het PensioenLab re(a)geert Formuleboek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014"

Transcriptie

1 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok

2 PENSIOENLAB Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In ht Lab wordn zo n 60 jong mnsn gfacilitrd om d functi van klankbord, ambassadur n kwkvijvr t vrvulln. Binnn ht Lab wordt d basisknnis ovr pnsionn opgschrofd n gaan d dlnmrs in tams aan d slag mt prangnd vraagstukkn. D advizn van ht PnsionLab zijn gschrvn op prsoonlijk titl van d dlnmrs. Hft u n vraag aan ht PnsionLab of wilt u mr wtn ovr dit initiatif? Kijk op voor mr (contact)informati. Mt spcial dank aan: PGGM, Syntrus Achma, SMO, D Ndrlandsch Bank, BPL, all laborantn, coachs n xprts di van ht PnsionLab n succs hbbn gmaakt. En nit t vrgtn: IJmrt Muilwijk n Dnnis Wirsma. Bdankt voor ht pionirn. Rdacti: d ldn van ht Lab Eindrdacti: Huisman&Co Fotografi: Michl Utrcht Fotografi Vormgving: Marjolin Ritsma Druk: SMO

3 3

4 4

5 Wlkom bij ht PnsionLab Dinsdagavond acht uur. En vrgadrzaal mt tin jongrn tussn d 25 n 35 jaar. Stapls pizzadozn liggn op d tafls vrsprid. Hr n dr waagt imand zich ook aan n Kanonbirtj. Op n groot schrm indloz tablln, formuls n gformulrd uitgangspuntn. Ht ondrwrp van gsprk: ho ontwrpn w n niuw pnsionstlsl? Uit d vrgadrzaal rnaast klinkt af n to hard glach. Daar zit n grop van mt nam vrouwn na t dnkn ovr d divrsitit binnn pnsionfondsbsturn. Willm Jll Brg, plgvadr van ht Lab, loopt af n to vn binnn voor wat patatas brava s (in dz grop wordn livr tapas ggtn) n advis. Zatrdagmiddag twaalf uur bij n stadscafé in Utrcht. 8 jongrn tussn d 17 n 33 jaar zijn aan ht lunchn trwijl z tkningn van olifantjs makn. D uitdaging: d pnsiondiscussi vrtaln in bgrijplijk taal. D grop raakt in gsprk mt n oudr chtpaar d tafl rnaast. Als z uitlggn waar z m bzig zijn, is d racti: ach, d pnsionwrld, allmaal graairs. D opmrking ondrschrijft mtn d noodzaak van ht vraagstuk waar d grop m bzig is. Voor u ligt Ht Formulbok. All advizn di ht PnsionLab d afglopn 2 jaar ggvn hft, komn rin trug. Do r uw voordl m. Sommig advizn zijn dirct topasbaar, andrn schtsn n ambiti of stip aan d horizon. Mr dan 100 jongrn hbbn ondrzok gdaan, gdiscussird n gbrainstormd om tot dz advizn t komn. Volldig vrijwillig n in hun vrij tijd. Maar w zijn nog nit klaar. Om d btrokknhid van jongrn t blijvn waarborgn én n kwkvijvr t kunnn zijn voor tokomstig pnsiontalnt, is Stichting PnsionLab opgricht. Door middl van Stichting PnsionLab houdn w jongrn btrokkn, lidn z op, gvn z n stm n wrkn w aan vrjonging van fondsbsturn. Want als ht gaat om pnsionthma s is mn ht ovr winig ns, bhalv ovr ht fit dat inspraak n btrokknhid van jongrn ssntil is. Mt spcial dank aan all jongrn di actif warn, zijn n wordn in ht PnsionLab. Dit is julli stm. Annk Wstrlakn Scrtaris-Pnningmstr CNV Jongrn Projctlidr PnsionLab 5

6 Inhoudsopgav Ht Lab Lab in 3 stappn P. 12 Ho wrkt ht? Jong & btrokkn P. 14 D Laborantn aan ht woord Samnwrking P. 22 Bruggn bouwn n knnis dln mt ht vld Pitchn & vrniuwn P. 30 D vnts van ht PnsionLab D Advizn Ovr collctivitit, kuzvrijhid p. 44 n maatwrk Onz randvoorwaardn voor solidaritit Zok d balans tussn kuzvrijhid n patrnalism Ovr risicovrdling n hrvrdling p. 53 Ht bst pnsionstlsl tr wrld Ovr vrmognsopbouw voor pnsion, p. 58 zorg n ign woning Collctif zorgsparn is tchnisch uitvorbaar, maar hft nit onz voorkur Naar 50 tintn gron W invstrn in oranj 6

7 Ovr pnsioncommunicati P. 74 D 6 B's voor Pnsioncommunicati 16 miljon coachs Bgrijplijkhid n d olifant Ovr divrsitit n samnwrking P. 82 Samnwrkn binnn fondsn: 10 is ht niuw 100 Stap ovr op n coöpratif modl Roadmap naar divrsitit D Tokomst Stichting PnsionLab P. 96 Voll kracht vooruit Ht Lab won d PBM Communicatiprijs! D prijs voor bst innovativ communicati (2013) ging naar ht PnsionLab, n initiatif van d jongrnorganisatis van CNV, FNV n VCP. Ht Lab is opgricht in 2012 mt als dol jong mnsn voor t bridn op n t facilitrn in n activ btrokknhid bij d pnsionwrld vooral door z t prikkln om mt vrniuwnd idën t komn. 7

8 8

9 Ht Lab W build too many walls and not nough bridgs. Isaac Nwton 9

10 initiatifnmr #1 van ht lab Klaartj d Bor Blidsadvisur n pnsionwoordvordr Vakcntral voor Profssionals Bridging th gnrations In ht APG-blad Pnsionachtrgrondn schrf ik vorig jaar n artikl mt als titl D gnratis ovrbruggn. Hirin uitt ik mijn zorgn ovr d vrharding van d samnlving. Daar waar maatschapplijk tgnstllingn n spanningn voorhn lipn langs d lijnn van social glaagdhid n lvnsbschouwing, lopn z nu ook langs d lijnn van gnratis. Ht is dan ook god dat wij - FNV Jong, CNV Jongrn n d Young Profssionals van d VCP - ht PnsionLab hbbn opgricht. Hirdoor hbbn jongrn n sprkbuis gkrgn om hun visi knbaar t makn in rlati tot complx pnsionvraagstukkn. Daarnaast fungrt ht PnsionLab als n kwkvijvr om jongrn op t lidn n klaar t stomn voor n plk in n pnsionfonds om hn zggnschap t gvn. Immrs n pnsionstlsl zondr draagvlak van jong n oud zal d 100 jaar nit haln. Samn vrdipn in ons stlsl Allrrst is ht van groot blang dat jong n oud zich samn vrdipn in ons stlsl n zich rknschap gvn van wat r zou gburn als n collctif stlsl zondr pnsionsolidaritit nit mr zou bstaan. En systm zondr solidaritit n risicodling n idr voor zich is haar tgnpool. Wil d Ndrlands samnlving dit wl n hbbn w wl voldond ondrzok gdaan naar dit soort vragn n d ffctn van ht afschaffn voor zowl jong n oud? Its afschaffn is rlatif nvoudig, its btrs rvoor in d plaats krijgn vanuit n bstaand stlsl mt all ovrgangs- n igndomsproblmatik is rg complx. Ovr dz complx vragn ovr d houdbaarhid van ons stlsl zulln w vanuit d SER dit jaar gaan advisrn, waar w jong n oud natuurlijk bij zulln btrkkn. Ikzlf bn r van ovrtuigd dat risicodling noodzaklijk is in ons pnsionstlsl, ook in d tokomst. Ht zorgt r namlijk voor dat w d kans op pch- n glukgnratis kunnn bprkn n voor all gnratis n btr rndmnt tgn accptabl risico s kunnn ralisrn, dan wannr idr dit voor zich zou 10

11 motn don. Dit btknt chtr ook dat gn nkl pnsion voor wlk gnrati dan ook zkr is, in di zin dat ht indbdrag nit mt cijfrs achtr d komma vast staat. Hrvrdling n risicodling zijn nodig om rvoor t zorgn dat all gnratis uitindlijk ongvr htzlfd aan pnsionjarn n pnsionrsultaat krijgn, waarbij rkning wordt ghoudn mt hun lvnsvrwachting. Zggnschap ook voor jongrn zorgt voor draagvlak Tn twd hbbn d politik, d cao-partijn n d hl pnsionsctor gzamnlijk n norm vrantwoordlijkhid om jongrn t btrkkn bij d invulling van d bstuurs- n tozichtscollgs als gvolg van d WVBP n hn mr t btrkkn n zggnschap t gvn in pnsionfonds-organn. Ht vrwrvn van draagvlak voor moilijk kuzs zal alln n kans van slagn hbbn als jongr gnratis nt als d gpnsionrdn, n glijkwaardig positi krijgn in n pnsionfonds. Pas dan kunnn zij hun stm latn gldn bij blangrijk bsluitn aangaand d btaalbaarhid van d rgling, nu n in d tokomst. Oplidn van jongrn Tn drd dint r gïnvstrd t wordn in ht oplidn van jongrn. D jongrn hbbn d hand in ign bozm gstokn n Stichting PnsionLab opgricht. Echtr dan zijn w r nog nit! D komnd jarn blijft ht blangrijk dat d sctor n social partnrs blijvn invstrn in ht oplidn van jongrn n hn d ruimt gvn om daadwrklijk door t stromn in pnsionfondsorgann. D jongrn van nu zijn d bstuurdrs van d tokomst. Om dit nt zo god t don als hun voorgangrs ligt r n blangrijk rol voor d huidig bstuurdrs om hun knnis n vaardighdn ovr t dragn. 11

12 lab in 3 stappn Ho wrkt ht? 1: Wrvn Jong laborantn voor n pnsion dnktank waar vind j di? In d zomr van 2012 wrd gstart mt d wrving voor ht PnsionLab. Ht rsultaat? Oud bkndn vanuit onz PnsionMastrclasss, maar vooral vl Hollands Niuw: uit jongrnbondn, d Pnsionfdrati of gwoon via social mdia. 2: Oplidn Nit idrn hft vnvl knnis. Tijd voor n Bootcamp! Tijdns 2 dagdln wrd d pnsionknnis van d jongrn op n basisnivau gbracht. Voor dit Bootcamp hbbn w zovl moglijk sprkrs uit d praktijk ingschakld om hun xprtis n rvaring t dln. Pnsionknnrs als Jan Tamrus (PGGM), Willm Jll Brg (bstuurdr ABP), Kick van dr Pol (voorzittr Pnsionfdrati) n profssor Goudswaard dldn hun knnis om ht nivau van onz laborantn flink op t schrovn. 3: Advisrn All laborantn zijn opgdld in tams. Elk tam hft n ign focuspunt, n voorzittr, n scrtaris, n xtrn advisur n n coach. Vrvolgns wordt r flink gdiscussird, vrzonnn, uitgwrkt n gadvisrd. Soms bij één van d laborantn op d ign wrkplk, soms in d krog. D voorzittr is ht rst aansprkpunt voor d tamldn, d coach n d xtrn advisur. Hij of zij bwaakt d algmn voortgang van d advizn n activititn van d grop n stlt d agnda op. D scrtaris hft vooral n ondrstunnd rol. Hij of zij wrkt d notuln uit, plant d vrgadringn n houdt d kostn di ht Lab maakt in d gatn. D xtrn advisur di bij ht Lab btrokkn is, fungrt als n klankbord n inhoudlijk raadgvr. Hij of zij is wrkzaam binnn d pnsionsctor n hft vl inhoudlijk xprtis rondom ht thma waar d grop m bzig is. Tot slot hft d coach vooral d taak om m t dnkn ovr d inhoud n ht ondrling procs. Ook is d coach d schakl tussn d vl gïntrssrdn binnn d pnsionsctor n d tams. 12

13 DRUK EMPEL N! E JE ST PENSIO OP JE EN EN E REN HEBB N JONGE S L A A N V IO B K S A A S L A E R EN, PROF INSP NSIO JAAR OUNG EERD: DE N HET PE S EEN HP Y L L A M U V E D M T N S R MID NG E GEFO T DE KOM AAT IN NV JO OEL E BEST EN, F ENLIJK D N. M R B E E A T L G O JON ZAM RGR IOEN CNV K GE LD VE HET PENS NGRIJ ENWERE! UD. R O BELA IO A H S IN LA PEN OEL IET K IN DE DIT D NG N N WE N NOG LA E V E G IJ WE Z MAAR ovr nkn nad OR! O i i d D t ) a r GAAT 5 jaa munic hid T NLAB mt 3 itit, com ij WAN SIOE ot n s uzvr N r (t E k n P iv l, d it : gr HET vanu t bbn t stls 0 jon ld h 5 h n ulr / n b + a k form ijvoor n mst v at uit b t ma o a t n k n s s vi? to bb nsio n kom d) ad WAT rijk it, d nla t p g gaa ngvraag lang darit nsio tn di m d sla (o, soli n b t n n Ht P c f b a a s a p L d g n on li as m nlab nsio ionf allr aar w t Pnsio t P pns t is h kn w it d s. s k r H a u. a t d k n s r vanu ti ar ag uu f poli vra s. Da ondsbst sn o f tc. D hma an nfond sion ijk t r r n v n g io n p s la 5 jaa ig pn n op b tokomst dan 3 i is is r. ds ku r rp n v nfon t oud r voo rw io i d s v n n n ij, o v n k p ij ht ion, als kw pns jvn b rtijn d is in kn wil bli bbnd pa r? s k s WIE btro r blangh ïntr VOOR 2014 i g t oo t juni n d w m ord v. b n k n Idr r 2013 to g la artn g t k s l s n r, a o u b o a m m w ons v nov isniv ctul th t zijn knn g aan a naas nd tllin n s o k Daar f ij ld r o o g rv raag blan an t ov j j v nkl schik. Dit k cht n rld ab b lu L w t lv n r p h s k io in vog pns n dat latn ij b? g t d r r E a b o it O u H d La wa t z n van rs in amp sion is rvoor tukk t Pn sliss lgd zijn, Bootc Om ion t b raags binnn h r s v m n t d t. n c t o m a. Ht t n a g n d m o d n P toglich la n c s irct n d r d l subth voldo n w aa irn, doo ook door d word ldn pn in n n. gaan hd r Lab an a i a ll n a d m li a r r t m a g jk a, v d o d n n Da t m n t l, n il p rg m rsch tot d nm voor t zo ootca op v t v rbld r ht B s gro bijvoo Om aast gaan t. n r, ld o h o tijdn ic h. W r om z n b a ht ionw g t id s o in t n ). z h r 0 jk p l u N ogli n 09.3 af u n n a m v g r in d an r train vmb p (v n van 30 no aggro volg 23 n midd p n o n d n. H atsvin 3.30 uur) gaan TISC at pla lag t (tot 1 s PRAK tcamp ga p d o r n g o a d o a n B om Ht ocht klaar r UT n n t Lab uit va OUTP aan scto is h p m its a is c v t it d o s o A r B. div ld: m.b.t oorb En v blid T INPU arborg j a n Ho w it binn turn? sit r bs iv d onds f n io pns EB OF H LAB HET U O R Z O O B NV T LA ELDE N HE AANM NAAR JE AA JE 13

14 Jong & btrokkn D Laborantn aan ht woord Erik Maas 32 studnt Bstuurs- n Organisatiwtnschap, afstudrrichting Stratgisch HRM Er is vl knnis n crativitit aanwzig bij d dlnmrs op ht gbid van pnsionn n ovr d positi van jongrn in d huidig arbidsmarkt. Als dz knnis n kund op d juist manir wordt aangsprokn ontstaat r al snl n vrniuwd kijk op zo n complx ondrwrp. D kruisbstuiving van idën van jong mnsn uit vrschillnd disciplins is gwldig om m t makn. Wat mij ook is opgvalln is dat r in n aantal wkn gwldig niuw idën n prsntatis uit d grond gstampt kunnn wordn. Mijn droom is dat r n pnsion opgbouwd kan wordn door idrn: variërnd van zzp-r tot n mdwrkr mt n vast contract. Ook hoop ik dat ht woord pnsion bij jongrn nit automatisch tot vrzt lidt, maar dat vrniuwing n n progrssif pnsionstlsl ook tot ht ign trrin van jongrn wordt grknd. Drya Gunaydin 32 Snior pnsionjurist bij Syntrus Achma VOORZITTER WERKGROEP DIVERSITEIT Idrn wil mt jongrn sparrn. Maar in d praktijk blijkt dat voor vl jongrn bst lastig. J mot daar zlf schrp op zijn n misschin ook wl n btj onbschidn. In idr gval d juist mnsn wtn t rakn mt j boodschap n natuurlijk glovn in j ign kracht n nrgi. PnsionLab gaf mij n podium n daar hb ik dankbaar gbruikt van gmaakt. Jongrn motn d ruimt krijgn om oplossingn aan t dragn voor actul pnsionondrwrpn. Als ik naar d huidig bstuurdrs van pnsionfondsn kijk, zi ik toch cht vooral grijz oud mannn. Ik bn r van ovrtuigd dat n divrs samnstlling tot btr bsluitvorming lidt. En dat n vnwichtig afspigling op n positiv wijz d afwging van tgngstld blangn bïnvlodt. Wrijving gft glans, maar dan ook alln als mn brid is daar naar t luistrn. 14

15 15

16 16

17 Marinus Rijstnbil 35 Procssor Mdwrkr bij D Traay Ik vond ht luk mij in pnsionn t vrdipn. Binnn ht Lab dnkn w allmaal andrs ovr ons pnsion; ho ht allmaal in lkaar zit n wat w willn. Ht is moilijk om mt lkaar alls op één lijn t krijgn. Maar: w hbbn vl van lkaar glrd. Alxandra Bolland 27 studnt Commrciël Economi Assistnt Financil Advis bij Rabobank Mt d daadwrklijk invulling van mijn pnsion bn ik nog lang nit bzig. Ik hb nog wl vn t gaan. Er zijn vl vrandringn n ontwikklingn di nu plaats vindn in d sctor. Daarnaast vind ik ht wrkn zo luk, dat ik r nit aan mot dnkn morgn t motn stoppn. Ht blang van n god pnsion staat hl hoog bij mij in ht vaandl. Ik wt ho mijn pnsionrgling in lkaar zit n wat ik jaarlijks opbouw n vntul kan ondrnmn voor aanvullnd voorziningn. Hlaas bn ik daar vaak n uitzondring in. Ht is nu n arbidsvoorwaard waar vaak door wrknmrs nit naar gkkn wordt, ovrigns door zowl jong als oud. Als ik m kan hlpn om mijn gnrati btrokkn t krijgn n kan hlpn in d ducati n ht inzin van ht blang van onz pnsionsctor n hun ign rglingn, dan zal ik dat zkr nit nalatn. Ht bld van d sctor waarbij w grijz mannn in ht bstuur zin n ht ondrgschikt blang van pnsionn van jongrn is aan vl zakn t wijtn. Ik bn chtr van mning dat wij als jongrn hir ook zkr n vrantwoordlijkhid in hbbn n motn nmn. Ht PnsionLab is hirvoor n uitrmat gschikt mdium om d visi van jongrn t vrbindn mt d sctor n n podium t gvn. Als w zorgn dat r n vnrdig vrtgnwoordiging gralisrd kan wordn tussn dlnmrslftijdn n mnsn actif in d pnsionsctor dan hbbn w al n hl grot stap gmaakt. Jns van Egmond 26 Risicomanagr voor pnsionfondsn bij Cardano Als studnt pnsionconomi vold ik m vrantwoordlijk om ook mijn knnis voor d maatschappij in t zttn. Pnsionzorgn wgnmn kan alln mt n daadwrklijk schokbstndig stlsl waar jong n oud op 17

18 kunnn vrtrouwn. In d tokomst zulln mnsn mt n flxibl pnsionlftijd n dltijdpnsion n glidlijk pad van wrk naar pnsionring bwandln. Nicky Nijhuis 19 Studnt Bank- n vrzkringswzn Wannr j its wil vrandrn, zul j altijd zlf motn bijdragn aan dz vrandring. Al is ht lastig om dit in j ntj t ralisrn. Mt ht PnsionLab wrd mij d moglijkhid gbodn om samn mt n grot grop jongrn n vrschil t makn. D divrsitit in dlnmrs is n ondrdl van ht Lab dat nit onopgmrkt kan blijvn. Ongacht d achtrgrond, idr dlnmr zt zich tn volst in n lvrt n bijdrag op zijn of haar ign manir. Alxandr Ditvorst 31 Mdwrkr Vrmognsbhr pnsionsctor Thuis ging ht voortdurnd ovr pnsionn n ik dnk dat ik hirvan n tik hb mgkrgn. Ik hoor ook vaak mnsn zggn dat d pnsionmatri saai is. Ik vind juist ht tgndl waar, afglopn jarn warn misschin wl d bst n spannndst jarn. Daarnaast hft mijn vadr m wl ns vrtld dat pnsion j blangrijkst scundair arbidsvoorwaard is - n daar mot ik hm hlmaal glijk in gvn. Ik vind ht PnsionLab n mooi n god initiatif, d plk waar w als jongrn n vrschil kunnn makn. Ht is wat dat btrft ook n natuurlijk bwging, d babyboomgnrati hft ook motn vchtn voor hun rchtn. Dit hbbn z gdaan (succsvol!) n nu zijn wij aan d burt. Ik hoop dat ik ovr 30 jaar nit tgnovr n grop jongrn sta n m dan ralisr dat ik 30 jaar gldn aan d andr kant van d tafl zat. Als dat wl zo is, dan is r toch wat fout ggaan Anna Grbnchtchikova 23 studnt Wiskund & Taalwtnschap voorzittr wrkgrop Pnsion CNV Jongrn Door mijn Russisch achtrgrond wt ik god ho n land zondr rchtn r uit zit. Social rchtn n arbidsvoorwaardn blijvn chtr nkl strk als z mbwgn mt d maatschappij, n w continu naar vrbtring strvn. 18

19 19

20 20

21 Afglopn juni kwam ik voor ht rst in contact mt d aankomnd problmn in d pnsionsctor: d wttlijk togstan maximum pnsionopbouw zou strk vrlaagd wordn door d ovrhid. Dit dd mn nit om d positi van burgrs t vrstrkn, maar uit ordinair bzuinigingsovrwgingn. Hir schrok ik van n daardoor bsloot ik actif t wordn op pnsiongbid. Ht is broodnodig n brug t bouwn tussn jongrn n d pnsionsctor. Ovr jongrn hrsn tvl vooroordln: z willn nit mdnkn, ht zou n vr van hun bd -show zijn. Tglijk vil op dat r juist binnn én buitn ht Lab vl jongrn juist graag nadnkn. Ht was rg luk dz gropn bijn t brngn, n t zin ho hir god vrbandn n idën ontstondn. Jron Djall 27 Pnsionadvisur bij Monta Ho d zakn r voor staan ovr 30 jaar? Vanuit d dlnmr n gzond vrwachting van n pnsionvrmogn, waarbij w ons ralisrn dat n pnsionfonds d mst ffctiv n fficiënt uitvordr is. Binnn d pnsionfondsn is r mr transparanti n zittn r n paar flxibl moduls in, di j bijvoorbld tijdns n studijaar kunt inzttn. Mnsn kunnn zo hun pnsion mr tospitsn op hun prsoonlijk situati. Vrdr hft d communicativoorzining n flink vlucht gnomn n zijn mnsn vl btr op d hoogt van d status van hun pnsion. Ht PnsionLab zt zich maximaal in om intrssant figurn uit d sctor t btrkkn. Wat ht daarnaast xtra intrssant maakt is ht fit dat d sctor rg bniuwd is naar idën van jongrn n samn mt jongrn wil bouwn, bijvoorbld aan niuw communicati-instrumntn. D pnsionsctor is rg sportif. Z nmn ht PnsionLab srius n willn mr wtn ovr waar ht zich m bzig houdt. Bijna idrn di in d sctor wrkt is wl gvraagd n prsntati ovr ht Lab t gvn. 21

22 samnwrking Bruggn bouwn n knnis dln mt ht vld d coach Tarik Uçar Blidsadvisur bij Pnsionfdrati coacht: tam Solidaritit 2013 & tam Omvang Pnsionfondsn 2014 Ik hb n pnsiondroom. En pnsiondroom waarin mijn kindrn straks ongacht hun arbidsvorm n god pnsion opbouwn. En god pnsion dat r voor zorgt dat z latr d dingn kunnn don di z willn don. Zondr hun hand op t hovn houdn. In mijn droom don z dat samn mt hl vl andrn. En grot grop, waarbij d krachtn gbundld zijn, waardoor r samn mr t dln is. En grop waarbij ht nit uitmaakt ho oud j bnt, of van wlk sks of achtrgrond j bnt. En grop waarbij jouw stm tlt n waar all opbrngstn voor d dlnmrs zijn. En grop waarbij nimand uitgslotn wordt n waarbij w mt lkaar voor lkaar zorgn. Ik wil nit dat w accptrn dat r mnsn of gropn zijn di pch hbbn n andrn gluk. In mijn droom zorgn w voor lkaar bij oudrdom, zikt n ovrlijdn. Ht is god om dromn uit t sprkn n mt lkaar t dln. Onz dromn vormn tnslott onz idaln. Ho vr zijn w mt ht ralisrn van dz idaln? Ht zal j wllicht vrbazn, maar d ralisati van mijn droom ligt dichtrbij d huidig wrklijkhid dan j zou dnkn. Mt onz huidig pnsionfondsn n d rglingn di z uitvorn komn w namlijk al n hl ind. Ook dz zijn ooit uit idaln ontstaan. Maar zoals ht vakr gaat mt gralisrd idaln, zijn r in d loop dr tijd concssis gdaan n zijn r onvnwichtighdn ingslopn. Onvnwichtighdn di wllicht kloppn volgns d rgls, maar di nit mr aansluitn bij d idaln di z horn t dinn. Ook bij pnsionfondsn zijn r inmiddls onvnwichtighdn ingslopn. Pnsionfondsn zijn gn commrciël haain di mt trmn als winstvrtinvoudigr r voor gzorgd hbbn dat d mnsn zich 22

23 in d schuldn hbbn latn stkn. Bij pnsionfondsn komn dit soort uitwassn glukkig nit voor. Maar, w motn wl blijvn oplttn, uitwassn komn namlijk nit plotsling uit d lucht valln. Z komn voort uit n procs waarin d grnzn stds vrdr vrlgd wordn. Daarom is ht zo blangrijk dat r mt n friss onafhanklijk blik naar d gang van zakn wordt gkkn n ook d onschuldig onvnwichtighdn bsprkbaar zijn. PnsionLab is voor mij vanaf ht bgin n schrp n gdrvn commntator gwst di zich oprcht vrwondrd ovr zakn n dz vrwondringn op tafl lgd. Juist om lkaar schrp t houdn op d idaln waarop ons collctiv pnsionstlsl stunt. Ik hb tw jaar op rij d r ghad om als coach aan d slag t mogn gaan bij PnsionLab, n hb dz tijd rg inspirrnd gvondn. Daarom mijn oprcht dank aan mijn tams. Bdankt voor all inspirati di julli mij gbodn hbbn n blijf j alsjblift vrwondrn ovr d gang van zakn. Dl dz vrwondring mt nidr, of z nou willn luistrn of nit! 23

24 UIT HET VELD Hrma Gbors Stratgisch advisur Dlta Lloyd "In ign huis wrkn w prmannt aan d vrbtring van pnsioncommunicati. D B s nmn w daarin m. Strkr nog, onz visi op pnsioncommunicati n d uitwrking daarvan gburt voor n blangrijk dl door n voor jongrn. Jongrn zlf zijn d bst vrtolkrs van hun ign blvingswrld n zij knnn bovndin d tchnologisch moglijkhdn n niuw digital kanaln btr dan wi dan ook. 24

25 25

26 d coach Sylvia van Wavrn Snior Engagmnt Spcialist bij Robco coacht: tam Vrmognsbhr Ht blijkt bst lastig om n god dfiniti t formulrn voor duurzaamhid n wlk rol dit zou motn spln bij duurzaam blggn. Mot n pnsionfonds hir its m? Wat zijn d kanttkningn daarbij? En wat kunnn jongrn voor btknis hbbn in dz matri? In 2012 wrd ik gvraagd als coach voor tam Vrmognsbhr. Door knnis t dln tijdns bijnkomstn n ht gvn van fdback op d stukkn probrd ik n bijdrag t lvrn aan ht stlln van d god vragn. Ht was n is voor mij n r om dz jongrn t bglidn op d mst xistntiël vragn di r naar mijn mning zijn op ht gbid van vrmognsbhr door pnsionfondsn, namlijk duurzaamhid, lang trmijn n d rol van d jongrn hirin. Ik bn rvan ovrtuigd dat dz jongrn door hun invntivitit van crucial waard zijn voor ht bhoud van ons mooi Ndrlands pnsionstlsl. 26

27 27

28 d coach Willm Jll Brg Lid Daglijks Bstuur CNV Vakcntral Bstuurslid Stichting Pnsionfonds ABP coacht: tam BESTUUR Bijna nadr ik ht punt waarop mijn jugd mr jarn achtr mij ligt, dan dat mijn pnsionlftijd voor mij ligt. Ergo, in pnsiontrmn; ht gaat hir ovr d discussi ovr d doorsnprmi. Tot aan dit momnt hb ik tvl btaald! En ondanks d rst grijz harn, bn ik nog stds één van d jongst pnsionfondsbstuurdrs in Ndrland. Tot voor nkl jarn trug kwamn d trmn pnsion n jongrn bijna nooit in één zin tglijk voor. Dat frustrrd mij, omdat juist jongrn vl blang hbbn bij n god pnsionstlsl. Daarom bn ik r trots op dat ht d jongrn van CNV, VCP n FNV is glukt om zovl jongrn bij lkaar t brngn di m willn dnkn ovr d tokomst van ht pnsionstlsl. Al di dnkkracht is hard nodig, want r zijn d komnd jarn d nodig hard notn t krakn. Ht komnd jaar zal in d Sociaal Economisch Raad (SER) d discussi ovr d tokomst van ht Ndrlands pnsionstlsl wordn gvord. D kracht van ht PnsionLab is dat d dlnmrs nit dnkn vanuit hun huidig blangn, maar zich richtn op d stip op d horizon. En ondanks dat r buitn d padn wordt gtrdn, is ht mooi van ht PnsionLab dat d voor ons blangrijk uitgangspuntn trugkomn. Ht PnsionLab lgt d vingr op d zr plk: Solidaritit is n mrwaard, maar d doorsnsystmatik schuurt Zzp rs motn wordn vrplicht om pnsion op t bouwn, vooral blangrijk voor zognaamd gdwongn zzp rs ; D blggingsspagaat mot wordn opglost En blangrijkr: ht PnsionLab is r ook in gslaagd dz ondrwrpn voor d pnsionbranch t agndrn. Nimand in d sctor ontkomt r aan hirovr na t dnkn. Ook binnn ht CNV zijn w druk bzig mt dz ondrwrpn n w zulln z ook tr sprak brngn in d SER. 28

29 Ht is d kracht van pnsionfondsn dat dlnmrs al op jong lftijd voor hun pnsion sparn. Jongrn don dus al vrog m n daarom is ht zo blangrijk dat z ook al vrog hun stm latn horn. Huld aan ht PnsionLab dat julli voorop lopn n mdon! Dank dat ik julli daarbij hb mogn bglidn. Ik hoop dat ik straks in d pnsionsctor één van d oudrn bn in plaats van d uwig jongst! 29

30 Pitchn & vrniuwn D vnts van ht PnsionLab KICK OFF oktobr 2012 AMSTERDAM, DE NEDERLANDSCHE BANK - In ht auditorium van D Ndrlandsch Bank wrd d aftrap ggvn van ht PnsionLab. Ht blangrijkst dol? Jong mnsn mr inspraak gvn in d pnsiondiscussi. Momntl is slchts 2 à 3% van d bstuursldn van pnsionfondsn jongr dan 35 jaar, dus ht is hard nodig. Ongvr 100 dlnmrs warn aanwzig bij d officiël start in Amstrdam. Grard Rimn, dirctur van d Pnsionfdrati, gaf mt n gongslag ht startsin. Dagvoorzittrs Klaartj d Bor (VCP), IJmrt Muilwijk (CNV Jongrn) n Dnnis Wirsma (FNV Jong) namn ht daarna van hm ovr. Zij lgdn n rks stllingn n publiksvragn voor aan ht panl mt ondr mr Olaf Slijpn (DNB) n Arthur van dr Wal (AZL). 30

31 ht panllid Olaf Slijpn Divisidirctur Tozicht Pnsionfondsn n blggingsondrnmingn, D Ndrlandsch Bank Jongrn spln n crucial rol bij d discussi ovr d tokomst van ons pnsionstlsl. Door d dmografisch ontwikklingn staat d houdbaarhid van ons stlsl ondr druk. Als j dat wil oplossn mot j nadnkn ovr, ondr mr, solidaritit(n) binnn ht stlsl n d hardhid van aansprakn. Daarnaast spln vrandrnd arbidsvrhoudingn n individualisring n rol. Mt n conflictmodl tussn gnratis los j dat nit op; dat gft alln vrlizrs. Ht zal motn bginnn mt ht hrknnn n rknnn van lkaars blangn n oplossingn bsprkbaar makn. PnsionLab laat zin dat jongrn daar hun rol in willn pakkn. In tgnstlling tot wat wl ns wordt bwrd, wordn jongrn nit bij voorbaat afgschrvn bij gschikthidstotsingn voor blidsbpalnd functis in d pnsionsctor, intgndl. En dl van d jongrn di bij ht PnsionLab actif is zou waarschijnlijk hl god voor drglijk functis kwalificrn. Ht problm is mr dat jongrn nog t winig door bnomnd organisatis wordn voorgdragn of wllicht nog huivrig zijn zich vrkisbaar t stlln. 31

32 Pitchn & vrniuwn DE TWITTERAAR Ilja Bolaars Promovndus Economi aan d Univrsity of Chicago Columnist voor FD PnsionPro n RTLZ.nl Voor vl dlnmrs is ht PnsionLab d rst sriuz knnismaking mt ht pnsionstlsl. Mijn ign knnismaking was ignlijk ook nog nit zo lang gldn. Ht was bgin Howl ik wrkt bij n actuaril advisburau, had ik ignlijk nooit its mgkrgn van collctiv pnsionn, bhalv dat w (uitraard!) ht bst stlsl tr wrld hbbn. Ik was voor n cursus vrzkringsrcht bij ht Actuaril Instituut. Bij toval vrschn n formul op ht schrm voor n (collctiv) pnsionprmi. Ht zin daarvan vrward mij. Ik kk om mij hn. Was ik d nig in d zaal di dz formul vrmd vond? Blijkbaar wl Voorzichtig stak ik mijn hand op: Di formul, klopt di wl?. D docnt kk vrbaasd n knikt bvstignd. Dus d prmi voor jong mnsn is vl t hoog? Docnt: Tsja, zo wrkt dat bij pnsionfondsn. Ik kk nog n kr om m hn, maar ik blk d nig di dit n vrmd gang van zakn vond. Latr ontdkt ik dat dit wl nigszins tknnd was voor d hl sctor. Waarom is ht logisch dat jong n oud in één collctif zittn? Waarom dragn jong mnsn ht langlvnrisico van oudrn? Waarom zijn allnstaandn solidair mt mnsn mt partnr? Waarom btaln lag inkomns structurl m aan d pnsionn van hog inkomns? Waarom hbbn mnsn niks t zggn ovr d hovlhid risico di zij lopn? In d pnsionsctor wordt ht stlln van kritisch vragn nit altijd togjuicht. Ik hb mij, nt als in dat zaaltj op ht Actuaril Instituut, vaak nzaam gvold als ik dit soort vragn stld. Glukkig is dat tgnwoordig snl aan ht vrandrn. Nit in d minst plaats dankzij ht PnsionLab. Ovrigns hovn di vragn nit altijd dirct tot radical systmwijzigingn t lidn. Soms wl. Zo plit ik zlf nt als ht PnsionLab voor n ind aan d doorsnsystmatik, di, zoals hirbovn bschrvn, mijn rst knnismaking mt ht pnsionstlsl markrd. Bij andr vragn komn w r chtr achtr dat r misschin wl god rdnn zijn dat dingn zijn zoals z zijn. Of w ontdkkn dat d zakn wat gnuancrdr liggn dan op ht rst gzicht gdacht. Ht PnsionLab vrog zich bijvoorbld af, waarom mnsn niks mogn kizn als ht om hun pnsion gaat. Op ht rst gzicht is ht raar: mnsn wrkn n groot dl van hun lvn voor hun pnsion, maar hbbn 32

33 r gn nkl kus in. Als j ht langr bstudrt, wordt chtr duidlijk dat r gn simpl antwoordn zijn. Hl vl mnsn zijn blij dat z automatisch sparn voor hun pnsion. Hl vl mnsn vindn ht ignlijk wl fijn dat r n patrnalistisch organisati is di d ingwikkld blggingsstratgiën uitstipplt. Tglijkrtijd blijft ht vrmd dat mnsn in 2014 vnvl kuzvrijhid hbbn als in 1960, ondanks d tognomn moglijkhdn op ht gbid van ICT, ht tognomn oplidingsnivau, d tognomn divrsitit, nzovoort. Niuw tijdn vragn om niuw antwoordn n niuw antwoordn zijn vaak gbaat bij niuw blod in d discussi. Ht PnsionLab hft daar d afglopn tw jaar wat dat btrft n mooi, n broodnodig, bijdrag aan glvrd. Ga zo door! DE EXPERT Ptr Borgdorff Dirctur Pnsionfonds Zorg n Wlzijn Op 29 januari was ik t gast bij n mooi bijnkomst van ht PnsionLab bij DNB. Ht is voor mij blangrijk om mr jongrn t btrkkn bij ht ondrwrp pnsion, dus ik vold m daar als n vis in ht watr. Ht was n bijzondr rvaring. Vl jong mnsn di gpassionrd pratn ovr pnsion, voor hn nog vr wg. Onorthodox oplossingn wrdn aangdragn. Zoals ht PnsionLab trcht waarnmt is r sprak van consolidati in pnsionfondsnland. En groot pnsionfonds profitrt nu nmaal optimaal van schaalvoordln. Dat gft voordln in d pnsionadministrati, maar ook in ht blggingsblid n in ht bstuur. En nit onblangrijk: r kunnn gunstig bhrtarivn wordn bdongn. Dit alls lvrt dlnmrs n btr pnsion op. Maar, ht PnsionLab concludrt trcht dat r ook nadln aan vrbondn zijn. Als ht collctif t divrs wordt, kan ht gvol van homognitit vrlorn gaan n kunnn gropn ht gvol krijgn dat hun stm nit wordt ghoord. Wat btknt dit alls nu voor jongrn? Glukkig zijn r hir gn tgngstld blangn tussn jong n oud. Jongrn hbbn nt als oudrn all blang bij schaalgroott n bij solidaritit om zo n optimaal pnsion t brikn. Ht PnsionLab volt filloos aan, dat nhidsworst voor n t grot grop nadln hft n tn kost gaat van d saamhorighid. En dat ht lidt tot mr ovrdrachtn n bstuurlijk vrtgnwoordiging lastigr maakt. Solidaritit is aan voorwaardn gbondn n dat gldt voor jong n oud. Daarom gaat PFZW zorgvuldig mt dz voorwaardn om. 33

34 Pitchn & vrniuwn 34

35 PITCH fbruari 2013 ZEIST, SYNTRUS ACHMEA - Via Twittr nmt d blangstlling voor #pnsionlab al bhoorlijk to. D 5 xprimntntams hbbn zich d afglopn maandn gbogn ovr hrsnkrakrs rondom d thma s Solidaritit, Kuzvrijhid, Bstuur, Vrmognsbhr n Communicati n zijn klaar om hun advizn knbaar t makn aan d buitnwrld. Rond zs uur is ht dan zo vr: d durn gaan opn n dlnmrs, prs, grot namn uit d pnsionsctor n politik n andr gïntrssrdn stromn binnn. Er hangt n opgwondn sfr n d zaal zit vol. D avond gaat van start. Staatsscrtaris van Social Zakn n Wrkglgnhid, Jtta Klijnsma, hft naar ign zggn rod oortjs wannr z kort ht woord nmt voorafgaand aan d pitchs. En war hyp ontstond op Twittr mt als trnding topic #pnsionlab tijdns n na d prsntatis. Vol lof wrd r ovr d advizn én ovr d jongrn gsprokn n ook tijdns d trugkoppling was d conclusi dat ht n zr succsvoll avond is gwst. 35

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Duurzaam gebouwd, Anneke Augustinus 21 september Samenwerking versterken noodzakelijk voor een zorgvriendelijke samenleving

Duurzaam gebouwd, Anneke Augustinus 21 september Samenwerking versterken noodzakelijk voor een zorgvriendelijke samenleving Duurzaam gbouwd, Annk Augustinus 21 sptmbr 2017 Samnwrking vrstrkn noodzaklijk voor n zorgvrindlijk samnlving Hrvormingn in d zorg Visi op zorg Langr thuis blijvn Mr zorg thuis Mr zlfrdzaamhid n ign rgi

Nadere informatie

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets.

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets. D p lltktl D plltktl PiccoPELLO Efficïnt n spaarzaam vrwarmn mt houtpllts spaarzaam vrwarmn mt houtpllts Gproducrd door Vrwarmn mt houtpllts vrmindrt ht - broikasffct. Ht vrbrandn van pllts is CO2 nutraal

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie