Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Inhoudsopgave TIP: klik op de lichtblauwe hoofdstukken om direct verder te lezen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind De bestuurlijke organisatie Onderwijs Personeel Huisvesting Financiën Continuïteitsparagraaf Bijlagen 1. Invulling bestuurlijke organisatie Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Overzicht Prestatiebox middelen OPSO Financiële uitgangspunten voor de Meerjarenbegroting Gecorrigeerde prognose Personeelssterkte per functiegroep Jaarrekening Grondslagen Financiële kengetallen Balans per 31 december Staat van baten en lasten per 31 december Kasstroomoverzicht Toelichting op de Balans Toelichting op de Staat van baten en lasten Voorstel voor de resultaatbestemming Treasuryverslag Verantwoording bruidsschat Overzicht verbonden partijen Gebeurtenissen na balansdatum Kosten accountantscontrole Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen Controleverklaring Overige gegevens

3 terug naar inhoudsopgave 1 Voorwoord Het beste onderwijs voor elk kind Jaarverslag 2014 Met trots presenteren OPSO en SPOOR hun jaarverslagen als resultaat van het samenwerkingsjaar Vol verwachting kijken we uit naar 2015 waarin we verder bouwen aan ons gezamenlijk meesterschap voor het beste onderwijs voor elk kind. Het jaarverslag gaat over het onderwijs op de scholen van OPSO in Purmerend en scholen in onze regio van SPOOR. Het laat zien dat we iedere dag bezig zijn binnen onze stichtingen, scholen en in de klassen om met elkaar het beste onderwijs te bieden en daar waar nodig te verbeteren. We hebben ervoor gekozen het jaarverslag 2014 alleen digitaal uit te brengen. Zo kunt u gericht achtergrondinformatie zoeken of snel een item terugvinden via de handige doorklikmogelijkheid. Op kunt u ook andere informatie en verslagen van OPSO en SPOOR vinden. Kijk mee met wat we doen Transparantie en het afleggen van verantwoording hoort bij organisaties die met pu blieke middelen worden gefinancierd. Dat is niet de enige reden dat OPSO en SPOOR hun jaarverslagen uitbrengen. We zijn trots op wat wij doen voor de leerlingen, de medewerkers en het onderwijs. Het fundament van OPSO en SPOOR is stabiel. De bedrijfsvoering is steeds beter op orde. De extra financiële middelen die wij in december 2013 ontvingen en de uitwerking van het sociaal plan zorgen dat we er financieel beter voorstaan. De vrijgekomen middelen zetten we in voor verbeteringen in onze schoolontwikkeling. vindt u terug in onze Jaarplannen De komende jaren houden we de ingeslagen weg vast. We blijven werken aan het verbeteren van het onderwijs met hulp van interne en externe deskundigen. Samen leren en kennis delen Anderen willen laten leren, betekent jezelf ontwikkelen door met en van elkaar te leren. Dat varieert van de GMR tot het onderwijzend personeel en van directies tot het College van Bestuur. Onderwerpen uit de leer- en klankbordgroepen zijn bijvoorbeeld: breinontwikkeling, passend onderwijs, begrijpend lezen, teamleren, systeemontwikkeling, NPDL, opbrengstgericht werken, financiën en NLP. We zijn elkaars klankbord, (leer)ervaringen worden gebundeld, en kennis gedeeld met als doel onze eigen ontwikkeling te verbreden en te verdiepen. Tijdens deze zoektocht naar en uitwisseling van kennis leren collega s uit alle geledingen van de samenwerkende stichtingen SPOOR en OPSO van elkaar. Van elkaar leren betekent ook leren van en met onze collega schoolbesturen en andere samenwerkingspartners. We hebben elkaar nodig om het onderwijs en de ondersteuning die elk kind nodig heeft zo passend mogelijk te laten zijn. Ons onderwijs past elk kind. De samenwerkende Colleges van Bestuur OPSO en SPOOR Jelte de Graaf Alina Kuiper SPOOR en OPSO trekken samen op Het jaarverslag 2014 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen steeds meer in verbinding met elkaar zijn en dat we steeds dichter naar elkaar toe groeien. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Het is het werk van alle mensen binnen onze organisaties. Zij werken met passie en betrokkenheid. De doelstellingen, die in de jaarverslagen staan, komen voort uit het Koersdocument en de notitie Vitale en Duurzame Scholen. De vertaling van deze twee documenten 3

4 terug naar inhoudsopgave 2 Samen sterker voor het beste onderwijs voor ieder kind De OPSPOOR-organisatie De stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend (OPSO) is sinds 2011 een zelfstandige stichting, die 15 scholen in Purmerend bestuurt. De stichting heeft een eenhoofdig College van Bestuur. In het toezicht is voorzien in de vorm van een Raad van Toezicht, die uit drie personen bestaat. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeels- en oudergeleding. Ten behoeve van de ondersteuning van het College van Bestuur en de directies van de scholen is een Servicebureau ingericht. Per 1 januari 2012 werkt OPSO samen met SPOOR. Binnen de samenwerking is de doelstelling dezelfde. De organisatie-inrichting van SPOOR is vergelijkbaar. SPOOR verzorgt het openbaar primair onderwijs in het werkgebied dat loopt van Landsmeer/ Oostzaan tot in Zeevang. De in 2012 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen beide besturen maakt het mogelijk om op bestuurlijk niveau als ware als één organisatie te functioneren. Dit betreft dan de twee samenwerkende Raden van Toezicht en de twee samenwerkende Colleges van Bestuur. Hetzelfde geldt voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden. De ondersteunende bureaus werken sinds eind 2013 als één Servicebureau voor de twee stichtingen. Waar staan we voor In het Koersdocument hebben we onze visie als volgt omschreven: Onze openbare scholen nemen actief deel aan allerlei ontwikkelingen door initiatieven te ontplooien en verbeteringen in gang te zetten om het beste onderwijs voor ieder kind te realiseren. Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind. Wij zijn erop gericht om samen met het kind en de ouders alle creatieve, cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke talenten te ontplooien. OPSO werkt vanuit deze missie intensief samen met SPOOR om onze kennis en inzichten te delen. Op deze wijze creëren wij het beste onderwijs voor onze kinderen, gaan we efficiënter met de middelen om en vullen wij onze ondersteuningsplicht nog beter in. We worden geïnspireerd door de stelling dat we verschil kunnen maken. Dat doen we door samen het beste onderwijs te bieden vanuit onze kernwaarden: Vertrouwen We gaan uit van de mogelijkheden van ieder mens en stimuleren elk individu zichzelf verder te ontwikkelen. Wij zijn van nature nieuwsgierig naar de ander en heten iedereen welkom. Verbinden Iedereen binnen en buiten de organisatie. Kinderen, medewerkers, ouders en andere betrokkenen voelen zich erkend en geaccepteerd ongeacht geloof, ras, huidskleur, geslacht, taal en afkomst. Iedereen is in staat om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en op een constructieve wijze samen te werken. Verschillen in visie en geloofsovertuigingen zien we en ervaren we als een bron van inspiratie. Samen komen we verder. Meesterschap Elke medewerker is op zijn/haar vakgebied een professional die kritisch naar zichzelf kijkt, die zich openstelt voor anderen en nieuwe opvattingen op waarde weet te schatten. Elke medewerker is eigenaar van het vak dat hij uitoefent en laat iedereen profiteren van eigen ervaringen en nieuwe inzichten. Elke medewerker is in staat de verschillen te overbruggen, betrokkenen te verbinden en daadwerkelijk vertrouwen te geven aan kinderen, ouders en collega s. Elke medewerker ontwikkelt zich permanent om het vakmanschap te onderhouden en te verbeteren. Van onze medewerkers verwachten wij, dat zij handelen vanuit deze drie kernwaarden en elkaar daarop aanspreken. Wij zetten het gedachtengoed gebaseerd op de lerende organisatie in als voertuig voor verandering. 4

5 terug naar inhoudsopgave 3 Bestuurlijke organisatie De doelstellingen, zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2014 zijn: 1. Opstellen van een Koersdocument OPSO/SPOOR. 2. Opstellen van de krimpnotitie Naar Vitale en Duurzame Scholen. 3. Verdere intensivering van de samenwerking met SPOOR op bestuurlijk niveau, toezicht en medezeggenschapsterrein door verkenning van de personele unie. 4. Verdere profilering van de scholen. 5. Verbetering van de financiële kengetallen. De resultaten van bovenstaande punten: 1. Het Koersdocument is in het afgelopen jaar opgesteld en voorgelegd aan de directies, GMR en Raad van Toezicht en daarna vastgesteld. 2. De notitie Vitale en Duurzame Scholen is door ons vastgesteld en de uitvoering daarvan binnen de wijk Purmer-Noord voorzichtig in gang gezet. 3. De samenwerking met SPOOR is geïntensiveerd. De wijze waarop dat is gebeurd staat in dit jaarverslag vermeld. 4. Deels gerealiseerd in de vorm van een start van drie scholen met het New Pedagogies for Deep Learning. 5. Deels gerealiseerd in de vorm van een verbeterd weerstandvermogen. Bestuurlijke samenwerking De samenwerking tussen de Colleges van Bestuur van OPSO en SPOOR is intensiever geworden en sinds de zomer van 2013 werken we op basis van een interne portefeuilleverdeling. De bestuurder van OPSO is voorzitter van de samenwerkende Colleges van Bestuur en beheert de portefeuilles Onderwijs, Personeel en Communicatie. De bestuurder van SPOOR heeft de portefeuilles Huisvesting, Financiën en het Servicebureau. De beide Colleges van Bestuur werken vanuit de gedachte van beleidsvormend besturen. Het gekozen bestuursmodel voldoet aan de code goed bestuur. Deze basis van besturen is versterkt door een vast wekelijks overleg en een besluitenlijst die gepubliceerd wordt in De Newz, het tweewekelijks bulletin voor directeuren. Daarnaast stellen we deze ter beschikking aan de Raad van Toezicht. In 2014 is het Koersdocument en het gezamenlijk Jaarplan 2014 vastgesteld. Deze twee stukken geven inzicht in de voorgenomen concrete activiteiten en beoogde resultaten. In dat kader zijn de samenwerkende Colleges begonnen met de voorbereiding van een antwoord op drie belangrijke strategische vraagstukken: De daling van het aantal leerlingen. Het monitoren van de onderwijsopbrengsten en de kwaliteit daarvan. Een exactere onderbouwing van het financieel meerjarenperspectief van beide stichtingen. Het vastgestelde Koersdocument en Jaarplan 2014 zijn voor advies voorgelegd aan de directies, Raad van Toezicht en GMR. Raad van Toezicht De stichting OPSO Purmerend is op grond van de Wet goed onderwijs, goed bestuur (2010) zo ingericht dat er sprake is van een functionele scheiding tussen toezicht en bestuur. De functie van het intern toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd door de gemeenteraad van Purmerend. Onderwerpen en besluiten van de Raad van Toezicht KLIK HIER In het verslagjaar 2014 zijn de beide Raden van Toezicht van OPSO en SPOOR zich gaan verdiepen in de invoering van een Personele Unie. Ze hebben een verkenning van de mogelijkheden laten uitvoeren en hebben een miniconferentie met de wethouders Onderwijs belegd. De uitwerking van de Personele Unie tussen beide stichtingen wordt in 2015 voortgezet. Dit jaar heeft de Raad van Toezicht een structureel overleg met de GMR ingevoerd. Daarnaast hebben de leden van de Raad van Toezicht hun opgedane kennis op het terrein van het toezichthouden actief met elkaar gedeeld. Verder hebben de leden van de Raad van Toezicht een bezoek gebracht aan twee scholen van OPSO en SPOOR. Dat waren De Bloeiende Perelaar en de Martin Luther Kingschool. De Raad van Toezicht is in het verslagjaar zes keer bij elkaar gekomen. 5

6 Auditcommissie en de Remuneratiecommissie De Raden van Toezicht van OPSO en SPOOR hebben samen twee commissies ingericht. Dat zijn de Auditcommissie en een Remuneratiecommissie. SPOOR-raad en gemeente Purmerend Vanuit de verticale verantwoordingsplicht zijn er in 2014 twee bijeenkomsten geweest met de SPOOR-raad en de gemeente Purmerend. Daarin zijn de volgende zaken aan de orde geweest: 1. De meerjarenbegrotingen Het lopende sociaal plan. 3. De notitie Vitale en Duurzame Scholen. 4. De verwachte leerlingaantallen. 5. De jaarrekeningen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt de ouders en leerkrachten van de scholen. De GMR krijgt beleidstukken voor instemming of advies aangeboden. In 2014 heeft de GMR wederom een achterbanbijeenkomst georganiseerd. Dit keer stond de bijeenkomst in het teken van Passend Beleids stukken GMR KLIK HIER Onderwijs. Peter Riezenbos auteur van het boek Van Mavo tot Harvard plaatste zijn eigen schoolloopbaan in het bredere onderwijskader. Centraal stond de vraag: is het de leerling of de school die passend is of zou moeten zijn? Directieberaad Het afgelopen jaar volgden alle directeuren een tweedaagse cursus over het coachen van leerteams binnen de scholen. Daarnaast heeft het Directieberaad veel aandacht besteed aan het begeleiden van ziekte en de preventiemaatregelen die een directeur op het gebied van ziekteverzuim kan treffen. Er is aan het eind van het kalenderjaar uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen van de nieuwe cao. Projectgroepen van directeuren hebben actief voorstellen voorbereid op het terrein van financiën en personeel. Wat betreft het verbeteren van werkprocessen en administratieve processen heeft de klankbordgroep Servicebureau een paar maal feedback gegeven op voorstellen. De praktische uitvoering van Passend Onderwijs op de scholen zelf heeft in het afgelopen najaar verschillende malen op de agenda gestaan. In 2014 is het Directieberaad zes keer bij elkaar gekomen. Het Servicebureau heeft vier afdelingen: Financiën, Personeelszaken, Huisvesting en Onderwijs en een bestuurssecretariaat. Het Servicebureau wordt aangestuurd door de portefeuillehouder Servicebureau. Medewerkers van het Servicebureau zijn leverancier van informatie, adviseur en ondersteuner van de samenwerkende Colleges van Bestuur, de samenwerkende toezichthouders en de directeuren. Vanuit deze ondersteunende rol leveren zij bijgedrage aan de resultaten, zoals die in dit jaarverslag naar voren komen. Tevens zijn zij de motor in de totstandkoming van het jaarverslag zelf. GEMEENTE PURMEREND Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OPSO PURMEREND 13 basisscholen 1 school voor speciaal basisonderwijs 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs RAAD VAN TOEZICHT College van Bestuur SPOORRAAD Gemeente Zeevang, Wormerland, Waterland, Oostzaan, Landsmeer, Edam-Volendam, Beemster. Servicebureau FZ PAZ HV OW/ICT Secr. 3 Projectgroepen Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 SPOOR 23 basisscholen 1 school voor speciaal basisonderwijs Servicebureau 6

7 terug naar inhoudsopgave 4 Onderwijs In de meerjarenbegroting 2014 zijn de volgende meetbare doelstellingen geformuleerd: 1. Elke school heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel (augustus 2014). 2. Elke medewerker heeft minimaal één studiedag gevolgd over de lerende organisatie. Op scholen wordt gewerkt aan de hand van een stappenschema (van analyse t/m evaluatie). 3. We hebben een aantal deeldoelstellingen geformuleerd over de digitalisering van het onderwijs. Deze deeldoelstellingen hebben betrekking op het gebruik van ipads en trainen van leerkrachten in het gebruik daarvan. De meetbare doelen voor de ICT-pilots staan beschreven in de projectaanvraag van de school. Bij een positieve uitkomst, gaan minimaal vijf scholen meedoen met de projecten. De verkregen informatie is gedeeld met alle scholen. 33% van de scholen neemt deel aan de cursus Train de trainer. De cursus gaat over het didactisch gebruik van het digitale schoolbord. De trainer draagt de verkregen kennis over aan het schoolteam. 4. Er is een conceptvisie voor een andere aanpak voor het gebruik van ICT in het onderwijs. 5. Er is een SharePoint-omgeving voor kantoor, directeuren en ICT-coördinatoren. Resultaten van bovenstaande punten: 1. Passend Onderwijs is halverwege 2014 ingevoerd. De resultaten zijn daardoor nog zeer voorlopig. 2. Elke medewerker heeft een studie dag Boeiend Onderwijs bezocht. Na de zomer zijn de trainingen gestart. 3. Op verschillende scholen gestart, maar niet afgerond in Niet gerealiseerd, doorgeschoven naar Voorbereidingen gerealiseerd, implementatie in De ingeslagen wegen in het onderwijs en de onderwijsorganisatie in Integraal scholingsaanbod in het kader van de lerende organisatie In 2014 maken alle medewerkers kennis met het gedachtengoed van de lerende organisatie. De lerende organisatie en de werkwijze worden op de scholen geïmplementeerd. De directeuren worden geschoold in het aansturen van een lerende organisatie. Uitwerking De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leerkracht. De lerende leerkracht, die voortdurend aan de verbetering van zijn kwaliteit werkt, blijkt in alle onderzoeken een cruciale factor voor de kwaliteit van de school. Om de kwaliteitsontwikkeling te vergroten is er in 2014 een vervolg gegeven aan het scholingstraject dat in 2013 is gestart. Na de laatste Onderwijsdag voor alle mede werkers o.l.v. Jan Jutten met als onderwerp Leiding geven aan professional capital, zijn de onderstaande modules en trainingsdagen van start gegaan: Voor de leerkrachten: Verbeteren van begrijpend lezen met behulp van systeemdenken. Hoge opbrengsten door boeiend onderwijs. Beter onderwijs door breinkennis. Van vast menu naar lopende buffet. Omgaan met gedragsproblematiek. NLP voor je dagelijks werk in de klas. Voor de intern begeleiders: Intern begeleider in een lerende school. Van onderwijskundig naar opbrengstgericht leider. Communicatie: kerncompetentie van intern begeleiders. Begeleiden van meetbaar gestuurd onderwijs. Data gebruiken om het onderwijs te verbeteren. 7

8 Voor de directeuren: Werken aan inspirerend leiderschap in een lerende organisatie met behulp van o.a. leerteams. Communicatie, de kerncompetentie van een goede leider. Teamcoaching. Van leren van het verleden naar leren voor de toekomst. Belangrijk uitgangspunt is het vliegwielprincipe, waarbij leerkrachten, intern begeleiders en directeuren hun opgedane kennis en vaardigheden delen met de rest van het team. Dat betekent voor de directeuren dat het teamleren concreet vormgegeven wordt binnen de eigen school. De opleiding voor directeuren heeft daar input aan gegeven en zal ook net als de overige modules en trainingen worden voortgezet in Scholing signalering kindermishandeling Alle leerkrachten, intern begeleiders (medewerkers met een onder steuningstaak o.a. in het kader van Passend Onderwijs) en schoolleiders hebben via e-learning geleerd kindermishandeling te signaleren. Hiermee voldoen ze aan de wettelijke eisen in Uitwerking De leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders hebben een verplichte scholing gekregen over het signaleren van kindermishandeling. De opgedane kennis wordt geborgd door op elke school ook één teambijeenkomst o.l.v. een medewerker van het Samenwerkingsverband Waterland te organiseren. De meldcode is bij elke school in een specifiek werkwijze/protocol vastgelegd. Daarmee zijn alle medewerkers meer alert en bekwaam in het signaleren van en het handelen in geval van kindermishandeling. Al onze scholen voldoen nu aan de wettelijke eisen op dit gebied. 3 Monitoringsinstrument Goed Onderwijs voor schooldirecteuren De Monitor Goed Onderwijs (MGO) wordt naast het CITO LOVS als instrument gebruikt. Hiermee krijgen scholen beter inzicht in de kwaliteit van hun onderwijs. Uitwerking Scholen moeten beter inzicht in de kwaliteit van hun onderwijs krijgen. Door de kwaliteit te monitoren kan, waar nodig, het onderwijs worden verbeterd. Op de scholen wordt er gewerkt met twee instrumenten die daarbij behulpzaam zijn: 1. De Monitor Goed Onderwijs (MGO) is een instrument waarmee scholen, naast het gebruik van het CITO LOVS, inzicht krijgen in de stand van zaken wat betreft de kwaliteit van hun onderwijs. Tevens krijgen scholen zicht op wat er moet gebeuren om het onderwijs, indien noodzakelijk, te verbeteren. De MGO kijkt o.a. naar de positie t.a.v. het waarderingskader van de onderwijsinspectie, de plannen van aanpak, het didactisch handelen van de leerkrachten, de opbrengstanalyses en de borgingsdocumenten. In 2015 zal de webbased versie van het MGO bovenschools ingezet worden. 2. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van het CITO LOVS op school- en bovenschoolsniveau. Deze monitor geeft direct inzicht in de behaalde resultaten op de diverse leergebieden. De inzet van genoemde instrumenten stelt het bestuur in staat het jaarlijkse bestuursgesprek met de inspectie proactief te voeren. In 2015 wordt het advies van de basisschool richting het VO leidend en wordt de centrale eindtoets definitief ingevoerd. In het schooljaar zal de zogenaamde Waterlandse Overstap daarop aangepast worden. 8

9 4 Passend onderwijs: inzet Onderwijsondersteuner in de school Vanaf augustus 2014 wordt op iedere school de onderwijsondersteuner (OSA) ingezet. De OSA helpt de school bij de verdere vormgeving van passend onderwijs. Het accent wordt verlegd van curatief naar preventief, van leerling naar leerkracht en van incident naar systeem. Ter voorbereiding is in het voorjaar van 2014 een pilot met negen scholen uitgevoerd. Uitwerking Voor een adequate invoering van passend onderwijs is een lerende organisatie volgens ons van groot belang. Leren van jezelf, van elkaar en van experts zijn daarbij voor ons de uitgangspunten. Zo ontstaat er continue verandering op individueel, groeps- en organisatieniveau. Om die reden zijn we in 2014 gestart met het vormen van clusters van scholen die een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor een goede en effectieve besteding van de ondersteuningsmiddelen. De clusters dragen verantwoording voor zowel het onderzoek als voor de te ontwerpen arrangementen. Deze werkwijze leidt tot: Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel. Een situatie waarin iedere school wordt uitgedaagd om de basiskwaliteit te verbeteren met zijn eigen kwaliteit als vertrekpunt. Bewust Leren van en met elkaar waardoor initiatieven worden gestimuleerd. Om dit proces te ondersteunen is er in 2014 een begin gemaakt met de inzet van een ondersteuningsadviseur of schoolondersteuner. Deze expert begeleidt en adviseert de school en het cluster. Hij werkt tevens mee aan het op orde brengen van de basiskwaliteit. Het accent wordt verlegd van curatief naar preventief, van leerling naar leerkracht en van incident naar systeem. Werkwijze Elk cluster krijgt een ondersteuningsadviseur. Al werkende wordt de inhoud en werkwijze samen verder vormgegeven. De ondersteuningsadviseurs worden ook aangestuurd door het schoolbestuur. 5 Excellentieproject De werkwijze m.b.t. hoogbegaafde leerlingen die de afgelopen jaren binnen OPSO is ontwikkeld, blijkt zeer effectief te zijn. Het bestuur streeft ernaar om op alle SPOOR-scholen d.m.v. een scholings- en begeleidingstraject (Laika) dezelfde werkwijze te implementeren. Binnen de scholen wordt gewerkt volgens vaste afspraken en protocollen en is er een toelatingscommissie voor de bovenschoolse voorziening VOSTOK in Purmerend. Het bestuur van het SWV Waterland bespreekt met andere besturen of onze effectieve aanpak kan worden gebruikt op andere plekken binnen de regio Waterland. Het resultaat is dat het SWV een positief advies heeft gegeven aan andere besturen. Een voorwaarde is wel dat de expertise van de andere besturen wordt geïntegreerd. Het huidige Excellentieproject kan uiteindelijk als één van de onderdelen opgenomen worden in het toekomstig expertisecentrum van het SWV Waterland. 6 Ontwikkeling diversiteit in onderwijsinhoudelijke profielen Van alle scholen hebben op dit moment slechts een paar een onderwijsinhoudelijk profiel. Dit zijn De Akker/De Dijk, Oeboentoe en De Boemerang. De Akker en De Dijk werken samen en hebben een Dalton-profiel. De andere twee scholen werken op basis van het concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs. In 2014 zijn er voorbereiding getroffen om vanaf januari 2015 drie jaar lang deel te nemen aan het project New Pedagogies Deep for Learning (NPDL). Dit project wordt in diverse landen over de hele wereld gestart. Het doel is om te komen tot een andere manier van onderwijzen. Het onderwijs is meer gericht op persoonlijk leren van leerlingen. Het ligt in de bedoeling om de opbrengsten van dit project breed te delen binnen de organisatie zodat andere scholen kunnen meeliften. Drie scholen hebben zich tot nu toe aangemeld: De Akker/De Dijk, De Boemerang en Oeboentoe. 9

10 7 Inzet van ICT op school en in de organisatie Werken in de cloud Binnen de scholen vindt er een omslag plaats van het gebruik van server en bekabeld netwerk naar het gebruik van mobiele devices en opslag in de cloud. In 2014 zijn scholen gestart met de aanschaf van een draadloos netwerk. Verder wordt onderzocht of en op welke wijze het werken met een eigen mobiel apparaat (bring your own device, BYOD) door leerlingen geïmplementeerd kan worden. Een van de zaken is het inrichten van het draadloze netwerk door middel van mobile device management (MDM). De nieuwe technische en inhoudelijke ontwikkelingen op het terrein van digitaal leren en ICT worden nauwlettend gevolgd om scholen zo goed mogelijk te ondersteunen. Werken met tablets De Willem Eggert school doet mee aan een pilot met behulp van Snappet (Android tablet). Hierbij sluiten de programma s en het verwerkingsmateriaal steeds aan bij het niveau van het individuele kind. De resultaten die behaald worden met de programma s van Snappet en de nieuwe verwerkings software van de rekenmethode Pluspunt worden aan het eind van het schooljaar 2014/2015 geëvalueerd. 9. Klachten In het verslagjaar 2014 zijn vier klachten bij OPSO ingediend. In het kader van de klachtenregeling onderwijs is de externe vertrouwenspersoon bij deze vier kwesties betrokken geweest. Drie klachten zijn naar tevredenheid afgerond. Een klacht wordt in januari 2015 afgerond. Door leden van de schoolorganisatie en ouders is gedurende het jaar 2014 vijftien keer gebruikgemaakt van de helpdesk voor advies en informatie. Om de werkpraktijk van de contactpersonen op de scholen te professionaliseren zijn in maart en november netwerkbijeenkomsten gehouden en begeleid. Onderwerpen waren casuïstiek over verschillen van inzicht of omgang tussen school en ouders, de meldcode Kindermishandeling en de nieuwe wetgeving rond pesten. Invoering Office 365 Office 365 is ingevoerd op het bestuurskantoor en op een aantal scholen om het werken in de cloud te bevorderen. Office 365 is aan het eind van het schooljaar op alle scholen ingevoerd. 8. Beeld onderwijskwaliteit vanuit de inspectie De Inspectie van het Onderwijs heeft voor alle scholen op 25 november 2014 het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. 10

11 terug naar inhoudsopgave 5 Personeel De doelstellingen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2014: 1. Er is een (ver)nieuw(d) personeelsbeleid geformuleerd en de gesprekkencyclus Functioneren en Beoordelen is, waar nodig, aangepast. De klachtenregeling en de klokkenluidersregeling zijn beide vastgesteld. 2. Het sociaal plan is geëvalueerd en er is een besluit genomen over een vervolg sociaal plan. 3. Op basis van de RI&E s op schoolniveau is er een Arbobeleidsplan op bestuursniveau opgesteld. 4. De resultaten van het project Preventie ziekteverzuim moeten zodanig zijn dat het ziekteverzuimcijfer gelijk of lager is aan het landelijke gemiddelde. 5. Er is een eerste leeromgeving voor leerkrachten gevormd. De resultaten van de hierboven genoemde punten zijn: 1. In afwachting van de cao-po 2014 nog niet gerealiseerd. 2. Gerealiseerd. 3. Niet gerealiseerd. 4. Bijna gerealiseerd 5. Gerealiseerd in de vorm van een pilot op De Wheermolen. In 2014 zijn wel de volgende regelingen (voorlopig) vastgesteld: Klachtenregeling. Klokkenluidersregeling. Protocol cyberpesten en mediawijsheid. Gedragscode personeel. Beleidsuitgangspunten inzake omgang met agressie en geweld tegen personeel. Werkkostenregeling. Herplaatsingsbeleid. Deze regelingen vormen onderdeel van het personeelsbeleid en zullen in de komende tijd verder worden uitgewerkt. Kentallen Binnen OPSO wordt 83,19% van de middelen besteed aan personele kosten. Onder personele kosten wordt niet alleen verstaan de salariskosten, maar ook alle aan het personeel gerelateerde kosten, zoals scholing (individueel, team en stichtingsniveau), contractkosten arbodienst en arbozorg, personeel derden (lees: inhuur), kerstpakketten, teamuitjes enz. Bovenschools scholingsaanbod Het bovenschools scholingsaanbod was in 2014 divers en gericht op de lerende organisatie. Het scholingsaanbod bestond uit: NLP in het onderwijs 1 NLP in het onderwijs 2 NLP in het onderwijs 3 Vuurwerk Beter onderwijs door breinkennis Verbeteren van begrijpend lezen met behulp van systeemdenken en coöperatief leren Van dagmenu naar lopend buffet Hoge opbrengsten door boeiend onderwijs Specifieke gedragskenmerken van het kind Boeiend Onderwijs Boeiend Onderwijs in de vorm van het natuurlijk leren stond centraal tijdens de organisatiebrede studiedag. Vanwege de omvang van de groep is de studiedag drie keer georganiseerd. Iedereen heeft met veel inzet en plezier deelgenomen aan de studiedag. Na een enthousiaste inleiding van Jan Jutten met mindmapping en veel illustraties werden er verschillende workshops gegeven, waarin aan een concrete vertaling van het principe van Boeiend Onderwijs werd gewerkt. Als onderdeel van de studiedag zijn de medewerkers teruggegaan naar hun team. Daar hebben ze een eerste activiteit uitgewerkt in het kader van Boeiend Onderwijs en het natuurlijk leren voor hun eigen school. Sociaal plan OPSO hanteert voor alle medewerkers in vaste dienst het werkgelegenheidsbeleid. Ondanks het werkgelegenheidsbeleid was 2014 het laatste jaar van het sociaal plan Het sociaal plan was noodzakelijk, omdat de daling van het leerlingenaantal (zie bijlage 5) geen gelijke tred hield met het natuurlijk verloop van leerkrachten. In het sociaal plan staat dat bij OPSO een reductie moest plaatsvinden van 21,6018 fte oftewel

12 In oktober van het verslagjaar moest nog een reductie plaatsvinden van 4,4757 fte. Voor 4,4757 fte is uiteindelijk ontslag aangezegd. De uitvoering van het sociaal plan heeft veel gevergd van diverse medewerkers. Het getuigt o.i. van goed werkgeverschap dat uiteindelijk slechts voor 4,4757 fte (21%) noodgedwongen ontslag aangezegd moest worden. Ziekteverzuim In 2014 is weer gebruikgemaakt van de arbodienst Tredin. De arbeidsdeskundige bij Tredin legt het accent op de benadering van ziekteverzuim vanuit de opvatting verzuim is een keuze. Deze invalshoek is ook de onze met dien verstande dat met medewerkers en directies overlegd wordt op welke wijze een zieke medewerker zo goed mogelijk in de school aan de slag kan blijven zonder dat dit het herstel belemmerd. Tredin ondersteunt ons in de uitvoering van de ziekteverzuimpreventie en begeleiding. De preventie en begeleiding richt zich op wat iemand wel kan in plaats van wat iemand door ziekte niet kan. In 2014 is het gemiddelde percentage ziekteverzuim 6,9%. Het ziekteverzuim is in vergelijking met 2013 iets gedaald en het percentage ziekteverzuim ligt iets boven het landelijke gemiddelde van 6,3%. Er is in het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in het aanpakken van het ziekteverzuim. In 2014 is een extra directieoverleg geweest waarbij dit onderwerp uitgebreid aan de orde is gekomen. Daarnaast is een incompanybasistraining ziekteverzuimbegeleiding gegeven. Er is een flyer met informatie over de aanpak van ziekteverzuim gemaakt. Overzicht verloop ziekteverzuim OPSO en landelijk: ZIEKTEVERZUIM 10,00 Vervangingsfonds Binnen OPSO is de mogelijkheid eigen risicodragerschap voor vervanging onderzocht. Vooralsnog is nog niet besloten om over te gaan tot een eigen risicodragerschap vanwege te hoge financiële risico s. Personele ontwikkelingen Het aantal leerlingen op een school is op hoofdlijnen de basis voor de formatieruimte. Ook in 2014 is er sprake van een daling van het aantal leerlingen binnen onze stichting. Bij OPSO daalde het aantal leerlingen op de reguliere teldatum (1 oktober 2014) met 66 leerlingen naar 3841 leerlingen (-1,69%). Op 1 augustus 2014 waren er 373 personeelsleden in dienst met een totale omvang in fte s van 282,32. Ten opzichte van 1 augustus 2013 is er een daling van 14 personeelsleden en een daling in fte s van 9,38. Deze uitstroom is tot stand gekomen door het niet verlengen van tijdelijke aanstellingen, WIA-afkeuringen, ontslag op eigen verzoek, ontslag i.v.m. FPU, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en gedwongen ontslag als uitvloeisel van het sociaal plan. Naast de uitstroom heeft ook interne mobiliteit plaatsgevonden. Deze mobiliteit vond plaats op basis van het vastgestelde herplaatsingsbeleid. Dit beleid is eveneens geëvalueerd en zal voor de komende jaren worden voortgezet. De opbouw van ons personeelsbestand ziet er als volgt uit: Overzicht Leerlingenaantal KLIK HIER PERCENTAGE 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 OPSO landelijk % VERHOUDING MAN/VROUW 15% MAN VROUW 12

13 LEEFTIJDSCATEGORIE 1% 16% 29% 19% 35% jaar jaar jaar jaar jaar Functiemix Op basis van de cao-po is elk schoolbestuur verplicht functies toe te kennen aan personeelsleden gekoppeld aan een LB-schaal voor personeel werkzaam aan een basisschool en een LC-schaal voor personeel werkzaam in het speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs. Op 1 augustus moest op bestuursniveau het percentage LB-functies 46% zijn voor het personeelsbestand van het basisonderwijs. Het percentage LC-functies moest 14% zijn voor het personeelsbestand van het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze streefpercentages zijn niet gehaald. Waarom bereiken we niet het beoogde aandeel aanstellingen in een hogere functie schaal? VERDELING PERSONEELSCATEGORIE 6% 18% DIRECTEUREN 76% OOP (onderwijs ondersteunend personeel) OP (onderwijzend personeel) VERHOUDING VOLTIJD/PARTTIME: 1. De functiemix is in onze ogen geen doel op zich. De inrichting in de schoolorganisatie moet een aparte functie met een hogere inschaling rechtvaardigen. Dat is binnen onze scholen mondjesmaat het geval. 2. We zijn, gezien de extra kosten die aan een hogere inschaling verbonden zijn en de daling in leerlingen en werknemers de komende jaren voorzichtig in het versneld aanstellen van medewerkers in reguliere functies in een hogere schaal. Een overtuigende inhoudelijke motivering staat voorop. In vier jaar tijd moet gegroeid worden van 0% naar 46% aan LB-functies in het basisonderwijs. Dit is een grote opgave en in de praktijk blijkt dat niet haalbaar te zijn. Het blijft het streven om dit percentage te halen alleen in een tempo dat past binnen de ontwikkeling van onze organisatie. Eind 2014 zijn binnen OPSO de volgende percentages gehaald: 32% Functiemix OPSO Wtf op Te realiseren wtf LB (basisonderwijs) en LC (speciaal Gerealiseerd Percentage 68% voltijd parttime onderwijs) Totaal basisonderwijs 165, , , ,43% ML King 17,7200 2,4808 1, ,71% Tangram 17,3782 2,4329 1, ,10% Totaal 35,0982 4,9137 2, ,07% 13

14 Cao-PO 2014 In het verslagjaar is in de zomer het cao-onderhandelaarsakkoord tot stand gekomen. In deze cao is nadere invulling gegeven aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Deze duurzame inzetbaarheid bestaat uit drie elementen: 1. Elke medewerker heeft een budget van 40 uur per jaar voor persoonlijke duurzaamheid naar rato van de omvang van het dienstverband. 2. Startende leerkrachten krijgen een bijzonder budget (40 uur extra + een coach die niet de leidinggevende is). 3. Oudere werknemers krijgen vanaf de leeftijd van 57 jaar een bijzonder budget (130 uur extra) dat naast de 40 uur ingezet kan worden voor verlof. De invoering van duurzame inzetbaarheid is gepaard gegaan met het afschaffen van de bapo-regeling. De huidige opname wordt gerespecteerd maar nieuwe instroom behoort niet meer tot de mogelijkheden. Daarnaast is in het cao-onderhandelaarsakkoord bepaald dat in het onderwijs sprake is van een 40-urige werkweek. In het verslagjaar is een plan van aanpak gemaakt naar aanleiding van het cao-onderhandelaarsakkoord. Daarnaast zijn voorlichtingsdagen voor directeuren georganiseerd. De voorlichting richtte zich op de invulling die kan worden gegeven aan de door het cao-akkoord aangeboden ruimte. Voorlichtingsdagen voor alle medewerkers zijn voor 2015 gepland. Tot slot is in de werkgroep personeel aandacht besteed aan de coaching van startende leerkrachten en over de kansen en mogelijkheden van startende leerkrachten binnen de stichting. Het cao-onderhandelaarsakkoord is eind 2014 verder uitgewerkt en op de valreep van 2015 was de tekst van het cao-akkoord beschikbaar. primair onderwijs en wordt verzorgd door V.A.K. Bedrijfshulpverlening in Purmerend. De training is ook dit jaar weer door de deelnemers als positief beoordeeld. Er zijn elk jaar ook weer nieuwe BHV ers nodig. Deze nieuwe BHV ers volgen een basisopleiding BHV. Behalve BHV ers heeft elke school ook één medewerker met preventietaken. In de Arbowet worden drie concrete taken genoemd voor de preventiemedewerker: 1. (Meewerken aan) het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). 2. (Meewerken aan) het uitvoeren van arbomaatregelen. 3. Het adviseren aan en samenwerken met de medezeggenschapsraad. Voor de preventiemedewerkers heeft ArboRapport in Purmerend in het najaar van 2014 een studiemiddag verzorgd. Hierin zijn zaken die betrekking hebben op alle taken, verantwoordelijkheden en positie van de preventiemedewerkers aan de orde gekomen. Daarnaast is de taak van de nieuwe Arbomeester kort toegelicht. Er is ook aandacht besteed aan hoe we nu verder gaan met alle vraagstukken bij de uitvoering en het vervolg van de RI&E. Deze middag is als voldoende/goed door de deelnemers beoordeeld. De in 2013 verschenen RI&E s zijn in 2014 voor het merendeel uitgevoerd. Het geplande arbobeleidsplan op bestuursniveau is echter nog niet tot stand gekomen. Bedrijfshulpverlening (BHV) Op elke school zijn er minimaal twee medewerkers opgeleid tot BHV er. Op de meeste scholen zijn er meer dan twee BHV ers, mede afhankelijk van de aard, omvang en ligging van de school. Er wordt op de scholen twee keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden. Alle BHV ers nemen één keer per jaar op woensdagmiddag deel aan de herhalingsopleiding BHV. Dat is een gecombineerde en geïntegreerde training voor levensreddende eerste hulp en brandbestrijding. De training is op maat gemaakt voor het 14

15 terug naar inhoudsopgave 6 Huisvesting In 2014 zijn de volgende meetbare doelstellingen geformuleerd: 1. De werkprocedure rondom het dagelijks en calamiteitenonderhoud is per augustus 2013 gestart. Evaluatie hiervan heeft eind 2014 plaatsgevonden. 2. Er wordt een overzicht gemaakt, waarin het energiegebruik van de scholen op basis van m 2 met elkaar vergeleken wordt. Er kan actie worden ondernomen bij uitschieters. 3. Er wordt deelgenomen aan vier nieuwbouw- en verbouwprojecten. 4. Er wordt een meerjarenonderhoudsplan voor 2014 opgesteld en uitgevoerd. 5. Er wordt een eigen integraal huisvestingsplan gemaakt inclusief de hiervoor benodigde interne en externe afstemming. De resultaten van hierboven genoemde punten zijn: 1. De evaluatie is vlak na het eind van het verslagjaar gedaan. De werkprocedure is aangepast. 2. Deels gerealiseerd. Het blijft een traject in uitvoering. 3. Gerealiseerd. 4. Niet gerealiseerd doordat er extra werkzaamheden voor nodig zijn. 5. Gerealiseerd in de vorm van een voorlopig voorstel. Duurzaam en goed onderhouden schoolgebouwen Het geven van kwalitatief goed onderwijs vraagt om goed geoutilleerde en onderhouden gebouwen. Dat is in eerdere jaren ook naar voren gekomen. In 2014 is geanticipeerd op de uitbreiding van onze bestuurlijke verantwoordelijkheid die we per 1 januari 2015 hebben. Vanaf dat moment zijn wij verantwoordelijk voor zowel de binnen- als de buitenkant van de gebouwen. Het indienen van aanvragen in het kader van de onderwijshuisvesting (met uitzondering van nieuwbouw) is per 2015 niet meer mogelijk. Duurzaamheid We proberen duurzaamheid zoveel mogelijk centraal te stellen binnen onze huisvestingsvraagstukken. Bij elk nieuwbouwproject wordt hier aandacht voor gevraagd. Verder is in november 2014 de zgn. Green Deal getekend door vertegenwoordigers van een aantal overheidsinstanties. Deze Green Deal moet ertoe leiden dat schoolbesturen beter worden gefaciliteerd om duurzaamheidsmaatregelen, daar waar mogelijk, toe te passen. Huisvestingsbeleid Het huisvestingsbeleid is in 2014 verder ontwikkeld. In dit stuk is een aanzet gegeven voor het Plan van Eisen voor de school van de toekomst. Verder zijn hier stappenplannen aan toegevoegd om leegstand tegen te gaan en deel te nemen aan een MFA/brede school. Onderhoud In 2014 is na de zomer gestart met het maken van een jaarplan voor Tijdens het maken van het jaarplan bleek dat in de aangekochte meerjarenonderhoudsplanning zaken ontbraken en dat er onjuistheden in voor kwamen. Een correcte meerjaren onderhoudsplanning zeker ook in het kader van de Overheveling Onderhoud Buitenkant per 1 januari 2015 is van groot belang. Daarom is er na een aantal gesprekken met de leverancier van de planning besloten om een deel van de scholen nogmaals te laten schouwen en de planning secuur te laten aanpassen. Huisvestingsprojecten 2014 Scholenschuif Purmer-Noord De Purmerendse schoolbesturen voor primair onderwijs en de gemeente Purmerend hebben in februari 2013 afspraken gemaakt over het aanpassen en opknappen van Zichthof 11. Dit gebouw is vrijgekomen na de verhuizing van De Boemerang naar de Jachtwagenstraat. Er is een corridor gemaakt tussen Zichthof 9 en Zichthof 11 waardoor er een verbinding ontstond tussen beide gebouwen. Deze corridor is met behulp van gemeentelijke subsidie gerealiseerd. In de zomer van 2014 is OBS De Akker naar Zichthof verhuisd. Hiermee is de laatste fase van de scholenschuif in de Purmer-Noord voltooid. De gemeentelijke subsidie voor deze locatie bestond uit voor het onderwijskundig aanpassen van het gebouw en voor de realisatie van de corridor. OPSO heeft voor het opknappen van Zichthof uitgegeven. Kleine projecten 2014 Ventilatiesysteem OBS De Nieuwe Wereld Onder regie van de gemeente Purmerend is in de zomer van 2014 een compleet nieuw 15

16 ventilatiesysteem aangebracht bij OBS De Nieuwe Wereld. Er is op het dak van de school een kast en een stelsel van buizen aangebracht. De grootte van het geheel heeft de buurtbewoners verrast. Over een oplossing wordt door gemeente, school en bewoners nagedacht. Afronding bouw Martin Luther Kingschool De gemeente Purmerend wil bij de Martin Luther Kingschool een buslus realiseren. De afdeling Verkeer van de gemeente Purmerend heeft een aantal modellen gemaakt. Deze modellen zijn besproken tijdens informatieavonden voor buurtbewoners en school. De keuze is gemaakt en de gemeente legt de buslus aan. Naast de nieuwe Martin Luther Kingschool staan vijf zieke bomen. De komende jaren worden deze bomen verwijderd. OPSO is met de gemeente Purmerend in gesprek over de verantwoordelijkheid en financiële afwikkeling. Groei OBS Wheermolen Door groei van OBS Wheermolen is de teamkamer tijdelijk in gebruik als extra klaslokaal. Hierdoor is het mogelijk om de peuterspeelzaal in de school te houden. Peuterspeelzaal OBS De Boemerang OBS De Boemerang heeft voor de verhuizing van Zichthof naar de Jachtwagenstraat aangegeven heel graag de goede samenwerking met peuterspeelzaal Pinkeltje te willen voortzetten. De gemeente heeft dit mogelijk gemaakt door geld ter beschikking te stellen aan de peuterspeelzaal. Met dit geld kan de peuterspeelzaal een ruimte binnen de Jachtwagenstraat geschikt maken. Schoolbezoeken De medewerkers hebben alle scholen bezocht en met de directie de staat van het gebouw en het noodzakelijk en wenselijk onderhoud doorgesproken. De uitkomsten van de schoolbezoeken zijn verwerkt en samengevoegd in een actielijst. Nagenoeg alle actiepunten zijn in 2014 afgehandeld. De actiepunten waren bijvoorbeeld waar moet ik zijn met een klacht over de schoonmaak?, Hoe kan ik besparen op de energiekosten? of Hoe vraag ik kleine onderhoudswerkzaamheden aan?. De resterende actiepunten zullen zo snel mogelijk in 2015 worden afgerond. Onderwijshuisvestingsaanvragen 2014 De volgende (spoed)aanvragen en subsidieaanvragen zijn gedaan in het kader van de onderwijshuisvesting: OBS De Akker OBS De Akker OBS t Carrousel OBS Weidevogels OBS Wheermolen Subsidie scholenschuif t.b.v. Zichthof 11 - Toegekend Subsidie bijdrage schoolplein - Toegekend Spoedaanvraag aanpassingen i.v.m. inspectie brandveiligheid -Nog niet bekend Spoedaanvraag 1e inrichting OLP/Meubilair - Toegekend Spoedaanvraag plaatsen hekwerk - Afgewezen Onderhoud Dagelijks onderhoud Het dagelijks onderhoud is in 2014 geheel zelfstandig door OPSO uitgevoerd. Aan dit dagelijks onderhoud is in uitgegeven. Planmatig Onderhoud De verbouwing/aanpassing van de locatie Zichthof was de grootse klus. Daarnaast zijn in 2014 de volgende werkzaamheden door OPSO uitgevoerd: OBS Wheermolen OBS Wheermolen OBS De Nieuwe Wereld OBS De Nieuwe Wereld OBS De Nieuwe Wereld OBS De Dijk OBS De Delta SBO Het Tangram OBS De Ranonkel OBS De Weidevogels Nieuwe anti-inbraakinstallatie Plaatsen van een hek Buitenschilderwerk Plaatsen bulletinboard Nieuwe pompen voor de cv-installatie Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk Plaatsen van zonwering Nieuwe groepenkast en herstel van voegwerk Kranen vervangen Deze werkzaamheden hebben gezamenlijk zo n gekost. Dit maakt dat samen met de kosten voor de Zichthof 11 in 2014 in totaal is uitgegeven aan planmatig onderhoud. 16

17 terug naar inhoudsopgave 7. Financiën In de meerjarenbegroting zijn de volgende meetbare doelstellingen voor 2014 geformuleerd: 1. Er ligt een beleidsrijke meerjarenbegroting Er is een eerste versie van een beleidskader financiën opgesteld. 3. Directeuren kennen hun eigen schoolbegroting en maken binnen de bestuurlijke kaders keuzes. Zij blijven bij het leiden van hun school binnen de begroting. 4. De projectgroep bovenschoolse middelen prestatiebox heeft een advies opgesteld over de inzet van deze middelen in de meerjarenbegroting Er zijn op de verschillende terreinen werkprocessen en -procedures opgesteld. De resultaten van de hierboven genoemde punten zijn: 1. In bescheiden vorm als eerste stap gerealiseerd. 2. Niet gerealiseerd, alleen algemene uitgangspunten bij de meerjarenbegroting opgesteld. 3. Deels gerealiseerd. 4. Gerealiseerd. 5. Deels gerealiseerd. Toelichting: 1. Eind 2013 is de meerjarenbegroting vastgesteld. De voorgaande meerjarenbegrotingen waren beleidsarm en werden lopende de begroting procentueel doorberekend naar de volgende jaren. In de meerjarenbegroting zijn er vooraf financiële uitgangspunten en kaders geformuleerd en vastgesteld. Er zijn per werkterrein meetbare doelstellingen geformuleerd. Dit is gedaan op basis van het inhoudelijk jaarplan 2014 van het College van Bestuur (CvB). Het jaarplan 2014 van het CvB betreft een concrete uitwerking per jaar van het Koersdocument: Samen sterker voor het beste onderwijs De meerjarenbegroting is eind 2014 vastgesteld. In deze begroting is de lijn voortgezet van het vooraf formuleren van kaders en doelen. In de meerjarenbegroting zijn niet alleen de beleidsvoornemens en financiële uitgangspunten vooraf beschreven en vastgesteld. De voornemens, voor zover mogelijk, zijn ook financieel vertaald. Meerjarenbegroting KLIK HIER 3. De begroting en de meerjareninvesteringsbegroting zijn per school opgesteld. De schoolbegroting en de meerjareninvesteringsbegroting zijn met elke directeur vooraf besproken en eventueel bijgesteld. In deze gesprekken zijn ook de resultaten van het voorgaand begrotingsjaar meegenomen. Alle producten die voortkomen uit de Planning en Control-cyclus, worden op de agenda van het directieberaad gezet. 4. De projectgroep bovenschoolse middelen heeft in 2014 een advies uitgebracht over de wijze waarop de bovenschoolse middelen Budgetten worden vastgesteld en worden ingezet. In de notitie Bovenschoolse gelden is vastgesteld welke activiteiten er bovenschools Bovenschoolse gelden KLIK HIER worden uitgevoerd en welke budgetten daarvoor nodig zijn. Dit advies is meegenomen bij het opstellen van de meerjaren begroting Eind 2014 zijn de werkprocessen met betrekking de Planning en Controlcyclus beschreven en uitgewerkt in het document Planning en Control-cyclus (rapportage) structuur OPSO en SPOOR in Het conceptvoorstel is in de eerste week van 2015 door het CvB vastgesteld. Er zijn twee managementrapportages (Marap) gemaakt. De 1e Marap beslaat de periode januari/maart 2014 en de 2e Marap beslaat de periode januari/juli De jaarrekening 2013 gaf aanleiding tot een nadere analyse van de loonkosten. De loonkosten van de periode augustus 2013 t/m februari 2014 zijn geanalyseerd. De analyse inclusief een aantal aanbevelingen zijn toegevoegd aan de 1e Marap Personeel. Het College van Bestuur heeft de aanbevelingen overgenomen en besproken met de directeuren in het directieberaad. De 2e Marap besteedt aandacht aan inhoudelijke (tussen)rapportages en aan de te verwachten resultaten in de jaarrekening

18 Risico-inventarisatie van OPSO Bij het risicomanagement is gebruikgemaakt van de door de PO-Raad beschikbaar gestelde tool. Aan de hand van deze tool zijn risico s benoemd en heeft er een prioritering plaats gevonden. De rapportages Risico inventarisatie van OPSO zijn op basis van het risico-inventarisatie-instrument tot stand gekomen. Deze rapportages zijn in de continuïteitsparagraaf in een overzicht samengevat. Het contract met Van Ree Accountants is in 2014 beëindigd en er is een contract afgesloten met Horlings Accountants. Horlings Accountants heeft in de week van 20 oktober 2014 een interim controle uitgevoerd. De bevindingen en aanbevelingen van Horlings zijn vastgelegd in een managementletter. Deze managementletter is besproken met het CvB en de Auditcommissie. Het Treasurystatuut heeft een update gekregen naar aanleiding van de managementletter. 18

19 terug naar jaarverslag terug naar inhoudsopgave 8. Continuïteitsparagraaf Meerjarenbegroting In 2015 komt in totaal een bedrag van 339 miljoen euro nieuw geld naar de schoolbesturen primair onderwijs toe. Dat is 210 per leerling. Dit bedrag kan oplopen naar 501 miljoen euro, wat 310 per leerling is. Tegenover deze extra middelen staan ook extra uitgaven, zoals uitgaven voor het buitenonderhoud en uitgaven in het kader van het Bestuursakkoord. Voor een deel zijn deze extra uitgaven en inkomsten in de begroting verwerkt. Dit betreft met name het buitenonderhoud, de salarisverhoging, de te verwachten hogere inkomsten en uitgaven voor de professionalisering en extra middelen waar géén extra verplichtingen tegenover staan. De uitwerking van de akkoorden in de regeling bekostiging personeel was pas in januari 2015 klaar. We hebben in de begroting meer aannames moeten doen dan we zelf wenselijk vinden. Het hanteren van aannames brengt risico s met zich mee. Zodra de nieuwe gegevens bekend waren, hebben we de begroting opnieuw doorge rekend en een begrotingswijziging vastgesteld. Deze hebben we in de eerste Managementrapportage 2015 verwerkt. Meerjarenbegroting Baten en lasten Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Saldo baten en lasten Algemene uitgangspunten voor de opstelling van de begroting Ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting hebben we een aantal zaken aangevuld of gewijzigd. Deze staan opgenomen in de algemene uitgangspunten in de bijlagen Financiële uitgangspunten voor de meerjarenbegroting Deze algemene uitgangspunten zijn gebruikt voor de opstelling van de begroting. Het betreft met name de wijziging van de gelden, die we ontvangen onder de noemer van Passend Onderwijs. De gemeentelijke subsidies gericht op de ondersteuning van de schoolorganisaties zijn per 1 januari 2015 allemaal vervallen. Deze gelden worden meestal ingezet voor schoolmaatschappelijk werk. We hebben samen met directeuren met name het budget voor bovenschoolse voorzieningen onder de loep genomen. In de notitie Bovenschoolse gelden hebben we vastgesteld welke activiteiten we binnen scholen en bovenschools uitvoeren en welk budget daarvoor nodig is. Meerjarenbalans Balans Activa 1.2 Materiële vaste activa Vaste activa Vorderingen Liquide middelen Vlottende activa Activa Passiva 2.1 Eigen vermogen bestemmingsreserve Voorzieningen Kortlopende schulden Passiva

20 Liquide middelen Jan resultaat mutatievoorziening mutaties Dec Het positief resultaat dat voor 2015 wordt verwacht, zet zich door in de jaren 2016, 2017 en In deze meerjarenbegroting is uitgegaan van het natuurlijk verloop (inclusief pensionering) van personeel. Het natuurlijk verloop moet de daling van de inkomsten als gevolg van de daling van het leerlingenaantal kunnen opvangen. De personeelslasten zitten in 2016 onder de 84% van de totale inkomsten. De huisvestingslasten zijn voor de komende jaren gelijk gehouden. Dalende inkomsten zullen echter het lastiger maken om deze kosten blijvend binnen de begroting te houden. In 2015 zijn de volgende bestuurlijke doelstellingen geformuleerd: 1. De Personele Unie van SPOOR en OPSO is gerealiseerd. 2. De doorontwikkeling naar een mogelijke fusie tussen beide organisaties is getoetst aan de landelijke fusietoets en aan de randvoorwaarden van de gemeenten. 3. De voorgenomen vernieuwing in personele samenstelling van de Raad van Toezicht is gerealiseerd en de vacature van het College van Bestuur OPSO is ingevuld. 4. De herinrichting van het Servicebureau is qua visie, structuur, taken en personele invulling afgerond. 5. Er zijn drie Onderwijs Organisatie Eenheden na voorbereiding geïmplementeerd. 6. Een onderzoek naar alternatieve inrichtingen van schoolorganisaties vindt plaats. Hierbij wordt rekening gehouden met de maximale groepsomvang en tussentijdse instroom van o.a. kleuters. In 2015 zijn per werkterrein de volgende doelstellingen geformuleerd: Onderwijs en ICT 1. Elke school heeft het eigen schoolondersteuningsprofiel geëvalueerd en bijgesteld (augustus 2015). Dat betekent dat elke school werkt met een deskundige adviseur, zoals een schoolondersteuner c.q. ondersteuningsadviseur. Er wordt gewerkt aan de versterking van het schoolondersteuningsprofiel, zodat de basisondersteuning op orde komt. Aan het eind van 2015 kunnen de scholen benoemen welke verbeteringen in gang zijn gezet. 2. Elk cluster van scholen regelt m.b.t. onderzoek en ondersteuningstoewijzing wat er nodig is en draagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goede en effectieve besteding van de middelen zien we als een oefenjaar. Tussentijds wordt er geëvalueerd. 3. De komende drie á vier jaar krijgen alle geledingen binnen onze organisatie scholing en begeleiding. Elke medewerker heeft minimaal een cursus gevolgd met betrekking tot de lerende organisatie. 4. Door het excellentieproject in de regio uit te rollen, kunnen ook scholen van andere besturen deelnemen. 5. Vanaf 2015 doen drie scholen mee aan het project New Pedagogies for Deep Learning (NPDL). Dit is een andere manier van onderwijzen. Het is gericht op persoonlijk leren van leerlingen. Vanaf 2015 is de bovenschoolse Monitoring Goed Onderwijs actief en wordt er bepaald welke centrale eindtoets wordt ingezet. 6. In de eerste helft van 2015 stellen we een tussentijdse ICT-beleidsnotitie vast. Deze notitie bevat richtlijnen die directies ondersteunen bij de keuze van nieuwe devices, toepassingen en de inrichting van de ICT-ondersteuning in onze organisatie. 7. Aan het eind van dit schooljaar in 2016 is er een Sharepoint-omgeving voor het bestuurskantoor ingericht. 8. Aan het eind van het schooljaar zijn de diverse experimenten met devices en toepassingen geëvalueerd. De opgedane kennis is beschikbaar en wordt gedeeld. 9. Aan het eind van het schooljaar heeft een projectgroep de keuze bepaald voor één onderwijsadministratiesysteem (OAS). 20

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Vastgestelde versie 3, d.d. 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2015-2018 OPSO Inleiding 4 De Nederlandse burger in de wereld van 2030?! Het

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College,

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College, ^ sterk in leren Spaarnesant Spaarnesant Richard Holkade 14-16 Postbus 800 2003 RV Haarlem T 023 543 01 00 F 023 543 0! 9! E info@spaarnesant.nl I vvww.spaarnesant.nl Gemeente Haarlem College van Burgemeesters

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Inhoud. Voorwoord. Inleiding

Jaarverslag 2012. Inhoud. Voorwoord. Inleiding Inhoud Voorwoord 1 Inleiding 1 Strategische doelstellingen 2 Doel 1: alle leerlingen ontwikkelen zich conform het uitstroomniveau dat op grond van hun capaciteiten en talenten mag worden verwacht 2 Doel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen SAMENVATTING In 2013 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden binnen de Omnisscholen. Zo zijn de Omnisscholen verzelfstandigd, is er een sociaal plan uitgevoerd,

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN Mei 2013 Bestuursjaarverslag 2012 Stichting voor Protestants

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT

SIKO JAARVERSLAG IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT SIKO JAARVERSLAG 2014 IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT 1 Inhoudsopgave Blz. 03 voorwoord voorzitter bestuur Blz. 05 voorwoord algemeen directeur Blz. 06 organisatie Blz. 08 jaarverslag G.M.R. Blz. 09 besluitenlijst

Nadere informatie