SO Het Mozaïek onderbouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SO Het Mozaïek onderbouw"

Transcriptie

1 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 76 CT Almelo Tel. : Mail : Website: Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Woord vooraf 5 Inleiding 6. Algemeen 8. Naam van de school 8.2 Karakteristiek van de school 8.3 Doelgroep 8.4 Schoolgrootte 8.5 Groepsgrootte 8.6 Schooltijden 8.7 Partners in Passend Onderwijs 9 2. Personeel 9 2. Personeelsleden Groepsbezetting Doelstelling, visie, missie en ambitie 3. Doelstelling 3.2 Visie 3.3 Missie 3.4 Ambitie 4. Kenmerken van het onderwijs 4. Spel en spelen 4.2 Hoge verwachtingen -uitgaan van kansen Adaptieve, afgestemde leeromgeving 2 5. Het onderwijs 2 5. Het Ontwikkelingsperspectief (OP) Onderwijsconcept Handelen van de leerkracht Actieve en zelfstandige rol van de kinderen Leerstofaanbod en differentiatie Gebruik van middelen en materialen Urenoverzicht Terugblik schooljaar Vooruitblik schooljaar Leerlingenzorg 6 6. CvB Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief Groepsplan en individueel handelingsplan Leerlingenoverleg en groepsbespreking 7 7. Resultaten van het onderwijs 8 Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

3 8. Aanmelding, onderzoeken en toelating Aanmelding Procedure aanmelding Commissie van Begeleiding Commissie van Indicatiestelling (CVI) Huishoudelijke zaken Vakanties en vrije dagen schooljaar 23/ Activiteitenagenda Ouderbijdrage Sponsoring Bereikbaarheid van de school Gegevens schooladministratie Eten en drinken Schooltas Gymschoenen (Schone) kleding Gebruik medicijnen Foto s Spelen bij andere kinderen Speelgoed Uitstapjes en schoolreisje Verjaardagen Hoofdluis Feesten 27. Oudercontacten 27. Huisbezoeken 27.2 Informatieavond 27.3 Kijkmomenten 27.4 Dertig-minuten gesprekken 27.5 Koffieochtend 28.6 Schoonmaakavond 28.7 Nieuwsbrieven 28.8 Website 28.9 Medezeggenschapsraad (MR) en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 28. De Ouderraad (OR) 28. Inzagerecht en wet op persoonsregistratie: Protocol Dossiervorming 28.2 Recht op informatie voor (gescheiden) ouders 3.3 Ontevredenheid klachtenregeling 3.4 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3. Veiligheid 32. Arbo beleid 32.2 Schoolregels 32.3 Agressie 32.4 ABC 32.5 Schorsing 32.6 Verwijdering 33.7 Interne overplaatsing 33 Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

4 2. Vervoer Vervoer van de leerling van en naar school Regels voor een goed verloop van het vervoer Weeralarm en vervoer Verzekering WA verzekering ouders WA verzekering personeel Ongevallenverzekering Inzittendenverzekering Richtlijnen verlof buiten de schoolvakantie Vakantieverlof Gewichtige omstandigheden schooldagen per schooljaar of minder Gewichtige omstandigheden meer dan schooldagen per schooljaar Waarschuwing Aanpak luxeverzuim rond schoolvakanties Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval Onderwijsbegeleiding aan zieke leerlingen Ouderverenigingen instanties Informatieve websites 38 Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

5 Woord vooraf Geachte ouder(s)/verzorger(s), Waarom een schoolgids voor ouder(s)/verzorger(s)? Wij willen ouder(s)/verzorger(s) en andere geïnteresseerden via deze schoolgids informeren over de gang van zaken binnen onze school. Deze gids laat zien wat u van ons kunt verwachten en wat de school voor uw kind kan betekenen. We geven informatie over o.a.: o wie we zijn en wat onze visie en missie is. o onze speciale zorg voor de kinderen. o de wijze van begeleiden en omgaan met de kinderen. o de manier waarop we ouders/verzorgers bij ons onderwijs op school willen betrekken. o een aantal organisatorische en zakelijke mededelingen. Ouders/verzorgers ontvangen een exemplaar van de schoolgids bij aanmelding/inschrijving en op het moment dat er een nieuwe schoolgids verschijnt. Deze schoolgids is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Attendiz. Als u na het lezen van deze schoolgids vragen en/of opmerkingen heeft, horen wij dat graag van u. Judy Broekhuis, adjunct-directeur Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

6 Inleiding In deze inleiding wordt kort geschetst welke plek onze school binnen onze organisatie Attendiz inneemt en op welke wijze daarin beleid wordt gevormd. Vervolgens geven we wat schoolspecifieke bijzonderheden weer. Stichting Attendiz Het Mozaïek onderbouw is aangesloten bij de Stichting Attendiz. Deze stichting verzorgt anno 22 speciaal onderwijs in Twente aan ruim 2 leerlingen voor cluster 2, 3 en 4: Het Mozaïek onderbouw valt binnen het cluster 4 onderwijs van Regionaal Expertise Centrum Oost Nederland. Het REC verzorgt de indicatiestelling t.b.v. het speciaal onderwijs. Bestuur en Management De bestuurder van Stichting Attendiz is dhr. R. Zeeuwen. De scholen van Attendiz zijn verdeeld in drie Divisies: een divisie SO thuisnabij, een divisie VSO thuisnabij en een divisie Regionale Scholen. Het management bestaat uit divisiedirecteuren en directeuren. Divisiedirecteuren zijn verantwoordelijk voor alle scholen binnen de divisie, directeuren zijn verantwoordelijk voor één school. De divisiedirecteur van Het Mozaïek SO Almelo onderbouw is de heer R. Boers. De adjunct directeur van Het Mozaïek SO Almelo onderbouw is mevrouw J. Broekhuis. Jaarverslag Stichting Attendiz stelt vierjaarlijks een strategisch beleidsplan op. Aan dit strategisch beleidsplan is een planningsdocument toegevoegd waarin de stichtingsbrede beleidsvoornemens zijn gepland. Iedere school van Attendiz stelt een vierjaarlijks schoolplan op, dat correspondeert met het strategisch beleidsplan en waarin per domein het schoolbeleid, de beleidsvoornemens en de streefdoelen van de school staan vermeld. Op basis van deze streefdoelen stellen bestuur () en management de managementovereenkomst voor de komende vier jaren vast. Indien nodig vindt er jaarlijks actualisatie van het managementcontract plaats. Twee keer per jaar levert de directeur een managementrapportage aan. Via deze rapportages houdt de directeur het bestuur op de hoogte van de vorderingen van de voorgenomen ontwikkelingen en tevens levert de directeur gegevens aan over de opbrengsten van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en diverse algemene schoolgegevens. Op basis van de tweede managementrapportage maakt iedere directeur een school jaarverslag, waarin hij / zij verslag doet van de opbrengsten van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs, de vorderingen van de ingezette ontwikkelingen en de algemene schoolgegevens. Waar bestuur staat kan ook vertegenwoordiger van het bestuur gelezen worden. Dit is mede afhankelijk van de nieuw in te richten managementstructuur binnen Attendiz. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

7 Stichting Attendiz maakt een stichtingsbreed jaarverslag. Schoolplan, managementovereenkomst, managementrapportages en jaarverslag worden aan team en (G)MR voorgelegd, besproken en (indien nodig) vastgesteld. Het schooljaarverslag en jaarverslag van de stichting worden naar de (G)MR, inspectie en eventuele andere belangstellenden gestuurd. Ook ligt het ter inzage op ons secretariaat. PLANVORMING EN MANAGEMENT RAPPORTAGESYTEEM ATTENDIZ STICHTINGS BELEID, LANDELIJKE EN REGIONALE ONTWIKKELINGEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN PLANNINGS DOCUMENT SCHOOLBELEID, ENQUETES EN ONDERZOEKEN SCHOOLPLAN MANAGEMENT OVEREENKOMST MANAGEMENT RAPPORTAGES Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

8 . Algemeen. Naam van de school De naam van onze school is Het Mozaïek (onderbouw). Een mozaïek bestaat uit verschillende vormen en kleuren die samen weer één geheel vormen. Onze leerlingen zijn afkomstig vanuit allerlei verschillende vormen van regulier en speciaal onderwijs of voorschoolse voorzieningen uit de regio Almelo. Zij hebben een verschillende problematiek, waardoor zij zijn aangewezen op het onderwijs van onze school..2 Karakteristiek van de school Het Mozaïek onderbouw is een school voor Speciaal Onderwijs voor leerlingen van 4 tot 8 jaar in Almelo en maakt deel uit van Stichting Attendiz. Het Mozaïek onderbouw is een neutraal-bijzondere school. Dit betekent dat de school zich niet verbonden weet met één richting of geloofsovertuiging. De school biedt plaats aan kinderen van allerlei gezindten. Daarnaast heeft Het Mozaïek onderbouw een regionale functie: kinderen uit Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen, Wierden bezoeken de school. kliniek van Karakter en dagbehandeling van Jarabee. Sinds augustus 22 is er een onderwijs-zorgklas gestart op De Rietpluim. De onderwijs-zorgklas is een gezamenlijk initiatief van Jarabee en Het Mozaïek onderbouw. In het kader van Passend Onderwijs zijn we dit jaar gestart met het bieden van zowel observatieplaatsen als SBO-plaatsen (groep ) voor kinderen vanuit het Samenwerkingsverband..4 Schoolgrootte Het totale aantal leerlingen op de teldatum van bedroeg 43 leerlingen. Hiervan is leerlingen afkomstig van de kinderen jeugdpsychiatrische kliniek Karakter en ongeveer 2 leerlingen die naast onderwijs dagbehandeling volgen bij Jarabee. De overige leerlingen hebben of een cluster IV-beschikking of staan ingeschreven bij het samenwerkingsverband. In augustus 23 zullen we met 36 leerlingen starten, verdeeld over 3 klassen..5 Groepsgrootte In iedere groep zitten ongeveer 5 leerlingen. De leerlingen van Het Mozaïek onderbouw kunnen zich om uiteenlopende redenen binnen het regulier onderwijs onvoldoende ontwikkelen. Soms komen kinderen vanaf een peuterspeelzaal of dagverblijf op onze school, in sommige gevallen zijn kinderen eerst op een basisschool gestart..3 Doelgroep SO Het Mozaïek onderbouw richt zich enerzijds op onderwijs aan jonge risico kinderen in de leeftijd van vier tot acht jaar met een (nu nog) cluster-iv beschikking. Dit zijn kinderen met gedragsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen in de breedste zin van het woord die in het basisonderwijs (dreigen) vast(te)lopen. Zij kenmerken zich door een grote diversiteit aan hulpvragen en onderwijsbehoeften. Anderzijds biedt Het Mozaïek onderbouw onderwijs aan jonge risico kinderen die via plaatsbekostiging de school bezoeken. Dit zijn kinderen van de kinder- en jeugdpsychiatrische.6 Schooltijden De leerlingen gaan 94 uur per jaar naar school. De schooltijden zijn: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.3 uur tot 4.5 uur Woensdag 8.3 uur tot 2.2 uur. Vanaf 8.5 uur mag uw kind op school komen, eerder niet. Tot aan de herfstvakantie mogen de ouders die hun kind zelf brengen, in de klas afscheid nemen. Na de herfstvakantie vragen wij u om in de gang afscheid nemen van uw kind in verband met de rust in de klas voor alle kinderen. Het is de bedoeling dat u uiterlijk om 8.3 uur afscheid neemt zodat wij op tijd kunnen beginnen met het onderwijs. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

9 Per dag is er gedurende een half uur pauze per groep De kinderen gaan altijd de eerste woensdag van de maand naar school. In totaal zijn dat voor dit jaar 2 woensdagen. (zie vakanties en vrije dagen )..7 Partners in Passend Onderwijs Samen met de gemeenten Hellendoorn, Rijssen- Holten, Twenterand, Tubbergen, Wierden, maar ook met partners als Jarabee Jeugdzorg en Karakter probeert SO Het Mozaïek onderbouw een dekkend onderwijs(zorg)aanbod te creëren voor jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Wij hebben nauwe contacten met de (speciale) basisscholen in de regio, met voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en dagverblijven) en met de (jeugd)hulpverlening. De basisscholen van de genoemde gemeenten zijn verenigd in het samenwerkingsverband 23.. Conciërge Habib Ardan Fysiotherapie Jolienke Coolenbrander Logopedie Bianca Kroeze 2. Personeel 2. Personeelsleden De volgende personeelsleden zijn werkzaam op Het Mozaïek onderbouw. Directie Judy Broekhuis (adjunct-directeur) Secretariaat Joyce Doeve Groepsleerkrachten Ellen Bekhuis Marjolein Veenvliet Nienke Prins-Beeks Wies Hinsenveld Martine Damink Onderwijsassistenten Jacqueline Prumers Hildegard Nederend Iris Ensink Zorgcoördinator Judy Broekhuis Orthopedagoog Kelly Jap Schoolmaatschappelijk werk Grietje Faber De adjunct-directeur Als eindverantwoordelijke van het onderwijs komt de adjunct-directeur altijd in beeld bij leerlingen, wanneer er belangrijke beslissingen genomen worden of dito adviezen gegeven worden. Zorgcoördinator De zorgcoördinator ondersteunt de leerkrachten bij het onderwijs en bij het uitvoeren van het Ontwikkelingsperspectief en of de individuele handelingsplannen. De zorgcoördinator is aanwezig bij de leerlingbesprekingen en soms ook bij de contacten met ouders. Orthopedagoog De orthopedagoog adviseert en begeleidt de leerkrachten in hun handelen met individuele leerlingen. De orthopedagoog is betrokken bij alles wat met de toelating van nieuwe leerlingen te maken heeft. De orthopedagoog is soms ook aanwezig bij gesprekken met ouders. Tevens heeft de orthopedagoog een consultatieve taak voor andere scholen en instanties. Schoolmaatschappelijk Deskundige (SMD) De schoolmaatschappelijk deskundige heeft tot taak een goede relatie tussen school en thuis te onderhouden en is lid van de Commissie voor de Begeleiding. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

10 De SMD kan de leerkrachten begeleiden en adviseren in het omgaan met hun leerlingen en ouders in relatie tot hulpverlening; voor de ouders kan de SMD als vraagbaak functioneren. De extra taak van onze SMD als schoolvertrouwenspersoon en schoolcontactpersoon dient hier los van te worden gezien. Schoolarts De schoolarts van Het Mozaïek is lid van de Commissie voor Onderzoek en Begeleiding. Daarnaast is ook de schoolarts nauw betrokken bij de begeleiding van de kinderen op school. De schoolarts doet (indien nodig) een medisch onderzoek. Hiervan wordt u altijd vooraf op de hoogte gesteld. De schoolarts heeft ook contact met de leerkrachten. De schoolarts is te bereiken via de school of op het volgende adres: GGD Regio Twente, afdeling jeugdgezondheidszorg, Leerkrachten De leerkrachten hebben als taak om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in het volgen van onderwijs. Ook het omgaan met hun stoornis staat voorop. Steeds wordt een afweging gemaakt van wat de (on)mogelijkheden zijn van de leerling. Hierop wordt het onderwijs afgestemd. De leerkracht is de centrale persoon in het onderwijs op Het Mozaïek onderbouw. Onderwijsassistenten In de afdeling SO is in iedere klas naast de leerkracht ook een onderwijsassistent aanwezig. Stagiaires Het Mozaïek onderbouw biedt stagemogelijkheden voor studenten van de opleiding SPW, onderwijsassistent en PABO. Fysiotherapie en logopedie Vanuit hun ziektekostenverzekering krijgen veel leerlingen onder schooltijd fysiotherapie en logopedie. Afstemming vindt plaats tussen school en logopedie/fysiotherapie, om elkaar wederzijds te voeden. Omdat de fysiotherapeuten en logopedisten voor u werken, verzoeken we u (voor alle zekerheid) vrije dagen aan hen door te geven. Net als afwezigheid van uw kind i.v.m. bijvoorbeeld ziekte. Groep Margriet (groep ) Groepsleerkracht: Wies Hinsenveld Onderwijsassistent(en): Hildegard Nederend (ma-di-wo) Jacqueline Prumers (do-vr) Groep Klaver (groep 2) Groepsleerkracht(en): Nienke Prins-Beeks (ma-di-woe) Martine Damink (woe-do-vrij) Ellen Bekhuis vervangt Nienke Prins-Beeks tijdens haar zwangerschap- en ouderschapsverlof Onderwijsassistent(en): Iris Ensink Groep De Regenboog Groepsleerkracht(en): Marjolein Veenvliet (ma-di-woe-do-vrij) Pedagogisch medewerkers: Annette Brender a Brandis Marielle Oude Booijink Mirjam Koenderink Irene Homan 3. Doelstelling, visie, missie en ambitie 3. Doelstelling Wij bieden maatwerk en expertise aan kinderen met gedrag- en/of psychiatrische stoornissen. Ons doel is om altijd in beweging te zijn om de kwaliteit van ons onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften daar waar mogelijk te verbeteren. We stellen voor ieder kind een Ontwikkelingsperspectief vast. Vanuit dit perspectief werken we aan een maximaal haalbare toerusting op zowel didactisch als op sociaal emotioneel gebied. 2.2 Groepsbezetting Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

11 3.2 Visie Het Mozaïek onderbouw wil boeiend, betekenisvol en passend onderwijs bieden aan jonge kinderen met specifieke onderwijs- en of zorgbehoeften en geeft invulling aan maatschappelijke vraagstukken die spelen.. Om goede opbrengsten te kunnen leveren, wil Het Mozaïek onderbouw kwalitatief goed onderwijs verzorgen dat boeiend, betekenisvol en passend is vanuit een lerend perspectief. Daarbij worden kinderen kansen geboden om zelf keuzes te maken in het leerproces. Behalve aandacht voor individueel leren is er aandacht voor samen leren. 2. Onderwijs is mensenwerk, waardoor de sleutel tot succes bij onze medewerkers ligt. Dit betekent dat Het Mozaïek onderbouw haar verantwoordelijkheid neemt als het gaat om het welbevinden en de professionele ontwikkeling van haar personeel. Het Mozaïek onderbouw beseft dat goed leiderschap een zeer belangrijke factor is bij schoolontwikkeling. Leiding geven in een cultuur van voortdurende verandering vraagt personen die op basis van een gedeelde visie werken aan de ontwikkeling van de leerlingen, het personeel, de school, de omgeving en de maatschappij. 3. Het Mozaïek onderbouw wil een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen en is voortdurend in dialoog met haar omgeving. Ouders zien wij als belangrijke partners! 3.3 Missie Het Mozaïek onderbouw is een ambitieuze en resultaatgerichte school voor jonge kinderen met specifieke onderwijs- en of zorgbehoeften. Wij staan voor een veilig, gestructureerd, uitdagend en positief klimaat, waar kinderen, ouders en personeel met veel plezier komen. Wij volgen en sturen de ontwikkeling van jonge kinderen in een continu proces en passen ons onderwijsaanbod hierop aan. Door aandacht te hebben voor de brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind leggen wij een stevige basis voor het verdere ontwikkelingsproces. Dit alles is te vangen onder ons motto: door volgen en sturen naar opbrengst en groei 3.4 Ambitie Wij willen in samenwerking met de partners uit het veld toewerken naar een multidisciplinair onderwijs- en expertise centrum voor jonge kinderen met specifieke onderwijs(zorg)behoeften, waar thuisnabij en clusteroverstijgend onderwijsaanbod op maat geboden kan worden. 4. Kenmerken van het onderwijs Doelstelling van ons onderwijs is om een leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces te bieden in het onderwijs. De brede ontwikkeling van kinderen staat centraal. Voortdurend zijn wij gericht op het stimuleren van deze ontwikkeling en het bijbrengen van vaardigheden aan kinderen. Dit doen we vanuit een visie die afgestemd is op de ontwikkeling van kinderen met specifieke (onderwijs)behoeften. 4. Spel en spelen Bij het onderwijs aan jonge kinderen houden wij rekening met het feit dat kinderen in deze leeftijdsgroep voornamelijk leren via spel en spelen. Jonge kinderen zijn met name geboeid door concreet, aanschouwelijk materiaal en willen graag zelf iets doen. Bovendien zijn jonge kinderen voornamelijk gericht op direct resultaat. Al werkend, spelend en lerend zullen kinderen overgaan tot het hanteren van meer formele leertaken, (voorbereidende) lees-, schrijf- en rekenactiviteiten. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

12 4.2 Hoge verwachtingen -uitgaan van kansen Uitgangspunt vormen niet de tekorten, maar de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. We proberen de eigen identiteit van de kinderen te versterken en tegemoet te komen aan de basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie. Het kind krijgt binnen het leerstofaanbod de ruimte om zich naar eigen mogelijkheden te ontwikkelen. We streven ernaar dat elk kind succeservaring opdoet. 4.3 Adaptieve, afgestemde leeromgeving De leerkracht optimaliseert door te zorgen voor een goed voorbereide leeromgeving, dus zodanig ingericht onderwijs dat spontane ontwikkelingsprocessen en eigen initiatieven van leerlingen gestimuleerd worden. De inrichting van de klas, de hoeken om te spelen en de manier waarop de materialen worden aangeboden is overzichtelijk en gestructureerd. De kinderen vragen om een rustige, op de belevingswereld afgestemde speel- en leeromgeving en indien nodig een eigen werkplek. D.m.v. visuele ondersteuning in de vorm van pictogrammen, afbeeldingen en foto s, wordt de omgeving voor de leerlingen gestructureerd. De leerkracht is alert en stuurt op het juiste moment bij. 5. Het onderwijs 5. Het Ontwikkelingsperspectief (OP) Voor ieder kind op SO Het Mozaïek onderbouw wordt bij plaatsing binnen 6 weken door de Commissie voor de Begeleiding (CVB) een voorlopig Ontwikkelings Perspectief (=OP) vastgesteld. Het OP bestaat uit: instroomniveau, uitstroomniveau en uitstroombestemming (vervolgschool). Daarnaast wordt in het OP beschreven wat het kind van zijn (onderwijs)omgeving nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen (basisbehoefte): wat zijn belemmerende factoren en wat zijn beschermende factoren voor de ontwikkeling van het kind. Als op basis van gegevens in het dossier het instroomniveau vastgesteld kan worden, wordt dat in het document Ontwikkelingsperspectief opgenomen. Indien mogelijk wordt vanaf het moment van plaatsing een voorlopige voorspelling gedaan over het uitstroomperspectief. Elke leerling start in het basisarrangement, tenzij vanuit eerdere meetmomenten duidelijk is geworden dat vanaf de start een intensief of verdiept arrangement geboden moet worden. De leerroute wordt bepaald op basis van een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden door instroomniveau en het verwachte uitstroomniveau met elkaar te verbinden. Drie meetmomenten na plaatsing zal er meer duidelijkheid zijn over het uitstroomperspectief en zal de instructiebehoefte indien nodig worden bijgesteld. Bij veel leerlingen van onze school is een aantal basisvoorwaarden nog niet vervuld. Het gaat dan met name om: het vrij zijn van emotionele belemmeringen, nieuwsgierig en ondernemend zijn, hebben van zelfvertrouwen. Ook is bij een groot aantal leerlingen sprake van basale tekorten in het handelen. Deze signalen kunnen duiden op risicofactoren voor het leren (prikkelgevoeligheid, beperkte aandacht/concentratie, geringe mogelijkheid tot plannen en ordenen, geringe flexibiliteit, etc).voor sommige leerlingen wordt het aanbod specifiek ondersteund door therapieën. Het multidisciplinair werken is geïntegreerd in ons onderwijsaanbod. Gegevens die wij gebruiken om het Ontwikkelingsperspectief vast te stellen zijn: - Capaciteiten van de leerling (IQ gegevens) - Cito-leerling- en onderwijsvolgsysteem (LVS) - Ontwikkelingsvolgmodel voor Jonge Kinderen (OVMJK) - Methode gebonden toetsen Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

13 - Gegevens over de belemmerende factoren voor het functioneren op school - Gegevens over de protectieve factoren voor het functioneren op school - Indien nodig: aanvullende gegevens 5.2 Onderwijsconcept Het onderwijs binnen onze school is een combinatie van ontwikkelingsgericht- en programmagericht werken. Het leerstofaanbod binnen onze school is afgestemd op de belevingswereld van het jonge kind. Als uitgangspunten voor het ontwikkelingsgericht werken gelden: het geven van ruimte tot initiatief het aansluiten bij de eigen behoeften van het kind het aspect van zelfsturing en zich autonoom voelen het aanbieden van betekenisvolle activiteiten in de zin van: aansprekend, uitdagend, nieuwsgierigheid prikkelend het aansluiten bij reeds aanwezige kennis en inzichten Naast deze benadering is sprake van programma gericht werken. Er vindt systematische ordening en aanbieding van leerstof plaats, gericht op de leervoorwaarden en het aanvankelijk onderwijs. Gedurende de dag wordt er gewerkt volgens een vaste structuur met vooraf geplande activiteiten. Bij veel kinderen binnen onze school is een aantal basisvoorwaarden nog niet vervuld. Het gaat dan met name om; het vrij zijn van emotionele belemmeringen ; het nieuwsgierig en ondernemend zijn; het hebben van zelfvertrouwen. Ook is bij een groot aantal kinderen sprake van basale tekorten in het handelen. Deze signalen kunnen duiden op risicofactoren die een ongunstige uitwerking hebben op de taak-/werkhouding. Risicofactoren zijn: impulsiviteit, prikkelgevoeligheid, beperkte aandacht en concentratie, gering vermogen tot planning en ordening, geringe flexibiliteit etc. 5.3 Handelen van de leerkracht Aan de basis van deze persoonlijke groei staat het welbevinden van de kinderen. De leerkrachten staan centraal als het gaat om het pedagogische klimaat in de klas. Zij zijn voldoende toegerust om als gedragsspecialist de ontwikkeling van de leerling en de groep te bevorderen. Een voorwaarde voor goed onderwijs, waarbinnen kinderen tot groei komen is een goede (vertrouwens-) relatie met de leerkracht. De leerkracht zorgt voor een veilig klimaat voor alle kinderen; hij kent de kinderen en zij voelen zich gekend. De leerkracht biedt veiligheid en vertrouwen door voorspelbaar, duidelijk en consequent te handelen. Het welbevinden van het kind staat voorop. Daarnaast is het handelen van de leerkracht gericht op wat jonge kinderen bezighoudt, dit vereist een intensieve interactie en een sterk (ortho)pedagogische relatie (sensitiviteit, empathie, responsiviteit). Wij zijn een school waar mensen bindingen hebben en gemotiveerd zijn om te werken met kinderen met zeer diffuse en complexe problemen. De leerkracht optimaliseert door te zorgen voor een breed, gevarieerd en flexibel onderwijsaanbod, waarin elk kind zich, afhankelijk van zijn ontwikkelingsmogelijkheden in een continu proces moet kunnen ontwikkelen. Uitgangspunt zijn de ontwikkelingsmogelijkheden en de basale ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. 5.4 Actieve en zelfstandige rol van de kinderen Naast de hulp en de gerichte sturing die het kind krijgt is het kind zelf ook actief: we gaan er immers vanuit dat kinderen zelf ontwikkelingskracht bezitten. Eigen initiatieven worden dan ook beschouwd als een wezenlijke voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Daarbij spelen aspecten als betrokkenheid bij de activiteit en deelname aan activiteiten, die voor kinderen persoonlijk zinvol zijn, een grote rol. De leerkracht probeert in zijn aanbod zoveel mogelijk rekening te houden met activiteiten die zich afspelen in zinvolle contexten: - concrete leefsituaties en wat zich daarin afspeelt - actuele gebeurtenissen om de kinderen heen - de wijde wereld, die spannend is en nieuwsgierig maakt De rol van de leerkracht bestaat dan ook uit bemiddelen. Enerzijds staan de initiatieven van de kinderen voorop, anderzijds is het de leerkracht die het ontwikkelingsproces in de gaten houdt en op grond daarvan en op grond van de doelen het activiteitenaanbod selecteert. Om de actieve rol van de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en te stimuleren werken we in ons onderwijs met een activiteitenplanbord. Kinderen mogen door middel van het planbord zelf een keuze maken welke activiteit ze willen gaan doen. Op het planbord zien ze meteen hoeveel kinderen bij Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

14 een activiteit mogen spelen of werken. De leerkracht kan ook zelf kinderen inplannen om bijvoorbeeld doelen uit het groepsplan te bereiken. Kort samengevat bieden we kinderen keuzemogelijkheden en sturing. Keuzemogelijkheden bieden we aan om kinderen zelf keuzes te leren maken met als doel: stimuleren tot initiatiefname, zelfstandigheid en actief leren, leren met en van elkaar. Kleuterplein vormt de basis voor ons onderwijs. Met Kleuterplein werken we doelgericht aan álle tussendoelen. Kleuterplein is meer dan alleen taal en rekenen. Ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt. Kleuterplein heeft 6 thema s in de belevingswereld van de kleuters. In elk thema komen alle ontwikkelingsgebieden en leerdoelen voor kleuters aan bod. Kleuterplein biedt daarmee een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3. Methodeoverzicht: Rekenen: Kleuterplein/Gecijferd Bewustzijn Taal / lezen: Kleuterplein/Fonemisch Bewustzijn (Villa Letterpret), Software: Kleuterplein en Woordenstart 5.5 Leerstofaanbod en differentiatie In onze school is het leerstofaanbod afgestemd op de belevingswereld van jonge kinderen. Er wordt gewerkt met een basisaanbod (gangbaar aanbod) voor alle kinderen. Voor taal en rekenen is dit basisaanbod afgestemd op de kerndoelen van groep en groep 2 van het Stichting Leerplan Ontwikkeling. Naast het basisaanbod sluiten we aan bij individuele onderwijsbehoeften van leerlingen door differentiatie in instructie en leertijd. Daarbij stellen we een maximum van drie niveaus per klas om het organisatorisch haalbaar te houden voor de leerkracht. Voor het indelen in drie niveaus worden enerzijds de toetsgegevens als uitgangspunt genomen. Hierbij houden we de volgende indeling aan: Verkorte instructie: niveau I (CITO) Basis instructie: niveau I-II-III-IV-V (CITO) Verlengde instructie: niveau IV en V Anderzijds is de totale beeldvorming van het kind medebepalend voor het indelen van de kinderen in de drie niveaugroepen per klas. 5.6 Gebruik van middelen en materialen Kenmerkend voor het onderwijs aan deze jonge kinderen is dat het zodanig wordt aangeboden dat de ontwikkeling op verschillende gebieden geïntegreerd wordt gestimuleerd. De methode Villa Letterpret Sociaal emotioneel: Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

15 Methode Goed Gedaan/Doos vol gevoelens/bloe (7 boeken met cd, 2-22) Muzikale vorming, handvaardigheid en tekenen: Moet je doen! Bewegingsonderwijs: Bewegingsonderwijs in het speellokaal Motorische ontwikkeling: Schrijfdans Motoriekkisten 5.7 Urenoverzicht Binnen onze school vinden we een adequate en efficiënte planning van de leertijd, afgestemd op de onderwijsbehoefte van onze kinderen belangrijk. Bijna de helft van de leertijd wordt besteed aan taal en rekenonderwijs. Gezien onze doelgroep is voor ons het aanbod op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling net zo belangrijk. De directeur plant per groep de leertijd, verdeeld over de verschillende vakken. Op basis van deze planning maken de leerkrachten zelf elk jaar hun lesrooster. Tijdens het onderwijsleerproces bewaakt de leerkracht de effectiviteit van de werkzaamheid van alle kinderen en voorkomt onnodig verlies van onderwijstijd. Goed klassenmanagement en effectieve instructie vormen de basis voor het adequaat benutten van de leertijd. Goed klassenmanagement stimuleert zelfstandig werken waardoor de leerkracht de ruimte heeft om kinderen te begeleiden en groepsplannen uit te voeren. Bekend bij iedereen is onderstaande verdeling van de uren over de vak- en vormingsgebieden. Het is de basis voor het lesrooster dat door de leerkracht jaarlijks zelf gemaakt wordt. 5.8 Terugblik schooljaar In het afgelopen schooljaar hebben we ons beziggehouden met de volgende acties ter verbetering van ons onderwijs. De visie op opbrengstgericht werken is vastgesteld. Het ontwikkelingsperspectief, de groepsplannen voor taal en rekenen en de groepsbesprekingen zijn ingevoerd. Andere ontwikkelingen die in het afgelopen schooljaar plaatsgevonden hebben zijn: De meldcode huiselijk geweld is ingevoerd; Het zorgsysteem is op schoolniveau en op divisieniveau afgestemd; ABC-methodiek is ingevoerd Het teamleren (intervisie) tussen leerkrachten is opgestart Leerkrachten zijn geschoold in het activerende directe instructiemodel Er zijn motoriekkisten samengesteld voor iedere klas gebaseerd op de leerlijn van groep en Vooruitblik schooljaar In het schooljaar gaan we ons onder andere bezighouden met het invoeren van het digitale leerlingvolgsysteem Datacare. Het zorgsysteem wordt m.b.v. Expertis gevolgd en aangescherpt. Het team zal zich steeds verder professionaliseren waarbij collegiale consultatie centraal zal staan. Tenminste 2 keer per jaar worden er observaties bij elkaar afgelegd ahv Kijkwijzers op het gebied van de ABC-methodiek en het directe instructiemodel. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

16 Motoriekkisten krijgen een plek in de klas. 36 graden feedback wordt ingevoerd. VIB wordt ingezet. Ook komend schooljaar zullen we nauw aansluiten bij en inspelen op de ontwikkelingen in het kader van Passend onderwijs. 6. Leerlingenzorg 6. CvB De school biedt leerlingen zorg en begeleiding vanaf het moment van binnenkomst. De begeleiding wordt afgerond op het moment dat zij de school weer verlaten (moment van uitschrijving). Voor het bieden van de juiste zorg en begeleiding is de Commissie voor de Begeleiding (CvB) verantwoordelijk. Deze wordt gevormd door een team van professionals en is zodanig samengesteld dat vanuit verschillende invalshoeken adequaat en deskundig advies gegeven kan worden. De CvB komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar. Samenstelling CvB De CVB bestaat uit de gedragswetenschapper, schoolmaatschappelijk werker, schoolarts, intern begeleider of zorgcoördinator en de schooldirecteur. Op afroep worden soms zijn de logopedist of fysiotherapeut toegevoegd. De algehele leiding en coördinatie is in handen van de directeur. Rol van de CvB De CvB kijkt bij onderzoek en begeleiding naar de vereisten voor de indicatiestelling, maar werkt vanuit een handelingsgerichte visie. Daarmee is de CvB in staat om een passend ontwikkelingsperspectief voor een nieuwe leerling op te stellen. De CvB heeft drie taken: Begeleiding Dit is de hoofdtaak van de CvB. Deze begeleiding bestaat uit: - Het opstellen van het eerste ontwikkelingsperspectief dat de CvB naar aanleiding van het dossier opstelt voor de leerkracht. - Teneinde een optimale ontwikkeling te bewerkstelligen doet de CvB op basis van observatie en handelingsgerichte diagnostiek aanbevelingen ten behoeve van de begeleiding van individuele leerlingen tijdens hun verblijf op school. Ze adviseert en faciliteert leerkrachten ter ondersteuning van het primaire proces. - De leden van de CvB maken deel uit van de leerlingoverleggen en groepsbesprekingen. - Het verrichten van een medisch onderzoek door de schoolarts n.a.v. een specifieke medische vraagstelling. - Het coördineren van de zorg rondom de leerling door het onderhouden van contacten met ouders en hulpverleningsinstanties. - Het betrokken zijn bij beslissingen over vervolgplaatsing op een andere school. Plaatsing Daarnaast is de taak van de CvB om advies te geven over de plaatsbaarheid en om samen met de ouders van de aangemelde leerling het dossier compleet te maken. Er wordt bijvoorbeeld informatie en onderzoeksrapportage opgevraagd van instanties en personen die al eerder met de leerling aan het werk zijn geweest. In voorkomende gevallen doet de gedragswetenschapper zelf onderzoek of gaat observeren op de school van de aangemelde leerling. De schoolarts beoordeelt de medische gegevens of verricht een eigen medisch onderzoek. De schoolmaatschappelijk werker beoordeelt de integraliteit van de problematiek. Als het dossier compleet is, dan wordt in het geval er nog geen beschikking van de Commissie van Indicatiestelling afgegeven is - het dossier doorgestuurd naar de Commissie Van Indicatiestelling van het Regionaal Expertise Centrum Oost-Nederland. In het geval er wel een indicatie voor cluster 4 onderwijs is afgegeven, neemt de CvB een besluit over de plaatsbaarheid. De CvB informeert voor de plaatsing van de nieuwe leerling de leerkracht / onderwijsassistent over: * de onderwijsrelevante beginsituatie * het ontwikkelingsperspectief. Regievoering/Monitoren Op leerling-niveau is de kernvraag voor de CvB of de leerling zich ontwikkelt volgens het eerder vastgestelde ontwikkelingsperspectief. Tijdens het leerlingenoverleg formuleert de CvB een antwoord op deze vraag. Als de leerling zich niet volgens verwachting ontwikkelt dan bespreekt de CvB samen met de leerkracht welke maatregelen noodzakelijk zijn en of het ontwikkelingsperspectief aanpassing vereist. Op groepsniveau bespreekt en analyseert de CvB de resultaten (bijvoorbeeld CITO) van de groep Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

17 als geheel en formuleert samen met de leerkracht verbeterpunten. 6.2 Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief Het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief heeft binnen onze school veel aandacht en is nog volop in ontwikkeling. We hebben grote vooruitgang geboekt ten aanzien van het vaststellen en regelmatig monitoren van het ontwikkelingsperspectief van kinderen. 6.3 Groepsplan en individueel handelingsplan In het groepsplan wordt het (ortho)pedagogisch en (ortho)didactisch handelen voor een hele groep of klas omschreven. Het groepsplan is richtinggevend voor het handelen in de klas. Het individueel handelingsplan omschrijft de aanpassing en/of afwijking van het groepsplan, voor zover die geldt voor een individuele leerling. 6.4 Leerlingenoverleg en groepsbespreking Leerlingenoverleg Het leerlingoverleg vindt drie keer per maand plaats. Tijdens het leerlingenoverleg wordt specifiek naar het ontwikkelingsperspectief van de individuele leerling gekeken en staat centraal hoe de leerkracht handelingsgericht tegemoetkomt aan het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoeften van de leerling. Wanneer tijdens de bespreking blijkt dat de orthopedagogische en orthodidactische benadering van de leerkracht en het tegemoetkomen aan de individuele onderwijsbehoeften van een kind niet voldoende is, worden er specifieke doelen opgesteld in een individueel handelingsplan van het kind. Als er grote afwijkingen zijn wordt in overleg tussen leerkracht en CvB, het ontwikkelingsperspectief onderbouwd bijgesteld (in overleg met ouders). Zowel de leerkracht als de CvB kunnen leerlingen inbrengen tijdens een leerling-overleg. Groepsbespreking De groepsplannen worden vier keer per jaar besproken (in januari en juni en twee keer per jaar tussentijds oktober en april) tijdens de groepsbespreking. De groepsbesprekingen vormen het centraal overleg rond de leerlingenzorg. In de groepsbespreking in januari en juni wordt niet zozeer ingegaan op individuele leerlingen, maar worden op groepsniveau de gestelde doelen geëvalueerd. Op basis van de datagegevens wordt bekeken of de doelen uit het vorige groepsplan bereikt zijn en de leerlingen zich conform de prognose ontwikkelen. Op basis daarvan wordt vastgesteld welke aanpassingen de komende periode nodig zijn. Het handelen van de leerkracht en haar vragen staan centraal. Besproken wordt hoe de leerkracht de komende periode tegemoetkomt aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep. Daarmee heeft de groepsbespreking een belangrijk rol bij de verdere professionalisering van de leerkracht. Voor het verzamelen van de datagegevens gebruiken we een vaste jaarplanning (toetskalender). Datagegevens die gebruikt worden om de leerroute vast te stellen zijn: Cito-leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS): Taal en Rekenen voor kleuters groep &2 in januari en juni Ontwikkelingsvolgmodel voor Jonge Kinderen (OVMJK): invullen in januari en juni Methodegebonden toetsen: Fonemisch bewustzijn december groep 2: Controletaak FB juni groep : Controletaak voorbereiding juni groep 2: Fonemisch bewustzijn Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

18 7. Resultaten van het onderwijs Per kind wordt gedurende drie jaar na uitstroom van Het Mozaïek onderbouw onderzocht of het advies van de CVB over de vervolgschool passend is geweest Regulier Basisonderwijs School voor speciaal basisonderwijs SO cluster IV (gedragsstoornissen) SO cluster IV (psychiatrische stoornissen) SO cluster II (spraak/taal en communicatieproblemen) SO cluster III (zeer moeilijk lerende kinderen) SO cluster lll (langdurig zieke kinderen) Uitstroomgegevens onderbouw in aantal leerlingen Navraag 2-2 (na jaar) Navraag 2-22 (na 2 jaar) Navraag (na 3 jaar) Niet Passend passend Niet Aantal Passend Niet Aantal Aantal Totale passend gevolgde passend gevolgde gevolgde uitstroom Passend leerlingen leerlingen leerlingen 6,% 64,7% 68,7% 68,7% 68,7% ,2% 7,6% 8,7% 8,7% 8,7% 5,6% 5,9% 6,3% 6,3% 6,3% 5,6% 5,9% 5,6% 5,9% 6,3% 6,3% 6,3% Totaal Percentage 94,4% 5,6% 94,% 5,9% Conclusie: Bij van de 8 kinderen die in 29-2 is uitgestroomd blijkt in het eerste jaar na uitstroom het advies naar SO cluster IV ( gedragsstoornissen) niet passend te zijn vanwege internaliserende problematiek en spraak-taal en communicatieproblemen. In het tweede jaar na plaatsing blijkt kind binnen SO cluster II niet op de passende plek te zitten vanwege de gedragsproblematiek die op de voorgrond stond. De overige 6 leerlingen zitten 2 jaar na verwijzing nog op een passende plek. Na 3 jaar kan geconcludeerd worden dat nog steeds 6 van de 8 leerlingen (88,9%) die in het schooljaar 29-2 zijn uitgestroomd nog steeds op de passende vervolgschool zitten. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

19 2-2 Regulier Basisonderwijs School voor speciaal basisonderwijs SO cluster IV (gedragsstoornissen) SO cluster IV (psychiatrische stoornissen) SO cluster II (spraak/taal en communicatieproblemen) SO cluster III (zeer moeilijk lerende kinderen) SO cluster lll (langdurig zieke kinderen) Uitstroomgegevens onderbouw in aantal leerlingen Navraag 2-22 (na jaar) Aantal gevolgde leerlingen Navraag (na 2 jaar) Aantal gevolgde leerlingen Totale uitstroom Passend Niet passend Passend Niet passend 2 5,4% 8,3% ,8% 33,3% 4 4 7,7% 8,3% 7,7% 8,3% 7,7% 8,3% ,% 25% 3 3 7,7% 8,3% Totaal Percentage 92,3% 7,7% 9,7% 8,3% Navraag (na 3 jaar) Niet Passend passend Conclusie: Bij van de 3 kinderen die in 2-2 is uitgestroomd blijkt in het eerste jaar na uitstroom het advies naar een reguliere basisschool niet passend te zijn vanwege sociaal emotionele problematiek die teveel begeleiding vroeg. De overige 2 leerlingen zitten jaar na verwijzing nog wel op een passende plek. Na 2 jaar blijkt dat leerling die in het schooljaar 2-2 is uitgestroomd naar het cluster 2 onderwijs, aan het einde van het schooljaar verwezen wordt naar het SBO. De spraaktaal problemen van deze leerlingen blijken inmiddels te zijn ontwikkeld passend bij haar intelligentieniveau. De overige leerlingen zitten allemaal nog op de passende vervolg school. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

20 2-22 Regulier Basisonderwijs School voor speciaal basisonderwijs SO cluster IV (gedragsstoornissen) SO cluster IV (psychiatrische stoornissen) SO cluster II (spraak/taal en communicatieproblemen) SO cluster III (zeer moeilijk lerende kinderen) SO cluster lll (langdurig zieke kinderen) Uitstroomgegevens onderbouw in aantal leerlingen Navraag (na jaar) Aantal gevolgde leerlingen Totale uitstroom Passend Niet passend ,7% 8,7% ,2% 43,5% ,3% 2,5% ,2% 2,7% ,7% 8,7% 3,8% 4,3% Totaal Percentage 92,3% 7,8% Passend Navraag (na 2 jaar) Niet passend Aantal gevolgde leerlingen Navraag (na 3 jaar) Niet Passend passend Conclusie: Bijna de helft van de leerlingen (46,2%) die in schooljaar 2-22 zijn uitgestroomd gaat naar het SBO. Ongeveer 35% blijft binnen cluster IV onderwijs volgen op de vervolgschool. Na jaar blijkt dat 3 van de 26 leerlingen die in het schooljaar 2-22 zijn uitgestroomd niet meer op de vervolgschool zitten; leerling die uitgestroomd was naar het SBO is vanwege motorische problemen en uithuisplaatsing verwezen naar het cluster 3 onderwijs. Bij leerling van het SO cluster 4 onderwijs (gedragsstoornissen) was de school nog wel passend, maar vanwege een crisisplaatsing binnen een pleeggezin is deze leerling verhuisd. leerling die uitgestroomd is naar het SBO heeft wegens omstandigheden geen onderwijs gehad op de betreffende SBO school en is daarom uitgeschreven. Geconcludeerd kan worden dat jaar naar uitstroom 23 van de 26 leerlingen (88,5%) nog op de passende vervolgschool zitten. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

21 Uitstroomgegevens onderbouw in aantal leerlingen Regulier Basisonderwijs School voor speciaal basisonderwijs SO cluster IV (gedragsstoornissen) SO cluster IV (psychiatrische stoornissen) SO cluster II (spraak/taal en communicatieproblemen) SO cluster III (zeer moeilijk lerende kinderen) SO cluster lll (langdurig zieke kinderen) Totale uitstroom 4 36,4% 7 63,6% Totaal Percentage Passend Navraag (na jaar) Niet passend Aantal gevolgde leerlingen Passend Navraag (na 2 jaar) Niet passend Aantal gevolgde leerlingen Conclusie: Het grootste percentage leerlingen dat in het schooljaar is uitgestroomd blijft binnen het cluster IV onderwijs volgen (63,6%). Ruim een derde van de leerlingen is uitgestroomd naar het SBO. Navraag (na 3 jaar) Niet Passend passend Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

22 Uitstroomgegevens Jarabee kinderen Onderwijs-Zorg en Zorg-onderwijs klas in aantal leerlingen Regulier Basisonderwijs School voor speciaal basisonderwijs SO cluster IV (gedragsstoornissen) SO cluster IV (psychiatrische stoornissen) SO cluster II (spraak/taal en communicatieproblemen) SO cluster III (zeer moeilijk lerende kinderen) SO cluster lll (langdurig zieke kinderen) Totale uitstroom 3 3,6% 45,5% 6 27,3% 2 9,% 4,5% Totaal 22 Percentage Passend Navraag (na jaar) Niet passend Aantal gevolgde leerlingen Passend Navraag (na 2 jaar) Niet passend Aantal gevolgde leerlingen Navraag (na 3 jaar) Niet Passend passend Conclusie: In het schooljaar zijn van het totaal aantal leerlingen uit de Onderwijs-Zorg en Zorg-onderwijs klas 3 leerlingen uitgestroomd naar het regulier onderwijs. Bijna de helft van de leerlingen is uitgestroomd naar het SBO. Een derde van het aantal leerlingen blijft binnen het cluster 4 onderwijs (6 leerlingen). In totaal zijn 2 leerlingen uitgestroomd naar het cluster 2 onderwijs en slechts leerling naar het cluster 3 onderwijs (ZML). Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

23 22-23 Regulier Basisonderwijs School voor speciaal basisonderwijs SO cluster IV (gedragsstoornissen) SO cluster IV (psychiatrische stoornissen) SO cluster II (spraak/taal en communicatieproblemen) SO cluster III (zeer moeilijk lerende kinderen) SO cluster lll (langdurig zieke kinderen) Totale uitstroom 5 5 Totaal 2 Percentage Passend Navraag (na jaar) Uitstroomgegevens Karakter kinderen Dagbehandeling en klinische behandeling in aantal leerlingen Niet passend Aantal gevolgde leerlingen Passend Navraag (na 2 jaar) Niet passend Aantal gevolgde leerlingen Navraag (na 3 jaar) Niet Passend passend Conclusie: In het schooljaar hebben slechts 2 kinderen vanuit Karakter onderwijs gevolgd op Het Mozaïek onderbouw; kind vanuit de dagbehandeling en kind vanuit de klinische behandeling. Beide kinderen blijven onderwijs volgen binnen het cluster 4 onderwijs; binnen de sector gedragsstoornissen en binnen de sector psychiatrie. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

24 8. Aanmelding, onderzoeken en toelating 8. Aanmelding Aangemelde leerlingen moeten voldoen aan de wettelijke toelatingscriteria. Vóór een kind geplaatst kan worden, moet er door een onafhankelijke commissie, de Commissie van Indicatiestelling (CVI), een positieve beschikking worden afgegeven. Ouders, scholen en instanties kunnen contact opnemen met Het Mozaïek onderbouw voor advies en informatie. Tijdens het kennismakings- en voorlichtingsbezoek vertellen ouders hun verhaal met betrekking tot hun aan te melden zoon/dochter. Daarnaast krijgen ouders informatie over de school en de toelatingscriteria en vindt er een rondleiding plaats. Tijdens het gesprek krijgen zij ook informatie over de werkwijze en de te volgen procedure voor aanmelding. 8.2 Procedure aanmelding - Ouders moeten ten behoeve van de aanmelding het aanmeldingsformulier en de gedragsvragenlijst invullen. - Als het aanmeldingsformulier en de gedragsvragenlijst binnen zijn, gaat de Commissie voor Begeleiding van Het Mozaïek onderbouw aan het werk. - Er zijn gegevens nodig over de problematiek van het kind, over het gezin en over school of peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van onderzoeken en rapportage die al beschikbaar zijn. Eventueel vinden er aanvullende onderzoeken plaats. - Wanneer het dossier compleet is, wordt het doorgestuurd naar de Commissie van Indicatiestelling. (CVI) Wanneer de CVI een positieve beschikking afgeeft, kunnen de ouders kiezen voor plaatsing op Het Mozaïek onderbouw of voor extra begeleiding op de basisschool (Het rugzakje). Het kind wordt dan begeleid vanuit de Dienst Ambulante Begeleiding van Attendiz. dossier compleet maken. Er wordt informatie en onderzoeksrapportage opgevraagd van instanties en personen die al eerder met het kind aan het werk zijn geweest. Soms doet de Commissie van Begeleiding zelf onderzoek of gaat zij observeren op de school van het aangemelde kind. Als het dossier compleet is, wordt het samen met het advies van de commissie doorgestuurd naar de Commissie Van Indicatiestelling van het Regionaal Expertise Centrum Oost-Nederland. 2. Begeleiding. De commissie van Begeleiding maakt op basis van de beschikbare informatie van het kind een voorlopig Ontwikkelingsperspectief. In dit plan staan de beeldvorming van het kind en de eerste handelingsadviezen betreffende de begeleiding van het kind in de groep en de mogelijke inzet van disciplines (fysiotherapie, logopedie). Zodra het kind eenmaal op school zit, wordt de begeleiding overgenomen door het zorgteam waar ook de Commissie van Begeleiding onderdeel van is. 8.4 Commissie van Indicatiestelling (CVI) De CVI hoort bij het Regionaal Expertise Centrum Oost-Nederland. Zij beoordeelt of een kind kan worden toegelaten tot cluster IV. De CVI neemt deze beslissing op basis van het dossier en het advies dat zij hebben ontvangen van de Commissie voor Begeleiding van Het Mozaïek onderbouw. Het aanmeldingsdossier moet de volgende gegevens bevatten:. Persoonsgegevens. 2. Reden van aanmelding. 3. Psychodiagnostisch onderzoek, orthopedagogisch onderzoek of psychiatrisch onderzoek. Uit het onderzoek moet blijken of er mogelijk een vermoeden is van cluster 4 problematiek of dat er sprake is van een stoornis op basis van DSM IV of op basis van ICD-. 4. Gegevens uit de jeugdzorg en/of kinderpsychiatrie. Met deze gegevens moet bemoeienis van hulpverlening of van kinderpsychiatrie worden aangetoond. 5. Onderzoeksgegevens maatschappelijk werk. Uit de onderzoeksgegevens van het maatschappelijk werk moet blijken dat er sprake is van een integraal karakter van de problematiek, dat betekent dat de problematiek zich in twee verschillende milieus moet laten zien (bijv. school en thuis). 6. Onderwijskundig rapport of gegevens uit de zorgsector. Uit het onderwijskundig rapport of uit 8.3 Commissie van Begeleiding De Commissie van Begeleiding hoort bij Het Mozaïek onderbouw en bestaat uit de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk deskundige, de adjunct-directeur, de intern begeleider en de schoolarts. De Commissie van Begeleiding heeft twee taken:. Advies over toelating. Advies geven over de toelaatbaarheid en samen met de ouders van het aangemelde kind het Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

25 de gegevens van de zorgsector moet blijken dat er sprake is van beperking van de onderwijsparticipatie en dat de mogelijkheden van de reguliere zorgstructuur niet voldoende zijn. Er moet tevens een recent geëvalueerd handelingsplan worden bijgevoegd waaruit blijkt dat ingezette doelen/ acties niet of nauwelijks effect sorteren. Tijdspad De CVI dient de ouders binnen acht weken na ontvangst van de aanmelding over de beslissing met betrekking tot de toelaatbaarheid in kennis te stellen. Deze termijn kan eventueel met acht weken worden verlengd. De plaatsing op Het Mozaïek onderbouw vindt, indien mogelijk, kort na deze beslissing plaats. Meestal kan het kind direct worden geplaatst. Als alle groepen vol zitten, kan het langer duren. 9. Huishoudelijke zaken 9. Vakanties en vrije dagen schooljaar Herfstvakantie maandag t/m vrijdag Kerstvakantie maandag t/m vrijdag Voorjaarsvakantie maandag t/m vrijdag Goede Vrijdag vrijdag Tweede Paasdag maandag Meivakantie maandag t/m vrijdag Hemelvaart donderdag en vrijdag Pinksteren maandag Zomervakantie maandag t/m vrijdag Extra vrije middagen 2 december vanaf 3. uur 4 juli 24 vanaf 3. uur Kindwoensdagen De leerlingen gaan dit schooljaar 2 woensdagen naar school. Doorgaans is dit de eerste woensdag van de maand. Alle andere woensdagen zijn de leerlingen vrij. Op de volgende woensdagen moeten de kinderen wel naar school: 2 augustus 23 5 februari 24 4 september 23 5 maart 24 2 oktober 23 2 april 24 6 november 23 4 mei 24 4 december 23 4 juni 24 8 januari 24 2 juli 24 De volgende extra vrije dagen zijn ingepland: 5 oktober 23 Studiedag 2 december uur vrij: geen taxivervoer terug naar huis 4 maart 24 Studiedag 2 4 juli uur vrij: geen taxivervoer terug naar huis 9.2 Activiteitenagenda : Informatie-avond 9-: Koffieochtend 28- en 3-: 3 minutengesprekken 5-: Koffieochtend t/m 5-: Meespeelochtenden 4-5: Sintviering 9-2: Kerstviering (7.3 uur tot 9. uur) 2-: Koffieochtend 2-2: Verkleedfeest 8-2: Koffieochtend 7-2 en 2-2: 3 minutengesprekken 8-3: Koffieochtend 7 t/m 2-3: Meespeelochtend 7-4: Paasactiviteit 23-6 en 26-6: 3 minutengesprekken 2-7: Kennismakingsochtend nieuwe lln 3-7: Eindfeest (8.3 uur tot 9. uur) Na elke vakantie: Hoofdluiscontrole NB: Soms treden er in de loop van het schooljaar wijzigingen op in de planning. Hierover wordt u altijd tijdig geïnformeerd. 9.3 Ouderbijdrage Van alle ouders wordt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage gevraagd om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Door deze bijdrage kunnen wij activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstviering en het schoolreisje voor uw kind organiseren. Dit bedrag is 2, per schooljaar. U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken op : Stichting Attendiz: Onder vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin hij /zij zit. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

26 Zie onze website voor het Reglement ouderbijdrage. 9.4 Sponsoring Soms wordt Het Mozaïek onderbouw gesponsord. De sponsoring mag de inhoud van het onderwijs en het schoolbeleid niet beïnvloeden. Sponsoring dient vanuit een maatschappelijke betrokkenheid voort te komen. Het geld wordt besteed aan een van tevoren vastgesteld doel. Aanvragen voor sponsoring worden getoetst door het managementteam en door de MR. 9.5 Bereikbaarheid van de school De school is telefonisch bereikbaar tussen 8. uur en 7. uur op het volgende nummer: Ziekmelden graag tussen 8.5 uur en 8.3 uur. Als uw kind ziek is of om andere reden niet kan komen, dient u ook altijd het taxibedrijf te informeren! Leerkrachten kunt u voor 8.3 uur of na 5. uur telefonisch bereiken. 9.6 Gegevens schooladministratie De leerlingenadministratie wordt bijgehouden op de computer. Het is noodzakelijk om de opgeslagen gegevens up-to-date te houden. Wij verzoeken u daarom veranderingen van adres, telefoonnummer, huisarts, medisch specialist of ziektekostenverzekering door te geven aan de secretaresse van de school. Uiteraard wordt bij het opslaan en bewaren van deze informatie gehandeld volgens de regels van de wet op de privacy. 9.7 Eten en drinken Gedurende de ochtend wordt er in iedere groep gedronken. De kinderen nemen hiervoor zelf drinken mee naar school. Ook wordt er s ochtends fruit gegeten. Ieder kind neemt een stuk fruit mee. Tussen de middag wordt er in de groep brood gegeten. De kinderen nemen zelf brood mee, liefst in een broodtrommel. Uw kind mag geen snoep meenemen naar school. Alleen bij feesten wordt er op school gesnoept! Voor het gymmen heeft uw kind gymschoenen nodig (liefs met klittenband of elastieken sluiting en geen zwarte zool). Deze gymschoenen blijven op school. 9. (Schone) kleding Het is handig dat de naam van het kind in de kleding aangebracht is. Als uw kind schone kleding of ondergoed van school krijgt, wilt u dat dan wassen en zo spoedig mogelijk weer mee teruggeven aan school? 9. Gebruik medicijnen Wanneer uw kind medicijnen gebruikt, kunt u met de leerkracht een regeling treffen voor het gebruik ervan op school. Als er veranderingen zijn, dient u dit meteen door te geven aan school. U blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de aanlevering van de medicijnen. 9.2 Foto s Het komt voor dat er foto s op school gemaakt worden. Deze kunnen op de website geplaatst worden of eventueel voor intern gebruik, bijvoorbeeld een presentatie tijdens een ouderavond worden gebruikt. Wij vragen aan het begin van het schooljaar of u bezwaar hebt tegen het gebruik van foto en ander beeldmateriaal voor verschillende doeleinden. 9.3 Spelen bij andere kinderen De meeste kinderen wonen niet bij elkaar in de buurt. Toch vinden ze het wel eens leuk om bij een vriendje of vriendinnetje van school te gaan spelen. U dient dit uiteraard zelf onderling te regelen. Het is niet mogelijk dat kinderen in andere taxi s vervoerd worden. Wilt u ook aan ons doorgeven dat uw kind na schooltijd bij een ander kind gaat spelen? Dit om te voorkomen dat uw kind zomaar met iemand meegaat, zonder dat wij er iets van weten. 9.4 Speelgoed De leerlingen nemen geen speelgoed mee naar school, tenzij dit is overlegd met de leerkracht. School stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan meegebrachte eigendommen van leerlingen. 9.8 Schooltas Uw kind heeft een stevige schooltas of rugzak nodig. De schooltas moet voorzien zijn van de naam van uw kind. 9.9 Gymschoenen 9.5 Uitstapjes en schoolreisje In het kader van het werken rond een thema kan het voorkomen dat de leerlingen een uitstapje maken naar b.v. het bos, de kinderboerderij of de bakker. Vaak zijn deze bestemmingen op loopafstand van Het Mozaïek onderbouw. Mocht Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

27 er gebruik gemaakt worden van vervoer per auto, dan worden de wettelijke voorschriften daarvoor gevolgd. De bestuurder van de auto dient een inzittendenverzekering te hebben. Eén keer per jaar gaan de kinderen op schoolreisje. Voor dit schoolreisje vragen wij 5. constateert wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de school? 9.8 Feesten Sinterklaas De Sint komt op zijn verjaardag ook Het Mozaïek onderbouw bezoeken. De ouders mogen dit feest bijwonen. Kerstfeest/Paasfeest/Carnaval Elk jaar organiseren we in aangepaste vorm een activiteit rondom deze feesten. Carnaval vieren we in de vorm van een Verkleedfeest. 9.6 Verjaardagen De kinderen vieren hun verjaardag in de eigen groep. De ouders mogen de verjaardag van hun kind meevieren in de groep. Daarvoor kunt u een afspraak maken met de groepsleerkracht. Het jarige kind mag samen met een vriendje of vriendinnetje de klassen rond, zodat hij/zij ook gefeliciteerd kan worden door de andere leerkrachten en onderwijsassistenten. Eindfeest Aan het einde van het schooljaar organiseren wij het Eindfeest. Dit feest vieren we samen met alle ouders, broertjes en zusjes.. Oudercontacten. Huisbezoeken De groepsleiding maakt ieder jaar met de ouders een afspraak om op theevisite te komen. Dit is een gezelligheidsbezoek waarbij het kind aanwezig is..2 Informatieavond Aan het begin van het schooljaar vindt een informatieavond plaats. 9.7 Hoofdluis Na elke vakantie worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Hoofdluis blijft een hardnekkige probleem, het is daarom verstandig uw zoon/dochter regelmatig te controleren en zo nodig direct te behandelen. Indien u hoofdluis.3 Kijkmomenten Twee keer per schooljaar wordt u als ouder uitgenodigd om mee te doen en te kijken in de groep van uw kind..4 Dertig-minuten gesprekken Drie keer per jaar wordt u als ouder geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind op school. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

28 .5 Koffieochtend Onder schooltijd wordt gedurende het schooljaar een vijftal koffieochtenden georganiseerd, waarin ouders met elkaar kunnen praten over zelf ingebrachte thema s : Om vast te noteren in uw agenda: de koffieochtenden zijn gepland op oktober, 5 november, 2 januari, 8 februari, 8 maart (tijdstip 8.45 uur-.5 uur)..6 Schoonmaakavond Aan het eind van het schooljaar wordt er een schoonmaakavond georganiseerd voor alle ouders om de materialen en het meubilair uit de groep schoon te maken..7 Nieuwsbrieven Elke maand wordt er een nieuwsbrief voor ouders uitgegeven. Daarnaast gaat er in elke groep iedere week een themabrief uit, waarin wordt aangegeven wat er in de groep leeft en aan welke thema s en activiteiten binnen de groep gewerkt wordt. Sinds mei 23 heeft Het Mozaïek onderbouw een eigen MR, bestaande uit 2 personeelsleden en ouder. De contactpersoon van de MR voor onze school is Marjolein Veenvliet. Marjolein is te bereiken op ma t/m vrij op het telefoonnummer van school of via haar adres: De ouderraad (OR) De OR van Het Mozaïek wil het contact tussen school en ouders, en ouders onderling bevorderen. Juist omdat je als ouder niet elke dag bij de schoolpoort kunt staan en onze kinderen veel zorg nodig hebben is ouderbetrokkenheid zo belangrijk. De OR bestaat uit ouders van de afdeling SO Almelo (ob-mb-bb). De OR vergadert een keer per maand, waarbij ook altijd een vertegenwoordiging van de school aanwezig is om zaken zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De vergaderingen vinden om beurten plaats op beide locaties..8 Website Stichting Attendiz heeft een website: Van alle sectoren, dus ook van de sector psychiatrische stoornissen Het Mozaïek, vindt men hier uitgebreide informatie. Op de pagina van Het Mozaïek die rechtstreeks te vinden is onder staat een actueel en uitgebreid aanbod aan informatie: we hechten als school veel waarde aan de kwaliteit van de website van onze school en dat wordt blijkens de resultaten van het kwaliteitsonderzoek door alle respondenten hoog gewaardeerd..9 Medezeggenschapsraad (MR) en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Ouders van Het Mozaïek onderbouw kunnen zitting nemen in de Medezeggenschapsraad (MR) en/of de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de kinderen aangaan. De (G)MR wil een actieve bijdrage leveren aan besluitvorming over schoolbeleid. Een (G)MR bestaat uit zeven personeelsleden en zeven ouders. De GMR heeft overleg met de bestuurder, Dhr. Ruud Zeeuwen. De OR heeft een tweeledige functie: enerzijds ondersteunend en anderzijds heeft hij een adviserende en beleidsmatige functie. Wij denken mee over het reilen en zeilen van de school. De OR heeft een huishoudelijk reglement. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat op school ter inzage ligt. De penningmeester int en beheert de ouderbijdrage. Elk schooljaar organiseert de OR twee ouderavonden, één informatieve en één thema-avond. We vinden het belangrijk om contact te hebben met u als ouder. U wordt daarom van harte uitgenodigd om met ideeën of tips te komen. In de adressengids, die aan het begin van het schooljaar wordt meegegeven, vindt u de namen van de huidige leden van de OR. Voor de taken van de OR, kunt u de takenlijst opvragen via het volgende adres: Inzagerecht en wet op persoonsregistratie: Protocol Dossiervorming Er wordt in verband met een zo optimaal mogelijke begeleiding van de leerlingen veel vastgelegd. Dit begint al bij de toelatingsprocedure. De verslagen rond de toelatingsprocedure maken deel uit van het centrale dossier, waarin ook de persoonlijke gegevens opgenomen zijn. Na de toelating wordt het (voorlopig) OP vastgesteld en toegevoegd aan het dossier. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

29 Persoonlijke gegevens van de leerlingen en verslagen van onderzoeken en besprekingen en gesprekken worden bewaard in afgesloten dossierkasten. De medewerkers van de school en de ouders hebben op verzoek inzage in het dossier. Via vastlegging door de verschillende medewerkers van de school worden de ouders op de hoogte gesteld. Pas na schriftelijke toestemming van de ouders worden gegevens doorgestuurd naar andere scholen en instanties. Gegevens van de leerling worden tot 5 jaar na vertrek bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Bij Stichting Attendiz is een Protocol Dossiervorming ontwikkeld om op een professionele en zorgvuldige manier om te gaan met de persoonsgegevens en vertrouwelijke stukken van leerlingen. Dit protocol is een praktische uitwerking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), toegesneden op de scholen binnen Attendiz. De inhoud van het protocol is bekend bij de personeelsleden van Attendiz en ligt voor ouders en/of andere betrokkenen ter inzage. De belangrijkste punten uit dit protocol: Geheimhoudingsplicht In de WBP staat dat een ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke, en op enigerlei wijze beschikking krijgt over persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden verplicht is tot geheimhouding van deze gegevens (artikel 2 WBP). De directeur van de school is verantwoordelijk voor het feit dat deze geheimhoudingsplicht wordt nageleefd door de diverse personeelsleden. Dit betekent dat mensen die tijdelijk in dienst zijn en ook stagiaires zich dienen te conformeren aan deze geheimhoudingsplicht. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Het doel van het verwerken van persoonsgegevens van de leerlingen is tweeledig: enerzijds verplicht de wetgever ons hiertoe, anderzijds acht het bevoegd gezag dit als noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan onze doelgroep. Toestemming voor het opvragen en doorsturen van gegevens Er wordt binnen Stichting Attendiz een uniform aanmeldingsformulier gehanteerd. Dit formulier is bestemd voor de CVI en is tevens de aanmelding voor het betreffende aanmeldpunt van Stichting Attendiz. Daarnaast wordt een uniform document gebruikt waarin toestemming wordt gevraagd voor overdracht van dossiergegevens naar scholen binnen Stichting Attendiz of naar extern. Toegang tot dossiers In principe hebben de professionals die met de leerling werken toegang tot de dossiers. Voor kortdurende vervangers en stagiaires geldt dit niet. Inzage Ouders/verzorgers (en leerlingen ouder dan zestien jaar) hebben het recht kennis te nemen van iedere vorm van dossiervorming. Zij dienen hiertoe een afspraak te maken met de directeur. Is de leerling jonger dan 6 jaar, dan moet het verzoek om inzage door de wettelijk vertegenwoordiger worden gedaan. Het antwoord wordt dan ook aan de vertegenwoordiger gericht. Inzage kan worden geweigerd indien naar de mening van de directeur aannemelijk is dat rechtstreeks inzage in het dossier kan leiden tot schade aan de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van de betrokkene of anderen. Inzage wordt alleen verleend in aanwezigheid van een direct met het onderwijs en/of hulpverlening belaste beroepsoefenaar. Correctie, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van persoonsgegevens De betrokkene (ouders/verzorgers indien de leerling jonger is dan zestien jaar) kan schriftelijk verzoeken de hem/haar betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, of te verwijderen indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift als persoonsgegeven opgenomen zijn. In het verzoek wordt de aan te brengen wijziging omschreven. Binnen vier weken moet de verantwoordelijke gereageerd hebben. Een afwijzing of weigering dient onderbouwd te zijn met een reden. Een besluit tot wijziging etc. dient binnen acht weken te worden uitgevoerd. Bewaartermijn Het dossier dient gedurende 5 jaar bewaard te worden na uitschrijving van de leerling. Na beëindiging van de bewaartermijn worden de dossiers binnen acht weken na het verstrijken van de bewaartermijn vernietigd. Vernietiging houdt in dat alle gegevens op geen enkele manier meer informatie kunnen Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

30 opleveren. Vernietiging van de dossiers gebeurt door een erkend bedrijf..2 Recht op informatie voor (gescheiden) ouders De wet kent als hoofdregel de situatie dat de rechter na de ontbinding van het huwelijk het ouderlijk gezag aan beide ouders toekent. In dat geval hebben beide ouders een zelfde recht op informatie en hieraan doet niet af of de ene ouder wel is belast met de verzorging van het kind en de andere niet. Als u gescheiden bent en niet het wettelijke gezag heeft over uw kind, dient de school u ook informatie te verstrekken. In dat geval zult u wel zelf om de informatie moeten vragen. De leerkracht zal dus niet uit zichzelf de ouder zonder wettelijk gezag informeren. Wij verzoeken u om hierover met de school in contact te treden, zodat helder afspraken kunnen worden gemaakt. De ouder die het gezag heeft, kan geen invloed uitoefenen op de informatieplicht van school aan de ouder die geen gezag heeft. School hoeft ouders geen informatie te geven als dit in strijd is met de belangen van het kind. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind kan schaden of als de omgangsregeling tussen een ouder en het kind is afgewezen en de ouder toch probeert het kind bij de school te ontmoeten. Als u vindt dat een leerkracht u ten onrechte informatie weigert, kunt u daarover praten met de directeur van de school of het bestuur. Als dat niets oplevert, kunt u een klacht indienen bij de school (zie onder) of uw probleem bij de rechter neerleggen. Positie van de school. De leerkrachten en directie van SO Het Mozaïek onderbouw zullen zich te allen tijde afzijdig houden van een conflict tussen ouders en zich neutraal opstellen. Dit brengt met zich mee dat de school zelfstandig een informatieplicht heeft ten opzichte van beide ouders en dat de school niet afhankelijk kan zijn van de informatieverstrekking van de met het gezag belaste ouder ten opzichte van de niet met het gezag belaste ouder..3 Ontevredenheid - klachtenregeling Een goed gesprek voorkomt erger School en ouders zijn elkaars partner bij het scheppen van een goed opvoedingsklimaat. Door met elkaar te praten en door vooral goed naar elkaar te luisteren, kunnen problemen vaak opgelost worden. Problemen zijn er om in een vroeg stadium herkend en erkend te worden. Nog even de kat uit de boom kijken, draagt niet bij aan een snelle oplossing.. Wacht niet te lang met het bespreken van het probleem. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter het is. Maak snel een afspraak. Vraag degene(n) met wie u wilt gaan praten bijvoorbeeld voor of na de les om een afspraak te maken, of neem telefonisch contact op. 2. Spreek de juiste persoon aan, het personeelslid dat het meest direct betrokken is. In de meeste gevallen is dit de leerkracht. 3. De leerkracht met wie u praat is een deskundige op onderwijsgebied. U bent een deskundige op het gebied van het opvoeden van uw kinderen. Zo moet u die gelijkwaardigheid beleven en van daaruit het gesprek ingaan. 4. Maak, als u er samen niet uitkomt, gebruik van een onafhankelijk persoon. Bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk deskundige, directielid of schoolcontactpersoon (zie onder). Klacht Als u een klacht hebt over de gang van zaken op school, kunt u die het beste eerst melden aan de groepsleerkracht of directeur of schoolcontactpersoon. (zie onder). Als dat niet helpt, kunt u met de extern vertrouwenspersoon (zie onder) of het schoolbestuur praten. Veelal zal een klacht nog in onderling overleg kunnen worden opgelost. Lukt dit niet, dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie (zie onder). Schoolcontactpersoon SO Het Mozaïek onderbouw heeft een schoolcontactpersoon (SCP). Ouders en leerlingen kunnen gebruik maken van de SCP als het gaat om persoonlijke dingen en/of situaties waarin iemand zich op school niet veilig voelt. Niet-veilige situaties ontstaan bij pesten, agressie, discriminatie en ongewenste intimiteiten. (met ongewenste intimiteiten bedoelen we ongewenste seksueel getinte opmerkingen en/of aanrakingen, tijdens de les, in de school of op het schoolplein). Zowel medewerkers als leerlingen kunnen deze dingen doen bij anderen, soms expres en soms niet als zodanig bedoelt. De SCP zorgt er voor dat Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

31 de klacht zorgvuldig en in vertrouwen behandeld wordt. SCP van Het Mozaïek onderbouw is Grietje Faber: mailadres: Grietje Faber (SCP) Externe vertrouwenspersoon Wanneer u vindt dat uw klacht onvoldoende behandeld is of u wilt een en ander buiten de school bespreken, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, die door het bestuur benoemd is: mevr. Mona Stuivenberg, telefoon: , Zij is in veel gevallen in staat om een luisterend oor te bieden of zodanig bemiddelend op te treden dat de klachten zonder tussenkomst van een klachtencommissie afgehandeld kunnen worden. Onafhankelijke klachtencommissie Indien de tussenkomst van de externe vertrouwenspersoon niet leidt tot een bevredigende afhandeling van de klacht, kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie. Attendiz heeft een klachtenregeling opgesteld waarin stapsgewijs wordt uitgelegd bij wie en op welke wijze u de klacht kunt indienen. Deze klachtenregeling kunt u vinden op de website van Attendiz (www.attendiz.nl). Klachten kunt u op de volgende manier indienen:. Rechtstreeks bij het bevoegd gezag/bestuur. Per post aan: Welbergweg 2, 7556 PE Hengelo. 2. Rechtstreeks bij de klachtencommissie. Alle contact loopt via de ambtelijk secretaris van Attendiz. Bereikbaar per post op bovenstaand adres of per mail: Nadat de commissie de klacht heeft ontvangen, neemt de voorzitter van de commissie contact op met de klagende partij. Landelijke klachtencommissie Ouders/verzorgers hebben ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs: LKC-VBS Postbus Website: 259 CN Den Haag Tel: Inspectie De inspectie verwijst de meeste klachtmeldingen door naar de klachtencommissie van de school. Als het gaat om ernstige klachtmeldingen of om klachtmeldingen waarbij wettelijke voorschriften in het geding zijn, kan de inspectie een onderzoek instellen. Klachten over seksuele intimidatie en misbruik kunnen rechtstreeks bij de inspectie worden gemeld. Voor behandeling daarvan zijn bij de inspectie vertrouwensinspecteurs aan gewezen. Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering. De taken en bevoegdheden van de vertrouwensinspecteurs zijn omschreven in de onderwijswetten. De gesprekken die gevoerd worden zijn vertrouwelijk. Anonieme klachten worden niet behandeld. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren te bereiken op 9-3 (lokaal tarief). Inspectie van het onderwijs: Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Vanaf juli 23 zijn beroepskrachten door de Rijksoverheid verplicht gesteld om de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling te gebruiken bij signalen van geweld. Beroepskrachten zijn ook leerkrachten, onderwijsassistenten, zorgcoördinatoren en andere medewerkers binnen onze school. Voor onze school, en voor alle andere Attendiz scholen, heeft ons bestuur een meldcode Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

32 vastgesteld die in 5 stappen beschrijft wat te doen bij vermoedens van geweld: - Stap : in kaart brengen van signalen Ze krijgen de schoolregels dan ook mee naar huis. Wij hanteren de schoolregels heel consequent om de veiligheid te waarborgen voor alle leerlingen. Daarnaast gelden regels per klas, de zogenaamde klassenregels - Stap 2: collegiale consultatie - Stap 3: gesprek met de betrokkenen - Stap 4: weeg de aard en ernst af van het huiselijk geweld of de kindermishandeling - Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden Wij hebben de meldcode specifiek gemaakt door een aandachtsfunctionaris aan te wijzen. Binnen onze school is dat Judy Broekhuis. Zij heeft hiertoe een opleidingstraject gevolgd en helpt bij het doorlopen van alle stappen.. Veiligheid We willen een veilige school zijn. In dit hoofdstuk geven we informatie over hoe we zaken geregeld hebben met betrekking tot de veiligheid op onze school.. Arbo beleid Op schoolniveau is de directeur de eerstverantwoordelijke voor een goed arbeidsomstandigheden beleid, bijgestaan door de preventiemedewerker. Met de Arboarts en personeelsfunctionarissen van het Bestuurskantoor zijn nauwe contacten. De Bedrijfshulpverlening wordt eveneens door Arbodienst en personeelsfunctionarissen gecoördineerd: opleiding en onderhouden bekwaamheid van BHV-ers. Op onze school zijn minimaal 4 BHV-ers. Periodiek wordt een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) uitgevoerd. De speeltoestellen op het plein worden periodiek gecontroleerd..2 Schoolregels Voor de leerlingen zijn er schoolregels opgesteld. Alle schoolregels zijn visueel gemaakt en hangen zichtbaar in de school en in de klassen. Aan het begin van het schooljaar worden de schoolregels met de leerlingen doorgenomen. Alle regels zullen middels rollenspelen samen met de kinderen worden geoefend..3 Agressie Omdat bij sommige van onze leerlingen sprake kan zijn van snel opkomende agressie, is binnen de Mozaïekscholen het Protocol Agressie opgesteld, waarin uiteengezet wordt op welke wijze er wordt omgegaan met agressie, ter bescherming van de leerling, medeleerlingen en personeel. Ons beleid is gericht op het voorkomen en aanpakken van incidenten. Daarbij is ook het Formulier Agressie-interventie en het Formulier Agressie-incidentmelding ontwikkeld. Alle agressie-interventies worden gemeld bij ouders. Op Het Mozaïek wordt in het lesprogramma veel aandacht besteed aan het omgaan met opkomende agressie en voorkomen van externaliserend gedrag, meer in het bijzonder bij de lessen Goed Gedaan en Sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze lessen staan in het teken van sociale redzaamheid en bevordering van gezond gedrag..4 ABC Alle medewerkers van SO Het Mozaïek onderbouw hebben dit schooljaar een agressie training gevolgd: de ABC training. Deze training richt zich met name op het voorkomen van en het omgaan met boosheid en agressie. Het winwin principe vormt binnen de ABC training een goede basis in het omgaan met de leerlingen. Het is respectvol en draagt bij aan een gezonde samenwerking. Een centraal model binnen de ABC-methodiek is de ABC-piramide. De Win-win geeft ruimte tot ontplooiing, het leren van verantwoordelijkheden en doet recht aan de autonomie van leerlingen en groepsleiding. Ter bescherming van de veiligheid van de leerling en zijn of haar omgeving is het echter soms noodzakelijk een leerling te moeten vasthouden met behulp van speciale technieken. Alle medewerkers zijn er in getraind om deze technieken respectvol en veilig ten opzichte van de leerling toe te passen. Ouders worden te allen tijde op de hoogte gesteld indien deze situatie heeft plaatsgevonden..5 Schorsing Schorsing van een leerling wordt gebruikt als ordemaatregel of als voorbereiding op een Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

33 definitieve verwijdering. Een schorsing mag in de regelgeving niet langer dan vijf schooldagen duren en bij schorsing langer dan één dag moet de school de inspecteur informeren. Bovendien wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd. Wanneer schorsing : Bij fysieke en daadwerkelijke doelbewuste bedreiging van onderwijsgevend of onderwijsondersteunend personeel. Bij doelbewuste en daadwerkelijke bedreiging / agressief gedrag jegens medeleerlingen.6 Verwijdering Verwijdering is een uiterste maatregel en volgt slechts dan wanneer een leerling ondanks alle inspanning van school en ouders niet langer aanspreekbaar is op zeer ernstig probleemgedrag. Wanneer verwijdering: voortdurend storend, agressief gedrag van de leerling, waardoor de voortgang van het onderwijs wordt verstoord, waarbij het gedrag van de leerling gevaar oplevert voor de veiligheid van hemzelf, de medeleerlingen of het personeel van de school; bedreigend of agressief gedrag van ouders van de leerling waarbij herhaling niet is uitgesloten en gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van het personeel of de leerlingen of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs..7 Interne overplaatsing Een besluit tot definitieve verwijdering is pas mogelijk nadat een andere school is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen. Als de betrokken Commissie voor de Begeleiding aangeeft dat de betrokken leerling aangewezen is op het speciaal onderwijs dat Attendiz biedt, dan zal het bevoegd gezag in overleg met de betrokken directeur een andere school binnen Attendiz zoeken. Uitgangspunt hierbij is dat deze andere school een antwoord kan bieden op de hulpvraag van de leerling die overgeplaatst moet worden. Het bevoegd gezag neemt vervolgens het besluit tot verplichte interne overplaatsing. Deze mogelijkheid houdt het bevoegd gezag ook open indien de veiligheid van een leerling in het geding is. 2. Vervoer 2. Vervoer van de leerling van en naar school Leerlingen die Het Mozaïek onderbouw bezoeken kunnen, als zij niet in staat zijn zelfstandig te reizen, in aanmerking komen voor aangepast vervoer. Dit houdt in dat de gemeentes, waar de leerlingen vandaan komen, zorg dragen voor het vervoer per taxi(bus) naar Het Mozaïek. Voor de ouders zijn daaraan geen kosten verbonden. Ouders dienen jaarlijks een nieuwe aanvraag voor het aangepast vervoer bij de gemeente te doen. Tegelijkertijd gaat er vanuit de school een brief naar de gemeente waarin verklaard wordt, dat aangepast vervoer noodzakelijk is. De aanvraag voor aangepast vervoer moet worden gedaan bij de afdeling Onderwijs van de woongemeente. De gemeente, niet de school, is verantwoordelijk voor het vervoer van de leerlingen. Bij ernstige problemen dient u daarom contact op te nemen met de verantwoordelijke ambtenaar in uw woongemeente of de vervoerscoördinator. De formele verantwoordelijkheid van de gemeente neemt overigens niet weg dat ook de school belang heeft bij goed vervoer van de leerlingen. Terwille van de coördinatie en eventuele bundeling van klachten verzoeken wij u om bij problemen met betrekking tot het vervoer ook contact op te nemen met de leerkracht of directeur. Sinds januari 24 geldt er een regeling zitplaatsverdeling voor bussen en auto s. Dit houdt in dat elk kind in een taxibus recht heeft op een eigen zitplaats. Dit betekent dat ook een goedwerkende gordel per kind verplicht is. De Wet Gemeentelijke Regelingen Leerlingenvervoer schrijft voor dat gestreefd moet worden naar een zo kort mogelijke reistijd. Aanvulling: anno mei 2 heeft de gemeenteraad van Almelo de nieuwe verordening Leerlingenvervoer aangenomen. Veel meer dan vroeger wordt kritisch gekeken naar de noodzaak van inzetten van aangepast personenvervoer. Voor alle leerlingen die voor augustus gebruik maken van het aangepast vervoer, geldt, zolang zij de locatie blijven bezoeken die zij tot die tijd bezochten, een overgangsregeling van 2 jaren. Voor nieuwe leerlingen of leerlingen die van locatie veranderen (bijv. van Speenkruidpad naar Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

34 Beverdamlaan) geldt die overgangsregeling niet. Zowel ouders (in eerste instantie, bij het indienen van hun verzoek om aangepast vervoer) als Commissie voor de Begeleiding van Het Mozaïek (in tweede instantie, op verzoek van de gemeente) dienen te onderbouwen waarom het voor betreffende leerling niet mogelijk is om onder begeleiding van een volwassene de gang naar school middels het openbaar vervoer te maken. Praktische problemen gelden niet als reden; slechts de handicap van het kind is van doorslaggevende betekenis bij het afgeven van een indicatie door de gemeente. Omdat het hierbij gaat om een geheel nieuwe regeling die vooralsnog alleen geldt in de gemeente Almelo, kunt u hierover gerust contact opnemen met de directie van Het Mozaïek. 2.2 Regels voor een goed verloop van het vervoer Tegenover het recht van een kind op aangepast vervoer, bekostigd door de gemeente, staan uiteraard ook plichten. Vaak geven gemeentes in brochures precies aan wat van ouders en kinderen verwacht wordt. Grote verschillen tussen de gemeentes zijn er wat dat betreft niet. Voor alle duidelijkheid volgen hierna de aanbevelingen van de gemeentes voor een goed verloop van het vervoer. Wat wordt er verwacht van uw zoon/dochter Dat hij/zij zich fatsoenlijk gedraagt in de taxi (bus). Dat hij/zij luistert naar de chauffeur. Dat hij/zij op de door de chauffeur aangewezen plaats blijft zitten. Dat hij/zij niet snoept of eet in de taxi (bus). Dat hij/zij al datgene nalaat wat veilig rijden in gevaar brengt. Vervoer van leerlingen die vanuit Karakter de school bezoeken Voor de leerlingen die zijn opgenomen in Karakter in Almelo beschikt de school over een personenbusje. 2.3 Weeralarm en vervoer Bij weeralarm of calamiteiten wordt door iedere gemeente afzonderlijk bepaald of de kinderen die dag wel/niet vervoerd worden. Bij vooraf voorspelbare calamiteiten wordt school door de gemeente geïnformeerd. U zult vervolgens door middel van een brief door school geïnformeerd worden. Dit kan alleen als de calamiteit meer dan 24 uur van te voren voorspeld kan worden. In andere gevallen wordt u door de gemeente of het taxibedrijf geïnformeerd. Bij dreigend weeralarm dient u er als ouder/verzorger rekening mee te houden dat uw kind niet vervoerd wordt, of eerder opgehaald wordt van school. U bent er als ouder/verzorger verantwoordelijk voor dat uw kind die dag thuis opgevangen wordt. Bij dreigend weeralarm dient u de hele dag telefonisch bereikbaar te zijn. Denkt u eraan dat u wijziging van uw telefoonnummer altijd aan school én taxibedrijf doorgeeft! 3. Verzekering 3. WA verzekering ouders Volgens de regeling voor risicoaansprakelijkheid, zoals uitgewerkt in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, zijn ouders van leerlingen in het primair onderwijs wettelijk aansprakelijk voor schade die door hun kind aan andere kinderen, personeel of aan school wordt toegebracht. Voorbeeld: een leerling brengt op het schoolplein schade aan, aan de bril van een andere leerling of van een leerkracht. Dan is de school niet aansprakelijk. In deze situatie is de WA particulieren van toepassing. Een leerkracht kan alleen aansprakelijk worden gesteld indien er onvoldoende toezicht is uitgeoefend of wanneer er ongevallen gebeuren door nalatigheid van het personeel. Voorbeeld: een kind valt uit het wandrek, terwijl er geen toezicht is. 3.2 WA verzekering personeel Om de aansprakelijkheidsrisico s van personeelsleden onder werktijd te dekken, heeft de school een aansprakelijkheidsverzekering voor het personeel afgesloten. Er is een extra clausule opgenomen voor leerlingen die gastlessen volgen. 3.3 Ongevallenverzekering Naast deze aansprakelijkheidsverzekering heeft de school ook een ongevallenverzekering voor leerlingen en personeelsleden. Deze ongevallenverzekering is een 24-uurs dekking met een SOS-nummer voor calamiteiten. Deze verzekering kent een dekking voor schade en kosten die ontstaan op de weg van huis naar school en op de terugweg van school naar huis, Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

35 gedurende het verblijf op school, alsmede tijdens activiteiten buiten de school, mits in schoolverband en onder toezicht van school of tijdens de door de school georganiseerde reizen en evenementen buiten de gebouwen en terreinen van de school. Hieronder vallen dan bijvoorbeeld uitstapjes en schoolreizen. Ook leerlingen die gastlessen volgen zijn hierin opgenomen. Bagage tijdens schoolreisjes / schoolkampen is niet verzekerd. Mocht er sprake zijn van verlies / diefstal van bagage, dan zijn de ouders of het personeelslid zelf aansprakelijk via hun WA-verzekering. 3.4 Inzittendenverzekering Wordt er gereden met eigen auto, dan raden wij de bestuurders aan in het bezit te zijn van een autoverzekering met dekking voor inzittenden. Bij verlies / diefstal uit de auto met braakschade moeten de goederen worden geclaimd op de eigen inboedelverzekering van de eigenaar van de goederen. De braakschade moet geclaimd worden bij de eigen autoverzekering (e.e.a. afhankelijk van de verzekeringsvorm). NB: Ten behoeve van de door de leerlingen gebruikte gehoorapparaten dienen ouders zelf een verzekering af te sluiten. 4. Richtlijnen verlof buiten de schoolvakantie 4. Vakantieverlof Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 3a van de Leerplichtwet 969 dient minimaal 2 maanden van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Vakantieverlof indien: - de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; - een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakantie niet mogelijk is. Bovengenoemd vakantieverlof mag: - één keer per schooljaar worden verleend; - niet langer duren dan schooldagen; - niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 4.2 Gewichtige omstandigheden schooldagen per schooljaar of minder Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 4, lid van de Leerplichtwet 969 voor schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: a. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; b. voor verhuizing voor ten hoogste dag; c. voor het bijwonen van een huwelijk van bloed of aanverwanten t/m 3e graad voor of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende; d. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, duur in overleg met de directeur; e. bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3 of 4e graad ten hoogste dag; f. bij 25-, 4- en 5-jarig ambtsjubileum en het 2½-, 25-, 4-, 5-, 6-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor dag; g. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. 4.3 Gewichtige omstandigheden meer dan schooldagen per schooljaar Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 4, lid 3 van de Leerplichtwet 969 voor meer dan schooldagen per schooljaar dient minimaal maand tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Er kan verlof aangevraagd worden indien: - de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden. 4.4 Waarschuwing De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar melding te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

36 kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt. 4.5 Aanpak luxeverzuim rond schoolvakanties Onder luxeverzuim wordt verstaan: ongeoorloofd afwezigheid doordat leerplichtigen buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. Te denken valt aan een dag eerder op wintersport gaan om verkeersdrukte te ontlopen of een lang weekend in een vakantiepark. De leerplichtambtenaren hebben met de officieren van justitie afspraken gemaakt over dit verzuim. Sinds 26 wordt het ongeoorloofd wegblijven van school door leerplichtigen rond de schoolvakanties structureel gecontroleerd. Bij (vermoeden) van luxeverzuim zal de leerplichtambtenaar tegen ouders van leerplichtigen proces-verbaal opmaken. 4.6 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Op Het Mozaïek onderbouw wordt de absentielijst dagelijks bijgehouden. In geval van regelmatige afwezigheid neemt de groepsleerkracht contact op met de ouders. Er is eveneens overleg tussen de leerkracht en de schoolmaatschappelijk deskundige. Daarnaast kan ook overleg plaatsvinden met andere betrokken hulpverleners. Tijdens de eerstvolgende leerlingbespreking komt het schoolverzuim aan de orde. Indien nodig wordt een extra leerlingbespreking ingelast. In deze leerlingbespreking moet de aard en de achtergrond van het verzuim duidelijk worden. Tevens worden hier afspraken gemaakt die vervolgens besproken worden met de ouders/verzorgers. Eén van deze afspraken kan zijn het inschakelen van de leerplichtambtenaar. 4.7 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval Ziekte en afwezigheid van een leerkracht of onderwijsassistent brengt op iedere school onrust. Echter bij leerlingen die sterk afhankelijk zijn van structuur en voorspelbaarheid is de impact groter. Vervangen in één van onze groepen is soms een zware opgave. Als een leerkracht of onderwijsassistent zich ziek meldt doen we ons uiterste best toch vervanging te regelen. Bij kortdurende ziekte kan het ook gebeuren dat de onderwijsassistent de leerkracht vervangt. Mocht het echter niet mogelijk zijn vervanging te regelen op de hierboven genoemde wijze, dan rest niets anders dan één of meer leerlingen vrijaf te geven. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat de lesuitval zoveel mogelijk verdeeld wordt. Sommige van onze leerlingen hebben zoveel behoefte aan regelmaat en eenduidigheid dat zij niet kunnen functioneren als er een vreemde leerkracht in de klas komt. Komen zij in zo n situatie wel op school dan vragen zij één op één begeleiding. Dit is helaas bijna niet te realiseren. Het gebeurt dan dat een leerling noodgedwongen meerdere dagen thuis moet blijven. Gelukkig zijn dit uitzonderingen en we proberen al het mogelijke om dit te voorkomen. 4.8 Onderwijsbegeleiding aan zieke leerlingen In de wet "Ondersteuning Onderwijs aan Zieke leerlingen van 999 is nog eens duidelijk aangegeven dat ook zieke leerlingen recht hebben op onderwijs. Voor kinderen of jongeren die in een ziekenhuis zijn opgenomen, of ziek thuis zijn, is het belangrijk dat het gewone leven zo veel mogelijk door gaat. Onderwijs hoort daar zeker bij. Onderwijs aan zieke leerlingen is o.a. om de volgende redenen van belang: Het leerproces wordt voortgezet. (een onnodige leerachterstand wordt zo veel mogelijk voorkomen) De zieke leerling houdt een belangrijke verbinding met de buitenwereld (regelmatig sociale contacten) Ook tijdens een ziekteperiode van een leerling blijft de eigen school verantwoordelijk voor het onderwijs aan die leerling. De leerkrachten staan er echter niet alleen voor. Zij kunnen voor deze onderwijsbegeleiding aan de zieke leerlingen een beroep doen op de ondersteuning van een Consulent Onderwijs aan Zieke leerlingen (COZL). De leerkracht van de school en de consulent maken in overleg met de ouders van de leerling afspraken over de inhoud van de ondersteuning. Het accent kan daarbij liggen op begeleiding en advisering, maar ook kan een deel van het onderwijsprogramma van school worden overgenomen. Het belang van de zieke leerling wordt daarbij steeds als uitgangspunt genomen. Aanmelden voor deze vorm van onderwijsbegeleiding kan door de ouders of de school. Voorafgaand overleg is daarbij wel aan te bevelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het centrale kantoor van via de website van Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

37 de stichting "Ziek zijn en Onderwijs" 5. Ouderverenigingen - instanties AMK Advies en Meldpunt Kindermishandeling Het AMK geeft advies en onderzoekt (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling en brengt zo nodig de juiste hulp op gang. Het is van groot belang dat mensen in hun omgeving de (de vermoedens van) mishandeling opmerken én er iets mee doen. Elke regio heeft een eigen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. De AMK maken onderdeel uit van de Bureaus Jeugdzorg Tel: Balans Balans is de landelijke vereniging van ouders van kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en leerstoornissen. Balans kan hen informeren, hen in contact brengen met elkaar, opkomen voor hun belangen. Tel: Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJZO) BJZO ondersteunt kinderen en opvoeders bij de ontwikkeling van kinderen ( tot 8 jaar) die ernstig gevaar lopen vanwege problemen bij het opgroeien en opvoeden. Tel : Centra voor Jeugd en Gezin Als u als ouder vragen heeft over de opvoeding en gezondheid van uw kinderen, kunt u kunt voor informatie en advies terecht bij de Centra voor Jeugd en Gezin. In vrijwel elke gemeente is er een CJG. GGD Regio Twente Jarabee Jeugdzorg in Twente Jarabee werkt voor kinderenen jongeren van tot 25 jaar en hun opvoeders. Kinderen, jongeren of opvoeders die om welke reden dan ook het even niet alleen redden. H.de Mercierweg SJ Hengelo Tel: Landelijk Informatiecentrum voor ouders 5 De website van 5 geeft informatie en advies over het onderwijs aan uw kinderen. Over de meest uiteenlopende onderwerpen kunt u vragen stellen (schoolkeuze ouderbijdrage vrije dagen etc) Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 38

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Het Mozaïek Almelo SO Onderbouw Schoolgids 2015-2016 Deel A SO Het Mozaïek Almelo een school van Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 5 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids 2017/2018 Mozaïek Almelo SO Onderbouw deel A

Schoolgids 2017/2018 Mozaïek Almelo SO Onderbouw deel A Schoolgids 2017/2018 Mozaïek Almelo SO Onderbouw deel A Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Positief Educatief Programma (PEP) 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel Schoolondersteuningsprofiel 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel met een positief advies van de MR d.d. 27 november 2013 en vastgesteld door bestuur op 29 januari 2014 Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO mb/bb Almelo

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO mb/bb Almelo Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Het Mozaïek SO mb/bb Almelo 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken Schoolpsychologencongres 2013 15 maart 2013 Arjan Clijsen Programma workshop Aanleiding Doel en uitgangspunten Ontwerpen eigen onderwijszorgroute

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

1. Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie en schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

1. Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie en schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Het Sloepje Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1. Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

De Zevensprong Hengelo

De Zevensprong Hengelo De Zevensprong Hengelo specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 2012-2013 Door volgen en sturen naar opbrengst en groei De Zevensprong

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Koetsveldschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde TC Den Haag tel

Koetsveldschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde TC Den Haag tel School Ondersteunings Profiel (SOP) Koetsveldschool SO SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde 25 2542 TC Den Haag tel. 070-380 51 39 info@koetsveldschool.nl www.koetsveldschool.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Auteur:Erik Los Samenvatting: In het kader van de te vormen Samenwerkingsverbanden is een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld om hiermee aan te geven welke dieptezorg De Witte

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Adres: Bureau Instroom Openbaar onderwijs Brongras 7 3068 PA Rotterdam Betreffende Naam leerling: Naam school: Opgesteld door

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie speciaal voor het basisonderwijs Plus: Plezier, Leren, Uniek en Samen 1. De plus van SBO De Springplank: onze visie SBO De Springplank zorgt voor een veilige plek waar iedereen erbij hoort en waar iedereen

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest (V)SO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO mb/bb Almelo

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO mb/bb Almelo Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Het Mozaïek SO mb/bb Almelo 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan Openbare Daltonschool Overschie Postbus 10111 3004 AC Rotterdam Zorgplan 1 Inhoudsopgave Zorgplan Hoofdstuk Blz 1 Typering van ons onderwijssysteem 3 1.1 De interne begeleiding 3 1.2 De werkzaamheden van

Nadere informatie

Tyltylcentrum De Witte Vogel

Tyltylcentrum De Witte Vogel VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Tyltylcentrum De Witte Vogel SO VSO SO De Witte Vogel Willem Dreespark 307 2531 SX Den Haag tel. 070-388 88 50 info@wittevogel.nl www.wittevogel.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én Protocol groepsindeling 1. Inleiding De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 2014-2015 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

3. Een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de onderwijsbelemmeringen als gevolg van de

3. Een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de onderwijsbelemmeringen als gevolg van de Richtlijnen voor de dossiervorming van aanvragen voor extra ondersteuning en plaatsing in speciaal (basis)onderwijs van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Zeer moeilijk leren Syndroom van Down

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 De Zevensprong Schoolgids 2015-2016 Deel A De Zevensprong een school van Inhoud Inleiding... 2 Ons onderwijs... 3 Naam van de school... 3 Contactgegevens school... 3 Stichting Attendiz... 3 Praktische

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Pedagogisch doel: (hieronder staat een samenvatting van de visieomschrijving, het uitgebreide document is op te vragen bij de directie)

Pedagogisch doel: (hieronder staat een samenvatting van de visieomschrijving, het uitgebreide document is op te vragen bij de directie) Format Schoolondersteuningsprofiel Primair Onderwijs Almere 1. Gegevens van de school Naam de school Het Spectrum Directie Bart Kuipers Interne Begeleiding :Marloes de Vries, Hinke Brauckmann Bestuur Almeerse

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Inspecteur S. de Vriesschool SO Inspecteur S. de Vriesschool Heliotrooplaan 35 2555 MA Den Haag tel. 070 448 31 30 administratie@inspecteurdevriesschool.nl www.inspecteurdevriesschool.nl

Nadere informatie

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S Zorgniveau Toeleiding op basis van indicatoren door consultatiebureau medewerker

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Het Mozaïek SO Hengelo Het 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie op zorg... 4 Opbrengstgericht werken en passend onderwijs... 5 De structuur van de zorg... 9 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Ouderavond PCBS de Claercamp. Maart 2013

Ouderavond PCBS de Claercamp. Maart 2013 Ouderavond PCBS de Claercamp Maart 2013 Agenda (verwachte eindtijd 21:30) Onderwijskundige visie BAS Uitwerking plan van aanpak Nieuwbouw school Evaluatierapporten Directeur 2013/2014 Indien er nog tijd

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ SO/VSO Bernadetteschool School/instelling: SO/VSO Bernadetteschool Plaats: Oss BRIN-nummer: 02SW Onderzoek uitgevoerd op: 12 januari 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013 Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute Dag van de zorgcoördinator 2013 21 november 2013 Arjan Clijsen en Wout Schafrat Programma workshop Aanleiding Doel en

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 19-06-2014 Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen Speciaal Onderwijs Contact met ouders/verzorgers Wij vinden het contact met ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Er zijn drie oudergesprekken per jaar gepland. In een van deze oudergesprekken wordt ook

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Olivijn

Ondersteuningsprofiel Olivijn Ondersteuningsprofiel Olivijn Schoolondersteuningsprofiel School : SO Olivijn Contactgegevens : Marathonlaan 7 : 1318 ED Almere : 036 5491917 : directie.olivijn@almere-speciaal.nl Directeur : Mw. H.J.M.

Nadere informatie