SO Het Mozaïek onderbouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SO Het Mozaïek onderbouw"

Transcriptie

1 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad CT Almelo Tel. : Mail : de Website: Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Inleiding 5. Algemeen 7. Naam van de school 7.2 Karakteristiek van de school 7.3 Doelgroep 7.4 Schoolgrootte 7.5 Groepsgrootte 7.6 Schooltijden 7.7 Partners in Passend Onderwijs 8 2. Personeel 8 2. Personeelsleden Groepsbezetting Doelstelling, visie, missie en ambitie 9 3. Doelstelling Visie Missie Ambitie 0 4. Kenmerken van het onderwijs 0 4. Spel en spelen Hoge verwachtingen -uitgaan van kansen Adaptieve, afgestemde leeromgeving 5. Het onderwijsconcept 5. Het Ontwikkelingsperspectief (OP) 5.2 Onderwijsconcept 5.3 Handelen van de leerkracht 5.4 Actieve en zelfstandige rol van de kinderen Leerstofaanbod en differentiatie Gebruik van middelen en materialen Urenoverzicht 4 6. Leerlingenzorg 5 6. CvB Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief Groepsplan en individueel handelingsplan Leerlingbespreking en groepsbespreking 6 7. Resultaten van het onderwijs 7 Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

3 8. Aanmelding, onderzoeken en toelating 2 8. Aanmelding Procedure aanmelding Commissie voor Begeleiding Commissie van Indicatiestelling (CVI) 2 9. Huishoudelijke zaken Vakanties en vrije dagen schooljaar 202/ Ouderbijdrage Sponsoring Bereikbaarheid van de school Gegevens schooladministratie Eten en drinken Schooltas Gymschoenen (Schone) kleding Gebruik medicijnen Foto s Spelen bij andere kinderen Speelgoed Uitstapjes Verjaardagen Hoofdluis Feesten Oudercontacten Huisbezoeken Informatieavond Kijkmomenten Twintig minuten gesprekken Koffieochtend Schoonmaakavond Nieuwsbrief Weekbrief Website Medezeggenschapsraad (MR) en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De Ouderraad (OR) Inzagerecht en wet op persoonsregistratie: Protocol Dossiervorming Beleid Het Mozaïek over de informatieplicht aan ouders Algemene informatie over klachten 27. Veiligheid 30. Arbo beleid 30.2 Agressie 30.3 Controle Fysieke Beheersing (CFB) 30.4 Schorsing 3.5 Verwijdering 3.6 Interne overplaatsing 3 2. Vervoer 3 2. Vervoer van de leerling van en naar school Regels voor een goed verloop van het vervoer Weeralarm en vervoer 32 Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

4 3. Verzekering WA verzekering ouders WA verzekering personeel Ongevallenverzekering Inzittendenverzekering Richtlijnen verlof buiten de schoolvakantie Vakantieverlof Gewichtige omstandigheden 0 schooldagen per schooljaar of minder Gewichtige omstandigheden meer dan 0 schooldagen per schooljaar Waarschuwing Aanpak luxeverzuim rond schoolvakanties Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval Onderwijsbegeleiding aan zieke leerlingen Ouderverenigingen instanties Informatieve websites 36 Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

5 Woord vooraf Geachte ouder(s)/verzorger(s), Waarom een schoolgids voor ouder(s)/verzorger(s)? Wij willen ouder(s)/verzorger(s) en andere geïnteresseerden via deze schoolgids informeren over de gang van zaken binnen onze school. Deze gids laat zien wat u van ons kunt verwachten en wat de school voor uw kind kan betekenen. We geven informatie over o.a.: o wie we zijn en wat onze visie en missie is. o onze speciale zorg voor de kinderen. o de wijze van begeleiden en omgaan met de kinderen. o de manier waarop we ouders/verzorgers bij ons onderwijs op school willen betrekken. o een aantal organisatorische en zakelijke mededelingen. Ouders/verzorgers ontvangen een exemplaar van de schoolgids bij aanmelding/inschrijving en op het moment dat er een nieuwe schoolgids verschijnt. Deze schoolgids is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Attendiz. Als u na het lezen van deze schoolgids vragen en/of opmerkingen heeft, horen wij dat graag van u. Judy Broekhuis, adjunct-directeur Telefoon: Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

6 Inleiding In deze inleiding wordt kort geschetst welke plek onze school binnen onze organisatie Attendiz inneemt en op welke wijze daarin beleid wordt gevormd. Stichting Attendiz Het Mozaïek onderbouw is aangesloten bij de Stichting Attendiz. Deze stichting verzorgt anno 202 speciaal onderwijs in Twente aan ruim 200 leerlingen voor cluster 2, 3 en 4: Het Mozaïek onderbouw valt binnen het cluster 4 onderwijs van Regionaal Expertise Centrum Oost Nederland. Het REC verzorgt de indicatiestelling t.b.v. het speciaal onderwijs. Bestuur en Management Stichting Attendiz heeft een College van Bestuur. De voorzitter van het College van Bestuur is de heer H.K. Nijhuis. Het management bestaat uit sectordirecteuren en directeuren. Sectordirecteuren zijn verantwoordelijk voor meerdere scholen, directeuren zijn verantwoordelijk voor één school. De sectordirecteur van Het Mozaïek onderbouw is de heer M.P.J. Daanen. De adjunct-directeur van Het Mozaïek onderbouw is mevr. J. Broekhuis. Anno mei 202 is er een Reorganisatie gaande. Er wordt overgegaan tot een indeling in drie Divisies: een divisie SO thuisnabij, divisie VSO thuisnabij en een divisie Regionale Scholen. Onze school zal in de Divisie SO een plaats krijgen. De reorganisatie zal op zich niets veranderen aan het onderwijs op onze school. Jaarverslag Stichting Attendiz stelt vierjaarlijks een strategisch beleidsplan op. Aan dit strategisch beleidsplan is een planningsdocument toegevoegd waarin de stichtingsbrede beleidsvoornemens zijn gepland. Iedere school van Attendiz stelt een vierjaarlijks schoolplan op, dat correspondeert met het strategisch beleidsplan en waarin per domein het schoolbeleid, de beleidsvoornemens en de streefdoelen van de school staan vermeld. Op basis van deze streefdoelen stellen bestuur en management de managementovereenkomst voor de komende vier jaren vast. Indien nodig vindt er jaarlijks actualisatie van het managementcontract plaats. Twee keer per jaar levert de directeur een managementrapportage aan. Via deze rapportages houdt de directeur het bestuur op de hoogte van de vorderingen van de voorgenomen ontwikkelingen en tevens Waar bestuur staat kan ook vertegenwoordiger van het bestuur gelezen worden. Dit is mede afhankelijk van de nieuw in te richten managementstructuur binnen Attendiz. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

7 levert de directeur gegevens aan over de opbrengsten van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en diverse algemene schoolgegevens. Op basis van de tweede managementrapportage maakt iedere directeur een school jaarverslag, waarin hij / zij verslag doet van de opbrengsten van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs, de vorderingen van de ingezette ontwikkelingen en de algemene schoolgegevens. Stichting Attendiz maakt een stichtingsbreed jaarverslag. Schoolplan, managementovereenkomst, managementrapportages en jaarverslag worden aan team en (G)MR voorgelegd, besproken en (indien nodig) vastgesteld. Het schooljaarverslag en jaarverslag van de stichting worden naar de (G)MR, inspectie en eventuele andere belangstellenden gestuurd. Ook ligt het ter inzage op ons secretariaat. PLANVORMING EN MANAGEMENT RAPPORTAGESYTEEM ATTENDIZ STICHTINGS BELEID, LANDELIJKE EN REGIONALE ONTWIKKELINGEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN PLANNINGS DOCUMENT SCHOOLBELEID, ENQUETES EN ONDERZOEKEN SCHOOLPLAN MANAGEMENT OVEREENKOMST MANAGEMENT RAPPORTAGES Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

8 . Algemeen. Naam van de school De naam van onze school is Het Mozaïek (onderbouw). Een mozaïek bestaat uit verschillende vormen en kleuren die samen weer één geheel vormen. Onze leerlingen zijn afkomstig vanuit allerlei verschillende vormen van regulier en speciaal onderwijs of voorschoolse voorzieningen uit de regio Almelo. Zij hebben een verschillende problematiek, waardoor zij zijn aangewezen op het onderwijs van onze school..2 Karakteristiek van de school Het Mozaïek onderbouw is een school voor Speciaal Onderwijs voor leerlingen van 4 tot 8 jaar in Almelo en maakt deel uit van Stichting Attendiz. Het Mozaïek onderbouw is een neutraal-bijzondere school. Dit betekent dat de school zich niet verbonden weet met één richting of geloofsovertuiging. De school biedt plaats aan kinderen van allerlei gezindten. Daarnaast heeft Het Mozaïek onderbouw een regionale functie: kinderen uit Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen, Wierden bezoeken de school. kliniek van Karakter en dagbehandeling van Jarabee. Sinds augustus 202 is er een onderwijs-zorgklas gestart op De Rietpluim. De onderwijs-zorgklas is een gezamenlijk initiatief van Jarabee en Het Mozaïek onderbouw. In het kader van Passend Onderwijs zijn we dit jaar gestart met het bieden van zowel observatieplaatsen als SBO-plaatsen (groep ) voor kinderen vanuit het Samenwerkingsverband..4 Schoolgrootte Het totale aantal leerlingen op de teldatum van bedroeg 45 leerlingen. Hiervan zijn ongeveer 4 leerlingen afkomstig van de kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek Karakter en ongeveer 20 leerlingen die naast onderwijs dagbehandeling volgen bij Jarabee. De overige leerlingen hebben of een cluster IV-beschikking of staan ingeschreven bij het samenwerkingsverband. In augustus 202 zullen we met 4 leerlingen starten, verdeeld over 4 klassen..5 Groepsgrootte De maximale groepsgrootte is 5 leerlingen. De leerlingen van Het Mozaïek onderbouw kunnen zich om uiteenlopende redenen binnen het regulier onderwijs onvoldoende ontwikkelen. Soms komen kinderen vanaf een peuterspeelzaal of dagverblijf op onze school, in sommige gevallen zijn kinderen eerst op een basisschool gestart..3 Doelgroep SO Het Mozaïek onderbouw richt zich enerzijds op onderwijs aan jonge risico kinderen in de leeftijd van vier tot acht jaar met een (nu nog) cluster-iv beschikking. Dit zijn kinderen met gedragsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen in de breedste zin van het woord die in het basisonderwijs (dreigen) vast(te)lopen. Zij kenmerken zich door een grote diversiteit aan hulpvragen en onderwijsbehoeften. Anderzijds biedt Het Mozaïek onderbouw onderwijs aan jonge risico kinderen die via plaatsbekostiging de school bezoeken. Dit zijn kinderen van de kinder- en jeugdpsychiatrische.6 Schooltijden De leerlingen gaan 940 uur per jaar naar school. De schooltijden zijn: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag uur tot 4.50 uur Woensdag uur tot 2.20 uur. Vanaf 8.5 uur mag uw kind op school komen, eerder niet. Tot aan de herfstvakantie mogen de ouders die hun kind zelf brengen, in de klas afscheid nemen. Na de herfstvakantie vragen wij u om in de gang afscheid te nemen van uw kind in verband met de rust in de klas voor alle kinderen. Het is de bedoeling dat u uiterlijk om 8.30 uur afscheid neemt zodat wij op tijd kunnen beginnen met het onderwijs. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

9 Per dag is er gedurende een half uur pauze per groep. De kinderen gaan altijd de eerste woensdag van de maand naar school. In totaal zijn dat voor dit jaar 0 woensdagen. (zie vakanties en vrije dagen )..7 Partners in Passend Onderwijs Samen met de gemeenten Hellendoorn, Rijssen- Holten, Twenterand, Tubbergen, Wierden, maar ook met partners als Jarabee Jeugdzorg en Karakter probeert SO Het Mozaïek onderbouw een dekkend onderwijs(zorg)aanbod te creëren voor jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Wij hebben nauwe contacten met de (speciale) basisscholen in de regio, met voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en dagverblijven) en met de (jeugd)hulpverlening. De basisscholen van de genoemde gemeenten zijn verenigd in het samenwerkingsverband Personeel 2. Personeelsleden De volgende personeelsleden zijn werkzaam op Het Mozaïek onderbouw. Judy Broekhuis (adjunct-directeur en zorgcoördinator) Joyce Doeve (secretariaat) Kelly Jap (gedragswetenschapper) Grietje Faber (schoolmaatschappelijk deskundige) Habib Ardan (conciërge) Ellen Bekhuis (leerkracht) Marjolein Veenvliet (leerkracht) Nienke Prins-Beeks (leerkracht) Wies Hinsenveld (leerkracht) Martine Damink (leerkracht) Jacqueline Prumers (onderwijsassistent) Hildegard Nederend (onderwijsassistent) Iris Ensink (onderwijsassistent) Jolienke Colenbrander (fysiotherapie) Bianca Kroeze (logopedist) De adjunct-directeur Als eindverantwoordelijke van het onderwijs komt de adjunct-directeur altijd in beeld bij leerlingen, wanneer er belangrijke beslissingen genomen worden of dito adviezen gegeven worden. Zorgcoördinator De zorgcoördinator ondersteunt de leerkrachten bij het onderwijs en bij het uitvoeren van het Ontwikkelingsperspectief en of de individuele handelingsplannen. De zorgcoördinator is aanwezig bij de leerlingbesprekingen en soms ook bij de contacten met ouders. Orthopedagoog De orthopedagoog adviseert en begeleidt de leerkrachten in hun handelen met individuele leerlingen. De orthopedagoog is betrokken bij alles wat met de toelating van nieuwe leerlingen te maken heeft. De orthopedagoog is ook soms aanwezig bij gesprekken met ouders. Tenslotte heeft de orthopedagoog ook een consultatieve taak voor andere scholen en instanties. Schoolmaatschappelijk Deskundige (SMD) De schoolmaatschappelijk deskundige heeft tot taak een goede relatie tussen school en thuis te onderhouden en is lid van de Commissie voor de Begeleiding. De SMD kan de leerkrachten begeleiden en adviseren in het omgaan met hun leerlingen en ouders in relatie tot hulpverlening; voor de ouders kan de SMD als vraagbaak functioneren De extra taak als schoolvertrouwenspersoon en schoolcontactpersoon van onze SMD dient hier los van te worden gezien. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

10 Schoolarts De schoolarts van Het Mozaïek is lid van de Commissie voor Begeleiding. Daarnaast is ook de schoolarts nauw betrokken bij de begeleiding van de kinderen op school. De schoolarts doet (indien nodig) een medisch onderzoek. Hiervan wordt u altijd vooraf op de hoogte gesteld. De schoolarts heeft ook contact met de leerkrachten. De schoolarts is te bereiken via de school of op het volgende adres: GGD Regio Twente, afdeling jeugdgezondheidszorg, Leerkrachten De leerkrachten hebben als taak om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in het volgen van onderwijs. Ook het omgaan met hun stoornis staat voorop. Steeds wordt een afweging gemaakt van wat de (on)mogelijkheden zijn van de leerling. Hierop wordt het onderwijs afgestemd. De leerkracht is de centrale persoon in het onderwijs op Het Mozaïek onderbouw. Onderwijsassistenten In de afdeling SO is in iedere klas naast de leerkracht ook een onderwijsassistent aanwezig. Stagiaires Het Mozaïek onderbouw biedt stagemogelijkheden voor studenten van de opleiding SPW, onderwijsassistent en PABO. Fysiotherapie en logopedie Vanuit hun ziektekostenverzekering krijgen veel leerlingen onder schooltijd fysiotherapie en logopedie. We streven als school naar deze niet te laten plaatsvinden onder instructietijd en de therapie vooral ten dienste van het onderwijs te laten zijn: gericht op schoolse vaardigheden. Afstemming vindt plaats tussen school en logopedie/fysiotherapie, om elkaar wederzijds te voeden. Omdat de fysiotherapeuten en logopedisten voor u werken, verzoeken we u (voor alle zekerheid) vrije dagen aan hen door te geven. Net als afwezigheid van uw kind i.v.m. bijvoorbeeld ziekte. 2.2 Groepsbezetting Groep Margriet (groep &2) Marjolein Veenvliet Hildegard Nederend (ma-di-wo) Jacqueline Prumers (do-vr) Groep Klaver (groep & 2) Nienke Prins-Beeks (ma-di-woe-vrij) Ellen Bekhuis (do) Vanaf januari 203: Nienke Prins-Beeks Martine Damink Iris Ensink Groep De Regenboog Wies Hinsenveld (ma-di-do-vrij) Annette Brender a Brandis Marielle Oude Booijink Mirjam Koenderink Annemarie ter Halle Groep Madelief Ellen Bekhuis 3. Doelstelling, visie, missie en ambitie 3. Doelstelling Wij bieden maatwerk en expertise aan kinderen met gedrag- en/of psychiatrische stoornissen. Ons doel is om altijd in beweging te zijn om de kwaliteit van ons onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften daar waar mogelijk te verbeteren. We stellen voor ieder kind een Ontwikkelingsperspectief vast. Vanuit dit perspectief werken we aan een maximaal haalbare toerusting op zowel didactisch als op sociaal emotioneel gebied. 3.2 Visie Het Mozaïek onderbouw wil boeiend, betekenisvol en passend onderwijs bieden aan jonge kinderen met specifieke onderwijs- en of zorgbehoeften en geeft invulling aan maatschappelijke vraagstukken die spelen.. Om goede opbrengsten te kunnen leveren, wil Het Mozaïek onderbouw kwalitatief goed onderwijs verzorgen dat boeiend, betekenisvol en passend is vanuit een lerend perspectief. Daarbij worden kinderen kansen geboden om zelf keuzes te maken in het leerproces. Behalve aandacht voor individueel leren is er aandacht voor samen leren. 2. Onderwijs is mensenwerk, waardoor de sleutel tot succes bij onze medewerkers ligt. Dit betekent dat Het Mozaïek onderbouw haar verantwoordelijkheid neemt als het gaat Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

11 om het welbevinden en de professionele ontwikkeling van haar personeel. Het Mozaïek onderbouw beseft dat goed leiderschap een zeer belangrijke factor is bij schoolontwikkeling. Leiding geven in een cultuur van voortdurende verandering vraagt personen die op basis van een gedeelde visie werken aan de ontwikkeling van de leerlingen, het personeel, de school, de omgeving en de maatschappij. 3. Het Mozaïek onderbouw wil een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen en is voortdurend in dialoog met haar omgeving. Ouders zien wij als belangrijke partners! 3.3 Missie Het Mozaïek onderbouw is een ambitieuze en resultaatgerichte school voor jonge kinderen met specifieke onderwijs- en of zorgbehoeften. Wij staan voor een veilig, gestructureerd, uitdagend en positief klimaat, waar kinderen, ouders en personeel met veel plezier komen. Wij volgen en sturen de ontwikkeling van jonge kinderen in een continu proces en passen ons onderwijsaanbod hierop aan. Door aandacht te hebben voor de brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind leggen wij een stevige basis voor het verdere ontwikkelingsproces. Dit alles is te vangen onder ons motto: onderwijs- en expertise centrum voor jonge kinderen met specifieke onderwijs(zorg)behoeften, waar thuisnabij en clusteroverstijgend onderwijsaanbod op maat geboden kan worden. 4. Kenmerken van het onderwijs Doelstelling van ons onderwijs is om een leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces te bieden in het onderwijs. De brede ontwikkeling van kinderen staat centraal. Voortdurend zijn wij gericht op het stimuleren van deze ontwikkeling en het bijbrengen van vaardigheden aan kinderen. Dit doen we vanuit een visie die afgestemd is op de ontwikkeling van kinderen met specifieke (onderwijs)behoeften. 4. Spel en spelen Bij het onderwijs aan jonge kinderen houden wij rekening met het feit dat kinderen in deze leeftijdsgroep voornamelijk leren via spel en spelen. Jonge kinderen zijn met name geboeid door concreet, aanschouwelijk materiaal en willen graag zelf iets doen. Bovendien zijn jonge kinderen voornamelijk gericht op direct resultaat. Al werkend, spelend en lerend zullen kinderen overgaan tot het hanteren van meer formele leertaken, (voorbereidende) lees-, schrijf- en rekenactiviteiten. door volgen en sturen naar opbrengst en groei 3.4 Ambitie Wij willen in samenwerking met de partners uit het veld toewerken naar een multidisciplinair 4.2 Hoge verwachtingen -uitgaan van kansen Uitgangspunt vormen niet de tekorten, maar de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. We proberen de eigen identiteit van de kinderen te versterken en tegemoet te komen aan de basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie. Het kind krijgt binnen het leerstofarrangement de ruimte om zich naar eigen mogelijkheden te ontwikkelen. We streven ernaar dat elk kind succeservaring opdoet. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

12 4.3 Adaptieve, afgestemde leeromgeving De leerkracht optimaliseert door te zorgen voor een goed voorbereide leeromgeving, dus zodanig ingericht onderwijs dat spontane ontwikkelingsprocessen en eigen initiatieven van leerlingen gestimuleerd worden. De inrichting van de klas, de hoeken om te spelen en de manier waarop de materialen worden aangeboden is overzichtelijk en gestructureerd. De kinderen vragen om een rustige, op de belevingswereld afgestemde speel- en leeromgeving en indien nodig een eigen werkplek. D.m.v. visuele ondersteuning in de vorm van pictogrammen, afbeeldingen en foto s, wordt de omgeving voor de leerlingen gestructureerd. De leerkracht is alert en stuurt op het juiste moment bij. 5. Het onderwijs uitgangspunten voor het ontwikkelingsgericht werken gelden: het geven van ruimte tot initiatief het aansluiten bij de eigen behoeften van het kind het aspect van zelfsturing en zich autonoom voelen het aanbieden van betekenisvolle activiteiten in de zin van: aansprekend, uitdagend, nieuwsgierigheid prikkelend het aansluiten bij reeds aanwezige kennis en inzichten Naast deze benadering is sprake van programma gericht werken. Er vindt systematische ordening en aanbieding van leerstof plaats, gericht op de leervoorwaarden en het aanvankelijk onderwijs. Gedurende de dag wordt er gewerkt volgens een vaste structuur met vooraf geplande activiteiten. Bij veel kinderen binnen onze school is een aantal basisvoorwaarden nog niet vervuld. Het gaat dan met name om; het vrij zijn van emotionele belemmeringen ; het nieuwsgierig en ondernemend zijn; het hebben van zelfvertrouwen. Ook is bij een groot aantal kinderen sprake van basale tekorten in het handelen. Deze signalen kunnen duiden op risicofactoren die een ongunstige uitwerking hebben op de taak-/werkhouding. Risicofactoren zijn: impulsiviteit, prikkelgevoeligheid, beperkte aandacht en concentratie, gering vermogen tot planning en ordening, geringe flexibiliteit etc. 5. Het Ontwikkelingsperspectief (OP) Bij start van de leerling op Het Mozaïek onderbouw wordt door de CvB binnen 6 weken het ontwikkelingsperspectief vastgesteld. In het ontwikkelingsperspectief wordt er op basis van de dossiergegevens van het kind (uitgaande van de brede ontwikkeling) een inschatting gemaakt van het type vervolgonderwijs en leerjaar (groep /2/3) waar naar het kind uit zal stromen na het onderwijs op de onderbouwlocatie van Het Mozaïek. Dit wordt het verwachte uitstroomperspectief genoemd. Kort gezegd wordt op basis van het OP voorspelt wat het kind op school gaat leren (verwachting). 5.2 Onderwijsconcept Het onderwijs binnen onze school is een combinatie van ontwikkelingsgericht- en programmagericht werken. Het leerstofaanbod binnen onze school is afgestemd op de belevingswereld van het jonge kind. Als 5.3 Handelen van de leerkracht Aan de basis van deze persoonlijke groei staat het welbevinden van de kinderen. De leerkrachten staan centraal als het gaat om het pedagogische klimaat in de klas. Zij zijn voldoende toegerust om als gedragsspecialist de ontwikkeling van de leerling en de groep te bevorderen. Een voorwaarde voor goed onderwijs, waarbinnen kinderen tot groei komen is een goede (vertrouwens-) relatie met de leerkracht. De leerkracht zorgt voor een veilig klimaat voor alle kinderen; hij kent de kinderen en zij voelen zich gekend. De leerkracht biedt veiligheid en vertrouwen door voorspelbaar, duidelijk en consequent te handelen. Het welbevinden van het kind staat voorop. Daarnaast is het handelen van de leerkracht gericht op wat jonge kinderen bezig houdt, dit vereist een intensieve interactie en een sterk (ortho)pedagogische relatie (sensitiviteit, empathie, responsiviteit). Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

13 Wij zijn een school waar mensen bindingen hebben en gemotiveerd zijn om te werken met kinderen met zeer diffuse en complexe problemen. De leerkracht optimaliseert door te zorgen voor een breed, gevarieerd en flexibel onderwijsaanbod, waarin elk kind zich, afhankelijk van zijn ontwikkelingsmogelijkheden in een continu proces moet kunnen ontwikkelen. Uitgangspunt zijn de ontwikkelingsmogelijkheden en de basale ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. 5.4 Actieve en zelfstandige rol van de kinderen Naast de hulp en de gerichte sturing die het kind krijgt is het kind zelf ook actief: we gaan er immers vanuit dat kinderen zelf ontwikkelingskracht bezitten. Eigen initiatieven worden dan ook beschouwd als een wezenlijke voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Daarbij spelen aspecten als betrokkenheid bij de activiteit en deelname aan activiteiten, die voor kinderen persoonlijk zinvol zijn, een grote rol. De leerkracht probeert in zijn aanbod zoveel mogelijk rekening te houden met activiteiten die zich afspelen in zinvolle contexten: - concrete leefsituaties en wat zich daarin afspeelt - actuele gebeurtenissen om de kinderen heen - de wijde wereld, die spannend is en nieuwsgierig maakt De rol van de leerkracht bestaat dan ook uit bemiddelen. Enerzijds staan de initiatieven van de kinderen voorop, anderzijds is het de leerkracht die het ontwikkelingsproces in de gaten houdt en op grond daarvan en op grond van de doelen het activiteitenaanbod selecteert. Om de actieve rol van de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en te stimuleren werken we in ons onderwijs met een activiteitenplanbord. Kinderen mogen door middel van het planbord zelf een keuze maken welke activiteit ze willen gaan doen. Op het planbord zien ze meteen hoeveel kinderen bij een activiteit mogen spelen of werken. De leerkracht kan ook zelf kinderen inplannen om bijvoorbeeld doelen uit het groepsplan te bereiken. Kort samengevat bieden we kinderen keuzemogelijkheden en sturing. Keuzemogelijkheden bieden we aan om kinderen zelf keuzes te leren maken met als doel: stimuleren tot initiatiefname, zelfstandigheid en actief leren, leren met en van elkaar 5.5 Leerstofaanbod en differentiatie In onze school is het leerstofaanbod afgestemd op de belevingswereld van jonge kinderen. Er wordt gewerkt met een basisaanbod (gangbaar aanbod) voor alle kinderen. Voor taal en rekenen is dit basisaanbod afgestemd op de kerndoelen van groep en groep 2 van het Stichting Leerplan Ontwikkeling. Naast het basisaanbod sluiten we aan bij individuele onderwijsbehoeften van leerlingen door differentiatie in instructie en leertijd. Daarbij stellen we een maximum van drie niveaus per klas om het organisatorisch haalbaar te houden voor de leerkracht. Voor het indelen in drie niveaus worden enerzijds de toetsgegevens als uitgangspunt genomen. Hierbij houden we de volgende indeling aan: Verkorte instructie: niveau I (CITO) Basis instructie: niveau I-II-II-IV-V (CITO) Verlengde instructie: niveau IV en V Anderzijds is de totale beeldvorming van het kind medebepalend voor het indelen van de kinderen in de drie niveaugroepen per klas. 5.6 Gebruik van middelen en materialen Kenmerkend voor het onderwijs aan deze jonge kinderen is dat het zodanig wordt aangeboden dat de ontwikkeling op verschillende gebieden geïntegreerd wordt gestimuleerd. De methode Kleuterplein vormt de basis voor ons onderwijs. Met Kleuterplein werken we doelgericht aan álle tussendoelen. Kleuterplein is meer dan alleen taal en rekenen. Ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt. Kleuterplein heeft 6 thema s in de belevingswereld van de kleuters. In elk thema komen alle ontwikkelingsgebieden en leerdoelen voor kleuters aan bod. Kleuterplein biedt Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

14 daarmee een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3. Methodeoverzicht: Rekenen: Kleuterplein/Gecijferd Bewustzijn, Map Taal / lezen: Kleuterplein/Fonemisch Bewustzijn, Map/Software: Kleuterplein en Woordenstart Sociaal emotioneel: Methode Goed Gedaan/Doos vol gevoelens/bloe (7 boeken met cd, ) Muzikale vorming, handvaardigheid en tekenen: Moet je doen! Bewegingsonderwijs: Bewegingsonderwijs in het speellokaal Motorische ontwikkeling: Schrijfdans Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

15 5.7 Urenoverzicht Binnen onze school vinden we een adequate en efficiënte planning van de leertijd, afgestemd op de onderwijsbehoefte van onze kinderen belangrijk. Bijna de helft van leertijd wordt besteed aan taal en rekenonderwijs. Gezien onze doelgroep is voor ons het aanbod op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling net zo belangrijk. De directeur plant per groep de leertijd, verdeeld over de verschillende vakken. Op basis van deze planning maken de leerkrachten zelf elk jaar hun lesrooster. Tijdens het onderwijsleerproces bewaakt de leerkracht de effectiviteit van de werkzaamheid van alle kinderen en voorkomt onnodig verlies van onderwijstijd. Goed klassenmanagement en effectieve instructie vormen de basis voor het adequaat benutten van de leertijd. Goed klassenmanagement stimuleert zelfstandig werken waardoor de leerkracht de ruimte heeft om kinderen te begeleiden en groepsplannen uit te voeren. Bekend bij iedereen is onderstaande verdeling van de uren over de vak- en vormingsgebieden. Het is de basis voor het lesrooster dat door de leerkracht jaarlijks zelf gemaakt. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

16 6. Leerlingenzorg 6. CvB De school biedt leerlingen zorg en begeleiding vanaf het moment van binnenkomst. De begeleiding wordt afgerond op het moment dat zij de school weer verlaten (moment van uitschrijving). Voor het bieden van de juiste zorg en begeleiding is de Commissie voor de Begeleiding (CvB) verantwoordelijk. Deze wordt gevormd door een team van professionals en is zodanig samengesteld dat vanuit verschillende invalshoeken adequaat en deskundig advies gegeven kan worden. Samenstelling CvB De CvB bestaat uit de gedragswetenschapper, schoolmaatschappelijk werker, schoolarts, intern begeleider of zorgcoördinator en de schooldirecteur. Op afroep worden soms de logopedist of fysiotherapeut toegevoegd. De algehele leiding en coördinatie is in handen van de directeur. Rol van de CvB De CvB kijkt bij onderzoek en begeleiding naar de vereisten voor de indicatiestelling, maar werkt vanuit een handelingsgerichte visie. Daarmee is de CvB in staat om een passend ontwikkelingsperspectief voor een nieuwe leerling op te stellen. De CvB heeft drie taken: Begeleiding Dit is de hoofdtaak van de CvB. Deze begeleiding bestaat uit: - Het opstellen van het eerste ontwikkelingsperspectief dat de CvB naar aanleiding van het dossier opstelt voor de leerkracht. - Teneinde een optimale ontwikkeling te bewerkstelligen doet de CvB op basis van observatie en handelingsgerichte diagnostiek aanbevelingen ten behoeve van de begeleiding van individuele leerlingen tijdens hun verblijf op school. Ze adviseert en faciliteert leerkrachten ter ondersteuning van het primaire proces. - De leden van de CvB maken deel uit van de leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen. - Het verrichten van een medisch onderzoek door de schoolarts n.a.v. een specifieke medische vraagstelling. - Het coördineren van de zorg rondom de leerling door het onderhouden van contacten met ouders en hulpverleningsinstanties. - Het betrokken zijn bij beslissingen over vervolgplaatsing op een andere school. Plaatsing Daarnaast is de taak van de CvB om advies te geven over de plaatsbaarheid en om samen met de ouders van de aangemelde leerling het dossier compleet te maken. Er wordt bijvoorbeeld informatie en onderzoeksrapportage opgevraagd van instanties en personen die al eerder met de leerling aan het werk zijn geweest. In voorkomende gevallen doet de gedragswetenschapper zelf onderzoek of gaat observeren op de school van de aangemelde leerling. De schoolarts beoordeelt de medische gegevens of verricht een eigen medisch onderzoek. De schoolmaatschappelijk deskundige beoordeelt de integraliteit van de problematiek. Als het dossier compleet is, dan wordt in het geval er nog geen beschikking van de Commissie van Indicatiestelling afgegeven is - het dossier doorgestuurd naar de Commissie Van Indicatiestelling van het Regionaal Expertise Centrum Oost-Nederland. In het geval er wel een indicatie voor cluster 4 onderwijs is afgegeven, neemt de CvB een besluit over de plaatsbaarheid. De CvB informeert voor de plaatsing van de nieuwe leerling de leerkracht / onderwijsassistent over: * de onderwijsrelevante beginsituatie * het ontwikkelingsperspectief. Regievoering/Monitoren Op leerlingniveau is de kernvraag voor de CvB of de leerling zich ontwikkelt volgens het eerder vastgestelde ontwikkelingsperspectief. Tijdens de leerlingenbesprekingen formuleert de CvB een antwoord op deze vraag. Als de leerling zich niet volgens verwachting ontwikkelt dan bespreekt de CvB samen met de leerkracht welke maatregelen noodzakelijk zijn en of het ontwikkelingsperspectief aanpassing vereist. Op groepsniveau bespreekt en analyseert de CvB de resultaten (bijvoorbeeld CITO) van de groep als geheel en formuleert samen met de leerkracht verbeterpunten 6.2 Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief Het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief heeft binnen onze school veel aandacht en is nog volop in ontwikkeling. We hebben grote vooruitgang geboekt ten aanzien van het Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

17 vaststellen en regelmatig monitoren van het ontwikkelingsperspectief van kinderen. 6.3 Groepsplan en individueel handelingsplan In het groepsplan wordt het (ortho)pedagogisch en (ortho)didactisch handelen voor een hele groep of klas omschreven. Het groepsplan is richtinggevend voor het handelen in de klas. Het individueel handelingsplan omschrijft de aanpassing en/of afwijking van het groepsplan, voor zover die geldt voor een individuele leerling. 6.4 Leerlingbespreking en groepsbespreking Leerlingbespreking Tijdens de leerlingbespreking wordt specifiek naar het ontwikkelingsperspectief van iedere leerling gekeken en staat centraal hoe de leerkracht handelingsgericht tegemoetkomt aan het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoeften van de leerling. Wanneer tijdens de bespreking blijkt dat de orthopedagogische en orthodidactische benadering van de leerkracht en het tegemoetkomen aan de individuele onderwijsbehoeften van een kind niet voldoende is, worden er op specifieke doelen opgesteld in een individueel handelingsplan van het kind. Als er grote afwijkingen zijn wordt er in overleg tussen leerkracht en CvB het ontwikkelingsperspectief onderbouwd bijgesteld (in overleg met ouders). Groepsbespreking In de groepsbespreking in januari en juni wordt niet zozeer ingegaan op individuele leerlingen, maar worden op groepsniveau de gestelde doelen geëvalueerd. Op basis van de datagegevens wordt bekeken of de doelen uit het vorige groepsplan bereikt zijn en de leerlingen zich conform de prognose ontwikkelen. Op basis daarvan wordt vastgesteld welke aanpassingen de komende periode nodig zijn. Het handelen van de leerkracht en haar vragen staan centraal. Besproken wordt hoe de leerkracht de komende periode tegemoetkomt aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep. Daarmee heeft de groepsbespreking een belangrijk rol bij de verdere professionalisering van de leerkracht. Voor het verzamelen van de datagegevens gebruiken we een vaste jaarplanning (toetskalender). Datagegevens die gebruikt worden om de leerroute vast te stellen zijn: Cito-leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS): afname Taal en Rekenen voor kleuters groep &2 in januari en juni. Ontwikkelingsolgmodel voor Jonge Kinderen (OVMJK): invullen in november en mei. Methodegebonden toetsen: Fonemisch bewustzijn december groep 2: Controletaak FB juni groep : Controletaak voorbereiding juni groep 2: Fonemisch bewustzijn Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

18 7. Resultaten van het onderwijs Per kind wordt gedurende 3 jaar na uitstroom van Het Mozaïek onderbouw onderzocht of het advies van de CVB over de vervolgschool passend is geweest. Regulier Basisonderwijs Totale School voor speciaal basisonderwijs SO cluster IV (gedragsstoornissen) SO cluster IV (psychiatrische stoornissen) SO cluster II (spraak/taal en communicatieproblemen) SO cluster III (zeer moeilijk lerende kinderen) SO cluster lll (langdurig zieke kinderen) Uitstroomgegevens onderbouw in aantal leerlingen Navraag (na 2 jaar) Niet uitstroom Passend passend 2 (6,7%) 5 (4,7%) 2 (6,7%) 2 (6,7%) Aantal gevolgde leerlingen Navraag (na 3 jaar) Niet Passend passend (8,3%) Totaal aantal leerlingen 2 0 Percentage 00% 9,7% 8,3% 00% 00% 0% Conclusie: Van de kinderen die in het jaar zijn uitgestroomd blijkt na 3 jaar (20-202) dat slechts bij van de 2 kinderen het advies niet passend is geweest vanwege emotionele problematiek. De overige leerlingen zitten 3 jaar na verwijzing nog op een passende plek. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

19 Regulier Basisonderwijs School voor speciaal basisonderwijs SO cluster IV (gedragsstoornissen) SO cluster IV (psychiatrische stoornissen) SO cluster II (spraak/taal en communicatieproblemen) SO cluster III (zeer moeilijk lerende kinderen) SO cluster lll (langdurig zieke kinderen) Uitstroomgegevens onderbouw in aantal leerlingen Navraag (na jaar) Niet passend Aantal gevolgde leerlingen Navraag (na 2 jaar) Passend Niet passend Aantal gevolgde leerlingen 0 0% 68,7% 3 8,7% 6,3% 0 0% Totale uitstroom Passend % 0% ,% 64,7% ,2% 7,6% ,6% 5,9% 0 0 5,6% 5,9% ,6% 5,9% 6,3% % 0% 0% Totaal Percentage 00% 94,4% 5,6% 00% 94,% 5,9% 00% Navraag (na 3 jaar) Niet Passend passend Conclusie: Bij van de 8 kinderen die in is uitgestroomd blijkt in het eerste jaar na uitstroom het advies naar SO cluster IV ( gedragsstoornissen) niet passend te zijn vanwege zijn internaliserende problematiek en spraak-taal en communicatieproblemen. In het tweede jaar na plaatsing blijkt kind binnen SO cluster II niet op de passende plek te zitten vanwege de gedragsproblematiek die op de voorgrond stond. De overige 6 leerlingen zitten 2 jaar na verwijzing nog op een passende plek. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

20 Regulier Basisonderwijs School voor speciaal basisonderwijs SO cluster IV (gedragsstoornissen) SO cluster IV (psychiatrische stoornissen) SO cluster II (spraak/taal en communicatieproblemen) SO cluster III (zeer moeilijk lerende kinderen) SO cluster lll (langdurig zieke kinderen) Uitstroomgegevens onderbouw in aantal leerlingen Navraag (na jaar) Aantal gevolgde leerlingen Totale uitstroom Passend Niet passend 2 5,4% 8,3% ,8% 33,3% 0 7,7% 8,3% 0 7,7% 8,3% 0 7,7% 8,3% ,% 25% 0 7,7% 8,3% Totaal Percentage 00% 92,3% 7,7% 00% Passend Navraag (na 2 jaar) Niet passend Aantal gevolgde leerlingen Navraag (na 3 jaar) Niet Passend passend Conclusie: Bij van de 3 kinderen die in is uitgestroomd blijkt in het eerste jaar na uitstroom het advies naar een reguliere basisschool niet passend te zijn vanwege sociaal emotionele problematiek die teveel begeleiding vroeg. De overige 2 leerlingen zitten jaar na verwijzing nog wel op een passende plek. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

21 Regulier Basisonderwijs School voor speciaal basisonderwijs SO cluster IV (gedragsstoornissen) SO cluster IV (psychiatrische stoornissen) SO cluster II (spraak/taal en communicatieproblemen) SO cluster III (zeer moeilijk lerende kinderen) SO cluster lll (langdurig zieke kinderen) Totale uitstroom 2 7,7% 2 46,2% 4 5,3% 5 9,2% 0 0% 2 7,7% 3,8% Totaal 26 Percentage 00% Uitstroomgegevens onderbouw in aantal leerlingen Navraag (na jaar) Passend Niet passend Aantal gevolgde leerlingen Conclusie: Bijna de helft van de leerlingen (46,2%) die in schooljaar zijn uitgestroomd gaan naar het SBO. Ongeveer 35% blijft binnen cluster IV onderwijs volgen op de vervolgschool. Passend Navraag (na 2 jaar) Niet passend Aantal gevolgde leerlingen Navraag (na 3 jaar) Niet Passend passend Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

22 8. Aanmelding, onderzoeken en toelating 8. Aanmelding Aangemelde leerlingen moeten voldoen aan de wettelijke toelatingscriteria. Vóór een kind geplaatst kan worden, moet er door een onafhankelijke commissie, de Commissie van Indicatiestelling (CVI), een positieve beschikking worden afgegeven. Ouders, scholen en instanties kunnen contact opnemen met Het Mozaïek onderbouw voor advies en informatie. Tijdens het kennismakings- en voorlichtingsbezoek vertellen ouders hun verhaal met betrekking tot hun aan te melden zoon/dochter. Daarnaast krijgen ouders informatie over de school en de toelatingscriteria en vindt er een rondleiding plaats. Tijdens het gesprek krijgen zij ook informatie over de werkwijze en de te volgen procedure voor aanmelding. 8.2 Procedure aanmelding - Ouders moeten ten behoeve van de aanmelding het aanmeldingsformulier en de gedragsvragenlijst invullen. - Als het aanmeldingsformulier en de gedragsvragenlijst binnen zijn, gaat de Commissie voor Begeleiding van Het Mozaïek onderbouw aan het werk. - Er zijn gegevens nodig over de problematiek van het kind, over het gezin en over school of peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van onderzoeken en rapportage die al beschikbaar zijn. Eventueel vinden er aanvullende onderzoeken plaats. - Wanneer het dossier compleet is, wordt het doorgestuurd naar de Commissie van Indicatiestelling. (CVI) Wanneer de CVI een positieve beschikking afgeeft, kunnen de ouders kiezen voor plaatsing op Het Mozaïek onderbouw of voor extra begeleiding op de basisschool (Het rugzakje). Het kind wordt dan begeleid vanuit de Dienst Ambulante Begeleiding van Attendiz. onderzoeksrapportage opgevraagd van instanties en personen die al eerder met het kind aan het werk zijn geweest. Soms doet de Commissie van Begeleiding zelf onderzoek of gaat zij observeren op de school van het aangemelde kind. Als het dossier compleet is, wordt het samen met het advies van de commissie doorgestuurd naar de Commissie Van Indicatiestelling van het Regionaal Expertise Centrum Oost-Nederland. 2. Begeleiding. De commissie van Begeleiding maakt op basis van de beschikbare informatie van het kind, een voorlopig Ontwikkelingsperspectief. In dit plan staan de beeldvorming van het kind en de eerste handelingsadviezen betreffende de begeleiding van het kind in de groep en de mogelijke inzet van disciplines (fysiotherapie, logopedie). Zodra het kind eenmaal op school zit, wordt de begeleiding overgenomen door het zorgteam waar ook de Commissie van Begeleiding onderdeel van is. 8.4 Commissie van Indicatiestelling (CVI) De CVI hoort bij het Regionaal Expertise Centrum Oost-Nederland. Zij beoordeelt of een kind kan worden toegelaten tot cluster IV. De CVI neemt deze beslissing op basis van het dossier en het advies dat zij hebben ontvangen van de Commissie voor Begeleiding van Het Mozaïek onderbouw. Het aanmeldingsdossier moet de volgende gegevens bevatten:. Persoonsgegevens. 2. Reden van aanmelding. 3. Psychodiagnostisch onderzoek of orthopedagogisch onderzoek of psychiatrisch onderzoek. Uit het onderzoek moet blijken of er mogelijk een vermoeden is van cluster 4 problematiek of dat er sprake is van een stoornis op basis van DSM IV of op basis van ICD Gegevens uit de jeugdzorg en/of kinderpsychiatrie. Met deze gegevens moet bemoeienis van hulpverlening of van kinderpsychiatrie worden aangetoond. 5. Onderzoeksgegevens maatschappelijk werk. Uit de onderzoeksgegevens van het maatschappelijk werk moet blijken dat er sprake is van een integraal karakter van de problematiek, dat betekent dat de problematiek zich in twee verschillende milieus moet laten zien (bijv. school en thuis) 6. Onderwijskundig rapport of gegevens uit de zorgsector. Uit het onderwijskundig rapport of uit de gegevens van de zorgsector moet blijken dat 8.3 Commissie van Begeleiding De Commissie van Begeleiding (zie blz.5) hoort bij Het Mozaïek onderbouw en bestaat uit de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk deskundige, de adjunct-directeur, de intern begeleider en de schoolarts. De Commissie van Begeleiding heeft twee taken:. Advies over toelating. Advies geven over de toelaatbaarheid en samen met de ouders van het aangemelde kind het dossier compleet maken. Er wordt informatie en Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

23 er sprake is van beperking van de onderwijsparticipatie en dat de mogelijkheden van de reguliere zorgstructuur niet voldoende zijn. Er moet tevens een recent geëvalueerd handelingsplan worden bijgevoegd waaruit blijkt dat ingezette doelen/ acties niet of nauwelijks effect sorteren. Tijdspad De CVI dient de ouders binnen acht weken na ontvangst van de aanmelding over de beslissing met betrekking tot de toelaatbaarheid in kennis te stellen. Deze termijn kan eventueel met acht weken worden verlengd. De plaatsing op Het Mozaïek onderbouw vindt, indien mogelijk, kort na deze beslissing plaats. Meestal kan het kind direct worden geplaatst. Als alle groepen vol zitten, kan het langer duren. 9. Huishoudelijke zaken 9. Vakanties en vrije dagen schooljaar Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Goede Vrijdag Tweede Paasdag Meivakantie t/m Pinksteren Zomervakantie t/m De volgende 0 woensdagen gaan de kinderen wel naar school: 5 september oktober november december januari februari maart april mei juni 203 De overige woensdagen zijn de kinderen vrij. De volgende extra vrije dagen zijn ingepland: 9 oktober 202 Studiedag 2 december uur vrij: geen taxivervoer terug naar huis 26 april 203 Studiedag 2 3 juli Woensdag vrij! 5 juli uur vrij: geen taxivervoer terug naar huis 6 juli Zomervakantie! 9.2 Ouderbijdrage Van alle ouders wordt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage gevraagd om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Door deze bijdrage kunnen wij activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstviering en het schoolreisje voor uw kind organiseren. Dit bedrag is 20,00 per schooljaar. U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken op : Stichting Attendiz: Onder vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin hij /zij zit. Zie onze website voor het Reglement ouderbijdrage. 9.3 Sponsoring Soms wordt Het Mozaïek onderbouw gesponsord. De sponsoring mag de inhoud van het onderwijs en het schoolbeleid niet beïnvloeden. Sponsoring dient vanuit een maatschappelijke betrokkenheid voort te komen. Het geld wordt besteed aan een van tevoren vastgesteld doel. Aanvragen voor sponsoring worden getoetst door het managementteam en door de MR. 9.4 Bereikbaarheid van de school De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 7.00 uur op het volgende nummer: Ziekmelden graag tussen 8.5 uur en 8.30 uur. Als uw kind ziek is of om andere reden niet kan komen, dient u ook altijd het taxibedrijf te informeren! Leerkrachten kunt u voor 8.30 uur of na 5.00 uur telefonisch bereiken. 9.5 Gegevens schooladministratie De leerlingenadministratie wordt bijgehouden op de computer. Het is noodzakelijk om de opgeslagen gegevens up-to-date te houden. Wij verzoeken u daarom veranderingen van adres, telefoonnummer, huisarts, medisch specialist of ziektekostenverzekering door te geven aan de secretaresse van de school. Uiteraard wordt bij het opslaan en bewaren van deze informatie gehandeld volgens de regels van de wet op de privacy. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

24 9.6 Eten en drinken Gedurende de ochtend wordt er in iedere groep gedronken. De kinderen nemen hiervoor zelf drinken mee naar school. Ook wordt er s ochtends fruit gegeten. Ieder kind neemt een stuk fruit mee. Tussen de middag wordt er in de groep brood gegeten. De kinderen nemen zelf brood mee, liefst in een broodtrommel. Uw kind mag geen snoep meenemen naar school. Alleen bij feesten wordt er op school gesnoept! 9.7 Schooltas Uw kind heeft een stevige schooltas of rugzak nodig. De schooltas moet voorzien zijn van de naam van uw kind. 9.8 Gymschoenen Voor het gymmen, heeft uw kind gymschoenen nodig (liefs met klittenband of elastieken sluiting en geen zwarte zool). Deze gymschoenen blijven op school. andere taxi s vervoerd worden. Wilt u ook aan ons doorgeven dat uw kind na schooltijd bij een ander kind gaat spelen? Dit om te voorkomen dat uw kind zomaar met iemand meegaat, zonder dat wij er iets van weten. 9.3 Speelgoed De leerlingen nemen geen speelgoed mee naar school, tenzij dit is overlegd met de leerkracht. School stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan meegebrachte eigendommen van leerlingen. 9.4 Uitstapjes In het kader van het werken rond een thema kan het voorkomen dat de leerlingen een uitstapje maken naar b.v. het bos, de kinderboerderij of de bakker. Vaak zijn deze bestemmingen op loopafstand van Het Mozaïek onderbouw. Mocht er gebruik gemaakt worden van vervoer per auto, dan worden de wettelijke voorschriften daarvoor gevolgd. De bestuurder van de auto dient een inzittendenverzekering te hebben. 9.9 (Schone) kleding Het is handig dat de naam van het kind in de kleding aangebracht is. Als uw kind schone kleding of ondergoed van school krijgt, wilt u dat dan wassen en zo spoedig mogelijk weer mee teruggeven aan school. 9.0 Gebruik medicijnen Wanneer uw kind medicijnen gebruikt, kunt u met de leerkracht een regeling treffen voor het gebruik ervan op school. Als er veranderingen zijn, dient u dit meteen door te geven aan school. U blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de aanlevering van de medicijnen. 9. Foto s Het komt voor dat er foto s op school gemaakt worden. Deze kunnen op de website geplaatst worden of eventueel voor intern gebruik, bijvoorbeeld een presentatie tijdens een ouderavond worden gebruikt. Wij vragen aan het begin van het schooljaar of u bezwaar hebt tegen het gebruik van foto en ander beeldmateriaal voor verschillende doeleinden. 9.5 Verjaardagen De kinderen vieren hun verjaardag in de eigen groep. De ouders mogen de verjaardag van hun kind meevieren in de groep. Daarvoor kunt u een afspraak maken met de groepsleerkracht. Het jarige kind mag samen met een vriendje of vriendinnetje de klassen rond, zodat hij/zij ook gefeliciteerd kan worden door de andere leerkrachten en onderwijsassistenten. 9.6 Hoofdluis Na elke vakantie worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Hoofdluis blijft een hardnekkige probleem, het is daarom verstandig uw zoon/dochter regelmatig te controleren en zo nodig direct te behandelen. Indien u hoofdluis constateert wilt u dat dan zo spoedig mogelijk 9.2 Spelen bij andere kinderen De meeste kinderen wonen niet bij elkaar in de buurt. Toch vinden ze het wel eens leuk om bij een vriendje of vriendinnetje van school te gaan spelen. U dient dit uiteraard zelf onderling te regelen. Het is niet mogelijk dat kinderen in doorgeven aan de school. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

25 9.7 Feesten Sinterklaas De Sint komt op zijn verjaardag ook Het Mozaïek onderbouw bezoeken. De ouders mogen dit feest bijwonen. Kerstfeest/Paasfeest/ Carnaval Elk jaar organiseren we een activiteit rondom deze feesten. Carnaval vieren we in de vorm van een Verkleedfeest. Schoolreisje De kinderen gaan elk jaar op schoolreis. We zoeken een overzichtelijke bestemming, die vermaak biedt voor elk kind. Voor dit schoolreisje vragen wij 20 per kind. Eindfeest Aan het einde van het schooljaar organiseren wij het Eindfeest. Dit feest vieren we samen met alle ouders, broertjes en zusjes. 0. Oudercontacten 0. Huisbezoeken De groepsleiding maakt ieder jaar met de ouders een afspraak om op theevisite te komen. Dit is een gezelligheidsbezoek waarbij het kind aanwezig is. 0.2 Informatieavond Aan het begin van het schooljaar vindt een informatieavond plaats. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over het reilen en zeilen in de klas en kunt u kennismaken met de andere ouders. 0.3 Kijkmomenten Twee keer per schooljaar wordt u als ouder uitgenodigd om mee te doen en te kijken in de groep van uw kind. 0.4 Twintig minuten gesprekken Drie keer per jaar wordt u als ouder geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind op school. 0.5 Koffieochtend Onder schooltijd wordt gedurende het schooljaar een zestal koffieochtenden georganiseerd, waarin ouders met elkaar kunnen praten over zelf ingebrachte thema s: Om vast te noteren in uw agenda: de koffieochtenden zijn gepland 2 oktober, 27 november, 22 januari, 2 februari, 9 maart, 6 april. (tijdstip 9.00u 0.5u). 0.6 Schoonmaakavond Aan het eind van het schooljaar wordt er een schoonmaakavond georganiseerd voor alle ouders om de materialen en het meubilair uit de groep schoon te maken. 0.7 Nieuwsbrieven Elke maand wordt er een nieuwsbrief voor ouders uitgegeven. Daarin wordt u door het management op de hoogte gehouden van allerlei nieuwe ontwikkelingen en het reilen en zeilen binnen de school. 0.8 Weekbrief De leerlingen krijgen een keer per week een weekbrief mee vanuit de groep. In deze weekbrief staat specifieke informatie over de groep. 0.9 Website Stichting Attendiz heeft een website: Van alle sectoren, dus ook van de sector psychiatrische stoornissen Het Mozaïek, vindt men hier uitgebreide informatie. Op de pagina van Het Mozaïek die rechtstreeks te vinden is onder staat een actueel en uitgebreid aanbod aan informatie: we hechten als school veel waarde aan de kwaliteit van de website van onze school. Wij staan dan ook open voor reacties en of aanvullingen op onze website. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

26 0.0 Medezeggenschapsraad (MR) en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Ouders van Het Mozaïek onderbouw kunnen zitting nemen in de Medezeggenschapsraad (MR) en/of de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de kinderen aangaan. De (G)MR wil een actieve bijdrage leveren aan besluitvorming over schoolbeleid. Samenstelling (G)MR Attendiz is ontstaan uit de stichtingen Scholengroep Twente Speciaal, Het Maatman en Edukint. De MR-structuur van Attendiz bestaat hierdoor uit een GMR en twaalf MR-en. Een (G)MR bestaat uit evenveel personeelsleden als ouders. De GMR bestaat uit 7 personeelsleden en 7 ouders. De GMR heeft overleg het College van Bestuur. De MR-en bestaan uit ten minste 2 personeelsleden en 2 ouders. Iedere MR kiest uit zijn geleding een vertegenwoordiger die zitting in de GMR heeft. De MR-en hebben overleg met de desbetreffende (sector)directeur. De contactpersoon van de MR voor onze school is Marianne Sattler. Marianne is te bereiken op ma t/m do op het telefoonnummer van school of via haar adres: 0. De ouderraad (OR) De OR van Het Mozaïek wil het contact tussen school en ouders, en ouders onderling bevorderen. Juist omdat je als ouder niet elke dag bij de schoolpoort kunt staan en onze kinderen veel zorg nodig hebben is ouderbetrokkenheid zo belangrijk. De OR bestaat uit ouders van de afdeling SO Almelo. De OR vergadert een keer per maand, waarbij ook altijd een vertegenwoordiging van de school aanwezig is om zaken zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De vergaderingen vinden om beurten plaats op beide locaties. De OR heeft een tweeledige functie: enerzijds ondersteunend en anderzijds heeft hij een adviserende en beleidsmatige functie. Wij denken mee over het reilen en zeilen van de school. De OR heeft een huishoudelijk reglement. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat op school ter inzage ligt. De penningmeester int en beheert de ouderbijdrage. Elk schooljaar organiseert de OR twee ouderavonden, één informatieve en één thema-avond. We vinden het belangrijk om contact te hebben met u als ouder. U wordt daarom van harte uitgenodigd om met ideeën of tips te komen. In de adressengids, die aan het begin van het schooljaar wordt meegegeven, vindt u de namen van de huidige leden van de OR. Voor de taken van de OR, kunt u de takenlijst opvragen via het volgende adres: 0.2 Inzagerecht en wet op persoonsregistratie: Protocol Dossiervorming Om goed onderwijs en goede zorg binnen Het Mozaïek onderbouw te kunnen geven moet er op meerdere terreinen aan professionele voorwaarden worden voldaan. Een van die terreinen is de dossiervorming. Bij Stichting Attendiz is een Protocol Dossiervorming ontwikkeld om op een professionele en zorgvuldige manier om te gaan met de persoonsgegevens en vertrouwelijke stukken van leerlingen. Dit protocol is een praktische uitwerking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), toegesneden op de scholen binnen Stichting Attendiz. De inhoud van het protocol is bekend bij de personeelsleden van Stichting Attendiz en ligt voor ouders/verzorgers en/of andere betrokkenen ter inzage. De belangrijkste punten uit dit protocol: - Geheimhoudingsplicht In de WBP staat dat een ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke, en op enigerlei wijze beschikking krijgt over persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden verplicht is tot geheimhouding van deze gegevens (artikel 2 WBP). De directeur van de school is verantwoordelijk voor het feit dat deze geheimhoudingsplicht wordt nageleefd door de diverse personeelsleden. Dit betekent dat mensen die tijdelijk in dienst zijn en ook stagiaires zich dienen te conformeren aan deze geheimhoudingsplicht. - Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Het doel van het verwerken van persoonsgegevens van de leerlingen is tweeledig: enerzijds verplicht de wetgever ons hiertoe, anderzijds acht het bevoegd gezag dit als Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

27 noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan onze doelgroep. - Toestemming voor het opvragen en doorsturen van gegevens Er wordt binnen Stichting Attendiz een uniform aanmeldingsformulier gehanteerd. Dit formulier is bestemd voor de CVI en is tevens de aanmelding voor het betreffende aanmeldpunt van Stichting Attendiz. Daarnaast wordt een uniform document gebruikt waarin toestemming wordt gevraagd voor overdracht van dossiergegevens naar scholen binnen Stichting Attendiz of naar extern. - Toegang tot dossiers. In principe hebben de professionals die met de leerling werken toegang tot de dossiers. Voor kortdurende vervangers en stagiaires geldt dit niet. - Inzage Ouders/verzorgers (en leerlingen ouder dan zestien jaar) hebben het recht kennis te nemen van iedere vorm van dossiervorming. Zij dienen hiertoe een afspraak te maken met de directeur. Is de leerling jonger dan 6 jaar, dan moet het verzoek om inzage door de wettelijk vertegenwoordiger worden gedaan. Het antwoord wordt dan ook aan de vertegenwoordiger gericht. Inzage kan worden geweigerd indien naar de mening van de directeur aannemelijk is dat rechtstreeks inzage in het dossier kan leiden tot schade aan de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van de betrokkene of anderen. Inzage wordt alleen verleend in aanwezigheid van een direct met het onderwijs en/of hulpverlening belaste beroepsoefenaar. - Correctie, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van persoonsgegevens De betrokkene (ouders/verzorgers indien de leerling jonger is dan zestien jaar) kan schriftelijk verzoeken de hem/haar betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, of te verwijderen indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift als persoonsgegeven opgenomen zijn. In het verzoek wordt de aan te brengen wijziging omschreven. Binnen vier weken moet de verantwoordelijke gereageerd hebben. Een afwijzing of weigering dient onderbouwd te zijn met een reden. Een besluit tot wijziging etc. dient binnen acht weken te worden uitgevoerd. - Bewaartermijn Het dossier dient gedurende 5 jaar bewaard te worden na uitschrijving van de leerling. Na beëindiging van de bewaartermijn worden de dossiers binnen acht weken na het verstrijken van de bewaartermijn vernietigd. Vernietiging houdt in dat alle gegevens op geen enkele manier meer informatie kunnen opleveren. Vernietiging van de dossiers gebeurt door een erkend destructiebedrijf of dossiervernietigingsbedrijf. 0.3 Beleid Het Mozaïek over de informatieplicht aan ouders Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt van de school. Er zijn echter wel verschillen. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere. Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben is de situatie het gemakkelijkst. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind. Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel het gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind. In het geval dat een van de ouders niet belast is met het ouderlijk gezag geldt dat de ouder die belast is met het ouderlijk gezag de verplichting heeft om de andere ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen. Het is dus de bedoeling dat de ouder die niet met het gezag belast is, de informatie krijgt van de andere ouder. Als echter in de communicatie tussen ouders storingen ontstaan dan kan dat voor de school problemen opleveren. Daarvoor geldt onderstaande. Ouders die geen gezag (meer) hebben over hun kind, hebben ook recht op informatie over hun kind. De niet met het gezag belaste ouder zal daar wel zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze ouder. Op grond van artikel :377c van het Burgerlijk Wetboek is dit recht beperkt. De ouder die het gezag heeft kan geen invloed uitoefenen op de informatieplicht van de school aan de ouder die niet met het gezag belast is. De ouder met het gezag kan dus niet voorkomen dat de ouder zonder gezag informatie krijgt. Ook al heeft de ouder met het gezag nog zulke goede argumenten, de school heeft toch de informatieplicht. Behalve als het informatie betreft die het belang van het kind zou kunnen Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

28 schaden. In dat geval heeft de school geen informatieplicht. Niet aan de ouder die met het gezag is belast en ook niet aan de ouder zonder gezag. Dit kan dus het geval zijn als de rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden. De niet met het gezag belaste ouder kan ook besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, indien de school hem./haar geen of naar zijn/haar idee te weinig informatie verschaft. De leerkrachten en directie van Het Mozaïek zullen zich te allen tijde afzijdig houden van een conflict tussen ouders en zich neutraal opstellen. Dit brengt met zich mee dat de school zelfstandig een informatieplicht heeft ten opzichte van beide ouders en dat de school niet afhankelijk kan zijn van de informatieverstrekking van de met het gezag belaste ouder ten opzichte van de niet met het gezag belaste ouder. Ook (en juist) wanneer een scheiding minder harmonieus verloopt, zullen leerkrachten en directie geen stelling nemen vóór of tegen één van de beide ouders en met beide ouders de relatie handhaven. Wanneer een vermoeden bestaat dat er situaties voorkomen die nadelig zijn voor het welbevinden van het kind dan zal de leerkracht de vertrouwenspersoon op school hierover informeren. Bij structurele gevallen kunnen in overleg met de vertrouwenspersoon nadere stappen ondernomen worden. Welke informatie gaat naar beide nietsamenwonende ouders: Er is sprake van Algemene Schoolinformatie en Kind- gebonden informatie. Algemene Schoolinformatie: Zie: / De website van Het Mozaïek geeft informatie over de schoolgids, de schoolactiviteiten en de nieuwsbrieven. Desgewenst kunnen deze ook worden aangevraagd bij Het Mozaïek. Kind- gebonden informatie: Er wordt voor niet-samenwonende ouders onderscheid gemaakt tussen recht op alle informatie en een beperkt recht op alle informatie. Indien er sprake is van een zgn. beperkt recht op alle kindgebonden informatie, in het bijzonder voor de niet met het gezag belaste ouder dan dient de niet met het gezag belaste ouder er uitdrukkelijk om te vragen. De school i.c. leerkrachten hoeven de informatie niet uit zichzelf te verstrekken. 0.4 Algemene informatie over klachten Als u een klacht hebt jegens uw kind of uzelf over de gang van zaken op school, dan kunt u die het best eerst melden aan de groepsleerkracht of de directeur. Als dat niet helpt, kunt u met het schoolbestuur praten. Bij veel besturen is er een vertrouwenspersoon die u hierbij kan ondersteunen. Veelal zal een klacht toch nog in onderling overleg kunnen worden opgelost. Lukt dit niet dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie. Elk schoolbestuur is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat ouders / verzorgers (maar ook de personeelsleden) een klacht kunnen indienen bij een klachtencommissie. Een klachtencommissie bestaat uit tenminste drie leden waaronder de voorzitter die geen deel mag uitmaken van het schoolbestuur en ook niet bij dat bestuur werkzaam mag zijn. Een lid van het schoolbestuur of een personeelslid waarover wordt geklaagd, mag nooit deel uitmaken van de klachtencommissie die de klacht behandelt. Meestal is er sprake van een regionale of landelijke klachtencommissie maar het kan ook een commissie zijn die alleen voor dat schoolbestuur is ingesteld. Scholen moeten in hun schoolgids aangeven bij welke commissie (met naam en adresgegevens) u een klacht kunt indienen en hoe de verdere procedure loopt. U hebt het recht de klacht zelf bij de commissie in te dienen zonder tussenkomst van de schoolleiding of het schoolbestuur. Het is niet verboden om direct naar de klachtencommissie te stappen, zonder dat de klacht eerst op school aan de orde is geweest. Als u dat doet, is het wel de bedoeling dat u het schoolbestuur daarover inlicht. Dat is niet alleen netjes, maar ook verstandig omdat u het schoolbestuur zo in staat stelt om uw klacht op te lossen. Bij de behandeling van een klacht kunt u zich door een persoon naar eigen keuze laten bijstaan. Zo kan de vertrouwenspersoon u bijstaan door voorlichting over de procedure of door u te helpen met het formuleren van uw klacht. Voor informatie over hoe u een klacht kunt indienen en over de gang van zaken daarna kunt u tevens bij (het secretariaat van) de klachtencommissie terecht of bij een van de landelijke ouderorganisaties. Bij het bericht van ontvangst van uw klacht door de klachtencommissie krijgt u deze informatie meestal al in de vorm van een reglement van Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

29 deze commissie en een toelichting daarop. De meeste klachtencommissies hebben een website op het internet. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld, wel is het noodzakelijk dat ook degenen tot wie uw klacht zich richt, bijvoorbeeld de leerkracht of de schoolleiding, om een reactie wordt gevraagd en in de gelegenheid wordt gesteld om van zijn of haar kant te worden gehoord. U krijgt de gelegenheid om uw klacht voor de commissie toe te lichten. U wordt dan gehoord. Dat is voor ouders soms een (in)spannende zaak. U kunt zich daarbij echter ook laten bijstaan door iemand van uw keuze of bijvoorbeeld door de vertrouwenspersoon. De commissie zal na een bepaalde tijd aangeven of uw klacht (on)gegrond is. Binnen welke termijn dat moet gebeuren, staat in het reglement van de commissie. Als de klacht gegrond is, gaat de uitspraak meestal vergezeld van een advies aan het schoolbestuur hoe uw klacht opgelost kan worden en/of een herhaling in de toekomst kan worden voorkomen. Binnen vier weken na de datum van ontvangst van het advies moet het bestuur u melden of het zich kan vinden in de uitspraak en welke maatregelen het gaat nemen. Een uitspraak van een klachtencommissie is een advies aan het schoolbestuur. Dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen. De adviesprocedure heeft het voordeel dat u als klager op een betrekkelijk snelle, gemakkelijke en goedkope wijze een uitspraak krijgt waarmee u en de school weer samen verder kunnen. Een nadeel is dat het om een eenmalige uitspraak gaat en dat deze niet wettelijk kan worden afgedwongen. Wilt u wel een bindende uitspraak, dan bent u op een procedure voor de rechter aangewezen. Behandeling van klachten over seksuele intimidatie kan ook een taak van de klachtencommissie zijn. Als het echter om (het vermoeden van) een zedenmisdrijf gaat begaan door een aan de school verbonden volwassene ten opzichte van een leerling, moet het schoolbestuur na overleg met de vertrouwensinspecteur aangifte doen bij de politie. Klachten afwikkeling binnen Attendiz Stichting Attendiz heeft een klachtenregeling vastgesteld. Op grond hiervan kunnen ouders/verzorgers en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen (of het nalaten daarvan) van het bestuur, directie en personeelsleden van de school. Als u een klacht heeft over het onderwijs, kunt u terecht bij de leerkracht of directeur. Heeft u klachten over ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie of bejegening, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de schoolcontactpersoon of de directeur. Wanneer u vindt dat uw klacht onvoldoende behandeld is of wilt u een en ander buiten de school bespreken, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, die door het bestuur benoemd is: Mevrouw Mona Stuivenberg, telefoon: , Klachtenregeling op Het Mozaïek onderbouw Meestal is er sprake van een regionale of landelijke klachtencommissie, maar het kan ook een commissie zijn die alleen voor dat schoolbestuur is ingesteld. Stichting Attendiz is aangesloten bij: Landelijke Klachtencommissie van de VBS. Postbus 95572, 2509 CN Den Haag. Telefoonnummer: Seksuele intimidatie Behandeling van klachten over seksuele intimidatie kan ook een taak van de klachtencommissie zijn. Als het echter om (het vermoeden van) een zedenmisdrijf gaat begaan door een aan de school verbonden volwassene ten opzichte van een leerling, moet het schoolbestuur na overleg met de vertrouwensinspecteur aangifte doen bij de politie. In de wet staat: "Onder ongewenste intimiteiten wordt verstaan: ongewenste seksueel getinte aandacht, ontstaan door niet onbaatzuchtig gedrag van de aangeklaagde, binnen of in samenhang met de onderwijssituatie, tot uiting komend in zowel opzettelijk als onopzettelijk verbaal, fysiek of andere non-verbaal gedrag, dat tot gevolg heeft dat: Een onaangename, bedreigende of vijandige werk- of studieomgeving wordt gecreëerd; Een verstoring van de arbeids- of studieprestatie optreedt voor degene die het gedrag ondergaat; Degene die het gedrag ondergaat wordt gehinderd of benadeeld in het volledige en gelijke genot van arbeids- en onderwijsvoorzieningen; Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

30 Het volledige en gelijke genot van arbeids- of onderwijsvoorzieningen van voorwaarden afhankelijk worden gesteld." Het gaat om zowel heterofiel als homofiel geaarde ongewenste intimiteiten tussen leerkrachten en kinderen en tussen kinderen onderling. Voor klachten betreffende seksuele intimidatie heeft Het Mozaïek een contactpersoon aangesteld. Dit is mevrouw Grietje Faber (schoolmaatschappelijk deskundige). Haar hoofdtaak is het onder de aandacht brengen en houden van de klachtenregeling en het begeleiden van klagers. Alleen indien een leerling of de ouders geen goede vertrouwensrelatie hebben met de contactpersoon, kunnen zij ervoor kiezen om rechtstreeks met een klacht naar de bovenschoolse vertrouwenspersoon te gaan. In dit geval kunt u het best contact opnemen met de sectordirecteur van onze schoolorganisatie. Dit is de heer Chiel Daanen. Rol van de inspectie De inspectie verwijst de meeste klachtmeldingen door naar de klachtencommissie van de school. Als het gaat om ernstige klachtmeldingen of om klachtmeldingen waarbij wettelijke voorschriften in het geding zijn, kan de inspectie een onderzoek instellen. Klachten over seksuele intimidatie en misbruik kunnen rechtstreeks bij de inspectie worden gemeld. Voor behandeling daarvan zijn bij de inspectie vertrouwensinspecteurs aangewezen. Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering. Wanneer legt u een klacht voor? Ernstige klachten die vallen onder één van de bovenstaande categorieën en die ondanks alle pogingen niet opgelost lijken te worden, kunnen voorgelegd worden aan een vertrouwensinspecteur. Uiteraard gaat de vertrouwensinspecteur ervan uit dat de klacht die gemeld wordt, in eerste instantie is voorgelegd aan de directie en eventueel het bestuur van de school. Als in dat traject geen oplossing gevonden is, komt de vertrouwensinspecteur in beeld. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. Overlegplicht Als het vermoeden bestaat dat sprake is van seksueel misbruik, dan is het bestuur verplicht om in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur. Deze overlegplicht ontstaat op het moment dat het bestuur op de hoogte is van het vermoeden dat een personeelslid zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit tegen de zeden. Dat betreft overigens niet alleen personeelsleden, maar ook personen die taken uitvoeren in of voor de school. In het overleg tussen bestuur en vertrouwensinspecteur gaan de gesprekspartners na of het vermoeden redelijk is en als de vertrouwensinspecteur dat heeft vastgesteld, zal het bestuur het traject naar het doen van aangifte ingaan. Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de vertrouwensinspecteurs zijn omschreven in de onderwijswetten. De gesprekken die gevoerd worden, zijn vertrouwelijk. Anonieme klachten worden niet behandeld. Contact De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op (lokaal tarief). Inspectie van het onderwijs Vragen over onderwijs: Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs Schoolvertrouwenspersoon voor de leerlingen De taak van schoolvertrouwenspersoon van Het Mozaïek ligt bij Grietje Faber, die als schoolmaatschappelijk deskundige bij ons werkt. Wanneer gaat een leerling naar de schoolvertrouwenspersoon? Er zijn allerlei zaken waar de leerling op school of thuis problemen mee kan hebben. Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

31 Op de eerste plaats wordt geadviseerd het probleem te bespreken met degene die het aangaat, bijvoorbeeld de ouders/verzorgers of de leerkracht. Soms wil of kan de leerling dat niet. In dat geval kan er een afspraak gemaakt worden met de schoolvertrouwenspersoon. Grietje Faber stelt zich jaarlijks voor aan alle leerlingen bij aanvang van het schooljaar, komt 2 keer per jaar in de klas voor een gesprek, er is een brievenbus in de school en de bekendheid voor haar taak is vergroot d.m.v. een poster met foto. adres: Enkele jaren geleden zijn we hiermee gestart en blijkens de briefjes die met regelmaat in de brievenbus te vinden zijn, weten de leerlingen haar te vinden. Schoolcontactpersonen De school heeft een schoolcontactpersoon aangewezen bij wie ouders/verzorgers en medewerkers terecht kunnen, als het gaat om persoonlijke dingen en/of situaties waarin iemand zich op school niet veilig voelt. Niet-veilige situaties ontstaan bij pesten, agressie, discriminatie en ongewenste intimiteiten. Zowel medewerkers als leerlingen kunnen deze dingen doen bij anderen, soms expres en soms niet als zodanig bedoeld. Ook als het niet met opzet is gebeurd, mag men het toch vertellen. Ouders/verzorgers en medewerkers kunnen bij problemen met dit soort zaken terecht bij Grietje Faber, Schoolmaatschappelijk deskundige van Het Mozaïek: Protocol en Meldcode Als school maken we gebruik van allerhande Protocollen. Zo ook een protocol Vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik en loverboys. Door in voorkomende gevallen dat protocol na te leven, voorkomen we fouten en kunnen we op een zorgvuldige manier omgaan met betreffende vermoedens. Het protocol ligt ter inzage bij ons secretariaat. Het komende schooljaar zal de Landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling hieraan worden toegevoegd.. Veiligheid We willen een veilige school zijn. In dit hoofdstuk geven we informatie over hoe we zaken geregeld hebben met betrekking tot de veiligheid op onze school.. Arbo beleid Op schoolniveau is de directeur de eerstverantwoordelijke voor een goed arbeidsomstandigheden beleid, bijgestaan door de preventiemedewerker. Met de Arboarts en personeelsfunctionarissen van het Bestuurskantoor zijn nauwe contacten. De Bedrijfshulpverlening wordt eveneens door Arbodienst en personeelsfunctionarissen gecoördineerd: opleiding en onderhouden bekwaamheid van BHV-ers. Op onze school zijn minimaal 4 BHV-ers. Periodiek wordt een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) uitgevoerd. De speeltoestellen op het plein worden periodiek gecontroleerd..2 Agressie Omdat bij sommige van onze leerlingen sprake kan zijn van snel opkomende agressie, is binnen de Mozaïekscholen het Protocol Agressie opgesteld, waarin uiteengezet wordt op welke wijze er wordt omgegaan met agressie, ter bescherming van de leerling, medeleerlingen en personeel. We voeren een actief veiligheidsbeleid met protocollen. Ons beleid is gericht op het voorkomen en aanpakken van incidenten. Daarbij is ook het Formulier Agressie-interventie en het Formulier Agressie-incidentmelding ontwikkeld. Alle agressie-interventies worden geregistreerd. Op Het Mozaïek wordt in het lesprogramma veel aandacht besteed aan het omgaan met opkomende agressie en voorkomen van externaliserend gedrag, meer in het bijzonder bij de lessen Goed Gedaan en Sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze lessen staan in het teken van sociale redzaamheid en bevordering van gezond gedrag..3 Controle Fysieke Beheersing (CFB) Soms kunnen leerlingen zo boos worden, dat zij een gevaar vormen voor zichzelf of voor hun omgeving. Als dit gebeurt dan moet de leerkracht of een ander personeelslid de leerling in het uiterste geval vasthouden. Dit gebeurt met Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

32 speciale technieken die ervoor zorgen dat zowel de leerling als het personeelslid zo min mogelijk letsel oplopen. Het is altijd vervelend als er CFB moet worden toegepast. In de jaarlijkse cursussen CFB voor het personeel staat daarom het leren voorkomen van agressie voorop. Onze leerlingen gedijen goed in een mild, ontspannen klimaat. Daarbinnen zijn ze optimaal leerbaar. Van boze buien leert ook de betreffende leerling in het algemeen weinig..4 Schorsing Schorsing van een leerling wordt gebruikt als ordemaatregel of als voorbereiding op een definitieve verwijdering. Een schorsing mag in de regelgeving niet langer dan vijf schooldagen duren en bij schorsing langer dan één dag moet de school de inspecteur informeren. Bovendien wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd. Wanneer schorsing : Bij fysieke en daadwerkelijke doelbewuste bedreiging van onderwijsgevend of onderwijsondersteunend personeel. Bij doelbewuste en daadwerkelijke bedreiging / agressief gedrag jegens medeleerlingen.5 Verwijdering Verwijdering is een uiterste maatregel en volgt slechts dan wanneer een leerling ondanks alle inspanning van school en ouders niet langer aanspreekbaar is op zeer ernstig probleemgedrag. Wanneer verwijdering: voortdurend storend, agressief gedrag van de leerling, waardoor de voortgang van het onderwijs wordt verstoord, waarbij het gedrag van de leerling gevaar oplevert voor de veiligheid van hemzelf, de medeleerlingen of het personeel van de school; bedreigend of agressief gedrag van ouders van de leerling waarbij herhaling niet is uitgesloten en gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van het personeel of de leerlingen of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs..6 Interne overplaatsing Een besluit tot definitieve verwijdering is pas mogelijk nadat een andere school is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen. Als de betrokken Commissie voor de Begeleiding aangeeft dat de betrokken leerling aangewezen is op het speciaal onderwijs dat Attendiz biedt, dan zal het bevoegd gezag in overleg met de betrokken directeur een andere school binnen Attendiz zoeken. Uitgangspunt hierbij is dat deze andere school een antwoord kan bieden op de hulpvraag van de leerling die overgeplaatst moet worden. Het bevoegd gezag neemt vervolgens het besluit tot verplichte interne overplaatsing. Deze mogelijkheid houdt het bevoegd gezag ook open indien de veiligheid van een leerling in het geding is. 2. Vervoer 2. Vervoer van de leerling van en naar school Leerlingen die Het Mozaïek onderbouw bezoeken kunnen, als zij niet in staat zijn zelfstandig te reizen, in aanmerking komen voor aangepast vervoer. Dit houdt in dat de gemeentes, waar de leerlingen vandaan komen, zorg dragen voor het vervoer per taxi(bus) naar Het Mozaïek. Voor de ouders zijn daaraan geen kosten verbonden. Ouders dienen jaarlijks een nieuwe aanvraag voor het aangepast vervoer bij de gemeente te doen. Tegelijkertijd gaat er vanuit de school een brief naar de gemeente waarin verklaard wordt, dat aangepast vervoer noodzakelijk is. De aanvraag voor aangepast vervoer moet worden gedaan bij de afdeling Onderwijs van de woongemeente. De gemeente, niet de school, is verantwoordelijk voor het vervoer van de leerlingen. Bij ernstige problemen dient u daarom contact op te nemen met de verantwoordelijke ambtenaar in uw woongemeente of de vervoerscoördinator. De formele verantwoordelijkheid van de gemeente neemt overigens niet weg dat ook de school belang heeft bij goed vervoer van de leerlingen. Terwille van de coördinatie en eventuele bundeling van klachten verzoeken wij u om bij problemen met betrekking tot het vervoer ook contact op te nemen met de leerkracht of directeur. Sinds januari 2004 geldt er een regeling zitplaatsverdeling voor bussen en auto s. Dit houdt in dat elk kind in een taxibus recht heeft op een eigen zitplaats. Dit betekent dat ook een goedwerkende gordel per kind verplicht is. De Wet Gemeentelijke Regelingen Leerlingenvervoer schrijft voor dat gestreefd Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

33 moet worden naar een zo kort mogelijke reistijd. Aanvulling: anno mei 20 heeft de gemeenteraad van Almelo de nieuwe verordening Leerlingenvervoer aangenomen. Veel meer dan vroeger wordt kritisch gekeken naar de noodzaak van inzetten van aangepast personenvervoer. Voor alle leerlingen die voor augustus gebruik maken van het aangepast vervoer, geldt, zolang zij de locatie blijven bezoeken die zij tot die tijd bezochten, een overgangsregeling van 2 jaren. Voor nieuwe leerlingen of leerlingen die van locatie veranderen (bijv. van Speenkruidpad naar Beverdamlaan) geldt die overgangsregeling niet. Zowel ouders (in eerste instantie, bij het indienen van hun verzoek om aangepast vervoer) als Commissie voor de Begeleiding van Het Mozaïek (in tweede instantie, op verzoek van de gemeente) dienen te onderbouwen waarom het voor betreffende leerling niet mogelijk is om onder begeleiding van een volwassene de gang naar school middels het openbaar vervoer te maken. Praktische problemen gelden niet als reden; slechts de handicap van het kind is van doorslaggevende betekenis bij het afgeven van een indicatie door de gemeente. Omdat het hierbij gaat om een geheel nieuwe regeling die vooralsnog alleen geldt in de gemeente Almelo, kunt u hierover gerust contact opnemen met de directie van Het Mozaïek onderbouw. 2.2 Regels voor een goed verloop van het vervoer Tegenover het recht van een kind op aangepast vervoer, bekostigd door de gemeente, staan uiteraard ook plichten. Vaak geven gemeentes in brochures precies aan wat van ouders en kinderen verwacht wordt. Grote verschillen tussen de gemeentes zijn er wat dat betreft niet. Voor alle duidelijkheid volgen hierna de aanbevelingen van de gemeentes voor een goed verloop van het vervoer. Wat wordt er verwacht van uw zoon/dochter Dat hij/zij zich fatsoenlijk gedraagt in de taxi (bus). Dat hij/zij luistert naar de chauffeur. Dat hij/zij op de door de chauffeur aangewezen plaats blijft zitten. Dat hij/zij niet snoept of eet in de taxi (bus). Dat hij/zij al datgene nalaat wat veilig rijden in gevaar brengt. Vervoer van leerlingen die vanuit Karakter de school bezoeken Voor de leerlingen die zijn opgenomen in Karakter in Almelo beschikt de school over een personenbusje. 2.3 Weeralarm en vervoer Bij weeralarm of calamiteiten wordt door iedere gemeente afzonderlijk bepaald of de kinderen die dag wel/niet vervoerd worden. Bij vooraf voorspelbare calamiteiten wordt school door de gemeente geïnformeerd. U zult vervolgens door middel van een brief door school geïnformeerd worden. Dit kan alleen als de calamiteit meer dan 24 uur van te voren voorspeld kan worden. In andere gevallen wordt u door de gemeente of het taxibedrijf geïnformeerd. Bij dreigend weeralarm dient u er als ouder/verzorger rekening mee te houden dat uw kind niet vervoerd wordt, of eerder opgehaald wordt van school. U bent er als ouder/verzorger verantwoordelijk voor dat uw kind die dag thuis opgevangen wordt. Bij dreigend weeralarm dient u de hele dag telefonisch bereikbaar te zijn. Denkt u eraan dat u wijziging van uw telefoonnummer altijd aan school én taxibedrijf doorgeeft! 3. Verzekering 3. WA verzekering ouders Volgens de regeling voor risicoaansprakelijkheid, zoals uitgewerkt in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, zijn ouders van leerlingen in het primair onderwijs wettelijk aansprakelijk voor schade die door hun kind aan andere kinderen, personeel of aan school wordt toegebracht. Voorbeeld: een leerling brengt op het schoolplein schade aan, aan de bril van een andere leerling of van een leerkracht. Dan is de school niet aansprakelijk. In deze situatie is de WA particulieren van toepassing. Een leerkracht kan alleen aansprakelijk worden gesteld indien er onvoldoende toezicht is uitgeoefend of wanneer er ongevallen gebeuren door nalatigheid van het personeel. Voorbeeld: een kind valt uit het wandrek, terwijl er geen toezicht is. 3.2 WA verzekering personeel Om de aansprakelijkheidsrisico s van personeelsleden onder werktijd te dekken, heeft Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

34 de school een aansprakelijkheidsverzekering voor het personeel afgesloten. Er is een extra clausule opgenomen voor leerlingen die gastlessen volgen. 3.3 Ongevallenverzekering Naast deze aansprakelijkheidsverzekering heeft de school ook een ongevallenverzekering voor leerlingen en personeelsleden. Deze ongevallenverzekering is een 24-uurs dekking met een SOS-nummer voor calamiteiten. Deze verzekering kent een dekking voor schade en kosten die ontstaan op de weg van huis naar school en op de terugweg van school naar huis, gedurende het verblijf op school, alsmede tijdens activiteiten buiten de school, mits in schoolverband en onder toezicht van school of tijdens de door de school georganiseerde reizen en evenementen buiten de gebouwen en terreinen van de school. Hieronder vallen dan bijvoorbeeld uitstapjes en schoolreizen. Ook leerlingen die gastlessen volgen zijn hierin opgenomen. Bagage tijdens schoolreisjes / schoolkampen is niet verzekerd. Mocht er sprake zijn van verlies / diefstal van bagage, dan zijn de ouders of het personeelslid zelf aansprakelijk via hun WA-verzekering. 3.4 Inzittendenverzekering Wordt er gereden met eigen auto, dan raden wij de bestuurders aan in het bezit te zijn van een autoverzekering met dekking voor inzittenden. Bij verlies / diefstal uit de auto met braakschade moeten de goederen worden geclaimd op de eigen inboedelverzekering van de eigenaar van de goederen. De braakschade moet geclaimd worden bij de eigen autoverzekering (e.e.a. afhankelijk van de verzekeringsvorm). NB: Ten behoeve van de door de leerlingen gebruikte gehoorapparaten dienen ouders zelf een verzekering af te sluiten. 4. Richtlijnen verlof buiten de schoolvakantie 4. Vakantieverlof Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 3a van de Leerplichtwet 969 dient minimaal 2 maanden van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Vakantieverlof indien: - de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; - een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakantie niet mogelijk is. Bovengenoemd vakantieverlof mag: - één keer per schooljaar worden verleend; - niet langer duren dan 0 schooldagen; - niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 4.2 Gewichtige omstandigheden 0 schooldagen per schooljaar of minder Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 4, lid van de Leerplichtwet 969 voor 0 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: a. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; b. voor verhuizing voor ten hoogste dag; c. voor het bijwonen van een huwelijk van bloed of aanverwanten t/m 3e graad voor of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende; d. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, duur in overleg met de directeur; e. bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3 of 4e graad ten hoogste dag; f. bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 2½-, 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor dag; g. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. 4.3 Gewichtige omstandigheden meer dan 0 schooldagen per schooljaar Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 4, lid 3 van de Leerplichtwet 969 voor meer Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

35 dan 0 schooldagen per schooljaar dient minimaal maand tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Er kan verlof aangevraagd worden indien: - de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden. 4.4 Waarschuwing De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar melding te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt. 4.5 Aanpak luxeverzuim rond schoolvakanties Onder luxeverzuim wordt verstaan: ongeoorloofd afwezigheid doordat leerplichtigen buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. Te denken valt aan een dag eerder op wintersport gaan om verkeersdrukte te ontlopen of een lang weekend in een vakantiepark. De leerplichtambtenaren hebben met de officieren van justitie afspraken gemaakt over dit verzuim. Sinds 2006 wordt het ongeoorloofd wegblijven van school door leerplichtigen rond de schoolvakanties structureel gecontroleerd. Bij (vermoeden) van luxeverzuim zal de leerplichtambtenaar tegen ouders van leerplichtigen proces-verbaal opmaken. 4.6 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Op Het Mozaïek onderbouw wordt de absentielijst dagelijks bijgehouden. In geval van regelmatige afwezigheid neemt de groepsleerkracht contact op met de ouders. Er is eveneens overleg tussen de leerkracht en de schoolmaatschappelijk deskundige. Daarnaast kan ook overleg plaatsvinden met andere betrokken hulpverleners. Tijdens de eerstvolgende leerlingbespreking komt het schoolverzuim aan de orde. Indien nodig wordt een extra leerlingbespreking ingelast. In deze leerlingbespreking moet de aard en de achtergrond van het verzuim duidelijk worden. Tevens worden hier afspraken gemaakt die vervolgens besproken worden met de ouders/verzorgers. Eén van deze afspraken kan zijn het inschakelen van de leerplichtambtenaar. 4.7 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval Ziekte en afwezigheid van een leerkracht of onderwijsassistent brengt op iedere school onrust. Echter bij leerlingen die sterk afhankelijk zijn van structuur en voorspelbaarheid is de impact groter. Vervangen in één van onze groepen is soms een zware opgave. Als een leerkracht of onderwijsassistent zich ziek meldt doen we ons uiterste best toch vervanging te regelen. Bij kortdurende ziekte kan het ook gebeuren dat de onderwijsassistent de leerkracht vervangt. Mocht het echter niet mogelijk zijn vervanging te regelen op de hierboven genoemde wijze, dan rest niets anders dan één of meer leerlingen vrijaf te geven. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat de lesuitval zoveel mogelijk verdeeld wordt. Sommige van onze leerlingen hebben zoveel behoefte aan regelmaat en eenduidigheid dat zij niet kunnen functioneren als er een vreemde leerkracht in de klas komt. Komen zij in zo n situatie wel op school dan vragen zij één op één begeleiding. Dit is helaas bijna niet te realiseren. Het gebeurt dan dat een leerling noodgedwongen meerdere dagen thuis moet blijven. Gelukkig zijn dit uitzonderingen en we proberen al het mogelijke om dit te voorkomen. 4.8 Onderwijsbegeleiding aan zieke leerlingen In de wet "Ondersteuning Onderwijs aan Zieke leerlingen van 999 is nog eens duidelijk aangegeven dat ook zieke leerlingen recht hebben op onderwijs. Voor kinderen of jongeren die in een ziekenhuis zijn opgenomen, of ziek thuis zijn, is het belangrijk dat het gewone leven zo veel mogelijk door gaat. Onderwijs hoort daar zeker bij. Onderwijs aan zieke leerlingen is o.a. om de volgende redenen van belang: Het leerproces wordt voortgezet. (een onnodige leerachterstand wordt zo veel mogelijk voorkomen) De zieke leerling houdt een belangrijke verbinding met de buitenwereld (regelmatig sociale contacten) Ook tijdens een ziekteperiode van een leerling blijft de eigen school verantwoordelijk voor het onderwijs aan die leerling. De leerkrachten staan er echter niet alleen voor. Zij kunnen voor deze onderwijsbegeleiding aan de zieke leerlingen een beroep doen op de ondersteuning van een Consulent Onderwijs aan Zieke leerlingen (COZL). Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

36 De leerkracht van de school en de consulent maken in overleg met de ouders van de leerling afspraken over de inhoud van de ondersteuning. Het accent kan daarbij liggen op begeleiding en advisering, maar ook kan een deel van het onderwijsprogramma van school worden overgenomen. Het belang van de zieke leerling wordt daarbij steeds als uitgangspunt genomen. Aanmelden voor deze vorm van onderwijsbegeleiding kan door de ouders of de school. Voorafgaand overleg is daarbij wel aan te bevelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het centrale kantoor van via de website van de stichting "Ziek zijn en Onderwijs" 5. Ouderverenigingen - instanties AMK Advies en Meldpunt Kindermishandeling Het AMK geeft advies en onderzoekt (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling en brengt zo nodig de juiste hulp op gang. Het is van groot belang dat mensen in hun omgeving de (de vermoedens van) mishandeling opmerken én er iets mee doen. Elke regio heeft een eigen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. De AMK maken onderdeel uit van de Bureaus Jeugdzorg Tel: Balans Balans is de landelijke vereniging van ouders van kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en leerstoornissen. Balans kan hen informeren, hen in contact brengen met elkaar, opkomen voor hun belangen. Tel: Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJZO) BJZO ondersteunt kinderen en opvoeders bij de ontwikkeling van kinderen (0 tot 8 jaar) die ernstig gevaar lopen vanwege problemen bij het opgroeien en opvoeden. Tel : Centra voor Jeugd en Gezin Als u als ouder vragen heeft over de opvoeding en gezondheid van uw kinderen, kunt u kunt voor informatie en advies terecht bij de Centra voor Jeugd en Gezin. In vrijwel elke gemeente is er een CJG. GGD Regio Twente Jarabee Jeugdzorg in Twente Jarabee werkt voor kinderenen jongeren van 0 tot 25 jaar en hun opvoeders. Kinderen, jongeren of opvoeders die om welke reden dan ook het even niet alleen redden. Wolter ten Catestraat 59 Tel : Het Mozaïek onderbouw Schoolgids van 37

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 23-24 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Het Mozaïek Almelo SO Onderbouw Schoolgids 2015-2016 Deel A SO Het Mozaïek Almelo een school van Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 5 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 De Zevensprong Schoolgids 2015-2016 Deel A De Zevensprong een school van Inhoud Inleiding... 2 Ons onderwijs... 3 Naam van de school... 3 Contactgegevens school... 3 Stichting Attendiz... 3 Praktische

Nadere informatie

Schoolgids 2017/2018 Mozaïek Almelo SO Onderbouw deel A

Schoolgids 2017/2018 Mozaïek Almelo SO Onderbouw deel A Schoolgids 2017/2018 Mozaïek Almelo SO Onderbouw deel A Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Positief Educatief Programma (PEP) 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A De Zevensprong

Schoolgids 2016/2017 deel A De Zevensprong Schoolgids 2016/2017 deel A De Zevensprong Datum vaststelling Attendiz: juli 2016 Datum instemming MR : juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

INFOBOEKJE Groep Regenboog

INFOBOEKJE Groep Regenboog INFOBOEKJE Groep Regenboog Schooljaar 2015-2016 Algemene informatie Voor u ligt de informatie, specifiek gericht op de kinderen die onderwijs volgen in de onderwijs-zorgklas De Regenboog. Voor overige

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Datum vaststelling Attendiz: 24-06-2016 Datum instemming MR: 20-06-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Oudercontacten/Ouderavonden

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel Schoolondersteuningsprofiel 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel met een positief advies van de MR d.d. 27 november 2013 en vastgesteld door bestuur op 29 januari 2014 Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én Protocol groepsindeling 1. Inleiding De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school

Nadere informatie

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest (V)SO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Bijlagen Bijlage 1 Een voorbeeld van een arrangementskaart Bijlage 2 Uitdagend onderwijs: wij maken er werk van!

Bijlagen Bijlage 1 Een voorbeeld van een arrangementskaart Bijlage 2 Uitdagend onderwijs: wij maken er werk van! Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Inleiding De doelen uit het groepsplan Oudergesprekken in een schooljaar Hieronder volgt een korte uitleg van de plannen voor leerlingen die we binnen De Ziep gebruiken. Handelingsplannen

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Anja van Manen en Marian Brands Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Auteur:Erik Los Samenvatting: In het kader van de te vormen Samenwerkingsverbanden is een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld om hiermee aan te geven welke dieptezorg De Witte

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Inhoud. Groepen 1, 2. blz

Inhoud. Groepen 1, 2. blz 1 Inhoud - Voorwoord 2 - Groepsverdeling en leerkrachten 3 - Van peuter naar kleuter 4 - OND-kinderen 5 - Dagindeling 6 - Thema s en ontwikkelingsgebieden 7 - A-B-C groepen - Zelfstandigheid - Regels en

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

3. Een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de onderwijsbelemmeringen als gevolg van de

3. Een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de onderwijsbelemmeringen als gevolg van de Richtlijnen voor de dossiervorming van aanvragen voor extra ondersteuning en plaatsing in speciaal (basis)onderwijs van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Zeer moeilijk leren Syndroom van Down

Nadere informatie

Koetsveldschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde TC Den Haag tel

Koetsveldschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde TC Den Haag tel School Ondersteunings Profiel (SOP) Koetsveldschool SO SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde 25 2542 TC Den Haag tel. 070-380 51 39 info@koetsveldschool.nl www.koetsveldschool.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

1. Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie en schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

1. Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie en schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Het Sloepje Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1. Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Inspecteur S. de Vriesschool SO Inspecteur S. de Vriesschool Heliotrooplaan 35 2555 MA Den Haag tel. 070 448 31 30 administratie@inspecteurdevriesschool.nl www.inspecteurdevriesschool.nl

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

De Zevensprong Hengelo

De Zevensprong Hengelo De Zevensprong Hengelo specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 2012-2013 Door volgen en sturen naar opbrengst en groei De Zevensprong

Nadere informatie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie speciaal voor het basisonderwijs Plus: Plezier, Leren, Uniek en Samen 1. De plus van SBO De Springplank: onze visie SBO De Springplank zorgt voor een veilige plek waar iedereen erbij hoort en waar iedereen

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Schoolgids Het Sloepje deel A

Schoolgids Het Sloepje deel A SCHOOLGIDS deel A Het Sloepje 2016-2017 Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Onze school... 4 Onderwijszorgklas De Regenboog... 4 Bereikbaarheid van de school... 4 Contactgegevens

Nadere informatie

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd.

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd. Protocol leerlingondersteuning door externe Inleiding Onze school in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige CHECKLIST TOELAATBAARHEIDSCRITERIA & NOODZAKELIJKE RAPPORTAGE m.b.t. INDICATIESTELLING VOOR HET ONDERWIJS AAN KINDEREN/DEELNEMERS MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP (ZMLK) Toelichting: deze checklist is gebaseerd

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Pinokkio. Praktische informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Pinokkio. Praktische informatie Libra R&A locatie Blixembosch Pinokkio Praktische informatie Welkom bij Pinokkio Deze folder is bedoeld voor ouders van kinderen van Pinokkio, de therapeutische peutergroep van Libra Revalidatie & Audiologie

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Adres: Bureau Instroom Openbaar onderwijs Brongras 7 3068 PA Rotterdam Betreffende Naam leerling: Naam school: Opgesteld door

Nadere informatie

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Cor Emousschool SO VSO SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 info@cor-emous.net www.cor-emous.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam:

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam: Aanmeldingsformulier Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) Onderwijs sinds: Datum van

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Deze schoolgids is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Attendiz.

Deze schoolgids is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Attendiz. Woord vooraf Voor u ligt de Schoolgids 2012-2013 van onderwijs-zorgklas De Regenboog. De Regenboog is een gezamenlijk initiatief van Jarabee en Attendiz, SO Het Mozaïek onderbouw. Deze schoolgids wordt

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S Zorgniveau Toeleiding op basis van indicatoren door consultatiebureau medewerker

Nadere informatie

Ouderavond PCBS de Claercamp. Maart 2013

Ouderavond PCBS de Claercamp. Maart 2013 Ouderavond PCBS de Claercamp Maart 2013 Agenda (verwachte eindtijd 21:30) Onderwijskundige visie BAS Uitwerking plan van aanpak Nieuwbouw school Evaluatierapporten Directeur 2013/2014 Indien er nog tijd

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie