Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014"

Transcriptie

1 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September

2 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het ouderbeleidsplan is een visie document. Daarnaast staan de verschillende activiteiten binnen de school beschreven. Er staat dus in waarom en hoe wij de ouders willen bereiken. Huidige situatie De Bonte Vlinder is een school met gemiddeld 130 leerlingen. We hebben 10 groepen. De leeftijdsopbouw is van 4 tot 13 jaar. Onze ouders zijn zeer gemêleerd. 25% van onze ouders is alleenstaand, 50% van onze ouders zijn anderstalig. Het opleidingsniveau is zeer divers. 18% heeft alleen basisonderwijs, 29% heeft VMBO, 4% heeft HAVO niveau, 29% heeft MBO niveau, 16% heeft HBO niveau en 4% heeft universiteit. Visie van de school t.a.v. ouderbeleid De Bonte Vlinder is een toegankelijke school waarin ouders zich gehoord en gewaardeerd voelen, zodat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling van de leerling/zoon of dochter, hierbij erkennen ze elkaars professionele en emotionele deskundigheid. De samenwerking tussen school en ouders is consequent vormgegeven met als gevolg dat school en ouders in alles gelijkwaardig zijn. Wij hebben een gezamenlijk belang. Ouders en school zijn daarom verbonden met elkaar. Opvoeden doen we samen. Doel Ons doel is te komen tot een optimale ontwikkeling van onze kinderen, in nauwe samenwerking en met gedeelde verantwoordelijkheid. Dit willen we bereiken door: 1. Goede relatie 2. Duidelijke informatie verstrekking 3. Vaste structuur in informatieverstrekking 4. Ondersteuning door ouders 5. Grote ouderbetrokkenheid 2

3 Wederzijdse verwachting De Bonte Vlinder wil samen optrekken met ouders. De kinderen op de Bonte Vlinder zijn kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes. Het is van groot belang dat er sprake is van een goede samenwerking tussen school en thuis. De onderwijsbehoeftes moeten besproken worden met de ouders. De ouders kunnen de school tips geven t.a.v. de onderwijs behoeftes. Daarnaast kan de aanpak thuis afgestemd worden op de aanpak op school. Om dit te kunnen bereiken moeten de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. Wat verwachten ouders van de school? Het belang van het kind staat centraal Kwalitatief goed onderwijs; minimaal een basisarrangement van de inspectie en passend onderwijs voor ieder kind Pedagogisch partnerschap; ouders worden in hun deskundigheid als ouder serieus genomen Concreet betekent dit: 1. Goede luisterhouding, open communicatie. 2. Een proactieve en initiatiefrijke houding richting ouders. 3. Communiceren op basis van openheid en vertrouwen in elkaar over wat goed gaat en wat beter kan Ouders goed informeren over de ontwikkeling van hun kind. 6. Reageren op klachten, vragen, suggesties en problemen van ouders. 7. Duidelijke opbouw in contact momenten tussen school en ouders Wat verwacht de school van ouders? Er is sprake van een verbinding tussen de opvoeding thuis en op school, bijvoorbeeld omgangsvorm Leerondersteuning door ouders; wat kunnen ouders aan ondersteuning bieden bij het leerproces aan het kind Meedenken, meehelpen, meebeslissen Concreet betekent dit: 1. Ouders dragen zorg voor hun kind. 2. Ouders tonen interesse in de ontwikkeling van hun kind op school. 3. Ouders zijn aanwezig op de besprekingen van hun kind. 4. Ouders tonen respect t.o.v. andere ouders, kinderen en het team. 3

4 5. Ouders zijn bereid samen met school te zoeken en te werken aan oplossingen voor problemen van hu kind op school. 6. Ouders bespreken hun vragen, zorgen, etc met school. Vormen van communicatie tussen ouders en school Nieuwe leerlingen Wanneer ouders de eerste keer De Bonte Vlinder bezoeken vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de directie. In dit gesprek worden een aantal zaken besproken. Hoe kijken de ouders naar hun kind, hoe was het voor ouders om te horen dat hun kind naar Speciaal Basisonderwijs werd verwezen, welke extra zorg heeft er al plaats gevonden, visie van de school, uitleg OPP, extra ondersteuning die geboden wordt vanuit de Bonte Vlinder. Wanneer de leerling is in geschreven zal er een afspraak gemaakt worden voor een Sociale Anamnese. Deze wordt afgenomen door de oudercontact persoon van de Bonte Vlinder. Sociale Anamnese: Het doel van de sociale anamnese is: nadere kennismaking met de nieuwe ouders/verzorgers. Informatie verzamelen t.a.v. het kind welke de school nodig heeft het kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Vormen van communicatie tussen ouders en school Kennismakingsgesprek Doel: contact, vertrouwen en verbondenheid creëren tussen ouders en school vanaf het begin. Elk jaar wordt er gestart met een individueel kennismakingsgesprek tussen ouders en de groepsleerkracht. Dit zorgt voor een goed begin waardoor de leerling ervaart dat zijn ouders en zijn leerkracht samenwerken. Het gesprek gaat dan over wat het kind gaat leren in het komende jaar, welke uitdaging ouders zien voor hun kind en welke kansen ziet de leerkracht de komende periode. Dit eerste contact zorgt er voor dat ouders zich eerder committeren aan de school van hun kind op basis van een persoonlijke relatie. Tijdens dit gesprek wordt het OPP besproken met daarbij de doelen voor het komende jaar. 4

5 Commissie van Begeleiding Doel: efficiënt en op maat werken op basis van de behoefte van het kind, afstemming thuis en school. In de CVB worden de leerlingen besproken in het bij zijn van ouders en hulpverlening. Er wordt besproken de vorderingen en de belemmeringen van de leerlingen, zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied. Daarnaast vindt er afstemming plaats tussen school en thuis en eventuele hulpverlening. In het belang van de leerling is het daarom belangrijk de bijdrage van de leraar en de ouder aan die ontwikkeling te evalueren. Rapportgesprek Doel: Bespreken van de vorderingen van de leerlingen, zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied en afstemmen school en thuis. Tijdens de rapport gesprekken worden de Cito toetsen besproken en de methode gebonden toetsen. Daarnaast de ontwikkelingen van sociaal emotioneel leren. In juni wordt het OPP besproken met de daarbij behorende doelen voor het komende jaar. Een belangrijk onderwerp is hoe de ouders kijken naar de ontwikkeling van hun kind. Wanneer het OPP wordt bijgesteld zal dit altijd in overleg gaan met ouders. Individuele oudergesprekken Doel: Bespreken van de vorderingen van de leerlingen, zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied en afstemmen school en thuis. Deze gesprekken worden gekozen op basis van de behoefte van de leerling, ouders of leerkracht en niet meer op grond van een planning vanuit de school. Deze gesprekken kunnen op verzoek van ouders, school of hulpverlening. Het kan ook gaan op verzoek vanuit de spettherapie, logopedie of fysiotherapie. Tijdens deze gesprekken worden de vorderingen of de belemmeringen op de verschillende gebieden besproken. 5

6 Informatieavond groep 8 Doel: informatie delen met ouders t.a.v. de overgang naar het Voortgezet onderwijs Tijdens deze avond krijgen de ouders informatie over de verschillende toetsen die bij hun kind worden afgenomen, NDT,NIO en drempelonderzoek. Daarna wordt besproken hoe de school komt tot een schooladvies. De verschillende niveaus binnen het Voortgezet onderwijs besproken en de begeleiding die vanuit de school wordt geboden voor de aanmelding en de toelating naar het Voortgezet onderwijs. Workshopavond Doel: Informatie delen met ouders over verschillende onderwerpen die ouders aandragen. Twee keer per jaar is er een workshopavond. Vooraf krijgen de ouders de mogelijkheid om verschillende onderwerpen aan te dragen. Tijdens de workshopavond worden twee workshops georganiseerd over verschillende onderwerpen. Deze workshops worden verzorgd door intern personeel en externe partijen. MR Doel: het behartigen van de belangen van de school, de leerlingen en het personeel. De Mr bestaat uit een vertegenwoordiging van drie ouders en drie personeelsleden. Deze raad behartigd de belangen van school, leerlingen en leekrachten en heeft invloed op het schoolbeleid. De MR heeft overleg met de directie. De MR beslist niet over onderwijsinhoudelijke zaken, dat is de verantwoordelijkheid van het team. Ouderraad Doel: de ouders ondersteunen de school Elke groep heeft klassenouder. De klassenouders ondersteunen de groepsleerkrachten tijdens activiteiten. De ouderraad ondersteunt de school tijdens de verschillende activiteiten die binnen de school worden georganiseerd. De hulp en betrokkenheid van ouders bij allerlei activiteiten is van groot belang. 6

7 Informatievoorziening Schoolgids Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar krijgen alle leerlingen een schoolgids. In de schoolgids staat zowel inhoudelijke als praktische informatie. Nieuwsbrief De laatste vrijdag van de maand krijgen alle ouders een nieuwsbrief toegestuurd via de mail of een papieren versie via de leerling. In de nieuws brief staat algemene informatie en informatie vanuit de verschillende groepen. Website Op de website vindt u informatie over de school, zowel inhoudelijk als praktisch. Daarnaast staat er een jaarplanning met alle activiteiten van de school. In november 2014 gaat de nieuwe website de lucht in. Deze is tot stand gekomen door samenwerking ICT, school en ouders. Oudertevredenheidsonderzoek Het oudertevredenheidsonderzoek is een onderdeel van onze kwaliteitszorg, één keer per 2 jaar vindt er een oudertevredenheidonderzoek plaats. De analyse van deze enquête wordt besproken in de MR. Het resultaat van 2013 was 8,2, het landelijk gemiddeld ligt op 7,5. 7

8 Activiteitenoverzicht Activiteit planning Doel 1. Afname sociale anamnese bij nieuwe leerlingen 2. Brief ouderbetrokkenheid en communicatie versturen naar alle ouders Binnen 6 weken na plaatsing nadere kennismaken met de nieuwe ouders/verzorgers, Informatie verzamelen t.a.v. uw kind/ de leerling welke de school nodig helderheid t.a.v. de verschillende overleg situaties school- thuis 2. Kennismakingsgesprekken tijdens deze middag/avond maken ouders en leerkracht kennis met elkaar. Het is de bedoeling dat er wederzijdse informatie wordt uit gewisseld. 3. CVB besprekingen Zie planning CVB Rapportgesprekken bespreken van de vorderingen van de leerling, zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied. Daarnaast afstemmen school en thuis en indien van toepassing afstemmen met hulpverlening bespreken van de vorderingen van de leerling, zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied en afstemmen school en thuis. 5. Individuele gesprekken op afspraak bespreken van de vorderingen van de leerling, zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied en afstemmen school en thuis. 6. Informatieavond groep Informatie delen met ouders t.a.v. de overgang naar VO. 7. Workshopavond MR Onderwerpen: lover boys, leermiddelen en huiswerk op de Bonte Vlinder, dyslexie, en onderwerpen die aangedragen worden de ouders. het behartigen van de belangen van de school, de leerlingen en het personeel. 9. Ouderraad In overleg de ouders ondersteunen de school 10. Start nieuwe website Nov Nieuwe website inrichten 11. Bespreken ouderbeleid: omgaan met klachten van ouders Komen tot een bijgesteld beleid t.a.v. omgaan met klachten Effecten van ouderbetrokkenheid 8

9 Commitment van alle ouders en dus optimale betrokkenheid bij de schoolontwikkeling van hun kind. Een tijdsinvestering aan het begin van het jaar zorgt voor een goede afstemming op de behoeften van een leerling. Er wordt efficiënt samengewerkt. Er ontstaat een schoolgemeenschap waarin alle ouders zich betrokken voelen en ook weten hoe ze betrokkenheid vorm geven. De ogenschijnlijke extra investering in tijd levert uiteindelijk tijdswinst op, omdat veel minder reparatie gesprekken nodig zijn. Het ultieme resultaat: de leraar komt meer in zijn kracht, de ouder voelt zich betrokken en de leerling ontwikkelt zich beter. Bijlage ouderbrief 9

10 Onderwerp: ouderbetrokkenheid en communicatie Datum: Beste ouders/verzorgers, Het nieuwe schooljaar is begonnen. Een goed moment om ook aan de nieuwe ouders te laten weten hoe het team van de Bonte Vlinder kijkt naar een goede samenwerking tussen school en ouders en op welke manieren er gecommuniceerd wordt tussen school en de ouders. Visie t.a.v. ouders: De Bonte Vlinder is een toegankelijke school waarin ouders zich gehoord en gewaardeerd voelen, zodat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerling/zoon of dochter. Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op uw kind/onze leerling. Gezamenlijke verantwoordelijkheid ouders- school komt de ontwikkeling van het kind ten goede. Wij zien ouders als deskundigen, zij kennen hun kind het beste. School en ouders kunnen daarom niet zonder elkaar. Opvoeden doen we samen. Vormen van communicatie tussen ouders en school: Sociale anamnese wordt besproken bij de ouders/verzorgers thuis, dit gebeurt bij nieuwe leerlingen. Doelen:.- nadere kennismaken met de nieuwe ouders/verzorgers.- Informatie verzamelen t.a.v. uw kind/ de leerling welke de school nodig heeft om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Kennismakingsmiddag/avond: Doel: tijdens deze middag/avond maken ouders en leerkracht kennis met elkaar. Het is de bedoeling dat er wederzijdse informatie wordt uit gewisseld. 10

11 Data: 1 oktober 2014 Rapportmiddag/avond: Doel: bespreken van de vorderingen van de leerling, zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied en afstemmen school en thuis. Data: 18 februari 2015 en 24 juni 2015 Commissie van Begeleiding: Doelen: bespreken van de vorderingen van de leerling, zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied. Daarnaast afstemmen school en thuis en indien van toepassing afstemmen met hulpverlening. U krijgt minimaal 2 weken van te voren een uitnodiging van de administratie om aan te sluiten bij dit overleg. Individuele oudergesprekken: Doel: bespreken van de vorderingen van de leerling, zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied en afstemmen school en thuis. Dit kan op verzoek van ouders of op verzoek van de school. Denk hierbij aan b.v.: groepsleerkracht, de logopedie, speltherapie of fysiotherapeut. De afspraken met de groepsleerkracht vinden plaats na schooltijd. U kunt de groepsleerkracht hierover bellen of mailen. Nieuwsbrief: Doel: informatieverstrekking Afspraak: 1 keer per maand Workshops: Doel: informatie over inhoudelijke thema s Data: 5 november 2014 en 25 maart 2015 Inloop in de ochtend: Doel: De inloop is bedoeld voor de leerlingen. Ouders kunnen een korte mededeling doen, een vraag stellen of een afspraak maken met de leerkracht. Wij willen nogmaals benadrukken dat het van groot belang is om te zorgen voor een goede en open communicatie tussen school en ouders. Mochten er toch onduidelijkheden zijn aarzel dan niet om contact op te nemen met Jacqueline Barsoumian. 11

12 Vriendelijke groeten Jacqueline Barsoumian directeur 12

Ouderbeleidsplan

Ouderbeleidsplan Ouderbeleidsplan 2015-2016 auteurs Jacqueline de Kimpe Karin Minneman (Welzijn Scheveningen) Bart Brouwer 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 3 Verwachtingen 3 Vertegenwoordiging in de school 4 Initiatieven 4

Nadere informatie

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger,

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger, Introductie Beste ouder/verzorger, U staat op het punt om een vragenlijst over het educatieve partnerschap tussen u en uw school in te vullen. Met educatief partnerschap wordt de relatie tussen ouders/verzorgers

Nadere informatie

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers.

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers. Partnerschap met ouders op basisschool de Hien november 2016 Inleiding In deze tekst wordt beschreven wat de visie van basisschool De Hien is op de samenwerking met ouders van onze school. Wij willen graag

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

COMMUNICEREN MET OUDERS

COMMUNICEREN MET OUDERS COMMUNICEREN MET OUDERS Borging van de afspraken met betrekking tot de communicatie met ouders in het kader van Passend Onderwijs OSBS t Kruisrak Vogelpad 3 3752 KV Bunschoten Juni 2015 In dit document

Nadere informatie

Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid

Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid INLEIDING Wat is ouderbetrokkenheid? Ouderbetrokkenheid betekent in essentie niets anders dan dat ouders meeleven met het wel en wee van hun

Nadere informatie

School- ouderbetrokkenheid

School- ouderbetrokkenheid School- ouderbetrokkenheid Inleiding Het thema school-ouderbetrokkenheid staat in de afgelopen periode volop in de schijnwerpers. Niet alleen dankzij onze MR die dit thema op de agenda heeft geplaatst,

Nadere informatie

Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN

Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN ouderbetrokkenheid Pagina 1 De identiteit van de school Obs de Bouwsteen is een openbare basisschool. Een school met ruimte en respect voor alle levensbeschouwingen.

Nadere informatie

Procesgang PO-VO Leidend is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO Leidend is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend is de BOVO procedure 2017-2018 Leidend is de BOVO Haaglanden procedure voor het betreffende schooljaar. In het schooljaar 2017-2018 is de procedure aangepast. Het tijdpad voor

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

ouderbeleidsplan wederzijdse verwachtingen

ouderbeleidsplan wederzijdse verwachtingen D 8.4 ouderbeleidsplan inleiding: Sinds het schooljaar 2006-2007 hebben wij een ouderconsulente. Om gericht invulling te geven aan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie hebben wij dit ouderbeleidsplan

Nadere informatie

Protocol verwijzing naar voortgezet onderwijs

Protocol verwijzing naar voortgezet onderwijs Protocol verwijzing naar voortgezet onderwijs In dit protocol staat de procedure beschreven die wij hanteren ten aanzien van de verwijzing van leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Eerst volgt een

Nadere informatie

O.b.s. de Meent 1 e Koppelveenweg EG Emmer-Compascuum tel :

O.b.s. de Meent 1 e Koppelveenweg EG Emmer-Compascuum tel : O.b.s. de Meent 1 e Koppelveenweg 2 7881 EG Emmer-Compascuum tel : 0591-351660 e-mail: administratie@obs-meent.nl Ouderbeleidsplan Ouderbeleidsplan Inleiding Onze identiteit De Meent is een openbare school.

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Op de Jules Verne willen we nadenken over hoe we ouderbetrokkenheid beter vorm kunnen geven.

Op de Jules Verne willen we nadenken over hoe we ouderbetrokkenheid beter vorm kunnen geven. Ouderbetrokkenheid Hfd. 1 Inleiding Ouderbetrokkenheid is in! Tot een paar jaar geleden hadden nog maar weinig mensen van ouderbetrokkenheid gehoord. Tegenwoordig is het een onderwerp dat volop in de schijnwerpers

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Bijlagen Bijlage 1 Een voorbeeld van een arrangementskaart Bijlage 2 Uitdagend onderwijs: wij maken er werk van!

Bijlagen Bijlage 1 Een voorbeeld van een arrangementskaart Bijlage 2 Uitdagend onderwijs: wij maken er werk van! Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Inleiding De doelen uit het groepsplan Oudergesprekken in een schooljaar Hieronder volgt een korte uitleg van de plannen voor leerlingen die we binnen De Ziep gebruiken. Handelingsplannen

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies;

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; 2 e rapport groep 6: Bij het tweede rapport van groep 6, worden de Cito grafieken voor ouders, vanuit

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

OUDERBELEID. OBS HET STARTBLOK Schiedam

OUDERBELEID. OBS HET STARTBLOK Schiedam OUDERBELEID OBS HET STARTBLOK Schiedam INLEIDING Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Binnen deze driehoek geldt een aantal randvoorwaarden:

Binnen deze driehoek geldt een aantal randvoorwaarden: Beleidsstuk ouderbetrokkenheid 3.0 In onderstaand document geven wij weer hoe we als school omgaan met oudercommunicatie en het weergeven van de behaalde resultaten van leerlingen. Dit beleidsstuk is geschreven

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 67 Ouders-verzorgers (4) Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 6 17 42

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

7. Conclusies en aanbevelingen

7. Conclusies en aanbevelingen 7. Conclusies en aanbevelingen 7.1 Algemeen Op CBS Het Galjoen worden al goede initiatieven genomen om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en te vergroten, ook al kan er nog het één en ander aan uitgebreid

Nadere informatie

OUDERPROGRAMMA VVE VERSTERKEN BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT BEN IK IN BEELD UITWERKING PER DOELSTELLING OUDERPROGRAMMA GROEP NUL

OUDERPROGRAMMA VVE VERSTERKEN BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT BEN IK IN BEELD UITWERKING PER DOELSTELLING OUDERPROGRAMMA GROEP NUL BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT Ben ik in Beeld maakt gebruik het programma Puk en Ko thuis. Daarnaast zijn er aanvullingen beschikbaar: Het bronnenboek Ouderbetrokkenheid en een ouderwerkplan. Materiaal

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

Beleid Ouder- contactmomenten 3.0

Beleid Ouder- contactmomenten 3.0 Beleid Ouder- contactmomenten 3.0 Contacten met de ouders Vanuit de visie van t Speel Kwartier geven wij onze contacten met ouders vorm. Het oudercontact beleid ondersteunt ons bij het bereiken van ons

Nadere informatie

Verbeterplan OBS De Winde

Verbeterplan OBS De Winde Verbeterplan OBS De Winde 2018-2019 Ouderversie 1.Inleiding Voor u ligt de ouderversie van het verbeterplan 2018-2019 van openbare basisschool De Winde te Nootdorp. Het verbeterplan 2018-2019 is met inbreng

Nadere informatie

Protocol Advisering PO VO OBS De Straap

Protocol Advisering PO VO OBS De Straap Protocol Advisering PO VO OBS De Straap Protocol advisering PO-VO OBS De Straap versie 1.3 l februari 2018 1 Status Datum Silke Vos Document versie 1.3 afgerond 01-02-2018 MR Instemming verleend 08-02-2018

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Communiceren met ouders Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Inhoud van de workshop 1. Kind binnen systeem 2. School en ouders gelijkwaardig? 3. Richtlijnen bij oudercontacten 4.

Nadere informatie

Beleid ouderbetrokkenheid

Beleid ouderbetrokkenheid VAN OUDERBETROKKENHEID NAAR PARTNERSCHAP Beleid ouderbetrokkenheid 2013 C B S PR I N S M A U R I T S D I R K S L A N D 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Belang ouderbetrokkenheid... 4 1.1 Wat is het

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan

Communicatiebeleidsplan Communicatiebeleidsplan Inleiding Goede communicatie is de basis voor elke goed draaiende organisatie. Om deze reden is communicatie voor de Beatrixschool één van de belangrijkste speerpunten. In dit communicatiebeleidsplan

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 hoofdlocatie Titus Brandsma

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 hoofdlocatie Titus Brandsma Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 hoofdlocatie Titus Brandsma Aantal respondenten: 127 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Team Bedoeld wordt: alle leerkrachten, de directie en onderwijsondersteunend

Team Bedoeld wordt: alle leerkrachten, de directie en onderwijsondersteunend Communicatieprotocol voor ouders CBS De Regenboog, Nieuwaal Versie december 2016 Toelichting van gebruikte termen Communicatie In dit protocol wordt gesproken over communicatie via de e-mail, het Internet,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Informatieavond

Informatieavond Informatieavond 8 2017-2018 1 Verloop van het schooljaar Verslagen/ presentaties - Werkstuk - Spreekbeurt - Boekverslag - Boekbespreking - Actuakring Activiteiten - Gastles bureau Halt - Bank voor de klas

Nadere informatie

Educatief Partnerschap

Educatief Partnerschap Educatief Partnerschap Educatief partnerschap Hoe ouderbetrokkenheid vorm krijgt in wederzijdse verwachtingen. 1. Maatschappelijke context 2. Aanleiding 3. Proces 4. Invoering & Borging Bijlage: School/ouderovereenkomst

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde JAARPLAN 2018-2019 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl 1 Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Wiekslag Speciaal. Vanuit het kamertje

Wiekslag Speciaal. Vanuit het kamertje Wiekslag Speciaal Vanuit het kamertje Zoals wij hebben aangekondigd starten we deze week met 'de Wiekslag speciaal'. 'De Wiekslag speciaal' verschijnt een aantal keer per jaar met actuele thema s voorafgaand

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

PROTOCOL VERWIJZING GROEPEN 8

PROTOCOL VERWIJZING GROEPEN 8 PROTOCOL VERWIJZING GROEPEN 8 NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VERSIE 2.3 10-01-2019 Woord vooraf Dit protocol is bedoeld voor de leerkrachten van groep 7 en 8, intern begeleider, schoolleiding én ouders

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Overgangsprocedure PO-VO 2019

Overgangsprocedure PO-VO 2019 Overgangsprocedure PO-VO 2019 Samenwerkingsverband PassendWijs en Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 coördineren samen de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs binnen de gemeentes Arnhem,

Nadere informatie

Hieronder volgt een verslag van de ouderavond. Met vriendelijke groet, Team Daltonschool Corlaer

Hieronder volgt een verslag van de ouderavond. Met vriendelijke groet, Team Daltonschool Corlaer Geachte ouders/verzorgers, Op 10 mei j.l. is er een ouderavond geweest. We zijn heel blij met de opkomst en de bereidheid van ouders om met ons mee te denken over de voorbereiding van de leerlingen op

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid. Camminghaschool

Ouderbetrokkenheid. Camminghaschool Ouderbetrokkenheid Camminghaschool April 2017 1 Ouderbetrokkenheid Inleiding Met het betrekken van ons nieuwe gebouw in MFA Kersentuin in 2013 was het meteen duidelijk dat ouders letterlijk buiten het

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. Algemeen beeld: Op 9 januari 2014 heeft de inspectie in het kader van VVE peuterspeelzaal Het Kompas en basisschool Van Rijckevorsel bezocht. Het onderstaande plan van aanpak bestaat uit twee delen: De

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015, nr.6 januari 2015. Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van kalenderjaar 2015.

Nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015, nr.6 januari 2015. Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van kalenderjaar 2015. Nieuwsbrief Schooljaar 2014-2015, nr.6 januari 2015 Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van kalenderjaar 2015. SOM Helaas werkt SOM niet altijd even goed. Daarom is het goed om

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Werken in het Lab Beleid verrijkingsklassen Stichting KBO Haarlem-Schoten (concept 2 oktober 2015)

Werken in het Lab Beleid verrijkingsklassen Stichting KBO Haarlem-Schoten (concept 2 oktober 2015) Werken in het Lab Beleid verrijkingsklassen Stichting KBO Haarlem-Schoten (concept 2 oktober 2015) 2015 1. Inhoud 1. Inhoud... 1 2. Woord vooraf... 2 3. Doelstelling van het Lab... 3 3.1. Visie... 3 3.2.

Nadere informatie

Richtlijnen voor de overgang naar de volgende groep. Doubleren of Versnellen; te nemen stappen

Richtlijnen voor de overgang naar de volgende groep. Doubleren of Versnellen; te nemen stappen Richtlijnen voor de overgang naar de volgende groep Doubleren of Versnellen; te nemen stappen Interne begeleiding Mei 2017 Wat zijn de criteria voor overgang naar de volgende groep en de te nemen stappen

Nadere informatie

3. Hoe vertalen we dit een visie op ouderbetrokkenheid?

3. Hoe vertalen we dit een visie op ouderbetrokkenheid? 3. Hoe vertalen we dit een visie op ouderbetrokkenheid? OCB VBB Lange historiek op vlak van ouderbetrokkenheid Visie = resultaat van Wetenschappelijke inzichten Ervaringsdeskundigheid Vertaling naar de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL Elimschool nieuwsbrief periode: start schooljaar herfstvakantie 2015 16-10- 2015 Inhoud Personele situatie Belangrijke data Fotoproject Eigen kracht Toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016 Informatie over groep 8 schooljaar 2015-2016 Leerkrachten Judith Knijn judithknijn@geertholle.nl Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag Van 16 oktober tot maart 2016 zwangerschapsverlof Esther Buijsman

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de P.C.Hooftschool

Nieuwsbrief van de P.C.Hooftschool Nieuwsbrief van de P.C.Hooftschool Escamplaan 65 2547 GA Den Haag 0703236232 info@pchooftschool.net www.pchooftschool.net wsbrief van schoolnieuwsbrief van scho 28-08-2015 Nummer 1 Hooftzaken In deze Hooftzaken

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies;

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; 2 e rapport groep 6: Bij het tweede rapport van groep 6, worden de Cito grafieken voor ouders, vanuit

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies;

Procesgang PO-VO. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Procesgang PO-VO 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Uitstroomverwachting groep 7; September; Ouders ontvangen op informatieavond schrijven ivm hun gedachte over uitstroomverwachting en nemen

Nadere informatie

OUDERPROGRAMMA VVE VERSTERKEN KALEIDOSCOOP BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT KALEIDOSCOOP UITWERKING PER DOELSTELLING OUDERPROGRAMMA GROEP NUL

OUDERPROGRAMMA VVE VERSTERKEN KALEIDOSCOOP BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT KALEIDOSCOOP UITWERKING PER DOELSTELLING OUDERPROGRAMMA GROEP NUL 1 BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT Uitgebreide achtergrondinformatie over ouderbetrokkenheid (Hoofdstuk 7, Actief Leren). Handleiding ouderbijeenkomsten. Handleiding Pak eens een knuffel : taalstimulering

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

Educatief partnerschap met ouders

Educatief partnerschap met ouders Maartje Reitsma en Mireille Wagener Educatief partnerschap met ouders Pedagogisch Leiderschap: Van Controle naar Visie CNV Schoolleiders, 7 november 2013 Wie zijn wij? Wie bent u? Waarom bent u hier? Optimale

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid en Educatief Partnerschap RKBS Klippeholm

Ouderbetrokkenheid en Educatief Partnerschap RKBS Klippeholm Ouderbetrokkenheid en Educatief Partnerschap RKBS Klippeholm 6 augustus 2017 Paul Kupper Ouders en leerkrachten werken voortdurend samen om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen,

Nadere informatie

juni 2014 Communicatieprotocol

juni 2014 Communicatieprotocol juni 2014 Communicatieprotocol Voorwoord Het Geuzencollege vindt goede communicatie belangrijk! Niet voor niets hebben wij gekozen voor de vier woorden Persoonlijk, Betrokken, Ambitieus en Ondernemend.

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie

maandag 29 februari dinsdag 1 maart Versieren voor Kunstproject Papier hier! woensdag 2 maart Opening Papier hier!

maandag 29 februari dinsdag 1 maart Versieren voor Kunstproject Papier hier! woensdag 2 maart Opening Papier hier! MUZEJOURNAAL WEEK 9 en 10; VRIJDAG 26 februari 2016 AGENDA maandag 29 februari dinsdag 1 maart Versieren voor Kunstproject Papier hier! woensdag 2 maart Opening Papier hier! donderdag 3 maart vrijdag 4

Nadere informatie

Informatieverstrekking gescheiden ouders

Informatieverstrekking gescheiden ouders Informatieverstrekking gescheiden ouders 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Informatieplicht... 3 Hoe gaan wij met deze informatieplicht om?... 4 Protocol... 5 Formulier Gegevens niet gezaghebbende ouder...

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Procedure Ouderbetrokkenheid Yulius Onderwijs Ilex College

Procedure Ouderbetrokkenheid Yulius Onderwijs Ilex College Onderwijs Contact: M. Dalmeijer T 088-4056444 m.dalmeijer@yulius.nl Procedure Ouderbetrokkenheid Yulius Onderwijs Document kenmerken Naam document: Procedure Ouderbetrokkenheid Status: vastgesteld Versie:

Nadere informatie

Informatieavond groep 7. Opening en welkom

Informatieavond groep 7. Opening en welkom Informatieavond groep 7 Opening en welkom voorstellen Juf Iris Juf Danielle Kernwaarden Schoolplan 2015-2019 Doelen Goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners. Een fijne,

Nadere informatie