Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015"

Transcriptie

1 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG

2 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

3 Inleiding In deze weergave wordt kort aangegeven wat het doel en opzet van de bijeenkomst op 18 mei 2015 was. Vervolgens wordt beschreven wat gepresenteerd is. Daarna volgt een impressie van de avond. Deze impressie is tot stand gekomen op basis van de indrukken van de organisatie en aantekeningen die op de avond gemaakt zijn door aanwezigen. Doel van de bijeenkomst De gemeente laat bewoners, bedrijven en belanghebbenden in Stompwijk zien wat er met de opmerkingen op de bijeenkomst van 2maart 2015 is gedaan. En de gemeente wil laten zien welke ontwerpen aan het bestuur worden voorgelegd ter besluitvorming. Opzet De avond is vorm gegeven als een inloopbijeenkomst. Dit betekent dat individueel bij alle planonderdelen vragen en toelichting kan worden gevraagd aan de gemeente en ingenieursbureau Witteveen + Bos (W+B) Wat was er te zien op 18 mei? Per planonderdeel zijn ontwerptekeningen en een impressie gepresenteerd. Ook werd gepresenteerd welke opmerkingen op 2 maart 2015 door Stompwijk waren gemaakt en wat daarmee gebeurd is. Per planonderdeel waren medewerkers van gemeente en W+B aanwezig om vragen te beantwoorden en toe te lichten. Alle gepresenteerde informatie is per planonderdeel terug te vinden op de website Vervolg Een verkorte versie van deze weergave maakt deel uit van de stukken, die ter besluitvorming aan college van B&W en gemeenteraad worden voorgelegd. Op 20 mei vergadert de Klankbordgroep met als doel een advies formuleren voor het college van B&W en de raad. Dit advies is verwerkt in de stukken voor de besluitvorming. 26 mei 2015 College stelt ontwerpen vast en adviseert raad een keuze te maken en bijbehorend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. 2 juni 2015 OpenRaadhuisAvond gemeenteraad. Projectteam presenteert de vormgevingsvisie informeel aan raadsleden. Iedereen is welkom. 16 juni 2015 Vergadering raadscommissie Openbaar Gebied (OG). Het raadsvoorstel wordt tijdens deze vergadering behandeld. U kunt zich tot 16 juni 12 uur bij de griffie melden om in te spreken over het voorstel bij de start van de vergadering. 1 juli 2015 Vergadering gemeenteraad. Gemeenteraad wordt gevraagd ontwerpen vast te stellen, keuzes te maken en bijbehorend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. De planning van het totale project is terug te vinden in de Infographic op de website

4 Weergave De opkomst was goed, ongeveer belangstellenden zijn op de inloopbijeenkomst afgekomen, waaronder diverse raadsleden. Aanwezigen vonden het positief dat alle planonderdelen duidelijk werden gepresenteerd, al concentreerde de discussie zich op de oplossingen voor de Huyssitterweg. De sfeer was goed met veel positieve reacties tijdens de avond. Hieronder wordt per planonderdeel aangegeven welke opmerkingen op de avond zijn gemaakt en welke reacties de organisatie heeft gehoord. Nu er een goed plan voor alle wegonderdelen ligt, waarvoor een groot maatschappelijk draagvlak bestaat en dat ook financieel haalbaar is, wordt door aanwezigen aangedrongen op snelle besluitvorming door college en raad en een direct daarop aansluitende voorbereiding van de uitvoering. De belangrijkste reacties en bevindingen uit deze bijeenkomst zijn: 1. Stompwijkseweg Het ontwerp is sinds de bijeenkomst van 2 maart 2015 eigenlijk niet aangepast (details). Het ontwerp is duidelijk. Er zijn maar enkele opmerkingen gemaakt zijn: - Maak bredere fietssuggestiestroken: 1.70m in plaats van de geplande 1.50m. Dit sluit aan bij uitgangspunten Duurzaam Veilig. - En voer de fietsstroken in ander materiaal en/of een andere kleur uit. - Aandacht voor bijzondere punten, zoals de kruising met de weg naar de Drie Molens. Het MKB pleit voor SeLViespots: bijzondere (uitkijk)punten waar je rustig kunt stoppen om een foto te maken (van jezelf met het bijzonders op de achtergrond). 2. Dr. van Noortstraat Het ontwerp voor de Dr. van Noortstraat en de impressie zijn nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2 maart Het ontwerp is duidelijk. Opmerkingen die gemaakt zijn: - Het inrichtingsprincipe, zoals het er ligt, heeft brede instemming, maar maak meer inzichtelijk hoe de inrichting gaat worden. met name, wat is nu precies de behoefte aan parkeerplaatsen? En waar kan meer parkeergelegenheid gemaakt worden? - Te weinig parkeerplaatsen ter hoogte van 62a-70. Graag meer aanleggen (bijv. in een kofffer aan achterzijde of achter het water). - Niet alle nu ingetekende parkeervakken stroken met het uitgangspunt om 7,5m aan weerszijden van een brug/uitrit vrij te houden. specifiek: gen P-vakken tegenover DNS ivm toegang bedrijven. Vereiste breedte weg ter plaatse 5.90m. - Hoe wordt het trottoir ter hoogte van geïntegreerd met de bestaande stoep/voortuinen? - Aandacht voor bijzondere punten, zoals de kruising met de weg naar de Drie Molens. Het MKB pleit voor SeLViespots: bijzondere (uitkijk)punten waar je rustig kunt stoppen om een foto te maken (van jezelf met het bijzonders op de achtergrond). - Suggestie om plantenbakken als verkeersremmende maatregel te plaatsen. - Verschillende bewoners vragen aandacht voor wateroverlast in de kelder. Dit ligt waarschijnlijk aan meerdere factoren. Kan dit punt meegenomen worden bij de verdere uitwerking? 3. Verbindingsweg fase 1 Voor de bijeenkomst van 2 maart 2015 is het ontwerp voor het laatst aangepast: de weg is verbreed naar 6m, met aan beide zijden 0.5m grasbetontegels en het tracé is op 80-90m weg komen te liggen van het laantje van Van Kampen. Opmerkingen die op 18 mei gemaakt zijn:

5 - Het zicht op de oversteekplaats voor de fietsers is kritisch. Vraagtekens worden geplaatst bij verkeersveiligheid van kruispunt laantje en verbindingsweg. Er wordt gepleit voor een gelijkwaardig kruispunt. - Ligging sloot parallel aan laantje: leg de nieuwe sloot tegen de verbindingsweg. Verbreed de oude sloot aan de noordzijde van de verbindingsweg. - Aanbrengen haaks parkeren op het talud naast de Westeinderweg bij de aansluiting op de Dr. van Noortstraat. - Snelheidsremmende maatregelen op rondweg en/of voorrangsegels bij kruising met laantje. - In plaats van alleen een leuning bij brug over Nieuwe Vaart, dichte zijkant met leuning maken (glas/doorzichtig/kokos) als geluidwering voor huizen, natuur en vaar/recreatieverkeer. - Begroeiing op talud bij brug over Nieuwe Vaart (geluidswering) - Voor de bouw: aan welke kant wordt begonnen? 4. Huyssitterweg en Verbindingsweg fase 2 Sinds de bijeenkomst op 2 maart is er veel gebeurd: het ontwerp voor de verbindingsweg fase 2 is aangepast en er zijn drie opties voor de aansluiting verbindingsweg fase 1 op of langs de Huyssitterweg naar fase uitgewerkt. Opmerkingen, die gemaakt zijn op 18 mei 2015: - Aanwezigen zijn aangenaam verrast dat in korte tijd alle drie de opties zijn uitgewerkt en worden gepresenteerd. Dit helpt de discussie over welke optie de voorkeur heeft goed op weg. - Bewoners Huyssitterweg 19a en 21 waren onaangenaam verrast door de opties tussen hun huizen door. Zij zetten alles op alles om de verdere uitwerking hiervan te voorkomen en ondersteunen de basisvariant. - Er blijkt een breder draagvlak aanwezig te zijn voor de zogenaamde Basisvariant (dit is het aanpassen van het bestaande tracé van de Huyssitterweg) dan op 2 maart het geval was. Dit wordt veroorzaakt door het onevenredig grote nadeel dat de eigenaren/bewoners van de panden Huyssitterweg 19A en 21 ondervinden bij een nieuwe parallelweg volgens Variant 2A. Maar ook door het inzicht dat een nieuwe parallelweg niet nodig is om de strook grond ten noorden van de bestaande Huyssitterweg later te bestemmen voor bedrijfsdoeleinden. En tot slot, omdat de Huyssitterweg voldoende breedte en ruimte biedt om de daar gedachte functies (doorgaande route, parkeren, laden en lossen en keren) een plaats te geven. - Wanneer wordt besloten tot het uitvoeren van de Basisvariant is het zinvol om dit tracédeel in overleg met de bewoners en bedrijven aan de Huyssitterweg en de grondeigenaren aan de overzijde meer gedetailleerd uit te werken via bijvoorbeeld een gezamenlijke ontwerpsessie. - Restkavels goed benutten. Bijvoorbeeld voor parkeren. - Verbindingsweg fase 2: Er is breed draagvlak voor het aangepaste tracé en voor het voorkeursrecht dat daarvoor is gevestigd. De gemeente heeft aantoonbaar geluisterd naar de wensen en ideeën en zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van de direct omwonenden. - Weg ligt nu wel heel dicht langs de kas van Hogervorst: dit geeft veel overlast van vuil en verhindert lichtinval en verhindert uitbreidingsmogelijkheden. Ook geen bomen of struiken rond de kas planten.

Consultatieverslag Stomwijkseweg e.o. VOORKANT ALS CONSULTATIENOTA

Consultatieverslag Stomwijkseweg e.o. VOORKANT ALS CONSULTATIENOTA Consultatieverslag Stomwijkseweg e.o. VOORKANT ALS CONSULTATIENOTA 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De cijfers... 3 Opmerkingen... 4 Impressie 2 september 2014... 5 Varianten A B C... 5 Bijlage 1: Alle reacties

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

Realisatieplan. Akkrum Randweg Sinnebuorren. Concept 041114 [College B&W]

Realisatieplan. Akkrum Randweg Sinnebuorren. Concept 041114 [College B&W] Realisatieplan Akkrum Randweg Sinnebuorren Concept 041114 [College B&W] Inhoud Pag. Samenvatting 4 1. Achtergrond 6 2. Verkeersstructuur 10 3. Randweg 15 4. Bruggen 19 5. Aandachtspunten 23 6. Investeringen

Nadere informatie

Evaluatie participatiebeleid Haarlem

Evaluatie participatiebeleid Haarlem Evaluatie participatiebeleid Haarlem Inleiding In juni 2011 heeft de gemeenteraad de nota De nieuwe Haarlemse participatiepraktijk vastgesteld. Hierin werd beschreven dat Haarlem weliswaar al een lange

Nadere informatie

Verslag breed overleg inzake planontwikkeling winkelcentrum Polderhof Oudorp/Alkmaar

Verslag breed overleg inzake planontwikkeling winkelcentrum Polderhof Oudorp/Alkmaar Verslag breed overleg inzake planontwikkeling winkelcentrum Polderhof Oudorp/Alkmaar Datum overleg : 13 januari 2010 Tijd : 19.30 uur 21.30 uur Plaats : Wijkcentrum De Oever, Amstelstraat 1 te Alkmaar

Nadere informatie

Bestemmingsplan Houten Centrum. Nota Zienswijzen (gewijzigd)

Bestemmingsplan Houten Centrum. Nota Zienswijzen (gewijzigd) Bestemmingsplan Houten Centrum Nota Zienswijzen (gewijzigd) Bestemmingsplan Houten Centrum Nota Zienswijzen (gewijzigd) Houten Behoort bij raadsbesluit dd. 26 september 2006 Nota Zienswijzen(gewijzigd)

Nadere informatie

Verslag van de tweede informatieavond over de plannen voor de 2e Asselijnstraat, gehouden op 11 mei 2011

Verslag van de tweede informatieavond over de plannen voor de 2e Asselijnstraat, gehouden op 11 mei 2011 Verslag van de tweede informatieavond over de plannen voor de 2e Asselijnstraat, gehouden op 11 mei 2011 Aanwezig: Verslag: Circa 35 omwonenden en belangstellenden, onder wie vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Hart voor het centrum van Zeist

Hart voor het centrum van Zeist Hart voor het centrum van Zeist Inhoud Hoofdstuk Onderwerp Pagina 1 Inleiding 3 2 Aanpak 4 3 Waar staan wij nu? 4 4 Analyse en visie CDA op het raadsvoorstel 4 5 Visie van het CDA op het centrum van Zeist

Nadere informatie

Reactienota Herinrichting Everwijnstraat, Kolkweg Terwolde

Reactienota Herinrichting Everwijnstraat, Kolkweg Terwolde Reactienota Herinrichting Everwijnstraat, Kolkweg Terwolde De gemeente Voorst wil in een aantal wegen in Terwolde grootonderhoud uitvoeren. Hierbij wordt gelijktijdig met het civielonderhoud, het hemelwater

Nadere informatie

Resultaten wijkbezoek Soest Zuid gehouden op 8 april 2009

Resultaten wijkbezoek Soest Zuid gehouden op 8 april 2009 Resultaten wijkbezoek Soest Zuid gehouden op 8 april 2009 Het college bezocht op 8 april 2009 uw wijk om met u in gesprek te gaan en naar uw ervaringen te luisteren. Dit heeft veel opgeleverd. Het college

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC MEMO AAN DE GEMEENTERAAD De gemeenteraad - 3 mei 2012 Visie Molendijk Het college 114490 Controller Directie Paraaf Datum Samenvatting Geachte dames en heren,

Nadere informatie

De presentaties die gegeven worden, komen vanaf 23 januari te staan op de website van het wijkbureau.

De presentaties die gegeven worden, komen vanaf 23 januari te staan op de website van het wijkbureau. Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 00 00 Fax 030-286 00 00 www.utrecht.nl Vergaderverslag Bijeenkomst Woningbouwontwikkeling Opaalweg Verslag door M. Kassing Datum 20 januari 2015

Nadere informatie

OVERZICHT. De Raad 11-03-2008 Aanvang: 18:00. Het Plein. Tijd 18:00. Vrijwillige inzet groepen. Jaarverslag meldpunt woonomgeving Amersfoort Vernieuwt

OVERZICHT. De Raad 11-03-2008 Aanvang: 18:00. Het Plein. Tijd 18:00. Vrijwillige inzet groepen. Jaarverslag meldpunt woonomgeving Amersfoort Vernieuwt OVERZICHT De Raad 11-03-2008 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Vrijwillige inzet groepen Jaarverslag meldpunt woonomgeving Amersfoort Vernieuwt 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Moerdijk Enquête onder de bewoners

Moerdijk Enquête onder de bewoners Moerdijk Enquête onder de bewoners Rapportage BV Rotterdam, januari 2014 Auteursrechten voorbehouden Niets uit dit tabellenboek mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd via internet of door middel

Nadere informatie

Inhoud. Onderwerp Renovatie Van Humboldtstraat / J.D. van der Waalsstraat Uitgave december 2014

Inhoud. Onderwerp Renovatie Van Humboldtstraat / J.D. van der Waalsstraat Uitgave december 2014 Onderwerp Renovatie Van Humboldtstraat / J.D. van der Waalsstraat Inhoud Hofjeswoningen en beneden-bovenwoningen Hoe staat het er voor? Proces beneden-bovenwoningen Proces hofjeswoningen Toelichting van

Nadere informatie

Reacties en beantwoording concept- masterplan Dorpscentrum 30 november 2009

Reacties en beantwoording concept- masterplan Dorpscentrum 30 november 2009 Reacties en beantwoording concept- masterplan Dorpscentrum 30 november 2009 De gemeente Uithoorn maakt een masterplan voor de ontwikkeling van het dorpscentrum. In november is het concept- masterplan gepresenteerd

Nadere informatie

Dossier Snelfietsroute

Dossier Snelfietsroute Dossier Snelfietsroute Cuijk-Mook-Nijmegen Stadregio Arnhem-Nijmegen wil een snelfietsroute Cuijk-Mook-Nijmegen. Die is ook voor Molenhoek van groot belang. In dit dossier de belangrijkste informatie daarover.

Nadere informatie

Werkboek Masterplan Soesterberg. Verbeelding deelgebieden

Werkboek Masterplan Soesterberg. Verbeelding deelgebieden Werkboek Masterplan Soesterberg Verbeelding deelgebieden 1404 10 1 bureau voor STEDEBOUW bezoek Boompjes 55 post Postbus 21639 3001 AP Rotterdam Colofon Deze uitgave is tot stand gekomen in opdracht van

Nadere informatie

Verslag. Werkatelier Verkenning Varianten

Verslag. Werkatelier Verkenning Varianten Verslag Werkatelier Verkenning Varianten Da tum/tijd 22/03/10 Locatie Plaa ts Refere ntie Pr ojec tnummer 90934 De Regenboog Houten kmu/nkl/v/09.295 Aanleiding van het werkatelier De heer Mulder heet als

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Reactienota inspraak en raadpleging Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N358

Reactienota inspraak en raadpleging Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N358 Reactienota inspraak en raadpleging Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N358 versie zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten Provincie Fryslân 2 december 2014 Provincie Fryslân Afdeling Ynfraprojecten

Nadere informatie

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010 INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving 21 juni 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en relatie met andere projecten en ontwikkelingen...3 1.1

Nadere informatie

Evaluatie Drie Fysieke Projecten in Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer

Evaluatie Drie Fysieke Projecten in Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer ONGERUBRICEERD TNO-rapport Evaluatie Drie Fysieke Projecten in Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Bouw Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 info-beno@tno.nl

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

Evaluatie van de nieuwe bestuursstijl. Collegeperiode 2010-2014

Evaluatie van de nieuwe bestuursstijl. Collegeperiode 2010-2014 Evaluatie van de nieuwe bestuursstijl Collegeperiode 2010-2014 Versie: 30 januari 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Opzet evaluatie 4 3. Bestuur: interviews 5 4. Partners: gesprek met het college

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Verslag inloopavond en ingekomen reacties Behorende bij het bestemmingsplan Waterrijk

Verslag inloopavond en ingekomen reacties Behorende bij het bestemmingsplan Waterrijk Verslag inloopavond en ingekomen reacties Behorende bij het bestemmingsplan Waterrijk Sector ORVM, afdeling Stedenbouw Mei 2013 Verslag van de inloopavond op 15 april 2013 van 18:30 tot 21:00 uur voor

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Gemeente Reusel-De Mierden

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Gemeente Reusel-De Mierden Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Gemeente Reusel-De Mierden Rekenkamercommissie Kempengemeenten 29 januari 2010 Voorwoord Iedere gemeente voert complexe projecten uit en over het algemeen

Nadere informatie

Saronixterrein e.o. - 2012

Saronixterrein e.o. - 2012 Saronixterrein e.o. - 2012 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Plangebied 8 1.3 Geldende bestemmingsplannen 8 1.4 Leeswijzer 9 Hoofdstuk 2 Beleidskader 11 2.1

Nadere informatie