Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN."

Transcriptie

1 Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen zijn de ouder(s)/verzorger(s) of de deelnemers (van 18 jaar en ouder) aan het MBO de aanmelders voor indicatiestelling bij cluster 3. De school, waar het kind/de deelnemer staat ingeschreven, is verplicht daaraan medewerking te verlenen door het aanleveren van rapportages. Het gaat daarbij dan om het onderwijskundig rapport (OKR) in combinatie met handelingsplan(nen) en een evaluatierapport over de effecten van het handelingsplan.

2 Ten behoeve van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs is er per onderwijssoort of groep van onderwijssoorten van cluster 3 een format beschikbaar. Ten behoeve van het MBO zijn op die situatie afgestemde formats beschikbaar en te downloaden via Het onderwijskundig rapport moet in alle gevallen door de directeur van de school (of eventueel een andere leidinggevende van de school) ondertekend zijn. Met deze handtekening verklaart de directeur, dat de geboden extra zorg vanuit de zorgstructuur van de school zelf, aangevuld met de ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband waartoe de school behoort, al dan niet toereikend is geweest om de leerling maximaal te laten participeren in het onderwijs, zodat deze zich optimaal verder kan ontwikkelen. In het onderwijskundig rapport moet de school duidelijk maken, hoe zij tegen het functioneren van de leerling op school aankijkt en wat zij systematisch, handelingsplanmatig heeft ondernomen om de ernstige belemmeringen, als gevolg van vastgestelde stoornis(sen), in de deelname aan het onderwijs, waar betreffende leerling mee geconfronteerd is, te verminderen; en welke effecten dat gesorteerd heeft. De school dient de beweringen, die zij in het onderwijskundig rapport doet, te onderbouwen met een handelingsplan, gericht op de ernstige belemmering(en) in het onderwijs waarop men een beroep doet t.b.v. de indicatiestelling, dat gedurende minimaal een half jaar voorafgaande aan de aanmelding is uitgevoerd. Tevens dient daarbij aangeleverd te worden de evaluatierapportage van het handelingsplan, waaruit blijkt in welke mate de in het handelingplan beschreven interventies effect hebben gehad. (zie Artikel 14 : Besluit van 23 juni 2006, houdende wijziging van het Besluit Leerlinggebonden financiering in verband met de vaststelling van criteria voor toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal onderwijs, zoals verschenen in het Staatsblad 2006, 327; én. Besluit van 12 maart 2008, zoals verschenen in het Staatsblad 2008, 89). Eisen waaraan een handelingsplan en evaluatierapport moeten voldoen: Het plan bevat de volgende informatie : Beginsituatie, de huidige stand van zaken; met daarin met name een concrete beschrijving van de ernstige belemmering(en) in de deelname aan het onderwijs, waarop t.b.v. de indicatiestelling een beroep wordt gedaan Het einddoel en de daaruit afgeleide tussendoelen (SMART geformuleerd als gewenste eindsituatie vanuit de beginsituatie); De termijnen waarop men verwacht het einddoel en de tussendoelen te bereiken; De inhoud van het plan: de (soorten) activiteiten/interventies, methodiek en middelen die men inzet om de gestelde doelen te bereiken; De organisatie (wie, wat, wanneer, waar uitvoert met welke duur en frequentie); Wanneer, op welke wijze en door wie evaluatie (= effectmeting: welke doelen zijn bereikt; én analyse: wat werkte wel / wat werkte niet en hoe komt dat; én consequenties: wat e.e.a. betekent voor de bijstelling van het handelingsplan) plaatsvindt. Beschrijving van de rendementen, die het werken met dat handelingsplan hebben opgeleverd (de mate waarin de gestelde doelen zijn gehaald). * Artikel 14. Zorg binnen regulier onderwijs en ondersteuning uit de zorgsector:

3 1. Onder zorg bedoeld in de artikelen 16, 17, 19, 20, 21, 23 en 27 wordt de extra zorg verstaan die is geboden of zal kunnen worden geboden door de reguliere school en door het samenwerkingsverband waarvan deze school deel uit maakt, om het onderwijs aan te passen aan de onderwijsbeperking van de leerling, bedoeld in artikel 13, die samenhangt met de handicap of de stoornis van de leerling. 2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, wordt beschreven in het onderwijskundig rapport. Indien deze zorg na een half jaar onvoldoende effect heeft gehad of zal kunnen hebben, wordt in het onderwijskundig rapport tevens beschreven: a. de evaluatie waar dit uit blijkt, of b. indien de leerling nog geen school bezoekt, de gegevens van de zorginstantie waar dit uit blijkt. 3. Onder ondersteuning als bedoeld in de artikelen 16, 17, 19, 20, 21 en 23 wordt verstaan: de ondersteuning van zorg- en hulpverleningsinstanties, die redelijkerwijs voor de desbetreffende stoornis beschikbaar is. Nota van Toelichting: Het gaat erom dat ook kan worden aangetoond dat inspanningen van bijvoorbeeld een basisschool, gedurende minimaal een half jaar om het onderwijs aan te passen aan de handicap van een leerling onvoldoende effect hebben gehad. Zo moet de directeur van de school in het onderwijskundig rapport beschrijven welke zorg vanuit de school en het samenwerkingsverband is geboden en wat de effecten daarvan zijn. Pas wanneer ten minste een half jaar op de problemen gerichte zorg geboden is vanuit de school en het samenwerkingsverband en deze zorg blijkt niet of nauwelijks effect te hebben gesorteerd, is een aanvraag voor een indicatie voor het betreffende kind ontvankelijk. Bij de zorg geboden in de reguliere school kan onderscheid gemaakt worden in: De extra ondersteuning die is geboden door de leerkracht in de klas. Voorbeelden van de zorg geboden door de reguliere school zijn: Ø Scholing van de groepsleerkracht; Ø Inzet van een interne begeleider; Ø (motor) remedial teaching; Ø Leerling in een andere groep plaatsen; Ø Aanpassing van de pedagogische aanpak in de groep. Ondersteuning door andere begeleiders, binnen de school. Voorbeelden van zorg door het Samenwerkingsverband zijn: Ø Bespreking van de leerling in de PCL (permanente commissie leerlingenzorg); Ø Ambulante begeleiding vanuit het Samenwerkings-verband; Ø Plaatsing bij andere reguliere school van het Samenwerkingsverband, met een specifieke deskundigheid; Ø Plaatsing binnen het speciaal basisonderwijs (SBO).

4 Aanbeveling aan de onderwijs(des)kundige(n)/intern begeleiders/zorgcoördinatoren in het kader van indicatiestelling voor speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering (LGF): Mede op grond van verplichte onderwijskundige rapportage kan een leerling van het regulier onderwijs (PO/VO/MBO) een beschikking van toelaatbaarheid voor het onderwijs aan lichamelijk en/of verstandelijk* gehandicapte of langdurig zieke kinderen cq. een LGF ontvangen. Om in aanmerking te kunnen komen voor een beschikking van toelaatbaarheid is het noodzakelijk, dat recente (niet ouder dan 6 maanden) onderwijskundige gegevens worden toegevoegd aan het aanmeldingsdossier, op basis waarvan de Commissie voor de Indicatiestelling van REC Zeeland een besluit moet nemen. Volgens wet en regelgeving d.d m.b.t. (her-)indicatiestelling voor Speciaal Onderwijs/LGF dient de onderwijskundige rapportage (OKR) in elk geval de volgende gegevens te bevatten (zie daartoe ook het OKR, dat via kan worden gedownload.): een recente beschrijving van de aard en de ernst van de belemmering(en) in de deelname aan het onderwijs als gevolg van de stoornis (sen), een recente beschrijving van het noodzakelijke onderwijs-zorgarrangement **(= maatregelen/interventies/aanpak om die belemmering(en) te elimineren of te reduceren, inclusief de frequentie en de duur van die maatregelen/interventies/aanpak) zodat de leerling zich optimaal verder kan ontwikkelen en maximaal kan deelnemen aan het onderwijs. Een recente beschrijving (in de vorm van handelingsplannen) van wat de school de afgelopen periode van minimaal 6 maanden van bovengenoemd noodzakelijke onderwijs-zorgarrangement binnen de eigen zorgstructuur mét gebruikmaking van de bovenschoolse zorgstructuur*** heeft gerealiseerd. Het effect daarvan (in de vorm van evaluatierapportages) op het functioneren (m.n. de ernstige belemmering in de deelname aan het onderwijs, waarop voor indicatiestelling een beroep wordt gedaan) van het kind. *Wat betreft kinderen met een verstandelijke beperking geldt bovenstaande alleen wanneer er sprake is van een IQ in de range van 55 t/m 69. ** zie bijgevoegd hulpmiddel voor het in kaart brengen van het noodzakelijke onderwijs-zorgarrangement en/of het bijgevoegde format: Onderbouwing ontoereikendheid van de zorgstructuur van het regulier onderwijs. ***onder de bovenschoolse zorgstructuur wordt verstaan: de bovenschoolse zorg van de samenwerkingsverbanden WSNS (inclusief SBO) of VO (inclusief leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs) en de onderwijsbegeleidingsdiensten, in de vorm van inzet expertise leerlingenzorg, zorgplatform of ambulante begeleiding vanuit het samenwerkingsverband (en/of preventieve ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs). Volgens de dezelfde wet- en regelgeving dient de rapportage voorzien te zijn van:

5 - een dagtekening, - naam van de rapporteur, diens functie/bevoegdheid, - de handtekening van de rapporteur en/of de handtekening van de directeur van de school. Voor vragen over bovenstaande kunt u contact opnemen met P. Looise, ambtelijk secretaris van de Commissie voor de Indicatiestelling van REC Zeeland, ( ; tel.: , menu nr. 2). Hulpmiddel bij het in kaart brengen van het noodzakelijke onderwijszorgarrangement (gerelateerd aan de ernstige belemmering in de deelname aan onderwijs, waarop in het kader van de indicatiestelling een beroep wordt gedaan. t.b.v. naam: geb. datum: groep: school: datum: Het gaat daarbij om de volgende aspecten: (Ortho-)Didactisch gebied: Instructiebehoefte: (bijv. instructie op gedeeld in kleine stukjes, systematische herhaling)) Onderwijszorgnoodzaak: Leerstrategieën kernprobleem: onderwijszorgnoodzaak: Leerstof/curriculum:

6 Onderwijsnoodzaak: Taakaanpak/werkhouding: Onderwijszorgnoodzaak: (Ortho-)Pedagogisch gebied: Persoonlijkheidsaspecten onderwijszorgnoodzaak: Interacties met leerlingen: onderwijszorgnoodzaak: Interacties met volwassenen onderwijszorgnoodzaak: Organisatorisch gebied: (bijv. ruimtelijke omgeving; instructie, geleide oefening e.d. individueel of in kleine groepjes)

7 onderwijszorgnoodzaak: Materieel gebied: (bijv. specifiek lesmateriaal of tafel/stoel) Onderwijszorgnoodzaak: Therapeutisch gebied: (bijv. logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, speltherapie) kernprobleem: Therapie/onderwijszorgnoodzaak: Zorg (lichamelijke verzorgings)gebied: (bijv. verpleegkundige handelingen, hulp bij toiletgang) Zorg/onderwijszorgnoodzaak: Overige te nemen maatregelen om de belemmering(en) in het deelnemen aan het onderwijs te elimineren of te reduceren *: Kernproblemen:

8 Noodzakelijke maatregelen (in het kader van compensatie en/of dispensatie, e.d.) *: Centraal in de criteria staat het tweede criterium, namelijk. dat van de ernstige belemmering in de onderwijsparticipatie, als gevolg van de vastgestelde stoornis(sen). Een dergelijke ernstige belemmering in de deelname aan het onderwijs, vraagt van de school allerlei maatregelen, die er op gericht zijn deze belemmering zo mogelijk te elimineren of zodanig te reduceren, dat de leerling maximaal kan participeren in het onderwijs en zo optimaal zich verder kan ontwikkelen. Deze maatregelen kunnen, afhankelijk van de aard van de belemmering(en), op verschillende manieren inhoud en vorm gegeven worden: Voorwaardenvervullende maatregelen / voorzieningen Aanpassingen (materieel en/of inhoudelijk en/of organisatorisch) (Motorische) Remedial teaching Compenserende maatregelen Dispenserende maatregelen Therapie(ën) (ver)zorg(ing) Aan elke maatregel kunnen verschillende doelen worden gekoppeld. Het is in elk geval de bedoeling, dat uit het handelingsplan, duidelijk blijkt welke maatregelen, op grond van de vastgestelde ernstige belemmering in de onderwijsparticipatie, door de school worden genomen en welke te behalen doelen daaraan zijn gekoppeld. Uit de evaluatie van het handelingsplan moet dan duidelijk blijken welke resultaten, op basis van welke maatregelen en doelen, daadwerkelijk zijn behaald. Bovendien moet daaruit blijken welke extra maatregelen en doelen in de nabije toekomst nog moeten worden genomen en gesteld om de leerling maximaal te laten participeren en zich optimaal verder te laten ontwikkelen. Hulpmiddel bij: Onderbouwing ontoereikendheid van de zorgstructuur van het regulier onderwijs

9 Algemeen indicatie criterium 3 : De zorg heeft onvoldoende effect gesorteerd of zal onvoldoende effect kunnen sorteren en de ondersteuning maakt deelname aan het regulier onderwijs niet mogelijk.(besluit 23 juni 2006 in Staatsblad 2006: 327). Artikel 14 (Besluit van 12 maart 2008, ingegaan op ; Staatsblad 2008: 256): 1. Onder zorg bedoeld in de artikelen 16, 17, 19, 20, 21, 23 en 27 wordt de extra zorg verstaan die is geboden of zal kunnen worden geboden door de reguliere school en door het samenwerkingsverband waarvan deze school deel uit maakt, om het onderwijs aan te passen aan de onderwijsbeperking van de leerling, bedoeld in artikel 13, die samenhangt met de handicap of de stoornis van de leerling. 2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, wordt beschreven in het onderwijskundig rapport. Indien deze zorg na een half jaar onvoldoende effect heeft gehad of zal kunnen hebben, wordt in het onderwijskundig rapport tevens beschreven: a. de evaluatie waar dit uit blijkt, of b. indien de leerling nog geen school bezoekt, de gegevens van de zorginstantie waar dit uit blijkt. 3. Onder ondersteuning als bedoeld in de artikelen 16, 17, 19, 20, 21 en 23 wordt verstaan: de ondersteuning van zorg- en hulpverleningsinstanties, die redelijkerwijs voor de desbetreffende stoornis beschikbaar is. Het noodzakelijke onderwijs-zorgarrangement * in relatie tot de investering die nodig is ter realisering ervan:

10 Te nemen maatregelen/ Te ondernemen (soorten) activiteiten frequentie duur Te realiseren vanuit de reguliere zorgstructuur Extra onderwijszorg die niet gerealiseerd kan worden vanuit de reguliere zorgstructuur Aantal keer per duur Aantal keer Vanuit de schoolinterne zorgstructuur per duur Aantal keer Vanuit de bovenschoolse zorgstructuur per duur Aantal keer per duur *: zie het bijgevoegde Hulpmiddel voor het in kaart brengen van het noodzakelijke onderwijs-zorgarrangement Toelichting:

11 1. maatregelen/(soorten) activiteiten Bij de indicatiestelling moeten door de CvI, uiteraard, de landelijk vastgestelde criteria voor indicatiestelling worden gehanteerd. Centraal in deze criteria staat het tweede criterium, nl. dat van de ernstige belemmering in de onderwijsparticipatie, als gevolg van de vastgestelde stoornis(sen). Een dergelijke ernstige belemmering in de deelname aan het onderwijs, vraagt van de school allerlei maatregelen/ (soorten) activiteiten (zie voor de verschillende gebieden, waarop die maatregelen/soorten activiteiten betrekking kunnen hebben het Hulpmiddel bij het in kaart brengen van het noodzakelijke onderwijs-zorgzrrangement ), die er op gericht zijn deze belemmering zo mogelijk te elimineren of zodanig te reduceren, dat de leerling maximaal kan participeren in het onderwijs en zo optimaal zich verder kan ontwikkelen. Deze maatregelen/ (soorten) activiteiten kunnen, afhankelijk van de aard van de belemmering(en), op verschillende manieren inhoud en vorm gegeven worden: Voorwaardenvervullende maatregelen / voorzieningen Aanpassingen (materieel en/of inhoudelijk en/of organisatorisch) (Motorische) Remedial teaching Compenserende maatregelen Dispenserende maatregelen Therapie(ën) (ver)zorg(ing) Aan elke maatregel kunnen verschillende (soorten)activiteiten worden gekoppeld om (SMART) geformuleerde doelen te realiseren Het is in elk geval de bedoeling, dat uit het handelingsplan, duidelijk blijkt welke maatregelen/ (soorten) activiteiten, op grond van de vastgestelde ernstige belemmering in de onderwijsparticipatie, door de school worden genomen en welke te behalen doelen daaraan zijn gekoppeld. 2. Frequentie: De maatregelen/ (soorten) activiteiten zullen met een bepaalde frequentie genomen/ondernomen moeten worden om de gestelde doelen te bereiken. Hierbij kan gedacht worden aan keer / per dag, of week, of maand, enz.

12 3. Duur: De maatregelen/ (soorten) activiteiten zullen een bepaalde duur per keer kennen. Hierbij kan gedacht worden aan aantal minuten, of aantal uren, of aantal dagen / dagdelen. 4. Reguliere zorgstructuur: deze kent 2 aspecten: De schoolinterne zorgstructuur: dit is de zorgstructuur binnen de school zelf, waarbij de ib-er meestal de spin-in-het-web is (soms wordt HGPD en de medewerker van de onderwijsbegeleidingsdienst die de HGPD uitvoert ook tot de schoolinterne zorgstructuur gerekend. De bovenschoolse zorgstructuur: hieronder wordt verstaan: het samenwerkingsverband (WSNS: zorgcommissie/pcl/sbo; of VO: PCL/RVC/LWOO of Praktijkonderwijs; of MBO: inzet ZAT). Maar ook dienstverlening vanuit de onderwijsbegeleidingsdienst ( Zorg en Begeleiding / HG(P)D / consulent langdurig zieke kinderen) en PAB (preventieve ambulante begeleiding) vanuit het Samenwerkingsverband en/of vanuit het speciaal onderwijs (Diensten Ambulante Begeleiding de Korre (cluster 3); Korczakschool (cluster 4); Auris Dienstverlening (cluster 2); Visio of Sensis (cluster 1).

INFORMATIE T.B.V. ZORGINSTELLINGEN en andere VOORSCHOOLSE ORGANISATIES.

INFORMATIE T.B.V. ZORGINSTELLINGEN en andere VOORSCHOOLSE ORGANISATIES. INFORMATIE T.B.V. ZORGINSTELLINGEN en andere VOORSCHOOLSE ORGANISATIES. Informatie m.b.t. indicatiestelling speciaal onderwijs/lgf t.b.v. zorginstellingen en andere voor- en vroegschoolse organisaties

Nadere informatie

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige CHECKLIST TOELAATBAARHEIDSCRITERIA & NOODZAKELIJKE RAPPORTAGE m.b.t. INDICATIESTELLING VOOR HET ONDERWIJS AAN KINDEREN/DEELNEMERS MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP (ZMLK) Toelichting: deze checklist is gebaseerd

Nadere informatie

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking CHECKLIST INDICATIESTELLING ONDERWIJSSOORTEN CLUSTER 3: onderwijssoorten: lichamelijk gehandicapte kinderen (LG) en langdurig zieke kinderen (LZK) m.i.v. 01-08-2008 Toelichting: deze checklist is gebaseerd

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

Werkstuk Maatschappijleer Kind met handicap op school

Werkstuk Maatschappijleer Kind met handicap op school Werkstuk Maatschappijleer Kind met handicap op school Werkstuk door een scholier 2919 woorden 6 juli 2004 7 19 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Een kind met een handicap in de school Wanneer er een

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Onze scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

1.8 Op zoek naar ondersteuning voor leerlingen met autisme?

1.8 Op zoek naar ondersteuning voor leerlingen met autisme? 1.8 Op zoek naar ondersteuning voor leerlingen met autisme? Leerlingen met autisme komen in nagenoeg alle vormen van regulier en speciaal onderwijs voor. Vaak gaat het goed met deze kinderen, maar soms

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden SWV Primair onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs) SWV voortgezet onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen voortgezet onderwijs Regionale Expertise Centra/Clusters

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Net als veel andere basisscholen wordt ook onze school in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Bijlage: Leerlingenzorg door Externen onder Schooltijd

Bijlage: Leerlingenzorg door Externen onder Schooltijd Bijlage: Leerlingenzorg door Externen onder Schooltijd Vanuit SKPOEL Etten-Leur (met 4 bijlagen bij dit document) 1. Inleiding. Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers

Nadere informatie

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. 1. Inleiding.

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. 1. Inleiding. Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. 1. Inleiding. Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen

Nadere informatie

Naam kind : Geboortedatum: - - (dd-mm-jjjj)

Naam kind : Geboortedatum: - - (dd-mm-jjjj) Voorschoolse rapportage bij aanmelding voor speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering, cluster 3 t.b.v. de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) Voorschoolse rapportage voor kinderen die

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Invulwijzer Individueel Arrangement versie 4 juni 2014. Invulwijzer bij groeidocument

Invulwijzer Individueel Arrangement versie 4 juni 2014. Invulwijzer bij groeidocument Invulwijzer bij groeidocument In het kader van het aanvragen van een individueel arrangement dient het groeidocument ingevuld te worden. Hieronder volgt een aantal tips t.b.v. het invullen. I. Gegevens

Nadere informatie

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad Bijlage 1 Indicatiecriteria SWV VO Lelystad 81 Richtlijn toelaatbaarheid Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB) tot het SO na 1 augustus 2014 (NB: Dit betreft de bijgestelde versie, eind september

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, Regeling toelating tot praktijkonderwijs van LWOO-leerlingen en leerlingen met een indicatie voor (voortgezet) speciaal onderwijs in bijzondere gevallen. De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Nadere informatie

Wegwijzers in de onderwijszorg 2006

Wegwijzers in de onderwijszorg 2006 Onderwijs-zorg in PO en VO Wegwijzers in de onderwijszorg 2006 wegwijzers voor hen die ouders ondersteunen in de zoektocht naar extra onderwijszorg in primair en voortgezet onderwijs Hans den Dulk & Jaap

Nadere informatie

OCW heeft wel toegezegd dat bij een eventuele nieuwe aanscherping van de criteria, OCW voor een nadere richtlijn/toelichting zal zorg dragen.

OCW heeft wel toegezegd dat bij een eventuele nieuwe aanscherping van de criteria, OCW voor een nadere richtlijn/toelichting zal zorg dragen. Aanvullende informatie over indicatiestelling d.d. 12 mei 2009 Inleiding Met ingang van 1 augustus 2008 zijn de criteria voor de indicatiestelling gewijzigd. De WEC-Raad heeft hierover een publicatie geschreven

Nadere informatie

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Uw kind, is ons doel. Wat we ook doen, op welke laag van de organisatie dan ook. Het blijft gaan over uw kind! Doel van de bijeenkomst: Ik wil u uitleg geven over

Nadere informatie

Beleid externe ondersteuning onder schooltijd

Beleid externe ondersteuning onder schooltijd Beleid externe ondersteuning onder schooltijd Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die externe hulp inschakelen om extra ondersteuning voor hun kind te organiseren. Zo

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014: Herindicatie en overgangsregeling. Algemene informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014: Herindicatie en overgangsregeling. Algemene informatie Algemene informatie Er gaat veel veranderen bij de invoering van passend onderwijs. Voor de leerlingen die nu een indicatie van cluster 2 hebben is een overgangsregeling gemaakt. Na de algemene informatie

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49

Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. Inleiding. Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003 Checklijst gericht op de mogelijke instroom van LGF- of rugzakleerlingen (WEC = wet op de expertise centra)

Nadere informatie

3. Een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de onderwijsbelemmeringen als gevolg van de

3. Een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de onderwijsbelemmeringen als gevolg van de Richtlijnen voor de dossiervorming van aanvragen voor extra ondersteuning en plaatsing in speciaal (basis)onderwijs van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Zeer moeilijk leren Syndroom van Down

Nadere informatie

Wat doet de Ondersteuningscommissie?

Wat doet de Ondersteuningscommissie? Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ondersteuningscommissie Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Tel. 078-6295997 1 Ter inleiding Beste ouders,

Nadere informatie

Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3

Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3 Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3 Schooljaar 2016/2017 Voor toelating tot het VSO cluster 3 is er een TLV nodig. Bij elke TLV-aanvraag voor het VSO cluster

Nadere informatie

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding. Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd.

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd. Protocol leerlingondersteuning door externe Inleiding Onze school in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra

Nadere informatie

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Wet- en regelgeving In de wet is het volgende bepaald m.b.t. een TLV: - Voor een leerling die vanuit het (speciaal) basisonderwijs wordt aangemeld

Nadere informatie

Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering

Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering Regeling indicatiecriteria aanmeldingsformulier leerlinggebond financiering van 15 Juli 2005 De criteria schematisch weergegev. Schema s criteria per juli 2005 (versie 15 juli) 1 DOV Indicatiecriteria

Nadere informatie

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen).

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). WSNS SWV Meppel e.o. 407 Postbus 220, 7940 AE Meppel. j.slagter@wsnsmeppel.nl info@wsnsmeppel.nl 0522 278129 06 12643810 Industrieweg 1B1 7944

Nadere informatie

Van Kinsbergen college

Van Kinsbergen college AANMELDING LWOO Van Kinsbergen college Van Kinsbergen college 3 VOORWOORD In de praktijk blijkt dat de aanmelding voor leerlingen met LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) een lastige materie is. Om de

Nadere informatie

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inleiding Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht: niet het probleem van de leerling staat centraal,

Nadere informatie

Verslaglegging werkgroep begeleidingsplan PO

Verslaglegging werkgroep begeleidingsplan PO Verslaglegging werkgroep begeleidingsplan PO Oktober 2006 Landelijk Vereniging Cluster 3 (LVC3) Chr. Krammlaan 8-10 Postbus 222 3500 AE Utrecht Tel 030-276 99 13 Fax 030 271 28 92 E-mail: info@lvc3.nl

Nadere informatie

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S Zorgniveau Toeleiding op basis van indicatoren door consultatiebureau medewerker

Nadere informatie

De Rugzak ingezet. De leerling verlaat denkbeeldig de school. Aanvraag indicatie speciaal onderwijs

De Rugzak ingezet. De leerling verlaat denkbeeldig de school. Aanvraag indicatie speciaal onderwijs De Rugzak ingezet (het welles en nietes van de leerlinggebonden financiering LGF 1 ) Wanneer de onderwijs- en zorgbehoeften van een leerling de begeleidingsmogelijkheden van de leerkracht en het schoolteam

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar

2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2003-2004 Samenvatting, conclusies en aandachtspunten 1 Autisme in het primair

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit.

PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit. Fleringenbrink 2, 7544 XN Enschede tel.: 053-4308678 info@spoe.nl PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit. Strategisch beleidsplan in kader van passend onderwijs 2011-2015. 1 1. Opdracht bestuur samenwerkingsverband

Nadere informatie

Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid Holland

Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid Holland Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid Holland 8.4 Indicatiecriteria voor cluster 2, 3 en 4. (Met dank aan: REC 2 Holland-Flevoland, REC Zuid-Holland Midden en REC West) Sinds 1 augustus 2008 zijn de criteria

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd NHJ /Loc. V

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd NHJ /Loc. V Leerlingenzorg door externen onder schooltijd NHJ /Loc. V Inleiding. Basisscholen krijgen regelmatig de vraag van ouders/verzorgers voorgelegd of het mogelijk is om op eigen initiatief en voor eigen rekening

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Toelaatbaarheidscriteria voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs

Toelaatbaarheidscriteria voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs Toelaatbaarheidscriteria voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de leerlingenzorg in het primair onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet

Nadere informatie

Kader arrangeren en indiceren

Kader arrangeren en indiceren Kader arrangeren en indiceren Versie vastgesteld door het bestuur van SPPOH op 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding blz. 1 1.2 Doel van het kader blz. 1 1.3 Uitgangspunten voor het kader blz. 2 2. Procedure

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Crisisinterventie: Alle stappen die ondernomen worden om te voorkomen dat een leerling thuis komt te zitten.

Crisisinterventie: Alle stappen die ondernomen worden om te voorkomen dat een leerling thuis komt te zitten. Protocol crisisopvang voor PRODAS scholen Inleiding: Het blijkt dat er soms scholen zijn die (plotseling)in handelingsverlegenheid terechtkomen door het gedrag van een leerling. De school heeft dan waarschijnlijk

Nadere informatie

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V Inleiding Deze notitie is een verantwoording van de werkwijze en dient tevens als informatie aan de ouders en alle instanties die met onze aanname van leerlingen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Ondersteuningsprofiel rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Inhoud Voorwoord... 3 0. De doelgroep van onze school/locatie... 4 1. Organisatie onderwijsondersteuning... 4 2. Interne ondersteuning... 5 3.

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Agenda. 1. Externen 2. Taken IB-er 3. Zorgstructuur nu 4. Zorgstructuur toekomst 5. Vragen 6. Zorgmarkt

Agenda. 1. Externen 2. Taken IB-er 3. Zorgstructuur nu 4. Zorgstructuur toekomst 5. Vragen 6. Zorgmarkt Hart voor zorg Even voorstellen Agenda 1. Externen. Taken IB-er 3. Zorgstructuur nu 4. Zorgstructuur toekomst 5. Vragen 6. Zorgmarkt Externen Met wie hebben wij te maken en in welke mate? WSNS-Salland

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd versie 20-09-2016 Inhoud blz. 1. INLEIDING 3 2. BEGRIPSBEPALING 3 3. DOEL 3 4. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd versie 08-01-2015 Inhoud blz. 1. INLEIDING 3 2. BEGRIPSBEPALING 3 3. DOEL 3 4. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag PO/ZO/07/33037 Toezicht indicatiestelling

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag PO/ZO/07/33037 Toezicht indicatiestelling logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk PO/ZO/07/33037 Onderwerp Toezicht indicatiestelling Eind juni is het wetsvoorstel tot wijziging

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014. Invoering 1 augustus 2014

Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014. Invoering 1 augustus 2014 Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014 Invoering 1 augustus 2014 Bijeenkomst ouders 1. Opening 2. Doel:» ouders meenemen in de ontwikkelingen naar Passend Onderwijs.» Gelegenheid om vragen te stellen

Nadere informatie

Protocol Doubleren 1

Protocol Doubleren 1 Protocol Doubleren 1 Protocol: Doubleren. Inleiding Bij Basisschool Aventurijn kan het voorkomen dat kinderen niet altijd goed presteren. Er zijn situaties waardoor kinderen niet kunnen overgaan maar dat

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaringen

Toelaatbaarheidsverklaringen Toelaatbaarheidsverklaringen Het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen bij swv-vo-zk. 22-9-2017 Vastgesteld door directie SWV-VO-ZK Inleiding Op 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs ingegaan.

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011 Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd Basisschool Dierdonk MT vastgesteld: 07-11-2011 MR behandeld: 19-01-2012 Notitie hulp / behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 Algemene informatie In dit document geven de besturen van de cluster 2 scholen aan hoe zij omgaan met de geldigheid van de huidige beschikkingen leerlinggebonden financiering (het rugzakje) naar de nieuwe

Nadere informatie

BELEID T.A.V. EXTERNE HULPVERLENING TIJDENS SCHOOLTIJD

BELEID T.A.V. EXTERNE HULPVERLENING TIJDENS SCHOOLTIJD BELEID T.A.V. EXTERNE HULPVERLENING TIJDENS SCHOOLTIJD Inhoud 1. INLEIDING... 2 2. BEGRIPSBEPALING... 2 3. DOEL... 2 4. UITGANGSPUNTEN INOS... 3 5. UITGANGSPUNTEN KBS ST. JOSEPH... 3 5. AFSPRAKEN... 4

Nadere informatie

Gelet op artikel 70a, vierde en zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 77a van de Wet op het voortgezet onderwijs ;

Gelet op artikel 70a, vierde en zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 77a van de Wet op het voortgezet onderwijs ; Besluit van 31 maart 2010 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele en van het leerlinggebonden budget Op de voordracht van

Nadere informatie

TUSSENVOORZIENING VOOR LEERLINGEN VAN 4 T/M 6 JAAR

TUSSENVOORZIENING VOOR LEERLINGEN VAN 4 T/M 6 JAAR TUSSENVOORZIENING VOOR LEERLINGEN VAN 4 T/M 6 JAAR Uitbreiding tussenvoorziening op De Kameleon 14 DECEMBER 2016 Versie 1 Inhoudsopgave Huidige situatie... 2 Doelgroep... 2 Tussenvoorziening voor jonge

Nadere informatie

Externe ondersteuning van leerlingen onder schooltijd

Externe ondersteuning van leerlingen onder schooltijd Externe ondersteuning van leerlingen onder schooltijd INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Begripsbepaling 3. Doel 4. Uitgangspunten 5. Richtlijnen a t/m f Bijlagen A en B 1. INLEIDING Het kan voorkomen dat voor

Nadere informatie

Ook een rivier begint met de eerste druppel

Ook een rivier begint met de eerste druppel Ook een rivier begint met de eerste druppel Update Afstemmingsdocument Ernstige lees- en/of spellingproblemen en/of dyslexie Onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar op Walcheren juni 2011 Inleiding

Nadere informatie

Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ter inleiding

Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ter inleiding Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ter inleiding Beste ouders, Uw kind is aangemeld bij de Ondersteuningscommissie (O.C.) In deze notitie leest u wat de OC doet, hoe het traject verloopt, welke adviezen

Nadere informatie