5. Contacten met ouders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Contacten met ouders"

Transcriptie

1 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs. Er zijn verschillende manieren om u te informeren: a. Ouderavond Ten minste een maal per jaar wordt een ouderavond gehouden, waarop o.a. de MR haar jaarverslag bespreekt en de plannen voor het komende jaar besproken worden. b. Nieuwsbrief Iedere week gaat er een informatiebrief uit. Dit gebeurt via basisschoolnet. Kinderen, waarvan de ouders hier niet op aangesloten zijn, krijgen een papieren versie mee. In deze nieuwsbrief staan zaken, die in de betreffende week van belang zijn. Ook kunt u deze nieuwsbrief lezen op kopje "nieuwsbrieven". c. Basisschoolnet Sinds begin van schooljaar zijn wij als school aangesloten bij Basisschoolnet. Alle ouders kunnen (als zij in het bezit zijn van een computer met internet) zich aanmelden bij U kunt dan rechtstreeks in alle informatie komen, die betrekking heeft op uw kind. d. Fotoregeling Onze school heeft een eigen homepage op internet. Deze wordt regelmatig bijgehouden. Foto's van de diverse activiteiten van onze school worden in de "Fotogalerij" gezet. Ouders die bezwaar hebben tegen plaatsing van foto's, waarop hun kind(eren) staan, kunnen dit kenbaar maken bij de schoolleiding. (Namen worden nooit genoemd) e. Groepsinformatie Speciaal voor de ouders van leerlingen, die voor het eerst in een nieuwe groep zitten, wordt eens per jaar een speciale informatieavond gehouden over de vakken, die in dat leerjaar aan bod komen. Tevens legt de leerkracht zijn of haar werkwijze uit. f. Koffie-ochtenden

2 In de groepen 1/2 en 3 wordt u regelmatig uitgenodigd om op vrijdagochtend in de klas van uw kind op bezoek te komen. Deze visites zijn bedoeld voor de gezelligheid en het onderlinge contact. g. Spreekavonden Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd om te komen praten over de vorderingen van uw kind. Wij verwachten echter, dat u hier minimaal 2 keer gebruik van maakt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om na schooltijd met de leerkracht een gesprek te hebben. Als u van tevoren weet dat dit gesprek lang gaat duren, is het verstandig om een afspraak te maken. 5.2 Informatie over de vorderingen van uw kind De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen 2 x per jaar een rapport. Drie keer per jaar zijn er spreekavonden/middagen. Wanneer er reden is voor zorg omtrent de vorderingen of het welbevinden van uw kind, kan de leerkracht u ook tussentijds uitnodigen voor een gesprek op school. 5.3 Als u wilt helpen op school Ouders hebben een ondersteunende taak door de hulp, die zij bieden. Zij spelen voor ons daarbij een zeer belangrijke rol. Zo hebben wij o.a. "leesouders" en "handenarbeidouders". Wij werken met klassenouders. De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij niveau lezen, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, excursies, de verjaardag van de groepsleerkracht enzovoorts. De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen door het benaderen van ouders om te helpen, het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen. Naast deze hulp, die per groep georganiseerd wordt, kennen we algemene werkgroepen voor de hele school: De werkgroep feesten en activiteiten

3 De werkgroep sport De werkgroep hoofdluisbestrijding De werkgroep schooltuinen De werkgroep wetenschap & techniek Via de klassenleerkracht of de directie kunt u laten weten of u hier iets voor voelt. Voor school en kinderen is het heel belangrijk, dat ouders de mogelijkheid wordt geboden op school mee te helpen; niet alleen om ouders meer te betrekken bij het onderwijs, maar ook omdat activiteiten met hulp van ouders stimulerend werken. 5.4 U kunt meepraten en meebeslissen Als ouder/verzorger bent u natuurlijk betrokken bij de ontwikkeling van uw kind en dus bij de school. U wilt op de hoogte blijven van ontwikkelingen en processen. De scholen voor het openbaar onderwijs bieden u daarvoor voldoende mogelijkheden. Zo kunt u zich bijvoorbeeld beschikbaar stellen als lid van de feestcommissie of van de medezeggenschapsraad. Samenwerken aan goed onderwijs en een goede ontwikkeling van uw kind is hierbij het motto. Die samenwerking zal helpen om de opvoeding van uw kind thuis en op school zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten. 5.5 Onze medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad in Zaanstad is voor alle openbare scholen centraal geregeld. Er is een medezeggenschapsreglement. Dit reglement is gebaseerd op wettelijke uitgangspunten. De medezeggenschapsraad heeft formele bevoegdheden. De directeur zal zich als vertegenwoordiger van het bevoegde gezag bij besluitvormende processen wenden tot de MR., die m.b.t. deze zaken advies- of instemmingsrecht heeft. De MR bestaat uit een personeels-en een oudergeleding. Voor elk lid geldt een zittingsperiode van 3 jaar. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De directeur kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont alle vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegde gezag.

4 In de MR vergaderingen komen o.a. aan de orde: de personele formatie, de klassenorganisatie, het budget, het schoolplan, projecten, de staat van gebouwen en pleinen, enz. Men houdt zich bezit met het beleid van de school in algemene zin. De vergaderingen zijn openbaar. Men vergadert één maal per 6 weken. De medezeggenschapsraad van onze school telt 6 leden. 3 ouders en 3 leerkrachten hebben zitting in de MR. De MR heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Dit zijn de leden: Namens de ouders: Namens het personeel: Jenny Brakenhoff Dunja Slort Mevr. Joke Bleeker Dhr. Bart Tuinman 5.6 Ouderraad De Ouderraad is, net als de Medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen de school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel. Een ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door: mee te denken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de Medezeggenschapsraad de school advies te geven (gevraagd of ongevraagd) het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen en schoolfeesten. LEDEN: Ellis Timmer (voorzitter), Dilek Altintas, Jan-Paul Rem, Liesbeth Klomp (conciërge), Betty Kingma (luizencontrole), Corina Bosma en Marjolein Gerrissen.

5 5.7 De ouderbijdrage De bekostiging van feesten en activiteiten als excursies en projecten kunnen niet vanuit het gewone schoolbudget betaald worden. Wij vragen van de ouders een (vrijwillige) bijdrage t.b.v. het ouderfonds waaruit het bovenstaande bekostigd kan worden. De hoogte van de ouderbijdrage en de bestemming worden vastgesteld door de Ouderraad. De penningmeester van de Ouderraad legt ieder schooljaar verantwoording af over het gevoerde financiële beleid. De jaarlijkse ouderbijdrage bedraagt voor het 1 e kind 27,00 - voor het 2 e kind 24,50 en elk volgend kind 21,50 U ontvangt hiervoor van onze penningmeester een brief. Het rekeningnummer is t.n.v. MR - OBS Het Palet - Krommenie 5.8 Sponsoring Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten, die een sponsor verstrekt. Bij sponsoring kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: gesponsorde lesmaterialen, uitdelen van producten, sponsoren van activiteiten en sponsoren van gebouw/inrichting/computerapparatuur. 5.9 Verzekeringen Voor alle openbare scholen is een collectieve ongevallen en W.A. verzekering afgesloten. Deze verzekeringen geven een secundaire dekking. Ze zijn dan ook afgesloten voor het geval de verzekering van de ouders onvoldoende dekking geeft. De WA verzekering dekt schade aan derden tijdens schooltijd. De ongevallenverzekering dekt schade bij ongevallen tijdens het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd, tijdens het verblijf op school en bij activiteiten buiten de school, die in schoolverband en onder toezicht plaatsvinden.