De Zevensprong Hengelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Zevensprong Hengelo"

Transcriptie

1 De Zevensprong Hengelo specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS Door volgen en sturen naar opbrengst en groei De Zevensprong Coornhertstraat MT Hengelo Tel : Website:

2 Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van De Zevensprong Hengelo van het schooljaar Deze schoolgids wordt ieder jaar opnieuw uitgebracht en is bestemd voor ouders, verzorgers, leerlingen, geïnteresseerden in onze school en de onderwijsinspectie. De schoolgids bestaat enerzijds uit praktische informatie, anderzijds uit achtergrondinformatie en verantwoording van ons onderwijs. De leerlingen van onze school zijn door hun specifieke ondersteuningsbehoefte voor kortere of langere periode aangewezen op het speciale onderwijs dat wij bieden. Wij hopen via deze gids duidelijk te maken hoe De Zevensprong invulling geeft aan dat onderwijs. De Zevensprong maakt deel uit van Stichting Attendiz. De naam Attendiz staat voor extra aandacht (attentie) en zorg voor onze leerlingen. In de gids staat informatie die gedurende het hele schooljaar van belang is. Wij adviseren u dan ook de schoolgids gedurende het schooljaar te bewaren. Raakt u de schoolgids kwijt, dan u kunt u de gids lezen of downloaden van onze website: De schoolgids is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van Stichting Attendiz. Als u na het lezen van deze schoolgids vragen en/of opmerkingen heeft, horen wij dat graag van u. NB: Daar waar ouders vermeld staat, wordt ouder(s)/verzorger(s) bedoeld. Directie De Zevensprong Telefoon : Carla Hilbink Directeur (algehele leiding) Margaret Groeneveld Adjunct-directeur (dagelijkse leiding) De Zevensprong Schoolgids

3 Inhoudsopgave Woord vooraf 1 Inhoudsopgave 2 1. Algemeen Naam van de school Karakteristiek van de school Doelgroep Schoolgrootte en fluctuaties Groepsgrootte Schooltijden Partners in Passend Onderwijs 6 2. Personeel Personeelsleden Toelichting op de functies Groepsbezetting Bestuursorganisatie Stichting Attendiz Bestuur en Management Jaarverslag Raad van Toezicht REC Oost Nederland Doelstelling en visie Doelstelling Visie Missie Ambitie Kenmerken van het onderwijs Structuur en voorspelbaarheid Spel en spelen Hoge verwachtingen uitgaan van kansen Adaptieve en afgestemde leeromgeving Het onderwijsconcept Het Ontwikkelingsperspectief (OP) Uitstroomniveau Handelen van de leerkracht Programmagericht onderwijs Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen Leerdoelen Leerstofaanbod en differentiatie Leerlingvolgsysteem (LVS) Werken met methoden Urenoverzicht 19 De Zevensprong Schoolgids

4 7. Leerlingenzorg Commissie voor Begeleiding (CvB) Werken vanuit het Ontwikkelingsperspectief Groepsplan en individueel handelingsplan Leerlingbespreking en groepsbespreking Verwijzing Resultaten van onderwijs Uitstroomgegevens Uitstroombestendiging Aanmelding Aanmelding cluster 4 leerlingen Aanmelding SBO leerlingen Aanmelding observatieleerlingen Aanmelding vanuit dagbehandeling Huishoudelijke zaken Bereikbaarheid van de school Gegevens schooladministratie Ouderbijdrage Melkbijdrage Sponsoring Eten en drinken Schooltas Gymschoenen (Schone) kleding Gebruik medicijnen Foto s Spelen bij andere kinderen Speelgoed Uitstapjes Verjaardagen Hoofdluis Feesten Ouders en school Huisbezoeken Informatieavonden Kijkmomenten Twintig-minuten gesprekken Thema-ochtenden/koffieochtenden Nieuwsbrieven Website Ouderenquête MR en GMR Inzagerecht en wet op persoonsregistratie; protocol dossiervorming Recht op informatie voor (gescheiden) ouders Ontevredenheid en Klachtenregeling 32 De Zevensprong Schoolgids

5 12. Veiligheid Veiligheid van het gebouw en de omgeving Protocol Kindermishandeling Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Agressie Controle Fysieke Beheersing (CFB Schorsing Verwijdering Interne overplaatsing Leerlingenvervoer Vervoer van de leerlingen van en naar school Wat te doen bij problemen Regels voor een goed verloop van het vervoer Weeralarm en vervoer Samenwerking ouders-school Verzekering WA-verzekering ouders WA-verzekering personeel Ongevallenverzekering Inzittendenverzekering Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Vakantieverlof Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar Waarschuwing Aanpak luxe verzuim rond schoolvakanties Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval Onderwijsbegeleiding aan zieke leerlingen Ouderverenigingen instanties informatieve websites Activiteitenagenda Vakanties en vrije dagen 45 De Zevensprong Schoolgids

6 1. Algemeen 1.1 Naam van de school Met de naam van onze school willen we aangeven dat kinderen op De Zevensprong rond hun zevende levensjaar een nieuwe stap maken in hun ontwikkeling: de sprong naar een vorm van vervolgonderwijs. De Zevensprong impliceert ook een kruispunt van waaruit je verschillende richtingen op kunt gaan. Met richtingen worden hier de verschillende mogelijkheden van vervolgscholen bedoeld. In ons logo komt de richtingaanwijzer terug. Daarnaast bestaat er een bekend kleuterlied, genaamd Heb je wel gehoord van de zevensprong. Zowel het lied als onze school is afgestemd op de belevingswereld van het jonge kind. De inhoud van het lied Ze zeggen dat ik niet dansen kan, maar ik kan dansen als een edelman, heeft ook een raakvlak met ons uitgangspunt: verstevigen van je zelfbeeld en uitgaan van kansen en mogelijkheden. 1.2 Karakteristiek van de school De Zevensprong maakt deel uit van de SO divisie van Stichting Attendiz. De Zevensprong richt zich op kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar, die zich om verschillende redenen binnen het regulier onderwijs onvoldoende kunnen ontwikkelen. Soms komen kinderen vanaf een peuterspeelzaal of dagverblijf op onze school, soms zijn kinderen eerst op een basisschool gestart. De kinderen worden gedurende kortere of langere periode op onze school geplaatst. De Zevensprong is een neutraal-bijzondere school. Dit betekent dat de school zich niet verbonden weet met één richting of geloofsovertuiging. De school biedt plaats aan leerlingen van allerlei gezindten. Daarnaast heeft De Zevensprong een regionale functie: leerlingen uit Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal bezoeken onze school. 1.3 Doelgroep De Zevensprong is een school voor leerlingen van 4-7 jaar waarbij vaak nog niet duidelijk is welke specifieke ondersteuningsbehoefte het kind nodig heeft. Wij proberen gedurende de periode van plaatsing te onderzoeken welke vorm van onderwijs het meest passend is, opdat een kind zich zo optimaal als mogelijk kan ontwikkelen. Onze school biedt onderwijs aan verschillende doelgroepen: Leerlingen waarbij de gedragsproblemen voorop staan. Leerlingen die op gebied van leren en/of gedrag meer aandacht nodig hebben dan een basisschool kan bieden (SBO-plaatsingen)*. Leerlingen waarbij het nog niet duidelijk is wat de belangrijkste belemmering voor het leren vormt (observatieplaatsingen). Leerlingen die dagbehandeling krijgen bij Jarabee en gedurende bepaalde tijden aan onderwijs kunnen deelnemen. De leerlingen die onze school bezoeken, kenmerken zich door een grote diversiteit aan hulpvragen. Al werkend met de leerlingen wordt via observatie en diagnostiek een duidelijk beeld verkregen van de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen van elke leerling afzonderlijk. Door middel van aangepast onderwijs kunnen een aantal belemmeringen mogelijk worden opgeheven, andere belemmeringen zullen blijken een meer permanent karakter te hebben. Naast het onderwijs zal in een aantal gevallen een beroep moeten worden gedaan op jeugdhulpverlening en/of jeugdgezondheidszorg. De Zevensprong Schoolgids

7 1.4 Schoolgrootte en fluctuaties Het leerlingenaantal wisselt sterk door de voortdurende in en uitstroom van leerlingen. Het aantal leerlingen dat onze school bezoekt, schommelt de laatste jaren tussen de 70 en 100. Gedurende het schooljaar worden doorlopend leerlingen aangemeld en soms worden leerlingen ook tussentijds doorverwezen naar een andere vorm van onderwijs. Deze voortdurende fluctuaties, hebben tot gevolg dat het leerlingenaantal zich moeilijk laat voorspellen: een hele maand geen aanmeldingen, dan opeens drie aanmeldingen in één week. Afgelopen jaren zijn wij vanaf de start van een schooljaar vaak met meer dan 20 leerlingen gegroeid. Aan het einde van elk schooljaar wordt doorgaans 30 tot 40% van de leerlingen doorverwezen naar een andere vorm van onderwijs. Van onze schoolorganisatie vraagt deze fluctuatie in leerlingenaantal voortdurend anticiperen op groei en krimp. Omdat rust en veiligheid voor de leerlingen voorop staat, vraagt dit een grote flexibiliteit van zowel de organisatie als het personeel. 1.5 Groepsgrootte Onze school huisvest, afhankelijk van het aantal leerlingen, meestal 6, 7 of 8 groepen. Bij de indeling van de groepen kijken we naar de leeftijd en ontwikkelingsniveau van de leerling.. De maximale groepsgrootte is 14 a 15 leerlingen. Elk jaar wordt opnieuw bekeken welke kinderen het beste samen een groep kunnen vormen. We streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn voor elk kind. In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat een kind twee jaar in hetzelfde lokaal en/of bij dezelfde leerkracht(en) en/of onderwijsassistent(en) zit. 1.6 Schooltijden De leerlingen gaan 940 uur per jaar naar school. De schooltijden zijn: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.40 uur tot uur Woensdag 8.40 uur tot uur. Kinderen kunnen worden gebracht tussen en uur Pauzetijden zijn: van uur tot uur. De kinderen gaan 11 of 12 woensdagen naar school (zie hoofdstuk vakanties en vrije dagen ). 1.7 Partners in Passend Onderwijs Samen met de samenwerkingsverbanden van het primair Onderwijs in de gemeenten Borne, Dinkelland - Haaksbergen - Hengelo Hof van Twente en Oldenzaal proberen wij een dekkend onderwijs aanbod te creëren voor jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Wij hebben nauwe contacten met de (speciale) basisscholen in de regio, met voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en dagverblijven) en met de (jeugd)hulpverlening. Ook hebben wij een directe samenwerkingsvorm met de dagbehandelingsgroep van Jarabee welke naast ons is gehuisvest. Doel is om onderwijs en zorg steeds dichter bij elkaar te brengen en op elkaar af te stemmen. De speciale basisscholen in Hengelo (Beyaert en De Stiepel) hebben geen kleutergroepen. De Zevensprong verzorgt het onderwijs aan jonge leerlingen met een SBO-beschikking. De Zevensprong Schoolgids

8 2. Personeel 2.1 Personeelsleden Directie Secretariaat Carla Hilbink (directeur) Margaret Groeneveld (adjunct-directeur) Irene Meijburg - Imca Nordsiek Groepsleerkrachten Daniëlle Agterhuis-Hop Ellen Pasman Miranda Barneveld Annemiek Ravenshorst Linda Evers Anita aan de Stegge Ellen Hendrix Jorien Muller Onderwijsassistenten Wilma ter Braak Rianne Kamp Rianne Kamp Manon Vaanholt Susan Kremers Bianca van de Weide Annie Meinders Lisette de Wolf Irene Scheurink Sabrina van der Zee Damascha Schreur Zorgcoördinatoren Gedragswetenschapper Psychodiagnostisch medewerker Schoolmaatschappelijk werk Speltherapie/ Schoolcontactpersoon SoVatrainers TOM-trainers Conciërge Schoonmaak Maaike Buursink - Sandra Karel Kelly Jap José Jacobs Grietje Faber Els Heinink Lisette de Wolf - Yolande Overbeek Ingrid Filali (Mediant) - Yolande Overbeek Jan Meijburg Odette Witteveen Externe disciplines: Jeugdarts Fysiotherapie Logopedie Ergotherapie Sandra Knoeff Ali van Dragt Judith Engbers - Jantien ter Haar Christine Dorenbusch - Wenda Hobert De Zevensprong Schoolgids

9 2.2 Toelichting op de functies Directie Directeur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De dagelijkse leiding is in handen van de adjunct-directeur. Directeur en/of adjunct-directeur komt altijd in beeld bij leerlingen op moment dat er belangrijke beslissingen genomen worden of dito adviezen gegeven worden. Leerkracht en onderwijsassistent De vaste groepsleiding bestaat uit een groepsleerkracht en een onderwijsassistent. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs aan uw kind. Gesprekken over de ontwikkeling van uw kind zullen door de leerkracht met u gevoerd worden. De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht met het uitvoeren van het onderwijsprogramma. Door met twee begeleiders op 15 leerlingen te werken, zijn we in staat intensieve begeleiding aan elk kind te bieden. We kunnen veel interventies met iedere leerling afzonderlijk bieden, waardoor een leerling tijdens het leerproces geholpen en zo nodig bijgestuurd kan worden. Alle leerkrachten en onderwijsassistenten van De Zevensprong zijn gespecialiseerd in de aanpak en begeleiding van jonge kinderen met specifieke problemen. Deskundigheidsbevordering en teambrede nascholing is gericht op het specifieke karakter van onze doelgroep. Voor leerkrachten is het een vereiste dat zij na de Pabo studie de Master SEN (Special Educational Needs) hebben afgerond. Zorgcoördinator Aan elke groep is een zorg coördinator verbonden. Hij/zij is de persoon die de zorg rondom een leerling coördineert. De zorgcoördinator zit de leerlingbespreking voor en ondersteunt de leerkracht in het zoeken naar optimale mogelijkheden voor passend aanbod voor elk kind. De zorgcoördinator kan aanwezig zijn bij oudergesprekken en/of gesprekken met instanties die betrokkenheid bij uw kind hebben. Gedragswetenschapper De gedragswetenschapper volgt, in samenwerking met de groepsleiding en overige disciplines, de ontwikkeling van de leerling en adviseert als er problemen zijn op met name sociaal-emotioneel gebied. Om een leerling gericht verder te kunnen helpen is het van belang goed de achtergronden van elk kind te kennen. Door middel van onderzoek en observatie brengt de gedragswetenschapper deze achtergronden in beeld. Op basis van de gegevens stelt de gedragswetenschapper handelingsadviezen op om de leerkrachten te ondersteunen in de uitvoering van hun werk. Schoolmaatschappelijk deskundige (SMD) De maatschappelijke werkende is beschikbaar voor ouders die met vragen of problemen zitten en zij onderhoudt het contact tussen school en gezin. De SMD kan zich o.a. richten op het geven van pedagogische adviezen; het bemiddelen in de relatie school-ouders; het laten aansluiten van zorg van andere instellingen; het doorverwijzen naar andere hulpverlening. De schoolmaatschappelijk werkende van De Zevensprong is Grietje Faber. Zij is via het telefoonnummer van school te bereiken of via Speltherapeut In het dagelijkse leven ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs. Wanneer een kind problemen heeft en niet lekker in zijn/haar vel zit, is dit vaak aan het spel te zien. Speltherapie is een manier om via het spel kinderen te helpen bij het ontdekken, uiten en eventueel verwerken van problemen of spanningen die hen dwars zitten. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met ouders. Binnen De Zevensprong is het mogelijk om een beperkt aantal leerlingen speltherapie te laten volgen. De leerkracht of zorg coördinator kan een aanvraag doen, de Commissie voor de Begeleiding overweegt of uw kind in aanmerking kan komen voor therapie. De speltherapie vindt doorgaans één keer per week plaats in een speciaal daarvoor ingerichte spelkamer. De Zevensprong Schoolgids

10 Sociale Vaardigheidstraining (SoVa) SoVa staat voor Sociale Vaardigheidstraining. SoVa-trainers bieden 1x per 2 weken SoVa in een subgroepje aan alle leerlingen. De SoVatraining is bedoeld voor het bevorderen van het inlevingsvermogen, kennis van emoties van jezelf en de ander en het aanleren van sociale regels. De training wordt aangeboden in de vorm van verhaaltjes, (rollen) spellen, werkjes, muziek en dans. SoVatrainers zijn personeelsleden van onze school die zich geschoold en verdiept hebben op het gebied van SoVa. TOM-training In samenwerking met Mediant wordt TOM-training op De Zevensprong geboden. TOM staat voor Theorie of Mind en is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen met een autisme spectrum stoornis. Voorwaarde is dat de kinderen officieel gediagnosticeerd zijn en ook bij Mediant op de wachtlijst staan voor deze training. De training kan aan vier kinderen tegelijk gegeven worden, gedurende een periode van tien weken. Ouders worden nauw betrokken bij de training. Jeugdarts - jeugdgezondheidsdienst De jeugdarts beoordeelt de medische gegevens die een rol kunnen spelen bij de begeleiding van de leerlingen. Gedurende de periode van plaatsing krijgen alle leerlingen een medisch onderzoek. Daarnaast kan tussentijds een onderzoek op indicatie aangevraagd worden. De jeugdarts is op afroep beschikbaar voor de Commissie voor de Begeleiding en heeft contact met de leerkrachten. De jeugdarts van De Zevensprong is: Mevr.S.Knoeff-Gijzen Nijverheidstraat 30 - Postbus BK Enschede Tel: Mobiel: Jeugdgezondheidsdienst van de GGD Bovengenoemd telefoonnummer kunt u ook bellen voor informatie en advies op het gebied van gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen tot de leeftijd van 23 jaar. Maar ook voor het maken en verplaatsen van afspraken voor een preventief schoolonderzoek. Dit nummer kan ook gebeld worden voor aanvragen van huisbezoeken door een verpleegkundige, informatie over cursussen en kortdurende pedagogische (gezins) begeleiding. Fysiotherapie Kinderen met specifieke motorische problemen, kunnen in aanmerking komen voor behandeling door een fysiotherapeut. De therapie wordt verzorgd door Fysiotrain Borne en kan op school gegeven worden. Aanmelding gaat in samenwerking met ouders en school Voor fysiotherapie is een verwijzing van de huisarts nodig. Logopedie Logopedie wordt verzorgd door de logopediepraktijk van Bianca Kroeze in Hengelo. Mits er behandeltijd beschikbaar is, kan uw kind tijdens schooluren particuliere logopedie volgen. Voor deze vorm van logopedie is een verwijzing van de huisarts nodig. Ergotherapie Kinderen die moeite hebben met dagelijkse handelingen als aankleden, eten, schrijven, fietsen, kunnen in aanmerking komen voor ergotherapie. Ergotherapeuten werken praktisch en leren de kinderen zelfstandig handelingen uit te voeren. Wenda Hobert en Christine Dorenbusch verzorgen ergotherapie op De Zevensprong. Voor ergotherapie is een verwijzing van de huisarts nodig. Stagiaires De Zevensprong biedt stagemogelijkheden voor studenten van verschillende opleidingen. De meeste stagiaires komen vanuit de PABO of vanuit het ROC (onderwijsassistent / SPW). De Zevensprong Schoolgids

11 2.3 Groepsbezetting Groep Bambi (groep 1) Groepsleerkracht : Anita aan de Stegge Onderwijsassistenten : Irene Scheurink (ma-di-wo) Susan Kremers (do-vr) Groep Rakker (groep 1-2) Groepsleerkracht : Linda Evers Onderwijsassistenten : Damascha Schreur (ma-di) Manon Vaanholt (wo-do-vrij) Groep Mickey Mouse (groep 2) Groepsleerkrachten: : Annemiek Ravenshorst (ma-di-wo); Ellen Hendrix (wo-do-vr) Onderwijsassistent : Sabrina van der Zee Groep Simba (groep 2) Groepsleerkrachten Onderwijsassistent : Danielle Agterhuis-Hop (ma-di-don) : Jorien Muller (woe-vrij) : Bianca van de Weide Groep Baloe (groep 3) Groepsleerkracht : Ellen Pasman Onderwijsassistenten : Lisette de Wolf (ma-di -wo) : Rianne Kamp (do-vrij) Groep Donald Duck (groep 3) Groepsleerkrachten : Miranda Barneveld (di t/m vr) : Jorien Muller (ma) Onderwijsassistenten : Wilma ter Braak( ma t/m do) : Annie Meinders (vr) De Zevensprong Schoolgids

12 3. Bestuursorganisatie 3.1 Stichting Attendiz De Zevensprong is aangesloten bij Stichting Attendiz. Attendiz verzorgt anno 2012 met circa 25 scholen speciaal onderwijs in Twente aan ruim 1200 leerlingen voor cluster 2,3 en 4. De naam Attendiz staat voor extra aandacht, attentie, en zorg van A tot Z voor onze leerlingen. Naast onderwijs biedt Attendiz ambulante begeleiding en deskundigheidsbevordering aan scholen, ouders en instanties. Voor meer informatie over de scholen en het dienstencentrum verwijzen wij u naar onze website: Bezoekadres: Postadres : Welbergweg 20 Postbus KC Hengelo 7556 PE Hengelo Tel : Fax : Bestuur en Management Stichting Attendiz heeft een College van Bestuur. Het management bestaat uit sectordirecteuren en directeuren. Sectordirecteuren zijn verantwoordelijk voor meerdere scholen. De sectordirecteur van De Zevensprong is de heer M.P.J. (Chiel) Daanen. De directie van De Zevensprong bestaat uit mevr. C. Hilbink (directeur) en mevr. M. Groeneveld (adjunctdirecteur). Anno 2012 is er een reorganisatie gaande. Er wordt overgegaan tot een indeling in drie divisies (zie figuur): divisie SO (speciaal onderwijs) thuisnabij divisie VSO (voortgezet speciaal onderwijs) thuisnabij divisie regionale scholen De Zevensprong zal in de Divisie SO een plaats krijgen. De reorganisatie heeft geen gevolgen voor het onderwijs op onze school.. De Zevensprong Schoolgids

13 3.3 Jaarverslag Stichting Attendiz stelt vierjaarlijks een strategisch beleidsplan op. Aan dit strategisch beleidsplan is een planningsdocument toegevoegd waarin de stichtingsbrede beleidsvoornemens zijn gepland. Iedere school van Attendiz stelt een vierjaarlijks schoolplan op, dat correspondeert met het strategisch beleidsplan en waarin per domein het schoolbeleid, de beleidsvoornemens en de streefdoelen van de school vermeld staan. Op basis van de streefdoelen stellen bestuur en management de managementovereenkomst voor komende vier jaren vast. Indien nodig vindt er jaarlijks actualisatie van het managementcontract plaats. Twee keer per jaar levert de directeur een managementrapportage aan. Via deze rapportages houdt de directeur het bestuur op de hoogte van de vorderingen van de voorgenomen ontwikkelingen en tevens levert de directeur gegevens aan over de kwaliteit en opbrengsten van het onderwijs en over diverse algemene schoolgegevens. Stichting Attendiz maakt een stichtingsbreed jaarverslag. Schoolplan, managementovereenkomst en jaarverslag worden aan team en (G)MR voorgelegd en besproken en indien nodig vastgesteld. Het schoolverslag en jaarverslag van de Stichting Attendiz worden naar de (G)MR, inspectie en eventuele andere belangstellenden gestuurd. Ook ligt het ter inzake op ons secretariaat. 4 PLANVORMING EN MANAGEMENT RAPPORTAGESYTEEM ATTENDIZ STICHTINGS BELEID, LANDELIJKE EN REGIONALE ONTWIKKELINGEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN PLANNINGS DOCUMENT SCHOOLBELEID, ENQUETES EN ONDERZOEKEN SCHOOLPLAN MANAGEMENT OVEREENKOMST MANAGEMENT RAPPORTAGES 3.4 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en het besturen van Attendiz. In de Raad van Toezicht zijn vertegenwoordigers opgenomen van respectievelijk het openbaar-, R.K.- en P.C.-onderwijs uit de gemeenten Hengelo, Almelo en Enschede. Het postadres van de Raad van Toezicht is: Welbergweg PE Hengelo De Zevensprong Schoolgids

14 3.5 REC Oost Nederland De Zevensprong is aangesloten bij het REC Oost Nederland. REC staat voor: Regionaal Expertise Centrum. Het REC is een samenwerkingsverband van een aantal scholen voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor kinderen met gedrags- of psychiatrische problemen. Het REC verzorgt o.a. de indicatiestelling. De commissie van indicatiestelling (CVI) beoordeelt of een kind voldoet aan de wettelijke voorgeschreven criteria voor indicatiestelling. Is dit het geval dan kan het kind geplaatst worden op een school voor Speciaal Onderwijs. Meer informatie over het REC vindt u op: NB: In het kader van de geplande bezuinigingen op Passend Onderwijs, zullen de REC s worden opgeheven in het schooljaar Na opheffing van het REC zullen er binnen elk samenwerkingsverband afspraken gemaakt worden op basis van welke criteria leerlingen naar verschillende vormen van speciaal onderwijs verwezen worden. De Zevensprong Schoolgids

15 4. Doelstelling visie missie - ambitie 4.1 Doelstelling Wij bieden maatwerk en expertise aan jonge leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Ons doel is om altijd in beweging te zijn om de kwaliteit van het onderwijs aan onze leerlingen te verbeteren: wij willen onze leerlingen alle kansen bieden om zich zo optimaal als mogelijk te kunnen en mogen ontwikkelen. Wij stellen voor iedere leerling een Ontwikkelingsperspectief vast. Vanuit dit perspectief werken we aan maximale toerusting op zowel didactisch als sociaal emotioneel gebied. We streven naar een passend onderwijsaanbod en ontwikkelingsperspectief voor ieder kind., met als doel het hoogst haalbare uitstroomprofiel te realiseren. 4.2 Visie Onze visie geeft aan wat we willen en waar we voor staan: het geeft sturing en is bepalend voor ons handelen naar kinderen. Het is een referentie kader waar we op terug kunnen vallen. Kern van onze visie is: Door volgen en sturen naar opbrengst en groei De Zevensprong wil boeiend, betekenisvol en passend onderwijs bieden aan jonge leerlingen met specifieke ondersteunings en of onderwijsbehoeften en geeft invulling aan de maatschappelijke vraagstukken die spelen. 1. Om goede opbrengsten te kunnen leveren, wil De Zevensprong kwalitatief goed onderwijs verzorgen dat boeiend, betekenisvol en passend is vanuit een lerend perspectief. Daarbij worden leerlingen de kansen geboden om zelf keuzes te maken in het leerproces. Naast aandacht voor individueel leren is er aandacht voor samen leren. De centrale vraag is steeds: Wat heeft dit kind nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen? Door leerlingen nauwkeurig te volgen hopen wij telkens opnieuw een antwoord op deze centrale vraag te vinden. Observatie en begeleiding leert ons inzien wat een kind nodig heeft om zich te ontwikkelen en hoe wij kunnen sturen op het zetten van een volgende stap in de ontwikkeling. Een kind is op school om te leren. Wij zijn ambitieus op het gebied van (voorbereidende) taalactiviteiten en(voorbereidende) rekenactiviteiten. Ervaring leert ons dat leren soms een ingang kan zijn om de gedragsproblemen te verminderen. Daarnaast bieden we tijd en aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. We willen kinderen leren met hun problemen en emoties om te gaan. De ouders worden hier nauw bij betrokken. 2. De leerkracht bepaalt de kwaliteit van het onderwijs Onderwijs is mensenwerk, waardoor de sleutel tot succes bij onze medewerkers ligt. De Zevensprong neemt verantwoordelijkheid daar waar het gaat om het welbevinden en de professionele ontwikkeling van haar personeel. Leiderschap vormt een belangrijke factor bij schoolontwikkeling. Leidinggeven in een cultuur van voortdurende verandering vraagt personeel dat op basis van een gedeelde visie werkt aan de ontwikkeling van zichzelf, elkaar, de leerlingen, de school, de omgeving en de maatschappij. 3. De Zevensprong wil een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke ontwikkeling en is voortdurend in dialoog met haar omgeving. Ouders zien wij als belangrijke partners! We willen een school zijn waar leerlingen, ouders en personeel zich veilig en geborgen voelen en waar iedereen met plezier komt. 4.3 Missie De Zevensprong wil leerlingen met een specifieke onderwijs en/of ondersteuningsbehoefte: de kans bieden om zich zo optimaal als mogelijk te kunnen ontwikkelen; ondersteuning bieden die zij nodig hebben in de ontwikkeling; volwaardig lid laten zijn van de maatschappij. Elk kind, mens, doet er toe, is waard om er te zijn en hoort erbij: geen kind wordt om reden van individuele beperking, aanleg, tempo, etc. uitgesloten. De Zevensprong Schoolgids

16 4.4 Ambitie Wel willen in samenwerking met de partners uit onderwijs en zorg toewerken naar een multidisciplinair onderwijs -en expertisecentrum voor jonge leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte, waar thuisnabij en clusteroverstijgend onderwijsaanbod op maat geboden wordt. NB: In het Schoolplan beschrijven we en beargumenteren we welke onderwerpen tussen nu en 4 jaar aan de orde komen ter verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Ons doel is steeds: wat te doen om de kwaliteit van ons onderwijs en daarmee de resultaten van de leerlingen te verbeteren. De Zevensprong Schoolgids

17 5. Kenmerken van ons onderwijs 5.1 Structuur en voorspelbaarheid Het klimaat op onze school kenmerkt zich door veiligheid en geborgenheid. Een klimaat waarin elk kind zich optimaal kan ontplooien ten aanzien van zijn/haar (onderwijskundige) mogelijkheden, waar respect voor elkaar is en waar elk kind voelt dat het geaccepteerd en gewaardeerd wordt. Om de veiligheid te vergroten bieden wij veel structuur en voorspelbaarheid. 5.2 Spel en spelen Bij het onderwijs aan jonge kinderen houden wij rekening met het feit dat kinderen in deze leeftijdsgroep voornamelijk leren via spel en spelen. Jonge kinderen zijn met name geboeid door concreet, aanschouwelijk materiaal en willen graag zelf iets doen. Bovendien zijn jonge kinderen voornamelijk gericht op direct resultaat. Al werkend, spelend en lerend zullen kinderen overgaan tot het hanteren van meer formele leertaken, (voorbereidende) lees-, schrijf- en rekenactiviteiten. 5.3 Hoge verwachtingen -uitgaan van kansen Uitgangspunt vormen niet de tekorten, maar de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. We proberen de eigen identiteit van de kinderen te versterken en tegemoet te komen aan de basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie. Het kind krijgt binnen het leerstofarrangement de ruimte om zich naar eigen mogelijkheden te ontwikkelen. We streven ernaar dat elk kind succeservaring opdoet. 5.4 Adaptieve, afgestemde leeromgeving De leerkracht optimaliseert door te zorgen voor een goed voorbereide leeromgeving, dus zodanig ingericht onderwijs dat spontane ontwikkelingsprocessen en eigen initiatieven van leerlingen gestimuleerd worden. De inrichting van de klas, de hoeken om te spelen en de manier waarop de materialen worden aangeboden is overzichtelijk en gestructureerd. De kinderen vragen om een rustige, op de belevingswereld afgestemde speel- en leeromgeving en indien nodig een eigen werkplek. D.m.v. visuele ondersteuning in de vorm van pictogrammen, afbeeldingen en foto s, wordt de omgeving voor de leerlingen gestructureerd. De leerkracht is alert en stuurt op het juiste moment bij. De Zevensprong Schoolgids

18 6. Onderwijsconcept 6.1 Ontwikkelingsperspectief (OP) Voordat een kind op De Zevensprong start, wordt door de Commissie voor de Begeleiding (CVB) een voorlopig Ontwikkelings Perspectief (=OP) vastgesteld. Het OP bestaat uit: instroomniveau, uitstroomniveau en uitstroombestemming (vervolgschool). Daarnaast wordt in het OP beschreven wat het kind van zijn (onderwijs)omgeving nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen (basisbehoefte): wat zijn belemmerende factoren en wat zijn beschermende factoren voor de ontwikkeling van het kind. Als op basis van gegevens in het dossier het instroomniveau vastgesteld kan worden, wordt dat in het document Ontwikkelingsperspectief opgenomen. Indien mogelijk wordt vanaf het moment van plaatsing een voorlopige voorspelling gedaan over het uitstroomniveau. Elke leerling start in het basisarrangement, tenzij vanuit eerdere meetmomenten duidelijk is geworden dat vanaf de start een intensief of verdiept arrangement geboden moet worden. De leerroute wordt bepaald op basis van een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden door instroomniveau en het verwachte uitstroomniveau met elkaar te verbinden. Drie meetmomenten na plaatsing zal er meer duidelijkheid zijn over het uitstroomperspectief en zal het leerstofarrangement indien nodig worden bijgesteld. Bij veel leerlingen van onze school is een aantal basisvoorwaarden nog niet vervuld. Het gaat dan met name om: het vrij zijn van emotionele belemmeringen, nieuwsgierig en ondernemend zijn, hebben van zelfvertrouwen. Ook is bij een groot aantal leerlingen sprake van basale tekorten in het handelen. Deze signalen kunnen duiden op risicofactoren voor het leren. (prikkelgevoeligheid, beperkte aandacht/concentratie, geringe mogelijkheid tot plannen en ordenen, geringe flexibiliteit, etc).voor sommige leerlingen wordt het aanbod specifiek ondersteund door therapieën. Het multidisciplinair werken is geïntegreerd in ons onderwijsaanbod. Gegevens die wij gebruiken om het Ontwikkelingsperspectief vast te stellen zijn: - Capaciteiten van de leerling (IQ gegevens) - Cito-leerling- en onderwijsvolgsysteem (LVS) - Ontwikkelingsvolgmodel voor Jonge Kinderen (OVMJK) - Methode gebonden toetsen - Gegevens over de belemmerende factoren voor het functioneren op school - Gegevens over de protectieve factoren voor het functioneren op school - Indien nodig: aanvullende gegevens 6.2 Uitstroomniveau Het uitstroomniveau wordt in de loop van het eerste plaatsingsjaar vastgesteld. Tenminste 2x per schooljaar wordt het uitstroomniveau geëvalueerd en indien nodig aangepast. Het spreekt voor zich dat het uitstroomniveau en dus ook de uitstroombestemming bij het verlaten van de school per leerling kan verschillen. Zie hoofdstuk 8. NB: Bij de verwijzing naar vervolgonderwijs is naast uitstroomniveau de pedagogische basisbehoefte van de leerling een bepalende factor. 6.3 Handelen van de leerkracht Aan de basis van persoonlijke groei staat het welbevinden van het kind. Een voorwaarde voor goed onderwijs, waarbinnen leerlingen tot groei komen is een goede (vertrouwens-) relatie met de leerkracht. De leerkracht zorgt voor een veilig klimaat voor alle leerlingen; hi/zij kent de leerlingen en zij voelen zich gekend. De leerkracht biedt veiligheid en vertrouwen door voorspelbaar, duidelijk en consequent te handelen. Het welbevinden van het kind staat voorop. Daarnaast is het handelen van de leerkracht gericht op wat jonge kinderen bezig houdt, dit vereist een intensieve interactie en een sterk (ortho)pedagogische relatie (sensitiviteit, empathie, responsiviteit). Wij zijn een school waar mensen bindingen hebben en gemotiveerd en deskundig zijn om te werken met leerlingen met zeer diffuse en complexe problemen. De Zevensprong Schoolgids

19 De leerkracht optimaliseert door te zorgen voor een breed, gevarieerd en flexibel onderwijsaanbod, waarin elk kind zich, afhankelijk van zijn ontwikkelingsmogelijkheden in een continu proces moet kunnen ontwikkelen. Uitgangspunt zijn de ontwikkelingsmogelijkheden en de basale ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. 6.4 Programmagericht onderwijs Wij werken volgens een groepsplan dat is afgestemd op het gemiddelde leerrendement van onze leerlingen, ook wel basisarrangement genoemd. Dit basisarrangement is vastgesteld op basis van de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren. Vanuit het basisarrangement wordt rekening gehouden met verschillen. Wanneer blijkt dat een leerling niet genoeg heeft aan het basisarrangement zal er een intensief of verdiept arrangement worden aangeboden. Ieder kind is uniek, maar dat betekent niet dat ieder kind een ander onderwijsprogramma nodig heeft. Binnen het programmagerichte onderwijs zorgen wij ervoor dat de leerstofaanbod zoveel mogelijk is afgestemd op de belevingswereld van het jonge kind. 6.5 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen Naast de hulp en de gerichte sturing die het kind krijgt is het kind zelf ook actief: we gaan er immers vanuit dat kinderen zelf ontwikkelingskracht bezitten. Eigen initiatieven worden dan ook beschouwd als een wezenlijke voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Daarbij spelen aspecten als betrokkenheid bij de activiteit en deelname aan activiteiten, die voor kinderen persoonlijk zinvol zijn, een grote rol. De leerkracht probeert in haar aanbod zoveel mogelijk rekening te houden met activiteiten die zich afspelen in zinvolle contexten: concrete leefsituaties en wat zich daarin afspeelt; actuele gebeurtenissen om de kinderen heen; de wijde wereld, die spannend is en nieuwsgierig maakt. De rol van de leerkracht bestaat dan ook uit bemiddelen. Enerzijds rekening houdend en inspelen op de initiatieven van de leerlingen, anderzijds is het de leerkracht die het ontwikkelingsproces stuurt en op grond van de doelen het activiteitenaanbod selecteert. Kort samengevat bieden we leerlingen keuzemogelijkheden en sturing. Door leerlingen zelf keuzes te leren maken worden zij gestimuleerd tot initiatie name, zelfstandigheid, actief leren en het leren met en van elkaar. 6.6 Leerdoelen Leerstof specifieke kerndoelen We hanteren voor ons taal en rekenonderwijs de kerndoelen voor het Speciaal Onderwijs / Basisonderwijs (CED/SLO). Accent op taal-leesontwikkeling Lezen is een belangrijke pijler voor volwaardige deelname aan onze maatschappij. Kinderen met gedragsproblematiek vormen een extra risico op laaggeletterdheid. Op onze school wordt daarom vanaf groep 1 veel tijd besteed aan vaardigheden die nodig zijn om tot lezen te komen. Leergebied overstijgende doelen Dit zijn doelen die gericht zijn op het ontwikkelen of bevorderen van algemene vaardigheden en worden daarom niet ondergebracht bij een specifiek leergebied. Het gaat om de ontwikkeling van : zelfbeeld / zelfvertrouwen/ zelfredzaamheid bevorderen van taakgericht gedrag gebruiken van leerstrategieën stimuleren van sociale vaardigheden en spel sociaal gedrag. De Zevensprong Schoolgids

20 6.7 Basisaanbod en differentiatie Ons basisarrangement ( leerstandaard) is afgestemd op het gemiddelde uitstroomniveau van onze leerlingen van afgelopen jaren. Naast het basisaanbod sluiten we aan bij individuele onderwijsbehoeften van leerlingen door differentiatie in instructie en leertijd. Afhankelijk van de onderwijsbehoefte kunnen leerlingen verkorte, basis of verlengde instructie krijgen. Als blijkt dat het basisarrangement niet haalbaar is, zal het arrangement aangepast moeten worden. 6.8 Leerling Volg Systeem (LVS) Meten is weten. Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen vaststellen, is het van belang ons onderwijs op vaste momenten te evalueren. Door frequente evaluatie kunnen wij tijdig doelen bijstellen. Met behulp van het LVS worden bij alle leerlingen de vorderingen gevolgd en vastgelegd. Wij maken hierbij o.a. gebruik van de landelijk genormeerde Cito-toetsen, methodetoetsen en OVMJK. Dit geeft ons een zeer compleet beeld over de vorderingen van de individuele leerlingen en van de opbrengsten van ons onderwijs in totaliteit. 6.9 Werken met methodes Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, maakt de school gebruik van methodes die voldoen aan de eisen die gesteld zijn door de onderwijsinspectie.. Soms worden aanvullende leermethoden ingezet om een leerling verder te helpen. Groep 1 en 2 Kleuterplein (alle ontwikkelingsgebieden) Om alle ontwikkelingsgebieden zo optimaal mogelijk te stimuleren, de spraak-taalontwikkeling - denkontwikkeling de sociaal emotionele ontwikkeling de motoriek - maken we gebruik van de methode Kleuterplein. Deze methode sluit aan bij wat kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool aangeboden krijgen en raakt alle ontwikkelingsgebieden.. Met deze lesmethode ontdekken en ervaren de leerlingen de wereld om hen heen. Kleuterplein heeft 16 thema s in de belevingswereld van het jonge kind. Alle leerdoelen van groep 1 en 2 kome n aan bod. Deze methode biedt daarmee een doorgaande lijn naar groep 3. Taal/ lezen : Fonemisch Bewustzijn en Lettermuur Rekenen : Map Gecijferd Bewustzijn Sociaal emotioneel : Prins Goedhart en Goed gedaan Bewegingsonderwijs : Bewegingsonderwijs in speellokaal Groep 3 Taal/lezen/schrijven : Veilig leren lezen en Veilig Stap voor Stap Rekenen : Alles Telt Sociaal emotioneel : Goed gedaan Bewegingsonderwijs : Bewegingsonderwijs in speellokaal 6.10 Urenoverzicht Binnen onze school vinden we een adequate en efficiënte planning van de leertijd, afgestemd op de onderwijsbehoefte van onze kinderen belangrijk. Bijna de helft van leertijd wordt besteed aan taal en rekenonderwijs. Gezien onze doelgroep is voor ons het aanbod op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling net zo belangrijk. De directeur plant per groep de leertijd, verdeeld over de verschillende vakken. Op basis van deze planning maken de leerkrachten zelf elk jaar hun lesrooster. Tijdens het onderwijsleerproces bewaakt de leerkracht de effectiviteit van de werkzaamheid van alle kinderen en voorkomt onnodig verlies van onderwijstijd. Goed klassenmanagement en effectieve instructie vormen de basis voor het adequaat benutten van de leertijd. Goed klassenmanagement stimuleert zelfstandig werken waardoor de leerkracht de ruimte heeft om leerlingen te begeleiden en groepsplannen uit te voeren. Onderstaande urenverdeling vormt de basis voor het lesrooster dat door de leerkracht jaarlijks zelf gemaakt. De Zevensprong Schoolgids

21 Urenverdeling groep 3: Taalactiviteiten (lezen-taal-schrijven) : 9 uur per week + 1 uur en 30 min. op kindwoensdag Rekenen : 5 uur per week + 1 uur op kindwoensdag Bewegingsonderwijs : 1 uur en 30 min per week + 20 min op kindwoensdag WO + verkeer : 1 uur en 20 min per week Tekenen/handvaardigheid : 1 uur en 30 min per week Sociaal emotionele ontwikkeling : 5 uur per week + 30 min op kindwoensdag Urenverdeling groep 2: De Zevensprong Schoolgids

22 7. Leerlingenzorg 7.1 Commissie voor de Begeleiding (CVB) De school biedt leerlingen zorg en begeleiding vanaf het moment van binnenkomst. De begeleiding wordt afgerond op het moment dat zij de school weer verlaten (moment van uitschrijving). Voor het bieden van de juiste zorg en begeleiding is de Commissie voor de Begeleiding (CVB) verantwoordelijk. Deze wordt gevormd door een team van professionals en is zodanig samengesteld dat vanuit verschillende invalshoeken adequaat en deskundig advies gegeven kan worden. Samenstelling CVB De CVB bestaat uit de gedragswetenschapper, schoolmaatschappelijk werker, jeugdarts, zorgcoördinator begeleider of zorgcoördinator en de schooldirecteur. Op afroep worden soms zijn de logopedist of fysiotherapeut toegevoegd. De algehele leiding en coördinatie is in handen van de directeur. Rol van de CVB De CVB kijkt bij onderzoek en begeleiding naar de vereisten voor de indicatiestelling, maar werkt vanuit een handelingsgerichte visie. Daarmee is de CVB in staat om een passend ontwikkelingsperspectief voor een nieuwe leerling op te stellen. De CVB heeft drie taken: 1. Begeleiding ; dit is de hoofdtaak van de CVB. De begeleiding bestaat uit: Het opstellen van het eerste ontwikkelingsperspectief dat de CVB naar aanleiding van het dossier opstelt voor de leerkracht. Teneinde een optimale ontwikkeling te bewerkstelligen doet de CVB op basis van observatie en handelingsgerichte diagnostiek aanbevelingen ten behoeve van de begeleiding van individuele leerlingen tijdens hun verblijf op school. Ze adviseert en faciliteert leerkrachten ter ondersteuning van het primaire proces. De leden van de CVB maken deel uit van de leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen. Het verrichten van een medisch onderzoek door de schoolarts n.a.v. een specifieke medische vraagstelling. Het coördineren van de zorg rondom de leerling door het onderhouden van contacten met ouders en hulpverleningsinstanties. Het betrokken zijn bij beslissingen over vervolgplaatsing op een andere school. 2. Plaatsing Daarnaast is de taak van de CVB om advies te geven over de plaatsbaarheid en om samen met de ouders van de aangemelde leerling het dossier compleet te maken. Er wordt bijvoorbeeld informatie en onderzoeksrapporten opgevraagd van instanties en personen die al eerder met de leerling aan het werk zijn geweest. In voorkomende gevallen doet de gedragswetenschapper zelf onderzoek of gaat observeren op de school van de aangemelde leerling. De schoolarts beoordeelt de medische gegevens of verricht een eigen medisch onderzoek. De schoolmaatschappelijk werker beoordeelt de integraliteit van de problematiek. Als het dossier compleet is, dan wordt in het geval er nog geen beschikking van de Commissie van Indicatiestelling afgegeven is - het dossier doorgestuurd naar de Commissie Van Indicatiestelling van het Regionaal Expertise Centrum Oost-Nederland. In het geval er wel een indicatie voor cluster 4 onderwijs is afgegeven, neemt de CvB een besluit over de plaatsbaarheid. De CVB informeert voor de plaatsing van de nieuwe leerling de leerkracht / onderwijsassistent over: de onderwijsrelevante beginsituatie het ontwikkelingsperspectief. 3. Regievoering/Monitoren Op leerlingniveau is de kernvraag voor de CVB of de leerling zich ontwikkelt volgens het eerder vastgestelde ontwikkelingsperspectief. Tijdens de leerlingenbesprekingen formuleert de CVB een antwoord op deze vraag. Als de leerling zich niet volgens verwachting ontwikkelt dan bespreekt de CVB samen met de leerkracht welke maatregelen noodzakelijk zijn en of het ontwikkelingsperspectief aanpassing vereist. De Zevensprong Schoolgids

23 Op groepsniveau bespreekt en analyseert de CVB de resultaten (bijvoorbeeld CITO) van de groep als geheel en formuleert samen met de leerkracht verbeterpunten 7.2 Werken vanuit het Ontwikkelingsperspectief Het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief heeft binnen onze school veel aandacht en is nog voortdurend in ontwikkeling. We hebben grote vooruitgang geboekt ten aanzien van het vaststellen en regelmatig monitoren van het ontwikkelingsperspectief van kinderen. 7.3 Groepsplan en individueel handelingsplan In het groepsplan wordt het (ortho)pedagogisch en (ortho)didactisch handelen voor een hele groep of klas omschreven. Het groepsplan is richtinggevend voor het handelen in de klas. Het individueel handelingsplan omschrijft de aanpassing en/of afwijking van het groepsplan, voor zover die geldt voor een individuele leerling. 7.4 Leerlingbespreking en groepsbespreking Leerlingbespreking Tijdens de leerlingbespreking wordt specifiek naar het ontwikkelingsperspectief van elke individuele leerling gekeken. Centraal staat hoe de leerkracht zowel orthodidactisch als orthopedagogisch tegemoetkomt aan het ontwikkelingsperspectief en de specifieke ondersteuningsbehoefte van de leerling. Wanneer tijdens de bespreking blijkt dat onvoldoende tegemoet kan worden gekomen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, worden er specifieke doelen opgesteld in een individueel handelingsplan. Als er grote afwijkingen zijn kan, in overleg met de CVB en ouders, het ontwikkelingsperspectief bijgesteld worden. Groepsbespreking In de groepsbespreking in januari en juni wordt niet zozeer ingegaan op individuele leerlingen, maar worden op groepsniveau de gestelde doelen geëvalueerd. Op basis van de datagegevens wordt bekeken of de doelen uit het vorige groepsplan bereikt zijn en de leerlingen zich conform de prognose ontwikkelen. Op basis daarvan wordt vastgesteld welke aanpassingen de komende periode nodig zijn. Het handelen van de leerkracht en haar vragen staan centraal. Besproken wordt hoe de leerkracht de komende periode tegemoetkomt aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep. Daarmee heeft de groepsbespreking een belangrijk rol bij de verdere professionalisering van de leerkracht. Voor het verzamelen van de datagegevens gebruiken we een vaste jaarplanning (toetskalender). Datagegevens die gebruikt worden om de leerroute vast te stellen zijn: Cito-leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) Ontwikkelingsvolgmodel voor Jonge Kinderen (OVMJK) Methodegebonden toetsen 7.5 Verwijzing Het Ontwikkelingsperspectief en het daarin opgenomen uitstroomniveau wordt halfjaarlijks geëvalueerd. Op basis van het uitstroomniveau en de pedagogische basisbehoefte wordt een advies gegeven betreffende het meest passende onderwijsconcept en de bijbehorende uitstroombestemmingsmogelijkheden. Samen met ouders en in overleg met ontvangende scholen wordt gezocht naar de meest passende onderwijsplek voor het kind. De vervolgschool kan een reguliere basisschool zijn, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO), maar ook een school voor speciaal onderwijs (SO). De overdracht van informatie wordt met toestemming van ouders door De Zevensprong verzorgd. Na uitstroom worden de leerlingen nog 2 jaar gevolgd door De Zevensprong (bestendiging). Zie hoofdstuk 8. De Zevensprong Schoolgids

24 8. Resultaten van het onderwijs 8.1 Uitstroomgegevens lln 55 lln 50 lln 51 lln 52 lln Regulier basisonderwijs 16 % 13 % 8 % 4 % 4 % Speciaal basisonderwijs 43 % % 33 % 29 % SO cluster 4 psychiatrie 26 % 31 % 44 % 35 % 51 % SO cluster 4 gedrag 5 % 4 % 6 % 4 % 4 % SO cluster 2 0 % 0 % 0 % 10 % 4 % SO cluster 3 10 % 7 % 4 % 12 % 6 % Dagbehandeling 0 % 2 % 4 % 2 % 2 % 8.2 Uitstroombestendiging Wij willen graag weten of de nieuwe school een blijvende passende onderwijsplek voor de leerling biedt. Daarom volgen wij leerlingen gedurende 2 jaar na verwijzing. Deze informatie geeft ons inzicht in ons eigen verwijzingsbeleid en geeft ons richting aan het bijstellen ervan. Hieronder de gegevens betreffende de uitstroombestendiging van de laatste 3 jaren. Bestendiging plaatsing uitstroom ste jaar 2 de jaar 51 lln Regulier basisonderwijs 2 lln 2 lln Speciaal basisonderwijs 17 lln 17 lln SO cluster 4 psychiatrie 18 lln 18 lln SO cluster 4 gedrag 2 lln (2x Bouwsteen) 2 lln SO cluster 2 5 lln 5 lln SO cluster 3 Somatiek 1 ll SB idem 2 llln OCR SO cluster 3 ZML 3 lln ZML idem Dagbehandeling 1 ll? Conclusie: : 1 jaar na verwijzing zitten alle leerlingen nog op dezelfde vorm van onderwijs. Kanttekening : 1x verwijzing basisschool is doublure ; 3x verwijzing SBO, waarover SBO aangeeft twijfels te hebben Bestendiging plaatsing uitstroom ste jaar 2 de jaar 50 lln Regulier basisonderwijs 4 3x bao Geen wijzigingen 1x sbo Speciaal basisonderwijs > 1x wijziging van SBO onderling SO cluster 4 psychiatrie > 3 lln waarover twijfels zijn of ze op de juiste plek zitten SO cluster 4 gedrag > 1 ll naar ZML SO cluster Idem SO cluster 3 Somatiek 1 1 Idem SO cluster 3 ZML 1 1 Idem Dagbehandeling 2 1x dagbeh 1x ZMOK Idem De Zevensprong Schoolgids

25 Conclusie verwijzingen : Na 1 jaar is 1 leerling van de 55 doorverwezen naar een andere vorm van onderwijs. Na 2 jaar 1 wijziging, wel enkele leerlingen waar twijfels over zijn. Bestendiging plaatsing uitstroom ste jaar 2 de jaar Aantal verwijzingen 55 lln Regulier basisonderwijs x naar buitenland 1 > ZMOK Speciaal basisonderwijs x bao 21 2x bao SO cluster 4 psychiatrie SO cluster 4 gedrag x SBO SO cluster SO cluster 3 Somatisch SO cluster 3 ZML Dagbehandeling 1 ZML ZML Conclusie verwijzingen : 91 % van de leerlingen zit 2 jaar na verwijzing nog in dezelfde vorm van onderwijs. Na 2 jaar zijn 5 van de 55 leerlingen doorgeplaatst naar een andere school. De meeste doorplaatsingen vonden plaats in het regulier basisonderwijs en in het SBO. 3 leerlingen zijn vanuit het SBO doorgestroomd naar het basisonderwijs, het betroffen leerlingen met goede didactische mogelijkheden. Er waren geen enkele doorplaatsingen vanuit cluster 3 en cluster4 (psychiatrie). De Zevensprong Schoolgids

26 9. Aanmelding onderzoeken en toelating Ouders, scholen en instanties kunnen contact opnemen met De Zevensprong voor advies en informatie. Tijdens het kennismakings- en voorlichtingsbezoek vertellen ouders hun verhaal met betrekking tot hun aan te melden zoon/dochter. Daarnaast krijgen ouders informatie over de school en de toelatingscriteria en vindt er een rondleiding plaats. Tijdens het gesprek wordt ook informatie gegeven over de te volgen procedure voor aanmelding. Aangezien De Zevensprong onderwijs verzorgt aan verschillende doelgroepen, zijn er ook verschillende aanmeldingsprocedures. Voor alle leerlingen is het zo dat zij moeten voldoen aan (wettelijke) toelatingscriteria om op De Zevensprong geplaatst te kunnen worden. 9.1 Aanmelden cluster 4 leerlingen Vóór een leerling geplaatst kan worden, moet er door een onafhankelijke commissie, Commissie van Indicatiestelling (CVI), een positieve beschikking worden afgegeven. Ouders vullen aanmelding en gedragsvragenlijst in; De Commissie voor de Begeleiding van De Zevensprong (zie hfdst.7)verzamelt gegevens betreffende de problematiek van het kind, over het gezin en over school of peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van onderzoeken en rapportages die al beschikbaar zijn. Eventueel vindt er aanvullend onderzoek plaats. Wanneer het dossier compleet is, wordt het doorgestuurd naar de Commissie van Indicatiestelling (CVI) in Deventer. Als de CVI een positieve beschikking afgeeft, kan de leerling op De Zevensprong geplaatst worden. Commissie van Indicatiestelling (CVI) De CVI hoort bij het Regionaal Expertise Centrum (REC) Oost-Nederland. Zij beoordeelt of een kind kan worden toegelaten tot cluster IV. De CVI neemt deze beslissing op basis van het dossier en het advies dat zij heeft ontvangen van de Commissie voor de Begeleiding van De Zevensprong. Het aanmeldingsdossier moet de volgende gegevens bevatten: 1. Persoonsgegevens. 2. Reden van aanmelding. 3. Psychodiagnostisch, orthopedagogisch of psychiatrisch onderzoek. Uit het onderzoek moet blijken of er een vermoeden is van cluster 4 problematiek of dat er sprake is van een stoornis op basis van DSM IV of op basis van ICD Gegevens uit de jeugdzorg en/of kinderpsychiatrie. Met deze gegevens moet bemoeienis van hulpverlening of van kinderpsychiatrie worden aangetoond. 5. Onderzoeksgegevens maatschappelijk werk. Uit deze gegevens moet blijken dat er sprake is van een integraal karakter van de problematiek, dat betekent dat de problematiek zich in twee verschillende milieus moet laten zien (bijv. school en thuis) 6. Onderwijskundig rapport of gegevens uit de zorgsector. Uit deze gegevens moet blijken dat er sprake is van beperking van de onderwijsparticipatie en dat de mogelijkheden van de reguliere zorgstructuur niet voldoende zijn. Er moet tevens een recent geëvalueerd handelingsplan worden bijgevoegd waaruit blijkt dat ingezette doelen/ acties niet of nauwelijks effect sorteren. Tijdspad De CVI dient de ouders binnen acht weken na ontvangst van de aanmelding over de beslissing met betrekking tot de toelaatbaarheid in kennis te stellen. Deze termijn kan eventueel met acht weken worden verlengd. De plaatsing op De Zevensprong vindt, indien mogelijk, kort na deze beslissing plaats. Meestal kan het kind direct worden geplaatst. Als alle groepen vol zitten, kan het langer duren. De Zevensprong Schoolgids

27 9.2 Aanmelden SBO-leerlingen Voor deze vorm van plaatsing is een beschikking van de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) nodig. De aanmelding bij de PCL wordt door ouders en basisschool samen gedaan. De basisschool informeert en begeleidt ouders over de aanmeldingsprocedure en. Als de PCL een beschikking afgeeft, kan de leerling na overleg met ouders en basisschool worden geplaatst op De Zevensprong. NB: De leerling wordt ingeschreven op de SBO-school, maar het onderwijs vindt plaats op De Zevensprong. 9.3 Aanmelding observatieleerlingen Als het nog niet duidelijk is wat de bepalende onderwijsbelemmering van het kind vormt, kan besloten worden tot een observatieplaatsing. Aanmelding is dezelfde route als bij 8.2 genoemd. Bij een observatieplaatsing worden leerlingen voor een periode van 6 weken op De Zevensprong geplaatst. Indien nodig wordt de periode met 6 weken verlengd. Aan het eind van de observatieperiode geeft De Zevensprong advies over de best passende onderwijsvoorziening. NB: De leerling blijft gedurende de observatieperiode ingeschreven op de school van herkomst. 9.4 Aanmelden vanuit dagbehandeling Van leerlingen die vanuit dagbehandeling op De Zevensprong geplaatst worden, start er de aanmeldprocedure op het moment dat de leerling volledig naar onderwijs gaat en de dagbehandeling is afgerond. Doorgaans is het dan de aanmeldprocedure die vermeld is bij 9.1. De Zevensprong Schoolgids

28 10. Huishoudelijke zaken 10.1 Bereikbaarheid van de school De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en uur. Ziekmelden graag tussen 8.15 uur en 8.30 uur. Als uw kind ziek is of om andere reden niet kan komen, dient u ook altijd het taxibedrijf te informeren! Leerkrachten kunt u voor 8.30 uur of na uur telefonisch bereiken Gegevensschooladministratie De leerlingenadministratie wordt digitaal verwerkt. Het is noodzakelijk om de opgeslagen gegevens up-todate te houden. Wij verzoeken u daarom veranderingen van adres, telefoonnummer, huisarts, medische specialist of ziektekostenverzekering door te geven aan het secretariaat van de school Ouderbijdrage Van alle ouders wordt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage gevraagd om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Door deze bijdrage kunnen wij activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en schoolreisje voor uw kind organiseren. Dit bedrag is 25,00 per schooljaar. U kunt de ouderbijdrage ook in twee termijnen van 12,50 betalen. U begrijpt dat wij blij zijn met uw bijdrage. Zonder deze bijdrage wordt het wel heel moeilijk om alle activiteiten te kunnen organiseren. U kunt de ouderbijdrage overmaken op : Stichting Attendiz: Onder vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin hij /zij zit Melkbijdrage Bij het eten kunnen de leerlingen, via school, melk drinken. Hiervoor betaalt u een vast bedrag per schooljaar: 22,00. U kunt dit bedrag ook in twee termijnen betalen. U kunt de melkbijdrage overmaken op : Stichting Attendiz: Onder vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin hij /zij zit Sponsoring Soms wordt De Zevensprong gesponsord. De sponsoring mag de inhoud van het onderwijs en het schoolbeleid niet beïnvloeden. Sponsoring dient vanuit een maatschappelijke betrokkenheid voort te komen. Aanvragen voor sponsoring worden beoordeeld door management en door de MR Eten en drinken Gedurende de ochtend wordt er in iedere groep gedronken. De kinderen nemen hiervoor zelf drinken mee naar school. Ook wordt er s ochtends fruit gegeten. Ieder kind neemt een stuk fruit mee. Het meegebrachte fruit wordt schoongemaakt en verdeeld zodat elk kind verschillend fruit krijgt. Tussen de middag wordt er in de groep brood gegeten. De kinderen nemen zelf brood mee, liefst in een broodtrommel. De kinderen mogen geen snoep meenemen naar school. Alleen bij feesten wordt er op school gesnoept! Tandenpoetsen Na het eten poetsen de kinderen hun tanden. Daarvoor moeten ze aan het begin van het schooljaar een tandenborstel, voorzien van hun naam, meenemen naar school. School zorgt voor tandpasta Schooltas Uw kind heeft een stevige schooltas of rugzak nodig. De schooltas moet voorzien zijn van de naam van uw kind. De Zevensprong Schoolgids

29 10.8 Gymschoenen Voor het gymmen, heeft uw kind gymschoenen nodig (liefs met klittenband of elastieken sluiting en geen zwarte zool). Deze gymschoenen blijven op school (Schone) kleding Het is handig dat de naam van het kind in de kleding aangebracht is. Als uw kind schone kleding of ondergoed van school krijgt, wilt u dat dan wassen en zo spoedig mogelijk weer mee teruggeven aan school Gebruik medicijnen Wanneer uw kind medicijnen gebruikt, kunt u met de leerkracht een regeling treffen voor het gebruik ervan op school. Als er veranderingen zijn, dient u dit meteen door te geven aan school. U blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de aanlevering van de medicijnen Foto s Het komt voor dat er foto s op school gemaakt worden. Deze kunnen op de website geplaatst worden of gebruikt worden voor interne doeleinden, bijvoorbeeld als ondersteuning bij ouderavonden of nascholingen. Wij vragen aan het begin van het schooljaar of u bezwaar hebt tegen het gebruik van foto en ander beeldmateriaal voor verschillende doeleinden Spelen bij andere kinderen De meeste leerlingen wonen niet bij elkaar in de buurt. Toch vinden ze het wel eens leuk om bij een vriendje of vriendinnetje van school te gaan spelen. U dient dit uiteraard zelf onderling te regelen. Het is niet mogelijk dat leerlingen in andere taxi s vervoerd worden. Wilt u ook aan de leerkracht doorgeven dat uw kind na schooltijd bij een ander kind gaat spelen? Dit om te voorkomen dat uw kind zomaar met iemand meegaat, zonder dat wij er iets van weten Speelgoed De leerlingen nemen geen speelgoed mee naar school, tenzij dit is overlegd met de leerkracht. School stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan meegebrachte eigendommen van leerlingen Uitstapjes In het kader van het werken rond een thema kan het voorkomen dat de leerlingen een uitstapje maken naar b.v. het bos, de kinderboerderij of de bakker. Vaak zijn deze bestemmingen op loopafstand van De Zevensprong. Mocht er gebruik gemaakt worden van vervoer per auto, dan worden de wettelijke voorschriften daarvoor gevolgd. De bestuurder van de auto dient een inzittendenverzekering te hebben Verjaardagen De leerlingen vieren hun verjaardag in de eigen groep. De ouders mogen de verjaardag van hun kind meevieren in de groep. Daarvoor kunt u een afspraak maken met de groepsleerkracht. Het jarige kind mag samen met een klasgenoot klassen rond, zodat hij/zij ook gefeliciteerd kan worden door de andere leerkrachten en onderwijsassistenten. Verjaardag leerkracht De leerkrachten en onderwijsassistenten vieren hun verjaardag gezamenlijk op dezelfde dag. De groepsleiding van de groep van uw kind plant een datum waarop de verjaardag wordt gevierd Hoofdluis Na elke vakantie worden alle leerlingen op hoofdluis gecontroleerd. Hoofdluis blijft een hardnekkig probleem, het is daarom verstandig uw zoon/dochter regelmatig te controleren en zo nodig direct te behandelen. Indien u hoofdluis constateert wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de school. De Zevensprong Schoolgids

30 10.17 Feesten Sinterklaas De Sint komt op zijn verjaardag ook De Zevensprong bezoeken. De ouders mogen dit feest bijwonen. Kerstfeest/Paasfeest/ Carnaval Elk jaar organiseren we een activiteit rondom deze feesten. Carnaval vieren we in de vorm van een Verkleedfeest. Schoolreisje De kinderen gaan elk jaar op schoolreis. We zoeken een overzichtelijke bestemming, die vermaak biedt voor elk kind. Het schoolreisje wordt betaald vanuit de ouderbijdrage. Eindfeest Aan het einde van het schooljaar organiseren wij het Eindfeest. Dit feest vieren we samen met ouders, broertjes en zusjes. De Zevensprong Schoolgids

31 11.Ouders en school 11.1 Huisbezoeken De groepsleiding maakt met de ouders een afspraak om op theevisite te komen. Dit is een gezelligheidsbezoek waarbij het kind aanwezig is Informatieavonden Aan het begin van het schooljaar vindt een informatieavond plaats. Tijdens deze avond krijgt u o.a. informatie over de leerstof die gedurende het schooljaar wordt aangeboden in de groep. Ook kunt u kennis maken met de andere ouders. In de tweede helft van het schooljaar is er een informatieavond over de verwijzingsprocedure en de mogelijke vormen van vervolgonderwijs Kijkmomenten Drie keer per schooljaar wordt u als ouder uitgenodigd om mee te doen en te kijken in de groep van uw kind Twintig-minuten gesprekken Drie keer per jaar wordt u als ouder geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind op school Thema-ochtenden/koffieochtenden Een aantal keren per schooljaar worden thema-ochtenden voor ouders georganiseerd. Onder het genot van een kopje thee/koffie krijgt u informatie over verschillende thema s. Daarnaast is er tijdens deze bijeenkomsten mogelijkheid voor onderlinge uitwisseling en begrip. Een aantal themaochtenden organiseren wij samen met MeeTwente Nieuwsbrieven Elke maand wordt er een oudernieuwsbrief voor ouders uitgegeven. Deze nieuwsbrieven staan ook op de website. Daarnaast gaat er in elke groep regelmatig een themabrief uit, waarin wordt aangegeven wat er in de groep leeft en aan welke thema s en activiteiten binnen de groep gewerkt wordt Website Op de website van onze school, staat een actueel en uitgebreid aanbod aan informatie. We hechten veel waarde aan een goede informatievoorziening via de website. Wij staan daarom open voor reacties en/of aanvullingen op onze website Ouder enquête Wij zien ouders als partners en vinden het erg belangrijk hoe ouders onze school ervaren en wat wij nog zouden kunnen verbeteren. In februari 2012 is als onderdeel van het Kwaliteitsonderzoek daarom ook een vragenlijst aan alle ouders voorgelegd. 59 van de 106 ouders hebben deelgenomen aan het onderzoek, dat is 56 %. Deze respons is hoog genoeg om aan te nemen dat de resultaten een representatief beeld geven van de mening van ouders. Ouders geven de school als gemiddeld rapportcijfer : 8,4. 97 % van de ouders die de vragenlijst invulden is positief tot zeer positief over de mate waarin hun kind voldoende leert op school; Alle ouders die aan het onderzoek hebben meegewerkt zijn zeer positief over het werkklimaat. Zeer hoge waardering op alle items, in het bijzonder op: Interactie met leerlingen - contacten met ouders informatievoorziening procedures- werkklimaat resultaten en opbrengsten. Uit de vragenlijst van ouders komen geen directe actiepunten voor De Zevensprong voort. Op onze website is de analyse van het gehele Kwaliteitsonderzoek te lezen. De Zevensprong Schoolgids

32 11.9 (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (MR en GMR) Ouders van De Zevensprong kunnen zitting nemen in de Medezeggenschapsraad (MR) en/of de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De (G)MR heeft als taak om de leerlingen, ouders en personeel te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie. Zo kunnen ouders meepraten over beslissingen die henzelf en de leerlingen aangaan. De (G)MR bestaat uit evenveel personeelsleden als ouders. De MR van De Zevensprong maakt vooralsnog deel uit van de MR van SHJK (Sector Het Jonge Kind). In de GMR zijn alle sectoren/divisies van Attendiz vertegenwoordigd. De MR van onze school heeft overleg met de sectordirecteur. De contactpersoon van de MR voor onze school is Danielle Agterhuis-Hop. Danielle is te bereiken op ma t/m do op het telefoonnummer van school of via haar adres: Inzagerecht en wet op persoonsregistratie Er wordt in verband met een zo optimaal mogelijke begeleiding van de leerlingen veel vastgelegd. Dit begint al bij de toelatingsprocedure. De verslagen rond de toelatingsprocedure maken deel uit van het centrale dossier, waarin ook de persoonlijke gegevens opgenomen zijn. Na de toelating wordt het(voorlopig) OP vastgesteld en toegevoegd aan het dossier. Persoonlijke gegevens van de leerlingen en verslagen van onderzoeken en besprekingen en gesprekken worden bewaard in afgesloten dossierkasten. De medewerkers van de school en de ouders hebben op verzoek inzage in het dossier. Via vastlegging door de verschillende medewerkers van de school worden de ouders op de hoogte gesteld. Pas na schriftelijke toestemming van de ouders worden gegevens doorgestuurd naar andere scholen en instanties. Gegevens van de leerling worden tot 5 jaar na vertrek bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Bij Stichting Attendiz is een Protocol Dossiervorming ontwikkeld om op een professionele en zorgvuldige manier om te gaan met de persoonsgegevens en vertrouwelijke stukken van leerlingen. Dit protocol is een praktische uitwerking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), toegesneden op de scholen binnen Attendiz. De inhoud van het protocol is bekend bij de personeelsleden van Attendiz en ligt voor ouders en/of andere betrokkenen ter inzage. De belangrijkste punten uit dit protocol: Geheimhoudingsplicht In de WBP staat dat een ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke, en op enigerlei wijze beschikking krijgt over persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden verplicht is tot geheimhouding van deze gegevens (artikel 12 WBP). De directeur van de school is verantwoordelijk voor het feit dat deze geheimhoudingsplicht wordt nageleefd door de diverse personeelsleden. Dit betekent dat mensen die tijdelijk in dienst zijn en ook stagiaires zich dienen te conformeren aan deze geheimhoudingsplicht. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Het doel van het verwerken van persoonsgegevens van de leerlingen is tweeledig: enerzijds verplicht de wetgever ons hiertoe, anderzijds acht het bevoegd gezag dit als noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan onze doelgroep. Toestemming voor het opvragen en doorsturen van gegevens Er wordt binnen Stichting Attendiz een uniform aanmeldingsformulier gehanteerd. Dit formulier is bestemd voor de CVI en is tevens de aanmelding voor het betreffende aanmeldpunt van Stichting Attendiz. Daarnaast wordt een uniform document gebruikt waarin toestemming wordt gevraagd voor overdracht van dossiergegevens naar scholen binnen Stichting Attendiz of naar extern. Toegang tot dossiers In principe hebben de professionals die met de leerling werken toegang tot de dossiers. Voor kortdurende vervangers en stagiaires geldt dit niet. Inzage Ouders/verzorgers (en leerlingen ouder dan zestien jaar) hebben het recht kennis te nemen van iedere vorm van dossiervorming. Zij dienen hiertoe een afspraak te maken met de directeur. Is de leerling jonger dan 16 jaar, dan moet het verzoek om inzage door de wettelijk vertegenwoordiger worden gedaan. Het antwoord wordt dan ook aan de vertegenwoordiger gericht. De Zevensprong Schoolgids

33 Inzage kan worden geweigerd indien naar de mening van de directeur aannemelijk is dat rechtstreeks inzage in het dossier kan leiden tot schade aan de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van de betrokkene of anderen. Inzage wordt alleen verleend in aanwezigheid van een direct met het onderwijs en/of hulpverlening belaste beroepsoefenaar. Correctie, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van persoonsgegevens De betrokkene (ouders/verzorgers indien de leerling jonger is dan zestien jaar) kan schriftelijk verzoeken de hem/haar betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, of te verwijderen indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift als persoonsgegeven opgenomen zijn. In het verzoek wordt de aan te brengen wijziging omschreven. Binnen vier weken moet de verantwoordelijke gereageerd hebben. Een afwijzing of weigering dient onderbouwd te zijn met een reden. Een besluit tot wijziging etc. dient binnen acht weken te worden uitgevoerd. Bewaartermijn Het dossier dient gedurende 5 jaar bewaard te worden na uitschrijving van de leerling. Na beëindiging van de bewaartermijn worden de dossiers binnen acht weken na het verstrijken van de bewaartermijn vernietigd. Vernietiging houdt in dat alle gegevens op geen enkele manier meer informatie kunnen opleveren. Vernietiging van de dossiers gebeurt door een erkend bedrijf Recht op informatie voor (gescheiden) ouders De wet kent als hoofdregel de situatie dat de rechter na de ontbinding van het huwelijk het ouderlijk gezag aan beide ouders toekent. In dat geval hebben beide ouders een zelfde recht op informatie en hieraan doet niet af of de ene ouder wel is belast met de verzorging van het kind en de andere niet. Als u gescheiden bent en niet het wettelijke gezag heeft over uw kind, dient de school u ook informatie te verstrekken. In dat geval zult u wel zelf om de informatie moeten vragen. De leerkracht zal dus niet uit zichzelf de ouder zonder wettelijk gezag informeren. Wij verzoeken u om hierover met de school in contact te treden, zodat helder afspraken kunnen worden gemaakt. De ouder die het gezag heeft, kan geen invloed uitoefenen op de informatieplicht van school aan de ouder die geen gezag heeft. School hoeft ouders geen informatie te geven als dit in strijd is met de belangen van het kind. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind kan schaden of als de omgangsregeling tussen een ouder en het kind is afgewezen en de ouder toch probeert het kind bij de school te ontmoeten. Als u vindt dat een leerkracht u ten onrechte informatie weigert, kunt u daarover praten met de directeur van de school of het bestuur. Als dat niets oplevert, kunt u een klacht indienen bij de school (zie onder) of uw probleem bij de rechter neerleggen. Positie van de school. De leerkrachten en directie van Onder de Kap zullen zich te allen tijde afzijdig houden van een conflict tussen ouders en zich neutraal opstellen. Dit brengt met zich mee dat de school zelfstandig een informatieplicht heeft ten opzichte van beide ouders en dat de school niet afhankelijk kan zijn van de informatieverstrekking van de met het gezag belaste ouder ten opzichte van de niet met het gezag belaste ouder Ontevredenheid - klachtenregeling Een goed gesprek voorkomt erger School en ouders zijn elkaars partner bij het scheppen van ene goed opvoedingsklimaat. Door met elkaar te praten en door vooral goed naar elkaar te luisteren, kunnen problemen vaak opgelost worden. Problemen zijn er om in een vroeg stadium herkend en erkend te worden. Nog even de kat uit de boom kijken, draagt niet bij aan een snelle oplossing.. 1. Wacht niet te lang met het bespreken van het probleem. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter het is. Maak snel een afspraak. Vraag degene(n) met wie u wilt gaan praten bijvoorbeeld voor of na de les om een afspraak te maken, of neem telefonisch contact op. De Zevensprong Schoolgids

34 2. Spreek de juiste persoon aan, het personeelslid dat het meest direct betrokken is. In de meeste gevallen is dit de leerkracht. 3. De leerkracht met wie u praat is een deskundige op onderwijsgebied. U bent een deskundige op het gebied van het opvoeden van uw kinderen. Zo moet u die gelijkwaardigheid beleven en van daaruit het gesprek ingaan. 4. Maak, als u er samen niet uitkomt, gebruik van een onafhankelijk persoon. Bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk deskundige, directielid of schoolcontactpersoon (zie onder). Klacht Als u een klacht hebt over de gang van zaken op school, kunt u die het beste eerst melden aan de groepsleerkracht of directeur of schoolcontactpersoon (zie onder). Als dat niet helpt, kunt u met de extern vertrouwenspersoon (zie onder) of het schoolbestuur praten (contactgegevens hoofdstuk 3). Veelal zal een klacht nog in onderling overleg kunnen worden opgelost. Lukt dit niet, dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie (zie onder). Schoolcontactpersoon De Zevensprong heeft een schoolcontactpersoon (SCP). Ouders kunnen gebruik maken van de SCP als het gaat om persoonlijke dingen en/of situaties waarin iemand zich op school niet veilig voelt. Niet-veilige situaties ontstaan bij pesten, agressie, discriminatie en ongewenste intimiteiten. (met ongewenste intimiteiten bedoelen we ongewenste seksueel getinte opmerkingen en/of aanrakingen, tijdens de les, in de school of op het schoolplein). Zowel medewerkers als leerlingen kunnen deze dingen doen bij anderen, soms expres en soms niet als zodanig bedoeld. De SCP zorgt er voor dat de klacht zorgvuldig en in vertrouwen behandeld wordt. SCP van De Zevensprong is Els Heinink: Externe vertrouwenspersoon Wanneer u vindt dat uw klacht onvoldoende behandeld is of u wilt een en ander buiten de school bespreken, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, die door het bestuur benoemd is: mevr. Mona Stuivenberg, telefoon: , Landelijke klachtencommissie Ouders/verzorgers hebben ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs: LKC-VBS Postbus Website: CN Den Haag Tel: Inspectie De inspectie verwijst de meeste klachtmeldingen door naar de klachtencommissie van de school. Als het gaat om ernstige klachtmeldingen of om klachtmeldingen waarbij wettelijke voorschriften in het geding zijn, kan de inspectie een onderzoek instellen. Klachten over seksuele intimidatie en misbruik kunnen rechtstreeks bij de inspectie worden gemeld. Voor behandeling daarvan zijn bij de inspectie vertrouwensinspecteurs aan gewezen. Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwens-inspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering. De Zevensprong Schoolgids

35 De taken en bevoegdheden van de vertrouwensinspecteurs zijn omschreven in de onderwijswetten. De gesprekken die gevoerd worden zijn vertrouwelijk. Anonieme klachten worden niet behandeld. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren te bereiken op (lokaal tarief). Inspectie van het onderwijs: De Zevensprong Schoolgids

36 12. Veiligheid 12.1 Veiligheid van het gebouw en plein Driejaarlijks wordt er een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) onderzoek verricht t.a.v. het gebouw en de arbeidsomstandigheden.. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de preventiemedewerker van de Arbodienst. Op onze school zijn minimaal vier BHV-ers. De BHV-ers kunnen eerste hulp verlenen bij leerlingen en collega s en coördineren de jaarlijkse ontruimingsoefeningen. BHV-ers onderhouden jaarlijks hun bekwaamheid. De speeltoestellen op het plein en de toestellen en materialen in de gymzaal worden periodiek gecontroleerd. Het gebouw wordt jaarlijks s op veiligheid gecontroleerd door de brandweer. Indien akkoord, geeft de brandweer een gebruikersvergunning voor het gebouw af Protocol Kindermishandeling De Zevensprong werkt volgens het protocol kindermishandeling. In het geval er ernstige signalen zijn m.b.t. één van onze leerlingen, treedt dit protocol in werking. Via een zorgvuldig stappenplan wordt, indien mogelijk, samen met de ouders gekeken hoe de problemen aangepakt kunnen worden en hoe het kind en de ouders kunnen worden geholpen.. Belangrijk onderdeel is het nauwkeurig vastleggen van de signalen in een volg -en registratiedocument. Op verzoek hebben ouders inzage in dit document. Het volledige protocol staat op onze website. Bij de afweging ouders wel/ niet te betrekken heeft de veiligheid van het kind de hoogste prioriteit Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Naar verwachting treedt dit schooljaar de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking. De wet stelt gebruik van een meldcode verplicht voor professionals die met kinderen werken. De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat wij als school moeten doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional zijn vermoeden van geweld melden bij andere instanties, bijvoorbeeld bij een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of Steunpunten Huiselijk Geweld. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden ligt bij de school en is van verschillende factoren afhankelijk. Bij de afwegingen die genomen worden zal telkens de veiligheid van het kind doorslaggevend zijn voor het te nemen besluit Agressie Omdat bij sommige van onze leerlingen sprake kan zijn van snel opkomende agressie, hanteren wij het Protocol Agressie, waarin uiteengezet wordt op welke wijze er wordt omgegaan met agressie, ter bescherming van de leerling, medeleerlingen en personeel. Ons beleid is gericht op het voorkomen en aanpakken van incidenten. Daarbij is ook het Formulier Agressie-interventie en het Formulier Agressieincidentmelding ontwikkeld. Alle agressie-interventies worden geregistreerd. Op De Zevensprong wordt in het lesprogramma en in het bijzonder tijdens de sociale vaardigheidstraining veel aandacht besteed aan het omgaan met emoties en het voorkomen van externaliserend gedrag Controle Fysieke Beheersing (CFB) Soms kunnen leerlingen zo boos worden, dat zij een gevaar vormen voor zichzelf of voor hun omgeving. Als dit gebeurt dan moet de leerkracht of een ander personeelslid de leerling in het uiterste geval vasthouden. Dit gebeurt met speciale technieken die ervoor zorgen dat zowel de leerling als het personeelslid zo min mogelijk letsel oplopen. Het is altijd vervelend als er CFB moet worden toegepast. In de jaarlijkse cursussen CFB voor het personeel staat daarom het leren voorkomen van agressie voorop. Onze leerlingen gedijen goed in een mild, ontspannen klimaat. Daarbinnen zijn ze optimaal leerbaar. Van boze buien leert ook de betreffende leerling in het algemeen weinig. De Zevensprong Schoolgids

37 12.6 Schorsing Schorsing van een leerling wordt gebruikt als ordemaatregel of als voorbereiding op een definitieve verwijdering. Een schorsing mag in de regelgeving niet langer dan vijf schooldagen duren en bij schorsing langer dan één dag moet de school de inspecteur informeren. Bovendien wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd. Wanneer schorsing : Bij fysieke en daadwerkelijke doelbewuste bedreiging van onderwijsgevend of onderwijsondersteunend personeel. Bij doelbewuste en daadwerkelijke bedreiging / agressief gedrag jegens medeleerlingen Verwijdering Verwijdering is een uiterste maatregel en volgt slechts dan wanneer een leerling ondanks alle inspanning van school en ouders niet langer aanspreekbaar is op zeer ernstig probleemgedrag. Wanneer verwijdering: Voortdurend storend, agressief gedrag van de leerling, waardoor de voortgang van het onderwijs wordt verstoord, waarbij het gedrag van de leerling gevaar oplevert voor de veiligheid van hemzelf, de medeleerlingen of het personeel van de school; Bedreigend of agressief gedrag van ouders van de leerling waarbij herhaling niet is uitgesloten en gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van het personeel of de leerlingen of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs Interne overplaatsing Een besluit tot definitieve verwijdering is pas mogelijk nadat een andere school is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen. Als de betrokken Commissie voor de Begeleiding aangeeft dat de betreffende leerling aangewezen is op het speciaal onderwijs dat Attendiz biedt, dan zal het bevoegd gezag in overleg met de betrokken directeur een andere school binnen Attendiz zoeken. Uitgangspunt hierbij is dat deze andere school een antwoord kan bieden op de hulpvraag van de leerling die overgeplaatst moet worden. Het bevoegd gezag neemt vervolgens het besluit tot verplichte interne overplaatsing. Deze mogelijkheid houdt het bevoegd gezag ook open indien de veiligheid van een leerling in het geding is. De Zevensprong Schoolgids

38 13. Leerlingenvervoer 13.1 Vervoer van de leerling van en naar school Uw kind heeft recht op aangepast vervoer als de afstand van huis naar school 2 km of meer is. De gemeente kan helaas niet afwijken van deze regel. De afstand wordt gemeten via de ANWB routeplanner. Leerlingenvervoer valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Er zijn geen kosten verbonden aan het vervoer. U regelt het vervoer van uw kind door het invullen van een formulier aangepast vervoer. Dit formulier kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont. Elke gemeente heeft een eigen formulier. Elk jaar opnieuw dient u het leerlingenvervoer voor uw kind aan te vragen (!). Als uw kind eenmaal geregistreerd staat, krijgt u het formulier voor aanvang van elk nieuw schooljaar thuisgestuurd. Als u verder dan 2 km van school woont en u kiest ervoor uw kind zelf te vervoeren, hebt u recht op kilometervergoeding. In dat geval dient u ook hetzelfde formulier aangepast vervoer op te vragen en in te dienen bij de gemeente waar u woont. Op het formulier kunt u aangeven dat u uw kind zelf wenst te vervoeren Wat te doen bij problemen De gemeente, en niet de school, is verantwoordelijk voor het vervoer van de leerlingen. Bij ernstige problemen dient u in eerste instantie contact op te nemen met de taxichauffeur en het taxibedrijf. Daarna kunt u eventueel contact opnemen met de verantwoordelijke ambtenaar in uw woongemeente. Over het algemeen blijkt er bij de gemeenteambtenaren een goed begrip voor aangegeven problemen te zijn. De formele verantwoordelijkheid van de gemeente neemt overigens niet weg dat ook de school een groot belang heeft bij een goed vervoer van de leerlingen. Ter wille van de coördinatie en eventuele bundeling van klachten verzoeken wij u om bij problemen m.b.t. het vervoer eerst contact op te nemen met de leerkracht van uw kind en/of de directie van De Zevensprong Regels voor een goed verloop van het vervoer Tegenover het recht van een kind op aangepast vervoer, bekostigd door de gemeente, staan uiteraard ook plichten. Vaak geven gemeentes in brochures precies aan wat van ouders en kinderen verwacht wordt. Grote verschillen tussen de gemeentes zijn er wat dat betreft niet. Voor alle duidelijkheid volgen hierna de aanbevelingen van de gemeentes voor een goed verloop van het vervoer. Wat wordt er verwacht van uw zoon/dochter : Dat hij/zij zich fatsoenlijk gedraagt in de taxi (bus). Dat hij/zij luistert naar de chauffeur. Dat hij/zij op de door de chauffeur aangewezen plaats blijft zitten. Dat hij/zij niet snoept of eet in de taxi (bus). Dat hij/zij al datgene nalaat wat veilig rijden in gevaar brengt Weeralarm en vervoer Bij weeralarm of calamiteiten wordt door iedere gemeente afzonderlijk bepaald of de kinderen die dag wel/niet vervoerd worden. Bij vooraf voorspelbare calamiteiten wordt school door de gemeente geïnformeerd. U zult vervolgens door middel van een brief door school geïnformeerd worden. Dit kan alleen als de calamiteit meer dan 24 uur van te voren voorspeld kan worden. In andere gevallen wordt u door de gemeente of het taxibedrijf geïnformeerd. Bij dreigend weeralarm dient u er als ouder/verzorger rekening mee te houden dat uw kind niet vervoerd wordt, of eerder opgehaald wordt van school. U bent er als ouder/verzorger verantwoordelijk voor dat uw kind die dag thuis opgevangen wordt. Bij dreigend weeralarm dient u de hele dag telefonisch bereikbaar te zijn. Denkt u eraan dat u wijziging van uw telefoonnummer altijd aan school én taxibedrijf doorgeeft!!! De Zevensprong Schoolgids

39 13.5 Samenwerking ouders - school Voor een goed vervoer kunnen wij niet zonder uw medewerking. Daarom is het van groot belang dat u met uw kind bespreekt, net zoals wij dat op school doen, hoe hij of zij zich moet gedragen in de bus of taxi. Bij klachten van de chauffeur zal De Zevensprong passende maatregelen nemen in die zin dat zij de regels met de leerlingen opnieuw zal doorspreken en/of de ouders zal wijzen op de gang van zaken rondom het taxivervoer. De Zevensprong Schoolgids

40 14. Verzekering 14.1 WA verzekering ouders Volgens de regeling voor risicoaansprakelijkheid, zoals uitgewerkt in het Nieuw Burgerlijk Wetboek, zijn ouders van leerlingen in het primair onderwijs wettelijk aansprakelijk voor schade die door hun kind aan andere kinderen, personeel of aan school wordt toegebracht. Voorbeeld: een leerling brengt op het schoolplein schade aan, aan de bril van een andere leerling of van een leerkracht. Dan is de school niet aansprakelijk. In deze situatie is de WA particulieren van toepassing. Een leerkracht kan alleen aansprakelijk worden gesteld indien er onvoldoende toezicht is uitgeoefend of wanneer er ongevallen gebeuren door nalatigheid van het personeel. Voorbeeld: een kind valt uit het wandrek, terwijl er geen toezicht is WA verzekering personeel Om de aansprakelijkheidsrisico s van personeelsleden onder werktijd te dekken, heeft de school een aansprakelijkheidsverzekering voor het personeel afgesloten. Er is een extra clausule opgenomen voor leerlingen die gastlessen volgen Ongevallenverzekering Naast deze aansprakelijkheidsverzekering heeft de school ook een ongevallenverzekering voor leerlingen en personeelsleden. Deze ongevallenverzekering is een 24-uurs dekking met een SOS-nummer voor calamiteiten. Deze verzekering kent een dekking voor schade en kosten die ontstaan op de weg van huis naar school en op de terugweg van school naar huis, gedurende het verblijf op school, alsmede tijdens activiteiten buiten de school, mits in schoolverband en onder toezicht van school of tijdens de door de school georganiseerde reizen en evenementen buiten de gebouwen en terreinen van de school. Hieronder vallen dan bijvoorbeeld uitstapjes en schoolreizen. Ook leerlingen die gastlessen volgen zijn hierin opgenomen. Bagage tijdens schoolreisjes / schoolkampen is niet verzekerd. Mocht er sprake zijn van verlies / diefstal van bagage, dan zijn de ouders of het personeelslid zelf aansprakelijk via hun WAverzekering Inzittendenverzekering Wordt er gereden met eigen auto, dan raden wij de bestuurders aan in het bezit te zijn van een autoverzekering met dekking voor inzittenden. Bij verlies / diefstal uit de auto met braakschade moeten de goederen worden geclaimd op de eigen inboedelverzekering van de eigenaar van de goederen. De braakschade moet geclaimd worden bij de eigen autoverzekering (e.e.a. afhankelijk van de verzekeringsvorm). NB: Ten behoeve van de door de leerlingen gebruikte gehoorapparaten dienen ouders zelf een verzekering af te sluiten. De Zevensprong Schoolgids

41 15. Verlof buiten de schoolvakantie 15.1 Vakantieverlof Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Vakantieverlof indien: de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakantie niet mogelijk is. Bovengenoemd vakantieverlof mag: één keer per schooljaar worden verleend; niet langer duren dan 10 schooldagen; niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: a. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; b. voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag; c. voor het bijwonen van een huwelijk van bloed of aanverwanten t/m 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende; d. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, duur in overleg met de directeur; e. bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3 of 4e graad ten hoogste 1 dag; f. bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag; g. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Er kan verlof aangevraagd worden indien: de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden Waarschuwing De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar melding te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt. De Zevensprong Schoolgids

42 15.5 Aanpak luxeverzuim rond schoolvakanties Onder luxeverzuim wordt verstaan: ongeoorloofd afwezigheid doordat leerplichtigen buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. Te denken valt aan een dag eerder op wintersport gaan om verkeersdrukte te ontlopen of een lang weekend in een vakantiepark. De leerplichtambtenaren hebben met de officieren van justitie afspraken gemaakt over dit verzuim. Sinds 2006 wordt het ongeoorloofd wegblijven van school door leerplichtigen rond de schoolvakanties structureel gecontroleerd. Bij (vermoeden) van luxeverzuim zal de leerplichtambtenaar tegen ouders van leerplichtigen proces-verbaal opmaken Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim In alle groepen wordt dagelijks de absentielijst bijgehouden. Als een leerling zonder afmelden afwezig is, wordt er altijd direct contact opgenomen met de ouders. In geval van regelmatige afwezigheid gaat school met ouders in gesprek. Daarnaast kan ook overleg plaatsvinden met andere betrokken hulpverleners. Indien nodig wordt een extra leerlingbespreking ingelast. Samen met ouders en eventuele andere betrokken hulpverleners wordt gekeken naar de aard en de achtergrond van het verzuim en naar de mogelijkheden om het verzuim terug te dringen. Als het schoolverzuim voortduurt, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval Ziekte en afwezigheid van een leerkracht of onderwijsassistent brengt op iedere school onrust. Echter bij leerlingen die sterk afhankelijk zijn van structuur en voorspelbaarheid is de impact groter. Vervangen in één van onze groepen is soms een zware opgave. Als een leerkracht of onderwijsassistent zich ziek meldt doen we ons uiterste best toch vervanging te regelen. Bij kortdurende ziekte kan het ook gebeuren dat de onderwijsassistent de leerkracht vervangt. Mocht het echter niet mogelijk zijn vervanging te regelen op de hierboven genoemde wijze, dan rest niets anders dan één of meer leerlingen vrijaf te geven. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat de lesuitval zoveel mogelijk verdeeld wordt. Sommige van onze leerlingen hebben zoveel behoefte aan regelmaat en eenduidigheid dat zij niet kunnen functioneren als er een andere leerkracht in de klas komt. Komen zij in zo n situatie wel op school dan vragen zij één op één begeleiding. Dit is helaas bijna niet te realiseren. Het gebeurt dan dat een leerling noodgedwongen meerdere dagen thuis moet blijven. Gelukkig zijn dit uitzonderingen en we proberen al het mogelijke om dit te voorkomen Onderwijsbegeleiding aan zieke leerlingen In de wet "Ondersteuning Onderwijs aan Zieke leerlingen van 1999 is nog eens duidelijk aangegeven dat ook zieke leerlingen recht hebben op onderwijs. Voor kinderen of jongeren die in een ziekenhuis zijn opgenomen, of ziek thuis zijn, is het belangrijk dat het gewone leven zo veel mogelijk door gaat. Onderwijs hoort daar zeker bij. Onderwijs aan zieke leerlingen is o.a. om de volgende redenen van belang: Het leerproces wordt voortgezet. (een onnodige leerachterstand wordt zo veel mogelijk voorkomen) De zieke leerling houdt een belangrijke verbinding met de buitenwereld (regelmatig sociale contacten). Ook tijdens een ziekteperiode van een leerling blijft de eigen school verantwoordelijk voor het onderwijs aan die leerling. De leerkrachten staan er echter niet alleen voor. Zij kunnen voor deze onderwijsbegeleiding aan de zieke leerlingen een beroep doen op de ondersteuning van een Consulent Onderwijs aan Zieke leerlingen (COZL). De leerkracht van de school en de consulent maken in overleg met de ouders van de leerling afspraken over de inhoud van de ondersteuning. Het accent kan daarbij liggen op begeleiding en advisering, maar ook kan een deel van het onderwijsprogramma van school worden overgenomen. Het belang van de zieke leerling wordt daarbij steeds als uitgangspunt genomen. Aanmelden voor deze vorm van onderwijsbegeleiding kan door de ouders of de school. Voorafgaand overleg is daarbij wel aan te bevelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het centrale kantoor van via de website van de stichting "Ziek zijn en Onderwijs" De Zevensprong Schoolgids

43 16. Ouderverenigingen - instanties AMK Advies en Meldpunt Kindermishandeling Het AMK geeft advies en onderzoekt (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling en brengt zo nodig de juiste hulp op gang. Het is van groot belang dat mensen in hun omgeving de (de vermoedens van) mishandeling opmerken én er iets mee doen. Elke regio heeft een eigen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. De AMK maken onderdeel uit van de Bureaus Jeugdzorg Tel: Balans Balans is de landelijke vereniging van ouders van kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en leerstoornissen. Balans kan hen informeren, hen in contact brengen met elkaar, opkomen voor hun belangen. Tel: Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJZO) BJZO ondersteunt kinderen en opvoeders bij de ontwikkeling van kinderen (0 tot 18 jaar) die ernstig gevaar lopen vanwege problemen bij het opgroeien en opvoeden. Tel : Centra voor Jeugd en Gezin Als u als ouder vragen heeft over de opvoeding en gezondheid van uw kinderen, kunt u kunt voor informatie en advies terecht bij de Centra voor Jeugd en Gezin. In vrijwel elke gemeente is er een CJG. Crisismeldpunt Twente voor (licht) verstandelijk beperkte cliënten (JP van den Bent en Ambiq) GGD Regio Twente (buiten kantooruren) GGD Jeugdgezondheidszorg Informatie en advies op gebied van gezondheid, ontwikkeling en opvoeding.; preventief schoolonderzoek, huisbezoeken informatie over cursussen en kortdurende pedagogische (gezins) begeleiding. Tel : Jarabee Jeugdzorg in Twente Jarabee werkt voor kinderenen jongeren van 0 tot 25 jaar en hun opvoeders. Kinderen, jongeren of opvoeders die om welke reden dan ook het even niet alleen redden. Wolter ten Catestraat 59 Tel : HX Hengelo Postbus AE Hengelo De Zevensprong Schoolgids

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie

Nadere informatie

1. Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie en schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

1. Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie en schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Het Sloepje Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1. Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Het Mozaïek SO Hengelo Het 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 23-24 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Het Reliëf Schoolondersteuningsprofiel

Het Reliëf Schoolondersteuningsprofiel Het Reliëf Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1. Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie speciaal voor het basisonderwijs Plus: Plezier, Leren, Uniek en Samen 1. De plus van SBO De Springplank: onze visie SBO De Springplank zorgt voor een veilige plek waar iedereen erbij hoort en waar iedereen

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 De Zevensprong Schoolgids 2015-2016 Deel A De Zevensprong een school van Inhoud Inleiding... 2 Ons onderwijs... 3 Naam van de school... 3 Contactgegevens school... 3 Stichting Attendiz... 3 Praktische

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Olivijn

Ondersteuningsprofiel Olivijn Ondersteuningsprofiel Olivijn Schoolondersteuningsprofiel School : SO Olivijn Contactgegevens : Marathonlaan 7 : 1318 ED Almere : 036 5491917 : directie.olivijn@almere-speciaal.nl Directeur : Mw. H.J.M.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit.

PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit. Fleringenbrink 2, 7544 XN Enschede tel.: 053-4308678 info@spoe.nl PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit. Strategisch beleidsplan in kader van passend onderwijs 2011-2015. 1 1. Opdracht bestuur samenwerkingsverband

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

INFOBOEKJE Groep Regenboog

INFOBOEKJE Groep Regenboog INFOBOEKJE Groep Regenboog Schooljaar 2015-2016 Algemene informatie Voor u ligt de informatie, specifiek gericht op de kinderen die onderwijs volgen in de onderwijs-zorgklas De Regenboog. Voor overige

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO mb/bb Almelo

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO mb/bb Almelo Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Het Mozaïek SO mb/bb Almelo 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel Schoolondersteuningsprofiel 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel met een positief advies van de MR d.d. 27 november 2013 en vastgesteld door bestuur op 29 januari 2014 Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Format schoolondersteuningsprofiel voor basisscholen

Format schoolondersteuningsprofiel voor basisscholen Format schoolondersteuningsprofiel voor basisscholen Definitieve versie / november 2013 Omslag Naam school: Koningin Beatrix te Buren Versienummer / datum: november 2015 Inhoudsopgave: 1. Passend onderwijs

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest (V)SO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ouderversie, schooljaar 2015/2016 Adres Magnoliastraat 1 9741 CS Groningen T 050 5713093 E magnolia@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPECIAAL ONDERWIJS. Leerlingen van 4 t/m 13 jaar

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPECIAAL ONDERWIJS. Leerlingen van 4 t/m 13 jaar SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPECIAAL ONDERWIJS Leerlingen van 4 t/m 13 jaar Stichting De Kleine Prins Stichting De Kleine Prins verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan

Nadere informatie

Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar

Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar 201415 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO. t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML).

Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO. t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). t Kraaienest heeft een SO-afdeling en sinds 1 augustus 2013 een VSO-afdeling. De school

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4 DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4 Plaats : Deelen BRIN-nummer : 02EY Onderzoek uitgevoerd op : 16 maart en 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

Koetsveldschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde TC Den Haag tel

Koetsveldschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde TC Den Haag tel School Ondersteunings Profiel (SOP) Koetsveldschool SO SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde 25 2542 TC Den Haag tel. 070-380 51 39 info@koetsveldschool.nl www.koetsveldschool.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Tyltylcentrum De Witte Vogel

Tyltylcentrum De Witte Vogel VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Tyltylcentrum De Witte Vogel SO VSO SO De Witte Vogel Willem Dreespark 307 2531 SX Den Haag tel. 070-388 88 50 info@wittevogel.nl www.wittevogel.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen Speciaal Onderwijs Contact met ouders/verzorgers Wij vinden het contact met ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Er zijn drie oudergesprekken per jaar gepland. In een van deze oudergesprekken wordt ook

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO Plaats: Almelo BRIN-nummer: 00KM Onderzoek uitgevoerd op: 18 maart 2010 Conceptrapport verzonden op: 19 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Visio Onderwijs Rotterdam Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25HE OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 276409 Datum onderzoek : 24 juni 2014 Datum vaststelling : 20 augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. J.H. Donnerschool, locatie De Glind

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. J.H. Donnerschool, locatie De Glind VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK J.H. Donnerschool, locatie De Glind Plaats : De Glind BRIN nummer : 14RB OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 273664 Datum onderzoek : 12 maart 2014 Datum vaststelling : 10 april 2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO mb/bb Almelo

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO mb/bb Almelo Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Het Mozaïek SO mb/bb Almelo 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL School ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN basisschool Ondersteuningsprofiel van De Horizon Naam van de school: Basisschool De Horizon Adres: Landtong 8-10 Postcode: 1186 GP Plaats: Amstelveen Datum: juni 2015 Opgesteld

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 13KR00 De Wendakker

Schoolondersteuningsprofiel. 13KR00 De Wendakker Schoolondersteuningsprofiel 13KR00 De Wendakker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Auteur:Erik Los Samenvatting: In het kader van de te vormen Samenwerkingsverbanden is een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld om hiermee aan te geven welke dieptezorg De Witte

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie