in Purmerend en scholen in onze regio van SPOOR. Het laat zien dat we iedere dag bezig zijn binnen onze stichtingen, scholen en in de klassen om met elkaar het beste onderwijs te bieden en daar waar nodig te verbeteren. We hebben ervoor gekozen het jaarverslag 2014 alleen digitaal uit te brengen. Zo kunt u gericht achtergrondinformatie zoeken of snel een item terugvinden via de handige doorklikmogelijkheid. Op kunt u ook andere informatie en verslagen van OPSO en SPOOR vinden. Kijk mee met wat we doen Transparantie en het afleggen van verantwoording hoort bij organisaties die met pu blieke middelen worden gefinancierd. Dat is niet de enige reden dat OPSO en SPOOR hun jaarverslagen uitbrengen. We zijn trots op wat wij doen voor de leerlingen, de medewerkers en het onderwijs. Het fundament van OPSO en SPOOR is stabiel. De bedrijfsvoering is steeds beter op orde. De extra financiële middelen die wij in december 2013 ontvingen en de uitwerking van het sociaal plan zorgen dat we er financieel beter voorstaan. De vrijgekomen middelen zetten we in voor verbeteringen in onze schoolontwikkeling. vindt u terug in onze Jaarplannen De komende jaren houden we de ingeslagen weg vast. We blijven werken aan het verbeteren van het onderwijs met hulp van interne en externe deskundigen. Samen leren en kennis delen Anderen willen laten leren, betekent jezelf ontwikkelen door met en van elkaar te leren. Dat varieert van de GMR tot het onderwijzend personeel en van directies tot het College van Bestuur. Onderwerpen uit de leer- en klankbordgroepen zijn bijvoorbeeld: breinontwikkeling, passend onderwijs, begrijpend lezen, teamleren, systeemontwikkeling, NPDL, opbrengstgericht werken, financiën en NLP. We zijn elkaars klankbord, (leer)ervaringen worden gebundeld, en kennis gedeeld met als doel onze eigen ontwikkeling te verbreden en te verdiepen. Tijdens deze zoektocht naar en uitwisseling van kennis leren collega s uit alle geledingen van de samenwerkende stichtingen SPOOR en OPSO van elkaar. Van elkaar leren betekent ook leren van en met onze collega schoolbesturen en andere samenwerkingspartners. We hebben elkaar nodig om het onderwijs en de ondersteuning die elk kind nodig heeft zo passend mogelijk te laten zijn. Ons onderwijs past elk kind. De samenwerkende Colleges van Bestuur OPSO en SPOOR Jelte de Graaf Alina Kuiper SPOOR en OPSO trekken samen op Het jaarverslag 2014 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen steeds meer in verbinding met elkaar zijn en dat we steeds dichter naar elkaar toe groeien. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Het is het werk van alle mensen binnen onze organisaties. Zij werken met passie en betrokkenheid. De doelstellingen, die in de jaarverslagen staan, komen voort uit het Koersdocument en de notitie Vitale en Duurzame Scholen. De vertaling van deze twee documenten 3

4 terug naar inhoudsopgave 2 Samen sterker voor het beste onderwijs voor ieder kind De OPSPOOR-organisatie De stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend (OPSO) is sinds 2011 een zelfstandige stichting, die 15 scholen in Purmerend bestuurt. De stichting heeft een eenhoofdig College van Bestuur. In het toezicht is voorzien in de vorm van een Raad van Toezicht, die uit drie personen bestaat. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeels- en oudergeleding. Ten behoeve van de ondersteuning van het College van Bestuur en de directies van de scholen is een Servicebureau ingericht. Per 1 januari 2012 werkt OPSO samen met SPOOR. Binnen de samenwerking is de doelstelling dezelfde. De organisatie-inrichting van SPOOR is vergelijkbaar. SPOOR verzorgt het openbaar primair onderwijs in het werkgebied dat loopt van Landsmeer/ Oostzaan tot in Zeevang. De in 2012 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen beide besturen maakt het mogelijk om op bestuurlijk niveau als ware als één organisatie te functioneren. Dit betreft dan de twee samenwerkende Raden van Toezicht en de twee samenwerkende Colleges van Bestuur. Hetzelfde geldt voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden. De ondersteunende bureaus werken sinds eind 2013 als één Servicebureau voor de twee stichtingen. Waar staan we voor In het Koersdocument hebben we onze visie als volgt omschreven: Onze openbare scholen nemen actief deel aan allerlei ontwikkelingen door initiatieven te ontplooien en verbeteringen in gang te zetten om het beste onderwijs voor ieder kind te realiseren. Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind. Wij zijn erop gericht om samen met het kind en de ouders alle creatieve, cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke talenten te ontplooien. OPSO werkt vanuit deze missie intensief samen met SPOOR om onze kennis en inzichten te delen. Op deze wijze creëren wij het beste onderwijs voor onze kinderen, gaan we efficiënter met de middelen om en vullen wij onze ondersteuningsplicht nog beter in. We worden geïnspireerd door de stelling dat we verschil kunnen maken. Dat doen we door samen het beste onderwijs te bieden vanuit onze kernwaarden: Vertrouwen We gaan uit van de mogelijkheden van ieder mens en stimuleren elk individu zichzelf verder te ontwikkelen. Wij zijn van nature nieuwsgierig naar de ander en heten iedereen welkom. Verbinden Iedereen binnen en buiten de organisatie. Kinderen, medewerkers, ouders en andere betrokkenen voelen zich erkend en geaccepteerd ongeacht geloof, ras, huidskleur, geslacht, taal en afkomst. Iedereen is in staat om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en op een constructieve wijze samen te werken. Verschillen in visie en geloofsovertuigingen zien we en ervaren we als een bron van inspiratie. Samen komen we verder. Meesterschap Elke medewerker is op zijn/haar vakgebied een professional die kritisch naar zichzelf kijkt, die zich openstelt voor anderen en nieuwe opvattingen op waarde weet te schatten. Elke medewerker is eigenaar van het vak dat hij uitoefent en laat iedereen profiteren van eigen ervaringen en nieuwe inzichten. Elke medewerker is in staat de verschillen te overbruggen, betrokkenen te verbinden en daadwerkelijk vertrouwen te geven aan kinderen, ouders en collega s. Elke medewerker ontwikkelt zich permanent om het vakmanschap te onderhouden en te verbeteren. Van onze medewerkers verwachten wij, dat zij handelen vanuit deze drie kernwaarden en elkaar daarop aanspreken. Wij zetten het gedachtengoed gebaseerd op de lerende organisatie in als voertuig voor verandering. 4

5 terug naar inhoudsopgave 3 Bestuurlijke organisatie De doelstellingen, zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2014 zijn: 1. Opstellen van een Koersdocument OPSO/SPOOR. 2. Opstellen van de krimpnotitie Naar Vitale en Duurzame Scholen. 3. Verdere intensivering van de samenwerking met SPOOR op bestuurlijk niveau, toezicht en medezeggenschapsterrein door verkenning van de personele unie. 4. Verdere profilering van de scholen. 5. Verbetering van de financiële kengetallen. De resultaten van bovenstaande punten: 1. Het Koersdocument is in het afgelopen jaar opgesteld en voorgelegd aan de directies, GMR en Raad van Toezicht en daarna vastgesteld. 2. De notitie Vitale en Duurzame Scholen is door ons vastgesteld en de uitvoering daarvan binnen de wijk Purmer-Noord voorzichtig in gang gezet. 3. De samenwerking met SPOOR is geïntensiveerd. De wijze waarop dat is gebeurd staat in dit jaarverslag vermeld. 4. Deels gerealiseerd in de vorm van een start van drie scholen met het New Pedagogies for Deep Learning. 5. Deels gerealiseerd in de vorm van een verbeterd weerstandvermogen. Bestuurlijke samenwerking De samenwerking tussen de Colleges van Bestuur van OPSO en SPOOR is intensiever geworden en sinds de zomer van 2013 werken we op basis van een interne portefeuilleverdeling. De bestuurder van OPSO is voorzitter van de samenwerkende Colleges van Bestuur en beheert de portefeuilles Onderwijs, Personeel en Communicatie. De bestuurder van SPOOR heeft de portefeuilles Huisvesting, Financiën en het Servicebureau. De beide Colleges van Bestuur werken vanuit de gedachte van beleidsvormend besturen. Het gekozen bestuursmodel voldoet aan de code goed bestuur. Deze basis van besturen is versterkt door een vast wekelijks overleg en een besluitenlijst die gepubliceerd wordt in De Newz, het tweewekelijks bulletin voor directeuren. Daarnaast stellen we deze ter beschikking aan de Raad van Toezicht. In 2014 is het Koersdocument en het gezamenlijk Jaarplan 2014 vastgesteld. Deze twee stukken geven inzicht in de voorgenomen concrete activiteiten en beoogde resultaten. In dat kader zijn de samenwerkende Colleges begonnen met de voorbereiding van een antwoord op drie belangrijke strategische vraagstukken: De daling van het aantal leerlingen. Het monitoren van de onderwijsopbrengsten en de kwaliteit daarvan. Een exactere onderbouwing van het financieel meerjarenperspectief van beide stichtingen. Het vastgestelde Koersdocument en Jaarplan 2014 zijn voor advies voorgelegd aan de directies, Raad van Toezicht en GMR. Raad van Toezicht De stichting OPSO Purmerend is op grond van de Wet goed onderwijs, goed bestuur (2010) zo ingericht dat er sprake is van een functionele scheiding tussen toezicht en bestuur. De functie van het intern toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd door de gemeenteraad van Purmerend. Onderwerpen en besluiten van de Raad van Toezicht KLIK HIER In het verslagjaar 2014 zijn de beide Raden van Toezicht van OPSO en SPOOR zich gaan verdiepen in de invoering van een Personele Unie. Ze hebben een verkenning van de mogelijkheden laten uitvoeren en hebben een miniconferentie met de wethouders Onderwijs belegd. De uitwerking van de Personele Unie tussen beide stichtingen wordt in 2015 voortgezet. Dit jaar heeft de Raad van Toezicht een structureel overleg met de GMR ingevoerd. Daarnaast hebben de leden van de Raad van Toezicht hun opgedane kennis op het terrein van het toezichthouden actief met elkaar gedeeld. Verder hebben de leden van de Raad van Toezicht een bezoek gebracht aan twee scholen van OPSO en SPOOR. Dat waren De Bloeiende Perelaar en de Martin Luther Kingschool. De Raad van Toezicht is in het verslagjaar zes keer bij elkaar gekomen. 5

6 Auditcommissie en de Remuneratiecommissie De Raden van Toezicht van OPSO en SPOOR hebben samen twee commissies ingericht. Dat zijn de Auditcommissie en een Remuneratiecommissie. SPOOR-raad en gemeente Purmerend Vanuit de verticale verantwoordingsplicht zijn er in 2014 twee bijeenkomsten geweest met de SPOOR-raad en de gemeente Purmerend. Daarin zijn de volgende zaken aan de orde geweest: 1. De meerjarenbegrotingen Het lopende sociaal plan. 3. De notitie Vitale en Duurzame Scholen. 4. De verwachte leerlingaantallen. 5. De jaarrekeningen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt de ouders en leerkrachten van de scholen. De GMR krijgt beleidstukken voor instemming of advies aangeboden. In 2014 heeft de GMR wederom een achterbanbijeenkomst georganiseerd. Dit keer stond de bijeenkomst in het teken van Passend Beleids stukken GMR KLIK HIER Onderwijs. Peter Riezenbos auteur van het boek Van Mavo tot Harvard plaatste zijn eigen schoolloopbaan in het bredere onderwijskader. Centraal stond de vraag: is het de leerling of de school die passend is of zou moeten zijn? Directieberaad Het afgelopen jaar volgden alle directeuren een tweedaagse cursus over het coachen van leerteams binnen de scholen. Daarnaast heeft het Directieberaad veel aandacht besteed aan het begeleiden van ziekte en de preventiemaatregelen die een directeur op het gebied van ziekteverzuim kan treffen. Er is aan het eind van het kalenderjaar uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen van de nieuwe cao. Projectgroepen van directeuren hebben actief voorstellen voorbereid op het terrein van financiën en personeel. Wat betreft het verbeteren van werkprocessen en administratieve processen heeft de klankbordgroep Servicebureau een paar maal feedback gegeven op voorstellen. De praktische uitvoering van Passend Onderwijs op de scholen zelf heeft in het afgelopen najaar verschillende malen op de agenda gestaan. In 2014 is het Directieberaad zes keer bij elkaar gekomen. Het Servicebureau heeft vier afdelingen: Financiën, Personeelszaken, Huisvesting en Onderwijs en een bestuurssecretariaat. Het Servicebureau wordt aangestuurd door de portefeuillehouder Servicebureau. Medewerkers van het Servicebureau zijn leverancier van informatie, adviseur en ondersteuner van de samenwerkende Colleges van Bestuur, de samenwerkende toezichthouders en de directeuren. Vanuit deze ondersteunende rol leveren zij bijgedrage aan de resultaten, zoals die in dit jaarverslag naar voren komen. Tevens zijn zij de motor in de totstandkoming van het jaarverslag zelf. GEMEENTE PURMEREND Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OPSO PURMEREND 13 basisscholen 1 school voor speciaal basisonderwijs 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs RAAD VAN TOEZICHT College van Bestuur SPOORRAAD Gemeente Zeevang, Wormerland, Waterland, Oostzaan, Landsmeer, Edam-Volendam, Beemster. Servicebureau FZ PAZ HV OW/ICT Secr. 3 Projectgroepen Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 SPOOR 23 basisscholen 1 school voor speciaal basisonderwijs Servicebureau 6

7 terug naar inhoudsopgave 4 Onderwijs In de meerjarenbegroting 2014 zijn de volgende meetbare doelstellingen geformuleerd: 1. Elke school heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel (augustus 2014). 2. Elke medewerker heeft minimaal één studiedag gevolgd over de lerende organisatie. Op scholen wordt gewerkt aan de hand van een stappenschema (van analyse t/m evaluatie). 3. We hebben een aantal deeldoelstellingen geformuleerd over de digitalisering van het onderwijs. Deze deeldoelstellingen hebben betrekking op het gebruik van ipads en trainen van leerkrachten in het gebruik daarvan. De meetbare doelen voor de ICT-pilots staan beschreven in de projectaanvraag van de school. Bij een positieve uitkomst, gaan minimaal vijf scholen meedoen met de projecten. De verkregen informatie is gedeeld met alle scholen. 33% van de scholen neemt deel aan de cursus Train de trainer. De cursus gaat over het didactisch gebruik van het digitale schoolbord. De trainer draagt de verkregen kennis over aan het schoolteam. 4. Er is een conceptvisie voor een andere aanpak voor het gebruik van ICT in het onderwijs. 5. Er is een SharePoint-omgeving voor kantoor, directeuren en ICT-coördinatoren. Resultaten van bovenstaande punten: 1. Passend Onderwijs is halverwege 2014 ingevoerd. De resultaten zijn daardoor nog zeer voorlopig. 2. Elke medewerker heeft een studie dag Boeiend Onderwijs bezocht. Na de zomer zijn de trainingen gestart. 3. Op verschillende scholen gestart, maar niet afgerond in Niet gerealiseerd, doorgeschoven naar Voorbereidingen gerealiseerd, implementatie in De ingeslagen wegen in het onderwijs en de onderwijsorganisatie in Integraal scholingsaanbod in het kader van de lerende organisatie In 2014 maken alle medewerkers kennis met het gedachtengoed van de lerende organisatie. De lerende organisatie en de werkwijze worden op de scholen geïmplementeerd. De directeuren worden geschoold in het aansturen van een lerende organisatie. Uitwerking De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leerkracht. De lerende leerkracht, die voortdurend aan de verbetering van zijn kwaliteit werkt, blijkt in alle onderzoeken een cruciale factor voor de kwaliteit van de school. Om de kwaliteitsontwikkeling te vergroten is er in 2014 een vervolg gegeven aan het scholingstraject dat in 2013 is gestart. Na de laatste Onderwijsdag voor alle mede werkers o.l.v. Jan Jutten met als onderwerp Leiding geven aan professional capital, zijn de onderstaande modules en trainingsdagen van start gegaan: Voor de leerkrachten: Verbeteren van begrijpend lezen met behulp van systeemdenken. Hoge opbrengsten door boeiend onderwijs. Beter onderwijs door breinkennis. Van vast menu naar lopende buffet. Omgaan met gedragsproblematiek. NLP voor je dagelijks werk in de klas. Voor de intern begeleiders: Intern begeleider in een lerende school. Van onderwijskundig naar opbrengstgericht leider. Communicatie: kerncompetentie van intern begeleiders. Begeleiden van meetbaar gestuurd onderwijs. Data gebruiken om het onderwijs te verbeteren. 7

8 Voor de directeuren: Werken aan inspirerend leiderschap in een lerende organisatie met behulp van o.a. leerteams. Communicatie, de kerncompetentie van een goede leider. Teamcoaching. Van leren van het verleden naar leren voor de toekomst. Belangrijk uitgangspunt is het vliegwielprincipe, waarbij leerkrachten, intern begeleiders en directeuren hun opgedane kennis en vaardigheden delen met de rest van het team. Dat betekent voor de directeuren dat het teamleren concreet vormgegeven wordt binnen de eigen school. De opleiding voor directeuren heeft daar input aan gegeven en zal ook net als de overige modules en trainingen worden voortgezet in Scholing signalering kindermishandeling Alle leerkrachten, intern begeleiders (medewerkers met een onder steuningstaak o.a. in het kader van Passend Onderwijs) en schoolleiders hebben via e-learning geleerd kindermishandeling te signaleren. Hiermee voldoen ze aan de wettelijke eisen in Uitwerking De leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders hebben een verplichte scholing gekregen over het signaleren van kindermishandeling. De opgedane kennis wordt geborgd door op elke school ook één teambijeenkomst o.l.v. een medewerker van het Samenwerkingsverband Waterland te organiseren. De meldcode is bij elke school in een specifiek werkwijze/protocol vastgelegd. Daarmee zijn alle medewerkers meer alert en bekwaam in het signaleren van en het handelen in geval van kindermishandeling. Al onze scholen voldoen nu aan de wettelijke eisen op dit gebied. 3 Monitoringsinstrument Goed Onderwijs voor schooldirecteuren De Monitor Goed Onderwijs (MGO) wordt naast het CITO LOVS als instrument gebruikt. Hiermee krijgen scholen beter inzicht in de kwaliteit van hun onderwijs. Uitwerking Scholen moeten beter inzicht in de kwaliteit van hun onderwijs krijgen. Door de kwaliteit te monitoren kan, waar nodig, het onderwijs worden verbeterd. Op de scholen wordt er gewerkt met twee instrumenten die daarbij behulpzaam zijn: 1. De Monitor Goed Onderwijs (MGO) is een instrument waarmee scholen, naast het gebruik van het CITO LOVS, inzicht krijgen in de stand van zaken wat betreft de kwaliteit van hun onderwijs. Tevens krijgen scholen zicht op wat er moet gebeuren om het onderwijs, indien noodzakelijk, te verbeteren. De MGO kijkt o.a. naar de positie t.a.v. het waarderingskader van de onderwijsinspectie, de plannen van aanpak, het didactisch handelen van de leerkrachten, de opbrengstanalyses en de borgingsdocumenten. In 2015 zal de webbased versie van het MGO bovenschools ingezet worden. 2. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van het CITO LOVS op school- en bovenschoolsniveau. Deze monitor geeft direct inzicht in de behaalde resultaten op de diverse leergebieden. De inzet van genoemde instrumenten stelt het bestuur in staat het jaarlijkse bestuursgesprek met de inspectie proactief te voeren. In 2015 wordt het advies van de basisschool richting het VO leidend en wordt de centrale eindtoets definitief ingevoerd. In het schooljaar zal de zogenaamde Waterlandse Overstap daarop aangepast worden. 8

9 4 Passend onderwijs: inzet Onderwijsondersteuner in de school Vanaf augustus 2014 wordt op iedere school de onderwijsondersteuner (OSA) ingezet. De OSA helpt de school bij de verdere vormgeving van passend onderwijs. Het accent wordt verlegd van curatief naar preventief, van leerling naar leerkracht en van incident naar systeem. Ter voorbereiding is in het voorjaar van 2014 een pilot met negen scholen uitgevoerd. Uitwerking Voor een adequate invoering van passend onderwijs is een lerende organisatie volgens ons van groot belang. Leren van jezelf, van elkaar en van experts zijn daarbij voor ons de uitgangspunten. Zo ontstaat er continue verandering op individueel, groeps- en organisatieniveau. Om die reden zijn we in 2014 gestart met het vormen van clusters van scholen die een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor een goede en effectieve besteding van de ondersteuningsmiddelen. De clusters dragen verantwoording voor zowel het onderzoek als voor de te ontwerpen arrangementen. Deze werkwijze leidt tot: Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel. Een situatie waarin iedere school wordt uitgedaagd om de basiskwaliteit te verbeteren met zijn eigen kwaliteit als vertrekpunt. Bewust Leren van en met elkaar waardoor initiatieven worden gestimuleerd. Om dit proces te ondersteunen is er in 2014 een begin gemaakt met de inzet van een ondersteuningsadviseur of schoolondersteuner. Deze expert begeleidt en adviseert de school en het cluster. Hij werkt tevens mee aan het op orde brengen van de basiskwaliteit. Het accent wordt verlegd van curatief naar preventief, van leerling naar leerkracht en van incident naar systeem. Werkwijze Elk cluster krijgt een ondersteuningsadviseur. Al werkende wordt de inhoud en werkwijze samen verder vormgegeven. De ondersteuningsadviseurs worden ook aangestuurd door het schoolbestuur. 5 Excellentieproject De werkwijze m.b.t. hoogbegaafde leerlingen die de afgelopen jaren binnen OPSO is ontwikkeld, blijkt zeer effectief te zijn. Het bestuur streeft ernaar om op alle SPOOR-scholen d.m.v. een scholings- en begeleidingstraject (Laika) dezelfde werkwijze te implementeren. Binnen de scholen wordt gewerkt volgens vaste afspraken en protocollen en is er een toelatingscommissie voor de bovenschoolse voorziening VOSTOK in Purmerend. Het bestuur van het SWV Waterland bespreekt met andere besturen of onze effectieve aanpak kan worden gebruikt op andere plekken binnen de regio Waterland. Het resultaat is dat het SWV een positief advies heeft gegeven aan andere besturen. Een voorwaarde is wel dat de expertise van de andere besturen wordt geïntegreerd. Het huidige Excellentieproject kan uiteindelijk als één van de onderdelen opgenomen worden in het toekomstig expertisecentrum van het SWV Waterland. 6 Ontwikkeling diversiteit in onderwijsinhoudelijke profielen Van alle scholen hebben op dit moment slechts een paar een onderwijsinhoudelijk profiel. Dit zijn De Akker/De Dijk, Oeboentoe en De Boemerang. De Akker en De Dijk werken samen en hebben een Dalton-profiel. De andere twee scholen werken op basis van het concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs. In 2014 zijn er voorbereiding getroffen om vanaf januari 2015 drie jaar lang deel te nemen aan het project New Pedagogies Deep for Learning (NPDL). Dit project wordt in diverse landen over de hele wereld gestart. Het doel is om te komen tot een andere manier van onderwijzen. Het onderwijs is meer gericht op persoonlijk leren van leerlingen. Het ligt in de bedoeling om de opbrengsten van dit project breed te delen binnen de organisatie zodat andere scholen kunnen meeliften. Drie scholen hebben zich tot nu toe aangemeld: De Akker/De Dijk, De Boemerang en Oeboentoe. 9

10 7 Inzet van ICT op school en in de organisatie Werken in de cloud Binnen de scholen vindt er een omslag plaats van het gebruik van server en bekabeld netwerk naar het gebruik van mobiele devices en opslag in de cloud. In 2014 zijn scholen gestart met de aanschaf van een draadloos netwerk. Verder wordt onderzocht of en op welke wijze het werken met een eigen mobiel apparaat (bring your own device, BYOD) door leerlingen geïmplementeerd kan worden. Een van de zaken is het inrichten van het draadloze netwerk door middel van mobile device management (MDM). De nieuwe technische en inhoudelijke ontwikkelingen op het terrein van digitaal leren en ICT worden nauwlettend gevolgd om scholen zo goed mogelijk te ondersteunen. Werken met tablets De Willem Eggert school doet mee aan een pilot met behulp van Snappet (Android tablet). Hierbij sluiten de programma s en het verwerkingsmateriaal steeds aan bij het niveau van het individuele kind. De resultaten die behaald worden met de programma s van Snappet en de nieuwe verwerkings software van de rekenmethode Pluspunt worden aan het eind van het schooljaar 2014/2015 geëvalueerd. 9. Klachten In het verslagjaar 2014 zijn vier klachten bij OPSO ingediend. In het kader van de klachtenregeling onderwijs is de externe vertrouwenspersoon bij deze vier kwesties betrokken geweest. Drie klachten zijn naar tevredenheid afgerond. Een klacht wordt in januari 2015 afgerond. Door leden van de schoolorganisatie en ouders is gedurende het jaar 2014 vijftien keer gebruikgemaakt van de helpdesk voor advies en informatie. Om de werkpraktijk van de contactpersonen op de scholen te professionaliseren zijn in maart en november netwerkbijeenkomsten gehouden en begeleid. Onderwerpen waren casuïstiek over verschillen van inzicht of omgang tussen school en ouders, de meldcode Kindermishandeling en de nieuwe wetgeving rond pesten. Invoering Office 365 Office 365 is ingevoerd op het bestuurskantoor en op een aantal scholen om het werken in de cloud te bevorderen. Office 365 is aan het eind van het schooljaar op alle scholen ingevoerd. 8. Beeld onderwijskwaliteit vanuit de inspectie De Inspectie van het Onderwijs heeft voor alle scholen op 25 november 2014 het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. 10

11 terug naar inhoudsopgave 5 Personeel De doelstellingen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2014: 1. Er is een (ver)nieuw(d) personeelsbeleid geformuleerd en de gesprekkencyclus Functioneren en Beoordelen is, waar nodig, aangepast. De klachtenregeling en de klokkenluidersregeling zijn beide vastgesteld. 2. Het sociaal plan is geëvalueerd en er is een besluit genomen over een vervolg sociaal plan. 3. Op basis van de RI&E s op schoolniveau is er een Arbobeleidsplan op bestuursniveau opgesteld. 4. De resultaten van het project Preventie ziekteverzuim moeten zodanig zijn dat het ziekteverzuimcijfer gelijk of lager is aan het landelijke gemiddelde. 5. Er is een eerste leeromgeving voor leerkrachten gevormd. De resultaten van de hierboven genoemde punten zijn: 1. In afwachting van de cao-po 2014 nog niet gerealiseerd. 2. Gerealiseerd. 3. Niet gerealiseerd. 4. Bijna gerealiseerd 5. Gerealiseerd in de vorm van een pilot op De Wheermolen. In 2014 zijn wel de volgende regelingen (voorlopig) vastgesteld: Klachtenregeling. Klokkenluidersregeling. Protocol cyberpesten en mediawijsheid. Gedragscode personeel. Beleidsuitgangspunten inzake omgang met agressie en geweld tegen personeel. Werkkostenregeling. Herplaatsingsbeleid. Deze regelingen vormen onderdeel van het personeelsbeleid en zullen in de komende tijd verder worden uitgewerkt. Kentallen Binnen OPSO wordt 83,19% van de middelen besteed aan personele kosten. Onder personele kosten wordt niet alleen verstaan de salariskosten, maar ook alle aan het personeel gerelateerde kosten, zoals scholing (individueel, team en stichtingsniveau), contractkosten arbodienst en arbozorg, personeel derden (lees: inhuur), kerstpakketten, teamuitjes enz. Bovenschools scholingsaanbod Het bovenschools scholingsaanbod was in 2014 divers en gericht op de lerende organisatie. Het scholingsaanbod bestond uit: NLP in het onderwijs 1 NLP in het onderwijs 2 NLP in het onderwijs 3 Vuurwerk Beter onderwijs door breinkennis Verbeteren van begrijpend lezen met behulp van systeemdenken en coöperatief leren Van dagmenu naar lopend buffet Hoge opbrengsten door boeiend onderwijs Specifieke gedragskenmerken van het kind Boeiend Onderwijs Boeiend Onderwijs in de vorm van het natuurlijk leren stond centraal tijdens de organisatiebrede studiedag. Vanwege de omvang van de groep is de studiedag drie keer georganiseerd. Iedereen heeft met veel inzet en plezier deelgenomen aan de studiedag. Na een enthousiaste inleiding van Jan Jutten met mindmapping en veel illustraties werden er verschillende workshops gegeven, waarin aan een concrete vertaling van het principe van Boeiend Onderwijs werd gewerkt. Als onderdeel van de studiedag zijn de medewerkers teruggegaan naar hun team. Daar hebben ze een eerste activiteit uitgewerkt in het kader van Boeiend Onderwijs en het natuurlijk leren voor hun eigen school. Sociaal plan OPSO hanteert voor alle medewerkers in vaste dienst het werkgelegenheidsbeleid. Ondanks het werkgelegenheidsbeleid was 2014 het laatste jaar van het sociaal plan Het sociaal plan was noodzakelijk, omdat de daling van het leerlingenaantal (zie bijlage 5) geen gelijke tred hield met het natuurlijk verloop van leerkrachten. In het sociaal plan staat dat bij OPSO een reductie moest plaatsvinden van 21,6018 fte oftewel

12 In oktober van het verslagjaar moest nog een reductie plaatsvinden van 4,4757 fte. Voor 4,4757 fte is uiteindelijk ontslag aangezegd. De uitvoering van het sociaal plan heeft veel gevergd van diverse medewerkers. Het getuigt o.i. van goed werkgeverschap dat uiteindelijk slechts voor 4,4757 fte (21%) noodgedwongen ontslag aangezegd moest worden. Ziekteverzuim In 2014 is weer gebruikgemaakt van de arbodienst Tredin. De arbeidsdeskundige bij Tredin legt het accent op de benadering van ziekteverzuim vanuit de opvatting verzuim is een keuze. Deze invalshoek is ook de onze met dien verstande dat met medewerkers en directies overlegd wordt op welke wijze een zieke medewerker zo goed mogelijk in de school aan de slag kan blijven zonder dat dit het herstel belemmerd. Tredin ondersteunt ons in de uitvoering van de ziekteverzuimpreventie en begeleiding. De preventie en begeleiding richt zich op wat iemand wel kan in plaats van wat iemand door ziekte niet kan. In 2014 is het gemiddelde percentage ziekteverzuim 6,9%. Het ziekteverzuim is in vergelijking met 2013 iets gedaald en het percentage ziekteverzuim ligt iets boven het landelijke gemiddelde van 6,3%. Er is in het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in het aanpakken van het ziekteverzuim. In 2014 is een extra directieoverleg geweest waarbij dit onderwerp uitgebreid aan de orde is gekomen. Daarnaast is een incompanybasistraining ziekteverzuimbegeleiding gegeven. Er is een flyer met informatie over de aanpak van ziekteverzuim gemaakt. Overzicht verloop ziekteverzuim OPSO en landelijk: ZIEKTEVERZUIM 10,00 Vervangingsfonds Binnen OPSO is de mogelijkheid eigen risicodragerschap voor vervanging onderzocht. Vooralsnog is nog niet besloten om over te gaan tot een eigen risicodragerschap vanwege te hoge financiële risico s. Personele ontwikkelingen Het aantal leerlingen op een school is op hoofdlijnen de basis voor de formatieruimte. Ook in 2014 is er sprake van een daling van het aantal leerlingen binnen onze stichting. Bij OPSO daalde het aantal leerlingen op de reguliere teldatum (1 oktober 2014) met 66 leerlingen naar 3841 leerlingen (-1,69%). Op 1 augustus 2014 waren er 373 personeelsleden in dienst met een totale omvang in fte s van 282,32. Ten opzichte van 1 augustus 2013 is er een daling van 14 personeelsleden en een daling in fte s van 9,38. Deze uitstroom is tot stand gekomen door het niet verlengen van tijdelijke aanstellingen, WIA-afkeuringen, ontslag op eigen verzoek, ontslag i.v.m. FPU, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en gedwongen ontslag als uitvloeisel van het sociaal plan. Naast de uitstroom heeft ook interne mobiliteit plaatsgevonden. Deze mobiliteit vond plaats op basis van het vastgestelde herplaatsingsbeleid. Dit beleid is eveneens geëvalueerd en zal voor de komende jaren worden voortgezet. De opbouw van ons personeelsbestand ziet er als volgt uit: Overzicht Leerlingenaantal KLIK HIER PERCENTAGE 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 OPSO landelijk % VERHOUDING MAN/VROUW 15% MAN VROUW 12

13 LEEFTIJDSCATEGORIE 1% 16% 29% 19% 35% jaar jaar jaar jaar jaar Functiemix Op basis van de cao-po is elk schoolbestuur verplicht functies toe te kennen aan personeelsleden gekoppeld aan een LB-schaal voor personeel werkzaam aan een basisschool en een LC-schaal voor personeel werkzaam in het speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs. Op 1 augustus moest op bestuursniveau het percentage LB-functies 46% zijn voor het personeelsbestand van het basisonderwijs. Het percentage LC-functies moest 14% zijn voor het personeelsbestand van het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze streefpercentages zijn niet gehaald. Waarom bereiken we niet het beoogde aandeel aanstellingen in een hogere functie schaal? VERDELING PERSONEELSCATEGORIE 6% 18% DIRECTEUREN 76% OOP (onderwijs ondersteunend personeel) OP (onderwijzend personeel) VERHOUDING VOLTIJD/PARTTIME: 1. De functiemix is in onze ogen geen doel op zich. De inrichting in de schoolorganisatie moet een aparte functie met een hogere inschaling rechtvaardigen. Dat is binnen onze scholen mondjesmaat het geval. 2. We zijn, gezien de extra kosten die aan een hogere inschaling verbonden zijn en de daling in leerlingen en werknemers de komende jaren voorzichtig in het versneld aanstellen van medewerkers in reguliere functies in een hogere schaal. Een overtuigende inhoudelijke motivering staat voorop. In vier jaar tijd moet gegroeid worden van 0% naar 46% aan LB-functies in het basisonderwijs. Dit is een grote opgave en in de praktijk blijkt dat niet haalbaar te zijn. Het blijft het streven om dit percentage te halen alleen in een tempo dat past binnen de ontwikkeling van onze organisatie. Eind 2014 zijn binnen OPSO de volgende percentages gehaald: 32% Functiemix OPSO Wtf op Te realiseren wtf LB (basisonderwijs) en LC (speciaal Gerealiseerd Percentage 68% voltijd parttime onderwijs) Totaal basisonderwijs 165, , , ,43% ML King 17,7200 2,4808 1, ,71% Tangram 17,3782 2,4329 1, ,10% Totaal 35,0982 4,9137 2, ,07% 13

14 Cao-PO 2014 In het verslagjaar is in de zomer het cao-onderhandelaarsakkoord tot stand gekomen. In deze cao is nadere invulling gegeven aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Deze duurzame inzetbaarheid bestaat uit drie elementen: 1. Elke medewerker heeft een budget van 40 uur per jaar voor persoonlijke duurzaamheid naar rato van de omvang van het dienstverband. 2. Startende leerkrachten krijgen een bijzonder budget (40 uur extra + een coach die niet de leidinggevende is). 3. Oudere werknemers krijgen vanaf de leeftijd van 57 jaar een bijzonder budget (130 uur extra) dat naast de 40 uur ingezet kan worden voor verlof. De invoering van duurzame inzetbaarheid is gepaard gegaan met het afschaffen van de bapo-regeling. De huidige opname wordt gerespecteerd maar nieuwe instroom behoort niet meer tot de mogelijkheden. Daarnaast is in het cao-onderhandelaarsakkoord bepaald dat in het onderwijs sprake is van een 40-urige werkweek. In het verslagjaar is een plan van aanpak gemaakt naar aanleiding van het cao-onderhandelaarsakkoord. Daarnaast zijn voorlichtingsdagen voor directeuren georganiseerd. De voorlichting richtte zich op de invulling die kan worden gegeven aan de door het cao-akkoord aangeboden ruimte. Voorlichtingsdagen voor alle medewerkers zijn voor 2015 gepland. Tot slot is in de werkgroep personeel aandacht besteed aan de coaching van startende leerkrachten en over de kansen en mogelijkheden van startende leerkrachten binnen de stichting. Het cao-onderhandelaarsakkoord is eind 2014 verder uitgewerkt en op de valreep van 2015 was de tekst van het cao-akkoord beschikbaar. primair onderwijs en wordt verzorgd door V.A.K. Bedrijfshulpverlening in Purmerend. De training is ook dit jaar weer door de deelnemers als positief beoordeeld. Er zijn elk jaar ook weer nieuwe BHV ers nodig. Deze nieuwe BHV ers volgen een basisopleiding BHV. Behalve BHV ers heeft elke school ook één medewerker met preventietaken. In de Arbowet worden drie concrete taken genoemd voor de preventiemedewerker: 1. (Meewerken aan) het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). 2. (Meewerken aan) het uitvoeren van arbomaatregelen. 3. Het adviseren aan en samenwerken met de medezeggenschapsraad. Voor de preventiemedewerkers heeft ArboRapport in Purmerend in het najaar van 2014 een studiemiddag verzorgd. Hierin zijn zaken die betrekking hebben op alle taken, verantwoordelijkheden en positie van de preventiemedewerkers aan de orde gekomen. Daarnaast is de taak van de nieuwe Arbomeester kort toegelicht. Er is ook aandacht besteed aan hoe we nu verder gaan met alle vraagstukken bij de uitvoering en het vervolg van de RI&E. Deze middag is als voldoende/goed door de deelnemers beoordeeld. De in 2013 verschenen RI&E s zijn in 2014 voor het merendeel uitgevoerd. Het geplande arbobeleidsplan op bestuursniveau is echter nog niet tot stand gekomen. Bedrijfshulpverlening (BHV) Op elke school zijn er minimaal twee medewerkers opgeleid tot BHV er. Op de meeste scholen zijn er meer dan twee BHV ers, mede afhankelijk van de aard, omvang en ligging van de school. Er wordt op de scholen twee keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden. Alle BHV ers nemen één keer per jaar op woensdagmiddag deel aan de herhalingsopleiding BHV. Dat is een gecombineerde en geïntegreerde training voor levensreddende eerste hulp en brandbestrijding. De training is op maat gemaakt voor het 14

15 terug naar inhoudsopgave 6 Huisvesting In 2014 zijn de volgende meetbare doelstellingen geformuleerd: 1. De werkprocedure rondom het dagelijks en calamiteitenonderhoud is per augustus 2013 gestart. Evaluatie hiervan heeft eind 2014 plaatsgevonden. 2. Er wordt een overzicht gemaakt, waarin het energiegebruik van de scholen op basis van m 2 met elkaar vergeleken wordt. Er kan actie worden ondernomen bij uitschieters. 3. Er wordt deelgenomen aan vier nieuwbouw- en verbouwprojecten. 4. Er wordt een meerjarenonderhoudsplan voor 2014 opgesteld en uitgevoerd. 5. Er wordt een eigen integraal huisvestingsplan gemaakt inclusief de hiervoor benodigde interne en externe afstemming. De resultaten van hierboven genoemde punten zijn: 1. De evaluatie is vlak na het eind van het verslagjaar gedaan. De werkprocedure is aangepast. 2. Deels gerealiseerd. Het blijft een traject in uitvoering. 3. Gerealiseerd. 4. Niet gerealiseerd doordat er extra werkzaamheden voor nodig zijn. 5. Gerealiseerd in de vorm van een voorlopig voorstel. Duurzaam en goed onderhouden schoolgebouwen Het geven van kwalitatief goed onderwijs vraagt om goed geoutilleerde en onderhouden gebouwen. Dat is in eerdere jaren ook naar voren gekomen. In 2014 is geanticipeerd op de uitbreiding van onze bestuurlijke verantwoordelijkheid die we per 1 januari 2015 hebben. Vanaf dat moment zijn wij verantwoordelijk voor zowel de binnen- als de buitenkant van de gebouwen. Het indienen van aanvragen in het kader van de onderwijshuisvesting (met uitzondering van nieuwbouw) is per 2015 niet meer mogelijk. Duurzaamheid We proberen duurzaamheid zoveel mogelijk centraal te stellen binnen onze huisvestingsvraagstukken. Bij elk nieuwbouwproject wordt hier aandacht voor gevraagd. Verder is in november 2014 de zgn. Green Deal getekend door vertegenwoordigers van een aantal overheidsinstanties. Deze Green Deal moet ertoe leiden dat schoolbesturen beter worden gefaciliteerd om duurzaamheidsmaatregelen, daar waar mogelijk, toe te passen. Huisvestingsbeleid Het huisvestingsbeleid is in 2014 verder ontwikkeld. In dit stuk is een aanzet gegeven voor het Plan van Eisen voor de school van de toekomst. Verder zijn hier stappenplannen aan toegevoegd om leegstand tegen te gaan en deel te nemen aan een MFA/brede school. Onderhoud In 2014 is na de zomer gestart met het maken van een jaarplan voor Tijdens het maken van het jaarplan bleek dat in de aangekochte meerjarenonderhoudsplanning zaken ontbraken en dat er onjuistheden in voor kwamen. Een correcte meerjaren onderhoudsplanning zeker ook in het kader van de Overheveling Onderhoud Buitenkant per 1 januari 2015 is van groot belang. Daarom is er na een aantal gesprekken met de leverancier van de planning besloten om een deel van de scholen nogmaals te laten schouwen en de planning secuur te laten aanpassen. Huisvestingsprojecten 2014 Scholenschuif Purmer-Noord De Purmerendse schoolbesturen voor primair onderwijs en de gemeente Purmerend hebben in februari 2013 afspraken gemaakt over het aanpassen en opknappen van Zichthof 11. Dit gebouw is vrijgekomen na de verhuizing van De Boemerang naar de Jachtwagenstraat. Er is een corridor gemaakt tussen Zichthof 9 en Zichthof 11 waardoor er een verbinding ontstond tussen beide gebouwen. Deze corridor is met behulp van gemeentelijke subsidie gerealiseerd. In de zomer van 2014 is OBS De Akker naar Zichthof verhuisd. Hiermee is de laatste fase van de scholenschuif in de Purmer-Noord voltooid. De gemeentelijke subsidie voor deze locatie bestond uit voor het onderwijskundig aanpassen van het gebouw en voor de realisatie van de corridor. OPSO heeft voor het opknappen van Zichthof uitgegeven. Kleine projecten 2014 Ventilatiesysteem OBS De Nieuwe Wereld Onder regie van de gemeente Purmerend is in de zomer van 2014 een compleet nieuw 15

16 ventilatiesysteem aangebracht bij OBS De Nieuwe Wereld. Er is op het dak van de school een kast en een stelsel van buizen aangebracht. De grootte van het geheel heeft de buurtbewoners verrast. Over een oplossing wordt door gemeente, school en bewoners nagedacht. Afronding bouw Martin Luther Kingschool De gemeente Purmerend wil bij de Martin Luther Kingschool een buslus realiseren. De afdeling Verkeer van de gemeente Purmerend heeft een aantal modellen gemaakt. Deze modellen zijn besproken tijdens informatieavonden voor buurtbewoners en school. De keuze is gemaakt en de gemeente legt de buslus aan. Naast de nieuwe Martin Luther Kingschool staan vijf zieke bomen. De komende jaren worden deze bomen verwijderd. OPSO is met de gemeente Purmerend in gesprek over de verantwoordelijkheid en financiële afwikkeling. Groei OBS Wheermolen Door groei van OBS Wheermolen is de teamkamer tijdelijk in gebruik als extra klaslokaal. Hierdoor is het mogelijk om de peuterspeelzaal in de school te houden. Peuterspeelzaal OBS De Boemerang OBS De Boemerang heeft voor de verhuizing van Zichthof naar de Jachtwagenstraat aangegeven heel graag de goede samenwerking met peuterspeelzaal Pinkeltje te willen voortzetten. De gemeente heeft dit mogelijk gemaakt door geld ter beschikking te stellen aan de peuterspeelzaal. Met dit geld kan de peuterspeelzaal een ruimte binnen de Jachtwagenstraat geschikt maken. Schoolbezoeken De medewerkers hebben alle scholen bezocht en met de directie de staat van het gebouw en het noodzakelijk en wenselijk onderhoud doorgesproken. De uitkomsten van de schoolbezoeken zijn verwerkt en samengevoegd in een actielijst. Nagenoeg alle actiepunten zijn in 2014 afgehandeld. De actiepunten waren bijvoorbeeld waar moet ik zijn met een klacht over de schoonmaak?, Hoe kan ik besparen op de energiekosten? of Hoe vraag ik kleine onderhoudswerkzaamheden aan?. De resterende actiepunten zullen zo snel mogelijk in 2015 worden afgerond. Onderwijshuisvestingsaanvragen 2014 De volgende (spoed)aanvragen en subsidieaanvragen zijn gedaan in het kader van de onderwijshuisvesting: OBS De Akker OBS De Akker OBS t Carrousel OBS Weidevogels OBS Wheermolen Subsidie scholenschuif t.b.v. Zichthof 11 - Toegekend Subsidie bijdrage schoolplein - Toegekend Spoedaanvraag aanpassingen i.v.m. inspectie brandveiligheid -Nog niet bekend Spoedaanvraag 1e inrichting OLP/Meubilair - Toegekend Spoedaanvraag plaatsen hekwerk - Afgewezen Onderhoud Dagelijks onderhoud Het dagelijks onderhoud is in 2014 geheel zelfstandig door OPSO uitgevoerd. Aan dit dagelijks onderhoud is in uitgegeven. Planmatig Onderhoud De verbouwing/aanpassing van de locatie Zichthof was de grootse klus. Daarnaast zijn in 2014 de volgende werkzaamheden door OPSO uitgevoerd: OBS Wheermolen OBS Wheermolen OBS De Nieuwe Wereld OBS De Nieuwe Wereld OBS De Nieuwe Wereld OBS De Dijk OBS De Delta SBO Het Tangram OBS De Ranonkel OBS De Weidevogels Nieuwe anti-inbraakinstallatie Plaatsen van een hek Buitenschilderwerk Plaatsen bulletinboard Nieuwe pompen voor de cv-installatie Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk Plaatsen van zonwering Nieuwe groepenkast en herstel van voegwerk Kranen vervangen Deze werkzaamheden hebben gezamenlijk zo n gekost. Dit maakt dat samen met de kosten voor de Zichthof 11 in 2014 in totaal is uitgegeven aan planmatig onderhoud. 16

17 terug naar inhoudsopgave 7. Financiën In de meerjarenbegroting zijn de volgende meetbare doelstellingen voor 2014 geformuleerd: 1. Er ligt een beleidsrijke meerjarenbegroting Er is een eerste versie van een beleidskader financiën opgesteld. 3. Directeuren kennen hun eigen schoolbegroting en maken binnen de bestuurlijke kaders keuzes. Zij blijven bij het leiden van hun school binnen de begroting. 4. De projectgroep bovenschoolse middelen prestatiebox heeft een advies opgesteld over de inzet van deze middelen in de meerjarenbegroting Er zijn op de verschillende terreinen werkprocessen en -procedures opgesteld. De resultaten van de hierboven genoemde punten zijn: 1. In bescheiden vorm als eerste stap gerealiseerd. 2. Niet gerealiseerd, alleen algemene uitgangspunten bij de meerjarenbegroting opgesteld. 3. Deels gerealiseerd. 4. Gerealiseerd. 5. Deels gerealiseerd. Toelichting: 1. Eind 2013 is de meerjarenbegroting vastgesteld. De voorgaande meerjarenbegrotingen waren beleidsarm en werden lopende de begroting procentueel doorberekend naar de volgende jaren. In de meerjarenbegroting zijn er vooraf financiële uitgangspunten en kaders geformuleerd en vastgesteld. Er zijn per werkterrein meetbare doelstellingen geformuleerd. Dit is gedaan op basis van het inhoudelijk jaarplan 2014 van het College van Bestuur (CvB). Het jaarplan 2014 van het CvB betreft een concrete uitwerking per jaar van het Koersdocument: Samen sterker voor het beste onderwijs De meerjarenbegroting is eind 2014 vastgesteld. In deze begroting is de lijn voortgezet van het vooraf formuleren van kaders en doelen. In de meerjarenbegroting zijn niet alleen de beleidsvoornemens en financiële uitgangspunten vooraf beschreven en vastgesteld. De voornemens, voor zover mogelijk, zijn ook financieel vertaald. Meerjarenbegroting KLIK HIER 3. De begroting en de meerjareninvesteringsbegroting zijn per school opgesteld. De schoolbegroting en de meerjareninvesteringsbegroting zijn met elke directeur vooraf besproken en eventueel bijgesteld. In deze gesprekken zijn ook de resultaten van het voorgaand begrotingsjaar meegenomen. Alle producten die voortkomen uit de Planning en Control-cyclus, worden op de agenda van het directieberaad gezet. 4. De projectgroep bovenschoolse middelen heeft in 2014 een advies uitgebracht over de wijze waarop de bovenschoolse middelen Budgetten worden vastgesteld en worden ingezet. In de notitie Bovenschoolse gelden is vastgesteld welke activiteiten er bovenschools Bovenschoolse gelden KLIK HIER worden uitgevoerd en welke budgetten daarvoor nodig zijn. Dit advies is meegenomen bij het opstellen van de meerjaren begroting Eind 2014 zijn de werkprocessen met betrekking de Planning en Controlcyclus beschreven en uitgewerkt in het document Planning en Control-cyclus (rapportage) structuur OPSO en SPOOR in Het conceptvoorstel is in de eerste week van 2015 door het CvB vastgesteld. Er zijn twee managementrapportages (Marap) gemaakt. De 1e Marap beslaat de periode januari/maart 2014 en de 2e Marap beslaat de periode januari/juli De jaarrekening 2013 gaf aanleiding tot een nadere analyse van de loonkosten. De loonkosten van de periode augustus 2013 t/m februari 2014 zijn geanalyseerd. De analyse inclusief een aantal aanbevelingen zijn toegevoegd aan de 1e Marap Personeel. Het College van Bestuur heeft de aanbevelingen overgenomen en besproken met de directeuren in het directieberaad. De 2e Marap besteedt aandacht aan inhoudelijke (tussen)rapportages en aan de te verwachten resultaten in de jaarrekening

18 Risico-inventarisatie van OPSO Bij het risicomanagement is gebruikgemaakt van de door de PO-Raad beschikbaar gestelde tool. Aan de hand van deze tool zijn risico s benoemd en heeft er een prioritering plaats gevonden. De rapportages Risico inventarisatie van OPSO zijn op basis van het risico-inventarisatie-instrument tot stand gekomen. Deze rapportages zijn in de continuïteitsparagraaf in een overzicht samengevat. Het contract met Van Ree Accountants is in 2014 beëindigd en er is een contract afgesloten met Horlings Accountants. Horlings Accountants heeft in de week van 20 oktober 2014 een interim controle uitgevoerd. De bevindingen en aanbevelingen van Horlings zijn vastgelegd in een managementletter. Deze managementletter is besproken met het CvB en de Auditcommissie. Het Treasurystatuut heeft een update gekregen naar aanleiding van de managementletter. 18

19 terug naar jaarverslag terug naar inhoudsopgave 8. Continuïteitsparagraaf Meerjarenbegroting In 2015 komt in totaal een bedrag van 339 miljoen euro nieuw geld naar de schoolbesturen primair onderwijs toe. Dat is 210 per leerling. Dit bedrag kan oplopen naar 501 miljoen euro, wat 310 per leerling is. Tegenover deze extra middelen staan ook extra uitgaven, zoals uitgaven voor het buitenonderhoud en uitgaven in het kader van het Bestuursakkoord. Voor een deel zijn deze extra uitgaven en inkomsten in de begroting verwerkt. Dit betreft met name het buitenonderhoud, de salarisverhoging, de te verwachten hogere inkomsten en uitgaven voor de professionalisering en extra middelen waar géén extra verplichtingen tegenover staan. De uitwerking van de akkoorden in de regeling bekostiging personeel was pas in januari 2015 klaar. We hebben in de begroting meer aannames moeten doen dan we zelf wenselijk vinden. Het hanteren van aannames brengt risico s met zich mee. Zodra de nieuwe gegevens bekend waren, hebben we de begroting opnieuw doorge rekend en een begrotingswijziging vastgesteld. Deze hebben we in de eerste Managementrapportage 2015 verwerkt. Meerjarenbegroting Baten en lasten Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Saldo baten en lasten Algemene uitgangspunten voor de opstelling van de begroting Ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting hebben we een aantal zaken aangevuld of gewijzigd. Deze staan opgenomen in de algemene uitgangspunten in de bijlagen Financiële uitgangspunten voor de meerjarenbegroting Deze algemene uitgangspunten zijn gebruikt voor de opstelling van de begroting. Het betreft met name de wijziging van de gelden, die we ontvangen onder de noemer van Passend Onderwijs. De gemeentelijke subsidies gericht op de ondersteuning van de schoolorganisaties zijn per 1 januari 2015 allemaal vervallen. Deze gelden worden meestal ingezet voor schoolmaatschappelijk werk. We hebben samen met directeuren met name het budget voor bovenschoolse voorzieningen onder de loep genomen. In de notitie Bovenschoolse gelden hebben we vastgesteld welke activiteiten we binnen scholen en bovenschools uitvoeren en welk budget daarvoor nodig is. Meerjarenbalans Balans Activa 1.2 Materiële vaste activa Vaste activa Vorderingen Liquide middelen Vlottende activa Activa Passiva 2.1 Eigen vermogen bestemmingsreserve Voorzieningen Kortlopende schulden Passiva

20 Liquide middelen Jan resultaat mutatievoorziening mutaties Dec Het positief resultaat dat voor 2015 wordt verwacht, zet zich door in de jaren 2016, 2017 en In deze meerjarenbegroting is uitgegaan van het natuurlijk verloop (inclusief pensionering) van personeel. Het natuurlijk verloop moet de daling van de inkomsten als gevolg van de daling van het leerlingenaantal kunnen opvangen. De personeelslasten zitten in 2016 onder de 84% van de totale inkomsten. De huisvestingslasten zijn voor de komende jaren gelijk gehouden. Dalende inkomsten zullen echter het lastiger maken om deze kosten blijvend binnen de begroting te houden. In 2015 zijn de volgende bestuurlijke doelstellingen geformuleerd: 1. De Personele Unie van SPOOR en OPSO is gerealiseerd. 2. De doorontwikkeling naar een mogelijke fusie tussen beide organisaties is getoetst aan de landelijke fusietoets en aan de randvoorwaarden van de gemeenten. 3. De voorgenomen vernieuwing in personele samenstelling van de Raad van Toezicht is gerealiseerd en de vacature van het College van Bestuur OPSO is ingevuld. 4. De herinrichting van het Servicebureau is qua visie, structuur, taken en personele invulling afgerond. 5. Er zijn drie Onderwijs Organisatie Eenheden na voorbereiding geïmplementeerd. 6. Een onderzoek naar alternatieve inrichtingen van schoolorganisaties vindt plaats. Hierbij wordt rekening gehouden met de maximale groepsomvang en tussentijdse instroom van o.a. kleuters. In 2015 zijn per werkterrein de volgende doelstellingen geformuleerd: Onderwijs en ICT 1. Elke school heeft het eigen schoolondersteuningsprofiel geëvalueerd en bijgesteld (augustus 2015). Dat betekent dat elke school werkt met een deskundige adviseur, zoals een schoolondersteuner c.q. ondersteuningsadviseur. Er wordt gewerkt aan de versterking van het schoolondersteuningsprofiel, zodat de basisondersteuning op orde komt. Aan het eind van 2015 kunnen de scholen benoemen welke verbeteringen in gang zijn gezet. 2. Elk cluster van scholen regelt m.b.t. onderzoek en ondersteuningstoewijzing wat er nodig is en draagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goede en effectieve besteding van de middelen zien we als een oefenjaar. Tussentijds wordt er geëvalueerd. 3. De komende drie á vier jaar krijgen alle geledingen binnen onze organisatie scholing en begeleiding. Elke medewerker heeft minimaal een cursus gevolgd met betrekking tot de lerende organisatie. 4. Door het excellentieproject in de regio uit te rollen, kunnen ook scholen van andere besturen deelnemen. 5. Vanaf 2015 doen drie scholen mee aan het project New Pedagogies for Deep Learning (NPDL). Dit is een andere manier van onderwijzen. Het is gericht op persoonlijk leren van leerlingen. Vanaf 2015 is de bovenschoolse Monitoring Goed Onderwijs actief en wordt er bepaald welke centrale eindtoets wordt ingezet. 6. In de eerste helft van 2015 stellen we een tussentijdse ICT-beleidsnotitie vast. Deze notitie bevat richtlijnen die directies ondersteunen bij de keuze van nieuwe devices, toepassingen en de inrichting van de ICT-ondersteuning in onze organisatie. 7. Aan het eind van dit schooljaar in 2016 is er een Sharepoint-omgeving voor het bestuurskantoor ingericht. 8. Aan het eind van het schooljaar zijn de diverse experimenten met devices en toepassingen geëvalueerd. De opgedane kennis is beschikbaar en wordt gedeeld. 9. Aan het eind van het schooljaar heeft een projectgroep de keuze bepaald voor één onderwijsadministratiesysteem (OAS). 20

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Voorwoord Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen OPSO en SPOOR steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter naar elkaar toe groeien.

Nadere informatie

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave TIP: klik op de oranje hoofdstukken om direct verder te lezen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind...4 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Voorwoord Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen SPOOR en OPSO steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

1. Voorwoord... 3. Controleverklaring...43. Overige gegevens...45

1. Voorwoord... 3. Controleverklaring...43. Overige gegevens...45 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave TIP: klik direct op de hoofdstukken om gelijk daarheen te springen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2013 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind... 5 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave TIP: klik direct op de hoofdstukken om gelijk daarheen te springen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2013 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2012

VERKORT JAARVERSLAG 2012 VERKORT JAARVERSLAG 2012 Voorwoord Voor u ligt het verkort jaarverslag 2012 van de stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs in Purmerend (OPSO). In dit verslag legt het College van Bestuur verantwoording

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Versie 19-11-2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie 3.1. Coördinatie veiligheid 3.2. Preventiemedewerkers

Nadere informatie

Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014

Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014 Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014 In juni 2013 is de begroting 2013-2014 vastgesteld. De begroting omvat inhoudelijke en financiële doelstellingen. De inhoudelijke doelstellingen zijn ingedeeld in

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015 O.B.S. t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert- Tel:0492-365926 Inhoudsopgave: De medezeggenschapsraad Blz. 2 Medezeggenschapsraad 2013-2014 Blz. 3 Samenstelling Blz. 3 Algemeen

Nadere informatie

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden In dit document laten wij u met een aantal voorbeelden zien op welke wijze het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning besteed

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2015-2018 van de Stichting SPOOR

Meerjarenbegroting 2015-2018 van de Stichting SPOOR Meerjarenbegroting 2015-2018 van de Stichting SPOOR Vastgestelde versie 3, d.d. 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2015-2018 SPOOR Inleiding 4 De Nederlandse burger in de wereld van 2030?!

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR

Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR juni 2013 Werkgroep activiteitenplan: Marg Cornelissen, Els Dinkla, Els Offringa, Marga de Herder, Niels Bonenkamp

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onder

(financiële) verantwoording passend onder (financiële) verantwoording passend onder 11 maart 2015 Doel Doel - Inzicht in proces van de totstandkoming jaarverslag - Identificatie van knelpunten om het jaarverslag proces goed te laten verlopen -

Nadere informatie

Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal. Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - AD - Schoolleider - IB - leerkracht

Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal. Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - AD - Schoolleider - IB - leerkracht Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - - Schoolleider - - leerkracht Augustus = controleren = uitvoeren lkr= leerkracht, = schoolleider, S= secr, = interne begeleider,

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Risicomanagement in SWV PO en VO. Bé Keizer (expert passend onderwijs) Rick de Wit (Infinite Financieel)

Risicomanagement in SWV PO en VO. Bé Keizer (expert passend onderwijs) Rick de Wit (Infinite Financieel) Risicomanagement in SWV PO en VO Bé Keizer (expert passend onderwijs) Rick de Wit (Infinite Financieel) Aanleiding Kwaliteit Jaarverslagen 2014 o.a. Risicoparagraaf Financiële resultaten 2014 en 2015 -

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM V E R S L A G van de ontwikkelingen binnen Stg. BOOM voor het jaar 2013 2014 Het verslag betreft vooral de onderwijsresultaten, personele en financiële ontwikkelingen en de huisvesting. Ondanks het teruglopende

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2017

Bovenschools Jaarplan 2017 Bovenschools Jaarplan 2017 niet apart maar samen Slochteren AD 20161115 v2 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsonderdelen 3 4. Beleidsvoornemens - uitgewerkt

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013.

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013. FUNCTIEPROFIEL Clusterdirecteur Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre Veldhoven, 4 april 2013. De organisatie SKOzoK is de afkorting van Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. SKOzoK

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

gemeentebestuur Afdeling Maatschappelijke Ontwikkel ing Team Beleidsontwikkeling

gemeentebestuur Afdeling Maatschappelijke Ontwikkel ing Team Beleidsontwikkeling gemeentebestuur PURMEREN #+ Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkel ing Team Beleidsontwikkeling Openbaar Primair Speciaal Onderuijs Purmerend

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is.

Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is. Informatie bulletin Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is. maart 2017 Inleiding Met de wethouder/portefeuillehouders van de betrokken gemeentes in Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Een onderzoek naar bestuurskenmerken van sterkere en zwakkere scholen 2011-2013 Marieke Versloot Marjan Vermeulen Suzanne Beek In samenwerking

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016 ACTIVITEITENPLAN versie 24-09- januari juli 2016 Versie 24-09- 1 A) Visie(ontwikkeling) Nadere visieontwikkeling - Visie op de positie en rol van SBO en SO in het Betrokken september SWV (zie samenwerkingsproject

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie