Jaarplan 2015: In beweging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015: In beweging"

Transcriptie

1

2 Jaarplan 2015: In beweging Speerpunten 2015 In beweging, zo luidt de titel van het jaarplan 2015 van het A+O fonds Gemeenten. Deze titel vormt de rode draad van de activiteiten voor het jaar Het jaarplan 2015 kent de volgende speerpunten: 1 Overheid in beweging 2 Meester in je werk 3 Basis op orde Deze keuze is tot stand gekomen na raadpleging van diverse partijen in de sector en uitkomsten van sectoraal onderzoek. A+O fonds Gemeenten Het A+O fonds Gemeenten is opgericht door sociale partners in de sector Gemeenten. Het fonds opereert als een projectorganisatie en een verstrekker van stimuleringssubsidies. Het fonds kenmerkt zich door zijn lab-functie : in verschillende vormen werken we aan vernieuwing en innovatie en delen we kennis en ervaringen actief met de sector. De kennis die wij ontwikkelen en verspreiden past bij de ambities in de sectoren en in de organisaties. Hierbij gaat het om praktijkgerichte kennis en activiteiten op het brede gebied van HRM: de arbeidsmarkt, de arbeidsorganisatie, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit, arbeidsomstandigheden en medezeggenschap. We richten ons zowel op de gehele sector als op afzonderlijke organisaties en medewerkers. Door in co-creatie samen te werken met medewerkers in gemeenten proberen we zo goed als mogelijk aan te sluiten bij de vraag in de sector. Samenwerking fondsen De A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen staan dagelijks voor dezelfde opgave, de reden waarom we intensief samenwerken en een gezamenlijk beleidsplan hebben opgesteld. In dit beleidsprogramma is gekozen voor de speerpunten Overheid in beweging en Meester in je Werk. Enkele bestaande instrumenten worden onderhouden en geactualiseerd in de pijler Basis op orde. Centraal in het beleidsplan staat de gezamenlijke visie van de drie fondsen: de activiteiten van de A+O fondsen dragen eraan bij dat gemeenten, provincies en waterschappen aantrekkelijke, dynamische en creatieve organisaties zijn, met een gezond arbeidsklimaat met weerbare en wendbare medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en hun loopbaan. Met als gevolg dat een goede dienstverlening aan burgers kan worden gerealiseerd. Het beleidsprogramma hebben wij vertaald naar een jaarplan voor de sector gemeenten.

3 Samenwerken waar mogelijk We werken intensief samen met de fondsen A&O Provincies en A&O Waterschappen en leggen ook actief verbinding met andere, relevante organisaties in de sector. Leeswijzer In de volgende hoofdstukken beschrijven we achtereenvolgens de activiteiten die het fonds in 2015 uitvoert op de hoofdthema s: overheid in beweging, meester in je werk en basis op orde. Het verbeteren van de communicatie met de doelgroepen vormt eveneens een aandachtspunt in In het laatste hoofdstuk schetsen we de activiteiten die we hiervoor gaan ondernemen. In dit plan leest u over onze concrete activiteiten in Met deze activiteiten bouwen we deels voort op de activiteiten van Het jaarplan is als volgt opgebouwd: 1 Overheid in beweging 2 Meester in je werk 3 Subsidies 4 Basis op orde 5 Communicatie 6 Bijlage: financieel overzicht

4 1 Overheid in beweging Gemeenten moeten bezuinigen en tegelijk hun dienstverlening verbeteren. Daarnaast moeten ze zich aanpassen aan veranderende taken en meer uiteenlopende vragen vanuit de samenleving. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn digitalisering, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, continuïteit en kwaliteit van dienstverlening, lokaal maatwerk, strategische personeelsplanning en aansturing. Binnen Overheid in beweging faciliteren en ondersteunen wij gemeenten en hun medewerkers bij deze onderwerpen. Daarbij is het nadrukkelijk de bedoeling om samen te werken en aan te sluiten bij de organisaties en medewerkers. Waar staan we nu? Gemeenten willen hun dienstverlening verbeteren door verantwoordelijkheden op een andere manier in te vullen. Organisaties en medewerkers willen met lokaal maatwerk inspelen op individuele vragen van burgers en bedrijven. Dit betekent dat organisaties anders worden ingericht. De digitalisering maakt tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk en sociale media veranderen de samenwerking en communicatie. Een andere manier van werken vraagt bovendien een andere manier van aansturing. Strategische personeelsplanning vormt daarom steeds vaker de basis voor continuïteit en kwaliteit van dienstverlening. Tot slot is een gezonde opbouw van het personeelsbestand essentieel wanneer het gaat om toekomstbestendigheid. Een uitdaging want de huidige opbouw veroudert snel en er is weinig instroom van jongeren. Waar willen we naar toe? De gemeenten spelen effectief in op verschillende en wisselende vragen uit de samenleving. Zij kennen hun personeelsbehoefte en arbeidsmarkt en delen mensen, middelen en kennis om gezamenlijke doelen te bereiken; de decentrale overheden vormen voor medewerkers een arbeidsmarkt. Bestuur en management geven vertrouwen en sturen op resultaten. Medewerkers ontwikkelen en onderhouden kennis, vaardigheden en competenties. Leidinggevenden faciliteren en coachen medewerkers in hun ontwikkeling. Voor een effectieve bedrijfsvoering gebruiken organisaties kennis van medewerkers. Het personeelsbestand kent een meer gezonde opbouw met een hogere instroom van jongere medewerkers. De pijler Overheid in Beweging is in dit jaarplan 2015 onderverdeeld in de volgende hoofdprojecten: Lerende Overheid, Instroom Jongeren en OR en Overheid in beweging. 0 De Lerende Overheid Gemeenten hebben de komende jaren te maken met forse veranderingen. Dit betekent nieuwe vraagstukken en uitdagingen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten bij de HR-aspecten die hierbij komen kijken. Met het programma Lerende Overheid geven we invulling aan de diverse veranderingen. Uitgangspunt hierbij zijn de leervragen vanuit gemeenten. Om de gemeentelijke organisatie daarbij klaar te maken voor de toekomst, perspectief te bieden aan medewerkers en de organisatie te positioneren op de arbeidsmarkt is strategische personeelsplanning (SPP) een essentieel instrument. De vraag naar de toekomst van een gemeente en naar de competenties, talenten en vaardigheden die ervoor nodig zijn om daar te komen moet door elke gemeente beantwoord kunnen worden. In 2015

5 willen we SPP neerzetten als een continu proces binnen organisaties (en teams) waarbij een toekomstperspectief wordt verbonden aan concrete acties in het heden. Concrete activiteiten ) HR2020: We ondersteunen gemeentelijke HR-teams bij HR-aspecten van de diverse veranderingen en ontwikkelingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen. Dit doen wij door middel van subsidie voor leer- en ontwikkeltrajecten van HR-teams, trendanalyse voor HR, het in kaart brengen en delen van een passend aanbod scholing en ontwikkeling voor HR en het maken van een routekaart voor HR. 2) Digitalisering en toekomst van het werk: Gemeenten krijgen te maken met de gevolgen van digitalisering. Wij ondersteunen gemeenten bij de HR-impact van deze technologische ontwikkelingen op het werk. Dit doen wij door middel van onderzoek naar de HR-aspecten van deze veranderingen zoals future work skills. Maar ook aan de hand van trendanalyse en bijeenkomsten. 3) Decentralisaties en HR: Gemeenten krijgen te maken met de impact van de decentralisaties op medewerkers. Wij ondersteunen gemeenten hierbij door middel van (het continueren van) de inzet van het 3D s en HR-team waarbij HR-specialisten uit het werkveld op verzoek collega-hr-medewerkers helpen. Daarnaast ontwikkelen en delen wij kennis, ervaringen en instrumenten op de thema s: bedrijfsvoering, ontwikkeling personeel, primair proces, integrale veranderaanpak en positionering/ontwikkeling van de HR-adviseur. Tot slot werken we aan een webpublicatie over (vormen van) leren, gerelateerd aan de context van de gemeenten. 4) Strategische Personeelsplanning: We zetten een praktijknetwerk op van gemeenten die actief zijn met SPP. Het netwerk biedt een platform om ervaringen uit te wisselen, kennis op te doen en initiatieven te verbinden vanuit de casuïstiek van deelnemende gemeenten. In 2015 gaan we bijeenkomsten voor het praktijknetwerk organiseren. We organiseren (regionale) inspiratiesessies waarin we goede voorbeelden van andere gemeenten delen. Er komt een SPP interventieteam van medewerkers uit de sector die collega s op aanvraag helpen bij het proces binnen de organisaties. Dit SPP-team bestaat uit medewerkers met SPP-ervaring. Er komt een benchmark waarin de status van SPP bij gemeenten in kaart wordt gebracht (op basis van de fasen en de wijze van onderzoek zoals gebruikt in de Personeelsmonitor 2013). Contactpersoon: Renz Davits en Fred Jansen (voor SPP) 0 Instroom Jongeren Het project Instroom Jongeren richt zich op het verhogen van de instroom van jongeren bij gemeenten. We richten ons daarbij zowel op gemeenten als jongeren. Bij gemeenten maken we daarbij weliswaar een koppeling met het generatiepact, maar zonder de andere mogelijkheden om jongeren in gemeenten te laten instromen uit het oog te verliezen. Het generatiepact is een concept, uit het CAO-akkoord, dat uitgaat van de gedachte dat ruimte voor instroom kan worden gerealiseerd door oudere generaties minder te laten werken.

6 Concrete activiteiten ) Het verzamelen en promoten van praktijkvoorbeelden van gemeenten die een generatiepact hebben afgesloten. 2) Het maken van afspraken met aanbieders (van binnen en buiten de sector) van opleidingen en trainingen over trainingen die een generatiepact kunnen ondersteunen. 3) Het uitbrengen van een handreiking voor gemeenten die een traineeprogramma willen opzetten (met gebruikmaking van de praktijkkennis bij de gemeenten die al een dergelijk programma hebben) 4) Elk kwartaal een bericht uitbrengen met inzicht in baanopeningen bij gemeenten, om zo kansen voor nieuwe medewerkers in beeld te brengen. 5) Het verbinden van regionale netwerken van recruiters, werkzaam bij gemeenten, met elkaar en het hierbij stimuleren van kennisdeling. Contactpersoon: Fred Jansen 0 De OR en de overheid in beweging Organisaties zijn volop in beweging, terwijl medezeggenschap deze veranderingen nauwelijks weet bij te houden. Samen met gemeenten stimuleren we next practices waarbij onder begeleiding volop geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van medezeggenschap. Dit proces is in 2014 gestart. Concrete activiteiten ) De voortgang bij de next practices delen via doelgroepgerichte nieuwsbrief, magazine en website. 2) De resultaten van de next practices bundelen in een handboek en dit verspreiden naar alle ondernemingsraden Contactpersoon: Jan Snijders

7 2. Meester in je werk De veranderende decentrale overheden hebben behoefte aan medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden om het gevraagde werk te kunnen doen. Bij medewerkers groeit het besef dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen inzetbaarheid en regie moeten nemen voor hun eigen loopbaan. Met het thema Meester in je werk ondersteunt het A+O fonds Gemeenten daarbij. Het A+O fonds Gemeenten stimuleert medewerkers bij gemeenten om zich op te stellen als professional in beweging. Deze professional neemt regie over zijn loopbaan, investeert zelf actief in zijn of haar inzetbaarheid en arbeidsmarktkansen en heeft de flexibiliteit om te wisselen van werkgever. Waar staan we nu? De arbeidsmarkt zit op slot. Er is weinig mobiliteit, die juist nodig is om in te kunnen spelen op de veranderende vragen aan overheden. Bij medewerkers groeit wel het besef dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen inzetbaarheid. Vakmanschap is belangrijk voor de medewerker om aan te werken. Waar willen we naar toe? De medewerker investeert zelf actief in zijn of haar inzetbaarheid en arbeidsmarktkansen. De medewerker voelt zich verantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie waarvoor hij op dat moment werkt. Medewerkers bij gemeenten willen een uitdagende functie in het publieke domein en hebben professionele ruimte nodig om hun vak te kunnen uitoefenen. De pijler Meester in je werk schetst de huidige situatie en wat er in de toekomst nodig is om medewerkers in staat te stellen hun vak goed te kunnen (blijven) uitvoeren en stimuleert medewerkers om hierin actief te zijn. Dit alles in een omgeving die zich snel ontwikkelt. De pijler Meester in je werk bestaat in 2015 uit de projecten Vakmanschap, Loopbaanplein en Stimuleren Zelfregie. 0 Vakmanschap Om kwaliteit te kunnen leveren is het voor ambtenaren noodzakelijk over voldoende ruimte en mogelijkheden te beschikken om invulling te geven aan het werk en de taken die van hen verwacht worden. Het A+O fonds ondersteunt gemeenteambtenaren bij de invulling van het onderwerp professionele ruimte en het stimuleren van het vakmanschap bij de medewerker en zijn collega's. Via beroepsgroepen, vakorganisaties en in discussie met gemeenteambtenaren willen we het onderwerp professionele ruimte agenderen en invullen. Concrete activiteiten ) Platform voor films over vakmanschap. In 2014 zijn er 24 filmpjes gerealiseerd over beroepen binnen de sector. In 2015 worden deze uitgebreid met minimaal 6 extra filmpjes. Daarbij zetten we filmpjes en het filmen van beroepen in als aanpak voor gemeenten om de aandacht en bewustwording voor beroepstrots te vergroten. Het platform wordt daarnaast aangevuld met andere filmpjes uit de sector over deze materie.

8 2) Faciliteren sessies met de Koerskaart. De Koerskaart is een hulpmiddel, speciaal ontwikkeld voor de sector, om binnen teams/afdelingen op gestructureerde wijze de dialoog aan te gaan over vakmanschap. In 2015 willen we minimaal 100 sessies faciliteren door middel van het ter beschikking stellen van het instrument en het verstrekken van informatie over ervaringen ermee. 3) We faciliteren twee pilots binnen gemeenten waar gericht gewerkt wordt aan de ontwikkeling van vakmanschap of nieuwe rollen voor de vakman binnen gemeenten. 4) We organiseren een festival Ambt24 waarbij we individuele medewerkers aanspreken. Dat doen we in samenwerking met Waterschappen en Provincies. 5) We onderzoeken of de CompetentieBox Gemeenten een update nodig heeft en, indien dat het geval is, zorgen we voor een update. Contactpersoon: Fred Jansen 0 Loopbaanplein Het A+O fonds wil individuele medewerkers in de sector direct aanspreken en stimuleren zelf sturing te geven aan hun loopbaanontwikkeling en vakmanschap, met inzet van een digitaal Loopbaanplein. In 2014 is de ontwikkeling van dit Loopbaanplein samen met A&O Provincies gestart en in 2015 wordt de werknemerssite opgeleverd. De site biedt instrumenten, informatie en inspiratie. De medewerkers kunnen er testen doen om inzicht te krijgen in werk en functies die passen bij hun persoonlijk profiel, waarna een intelligente zoekmachine ondersteunt bij het vinden van vacatures, projecten, klussen en stages. Verder kunnen medewerkers hun e-portfolio maken, waar zij zelf hun relevante stukken over hun ontwikkeling beheren en bijhouden. Ook kunnen ze er handig zoeken naar interessante trainingen en opleidingen. Verder bevat de site informatie over loopbaantrainingen, het ervaringscertificaat en andere ontwikkelinstrumenten die de fondsen stimuleren. Als inspiratie biedt de site persoonlijke verhalen en filmpjes van collegaambtenaren die aan hun ontwikkeling werkten. Concrete activiteiten in 2015: 1) Begeleiden bouw digitaal Loopbaanplein 2) Opzetten helpdesk voor medewerkers en gemeenten 3) Campagne om medewerkers te stimuleren gebruik te maken van het Loopbaanplein; Met deze campagne stimuleren we gemeenten om het loopbaanplein in te zetten om zodoende de zelfregie van medewerkers bij (loopbaan)ontwikkeling en vakmanschap te stimuleren. Binnen deze campagne spreken we meerdere doelgroepen aan: HR, management en OR. Contactpersoon: Marieke de Feyter

9 0 Stimuleren Zelfregie Er vinden veel veranderingen plaats bij gemeenten. Die hebben invloed op het werk van ambtenaren. Werk verandert, er verdwijnen functies en er ontstaan nieuwe functies. Het anticiperen op veranderingen in het werk wordt steeds nadrukkelijker als een medeverantwoordelijkheid van de medewerker gezien. Tegelijkertijd is duidelijk dat veel medewerkers bij deze loopbaanzelfregie zeker in het begin - stimulering en ondersteuning nodig hebben. Het project loopbaanzelfregie bij ontwikkeling en mobiliteit bevat daarom activiteiten die de medewerker rechtstreeks aanspreken en activiteiten die de actoren om de medewerker heen aanspreken. Het doel hiervan is om het stimuleren van zelfregie van medewerkers binnen organisaties in de sector te versterken en te verbeteren. Uiteraard ligt hier een verbinding met het Loopbaanplein, maar de activiteiten in deze paragraaf richten zich op de organisaties c.q. HR-afdelingen. Concrete activiteiten in 2015: 1) Het verspreiden van de Toolbox Gemeenten. Deze Toolbox bevat de Loopbaanscan, de Loopbaantraining Baas in eigen loopbaan, informatie over EVC en trainingen voor leidinggevenden Leidinggeven aan Beweging. 2) Onderzoek goede praktijken. Het verrichten van onderzoek naar inspirerende voorbeelden van gemeenten die zelfsturing stimuleren en ambtenaren die zelf zelfsturing ondernamen, het analyseren van succesfactoren en het verspreiden c.q. communiceren van de resultaten van dit onderzoek; 3) Het stimuleren van kennisdeling, uitwisseling van ervaring etc. van projectleiders/coördinatoren mobiliteitsnetwerken, loopbaanprofessionals, trainers loopbaantrainingen en management. Voor de laatste doelgroep wordt samenwerking gezocht met VGS/VOM/FAMO en NVVB; 4) Themaworkshops organiseren 5) Het stimuleren van het gebruik van het instrument EVC om medewerkers een startkwalificatie of een hoger niveau te laten halen. Daarbij richten we ons ook op verzilvering van het EVC via diplomering. Contactpersoon: Marieke de Feyter

10 3 Subsidies voor Overheid in beweging en Meester in je werk Gemeenten stimuleren om praktijkkennis te ontwikkelen en daadwerkelijk toe te passen en te verankeren in de praktijk. Dat is waar het A+O fonds Gemeenten zich op richt met haar subsidieregelingen. Het resultaat? Organisaties en personen die optimaal functioneren binnen de gemeentelijke sector. De speerpunten Overheid in Beweging en Meester in je Werk worden in de periode gestimuleerd middels diverse subsidieregelingen. Het gaat hierbij in 2015 om de volgende regelingen: 1. Innovatieve Projecten regelingen 2. Impulsregelingen 3. Stageregeling 4. Trainee- en werkervaringsplaatsregeling 5. EVC-loopbaanregeling Naast gerichte communicatie-activiteiten voor de subsidieregelingen, besteden we in de nieuwe beleidsperiode gerichte aandacht aan het versterken van de Lab-functie van het fonds via de innovatieve projecten-regelingen. Uit ervaring weten wij dat er ideeën genoeg zijn binnen de gemeentelijke sector. De echte uitdaging zit erin om een idee te vertalen naar de praktijk. Dit is waar veelbelovende ideeën vaak stranden. Met het project Co zoekt het A+O fonds Gemeenten actief naar innovatieve ideeën in de sector en bieden we gemeenten ondersteuning bij het vertalen van een idee, naar een concreet projectvoorstel en de realisatie van dit project. Concrete activiteiten ) Aanbieden regelingen, informeren gemeenten via de Subsidiedesk en geven van voorlichting over mogelijkheden van de subsidieregelingen; 2) Campagne Co: Samen werken we aan de Next Practice; 3) Delen van praktijkverhalen op website, in nieuwsbrief en het A+O Magazine. Contact: Subsidiedesk A+O fonds Gemeenten

11 4 Basis op orde De twee speerpunten Overheid in beweging en Meester in je werk staan komende jaren centraal in het werk van het fonds. Enkele bestaande instrumenten blijven daarnaast een stevige basis bieden. Daarmee blijft de basis op orde. Het betreft de volgende instrumenten: 0 Personeelsmonitor De personeelsmonitor is de belangrijkste benchmark voor HR kengetallen bij gemeenten. Die positie willen we benutten om gemeenten maximaal van dienst te zijn bij het delen en analyseren van benchmark gegevens. In 2013 is het onderzoek voor de personeelsmonitor voor het eerst door onze nieuwe onderzoekspartner uitgevoerd. De transitie van het ene naar het andere onderzoeksbureau is zonder problemen verlopen. Hierdoor zijn we er in geslaagd de monitor opnieuw eind mei te presenteren. Voor 2015 gaan we verder op de ingeslagen weg, we willen met de monitor een aantal stappen zetten: Concrete activiteiten ) Onderzoek/ realisatie personeelsmonitor 2014; 2) Aanvullende onderzoeken uitgevoerd met de data van de monitor; 3) Verbeteren van de ontsluiting van de onderzoeksresultaten via het HR dashboard; 4) Vergroten bruikbaarheid van de cijfers door gemeenten. Onder andere door deze directer en meer gericht op de eigen situatie terug te geven aan gemeenten met factsheets, benchmarks en regionale cijfers; 5) Voorbereiden van nauwere samenwerking met fondsen Waterschappen en Provincies om te komen tot een gezamenlijke HR Monitor 6) Onderzoek verrichten naar de grenzen van gemeenten: Gemeenschappelijke regelingen, Shared service centra, RUD s, Veiligheidsregio s, etc. om hiermee de reikwijdte van de monitor te bepalen en de validiteit van de monitor te borgen. 7) Themamiddagen over HR kengetallen en HR analytics. Contactpersoon: Fred Jansen

12 0 Arbo en gezond werk Het A+O fonds Gemeenten richt zich in 2015 op het gebied van arbo en gezond werken met name op informeren, toelichten en onderhouden van de tools, instrumenten en diensten uit de arbocatalogus. Concrete activiteiten en producten in 2015: 1) Agressie en geweld -Communicatie, promotie en onderhoud arbocatalogus agressie en geweld 2.0. Uitvoering van enkele workshops. - Continuering van het digitaal systeem GIR met workshops en helpdesk voor gemeenten. 2) Continuering van de overige arbocatalogi (Fysieke belasting, Beeldschermwerk, Werkdruk). Beperkt onderhoud en actualisatie. 3) Enquêtemanager. Continuering van de Enquêtemanager waarmee gemeenten zelf onderzoek onder personeel kunnen uitvoeren. Promotie van de vragenlijst werkdruk, opgenomen in de Enquêtemanager Gemeenten. 4) RIE Gemeenten Continuering digitaal systeem, waar nodig actualisaties van modules, helpdesk en landelijke workshops. 5) Verzuimbeheersing Blijven aanbieden van Webdocumenten aanpak verzuim, Verzuimcalculator, GVN, Berekenaar Verzuimtargets en helpdesk verzuimregistratie. Actualisatie van deze instrumenten. Een businesscase verzuimbeheersing laten maken voor het management. Uitvoering van enkele trainingen Teamprestaties, volwassen Arbeidsrelaties en laag verzuim voor HR en leidinggevenden, trainingen Verzuimanalyse en Aanpak langdurig verzuim. Contactpersoon: Renz Davits

13 0 Medezeggenschap Het A+O fonds heeft veel bruikbare producten voor de medezeggenschap in de sector. In 2015 worden de volgende activiteiten ondernomen: 1) Permanente aandacht voor medezeggenschap op website, magazine en digitale nieuwsbrief; 2) Ondersteunen OR-verkiezingen (voor gemeenten die tussentijdse verkiezingen hebben c.q. een eigen tijdsloop van de zittingsduur hebben die niet synchroon loopt met de landelijke OR-verkiezingen); 3) Organiseren Middagbijeenkomst Medezeggenschap Anders; 4) Continueren opzet uit 2014 met regionale themaworkshops voor OR-en; 5) Ondersteunen website werknemersbijdeoverheid.nl waardoor iedere gemeenteambtenaar gratis toegang heeft tot deze site. Contactpersoon: Jan Snijders 5 Communicatie Het A+O fonds Gemeenten wil het kennisplatform voor gemeenteambtenaren zijn, wanneer het gaat om arbeidsmarktvraagstukken en HRM-beleid. Ons uitgangspunt en de rode draad in ons aanbod is voor en door de sector. Wij zoeken de verbinding en helpen gemeenten met elkaar te verbinden zodat deze optimaal kunnen profiteren van elkaars kennis en ervaringen. Bij onze activiteiten betrekken en faciliteren we diverse doelgroepen: gemeentesecretarissen, managers, professionals, medezeggenschap en medewerkers. Essentieel voor onze communicatie is dat we deze doelgroepen doeltreffend weten te bereiken en zij ons. Het A+O fonds Gemeenten hanteert hiervoor de volgende communicatiemiddelen: Website: A+O Magazine Publicaties Digitale nieuwsbrief App A+O Gemeenten, te downloaden uit Appstore en Playstore Social media: Twitter en LinkedIn Gerichte mailings aan doelgroepen via post en Trainingen, Inspiratiesessies, leernetwerken, platforms Live communicatie (o.a. HR Festival, Ambt24, Mobiliteitsmarkten bij gemeenten en bestaande evenementen zoals bv. De NK veldloop voor gemeente ambtenaren) Bezoeken aan gemeenten (On-tour bezoeken door directeur en subsidiebezoeken door programmamanagers)

14 6 Bijlage financieel overzicht Bedragen (x 1000) Overheid in beweging Lerende overheid 315 SPP 60 Instroom jongeren 100 OR en professionele overheid 25 subtotaal 500 Meester in je werk Vakmanschap 135 Loopbaanzelfregie/loopbaanplein 435 OR en Overheidsprofessional 25 subtotaal 595 Subsidies Innovatief OIB 500 Innovatief MIJW 500 Impuls OIB 300 Impuls MIJW 400 Stage 450 Jongeren 1000 EVC 250 Communicatie en Co Lab 100 ESF 10 subtotaal 3510 Basis op Orde Personeelsmonitor 210 Medezeggenschap 20 Arbo 200

15 subtotaal 430 Overig 279 Apparaatskosten 1469 Totaal 6783 Contactgegevens Algemeen telefoonnummer: tel , secretariaat(a)aeno.nl Helpdesk Subsidies, tel , subsidies(a)aeno.nl Bezoekadres Fluwelen Burgwal CJ Den Haag t (algemeen) t (subsidies) e. Het team Jeroen Pepers Directeur Renz Davits Programmamanager Vanessa de Ridder Secretaresse Marieke de Feyter Programmamanager Debbie Hamer Secretaresse Fred Jansen Programmamanager

16 Esther Loozen Projectmedewerker Jan Snijders Programmamanager Martine van Dijk Projectmedewerker Jannine Willemsen Financieel medewerker Robert Berk Communicatie Sabrina Small Medewerker subsidies Lena Tiemersma Projectmedewerker Algemene contactgegevens: Telefoon , Helpdesk Subsidies: Telefoon ,

Werken aan 2020 JAARPLAN 2016 PUBLIEKSVERSIE

Werken aan 2020 JAARPLAN 2016 PUBLIEKSVERSIE Werken aan 2020 JAARPLAN 2016 PUBLIEKSVERSIE 2 Werken aan 2020 Jaarplan 2016 Jaarplan 2016 Speerpunten 2016 A+O fonds Gemeenten Werken aan 2020, zo luidt de titel van het jaarplan 2016 van het A+O fonds

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Met kracht opstarten. Inleiding

Jaarplan 2014 Met kracht opstarten. Inleiding Jaarplan 2014 Met kracht opstarten Inleiding Voor u ligt de publieksversie van het jaarplan 2014 van het A+O fonds Gemeenten. Het biedt een inzicht in de activiteiten die het fonds wil ontplooien in het

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u

Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u DUURZAAM INZETBAAR IN DE BUITENDIENST 2 Inhoudsopgave Duurzame Inzetbaarheid in de Buitendienst 4 Ondersteuning direct gericht

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan CORINA KRAAN, BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN, GEMEENTE WOERDEN De training maakt heel helder waar je staat. Dankzij de feedbackgesprekken

Nadere informatie

N1,11;12!16121,101,11,11 GPD

N1,11;12!16121,101,11,11 GPD N1,11;12!16121,101,11,11 GPD 15.12.2016 0063 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad / Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft

Nadere informatie

Zelfregie bij ontwikkeling

Zelfregie bij ontwikkeling OVER STUREN EN LOSLATEN Zelfregie bij ontwikkeling Marieke de Feyter 18 mei 2017 Opzet workshop 1. Waarom aandacht voor Zelfregie bij Ontwikkeling? 2. Welke medewerkers vertonen veel / weinig eigen regie?

Nadere informatie

Doorgroeien met de TalentSpiegel

Doorgroeien met de TalentSpiegel Stimuleer de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de TalentSpiegel INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL Inleiding Gemeenten zijn meer

Nadere informatie

Doorgroeien met de TalentSpiegel

Doorgroeien met de TalentSpiegel Stimuleer de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de TalentSpiegel INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Gemeenten zijn meer dan ooit in beweging. Het werk verandert door bezuinigingen,

Nadere informatie

Subsidiewijzer A+O fonds Gemeenten

Subsidiewijzer A+O fonds Gemeenten Subsidiewijzer 2018 A+O fonds Gemeenten Subsidiewijzer 2018 A+O fonds Gemeenten Versie 1.0 2 Inhoudsopgave 1 De gemeentelijke organisatie 4 van de toekomst 2 Innovatieve projectenregeling en 7 impulsregeling

Nadere informatie

Leidinggeven aan beweging Training

Leidinggeven aan beweging Training Helpt managers met de ontwikkeling van medewerkers Leidinggeven aan beweging Training INFORMATIE VOOR HR EN ORGANISATIE Inleiding Er verandert veel bij gemeenten. Dat heeft invloed op het werk van ambtenaren.

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL De Loopbaanscan

Nadere informatie

HR in 2020: Dé adviseur van hét management. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

HR in 2020: Dé adviseur van hét management. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman HR in 2020: Dé adviseur van hét management Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Als we niks doen, verschuiven HR-adviseurs naar de marge van gemeentelijke organisaties. En dat terwijl hun

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

3. Uitvoeren en een verslag van voorlichtings- en communicatieactiviteiten (activiteit F)

3. Uitvoeren en een verslag van voorlichtings- en communicatieactiviteiten (activiteit F) 3. Uitvoeren en een verslag van voorlichtings- en communicatieactiviteiten (activiteit F) Portal IK WIL...Doen wat nodig is! Het HR-instrumentarium dat in het kader van de pilots is verzameld heeft een

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland

de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland De ontwikkeling van het voortgezet onderwijs tot de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland Voion en scholen werken samen De uitdagingen van het voortgezet onderwijs In het voortgezet onderwijs willen

Nadere informatie

Medewerkers in beweging

Medewerkers in beweging JAARPROGRAMMA 2015 INLEIDING GEZOND & VEILIG WERKEN Medewerkers in beweging LOOPBAANONTWIKKELING & MOBILITEIT OVERIGE ACTIVITEITEN COMMUNICATIE OPEN HET JAARPROGRAMMA PAGINA 1 VAN 10 Speerpunten 2015 Medewerkers

Nadere informatie

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus is een samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn en beroepsopleidingen in Friesland. Onze focus is de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

4.1.1 CHECKLIST EVALUATIE BELEID AGRESSIE EN GEWELD OP ORGANISATIENIVEAU

4.1.1 CHECKLIST EVALUATIE BELEID AGRESSIE EN GEWELD OP ORGANISATIENIVEAU 4.1.1 CHECKLIST EVALUATIE BELEID AGRESSIE EN GEWELD OP ORGANISATIENIVEAU Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinatoren agressie en geweld, management,

Nadere informatie

SAMEN VOOR VITALITEIT EN VAKMANSCHAP AAN DE SLAG MET HET GENERATIEPACT

SAMEN VOOR VITALITEIT EN VAKMANSCHAP AAN DE SLAG MET HET GENERATIEPACT SAMEN VOOR VITALITEIT EN VAKMANSCHAP AAN DE SLAG MET HET GENERATIEPACT HR-FESTIVAL 13 OKTOBER 2016 Mireille Stuart AANGENAAM KENNIS TE MAKEN Programmamanager A+O fonds Gemeenten Instroom jongeren Traineeships

Nadere informatie

Wat zijn voorbeelden van projecten die subsidiabel zouden kunnen zijn?

Wat zijn voorbeelden van projecten die subsidiabel zouden kunnen zijn? Impulsregeling De regeling in het kort De focus bij strategische personeelsplanning is verschoven van een kwantitatieve naar een kwalitatieve analyse: hoe kunnen medewerkers zich zo ontwikkelen dat ze

Nadere informatie

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid MT-presentatie Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers?. Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid Campagne De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid Start Startsein in

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

Wat zijn voorbeelden van projecten die subsidiabel zouden kunnen zijn?

Wat zijn voorbeelden van projecten die subsidiabel zouden kunnen zijn? 5 Impulsregeling REKENVOORBEELD 1: U vraagt subsidie aan voor een vlootschouw. De subsidiabele kosten zijn 7.000,-. Tot 3.000,- wordt er 100% van de kosten vergoed. Vanaf 3.000,- is er sprake van 50% vergoeding.

Nadere informatie

VGN Kennisbeleid

VGN Kennisbeleid VGN Kennisbeleid 2016-2018 VGN Kennisbeleid 2016-2018 VGN-publicatie: 716.248 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Waarom en hoe 5 3 Onze uitdagingen 6 3.1 Professionals in vernieuwde zorg 6 32 Voldoende goed geschoolde

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Toekomstbestendig met jong talent. Publieke organisaties op koers

Kennis van de Overheid. Toekomstbestendig met jong talent. Publieke organisaties op koers Kennis van de Overheid Toekomstbestendig met jong talent Publieke organisaties op koers Toekomstbestendig met jong talent Gemeentelijke bezetting 13% Jonge medewerkers tot 35 jaar Overheden zijn bezig

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN MORGEN

SAMEN WERKEN AAN MORGEN SAMEN WERKEN AAN MORGEN ACTIVITEITENPLAN 2014 A&O-FONDS PROVINCIES Woord vooraf Samen werken aan morgen is voor het Algemeen Bestuur de rode draad in het activiteitenplan voor het jaar 2014. Het plan is

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Toekomstbestendig met jong talent. Publieke organisaties op koers

Kennis van de Overheid. Toekomstbestendig met jong talent. Publieke organisaties op koers Kennis van de Overheid Toekomstbestendig met jong talent Publieke organisaties op koers Overheden zijn bezig met de transformatie naar een kleinere, regisserende en participerende overheid binnen een omgeving

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Lbr. 16/093 CvA/LOGA 16/21 - Financiering van het A+0 fonds Gemeenten üagina 1 van 2 Subscribe Share Past Issues i 22 dec 2016/1024 Tn VNG Ledenbrief woensdag 14 december 2016 Lbr. 16/093 CvA/LOGA 16/21

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Abvakabo FNV Dhr. B. de Haas Postbus 3010 2700 KT ZOETERMEER doorkiesnummer 070 373 8393 betreft inzet cao-overleg uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201300485 bijlage(n) datum 05

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie 10 klimaatmaatregelen voor innovatie We hebben als overheid de ambitie om bij de te dragen in Vlaanderen als topregio. Vandaag leven we in een context van beperking. Van meer, met minder. En nóg meer met

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg De gehandicaptenzorg staat voor enkele uitdagingen als we kijken

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL LOOPBAAN EN MOBILITEIT

GEMEENTE UDEN VITAAL LOOPBAAN EN MOBILITEIT GEMEENTE UDEN VITAAL Samen in beweging onderdeel LOOPBAAN EN MOBILITEIT Loopbaan en Mobiliteit gemeente Uden 2012 (versie 06-03-12/ vastgesteld op 26 juni 2012) 1 Gemeente Uden Vitaal De gemeente Uden

Nadere informatie

ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037

ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Dienstverlening Directie Europa VNG uw kenmerk ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

1 Subsidieregelingen e tranche

1 Subsidieregelingen e tranche 1 Subsidieregelingen 2014 2016 1 e tranche 1 Inleiding De stage- en traineeregeling is een mooie prikkel voor gemeenten om jongeren in de organisatie te laten binnenkomen. BERT DE HAAS VOORZITTER A+O FONDS

Nadere informatie

Activiteitenplan. Samen in beweging. inzetbaarheid - mobiliteit - vitaliteit. Philiphs. aenoprovincies.nl. Corporate

Activiteitenplan. Samen in beweging. inzetbaarheid - mobiliteit - vitaliteit. Philiphs. aenoprovincies.nl. Corporate Activiteitenplan 2015 Samen in beweging inzetbaarheid - mobiliteit - vitaliteit aenoprovincies.nl Philiphs Corporate 1 2 // Woord vooraf Het Activiteitenprogramma 2015 is tot stand gekomen door consultatie

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

Plan van aanpak communicatie over EVC binnen de politie

Plan van aanpak communicatie over EVC binnen de politie Plan van aanpak communicatie over EVC binnen de politie 1. Aanleiding project EVC als HR-instrument In 2008 heeft de Politie Limburg-Noord een eerste verkenning gedaan naar de effecten van de toepassing

Nadere informatie

2e editie18 mei 2017 de DAG van de

2e editie18 mei 2017 de DAG van de 2e editie18 mei 2017 de DAG van de Stichting 1.000 ambtenaren op één dag verbonden rond het thema Future Work Skills Over de Stichting Digitale Overheid De Stichting Digitale Overheid (2013) wil als niet-gouvernementele

Nadere informatie

ARBO & HET NIEUWE WERKEN

ARBO & HET NIEUWE WERKEN ARBO & HET NIEUWE WERKEN Maria Niessen & Wietske Eveleens Leden arbowerkgroep ErgoDirect in Almere, 13 november 2013 13/11/2013 1 ARBO-HANDREIKING DOELSTELLING Zorgen, dat werkgevers en werknemers samen

Nadere informatie

Lerend Netwerk Employability. Tinka van Vuuren

Lerend Netwerk Employability. Tinka van Vuuren Duurzame inzetbaarheid nu en in de toekomst Tinka van Vuuren 5 februari 2015 ONBEPERKT HOUDBAAR! Samen werken aan inzetbaarheid SoFoKleS Inhoud presentatie Wat is duurzame inzetbaarheid? Hoe duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid

Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid TOOLBOX Werknemersbijdrage Gezonde leef- en werkstijl (werken naar vermogen) Leren & ontwikkelen Loopbaanplanning Veranderingsbereidheid & flexibiliteit Eigen regie

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST?

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST? EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING GRIP OP JE TOEKOMST? INVESTEER IN JE VERDERE LOOPBAAN MET EEN LOOPBAANSCAN OF WORK- SHOP VAN FNV (RIJKS)OVERHEID!

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Loopbaanmarkt. Voor ontwikkeling van talent

Kennis van de Overheid. Loopbaanmarkt. Voor ontwikkeling van talent Kennis van de Overheid Loopbaanmarkt Voor ontwikkeling van talent Voor ontwikkeling van talent Binnen de CAR-UWO, de arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten, is een regeling opgenomen om een

Nadere informatie

VOOR ONDERNEMINGSRADEN

VOOR ONDERNEMINGSRADEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BESPREEKBAAR MAKEN VAN PSYCHISCHE DIVERSITEIT WERKT! CHECKLIST VOOR ONDERNEMINGSRADEN Psychische aandoeningen komen veel voor. Het kan letterlijk iedereen overkomen. Maar als het

Nadere informatie

EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit

EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit A+O fonds selecteert EVC-hofleveranciers EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit De zes EVC-hofleveranciers, leden van de klankbordgroep, onderzoekster en A+O fonds Gemeenten op de ondertekeningsbijeenkomst

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever Petra Korevaar Manager UWV loopbaancentrum Utrecht 17-06-2010 Even voorstellen UWV 2010 20.931 mensen/17.812 fte 11 districten

Nadere informatie

1.2 BENCHMARK PUBLIEKSAGRESSIE GEMEENTEN

1.2 BENCHMARK PUBLIEKSAGRESSIE GEMEENTEN 1.2 BENCHMARK PUBLIEKSAGRESSIE GEMEENTEN Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinatoren agressie en geweld, P&O, management, OR Instrument om gemeentespecifieke

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied.

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied. April 2010 Nieuwsbrief Arbo Inhoudsopgave Website gezondverbond.nl Nieuwe rubriek op de website: In de praktijk Workshop OR-leden aan de slag met de Arbocatalogus, 11 mei 2010 Verbond attendeert arbodiensten

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center Duurzame Inzetbaarheid Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center 1 Hoera! We worden steeds ouder Vergrijzing en ontgroening Ook op de arbeidsmarkt Gevolgen Uitstroom expertise,

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

Werkgelegenheidseffecten energietransitie

Werkgelegenheidseffecten energietransitie Werkgelegenheidseffecten energietransitie Reinier Rutjens, directeur WENB Marc Donckers, secretaris O&O-fondsen 27 september 2017 Wat doet de WENB? Werkgeversvereniging op het gebied van Triple Arbeid

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Stichting A+O fonds Gemeenten. Den Haag

Jaarstukken 2013. Stichting A+O fonds Gemeenten. Den Haag Jaarstukken 2013 Stichting A+O fonds Gemeenten Den Haag Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen Verslag 3 Algemeen Verslag Projectresultaten 6 Verslag van het gevoerde beleid 7 Stimuleringsregelingen 2011 2013

Nadere informatie

Programma. Landelijke Inspiratiedag Decentralisaties: nieuwe rollen voor professionals, leren en ontwikkelen 4 JUNI, PAUSHUIZE UTRECHT

Programma. Landelijke Inspiratiedag Decentralisaties: nieuwe rollen voor professionals, leren en ontwikkelen 4 JUNI, PAUSHUIZE UTRECHT Programma Landelijke Inspiratiedag Decentralisaties: nieuwe rollen voor professionals, leren en ontwikkelen 4 JUNI, PAUSHUIZE UTRECHT Programma De veranderde overheid begint bij jou Hebben de decentralisaties

Nadere informatie

SOCIALE INNOVATIE. in de creatieve industrie. Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie. Mei 2012

SOCIALE INNOVATIE. in de creatieve industrie. Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie. Mei 2012 SOCIALE INNOVATIE in de creatieve industrie Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie Mei 2012 Colofon Opdrachtgever: A&O fonds Grafimedia (KVGO, NDP Nieuwsmedia, FNV Kiem, CNV Media) Uitvoering:

Nadere informatie

HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN

HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN TE ONDERZOEKEN, BETER ZICHTBAAR TE MAKEN EN VERDER TE VERGROTEN #practoraatcv

Nadere informatie

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm. 26 januari 2017

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm. 26 januari 2017 Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm 26 januari 2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 De respondenten... 3 2.2 Aandacht voor duurzame inzetbaarheid... 3 2.3

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein

Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein Samen zoeken naar mogelijkheden Ellen Grooteman (VNG) Hilko de Boer (Gemeente Barneveld) Regiodagen Gemeentefinanciën 2015 2 juli, Den Haag nieuwe rol

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING # VERBINDEN # DOEN #

EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING # VERBINDEN # DOEN # EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING FRIS@WORK # VERBINDEN # DOEN # Programmaplan 2017 Organisatieontwikkeling FRIS@WORK Netwerkorganisatie Ambtenaar van de toekomst Werken in de veranderende

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR essc-sport project www.eose.org 1 De uitdagingen van de Sport- en Beweeg sector De Sport en

Nadere informatie