De Rugzak ingezet. De leerling verlaat denkbeeldig de school. Aanvraag indicatie speciaal onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Rugzak ingezet. De leerling verlaat denkbeeldig de school. Aanvraag indicatie speciaal onderwijs"

Transcriptie

1 De Rugzak ingezet (het welles en nietes van de leerlinggebonden financiering LGF 1 ) Wanneer de onderwijs- en zorgbehoeften van een leerling de begeleidingsmogelijkheden van de leerkracht en het schoolteam in het reguliere onderwijs te boven gaan ( handelingsverlegenheid in plaats van handelingsbekwaamheid ) en ook met maximale steun vanuit het samenwerkingsverband geen adequate oplossing kan worden gevonden, bestaat voor de ouder(s) de mogelijkheid om "een indicatie speciaal onderwijs" aan te vragen. De leerling verlaat denkbeeldig de school Eén ding is duidelijk: de leerling en de leerkracht(en) hebben een probleem. In de huidige pedagogische/didactische setting blijkt de leerling niet passend te kunnen worden ondersteund. Omdat een nieuwe plaatsingsvraag is ontstaan, verlaat de leerling in feite denkbeeldig de huidige school. Er moet worden gezocht naar een nieuwe, passende invulling van het onderwijs- en zorgaanbod, die losstaat van de huidige school. Mogelijke alternatieven zijn plaatsing binnen het speciaal onderwijs of met extra ondersteuning in het reguliere onderwijs (hierna: de Rugzak). Maar altijd geldt: wat is de hulpvraag van deze leerling en wat is de beste daarbij passende oplossing. En - in het verlengde daarvan - voor de leerkracht(en), de andere leerlingen en de ouders? Aanvraag indicatie speciaal onderwijs Zoals gezegd kan door de ouders van een leerling bij de commissie voor de indicatiestelling (hierna: CvI) van het regionaal expertise centrum (hierna: REC), een indicatie speciaal onderwijs worden aangevraagd. Deze indicatie houdt in dat de leerling toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs. Met de indicatiebeslissing in de hand kunnen de ouders vervolgens toelating vragen bij het regionale expertisecentrum (school voor (voortgezet) speciaal onderwijs). Voor zo n aanvraag moeten de ouders samen met de betrokken reguliere school hiertoe het volgende overleggen: 1. Een onderwijskundig rapport; 2. Omschrijving van de ontstane handelingsverlegenheid; 3. Wat in het afgelopen half jaar is ondernomen door de school en het samenwerkingsverband om de handelingsverlegenheid op te heffen; 4. Verslag(en) van onderzoek(en) (psychologisch, maatschappelijk, didactisch, medisch). Zijn deze niet voor handen dan kan de CvI het REC verzoeken dergelijk onderzoek alsnog uit te voeren. (Wet op de Expertisecentra (hierna: WEC), artikel 8a, lid 1). 1 Dit is de tweede versie van een artikel dat regelmatig zal worden geactualiseerd. Resultaat door verbinden 1

2 De CvI toetst de aanvraag van de ouders aan landelijke criteria, die opgenomen zijn in wet- en regelgeving. Aan de hand van die criteria wordt bepaald of een leerling in aanmerking komt voor speciaal onderwijs. Bij het toetsen van de criteria kijkt de CvI naar de aard van de stoornis / handicap van de leerling; de onderwijskundige beperking die uit de stoornis voortvloeit; het niet toereikend zijn van de zorgstructuur, zowel op schoolniveau als op het niveau van het samenwerkingsverband (de opgetreden handelingsverlegenheid). Als de CvI van oordeel is dat de aanvraag aan de gestelde criteria voldoet wordt een positieve beschikking afgegeven. Wanneer de CvI van mening is dat de aanvraag niet aan de criteria voldoet wordt een negatieve beschikking afgegeven. Tegen zo n negatieve beschikking kunnen de ouders bezwaar en beroep aantekenen. Met een positieve beschikking kunnen ouders vervolgens de keuze maken voor plaatsing in het speciaal onderwijs of voor plaatsing in het reguliere onderwijs met extra begeleiding (leerlinggebonden financiering, de Rugzak). Door de positieve CvI-beschikking heeft het REC de opdracht om samen met de ouders een keuze te maken voor een nieuwe, gewenste pedagogische/didactische leeromgeving, in een school waar de gewenste zorg voor de leerling geboden kan worden, regulier of speciaal. N.B. Alleen als het gaat om leerlingen met ernstige gedragsproblemen bestaat er de mogelijkheid dat het bevoegd gezag van een reguliere school een verzoek tot indicatiestelling indient bij een CvI van een cluster 4-REC. Dit is pas aan de orde wanneer ouders (de ernst van de ) problematiek niet (willen) inzien en daardoor het aanvragen van een indicatie voor hun kind weigeren (aanpassing 1 augustus 2008). Misverstanden bij ouders en leerkrachten Ouders denken vaak dat met het krijgen van een beschikking hun kind gewoon op de reguliere school kan blijven. Dat is niet altijd het geval. We zetten de misverstanden op een rij: 1. De leerling gaat altijd terug naar het reguliere onderwijs Het is níet vanzelfsprekend, bij handelingsverlegenheid van de leraar en het reguliere schoolteam, dat met 'wat' extra geld en zorg alle leerlingen met een zorgvraag in het regulier onderwijs moeten kunnen worden opgevangen. Wel zijn er met de invoering van de leerlinggebonden financiering, oftewel de Rugzak, allerlei nieuwe en creatieve oplossingen mogelijk. 2. Een beschikking is niet automatisch een Rugzak met voortzetting van het onderwijs op de eigen reguliere school Een beschikking houdt niet per definitie in dat de toegekende Rugzak( als ouders daarvoor kiezen) ook ingezet kan worden op de eigen reguliere school. Het kan zijn dat de reguliere school van oordeel is dat ook met de inzet van extra formatie en zorg de handelingsproblemen niet zijn weg te nemen zijn. De beschikking is niet meer en niet minder dan een bevestiging van de specifieke onderwijs- en zorgbehoeften van de betreffende leerling en een onderkenning van de handelingsverlegenheid die bij het regulier onderwijs is ontstaan. Resultaat door verbinden 2

3 3. Met een indicatiestelling is de voortzetting van de schoolcarrière van de leerling gewaarborgd Aan de ouders moet vanaf het begin van het traject duidelijk zijn dat de aanvraag van een indicatie nog niet betekent dat er een besluit is genomen over de verdere schoolcarrière van hun kind. Zo n besluit krijgt pas vorm door het opstellen van een handelingsplan. Dit gebeurt in nauw overleg tussen het regulier onderwijs, het REC en de ouders. Ondersteuning van de ouders Op basis van de WEC is het REC verplicht om ouders op passende wijze te ondersteunen. In de wet worden drie situaties genoemd: 1. Ondersteuning bij het verzoek tot indicatiestelling Het is de taak van het REC de ouders te ondersteunen bij het indienen van een verzoek tot indicatiestelling. Dit geschiedt door de CvI (zoals vastgelegd in de WEC, artikel 28b, lid 6c). Ondersteuning kan zijn een actief voorlichtingsbeleid over taken en functies van het REC en uitleg over de aanmeldingsprocedure bij de CvI. 2. Ondersteuning voortraject van het indicatieproces Indien de ouders dat wensen moet het REC behulpzaam zijn bij het leggen van contacten en het invullen van formulieren. Wanneer de CvI de ouders verzoekt om nadere gegevens en verklaringen moet het REC de ouders daarbij behulpzaam zijn. Het REC heeft tot taak de noodzakelijke onderzoeksactiviteiten die hieruit voortvloeien te coördineren en de REC-scholen opdracht te geven deze activiteit(en) uit te voeren. (WEC, artikel 28b, lid 6d) 3. Ondersteuning natraject van het indicatieproces Het REC ondersteunt ouders bij het zoeken naar een passende school. Dit geldt zowel voor de scholen die deel uit maken van het REC, als voor scholen voor regulier primair onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs (WEC, artikel 28b, lid 6e). De hulpvragen in kaart Een indicatie is een erkenning van de problematiek. Nu moeten de hulpvragen van de leerling worden uitgediept en de daarbij behorende begeleiding in kaart gebracht worden. Daarna komt de plaatsing op een school en in een klas aan de orde waarbij de volgende punten van belang zijn: 1. Welke school past het best bij de hulpvragen? Dit is niet vanzelfsprekend de school van herkomst. 2. In welke klas wordt de leerling geplaatst? De leerkracht(en) moet(en) de gewenste zorg kunnen verlenen, bijvoorbeeld bij plaatsing in het reguliere onderwijs, maar ook voor de medeleerlingen moet het samenwerken gedurende het verdere schooltraject (soms 8 jaar) verantwoord en haalbaar zijn. Beleg het overleg Het bepalen van de verdere schoolcarrière van een leerling vindt plaats na het vaststellen van die hulpvragen en de benodigde begeleiding. Daartoe gaan alle betrokkenen met Resultaat door verbinden 3

4 elkaar in overleg: het regulier onderwijs, de ouders en het REC. Nodig de huidige leerkracht/mentor uit, de verantwoordelijke voor de interne leerlingenzorg en de medewerkers van het REC (een wettelijke opdracht volgens de memorie van toelichting paragraaf 4.7). Bepaal gezamenlijk de hulpvragen en benodigde begeleiding van de leerling met de daaraan gekoppelde begeleidingsbehoeften van de leerkracht (en van de leerlingen en overige betrokkenen). Breng ook in kaart welke eventuele (herhalings)onderzoeken gedurende het traject in de planning zitten. Commitment, vastlegging en communicatie De conclusies uit het bovengenoemde overleg over de hulpvragen en de benodigde begeleiding worden door alle betrokkenen, ouders, reguliere school en REC, op papier gezet en (mede)ondertekend. Het maakt de afspraken voor alle partijen duidelijk en voorkomt problemen in het vervolgtraject. In feite zijn hiermee belangrijke gegevens voor een op te stellen handelingsplan vastgesteld. De in nauw overleg opgestelde hulpvragen en de daaraan gekoppelde ondersteuningsbehoefte dienen ook gecommuniceerd te worden naar eventuele andere instanties, zoals Jeugdzorg, die mogelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van een succesvol begeleidingstraject. Uitwisseling en afstemming daarover zijn dan van wezenlijk belang. Dit betekent natuurlijk dat een goed gepland overleg- en besluitvormingstraject moet worden gevolgd, zodat zo snel mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de extra voorzieningen uit de Rugzak of van een plaats in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Wat als partijen niet meewerken? De doelstelling van de leerlinggebonden financiering is om meer differentiatie in het onderwijs te realiseren, om meer leerlingen op maat onderwijs te bieden met als uiteindelijk doel alle leerlingen het passend onderwijs te bieden dat ze nodig hebben. Bij de uitvoering doen zich echter soms problemen voor, hoe ongewenst ook. Zowel de ouders als het REC kunnen voor die problemen zorgen. 1. Ouders Werken de ouders niet mee, onderzoek dan wat er voor verdere mogelijkheden zijn. Is er een mogelijkheid en is het zinvol om vanuit het REC preventieve ambulante begeleiding in te zetten? Er is niet voor niets handelingsverlegenheid geconstateerd. Is doorgaan met onderwijs aan de leerling echt niet mogelijk en wordt het een kwestie van thuiszitten dan is een melding bij de Inspectie en het inschakelen van onderwijsconsulenten de juiste weg. Zie voor de onderwijsconsulenten de tekst op bladzijde 5. Zoals hierboven al aangegeven is, kan in het geval van ernstige gedragsproblemen en niet meewerkende ouders het bevoegd gezag van een reguliere school een indicatie aanvragen bij een CvI van een cluster 4-REC. 2. REC Indien géén ondersteuning vanuit het REC wordt georganiseerd en ingezet, begin dan nooit zomaar aan een traject. Niet voor niets zijn de hulpvragen en daaraan Resultaat door verbinden 4

5 gekoppelde begeleidingsbehoefte geïnventariseerd. Uiteindelijk ontvangt u, als reguliere onderwijsinstelling, de rekening. Als het niet lukt bedenk dan dat u als eindverantwoordelijke deze rekening betaalt. Wees duidelijk. Overigens mag het REC geen leerlingen weigeren op inhoudelijke gronden en is het wettelijk verplicht mee te werken aan een passende oplossing. Indien plaatsing niet meteen lukt, bijvoorbeeld door een wachtlijst, is er recht op ambulante begeleiding in de overbruggingsperiode tot plaatsing in het speciaal onderwijs. Waarbij het natuurlijk als regulier onderwijs niet verboden is om een bijdrage te leveren aan een tijdelijke overgangssituatie. Onderwijsconsulenten Bij ernstige problemen, zowel met ouders als met RECs bestaat er de mogelijkheid een beroep te doen op de door het ministerie van OCW ingestelde Advies Commissie Toelating en Begeleiding (ACTB), waarna een onderwijsconsulent het gerezen probleem in kaart brengt. In principe werkt de ACTB alleen voor reeds geïndiceerde leerlingen, die of niet geplaats kunnen worden, of waar geen overeenstemming is gekomen over een handelingsplan of de inzet van middelen en van de ambulante begeleiding. Onderwijsconsulenten kunnen echter ook ingezet worden wanneer het gaat om een (nog) niet-geïndiceerde leerling, die langdurig thuiszit (en waarvoor alsnog geen school gevonden kan worden). Nadere gegevens zijn te vinden op met informatie over de ACTB en over de onderwijsconsulenten. Doe meer met Ambulante Begeleiding De ondersteuning van de leerling, de leerkracht en de klas moet worden georganiseerd en gerealiseerd vanuit het REC en/of de REC-scholen, de zogenaamde verplichte winkelnering bij het speciaal onderwijs. (WEC artikel 28b, lid 6b en 6f, artikel 8a lid 1) Deze ondersteuning wordt bepaald door de op de hulpvragen gebaseerde gewenste activiteiten die zijn vastgelegd door de betrokkenen in een handelingsplan voor de leerling. Nergens staat dat dit - als vanzelfsprekend - ondersteuningsactiviteiten zijn die alleen maar kunnen worden uitgevoerd door een ambulant begeleider met een leerkrachtachtergrond. Zonder enig probleem kunnen ook logopedisten, therapeuten, klassenassistenten, orthopedagogen en leden van de commissies van begeleiding worden ingezet zolang zij maar de benodigde ondersteuning kunnen leveren voor de hulpvragen van de leerling. Het is aan het REC er voor te zorgen dat het juiste personeel is aangesteld om de nodigde ondersteuning te leveren. Dat kan natuurlijk met het bestaande personeel van het REC en/of van de REC-scholen. Er is zelfs geen enkel bezwaar om nieuw personeel aan te nemen, contracten af te sluiten met uitzendbureaus of personeel aan te nemen dat werkzaam is in het reguliere onderwijs. Het is niet verboden om de handelingsplannen van meerdere leerlingen te verbinden. Indien meerdere Rugzakleerlingen op een school aanwezig zijn kan voor hen gezamenlijk ook een groepsplan worden opgesteld. Indien bijvoorbeeld alle budgetten van het regulier onderwijs en de inhoud van de Rugzakken worden gekoppeld dan is er met vijf leerlingen voldoende budget om een leerkracht aan te stellen, specifiek voor deze vijf leerlingen aanwezig in het regulier onderwijs, maar vanuit een speciale invalshoek onderwijs gevend. Het handelingsplan valt in zo n situatie uiteen in een groepsplan, ondertekend door alle ouders en school, en een individueel plan, ondertekend door de desbetreffende ouder en de school. Doel is en blijft steun op maat voor de leerling(en). Resultaat door verbinden 5

6 Naast de ambulante begeleiding voor geïndiceerde leerlingen hebben de RECs ook een taak om in overleg met de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs zorg te dragen voor preventieve ambulante begeleiding. Gelden daarvoor gaan naar het REC (of naar de REC-scholen) en dat geld moet besteed worden aan preventieve ambulante begeleiding voor leerlingen in het reguliere onderwijs, die dreigen vast te lopen door een handicap of stoornis. In den lande worden deze gelden op heel verschillende wijzen ingezet. Informatie daarover is te verkrijgen bij het desbetreffende REC. Crisis en Observatie In principe is het verzoeken om een indicatiestelling het resultaat van het goed volgen van leerlingen en op grond daarvan tot de conclusie komen dat een alternatief voor de toekomst nodig is. Echter, uitzonderingen bevestigen de regel. In uitzonderlijke gevallen is er een exclusieve manier van trajectbepaling noodzakelijk: bij crisis en in het geval van observatie. In gevallen van crisis zal een beschikking moeten worden aangevraagd bij een CvI. Probleem hierbij kan de termijn van afhandeling zijn. Het REC bepaalt zelf de manier waarop met deze crisisgevallen omgegaan wordt, bijvoorbeeld door tijdelijke crisisplaatsing op een clusterschool. Het REC bepaalt ook de manier waarop de CvI functioneert, niet de inhoudelijke toetsing maar wel de organisatorische invulling. Als het REC besluit dat een crisisgeval met voorrang nu moet worden behandeld en daardoor andere dossiers even op afhandeling moeten wachten dan is het de vrijheid van het REC om aan de CvI op te dragen deze versnelde procedure uit te voeren. Verschillende CvI s hebben interne afspraken over hoe omgegaan wordt met dergelijke crisisgevallen. Als een CvI op basis van de bestaande informatie niet tot een besluit kan komen bestaat de mogelijkheid om de leerling voor een periode korter dan een jaar in een clusterschool onderwijs te bieden en een aanvullend advies te formuleren. Het is aan het bevoegd gezag van die school om te bepalen of men deze leerling deze mogelijkheid biedt (WEC artikel 28c, lid 3). De leerling blijft in beide gevallen in die opvang- of crisisperiode ingeschreven op de reguliere school. Zorgwijzer Voor aanvullende informatie en/of commentaar verwijzen wij u naar Op onze site vindt u ondermeer een Zorgwijzer die u met een paar muisklikken uitvoerig informeert over de onderwijs/zorg en de bijna onuitputtelijke mogelijkheden hoe deze te bieden. Resultaat door verbinden 6

7 Wat officieel is vastgelegd over de LGF De Regeling leerlinggebonden financiering over het handelingsplan "Ouders en reguliere school maken afspraken over de wijze waarop het onderwijs dat de leerling zal krijgen, wordt vormgegeven. Deze afspraken worden vastgelegd in een handelingsplan dat de instemming behoeft van de ouders. Deze instemming kan tot uitdrukking gebracht worden door de ondertekening van het handelingsplan door de ouders. Als de kerndoelen niet haalbaar zijn, worden vervangende doelen in het handelingsplan aangegeven. Een ambulant begeleider (van het REC waar de leerling toelaatbaar voor is verklaard) geeft ondersteuning bij het opstellen van het handelingsplan waarin tevens wordt aangegeven hoe de inzet van de ambulante begeleiding er verder uit zal zien. De begeleidingsafspraken tussen reguliere school en REC worden eveneens vastgelegd in het handelingsplan. Hiermee wordt gewaarborgd dat een aantal noodzakelijke onderwijskundige randvoorwaarden in overleg met de ouders wordt uitgewerkt. Daardoor kan ook vanaf het begin duidelijkheid worden gecreëerd over de mogelijkheden en grenzen van de school en het perspectief van de leerling en kunnen verwachtingspatronen van ouders en school op elkaar worden afgestemd. De verplichting tot het opstellen van een handelingsplan geldt eveneens voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. " (Regeling leerlinggebonden financiering. Memorie van Toelichting, paragraaf 4.7) Wie-doet-wat-overzicht bij plaatsing in het regulier onderwijs met Rugzak Partij Actie Regulier onderwijs (school) Stelt het handelingsplan op (samen met REC en ouders).. Vervangende onderwijsdoelen worden geformuleerd als kerndoelen niet haalbaar zijn REC (Ambulante Is betrokken bij de totstandkoming van het begeleider) handelingsplan. Het handelingsplan geeft aan wat de inzet is van de ambulant begeleider. De begeleidingsafspraken tussen REC en reguliere basisschool worden in dit plan vastgelegd. Ouders Informeren het REC over lopende therapieën en behandeling. Zijn/worden actief betrokken bij afspraken over de vorm en inhoud van het onderwijs; Het handelingsplan wordt in overeenstemming met de ouders opgesteld. De ouders brengen hun overeenstemming tot uitdrukking door ondertekening van het handelingsplan; De instemming van de ouders is noodzakelijk. Resultaat door verbinden 7

8 De bouwstenen voor een handelingsplan Een handelingsplan bevat in ieder geval de volgende bouwstenen in de vorm van een beschrijving of omschrijving van: het niveau van de leerling op het moment dat het handelingsplan tot stand komt; de hulpvragen van de leerling en de daaraan gekoppelde begeleidingsbehoefte; de onderwijsdoelen, die de school voor de leerling gaat nastreven; de maatregelen die de school gaat nemen om de doelen te bereiken, o.m. in de vorm van extra individuele begeleiding en remedial teaching; de inzet van externe deskundigen, die ingeschakeld worden; de speciale voorzieningen, die getroffen worden; de manier waarop de Rugzak ingezet wordt (o.m. voor de inzet van de leerkracht, extra personeel en de ambulante begeleider); de manier waarop de vorderingen van de leerling worden gevolgd en geregistreerd; Ook kan het beste in een bijlage vastgelegd worden: op welke manier en hoe vaak er overleg is tussen school en ouders; wie het initiatief neemt voor dit overleg; hoe de ouders op de hoogte worden gehouden van de vorderingen. Resultaat door verbinden 8

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003 Checklijst gericht op de mogelijke instroom van LGF- of rugzakleerlingen (WEC = wet op de expertise centra)

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079)

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING

BELEIDSPLAN LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING BELEIDSPLAN LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING 0 Inhoudsopgave. hoofdstuk onderwerp blz. 0 Inhoudsopgave 0 1 Inleiding 1 2 Wettelijke regelingen en verplichtingen 2 2.1 De Wet op het Primair Onderwijs 2 2.2

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden SWV Primair onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs) SWV voortgezet onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen voortgezet onderwijs Regionale Expertise Centra/Clusters

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek

Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek 27 Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek 3.1 Inleiding De afgelopen jaren is in Nederland een aantal wezenlijke wettelijke wijzingen doorgevoerd op het gebied van

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Uw kind, is ons doel. Wat we ook doen, op welke laag van de organisatie dan ook. Het blijft gaan over uw kind! Doel van de bijeenkomst: Ik wil u uitleg geven over

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014: Herindicatie en overgangsregeling. Algemene informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014: Herindicatie en overgangsregeling. Algemene informatie Algemene informatie Er gaat veel veranderen bij de invoering van passend onderwijs. Voor de leerlingen die nu een indicatie van cluster 2 hebben is een overgangsregeling gemaakt. Na de algemene informatie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 199e 27 728 Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

1.8 Op zoek naar ondersteuning voor leerlingen met autisme?

1.8 Op zoek naar ondersteuning voor leerlingen met autisme? 1.8 Op zoek naar ondersteuning voor leerlingen met autisme? Leerlingen met autisme komen in nagenoeg alle vormen van regulier en speciaal onderwijs voor. Vaak gaat het goed met deze kinderen, maar soms

Nadere informatie

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 De Stichting Siméa behartigt de belangen van instellingen die onderwijs en diensten verlenen aan leerlingen die doof of slechthorend zijn en/of ernstige spraaktaalmoeilijkheden hebben. Voor meer informatie:

Nadere informatie

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen).

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). WSNS SWV Meppel e.o. 407 Postbus 220, 7940 AE Meppel. j.slagter@wsnsmeppel.nl info@wsnsmeppel.nl 0522 278129 06 12643810 Industrieweg 1B1 7944

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige CHECKLIST TOELAATBAARHEIDSCRITERIA & NOODZAKELIJKE RAPPORTAGE m.b.t. INDICATIESTELLING VOOR HET ONDERWIJS AAN KINDEREN/DEELNEMERS MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP (ZMLK) Toelichting: deze checklist is gebaseerd

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of een chronische ziekte

Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of een chronische ziekte Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of een chronische ziekte Basis- en voortgezet onderwijs Basis- en voortgezet onderwijs Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een

Nadere informatie

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, Regeling toelating tot praktijkonderwijs van LWOO-leerlingen en leerlingen met een indicatie voor (voortgezet) speciaal onderwijs in bijzondere gevallen. De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen. in het basis- en voortgezet onderwijs

Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen. in het basis- en voortgezet onderwijs Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen Sinds 1 augustus

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING 1. Ten behoeve van een goede invoering van leerlinggebonden financiering stelt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de periode

Nadere informatie

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel

Nadere informatie

Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs. voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant

Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs. voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant Definitie zieke leerlingen: Die leerlingen die geen (volledig) schoolprogramma

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 Aan de directeuren en intern begeleiders van de scholen verbonden aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-10 Waalwijk, Heusden,

Nadere informatie

AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING. (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS

AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING. (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS Bijlage A: Aanmeldingsformulier AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS BESTEMD VOOR DE COMMISSIE

Nadere informatie

o Het externe bureau buiten schooltijd

o Het externe bureau buiten schooltijd Behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure Aanmeldingsprocedure Inleiding: De zevensprong heeft als doelstelling goed onderwijs te bieden in een veilige (leer)omgeving aan kinderen vanuit de Jenaplan principes. Daarbij wordt als vanzelfsprekend

Nadere informatie

Externe ondersteuning van leerlingen onder schooltijd

Externe ondersteuning van leerlingen onder schooltijd Externe ondersteuning van leerlingen onder schooltijd INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Begripsbepaling 3. Doel 4. Uitgangspunten 5. Richtlijnen a t/m f Bijlagen A en B 1. INLEIDING Het kan voorkomen dat voor

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding. Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen

Nadere informatie

Meer over De Vlinder

Meer over De Vlinder Meer over De Vlinder Regulier waar het kan, speciaal waar nodig! Uw kind komt naar De Vlinder. In deze brochure leest u meer over wie we zijn en wat we doen. De Vlinder is een Cluster 4-school. Dat betekent

Nadere informatie

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL speciaal onderwijs speciaal onderwijs EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL Speciaal Onderwijs Entréa Een nieuw begin op een speciale school De meeste kinderen beginnen hun schoolcarrière op de basisschool.

Nadere informatie

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR SECTOR BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN Ondersteuning bij integratie Syndion is een stichting... Syndion is een stichting voor dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap.

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november Hoofdpunten:

Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november Hoofdpunten: Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november 2013 Passend onderwijs gaat per 1 augustus 2014 van start. Via deze nieuwsbrief geven wij u informatie over Passend Onderwijs en houden wij u op de hoogte van alle

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 Algemene informatie In dit document geven de besturen van de cluster 2 scholen aan hoe zij omgaan met de geldigheid van de huidige beschikkingen leerlinggebonden financiering (het rugzakje) naar de nieuwe

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Passend onderwijs. Een uitdaging

Passend onderwijs. Een uitdaging Passend onderwijs Een uitdaging 0. Voorwoord Binnen het onderwijs bestaan er verschillende voorzieningen voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben vanwege leer- of ontwikkelingsproblemen,

Nadere informatie

Verslaglegging werkgroep begeleidingsplan PO

Verslaglegging werkgroep begeleidingsplan PO Verslaglegging werkgroep begeleidingsplan PO Oktober 2006 Landelijk Vereniging Cluster 3 (LVC3) Chr. Krammlaan 8-10 Postbus 222 3500 AE Utrecht Tel 030-276 99 13 Fax 030 271 28 92 E-mail: info@lvc3.nl

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49

Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. Inleiding. Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Adres: Bureau Instroom Openbaar onderwijs Brongras 7 3068 PA Rotterdam Betreffende Naam leerling: Naam school: Opgesteld door

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Bijlage: Leerlingenzorg door Externen onder Schooltijd

Bijlage: Leerlingenzorg door Externen onder Schooltijd Bijlage: Leerlingenzorg door Externen onder Schooltijd Vanuit SKPOEL Etten-Leur (met 4 bijlagen bij dit document) 1. Inleiding. Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers

Nadere informatie

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING Versie 04 september 2015 Registratie drie maanden risicoleerlingen In ons samenwerkingsverband (SWV) kunnen scholen onder bepaalde voorwaarden leerlingen

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing

Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing Protocol ondersteuningstoewijzing 1 mei 2016 Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs heeft een regionaal samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband Unita en

Nadere informatie

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd NHJ /Loc. V

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd NHJ /Loc. V Leerlingenzorg door externen onder schooltijd NHJ /Loc. V Inleiding. Basisscholen krijgen regelmatig de vraag van ouders/verzorgers voorgelegd of het mogelijk is om op eigen initiatief en voor eigen rekening

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking CHECKLIST INDICATIESTELLING ONDERWIJSSOORTEN CLUSTER 3: onderwijssoorten: lichamelijk gehandicapte kinderen (LG) en langdurig zieke kinderen (LZK) m.i.v. 01-08-2008 Toelichting: deze checklist is gebaseerd

Nadere informatie

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?!

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Kort verslag van een OC+-initiatief rond thuiszittende leerlingen uit het primair onderwijs in de regio Eindhoven November 2012 Een publicatie

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. 1. Inleiding.

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. 1. Inleiding. Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. 1. Inleiding. Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kader arrangeren en indiceren

Kader arrangeren en indiceren Kader arrangeren en indiceren Versie vastgesteld door het bestuur van SPPOH op 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding blz. 1 1.2 Doel van het kader blz. 1 1.3 Uitgangspunten voor het kader blz. 2 2. Procedure

Nadere informatie

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Net als veel andere basisscholen wordt ook onze school in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Toelatings-, schorsings- en verwijderingsbeleid

Toelatings-, schorsings- en verwijderingsbeleid Toelatings-, schorsings- en verwijderingsbeleid Inleiding Openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk. De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland is in beginsel vrij om naar eigen inzicht

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

Publieksversie Ondersteuningsplan

Publieksversie Ondersteuningsplan samenwerkingsverband primair onderwijs Publieksversie Ondersteuningsplan Passenderwijs 26.0 Voor elk kind een passend aanbod Passenderwijs is het samenwerkingsverband van scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 860 Weer samen naar school Nr. 63 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S Zorgniveau Toeleiding op basis van indicatoren door consultatiebureau medewerker

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de leerlingenzorg in het primair onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

De Trajectgroep als ondersteuningsarrangement in het VO Frank Hoogeboom en Marjoke Laan Themabijeenkomsten Platform SWV VO 2012-2013

De Trajectgroep als ondersteuningsarrangement in het VO Frank Hoogeboom en Marjoke Laan Themabijeenkomsten Platform SWV VO 2012-2013 De Trajectgroep als ondersteuningsarrangement in het VO Frank Hoogeboom en Marjoke Laan Themabijeenkomsten Platform SWV VO 2012-2013 De Trajectgroep ervaringen en perspectief INHOUD - Wat is een trajectgroep

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2006, nr. ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2006, nr. ; De raad van de gemeente Meijel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2006, nr. ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; B E S L U I T : vast te stellen

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Hare Excellentie J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus BJ DEN HAAG

Hare Excellentie J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus BJ DEN HAAG Hare Excellentie J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Onderwerp Internetconsultatie passend onderwijs CGB-advies 2011/02 Datum

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie