Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

2 Inhoudsopgave TIP: klik direct op de hoofdstukken om gelijk daarheen te springen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind De bestuurlijke organisatie Onderwijs Personeel Huisvesting Financiën Continuïteitsparagraaf...18 Jaarrekening Grondslagen Financiële kengetallen Balans per 31 december Staat van baten en lasten per 31 december Kasstroomoverzicht Toelichting op de Balans Toelichting op de Staat van baten en lasten Voorstel voor de resultaatbestemming Treasuryverslag Vermelding van bezoldiging van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen Vermelding gegevens van een ieder van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat Kosten accountantscontrole Overzicht verbonden partijen Gebeurtenissen na balansdatum...43 Controleverklaring...43 Overige gegevens Bijlagen 1. Overzicht geledingen SPOOR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Personeel en Financiën SPOOR Overzicht Prestatiebox middelen SPOOR Financiële uitgangspunten voor de Meerjarenbegroting De 1 oktobertelling en een gecorrigeerde prognose voor de jaren

3 1. Voorwoord Samen Sterker voor Beter Onderwijs voor Elk Kind. Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter naar elkaar toe groeien. Het laat zien dat dit niet zomaar van zelf gaat, maar dat het werk is van mensen met een grote verantwoordelijkheid, betrokkenheid en passie voor hun dagelijks onderwijs aan de aan hen toevertrouwde kinderen. Dit jaarverslag gaat over ons onderwijs op onze scholen in onze kernen en onze regio. Het gaat over de wijze waarop we dat met elkaar trachten te realiseren. Het laat zien dat we iedere dag weer bezig zijn binnen onze stichtingen, onze scholen en in de groepen om met elkaar het beste onderwijs te verzorgen en daar waar nodig te verbeteren. Dit jaarverslag laat ook zien dat we dat niet alleen kunnen, maar elkaar en onze partners nodig hebben; anders redden we het niet. Anderen willen laten leren, betekent zelf met en van elkaar leren. Van elkaar leren als collega s binnen elke geleding van onze samenwerkende organisaties voor het Openbaar Onderwijs in onze regio. Dat doen we als leerkrachten tijdens een gezamenlijke cursus NLP, hoogbegaafdheid of bewegingsonderwijs. Dat doen we als team tijdens bijeenkomsten rond bijvoorbeeld werken met het digi-bord of het samen bekijken van de resultaten van de rekentoets. Dat doen we als directeuren op de gezamenlijke Directiedagen over teamleren en systeemontwikkeling of het monitoren van de onderwijsopbrengsten op de scholen. Dat doen we als gezamenlijke GMR en over financiën of de gevolgen van de Krimp. Dat doen we als samenwerkende Colleges van Bestuur in onze zoektocht naar wat de samenwerking ons kan bieden aan nieuwe inzichten, werkwijzen en visies om het onderwijs zo goed mogelijk te besturen. Dat doen we als gezamenlijke Raden van Toezicht door onze (leer) ervaringen op toezicht te bundelen en te klankborden over de vraagstukken, waar onze stichtingen voor staan. De doelstellingen, die in dit jaarverslag vermeld staan, komen voort uit het vierjarenbeleidsplan van respectievelijk OPSO en SPOOR. ln het verslag hebben we per hoofdstuk de behaalde resultaten beschreven. En waar nodig aangevuld met een korte beschrijving van de achtergrond van een specifieke doelstelling. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan ondernomen activiteiten en onze antwoorden op landelijke en lokale ontwikkelingen. Voor de komende vier jaar hebben we een Koersdocument opgesteld. ln het jaarverslag vindt u in de Continuïteitsparagraaf een overzicht van de beleidsvoornemens voor het lopende jaar. 3

4 Het jaarverslag 2013 laat zien dat we op weg zijn ; het is een jaar met aanzetten tot een verdere ontwikkeling geweest. Verschillende zaken zijn opgepakt en leiden tot verbetering in de klas, de school en in de hele organisatie. Komende jaren werken we daar stap voor stap aan verder. Dat doen we op basis van een stabiel fundament. De bedrijfsvoering is steeds beter op orde. Een compliment waard zeker in deze roerige tijden. De extra financiële middelen die wij in december 2013 mochten ontvangen, zullen wij dankbaar inzetten voor onze beide stichtingen, onze leerlingen en leerkrachten. We hebben ervoor gekozen het jaarverslag 2013 alleen digitaal uit te brengen. Een deel van de informatie is in de bijlagen opgenomen. Op deze manier verwachten we dat we de snelle lezer en degene die meer achtergrondinformatie zoekt beide te bedienen. Vooruit kijken en vooruit komen kan alleen met kennis van en respect voor de geschiedenis. Het Jaarverslag 2013 levert een bescheiden bijdrage aan dié geschiedenis: van OPSO en van SPOOR. Met trots presenteren wij dit jaarverslag als resultaat van een bewogen en historisch jaar, waarin het fundament voor vertrouwen en verbinding is gelegd. Vol verwachting kijken we uit naar het voort bouwen aan ons gezamenlijk meesterschap voor het beste onderwijs voor elk kind in De samenwerkende Colleges van Bestuur van stichting OPSO en SPOOR Jelte de Graaf en Alina Kuiper 4

5 2. terug naar inhoudsopgave 2. Samen sterker voor het beste onderwijs aan ieder kind In het Koersdocument hebben we onze visie als volgt omschreven: Onze openbare scholen nemen actief deel aan allerlei ontwikkelingen door initiatieven te ontplooien en verbeteringen in gang te zetten om het beste onderwijs aan ieder kind te realiseren. Wij zijn er op gericht om samen met het kind en de ouders alle creatieve, cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke talenten te ontplooien. SPOOR werkt vanuit deze missie intensief samen met OPSO om kennis en inzichten te delen en daarnaast gaan we efficiënter met de middelen om en vullen wij onze ondersteuningsplicht beter in. Onze inspiratie is het verschil te maken door samen het beste onderwijs te bieden aan uw kind. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: Vertrouwen Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder mens en stimuleren iedere betrokkene zichzelf verder te ontwikkelen, zijn van nature nieuwsgierig naar de ander en heten iedereen welkom. Verbinden Iedereen binnen en buiten de organisatie: kind, medewerkers en andere betrokkenen weten zich erkend en geaccepteerd ongeacht geloof, ras, huidskleur, geslacht, taal en afkomst. Iedereen is in staat is om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en op een constructieve wijze samen te werken. Verschillen in visie en geloofsovertuigingen zien we en ervaren we als een bron van inspiratie. Samen komen we verder. Meesterschap elke medewerker is op zijn/haar vakgebied een professional die kritisch naar zichzelf kijkt, zich openstelt voor anderen en nieuwe opvattingen op waarde weet te schatten. elke medewerker is eigenaar van het vak dat hij uitoefent en laat iedereen profiteren van eigen ervaringen en nieuwe inzichten. elke medewerker is in staat de verschillen te overbruggen, betrokkenen te verbinden en echt vertrouwen te geven aan kinderen, ouders en collega s. Elke medewerker ontwikkelt zich permanent om het vakmanschap te onderhouden en te verbeteren. Van onze medewerkers verwachten wij dat zij handelen vanuit deze drie kernwaarden en elkaar daarop aanspreken. Wij zetten het gedachtengoed gebaseerd op de lerende organisatie in als voertuig voor verandering. 3. De bestuurlijke organisatie De Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan is sinds 2004 een zelfstandige stichting, die 24 scholen bestuurt. De stichting kent een eenhoofdig CvB 1. In het toezicht is voorzien in de vorm van een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf personen. De GMR 2 bestaat uit een Personeels- en Oudergeleding. Ten behoeve van de ondersteuning van het CvB en de directies van de scholen is het Servicebureau ingericht. Per 1 januari 2012 werkt SPOOR samen met stichting OPSO Purmerend, die eenzelfde doelstelling, een vergelijkbare organisatie-inrichting kent en openbaar primair onderwijs verzorgt in Purmerend. De samenwerkingsovereenkomst tussen beide besturen maakt het mogelijk om op bestuurlijk niveau als het ware als één organisatie te functioneren. Dit betreft dan de twee samenwerkende Raden van Toezicht, de twee samenwerkende Colleges, en de GMR-n. De medewerkers van het Servicebureau voeren werkzaamheden uit voor zowel SPOOR als OPSO. 1 CvB: College van Bestuur 2 GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 5

6 De doelstellingen, zoals deze opgenomen in het jaarverslag 2012 zijn: 1. het bestendigen van de samenwerking met stichting OPSO; 2. vormgeven van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs; 3. implementatie van de Bestuursfilosofie; 4. verdere intensivering van de samenwerking met OPSO met betrekking tot bestuur, toezicht en de medezeggenschapsraad; 5. verdere profilering van de scholen; 6. aanpassing van de klachtenregeling aan actuele inzichten. De resultaten: 1. de bestendiging van de samenwerking met stichting OPSO heeft verder vorm gekregen en wordt hieronder toegelicht; 2. de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs waar SPOOR aan deelneemt, hebben een zodanige ontwikkeling doorgemaakt dat zij voldoende voorbereid zijn op de invoering van Passend onderwijs per 1 augustus 2014; 3. het strategisch meerjarenbeleidsplan is opgesteld en voorgelegd aan het directieberaad, GMR en RvT 3 ; 4. de samenwerking met OPSO is geïntensiveerd. De wijze waarop dat is gebeurd staat in het vervolg van het jaarverslag vermeld; 5. er zijn geen activiteiten ondernomen om de scholen zich meer te laten profileren; 6. de klachtenregeling is niet geactualiseerd. De versterking van de bestuurlijke samenwerking Per 1 april 2013 is de bestuurder van SPOOR met pensioen gegaan. Een nieuwe bestuurder, mevrouw Alina Kuiper, is op hetzelfde moment aangetreden. Daarmee is de samenwerking van de Colleges van Bestuur van SPOOR en OPSO intensiever geworden en zijn zij gaan werken op basis van een interne portefeuilleverdeling. De bestuurder van SPOOR heeft de werkterreinen, Huisvesting, Financiën en het Servicebureau. De bestuurder van OPSO, is voorzitter van de samenwerkende Colleges en beheert de portefeuilles Onderwijs, Personeel en Communicatie. Deze basis van besturen is versterkt door een vast wekelijks overleg en een besluitenlijst welke wordt gepubliceerd in De Newz, het tweewekelijks bulletin voor directeuren. Daarnaast stellen we deze ter beschikking aan de RvT en de GMR. In september 2013 is een voorlopig Strategisch Beleidsplan en gezamenlijk Jaarplan 2014, vastgesteld. Het jaarplan geeft inzicht in de voorgenomen concrete activiteiten en beoogde resultaten voor dat jaar. In dit kader zijn de samenwerkende Colleges begonnen met de voorbereiding van een antwoord op drie belangrijke strategische vraagstukken: de daling van het aantal leerlingen; het monitoren van de onderwijsopbrengsten en de kwaliteit daarvan en een exactere onderbouwing van het financieel meerjarenperspectief van beide stichtingen. Het voorlopig vastgestelde Strategisch Beleidsplan is voor advies voorgelegd aan de directies, de RvT en de GMR. Het beleidsplan is kritisch beschouwd, wat ertoe geleid heeft dat begin 2014 het Strategisch Beleidsplan omgezet zal worden in een Koersdocument De samenwerkende Raden van Toezicht kijken vooruit In het verslagjaar 2013 zijn de beide RvT s SPOOR en OPSO nog intensiever gaan samenwerken en na een gezamenlijke evaluatie hebben de toezichthouders hun drie taken onder de loep genomen. Het betreft het houden van toezicht op, het (on)gevraagd adviseren aan en het vervullen van de werkgeversrol van de CvB s. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben de RvT s hun ontwikkelpunten benoemd. 3 RvT; Raad van Toezicht 6

7 1. Bij de doorontwikkeling van de bestuurlijke samenwerking zal rekening houdend met de politiek bestuurlijke omgeving van SPOOR en OPSO, naar een optimaal en tegelijkertijd haalbaar model toe worden gewerkt. 2. Er wordt gezocht naar een vervolgstap in de relatie met de stakeholders van onze onderwijsorganisaties. De GMR is als vertegenwoordiger van personeel en ouders het eerste aanspreekpunt. De RvT s en de samenwerkende GMR-en ontmoeten elkaar twee keer per jaar. De thema s van de twee gezamenlijke bijeenkomsten betroffen de onderwijskwaliteit in relatie tot de leerlingdalingen en de al dan niet geconstateerde samenhang hierin. De RvT s hebben zich er in verdiept hoe ouders meer bij het toezicht betrokken kunnen worden. 3. De huidige Raden van Toezicht zijn samengesteld uit de voormalige bestuursleden van beide stichtingen. Er is een rooster van aftreden vastgesteld en een termijn, waarbinnen de samenwerkende Raden vernieuwd moeten zijn. 4. Ten behoeve van de invulling van het werkgeverschap is een renumeratiecommissie samengesteld; 5. De Auditcommissie is ingesteld om de financiële huishouding van stichting SPOOR en OPSO te volgen. In de Auditcommissie is in 2013 het volgende aan de orde geweest: de interimrapportage, opgesteld door de accountant; de jaarrekening 2012; het accountantsrapport behorend bij de jaarrekeningen; de managementrapportages 2013; de meerjarenbegroting ; de eerste opzet voor het Risicomanagement voor SPOOR. De goedgekeurde bestuurlijke besluiten van de samenwerkende RvT s zijn in de bijlage opgenomen. Bijeenkomsten SPOOR-raad en Gemeente Purmerend Vanuit de verticale verantwoordingsplicht zijn er in 2013 twee bijeenkomsten geweest met de SPOORraad en de gemeente Purmerend. Daarin zijn de volgende zaken aan de orde geweest: 1. de meerjarenbegrotingen ; 2. het lopende Sociaal Plan; 3. de verwachte leerlingaantallen; 4. de jaarrekeningen van beide stichtingen. Samenwerkingspartners anno 2013 De invoering van Passend Onderwijs heeft in 2013 naast de voorbereiding op de inhoud vooral aandacht voor de inrichting van een nieuwe bestuurlijke structuur en organisatie gevraagd. De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in de Zaanstreek en in Waterland zijn beide vergroot met meerdere nieuwe bestuurlijke partners, waaronder de deelnemende besturen voor speciaal onderwijs. De bestuurlijke veranderingen hebben er toe geleid dat SPOOR in de volgende samenwerkingsverbanden deelneemt: 1. Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Waterland (27-06); 2. Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek (27-05). Bestuurlijke contacten en samenwerking met kinderopvang en peuterspeelzaalorganisaties zijn in ons werkgebied afgelopen jaar zeer divers en intensief (nieuwbouwtrajecten of het sluiten van kinderopvangvoorzieningen) geweest. De samenwerking met andere schoolbesturen in het primair onderwijs (waaronder CPOW 4, AGORA 5 en Zaan Primair) was vooral gericht op Passend Onderwijs en huisvesting. 4 CPOW = Stichting Confessioneel Onderwijs Waterland. 5 Agora: Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek 7

8 terug naar inhoudsopgave Gemeenschappelijk adviseren en instemmen De samenwerkende GMR SPOOR-OPSO heeft consciëntieus advies gegeven betreffende het Sociaal Plan. Hierbij heeft de personeelsgeleding haar instemmingsrecht serieus bewaakt en ingevuld. De jaarrekening, het bestuursformatieplan en de begroting hebben we in het afgelopen jaar aan de GMR voorgelegd. De GMR brengt een eigen jaarverslag uit, informatie over de activiteiten van de GMR is te vinden op de website, Een stevige positie van het Directieberaad In 2012 hebben de samenwerkende CvB s en de directeuren een model voor de inrichting van het directieberaad ontwikkeld. Bij de evaluatie in het voorjaar 2013 is geconstateerd dat de inrichting van het directieberaad met projectgroepen en clusters niet het gewenste resultaat gaf. Met ingang van het nieuwe schooljaar is er een agendacommissie, bestaande uit een vertegenwoordiging van directeuren, beleidsmedewerkers en bestuurders samengesteld. De nieuwe invulling van de directiebijeenkomsten kenmerkt zich nu door: meer ruimte voor uitwisseling van ervaringen; inspraak op voorstellen van de samenwerkende Colleges; er zijn projectgroepen gevormd; de opdracht en aanpak van de projectgroep wordt in het directieberaad geagendeerd, zo ook het concept advies, voordat het naar het CvB gaat. Het Servicebureau Het Servicebureau kent vier afdelingen, Financiën, Personeelszaken, Huisvesting, Onderwijs en een bestuurssecretariaat. Het Servicebureau wordt aangestuurd door de portefeuillehouder Servicebureau. Een plan van aanpak en een concept functieboek dragen bij aan een structuur en werkwijze, waarbinnen medewerkers de verantwoordelijkheid kunnen nemen. Een goede onderlinge samenwerking is daarvoor een vereiste, waaraan het afgelopen jaar door het vormen van afdelingen met zowel SPOOR- als OPSO-medewerkers is gewerkt. Medewerkers van het Servicebureau zijn leverancier van informatie, adviseur en ondersteuner van de samenwerkende Colleges, de samenwerkende toezichthouders en de directeuren. Complementair daaraan worden directeuren nadrukkelijk gestimuleerd hun verantwoordelijkheid voor hun school - binnen bestuurlijke kaders- te nemen. De interim-rapportage van de accountant en het externe adviesrapport In Balans maken duidelijk dat de onderliggende werkprocessen en de Planningen Control cyclus om stapsgewijze stevig ingezette verbetering vragen. Naast regelmatige gezamenlijke overleggen zorgt de verschijning van een digitale nieuwsbrief er voor dat alle medewerkers op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen SPOOR en OPSO. 4. Onderwijs De doelstellingen, zoals deze opgenomen in het jaarverslag 2012 zijn: 1. ontwikkelen en opstellen van schoolgebonden zorgprofielen; 2. afronding van de invoering HGPD 6 ; 3. borging van de zelfevaluatie binnen de interne kwaliteitscyclus; 4. opstellen van een bestuurlijke monitor; 5. verdere uitvoering van het excellentieproject; 6. verdere ontwikkeling opbrengstgericht werken in de school. Resultaten: 1. alle scholen van SPOOR hebben een schoolondersteuningsprofiel, waarin staat welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften; 6 HGPD: Handelingsgerichte Procesdiagnostiek 8

9 2. de implementatie van HGPD is afgerond. De borging vraagt nog aandacht en wordt bewerkstelligd door de inzet van onderwijsondersteuners vanuit de Schoolbegeleiding in 2014; 3. de zelfevaluatie is voorbereid en wordt in het voorjaar van 2014 uitgevoerd; 4. sinds het voorjaar van 2013 wordt binnen SPOOR voor alle scholen gewerkt met de module Bovenschoolse rapportage bij het computerprogramma LOVS van CITO. De webbased applicatie geeft het bestuur en de scholen een goed inzicht in de ontwikkeling van de opbrengsten op korte en langere termijn; 5. de bovenschoolse projectonderdelen van het excellentieproject zijn gecontinueerd en ook ingezet voor de scholen van SPOOR; 6. per school is er een plan van aanpak voor het verhogen van de opbrengsten gemaakt. De scholen zijn daarbij direct of indirect ondersteund door de schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland. Beeld onderwijskwaliteit vanuit de inspectie 1. Scholen met een basisarrangement De Inspectie van het Onderwijs heeft voor onderstaande scholen op 9 september 2013 het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Schoolnaam OBS Ds. J.L. de Wagemaker OBS De Bloeiende Perelaar OBS De Stap OBS De Blauwe Morgenster OBS H.M. van Randwijk OBS De Harpoen SBO De Botter OBS De Fuut Schoolnaam OBS De Havenrakkers OBS De Overhaal OBS De Eendragt OBS Weremere OBS t Tilletje OBS Middelie OBS Prinses Beatrix 2. Scholen met een basisarrangement met attendering De opbrengsten van de onderstaande scholen liggen het laatste jaar onder de ondergrens die de inspectie hanteert. De inspectie adviseert om maatregelen te nemen om deze scholen weer boven de ondergrens te brengen. Schoolnaam OBS Wijdewormer OBS De Piramide OBS De Fuik Schoolnaam OBS De Rietkraag OBS Noorderschool OBS Het Kraaiennest Bovenstaande resultaten hebben geleid tot de volgende acties: in het directieberaad zijn de opbrengsten van alle scholen besproken en heeft er een uitwisseling plaatsgevonden t.a.v. good practices en het monitoren van de opbrengsten gekoppeld aan opbrengstgericht werken. de scholen met een attendering of waarschuwing hebben een plan van aanpak gemaakt waarin zij aangeven hoe de resultaten verbeterd kunnen worden. de werkwijze met betrekking tot monitoring van de ontwikkeling van de scholen is afgestemd. Vanaf augustus 2013 worden drie schoolbezoeken per jaar door de beleidsmedewerkers op scholen afgelegd. Dit zijn een planningsgesprek (begin van het jaar), een voortgangsgesprek (midden in het jaar) en een vooruit evaluatie (aan het einde van het jaar). 9

10 Overige activiteiten: Samenwerkingsverband Waterland en Samenwerkingsverband Zaanstad Door het SWV Waterland zijn de volgende activiteiten ondersteund: - Het Schoolontwikkelingsprofiel (SOP); Resultaat: alle scholen hebben een SOP 7 - Cursus handelingsgericht leidinggeven aan een ondersteuningsteam Resultaat: De Fuut en Het Kraaiennest hebben deze opleiding afgerond. In 2014 wordt de cursus voortgezet. - HGPD Resultaat: alle scholen werken aan de hand van het format en denkwijze van HGW 8 - Implementatie ondersteuningsteam Resultaat: alle scholen hebben een ondersteuningsteam (zorgteam). Vertegenwoordigers van de scholen nemen actief deel binnen advies en netwerkgroepen georganiseerd vanuit de samenwerkingsverbanden. De zes SPOOR-scholen die vallen onder het Samenwerkingsverband in Zaanstad hebben ondersteunings profielen. Op bestuursniveau is er in 2013 o.a. op basis van deze rapportage een start gemaakt met het ontwikkelen van eigen beleid binnen de zes SPOOR-scholen. Het gaat dan om zaken als uitwisseling van expertise binnen de basis- en extra ondersteuning, het gewenste profiel en de toekomstige rol van de schoolondersteuner en de ontwikkeling van indiceren naar arrangeren. Netwerk intern begeleiders Er zijn drie SPOOR/OPSO netwerkbijeenkomsten geweest waaronder een studiedag over oplossingsgericht denken en doen. ICT In 2013 zijn op alle scholen digi-borden in gebruik genomen en zijn de gezamenlijk overleggen van de ICT-coördinatoren van SPOOR en stichting OPSO samengevoegd. Het, op experimentele basis, gestarte werken met tablets in de groep, vindt plaats op De Harpoen en de H.M. van Randwijkschool. De ervaringen worden gedeeld met de andere SPOOR-scholen. Verder is er een start gemaakt met de implementatie van Office 365 (mailen en delen in de Cloud). Cultuureducatie Onder penvoering van Muziekschool Purmerend doen scholen van SPOOR (gemeentes Beemster en Zeevang) mee aan het project Cultuur met Kwaliteit gesubsidieerd door de provincie met als doel muziekonderwijs in de scholen te promoten. BSO Door het ministerie van Onderwijs is bepaald dat scholen verantwoordelijk zijn voor de aansluiting met Buitenschoolse Opvang. De opvang mogelijkheden kunnen per school en per gemeente verschillen, maar binnen elke gemeente zijn deze geregeld. 7 SOP; schoolontwikkelingsprofiel 8 HGW: Handelingsgericht werken 10

11 5 terug naar inhoudsopgave Klachten: Ingediend bij de vertrouwenspersoon In het kader van de klachtenregeling onderwijs is de externe vertrouwenspersoon in 2013 bij vijf kwesties betrokken geweest. Deze kwesties zijn met een positief resultaat afgehandeld. Overige werkzaamheden: Netwerkbijeenkomst contactpersonen Ter professionalisering van de werkpraktijk is in maart (SPOOR) en in november (gezamenlijk met OPSO) een netwerkbijeenkomst georganiseerd en begeleid. Telefonische helpdesk Door leden van de schoolorganisaties en ouders is gedurende 2013 drieëntwintig keer gebruik gemaakt van de helpdesk voor advies en informatie. Ingediend bij het bestuur. Er zijn vijf schriftelijke klachten ingediend. Bij één van deze klachten is de LKC 9 ingeschakeld. De klachten zijn met een positief resultaat afgehandeld. Communicatie De Newz, de nieuwsbrief bestemd voor directeuren heeft een nieuwe opzet en verschijnt iedere twee weken. Het Onderwijsvel(t), bestemd voor alle medewerkers verschijnt drie keer per jaar. 5. Personeel De doelstellingen zoals deze opgenomen waren in het jaarverslag 2012: 1. invoering van de tweede fase functiemix; 2. verdere uitwerking van de gesprekkencyclus inclusief de verwerking van de competenties die samenhangen met Opbrengstgericht werken; 3. opstellen klokkenluidersregeling. De resultaten: Deze drie doelstellingen zijn in het afgelopen jaar niet gerealiseerd en worden in het komend jaar verder uitgewerkt. Binnen SPOOR wordt 81,68% van de middelen besteed aan personele kosten. Onder personele kosten wordt niet alleen verstaan de salariskosten maar ook alle aan personeel gerelateerde kosten zoals nascholing, contractkosten arbodienst en arbozorg, schoolbegeleidingsactiviteiten etc. Goed personeel geeft uitvoering aan kwalitatief onderwijs, werkt mee aan de schoolvisie, doet nieuwe kennis op, analyseert de opbrengsten van het onderwijs, inspireert kinderen en heeft nauwe contacten met de ouders. Werken in het onderwijs is een uitdaging. Door goed werkgever-, leiderschap en afgestemde HRM-instrumenten zorgt SPOOR er voor dat de medewerkers hun werk optimaal kunnen uitvoeren. SPOOR hanteert voor alle werknemers in vaste dienst het principe van werkgelegenheidsbeleid en wil zich op de arbeidsmarkt profileren als een aantrekkelijke werkgever die het personeel kansen biedt, stimuleert in een prettige 9 LKC: Landelijke Klachten Commissie (Onderwijsgeschillen) 11

12 werkomgeving te werken aan de eigen ontwikkeling en die van de organisatie. Dit principe staat onder druk als gevolg van de demografische ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende daling van het leerlingenaantal. Onderstaand een opsomming van belangrijke ontwikkelingen in 2013 op het gebied van personeel: Ziekteverzuim: In 2013 is wederom gebruik gemaakt van Tredin als arbodienst. Bij Tredin ligt het accent op de benadering van ziekteverzuim vanuit de arbeidsdeskundige. Tredin gaat uit van verzuim is een keuze. In 2013 is het gemiddeld percentage ziekteverzuim 7,52%. Naar verwachting bedraagt het landelijke gemiddelde 6,5%. Overzicht ziekteverzuim SPOOR: Jaar Percentage Landelijk ,30% 6,70% ,31% 6,00% ,52% 6,5% Ten opzichte van 2012 is sprake van stijging van het percentage. Het verzuimpercentage is voor een groot deel te verklaren door langdurig verzuim vanuit medische factoren waar we als werkgever geen invloed op hebben. Slechts een klein gedeelte is werk gerelateerd. De meldingsfrequentie bedraagt 0,92. In 2012 bedroeg deze 0,96. Vervangingsfonds: Binnen SPOOR is de mogelijkheid eigen risicodrager voor vervanging onderzocht. Vooralsnog is niet besloten om over te gaan tot een eigen risicodragerschap vanwege te hoge financiële risico s. SPOOR realiseert zich terdege dat het kansen biedt om zelf keuzes te maken in de wijze van vervangen in geval van verzuim. Personele Ontwikkelingen Het aantal leerlingen op een school is de basis voor de formatieve ruimte. Ook in 2013 is er sprake van een daling van het aantal leerlingen op de basisscholen van SPOOR. Op de reguliere teldatum (1 oktober 2013) daalde het aantal leerlingen op de basisscholen met 111 naar leerlingen (- 2,43%). Het speciaal basisonderwijs daalde met 10 naar 58 leerlingen (-14,71%). Op 1 augustus 2013 waren er 393 personeelsleden in dienst met een totale omvang in fte s van 292,34. Ten opzichte van 1 augustus 2012 is er een daling van 26 personeelsleden en een daling in fte s van 22,71 (-7,21%). Deze uitstroom is tot stand gekomen door het niet verlengen van tijdelijke aanstellingen, WAO-afkeuringen, ontslag op eigen verzoek en ontslag i.v.m. FPU 10 of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Deze uitstroom is zowel absoluut als relatief hoger dan in het verslagjaar 2012 (10,87 fte s respectievelijk 3,45%). In de bijlage zijn verschillende overzichten ten aanzien van de personele ontwikkelingen terug te vinden. Hieronder zijn enkele grafieken opgenomen: VERHOUDING MAN/VROUW VERDELING PERSONEELSCATEGORIE 16% 7% 13% 84% MAN VROUW 80% DIRECTEUREN OOP (onderwijs ondersteunend personeel) OP (onderwijzend personeel) 10 FPU; (Flexibel Pensioen en Uittreden) 12

13 LEEFTIJDSCATEGORIE 1% VERHOUDING VOLTIJD/PARTTIME: 34% 21% 14% jaar jaar jaar jaar jaar 29% 30% 71% voltijd parttime Het terugbrengen van de personeelsomvang is noodzakelijk, onder andere ingegeven door demografische ontwikkelingen, stille bezuinigingen (verhoging van de werkgeverslasten) en verschuivingen in het natuurlijk verloop. Als gevolg van deze ontwikkelingen dient de omvang van de personele verplichtingen in balans te worden gebracht met de structureel beschikbare middelen. Het CvB heeft zich genoodzaakt gezien om, na overleg met de vakcentrales, een Sociaal Plan vast te stellen. Dit om financiële tekorten in de toekomst te voorkomen. Het CvB richt zich met het Sociaal Plan voornamelijk op activiteiten/maatregelen die vrijwillig ontslag en/of mobiliteit stimuleren om medewerkers naar ander werk te begeleiden. Dit kan zowel binnen als buiten SPOOR zijn. Het CvB wil hiermee gedwongen ontslag aan het eind van de planperiode (november 2014) voorkomen. In het verslagjaar zijn activiteiten gestart om medewerkers direct van werk en naar werk te begeleiden. Op basis van de stand van zaken op 1 december 2013 moet nog van afgerond 9,1 fte in totaal 6,6451 fte worden gereduceerd. Deze reductie heeft betrekking op het onderwijsondersteunend personeel. De geplande reductie voor de categorieën onderwijzend personeel en directies is gehaald. Functiemix Op basis van de cao-po is elk schoolbestuur verplicht functies uit te reiken aan de personeelsleden gekoppeld aan een LB-schaal voor personeel werkzaam in het basisonderwijs en aan een LC-schaal voor personeel werkzaam in speciaal basisonderwijs respectievelijk (voortgezet) speciaal onderwijs. Op 1 augustus 2013 diende op bestuursniveau het percentage LB-functies 35% te zijn en het percentage LC-functies 11%. In de LC-functie zijn dit jaar geen personeelsleden geplaatst en in de LB-functies staat de stand op (afgerond) 20% van het totale personeelsbestand. De redenen voor het achterblijven van deze ontwikkeling zijn: 1. de functiemix krijgt zijn invulling in een krimpende markt of rekening houdend met een daling van het aantal fte s is het streven om op het gewenste percentage uit te komen; 2. de functiemix moet ondersteunend zijn voor de schoolorganisatie en passend in de onderwijsontwikkeling. De ontwikkeling van de gewenste functies binnen de schoolorganisatie houdt geen gelijke tred met de invoering van de functiemix. In vier jaar tijd moet gegroeid worden van 0% naar 46% LB-functies in het basisonderwijs, tevens moeten scholen samen met hun medewerkers vormgeven aan de onderwijsontwikkeling en die laten aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Individuele scholing het bovenschoolse scholingsaanbod is gericht op de competenties van een leerkracht; vakinhoud, didactiek en samenwerking staan centraal; het thema voor het bovenschoolse aanbod is kennis is macht, kennis delen is kracht. Door het scholingsaanbod aan te sluiten aan de competenties van een leraar wordt een link gelegd met de Gesprekkencyclus 11 waardoor een verdere implementatie kan plaatsvinden. het cursusaanbod bestond uit 17 cursussen en thema-avonden, die door in totaal 508 personeelsleden van SPOOR en OPSO zijn bezocht. Naast het bovenschoolse is er ook op schoolniveau een scholingsaanbod. Dit richt zich op de gezamenlijke ontwikkeling van een team, dan wel de begeleiding van het team bij bijvoorbeeld de invoering van een nieuwe methode. 11 Gesprekkencyclus: schema van functionerings- en beoordelingsgesprekken. 13

14 Bedrijfshulpverlening (BHV) Op elke school zijn er minimaal twee medewerkers opgeleid tot BHV-er. Op de meeste scholen zijn er meer dan twee BHV-ers, mede afhankelijk van de aard, grootte en ligging van de school. Er wordt op de scholen twee keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden. In 2013 hebben de oude BHV-ers voor de eerste keer deelgenomen aan de herhalingsopleiding BHV nieuwe stijl. Dit hield in dat zij één woensdagmiddag per jaar de gecombineerde en geïntegreerde training voor levensreddende eerste hulp én brandbestrijding volgden. De training is op maat gemaakt voor het primair onderwijs en wordt verzorgd door V.A.K. Bedrijfshulpverlening in Purmerend. De training is door de deelnemende BHV-ers als positief beoordeeld. Er zijn elk jaar ook weer nieuwe BHV-ers nodig. Deze BHV-ers hebben de basisopleiding BHV gevolgd. Alle preventiemedewerkers hebben in de afgelopen anderhalf jaar op hun eigen school met behulp Arbomeester de RI&E 12 uitgevoerd, inclusief de Quickscan Welzijn Personeel. In juni 2013 zijn de RI&E s van alle scholen mét de bijbehorende Plannen van Aanpak, conform de wettelijke verplichting, ter toetsing voorgelegd aan ArboRapport in Purmerend en goedgekeurd. De actiepunten worden door de scholen uitgevoerd. Uit een aantal RI&E s is naar voren gekomen dat omgaan met agressie op de scholen een punt van aandacht is, SPOOR en OPSO hebben drie maal een training Omgaan met tegenwerkend gedrag en agressie in het PO georganiseerd waaraan 47 medewerkers hebben deelgenomen. Overige zaken: Klokkenluidersregeling: Het streven was om een regeling op te stellen zodat een bescherming geboden kan worden voor medewerkers die vermoedens van misstanden willen melden. Deze regeling is nog niet tot stand gekomen. Administratie: In 2013 is een onderzoek opgestart voor een verdere ontwikkeling van de administraties binnen de afdelingen Financiën en Personeelszaken, in eigen beheer. Inmiddels zijn op de markt diverse softwaresystemen voorhanden die het perspectief bieden op meer efficiëntie binnen de werkzaamheden van de medewerkers van het Servicebureau. Dit onderzoek zal in 2014 worden afgerond. Samenwerking SPOOR-OPSO: Binnen de afdeling Personeelszaken zijn eind 2013 voor zowel SPOOR als OPSO formulieren opgesteld teneinde de werkprocessen betreffende aanvragen van diverse verloven maar ook van diverse vergoedingen, beter te stroomlijnen. Het draagt ook bij aan een uniformere werkwijze bij beide stichtingen. De samenwerking tussen SPOOR en OPSO heeft ook verder vorm gekregen door uitwisseling van personeel én instandhouding van basisscholen op basis van de gemiddelde schoolgrootte voor beide organisaties waarbij deze als één eenheid moet worden beschouwd. 12 RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie 14

15 terug naar inhoudsopgave 6. Huisvesting De doelstellingen zoals deze opgenomen waren in het jaarverslag 2012: 1. uitvoering planmatig meerjarenonderhoud; 2. insourcen dagelijks onderhoud; 3. bestuurlijk en uitvoeringspartner in diverse nieuwbouwprojecten t.w.: Noorderschool, De Fuut, De Havenrakkers, Wijdewormer en Mr. Haye. De resultaten: De doelstellingen 1 en 2 zijn gerealiseerd. Wat de nieuwbouwprojecten betreft: Mr. Haye en Wijdewormer zijn in het verslagjaar tot stand gekomen en afgerond. De Noorderschool en De Fuut zijn eind 2013 in de ontwerpfase. De nieuwbouw voor De Havenrakkers is nog niet gestart. Een goede huisvesting is belangrijk voor kwalitatief goed onderwijs en het goed laten functioneren van leerlingen en personeel. Het is een uitdaging om de kwaliteit te handhaven en het streven is om het naar een hoger niveau te tillen. Het bestuur heeft, samen met directies de verantwoordelijkheid te zorgen voor een adequate onderhoudsstaat van de gebouwen. Het onderhoud van de gebouwen speelt zich op verschillende niveaus af. De scholen hebben in 2013 mandaat gekregen om kleine zaken in het dagelijks onderhoud zelf op te lossen. Hiervoor hebben zij een contactenlijst gekregen met gegevens van diverse partijen van verschillende disciplines waarmee door het bestuur contractafspraken zijn gemaakt. Daarnaast is er een budget vrijgemaakt voor het planmatig onderhoud. In dit overzicht kunnen we monitoren welke grotere onderhoudswerkzaamheden per schoolgebouw noodzakelijk zijn. Dit zijn grotere uitgaven met een preventief karakter (zoals schilderwerk). De bewaking van deze planning en het beschikbare budget wordt bovenschools gecoördineerd en bewaakt. Voor een gedeelte van het onderhoud krijgt de gemeente geld van het Rijk, dit budget dient te worden aangevraagd door middel van een huisvestingsaanvraag. Het gaat hier vooral om onderhoud aan de buitenkant van een schoolgebouw en het schoolplein. Op basis van de Huisvestingsverordening wordt de aanvraag al dan niet gehonoreerd, 2014 is het laatste jaar dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het buitenonderhoud aan schoolgebouwen. Om de drie niveaus goed uit te kunnen voeren wordt er gewerkt met een MOP 13. Klein onderhoud wordt ingeschat op basis van het verleden en groot onderhoud wordt verdeeld in kosten voor rekening van het bestuur en kosten voor rekening van gemeente. Deze MOP is ondertussen opgesteld voor beide stichtingen waarbij tevens een belangrijke voorwaarde is vervuld voor een intensievere samenwerking binnen de afdeling huisvesting van het Servicebureau. Alle kosten die gemaakt worden om van een pand gebruik te maken (onderhoud, energie, schoonmaak etc.) zijn de zogenaamde exploitatie kosten. Door de krimp van het aantal leerlingen worden er minder inkomsten gegenereerd terwijl de exploitatiekosten nagenoeg gelijk blijven. Er komen lokalen leeg te staan (zie figuur 1) die we alleen weloverwogen kunnen afstoten. In de tussentijd blijven ze gewoon meetellen in de exploitatie. In het kader van de notitie Vitale en Duurzame scholen zullen we richting geven aan de inrichting van ons onderwijs in een situatie van leerlingendaling. Besluiten betreffende het afstoten van lokalen passen in dit traject. LEEGSTAND LOKALEN SCHOOLJAAR 2012/ Aantal lokalen in gebruik 201 (238) Aantal lokalen leeg 37 (238) 13 MOP; Meerjarenonderhoudsplan 15

16 Het vergt steeds meer creativiteit om de inkomsten en uitgaven in balans te houden. Een voornemen is om meer te sturen op het efficiënt gebruiken van energie om zo een deel van de exploitatie beter in balans te krijgen. Verhuizing kantoor Servicebureau Begin 2013 is ons kantoor verhuisd naar een pand in het centrum van Purmerend. De jaarlijkse besparing beloopt ca aan huur op jaarbasis. Schoolbezoeken afdeling Huisvesting In 2013 zijn de medewerkers van de afdeling Huisvesting op schoolbezoek geweest bij alle scholen van SPOOR en OPSO voor een overleg met de directeur. De basis van dit overleg was een standaard vragenlijst met aan huisvesting gerelateerde zaken. De SPOOR-medewerkers hebben hierbij OPSO-scholen bezocht en vice versa. De uitkomsten van de bezoeken zullen begin 2014 worden verwerkt en resulteren in een actielijst. Huisvestingsprojecten Renovatie OBS Meester Haye In de zomervakantie is begonnen met de renovatie van de Meester Haye school te Beets. Met geld van de gemeente en SPOOR is het pand aangepast en weer gebruiksklaar voor de toekomst. Nieuwbouw OBS Noorderschool Voor de nieuwbouw van de Noorderschool is met behulp van een aanbesteding een aannemer aangetrokken. De vergunning zal spoedig ingediend worden waarbij er na goedkeuring gestart zal worden met de bouw. Nieuwbouw OBS De Fuut De gemeente is bezig met plannen voor nieuwbouw van OBS De Fuut. Het wordt een multifunctioneel gebouw samen met twee andere scholen, een cultureel centrum en enkele andere gebruikers. Het ruimtelijke en technisch programma van eisen is opgesteld en akkoord bevonden. Een architect is nu door de gemeente Waterland aangesteld. OBS Wijdewormer In de zomervakantie is de school verhuisd naar het nieuwe pand. Dit is tegenover de oude school gebouwd, die ondertussen gesloopt is. OBS Het Kraaiennest Er is door de gemeente Zeevang besloten dat Het Kraaiennest nieuwbouw krijgt op een andere locatie. De voorbereidingen zijn in volle gang. Contracten Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 is het nieuwe voordeligere afvalcontract met Van Gansewinkel in werking getreden. Aan het ophalen van papierafval zijn geen kosten verbonden. 16

17 terug naar inhoudsopgave 7. Financiën De doelstellingen zoals deze opgenomen waren in het jaarverslag 2012: 1. uitvoering van de taakstelling op de begroting; 2. terugdringen van de tekorten op de personele lasten; 3. vergroten van de efficiëntie van de administratie. De resultaten: 1. de taakstelling op de begroting 2013 is gerealiseerd; 2. het terugdringen van de tekorten op de personele lasten is met behulp van de gelden uit de Nationale akkoorden gerealiseerd; Bij beide resultaten behoort een kanttekening dat zonder de genoemde gelden de taakstellingen niet gerealiseerd zouden zijn; 3. er is een begin gemaakt om zowel de personele als financiële administratie efficiënter te laten werken, een doelstelling die meerdere jaren vergt. Het verslagjaar 2013 was het laatste jaar van de meerjarenbegroting De in 2009 vastgestelde meerjarenbegroting was een cijfermatige meerjarenbegroting, met als basis het Strategisch Beleidsplan In 2013 is de meerjarenbegroting opgesteld en vastgesteld. Naast de cijfermatige opstelling zijn in 2013, bij het opstellen van de meerjarenbegroting , de eerste stappen gezet op weg naar een combinatie van een inhoudelijk jaarplan en een toelichting op de uitgangspunten, zoals gehanteerd bij de opstelling van de meerjarenbegroting. Bij de verschillende beleidsvoornemens 2014 zijn de te bereiken resultaten beschreven. De verwachting is dat bij de opstelling van de begroting 2015 en de volgende meerjarenbegroting de relatie tussen inhoudelijke en financiële ontwikkeling worden doorgezet. In 2013 zijn er twee managementrapportages gemaakt, in mei en september. Door achterstand in de financiële administratie, opgelopen tijdens de pilot digitaal scannen, is er in de eerste verslaglegging niet gerapporteerd over de financiën. De tweede verslagleggingsperiode januari t/m juli 2013 was een rapportage op basis van het format dat gebruikt werd in In overleg met het CvB en de Auditcommissie is bij de tweede managementrapportage een aantal verbeteringen aangebracht: betere financiële analyse en meer samenhang in de inhoudelijke rapportages. In de tweede rapportage is een gecomprimeerde versie over het resultaat met een forecast opgenomen. In 2013 is de in 2012 opnieuw opgestarte pilot digitaal scannen definitief stopgezet. De complexe wet- en regelgeving, evenals het niet goed automatiseren van de autorisaties, zorgden er voor dat het traject langer duurde dan was voorzien en de verwachtingen niet werden waargemaakt. In het voorjaar van 2013 is daarom besloten te stoppen met de pilot. In de loop van 2013 is gestart om een nadere invulling te geven aan risicomanagement binnen SPOOR. Met behulp van het, door de PO-raad aangeboden, vernieuwde instrument risico s in beeld zal in het voorjaar 2014 een nadere uitwerking plaatsvinden. De jaarrekening 2013 geeft een positief resultaat van De aanvullende rijksvergoeding die op grond van het Herfstakkoord in 2013 is toegewezen en voor vijf maanden 1 augustus 2013 t/m 31 december 2013 bijzondere en aanvullende bekostiging voor jonge leerkrachten: zijn in december 2013 uitbetaald door het ministerie. In de begroting 2013 is geen rekening gehouden met deze aanvullende rijksvergoeding. De extra middelen zijn in 2013, via het resultaat, toegevoegd aan de Algemene reserve. Zonder deze extra middelen is er een negatief resultaat behaald van begroot positief resultaat De analyse van het jaarresultaat laat een overschot zien ten opzichte van de begroting van In absolute zin Het positieve resultaat in de Baten wordt veroorzaakt door hogere rijksvergoedingen dan geraamd niet geraamde subsidie systeembegeleiding via de gemeenten en hogere overige baten

18 terug naar inhoudsopgave De aanvullende rijksvergoeding die op grond van het Herfstakkoord in 2013 is toegewezen en voor vijf maanden van 1 augustus 2013 t/m 31 december 2013 bijzondere en aanvullende bekostiging voor jonge leerkrachten: zijn in december 2013 uitbetaald door het ministerie. In de begroting 2013 is geen rekening gehouden met deze aanvullende rijksvergoeding. Zonder deze extra middelen is er een negatief resultaat behaald van begroot positief resultaat Het negatieve resultaat in de Lasten wordt veroorzaakt door hogere personele lasten lagere afschrijvingen hogere huisvestingslasten en lagere overige lasten De verhuis- en verbouwingskosten van het Servicebureau zijn in 2013 geboekt ten laste van SPOOR. Deze kosten zijn via de gemene rekening verrekend met OPSO. De bijdrage van OPSO op basis van de gemene rekening is geboekt in de overige baten. Aan Rente is minder ontvangen dan geraamd. Specifieke toelichting verdient de besteding van de Prestatieboxgelden. Een bedrag van in totaal is besteed aan professionaliseringsactiviteiten voor directies en leerkrachten. In het bijzonder het opbrengstgericht werken heeft in 2013 daarbij centraal gestaan. Een deel van het budget is besteed aan cultuureducatie. Ondanks het resultaat van 2013 blijft het een taak om de bezuinigingsdoelstellingen te realiseren, zoals deze in de meerjarenbegroting zijn vastgesteld. Zeker met de wetenschap dat de komende jaren de leerlingaantallen in de regio Waterland en Oostzaan structureel blijven dalen. 8. Continuïteitsparagraaf Een meerjarige stabiele financiële positie van SPOOR is noodzakelijk om het openbaar primair onderwijs in de regio Waterland en Oostzaan te garanderen. We streven er naar om de reserve- en voorzieningenpositie te verbeteren. Beleidsrijk begroten en een financieel beleidskader voor de begroting zijn belangrijk om de sturing hierin te vergroten. De komende jaren wordt onderzocht wat de beste manieren zijn om externe geldstromen te benutten. Het Servicebureau voert voor de hele organisatie een aantal basisadministraties uit. Daarnaast adviseert het Servicebureau het CvB en zorgt dat bestuursbesluiten uitgevoerd worden. Naast de administratieve taak informeert en adviseert het Servicebureau directeuren in hun rol als integraal schoolleider. Een heldere rolinvulling, taakverdeling en werkprocesbeschrijvingen zijn nodig om de effectiviteit van de ondersteuning van het Servicebureau te vergroten. Daartoe is een plan van aanpak Doorontwikkeling van het Servicebureau opgesteld. Tegelijkertijd hebben we het voornemen de omvang van het Servicebureau in 2016 te verminderen, wat consequenties kan hebben voor de inhoud en de omvang van de ondersteuning van bestuur en schooldirecties. De meerjarenbegroting In de meerjarenbegroting hebben we voor 2014 de volgende doelstellingen geformuleerd: Onderwijs: 1. elke school heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel (augustus 2014); 2. elke medewerker heeft minimaal een studiedag gevolgd met betrekking tot de lerende organisatie. Op scholen wordt gewerkt aan de hand van bovenstaand stappenschema (van analyse t/m evaluatie); 3. deelname aan het Excellentieproject loopt op tot 25% van de SPOOR-scholen; 4. de meetbare doelen voor de pilots staan beschreven in de projectaanvraag van de school. Bij een positieve uitkomst worden de projecten over minimaal vijf scholen verbreed. De verkregen informatie is gedeeld met alle scholen; % van de scholen heeft deelgenomen aan de Train- de- trainer cursus over het didactisch gebruik van het digitale schoolbord. De trainer heeft de verkregen kennis overgedragen aan het schoolteam. 18

19 6. er is een conceptvisie voor een andere aanpak in het gebruik van ICT in het onderwijs; 7. er is een SharePoint-omgeving voor het Servicebureau en schooldirecties ingericht. Personeel en organisatie: 1. er is een (ver)nieuwd personeelsbeleid voor de samenwerkende stichtingen geformuleerd en de gesprekkencyclus Functioneren en Beoordelen is, waar nodig, aangepast; 2. de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling zijn beide vastgesteld; 3. het Sociaal Plan werd geëvalueerd en er is een besluit genomen over een vervolg Sociaal Plan; 4. op basis van de RI&E s op schoolniveau is er een Arbobeleidsplan op bestuursniveau opgesteld; 5. de resultaten van het project Preventie ziekteverzuim zijn zodanig dat het ziekteverzuimcijfer gelijk of lager is aan het landelijk gemiddelde; 6. er is een eerste leeromgeving voor leerkrachten gevormd. Huisvesting: 1. de werkprocedure rondom het dagelijks en calamiteitenonderhoud is per augustus 2013 gestart. Evaluatie zal eind 2014 plaatsvinden; 2. er wordt een overzicht gemaakt, waarin het energiegebruik van de scholen op basis van m2 met elkaar vergeleken wordt; 3. er wordt deelgenomen aan vier nieuwbouw- en verbouwprojecten komend jaar; 4. er wordt een MOP voor 2014 opgesteld en uitgevoerd; 5. er wordt een eigen integraal huisvestingsplan gemaakt inclusief de hiervoor benodigde interne en externe afstemming. Financiën: 1. er ligt een beleidsrijke meerjarenbegroting ; 2. er is een eerste versie van een beleidskader financiën opgesteld; 3. directeuren kennen hun eigen schoolbegroting en maken, binnen de bestuurlijke kaders, keuzes en blijven bij het leiden van hun school binnen de begroting; 4. de projectgroep Bovenschoolse middelen prestatiebox heeft een advies opgesteld ten aanzien van de inzet van deze middelen in de meerjarenbegroting ; 5. er zijn op de verschillende terreinen werkprocessen en procedures opgesteld. Balans SPOOR totaal totaal totaal totaal totaal Activa materiële vaste activa Totaal Vaste Activa vorderingen liquide middelen Totaal Vlottende Activa Totaal Activa Passiva eigen vermogen bestemmingsreserve voorzieningen kortlopende schulden Totaal Passiva

20 Exploitatie SPOOR Rekening Begroot totaal totaal totaal totaal rijksbijdragen overige overheidsbijdragen overige baten Totaal baten personeel huisvesting afschrijving instellingslasten Totaal uitgaven Resultaat Bij de opstelling van de meerjarenraming zijn we uitgegaan van een ontwikkeling van het aantal leerlingen van leerlingen in 2014 naar leerlingen in Een gemiddelde daling van 2,35%. Daarnaast houden we rekening met een natuurlijk verloop aan personeel van ruim 4 fte. Dit betekent dat in 2014, 277 fte en in 2017, 262 fte de basis vormt voor de opgestelde begrotingscijfers. De gedetailleerde overzichten vindt u in de bijlagen evenals een aantal meer technische uitgangspunten, die we gehanteerd hebben bij de opstelling daarvan. Risicoanalyse In de loop van 2013 zijn we gestart om een nadere invulling te geven aan het risicomanagement binnen SPOOR. Met behulp van het door de PO-raad aangeboden vernieuwde instrument risico s in beeld zal komend voorjaar een nadere uitwerking plaatsvinden. Een eerste vingeroefening levert het volgende risico-overzicht op: Krimp Als gevolg van de demografische ontwikkeling worden beide organisaties geconfronteerd met een daling van het aantal leerlingen. Op dit moment worden verschillende inhoudelijke scenario s ontwikkeld om deze daling op te vangen. Daarnaast is om de financiële risico s te kunnen beheersen een preciezere leerlingprognose gebruikt als basis voor deze meerjarenbegroting. Onderwijskwaliteit Het toezicht van de Onderwijsinspectie richt zich sterk op de leeropbrengsten in de vorm van getoetste kennis van lezen en rekenen. Dit verdraagt zich niet altijd even goed met de invoering van Passend Onderwijs en het op brede ontwikkeling (sociaal emotioneel, cultuur en wereldoriëntatie) gerichte onderwijs dat op onze scholen wordt gegeven. Dit betekent dat we een extra inzet moeten plegen om enerzijds te voldoen aan de inspectienormen en anderzijds het brede karakter van het onderwijs, dat we geven te behouden. De versterking van de handelingsbekwaamheid van onze medewerkers geeft daar een antwoord op. Digitaal leren en ICT De ondersteuning van ICT in het onderwijsproces is nog niet uitgekristalliseerd en de technische ontwikkelingen gaan snel. Dat maakt het bepalen van een koers voor de komende jaren een ingewikkelde. Te meer daar de financiële middelen die met een dergelijke keuze gemoeid zijn een forse omvang kennen. We willen inhoudelijk een keuze maken, die daadwerkelijk de handelingsbekwaamheid van leerkrachten en de leeropbrengsten vergroot. Een heroriëntatie en de tijd hiervoor nemen zal noodzakelijk zijn om tot een verantwoorde inzet van middelen te komen. 20

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Voorwoord Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen SPOOR en OPSO steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter

Nadere informatie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

1. Voorwoord... 3. Controleverklaring...43. Overige gegevens...45

1. Voorwoord... 3. Controleverklaring...43. Overige gegevens...45 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave TIP: klik direct op de hoofdstukken om gelijk daarheen te springen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2013 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind... 5 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Voorwoord Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen OPSO en SPOOR steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter naar elkaar toe groeien.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave TIP: klik op de oranje hoofdstukken om direct verder te lezen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind...4 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave TIP: klik op de lichtblauwe hoofdstukken om direct verder te lezen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind...4 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl Kennisgroep financiën Onderwerpen - Financiële consequenties akkoorden: hoe in begroting verwerken - Kosten bestuursakkoord en cao Referentiemodel en kosten cao Pensioenpremies - Buitenkant onderhoud -

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 1.Inleiding Dit jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de openbare basisschool Juliana van Stolberg (obs JvS) betreft

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR

Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR juni 2013 Werkgroep activiteitenplan: Marg Cornelissen, Els Dinkla, Els Offringa, Marga de Herder, Niels Bonenkamp

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2015-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2012

VERKORT JAARVERSLAG 2012 VERKORT JAARVERSLAG 2012 Voorwoord Voor u ligt het verkort jaarverslag 2012 van de stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs in Purmerend (OPSO). In dit verslag legt het College van Bestuur verantwoording

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal. Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - AD - Schoolleider - IB - leerkracht

Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal. Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - AD - Schoolleider - IB - leerkracht Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - - Schoolleider - - leerkracht Augustus = controleren = uitvoeren lkr= leerkracht, = schoolleider, S= secr, = interne begeleider,

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

2. In kaart brengen van deskundigheden, ambities en grenzen (online enquête)

2. In kaart brengen van deskundigheden, ambities en grenzen (online enquête) Voldoet uw schoolondersteuningsprofiel aan de Wet op Passend Onderwijs? Met de update van het schoolondersteuningsprofiel van NTO- Effekt voldoet u snel en gemakkelijk aan de laatste eisen die aan het

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

Vormgeving Code goed Bestuur

Vormgeving Code goed Bestuur Vormgeving Code goed Bestuur 1. Inleiding Het SWV Zuid Holland West heeft als bestuursvorm gekozen voor het one-tier model. Het is een éénlaags (monistisch) bestuursmodel, waarbij de toezichthouders onderdeel

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 Activiteiten plan Medezeggenschapsraad van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 2 Activiteiten plan o.b.s. de Vuurtoren 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Visie medezeggenschapsraad... 3 3 Doelen komend

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K)

van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K) memo aan: schoolbesturen en scholen Passend primair onderwijs N-K van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K) datum: 10 juni 2015 onderwerp: werkwijze inzet

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag GMR COG Drenthe. Schooljaar

Jaarverslag GMR COG Drenthe. Schooljaar Jaarverslag GMR COG Drenthe Schooljaar 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Christelijke Onderwijsgroep (COG) Drenthe. In dit jaarverslag

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

gemeentebestuur Afdeling Maatschappelijke Ontwikkel ing Team Beleidsontwikkeling

gemeentebestuur Afdeling Maatschappelijke Ontwikkel ing Team Beleidsontwikkeling gemeentebestuur PURMEREN #+ Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkel ing Team Beleidsontwikkeling Openbaar Primair Speciaal Onderuijs Purmerend

Nadere informatie

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarverslag MedezeggenschapsRaad Montessori Onderwijs Purmerend 2014-2015 1. Samenstelling MR Oudergeleding Linda Kint- voorzitter Marleen Hooijer Monique van Wijk-Boer Yasmin Schuster (geen stemrecht)

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs Handreiking Schoolondersteuningsprofiel Passenderwijs Het schoolondersteuningsprofiel is met de komst van passend onderwijs als verplicht document voor elke basisschool ingevoerd. In dit document beschrijft

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider!

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! WereldKidz 33 basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, 4.500 leerlingen en 475 medewerkers vormen samen WereldKidz. Een organisatie met

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Onderwerp Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr. 2012-049 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Gerty Vonk Afdeling Samenleving Datum voorstel 21 augustus 2012 Opiniërende raad 11 september

Nadere informatie

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP 2016 Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP Inleiding De Pieter Zandt scholengemeenschap gaat uit van de Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Projectplan Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Versie 02 Amsterdam, 17 november 2014 J.Dankers/S.Rijnberg 1. Projectgegevens 1.1 Gegevens van de klant Het project wordt

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

JAARPLAN schoolkrant. Berkel bulletin. inloop spreekuur. website

JAARPLAN schoolkrant. Berkel bulletin. inloop spreekuur. website JAARPLAN 2016-2017 Berkel bulletin website schoolkrant inloop spreekuur Inhoudsopgave 2. inhoudsopgave 3. inleiding 3. visie en taakstelling 4. jaarthema 4. speerpunten 5. jaarplanning 6. vergaderplan

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk,

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, INTENTIEVERKLARING De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen en De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, verder te noemen: de besturen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd, overwegende

Nadere informatie