GEMEENTE UDEN VITAAL LOOPBAAN EN MOBILITEIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE UDEN VITAAL LOOPBAAN EN MOBILITEIT"

Transcriptie

1 GEMEENTE UDEN VITAAL Samen in beweging onderdeel LOOPBAAN EN MOBILITEIT Loopbaan en Mobiliteit gemeente Uden 2012 (versie / vastgesteld op 26 juni 2012) 1

2 Gemeente Uden Vitaal De gemeente Uden wil samen met haar medewerkers in beweging zijn. Daarom kiest Uden voor Integraal Vitaliteitmanagement. Het doel van Integraal Vitaliteitmanagement is het duurzaam inzetbaar zijn en maken van medewerkers. Vitaliteitmanagement valt uiteen in verschillende onderdelen, waaronder Loopbaan en Mobiliteit van medewerkers. Hieronder is dit in een schema weergegeven. In deze notitie gaan we verder in op het onderdeel Loopbaan en Mobiliteit en op welke wijze we als werkgever en medewerkers dit gezamenlijk gaan vormgeven. Hierbij is het van groot belang dat medewerkers de regie voeren over hun eigen loopbaan en daar bewust mee omgaan. Kansen creëren en pakken. De gemeente Uden wil dit vooral stimuleren en ondersteunen. De omgeving verandert in een steeds hoger tempo, ervaren medewerkers stromen de komende jaren uit, arbeidsrelaties wijzigen van vast naar meer flexibel. De organisatie en haar medewerkers moeten klaar zijn om in te spelen op deze continue aanwezige veranderingen. Loopbaan en Mobiliteit gemeente Uden 2012 (versie / vastgesteld op 26 juni 2012) 2

3 Loopbaan en mobiliteit in relatie tot andere personeelsinstrumenten Loopbaan en mobiliteit staat niet los van andere personeelsinstrumenten. Het heeft nauwe relaties met opleiding en ontwikkeling, met de HRM-jaarcyclus, met werving en selectie, met personeelsplanning, gezondheidsmanagement en met arbeidsvoorwaarden en beloning. Deze elementen kun je niet los zien van elkaar. In de jaargesprekken komen de loopbaanwensen, de inzetbaarheid (vitaliteit) van de medewerker aan de orde. Dit kan leiden tot het volgen van een opleiding of training, een loopbaanadvies of loopbaantraject, het solliciteren op een andere functie. Het werkzaam zijn in een nieuwe functie, intern of in de regio. De werkgever biedt hiervoor de mogelijkheden in de vorm van opleidingsfaciliteiten of stage lopen of kent een beloning toe in de vorm van een opleiding. De functies in een organisatie houden verband met de uit te oefenen werkzaamheden, waardoor personeelsplanning nodig is. GEZOND EN VITAAL WERVING EN SELECTIE JAAR- GESPREK- KEN LOOPBAAN EN MOBILITEIT OPLEIDING EN ONTWIKKEL- LING VOORWAAR- DEN EN BELONING PERSONEELS- PLANNING NU EN IN DE TOEKOMST Loopbaan en Mobiliteit gemeente Uden 2012 (versie / vastgesteld op 26 juni 2012) 3

4 Doelen Loopbaan en mobiliteit De te bereiken doelen voor actief beleid op het gebied van loopbaan en mobiliteit zijn: 1. Het bieden van kansen voor medewerkers om vitaal te blijven, te blijven leren en zich te ontwikkelen afgestemd op hun capaciteiten en interesses, zodat zij hun baan met plezier uitoefenen en klaar zijn voor de veranderingen die op ze afkomen. 2. De juiste medewerker op de juiste plaats op het juiste tijdstip om de gestelde doelen en taken van de organisatie te kunnen realiseren nu en in de toekomst. Multi inzetbare medewerkers die in staat zijn mee te bewegen met de veranderingen in de maatschappij, in de omgeving en in de organisatie. Waarom inzetten op loopbaan en mobiliteit? De redenen hiervoor zijn: Motivatie en vitaliteit. Met actief werken aan loopbaan en mobiliteit stimuleert de organisatie medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun carrière. Hiermee kunnen de medewerkers hun loopbaan zelf sturen wat leidt tot meer vitaliteit en gemotiveerdheid in het werk. Hoe vitaler en gemotiveerder de medewerkers, hoe hoger de het plezier in het werk, hoe beter de productiviteit en hoe lager het ziekteverzuim en uitval. Binden en boeien van medewerkers. Medewerkers kiezen steeds meer voor een werkgever die hun kansen geeft om zich te ontwikkelen. Het is dus belangrijk deze medewerkers die kansen te bieden. Richting geven aan de toekomst. Aan welke medewerkers heeft de organisatie behoefte op korte, middellange en lange termijn om de gestelde doelen te behalen en de dienstverlening te kunnen garanderen en verder te optimaliseren? Loopbaan en mobiliteit geeft richting aan instroom, doorstroom en uitstroom. Flexibiliteit. Een flexibele organisatie die goed kan inspelen op de huidige en toekomstige wensen van de markt. Flexibiliteit is te bereiken door de medewerkers actief en mobiel te houden, talenten te ontwikkelen, niet functioneren tijdig aan te pakken Prestaties. Betere prestaties van de organisatie en de medewerkers door actief in te zetten op loopbaan en mobiliteit. Het formuleren van kerncompetenties en ontwikkelmogelijkheden is hierbij van belang. Wat doen we al op het gebied van loopbaan en mobiliteit? De volgende activiteiten doen we al op het gebied van loopbaan en mobiliteit? De loopbaan en inzetbaarheid als te bespreken items bij het startgesprek en het voortgangsgesprek De mogelijkheid voor een loopbaanadvies (1x per 5 jaar) en loopbaanscans Het voeren van loopbaangesprekken of het deelnemen aan een loopbaantraject op eigen initiatief via de loopbaancoach Het lopen van interne stages of tijdelijk ander werk verrichten Het kunnen doorstromen intern door te reageren op interne vacatures Het volgen van MD-trajecten of andere opleidingen/ trainingen Loopbaan en Mobiliteit gemeente Uden 2012 (versie / vastgesteld op 26 juni 2012) 4

5 De vraag is wat gaan we nog meer doen om loopbaan en mobiliteit in onze organisatie beter vorm te geven en actief te maken. Wat gaan we de komende tijd doen op het gebied van loopbaan en mobiliteit? De volgende activiteiten gaan we de komende tijd inzetten ter bevordering van loopbaan en mobiliteit. Per activiteit is tevens de link aangegeven met de andere personeelsinstrumenten. De activiteiten zijn: 1. Aanbieden van loopbaanworkshops Door het aanbieden van loopbaanworkshops wordt medewerkers geleerd hoe ze hun loopbaan vorm kunnen geven, wat ze er zelf voortaan aan kunnen doen en hoe ze hun strategie daarop kunnen bepalen. Deze workshops worden organisatiebreed gehouden. Deelname is vrijwillig. Het is bedoeld voor medewerkers van alle leeftijden. (Link met opleiding en ontwikkeling van medewerkers) 2. Regisseur eigen loopbaan stimuleren Elke medewerker is regisseur van de eigen loopbaan. Dat besef dient bij elke medewerker te komen. Jij als medewerker bent verantwoordelijk voor jouw eigen loopbaan en dus wordt van jou een inspanning verwacht. De medewerkers die willen werken aan hun loopbaan worden uitgenodigd om een digitaal portfolio samen te stellen. De organisatie biedt hierbij ondersteuning aan. Dit portfolio bestaat uit een CV met persoonsgegevens, opleidingsgegevens en opgedane werkervaring, een overzicht van belangstellingsgebieden voor werk, inzicht in hun vaardigheden en talenten en een activiteitenlijst. Vervolgens worden de ontwikkelingen op dit gebied besproken in de jaargesprekken. (Link met werving/ opleiding en ontwikkeling) 3. Aanbieden van (digitale) testen aan medewerkers Het aanbieden van testen om de eigen capaciteiten, leer- en werkstijlen, talenten e.d. in beeld te brengen via de Online Talent Manager. (Link met opleiding en ontwikkeling) 4. Het aanbieden van een training in sollicitatiegesprekken Diverse medewerkers die een andere functie willen, hebben niet veel ervaring in het voeren van sollicitatiegesprekken. Door dit te trainen, kunnen ze zichzelf beter presenteren en hun kans op die gewenste baan vergroten. (Link met werving/ opleiding en ontwikkeling) 5. Het inzetten van een jobsearcher met uitgebreid netwerk Voor medewerkers die een andere functie wensen of naar een functie moeten buiten de organisatie, kan een jobsearcher worden ingezet. Uitgangspunt is altijd: behoud van werk. (Link met werving/ personeelsplanning) Loopbaan en Mobiliteit gemeente Uden 2012 (versie / vastgesteld op 26 juni 2012) 5

6 6. Het houden van EVC-trajecten EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. De opgedane kennis en ervaring in de praktijk wordt vastgelegd in een erkend ervaringscertificaat of in een erkend diploma. De interne en externe waarde van de medewerker wordt hierdoor vergroot. Dit bevordert de interne en externe mobiliteit van de medewerker. Daarnaast bevordert deze erkenning de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de medewerker. (Link met opleiding en ontwikkeling/ voorwaarden en beloning) 7. Duizendstappenregeling actief inzetten Met de duizendstappenregeling wil het A+O fonds Gemeenten stimuleren dat medewerkers die in het algemeen minder vaak scholing doen of andere ontwikkelactiviteiten uitvoeren een ontwikkel- of loopbaanstap maken. De focus ligt hierbij op medewerkers die al lange tijd eenzelfde functie uitoefenen. (Link met opleiding en ontwikkeling/ gezond en vitaal) 8. Proactief bespreken loopbaan Het door de leidinggevende proactief bespreken van de loopbaanwensen, de mogelijkheden in de organisatie voor loopbaanadvies en doorstroming in de toekomst. (Link met gezond en vitaal/ opleiding en ontwikkeling/ jaargesprekken/ personeelsplanning/ voorwaarden en beloning)) 9. Mobiliteit bevorderen door stages De gemeente Uden gaat actief oriënterende interne stages, uitwisselingsstages met het bedrijfsleven, werkstages voor werklozen en voor jongeren aanbieden. Het doel hiervan is om medewerkers mee te laten draaien op een andere afdeling, cluster of in een andere organisatie om het blikveld te verruimen en inzicht te krijgen in andere functies en eigen vaardigheden. Deze mogelijkheid geldt voor iedere medewerker zolang de bedrijfsvoering niet in het gedrang komt. Herplaatsingkandidaten en re-integratiekandidaten krijgen hierbij voorrang. Het doel is ook om werklozen en jongeren kansen te geven om werkervaring op te doen of te vergroten. Hiervoor kan de medewerker als een soort mentor fungeren. De soort stages, periodes van jobroulatie zijn verschillend en ook de duur hiervan kan variëren van minimaal twee weken tot maximaal een jaar. (Link met werving/ gezond en vitaal/ opleiding en ontwikkeling/ personeelsplanning) 10. Mobiliteit door jobroulatie Deze mogelijkheid geldt voor iedere medewerker zolang de bedrijfsvoering niet in het gedrang komt. De periode is maximaal 1 jaar. Herplaatsingkandidaten en reintegratiekandidaten krijgen hierbij voorrang. (Link met gezond en vitaal/ opleiding en ontwikkeling/ personeelsplanning) Loopbaan en Mobiliteit gemeente Uden 2012 (versie / vastgesteld op 26 juni 2012) 6

7 11. Oprichten regionaal mobiliteitsbureau De gemeente Uden gaat samen met de buurgemeenten aan de slag voor het oprichten van een regionaal mobiliteitsbureau om de kansen op doorstroom van medewerkers te vergroten. (Link met werving/ opleiding en ontwikkeling/ personeelsplanning) 12. Opleidingen volgen in andere organisaties Net zoals medewerkers van de buurgemeenten deelnemen aan opleidingen georganiseerd door de Uden Academie, kunnen medewerkers van Uden opleidingen volgen bij een andere gemeente. Hierdoor ontstaan onderlinge contacten, maar ook kijk op het functioneren van die andere organisatie. (Link met opleiding en ontwikkeling/ gezond en vitaal) 13. Strategische Personeelsplanning In 2012 wordt gestart met strategisch personeelsplanning (SPP). In dat kader wordt allereerst een inventarisatie gemaakt van het huidige personeelsbestand op kwantiteit en op kwaliteit. Vervolgens wordt in beeld gebracht wat de organisatie denkt nodig te hebben aan personeel over 1 jaar, over 5 jaar en in Deze twee foto s worden met elkaar vergeleken en de verschillen worden in kaart gebracht. Hierdoor ontstaat een goed beeld van wat moet gebeuren om ook in de toekomst een adequaat personeelsbestand te hebben dat toegerust is om met verve de benodigde werkzaamheden uit te oefenen. In dat kader wordt ook de uitstroom (door FPU of pensionering) zichtbaar in de organisatie. Er komt dus zicht op wat nodig is aan medewerkers (kwantitatief en kwalitatief) op korte, middellange en lange termijn. Als duidelijk is dat over een half jaar, een jaar of twee jaar een bepaalde vacature ontstaat, dan kan de gemeente Uden deze ruim voor die tijd openstellen en belangstellenden hierop laten solliciteren. Vervolgens gaat de medewerker die voor die functie in aanmerking komt samen met de (huidige en toekomstige) leidinggevende een trajectplan opstellen om die medewerker klaar te stomen voor die toekomstige functie. (Link met werving en selectie/ opleiding en ontwikkeling/ voorwaarden en beloning/ jaargesprekken/ gezond en vitaal) 14. Ambtenaar en ZPP-er (ZPP = zelfstandig public professional) Ter vergroting van de kennis, vaardigheden en mobiliteit kan met een medewerker afspraken worden gemaakt om een beperkt deel van de te werken uren in te zetten voor het doen van klussen bij een andere overheidsorganisatie. De medewerker is als zelfstandig public professional zelf verantwoordelijk voor deze klus. Deze mogelijkheid geldt voor iedere medewerker zolang de bedrijfsvoering niet in het gedrang komt. Loopbaan en Mobiliteit gemeente Uden 2012 (versie / vastgesteld op 26 juni 2012) 7

8 Samenspel tussen medewerkers en organisatie Loopbaan en ontwikkeling is alleen succesvol als er een goed samenspel is tussen de medewerkers en de organisatie. De medewerker zelf en zijn of haar leidinggevende als het cluster P&O zijn hierbij de hoofdrolspelers. Soms is het helder, soms is het een speurtocht en ontdekkingsreis. Echter stilstaan is achteruitgang, zeker gelet op de veranderingen die steeds in het werk optreden, de maatschappelijke veranderingen en de toekomstige arbeidsmarktontwikkeling. Daarom: werken aan loopbaan en mobiliteit is leuk en noodzakelijk!! Stap in de ontdekkingstocht van jouw loopbaan Loopbaan en Mobiliteit gemeente Uden 2012 (versie / vastgesteld op 26 juni 2012) 8

9 Planning activiteiten loopbaan en mobiliteit Nieuwe Activiteiten Uitvoering door Wanneer Gerealiseerd op: Opstarten digitale testomgeving via Online Talentmanager Uitvoering testen in combinatie met trajecten SPP en loopbaan Loopbaanworkshops Proactief bespreken loopbaan/ Stimuleren regisseur eigen loopbaan Inzet Duizendstappen regeling Kaders of richtlijnen combi ambtenaar en ZPP-er ontwikkelen Training in sollicitatiegesprekken Loopbaancoach Maart 2012 Online Talentmanager aangeschaft binnen As-50 en diverse P&O-ers getraind half april Loopbaancoach en HRadviseurs Doorlopend Loopbaancoach en P&Omanagementadviseur April e workshop November 2012 gehouden op e workshop ingepland op Leidinggevenden evt. op In start en Jaarlijkse cyclus advies van voortgangsgesprekke loopbaancoach en HRadviseurs n Leidinggevenden Mei 2012: bij bepalen opleidingsplan verstrekken en bij SPP informatie door HR- adviseurs aan leiding P&O-management 2 e kwartaal adviseur i.o.m. het MT bijeenkomst over en met Veghel en evt. Brabantsnetwerk ZPP andere gemeente gevolgd vervolgbijeenkomst: besluit starten pilot start proeftuin vernieuwende arbeidsrelaties met div. overheidsorganen en ministerie BZK. P&O-management September 2012 adviseur In overleg met regiogemeenten en UWV Loopbaan en Mobiliteit gemeente Uden 2012 (versie / vastgesteld op 26 juni 2012) 9

10 Nieuwe Activiteiten Uitvoering door Wanneer Gerealiseerd op: Het houden van EVCtrajecten (5 medew.) HR-adviseurs : EVC traject opgestart voor 1 medewerker. Mobiliteit door stages en jobroulatie Opstellen regionaal opleidingskalender (inzichtelijk maken regionaal opleidingsaanbod) Strategische Personeelsplanning Leidinggevenden en HRadviseurs P&Omanagementadviseurs i.s.m. As-50 en met Provincie en andere gemeenten Leidinggevenden, P&O managementadviseurs, HR-adviseurs Jaarlijks Jaarlijks 2 e helft Eind mei 2012 Foto 1 (inventarisatie wat we in huis hebben) gereed m.u.v. SoZa. Afspraak: eind juni 2012 ook SoZa foto1 gereed. Loopbaan en Mobiliteit gemeente Uden 2012 (versie / vastgesteld op 26 juni 2012) 10

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL Samen in beweging

GEMEENTE UDEN VITAAL Samen in beweging GEMEENTE UDEN VITAAL Samen in beweging Onderdeel WERVING & SELECTIE Gemeente Uden Vitaal De gemeente Uden is een organisatie met lef. Een dynamische organisatie die haar interne processen verbindt met

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC)

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Tijdens zijn loopbaan doet een medewerker veel werkervaring op. Hij of zij * volgt bijvoorbeeld interne

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever Petra Korevaar Manager UWV loopbaancentrum Utrecht 17-06-2010 Even voorstellen UWV 2010 20.931 mensen/17.812 fte 11 districten

Nadere informatie

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu 21 september 2010 Tinka van Vuuren Inhoud presentatie Waarom is beleid gericht op vitaliteit en leeftijd noodzakelijk? Is er verband tussen vitaliteit

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Medewerkers. Leiderschap. Strategie & Beleid. Processen. Instrumenten. Zijn medewerkers duurzaam inzetbaar?

Medewerkers. Leiderschap. Strategie & Beleid. Processen. Instrumenten. Zijn medewerkers duurzaam inzetbaar? Checklist duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een samenspel van 5 clusters. Een leidinggevende wil weten binnen welk beleidskader hij of zij de dialoog met een medewerker voert. En wie scholing

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Scripts voor vitaliteit 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Inhoud Wat is vitaliteit? Welke scripts gericht op vitaliteit zijn het beste? Wat is de rol van werknemer en werkgever hierbij? Wat is vitaliteitmanagement?

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam, d.d. Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht, d.d.

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam, d.d. Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht, d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwijndrecht. Nr. 109939 19 november 2015 Werving & Selectie Drechtsteden Aldus vastgesteld door: Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid Beleid en Procedure Het Drechtstedenbestuur,

Nadere informatie

C3 werkt! biedt perspectief

C3 werkt! biedt perspectief C3 werkt! biedt perspectief Beeld: Afra Klinkenberg Sta je aan het begin van je carrière, ben je een ervaren professional, of sta je je op het het punt een een nieuwe uitdaging aan aan te te gaan? gaan?

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Agenda van vanavond!

Agenda van vanavond! 1 Agenda van vanavond! Welkom + Statusoverzicht! Communicatie: RTL Nieuws Weekblad van Dongen Persoonlijke ervaringen: John de Jager Uitkomsten enquête + uitwerken thema s (werkgroepen) Dialoog + terugkoppeling

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers. beweegt mensen

Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers. beweegt mensen Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers beweegt mensen Juni 2013 2 Waar het om gaat; worden wie je bent PublicSpirit Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers U bent een ervaren topmanager of bestuurder

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Succesvol herplaatsen TNT Mobility. Erna Meijer, 28 mei 2009

Succesvol herplaatsen TNT Mobility. Erna Meijer, 28 mei 2009 Succesvol herplaatsen TNT Mobility Erna Meijer, 28 mei 2009 Inhoud Introductie TNT Mobility Marktontwikkelingen en TNT Post Filosofie & werkwijze Vrijwillige versus verplichte mobiliteit Succescases Lessons

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

E-portal Ontwikkel jezelf!

E-portal Ontwikkel jezelf! Initiatief van sociale partners in de sport (WOS, FNV Sport,CNV en De Unie), NOC*NSF en Randstad. De E-portal is speciaal ontwikkeld voor medewerkers werkzaam bij een sportorganisatie en ondersteunt hen

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Bijlage 1. Opleidingen binnen Leiden; afd.conmc; EvdP, 03-09-2009 1

Bijlage 1. Opleidingen binnen Leiden; afd.conmc; EvdP, 03-09-2009 1 Bijlage 1 Opleidingen binnen de Gemeente Leiden Zoals in het strategisch HRM plan staat aangegeven zijn opleidingen één van de belangrijkste middelen om met onze medewerkers de organisatiedoelen te kunnen

Nadere informatie

De Loopbaanuniversiteit

De Loopbaanuniversiteit De Loopbaanuniversiteit Business Development Group September 2010 Business Development Group De Loopbaanrotonde Wilfried Vander Meeren Antoinette Deusings Vitaliteit voor organisatie en individu Producten

Nadere informatie

VOOR TALENT IN BEWEGING

VOOR TALENT IN BEWEGING VOOR TALENT IN BEWEGING 1 2 Waarom een regionaal mobiliteitscentrum? De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht

Nadere informatie

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid Presentatie Uitvoering mobiliteitsbeleid Huidige situatie - Een veranderende overheid Regievoerende, agenderende en participerende overheid Rotterdam, stad in beweging voor resultaat op straat Financiële

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en vakmanschap

Arbeidsmarkt en vakmanschap Arbeidsmarkt en vakmanschap Symposium Spelen met Talent Avans Hogeschool, s-hertogenbosch 16.45-17.30 uur Gerard Evers dr. Gerard Evers Recente verleden Hoogleraar Human Capital Valuation UvT Hoofdredacteur

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

voor talent in beweging

voor talent in beweging voor talent in beweging Waarom een regionaal mobiliteitscentrum De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Oriënteren en Profileren Het Loopbaanplein van FCB helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten.

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

In alle levensfasen sterk in je werk!

In alle levensfasen sterk in je werk! Verslag Slotbijeenkomst Vitaliteit en inzetbaarheid (senioren) In alle levensfasen sterk in je werk! Donderdagmiddag 6 juni 2013 presenteren de projectleiders van vier deelprojecten van Vitaliteit en inzetbaarheid

Nadere informatie

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Mobiliteitstrajecten Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus 732 3430 AS Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

KansRijker Portfolio. Naam: Adres: Woonplaats: Telefoonnummer:

KansRijker Portfolio. Naam: Adres: Woonplaats: Telefoonnummer: KansRijker Portfolio Naam: Adres: Woonplaats: Telefoonnummer: 1 Inhoudsopgave KANSRIJKER Stap 1 Ken je wensen en talenten Je persoonlijk profiel Stap 2 Vind die baan! Je netwerkplan Je gespreksplan voor

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Loopbaanmarkt. Voor ontwikkeling van talent

Kennis van de Overheid. Loopbaanmarkt. Voor ontwikkeling van talent Kennis van de Overheid Loopbaanmarkt Voor ontwikkeling van talent Voor ontwikkeling van talent Binnen de CAR-UWO, de arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten, is een regeling opgenomen om een

Nadere informatie

Investeren in elkaar

Investeren in elkaar Investeren in elkaar Kwaliteit begint bij de bron U vindt bij Adecco Contact Center Solutions antwoorden en oplossingen. Van betrokken specialisten die zich sterk maken voor de kwaliteit en effectiviteit

Nadere informatie

Checklist duurzame inzetbaarheid

Checklist duurzame inzetbaarheid Checklist duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een samenspel van vijf clusters. Een leidinggevende wil weten binnen welk beleidskader hij of zij de dialoog met een medewerker voert. En wie

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

Pilot Erkennen Verworven Competenties leidt tot handleiding EVC voor sector

Pilot Erkennen Verworven Competenties leidt tot handleiding EVC voor sector Pilot Erkennen Verworven Competenties leidt tot handleiding EVC voor sector Secretaresses Zuid-Holland en Noord-Brabant behalen eerste Ervaringscertificaten Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Statenzaal

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn!

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Ellen Schellekens 9 april 2014 Adviesbureau voor de ontwikkeling van mens en organisatie. IVA Beleid en advies Manager Schouten & Nelissen Directeur

Nadere informatie

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Werknemer in de toekomst? Welke werkgever moeten we zijn om: Het nodige talent aan te trekken & te houden

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

"Wat wil ik bereiken in mijn werk? Wil ik bij mijn huidige werkgever blijven? Ga ik mij oriënteren op ander werk? Hoe bereik ik mijn doel?

Wat wil ik bereiken in mijn werk? Wil ik bij mijn huidige werkgever blijven? Ga ik mij oriënteren op ander werk? Hoe bereik ik mijn doel? FNV Loopbaanadvies Waarom? "Wat wil ik bereiken in mijn werk? Wil ik bij mijn huidige werkgever blijven? Ga ik mij oriënteren op ander werk? Hoe bereik ik mijn doel?" Houden dit soort vragen u bezig, dan

Nadere informatie

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk er is maar één werkgever nodig voor een goede start Hoe gaat het met jouw zoektocht naar werk? Weet jij al wat je te bieden hebt, welk werk goed

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Als werkgever in de zorg sector heeft u

Als werkgever in de zorg sector heeft u Als werkgever in de zorg sector heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning aanpak, methodiek en tooling

Strategische personeelsplanning aanpak, methodiek en tooling Strategische personeelsplanning aanpak, methodiek en tooling Amsterdam, 10 Oktober 2012 Presentatie SPP performa 2 Voorstellen Erwin Flim MMC, 1977 Haren, Groningen HEAO, Hanzehogeschool Groningen PGO

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werknemers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werknemers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werknemers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor wergevers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC Roel Olivers Ontdekkingstocht SPP / SPV Waarom SPP? Natuurwet: Niet het sterkste dier overwint maar het dier dat zich het beste kan aanpassen Flexibel

Nadere informatie

Werving Selectie Mobiliteit. De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst

Werving Selectie Mobiliteit. De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst Werving Selectie Mobiliteit De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst Je loopbaan ligt in jouw handen en wij helpen je graag op weg Ben je op dit moment tevreden met je functie binnen de Amarant Groep maar

Nadere informatie

Capaciteitsvitaminen 1

Capaciteitsvitaminen 1 1 Capaciteitsvitaminen Agenda vandaag: Arbeidscapaciteit & Veerkracht Korte introductie Tempo-Team Ontwikkelingen om ons heen Strategisch: Visie op een veerkrachtige arbeidscapaciteit Tactisch: Actie nu

Nadere informatie

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 (Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 augustus 2012 INLEIDING Vijf ton voor scholing en werkgelegenheid In de CAO voor de houthandel over 2012/2013 hebben

Nadere informatie

Loopbaanontwikkeling Leiderschapsontwikkeling Professionalisering

Loopbaanontwikkeling Leiderschapsontwikkeling Professionalisering OCL2 is een nieuwe afdeling binnen Brandweer Amsterdam-Amstelland. De drie hoofddoelen van OCL2 zijn loopbaanontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en professionalisering. OCL2 valt onder P&O. Loopbaanontwikkeling

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning WELKOM Inleiding All Human - All round HR Adviesbureau - 3 professionals, samen ruim 75 jaar ervaring - Uitdaging: beweging creëren! - SpecialisaCes: - Coaching (individueel, teams en e- coaching) - Outplacement

Nadere informatie

Geef een twist aan je loopbaan. December 2014 Agnes Zandvliet, projectleider (om-)scholing

Geef een twist aan je loopbaan. December 2014 Agnes Zandvliet, projectleider (om-)scholing Geef een twist aan je loopbaan December 2014 Agnes Zandvliet, projectleider (om-)scholing Onderwerpen Loopbaan Omscholing >> In een veranderend speelveld Scholing Loopbaanevent WMD 2 AANBESTEDINGE N Het

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten:

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten: ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN Voorbeelden opdrachten: Begeleiding bij reorganisatie en reductie van het personeelsbestand, zoals: sociaal plan, afspiegelingsoverzicht, functie-overgangsmatrix,

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1 Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1 Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te geven. De menukaart

Nadere informatie

CORPORATIEBESTUURDER: EEN VAK APART

CORPORATIEBESTUURDER: EEN VAK APART CORPORATIEBESTUURDER: EEN VAK APART Analyse van instroom en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties 2010-2014 KPMG branchegroep Woningcorporaties op verzoek van Nederlandse Vereniging van Bestuurders

Nadere informatie

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan!

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Trainen en opleiden Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Direct aan de slag met opleidingsplannen, modellen, fiscale regelingen voor scholingen, procedure EVC en opleidingscriteria Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Agenda. Inleiding POSG. Het Van Werk naar Werk-onderzoek. Vragen? Inschrijven

Agenda. Inleiding POSG. Het Van Werk naar Werk-onderzoek. Vragen? Inschrijven Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Ed van Gelderen Annemieke Kaspersen Margot van Hoijdonck Projectleider Adviseur Interim Coördinator VWNW-onderzoek Mobiliteitsadvies / Loopbaancoaching / Interim /

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. jong talent

Expertisecentrum Plato. jong talent Expertisecentrum Plato jong talent Inhoud De toekomst begint nu! 04 Het maatschappelijk project als onderdeel van het traineeship 09 Hoe werkt het traineeship? 05 Over Expertisecentrum Plato 12 Het ontwikkelprogramma

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Wees de regisseur van je eigen loopbaan

Wees de regisseur van je eigen loopbaan Wees de regisseur van je eigen loopbaan De regisseur van mijn loopbaan Wanneer is ondersteuning bij loopbaanontwikkeling zinvol? Preventief: hoe zit ik in mijn vel in mijn huidige functie? Loopbaanadvies:

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1 Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 2 Matchcare MEER RENDEMENT UIT HR DOOR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN WERVING EN SELECTIE, EMPLOYABILITY

Nadere informatie

HR maakt de foto en opleidingen de film

HR maakt de foto en opleidingen de film HR maakt de foto en opleidingen de film Wat is de volgende stap in sturen op gedrag, resultaat en leren? Amos de Haas amos@aha-s.nl AHA-S http://www.aha-s.nl Basis beoordelen/ functioneren Instroom Doorstroom

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek

Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek 1 Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek Jan de Kreij/Ellard Groenewegen Programmamanagers 2 De TU Delft in het kort 3 Volwassenenonderwijs op de TUD 4 Professional

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs

Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs HRM & het onderwijs 17 november 2015 Richard Defourny r.defourny@caop.nl Inhoud 1. Arbeidsmarktplatform PO en strategisch personeelsbeleid Richting

Nadere informatie