Leidinggeven aan beweging Training

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leidinggeven aan beweging Training"

Transcriptie

1 Helpt managers met de ontwikkeling van medewerkers Leidinggeven aan beweging Training INFORMATIE VOOR HR EN ORGANISATIE

2 Inleiding Er verandert veel bij gemeenten. Dat heeft invloed op het werk van ambtenaren. De manier van werken verandert, bestaande functies verdwijnen en nieuwe functies ontstaan. Niet alleen de werkgever, maar óók de medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan. Om hun loopbaanontwikkeling in goede banen te leiden, kunnen zij ondersteuning van hun leidinggevende goed gebruiken. De training Leidinggeven aan beweging ondersteunt leidinggevenden bij het aangaan van het gesprek met hun medewerkers over hun ontwikkeling en loopbaan. In de training wisselen deelnemers ervaringen uit, waardoor zij een gezamenlijke visie ontwikkelen op hun rol en de mogelijkheden om medewerkers op een positieve manier in hun ontwikkeling te stimuleren. Tijdens een programma van anderhalve dag krijgen ze ook tips en tools aangereikt om medewerkers nog beter te helpen bij het ontwikkelen van zichzelf en/of het oriënteren op ander werk. De training Leidinggeven aan bewegen heeft A+O fonds Gemeenten ontwikkeld in samenwerking met gemeenten en bureau Leeuwendaal. Verwacht u dat er veel belangstelling is voor de training in uw gemeente of regio? Dan kunt u ook eigen trainers laten opleiden om Leidinggeven aan beweging uit te voeren. IN DEZE BROCHURE LEEST U: > over het programma van de training; > hoe u draagvlak in uw organisatie kunt creëren en leidinggevenden voor een incompany-training kunt enthousiasmeren; > over de module om interne medewerkers op te leiden tot trainer. ONTWIKKELING, LOOPBAAN EN VAKMANSCHAP A+O fonds Gemeenten ondersteunt medewerkers met hun ontwikkeling, loopbaan en vakmanschap. Leidinggevenden vervullen daarin een belangrijke rol. Daarom heeft het fonds specifiek voor hen de training Leidinggeven aan bewegen laten ontwikkelen. Ook ontwikkelde het fonds verschillende instrumenten voor medewerkers: de Ontwikkelscan, de Loopbaanscan, de training Baas in eigen Loopbaan en het Ervaringscertificaat (EVC). Wilt u meer weten over deze instrumenten? Kijk op 2

3 BEN VAN OTTERDIJK, HOOFD BRANDWEERZORG, VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-ZUIDOOST Tijdens de training oefen je met acteurs hoe je een doorbraak kunt bereiken in een gesprek met een medewerker die niet in beweging wil komen. Ze zetten je daarbij echt op scherp en laten bijvoorbeeld zien dat een gesloten vraag vaak weerstand oplevert. Hoe kun je dat doorbreken? Als er een deur dichtgaat moet je er altijd voor zorgen dat je een andere ook weer openzet, zodat mensen ook weer een opening zien. Daarin heeft de training mij opnieuw bevestigd. Leidinggeven aan bewegen OPZET TRAINING Tijdens de training wisselen de deelnemers ervaringen uit over de wijze waarop zij ontwikkeling en mobiliteit in hun team kunnen stimuleren. Aan de hand van (eigen) praktijkvoorbeelden ontwikkelen zij een visie op hun rol en mogelijkheden om de medewerkers op een positieve manier in hun ontwikkeling te stimuleren. Daarvoor krijgen zij technieken en principes uit de positieve psychologie, progressiegericht coachen en appreciative inquiry (waarderend onderzoeken) aangereikt. PROGRAMMA Dag 1 ( uur): Oplossingsgericht coachen bij ontwikkeling en arbeidsmobiliteit > De kracht van oplossingsgericht werken. Waarom positief coachen werkt en mensen in beweging brengt. > Leiding geven aan het ontwikkelen van mensen: medewerkers motiveren door een progressiegerichte aanpak en effectief leren om te gaan met weerstand; psychologie van verandering: leiding geven aan emoties bij gedwongen mobiliteit ten gevolge van bijvoorbeeld dreigende boventalligheid; verkennen van ontwikkel- en mobiliteitsmogelijkheden binnen en buiten de gemeente (o.a. door middel van jobcrafting, oftewel het sleutelen aan je eigen baan ). 3

4 > Oefenen met een professionele trainingsacteur aan de hand van voorbeelden of eigen casuïstiek: een inspirerend en activerend ontwikkelgesprek voeren; omgaan met weerstand, weinig veranderbereidheid, talentmanagement, emotionele blokkades etc. > Welke ondersteuning biedt de organisatie aan leidinggevenden met betrekking tot ontwikkeling en mobiliteit van de medewerkers? In de training is een gesprek met P&O ingepland over de gewenste ondersteuning bij het stimuleren van de ontwikkeling van medewerkers en de instrumenten die u daarbij kan inzetten. Tussen dag 1 en 2 voeren leidinggevenden een of meerdere ontwikkelgesprek(ken) met hun medewerkers. Dag 2 ( uur): Verdiepen van lastige gesprekssituaties en arbeidsmobiliteit in de eigen gemeente > Terugblik op het voeren van ontwikkelgesprekken. Welke leerpunten zijn er? > Intervisie: hoe maken de collega s leidinggevenden werk van mobiliteit? > Aanzet maken tot een actieplan voor uw team/ afdeling, in lijn met de doelen en ambities van de organisatie. INTRODUCTIE VAN DE TRAINING IN UW ORGANISATIE Om leidinggevenden te enthousiasmeren en te zorgen dat de training succesvol wordt ingevoerd in uw organisatie, is het belangrijk dat betrokkenen bij HR-beleid (denk ook aan de ondernemingsraad en de gemeentesecretaris) de training kennen en steunen. Om dat te realiseren kunt u bijvoorbeeld een afstemmingsgesprek organiseren met de gemeentesecretaris en het hoofd P&O, waarin u gezamenlijk het waarom, wat en hoe van de training bespreekt. De leidinggevenden kunt u tijdens een kick-off enthousiasmeren door het belang van de training en het programma toe te lichten. U kunt daarbij hulp van Leeuwendaal krijgen, die voorafgaand aan de training ook de gezamenlijke en individuele ontwikkeldoelen met u en de deelnemers vaststelt. Op basis daarvan kunt u namelijk tussen de twee trainingsdagen en na afloop evalueren of deze zijn behaald: > Voelen leidinggevenden zich beter toegerust om (lastige) gesprekken te voeren over ontwikkeling en mobiliteit? > Sluit het opgestelde actieplan aan bij de organisatie- ontwikkelingen? > Zijn de gewenste resultaten en effecten bereikt en wat is een volgende stap? 4

5 MARIJKE WILMS, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE VEGHEL We hebben onze twee P&O adviseurs opgeleid om de training Leidinggeven aan Bewegen zelf te verzorgen. Op die manier zet je je eigen mensen in hun eigen kracht. Daar ben ik trots op. Interne trainers zorgen er bovendien voor dat de kennis die tijdens de training is opgedaan ook op termijn in onze organisatie beklijft. Iets wat je veel minder ziet als je een trainer van buiten inhuurt. Trainersmodule Verwacht u de komende jaren de training regelmatig minstens drie keer of meer in te zetten in uw gemeente of regio? In dat geval kunt u Leeuwendaal vragen uw eigen medewerkers op te leiden om de training Leidinggeven aan beweging zelfstandig te geven. Daardoor blijft de informatie en het gedachtegoed van de training op lange termijn geborgd. GLOBALE OPZET De trainersmodule wordt in een groep van minimaal vier deelnemers gegeven. Dat biedt veel gelegenheid tot leren van elkaar. De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de trainersmodule: > leervoorkeuren van deelnemers; > autoriteit pakken en weggeven als trainer; > starten en afsluiten van discussies; > feedback geven op gedrag; > samenwerken met een trainingsacteur; > omgaan met lastige situaties: je eigen collega s trainen, het managen van de groepsdynamiek en omgaan met dubbele loyaliteit. Doorlooptijd De module heeft een doorlooptijd van ongeveer zes weken, verdeeld over vier dagdelen. Voorafgaand aan de training vindt de selectieprocedure plaats (zie 4.2). Gedurende de training heeft de deelnemer drie coachingsgesprekken over de individuele ontwikkelpunten. Resultaat Na de trainersmodule is de kandidaat in staat om samen met een co-trainer (van Leeuwendaal of een collega) de training Leidinggeven aan beweging te verzorgen voor leidinggevenden van de eigen of een andere gemeente. De opgeleide trainers ontvangen een goed gevulde toolkit, met een draaiboek voor de training, presentaties en informatie over het ontwikkelen van trainersvaardigheden. NB. Voor een optimaal rendement van de trainersmodule is het belangrijk dat er draagvlak is binnen de organisatie en dat de getrainde medewerkers ook daadwerkelijk tijd en steun krijgen voor het geven van de training. Zorg er daarom voor dat de gemeentesecretaris, leidinggevenden, ondernemingsraad en HR-afdeling hierbij betrokken en akkoord zijn. 5

6 AANMELDING EN SELECTIEPROCEDURE De trainersmodule heeft veel voordelen, maar óók een aantal kritische succesfactoren. Zo heeft deze aanpak alleen zin als er aansluitend minimaal drie trainingen zijn ingepland in de gemeente of regio, zodat de getrainde medewerker(s) meteen praktijkervaring kunnen opdoen. Daarom gaat Leeuwendaal met u na of de trainersmodule een goede keuze is. Zoja, dan selecteert, traint en begeleidt Leeuwendaal de medewerkers in de trainersmodule. Selectie Trainen in de eigen organisatie is soms lastiger dan trainen in een andere organisatie. Om ontspannen, stevig én effectief voor de groep te kunnen staan, is het essentieel dat de kandidaat: > ruime ervaring heeft met het geven van trainingen/ voor een groep staan; > beschikt over uitstekende mondelinge uitdrukkings- en presentatievaardigheden; > een groep kan enthousiasmeren en tot leren kan brengen; > affiniteit met en visie op het onderwerp ontwikkeling en mobiliteit heeft; > stressbestendig is, dus onder druk kan presteren; > effectief kan omgaan met weerstand. De voorgedragen medewerker wordt getest op geschiktheid in een dubbelinterview met een assessmentpsycholoog en één van de trainers van Leeuwendaal. Dat gesprek vindt plaats aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst, een persoonlijke motivatiebeschrijving en het curriculum vitae. Het dubbelinterview is tegelijkertijd een kennismakingsen selectiegesprek en is ook bedoeld om de kandidaat enthousiast te maken voor het programma. Direct na het interview krijgt de kandidaat te horen of hij is toegelaten tot de opleiding. PROGRAMMA De trainersmodule is praktisch opgezet, waarbij het draaiboek van de training Leidinggeven aan beweging als uitgangspunt dient. De trainers bespreken per onderdeel het doel, de werkwijze, de benodigde trainersvaardigheid en de vuistregels en valkuilen die daarbij komen kijken. De deelnemers verzorgen vervolgens zelf steeds een onderdeel van de training en krijgen feedback uit de groep en van de trainers de trainers van Leeuwendaal. Ze onderzoeken met elkaar welke manier van trainen bij elke deelnemer past, met wie ze een goed duo vormen en welke onderdelen speciale aandacht vragen. Dag 1 ( uur): > Kennismaken met elkaar, het vak en de training Leidinggeven aan beweging. > Hoe start je een training zodat mensen direct aanhaken? De deelnemers oefenen de trainingsonderdelen van de eerste dag. Dag 2 ( uur): > Oefenen van de programmaonderdelen van de tweede trainingsdag. > Oefenen met situaties die voor de deelnemers nog spannend zijn. > Bespreken van mogelijkheden om de training Leidinggeven aan beweging in de eigen organisatie of samenwerkingsverband op de kaart te zetten. 6

7 CÉCILE DEN OUDEN, P&O ADVISEUR, GEMEENTE VEGHEL Het was echt geweldig om de trainersmodule te volgen. Ik had daarvoor wel workshops begeleid en presentaties gegeven, maar geen trainingen. Dat ik nu Leidinggeven aan bewegen geef is een prachtige aanvullende ervaring. We hebben de training precies op maat in onze organisatie kunnen insteken. Dat is iets wat een externe trainer nooit kan, want die kent de situatie noch de leidinggevenden binnen een gemeente. Kosten en subsidie KOSTEN Leeuwendaal verzorgt de training binnen uw eigen organisatie of regionaal netwerk. De kosten bedragen (exclusief optie van kick-off bijeenkomst van 650). De trainersmodule kost per kandidaat. Alle prijzen zijn vrij van BTW. SUBSIDIE De kosten voor zowel de incompany-training als de trainersmodule zijn subsidiabel via de Impulsregeling Meester in je Werk. Subsidie kan worden aangevraagd zolang uw organisatie hiervoor nog budget heeft binnen de regeling en zolang de totale middelen van het A+O fonds voor die regeling niet zijn benut. Kijk voor de complete voorwaarden op bij subsidies. Meer weten? OVER DE TRAINING EN MODULE Meer informatie over de training en/of de trainersmodule kunt u navragen bij Mireille Stuart of Marieke Hofman, T (070) , mail: SUBSIDIE HELPDESK Binnen uw organisatie is er één contactpersoon (inlogbeheerder) die de inloggegevens beheert om bij het A+O fonds subsidie aan te kunnen vragen. Weet u niet wie dat is of heeft u meer vragen over de subsidieregelingen van A+O fonds Gemeenten? Neem dan contact op met de Subsidie Helpdesk: T (070) of Bereikbaar op maandag tot en met donderdag van tot uur en op vrijdag van tot uur. 7

8 Helpt managers met de ontwikkeling van medewerkers Leidinggeven aan beweging Training INFORMATIE VOOR HR EN ORGANISATIE Stichting A+O fonds Gemeenten Fluwelen Burgwal 44 Postbus AN Den Haag Uitgave juni 2014

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL De Loopbaanscan

Nadere informatie

Doorgroeien met de TalentSpiegel

Doorgroeien met de TalentSpiegel Stimuleer de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de TalentSpiegel INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL Inleiding Gemeenten zijn meer

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

trainen Doen wat werkt

trainen Doen wat werkt trainen Doen wat werkt Gewoon-Trainen combineert theoretische kennis met ruime werk- en trainingservaring bij zeer verschillende organisaties waardoor praktijkgerichte programma s ontstaan die tot veranderingen

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 Aanbod t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 I www.osa-amsterdam.nl 1 Inhoudsopgave Leren Solliciteren (groep)... 3 Leren solliciteren & succesvol op weg naar nieuw werk... 4 (combinatie groep/individueel)...

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Rol van leiding bij opleiden

Rol van leiding bij opleiden Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf THEMA 2 Rol van leiding bij opleiden Dóór bedrijven, vóór bedrijven Denktank Slimmer Scholen in opdracht van

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Loopbaangids. Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015. Loopbaangids versie 12.0 (29 juli 2015)

Loopbaangids. Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015. Loopbaangids versie 12.0 (29 juli 2015) Loopbaangids Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015 Inhoud Inleiding... 4 Aanbieders... 5 De Loopbaanwinkel... 5 ZorgpleinNoord... 6 OSA... 7 Zowelwerk... 8 Limburg Care... 9 Vergelijken van Aanbieders...

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Vakopleiding train de trainer

Vakopleiding train de trainer Vakopleiding train de trainer Over de vakopleiding train de trainer... 2 Programma... 5 Competentieprofiel... 7 Extra opties... 9 Intake... 11 Examen... 12 Informatie voor startende trainers... 13 Informatie

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie