Reactie van Tentoo op recente jurisprudentie over payrolling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reactie van Tentoo op recente jurisprudentie over payrolling"

Transcriptie

1 Reactie van Tentoo op recente jurisprudentie over payrolling In de media verschijnen de laatste tijd enkele kritische berichten over payrolling. Als langst bestaande payroll-bedrijf van Nederland geeft Tentoo hier graag een reactie op. Deze reactie is geformuleerd vanuit het uitgangspunt dat de eigen CAO van Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. (CF&F) wordt toegepast. 5 hoofdvormen van payrolling: Voorop gesteld moet worden dat er diverse vormen van payrolling zijn, die elk hun eigen specifieke kenmerken hebben. Er zijn 5 hoofdvormen te onderscheiden die onderling sterk verschillen en ieder voor zich heel andere juridische kenmerken hebben. Het voert te ver om die hoofdvormen van payrolling hier te bespreken; wij beperken ons tot de twee belangrijkste: - payrolling van flexibele arbeidsrelaties Tentoo is als payroll-bedrijf vooral actief in de categorie waarbij als uitzendbureau kort durende arbeidsrelaties op basis van uitzendovereenkomsten worden gesloten. Dat betreft dus bij uitstek flexibele arbeidsrelaties. Ter onderscheiding noemen we dat hier verder flexibele payrolling. - payrolling van personeelsbestanden/overeenkomsten voor onbepaalde tijd: In de media trekt juist deze vorm van payrolling de meeste aandacht: het payrollen waarbij het payrollbedrijf complete personeelsbestanden overneemt. Dat betreft dan vooral ook de overname van werknemers die een vast contract hebben (dus: die werken op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd). Ter onderscheiding van flexibele payrolling noemen we deze vorm vaste payrolling. Op deze vorm van payrolling gaan we in het onderstaande nader in. Vereisten bij vaste payrolling : ontslag/nieuw vast contract Om in dienst te komen bij het payroll-bedrijf waar contracten voor onbepaalde tijd door het payrollbedrijf worden overgenomen moet de werknemer ontslag nemen bij de oorspronkelijke werkgever en treedt de werknemer op basis van een nieuw contract in dienst bij het payroll-bedrijf. Mooie bedoelingen ook bij vaste payrolling : De bedoeling is dat bij die overgang de positie van de werknemer niet wordt aangetast, maar - en daar gaan de berichten in de media vooral over - in bepaalde gevallen pakt dat toch niet goed voor de werknemer uit. In het bijzonder betreft dat de arbeidsvoorwaarden: de arbeidsvoorwaarden bij het payroll-bedrijf zijn dan minder dan bij de oorspronkelijke werkgever. Een ander knelpunt is de situatie bij ontslag: in bepaalde gevallen blijkt de ontslagbescherming bij de payroll-werkgever beperkter te zijn dan wanneer de werknemer in dienst was gebleven bij de oorspronkelijke werkgever. Ook zijn er lastige punten bij het behoud van al eerder opgebouwde rechten zoals vakantiedagen en gespaard vakantiegeld. Knelpunten alleen bij vaste payrolling : Wij zullen op deze knelpunten in het onderstaande nader ingaan maar Tentoo wil hier alvast benadrukken dat deze knelpunten bij Tentoo niet spelen: omdat CF&F in haar cao heeft opgenomen dat tenminste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als in het bedrijf van de inlener, is de positie van de CF&F medewerker dus gunstiger geregeld dat bij bijvoorbeeld de ABU-cao en doen zich bij CF&F dus geen knelpunten voor dat de arbeidsvoorwaarden van de CF&F medewerkers ongunstiger zijn dan die van het vaste personeel van de inlener.

2 Verder zal CF&F nooit arbeidscontracten voor onbepaalde tijd overnemen. Het businessmodel van CF&F is wat betreft eenduidig en transparant: CF&F verloont als uitzendbureau alleen in flexibele arbeidsrelaties waar begin en einde van de overeenkomst 'gewoon' bij CF&F ligt. Er is dus geen twijfel wie de werkgever is: CF&F. En er is geen twijfel wanneer de opdracht aanvangt of eindigt: dat volgt uit het werkbriefje dat voor iedere verloning steeds opnieuw wordt ingevuld. Er kan daardoor nooit sprake zijn een 'verborgen' arbeidsrelatie of een schijnconstructie. Tentoo keert rechten op vakantiedagen en vakantiegeld direct na het einde van iedere flexwerkovereenkomst uit, zodat ook dit soort problemen zich niet bij CF&F kunnen voordoen. Zoals gezegd geeft Tentoo in het onderstaande haar commentaar op twee recent verschenen uitspraken over 'payrolling' waaraan door sommigen ten onrechte de conclusie wordt verbonden dat die in het algemeen kritisch voor payroll-constructies zouden zijn. Vonnis inzake: STICHTING DIENSTVERLENING WELZIJN ENSCHEDE (ECLI:NL:RBONE:2013:BZ5108 vonnis d.d. 21 maart 2013) Één contract met gemeente, payroll-bedrijf en de werknemers: Tussen de gemeente Enschede, de Stichting Dienstverlening Welzijn Enschede (SDWE) en de werknemers is een detacherings-/payrollovereenkomst gesloten waarin een aantal door de gemeente geselecteerde personen werkzaam zijn bij de gemeentelijke afdeling Trajectbegeleiding en Leerwerken. De werknemers zijn in dienst voor onbepaalde tijd, er is geen uitzendbeding overeengekomen. Uitdrukkelijk is vastgesteld dat de relatie tussen de werknemer en SDWE geen uitzendovereenkomst is (aan welke contractsvorm de wet specifieke flexibele consequenties verbindt) maar dat het een gewone detacherings-/arbeidsovereenkomst is. In de overeenkomst is de rol van SDWE bestempeld als slechts de formele werkgever en zijn allerlei bijzondere bevoegdheden die bij uitstek in de werkgeversfeer liggen, zoals de beoordeling of ontslag op staande voet moet worden gegeven (!), neergelegd bij de gemeente. Opzegging door gemeente: Nadat de subsidie wegvalt, zegt de gemeente de overeenkomst op, zowel met SDWE als met de werknemers. SDWE wil daaropvolgend de dienstverbanden met de betreffende werknemers via de kantonrechter ontbinden. Daar gaat het echter mis. De beoordeling door de rechter: De kantonrechter toetst allereerst met wie de arbeidsovereenkomst is gesloten. Op papier is dat weliswaar tussen SDWE en de werknemers, maar de gemeente stelt dus zelf dat er een overeenkomst is tussen haar en de werknemers, heeft in de uitvoering allerlei afspraken direct en zonder tussenkomst van SDWE met de werknemers gemaakt en zich dus in diverse opzichten als de feitelijke werkgever gedragen. Als de gemeente ter uitvoering van de werkzaamheden een rechtstreekse overeenkomst aangaat met een werknemer rijst ogenblikkelijk de vraag wat die overeenkomst met een werknemer anders kan zijn dan een arbeidsovereenkomst. De gemeente kan die vraag ook niet invullen. De betreffende werknemers stellen zich dan ook op het standpunt dat niet SDWE maar de gemeente hun werkgever is. En daarin volgt de kantonrechter de werknemers: hoewel op papier de arbeidsovereenkomsten zijn gesloten met SDWE ligt realiter de arbeidsovereenkomst tussen de gemeente en de werknemers. SDWE kan dus niet de arbeidsovereenkomsten doen ontbinden want de gemeente en niet SDWE is de werkgever. Payrolling is géén vrijbrief: Deze uitkomst is logisch: als de gemeente met de werknemers een rechtstreekse overeenkomst aangaat, allerlei bevoegdheden en verplichtingen naar zich toetrekt die bij uitstek horen bij die van de reguliere werkgever en zich in haar doen en laten presenteert als de werkgeefster, dan kunnen de betreffende afspraken met de gemeente moeilijk anders worden bestempeld dan als een arbeidsovereenkomst. Tegen die benadering is geen kruit gewassen: een payroll- of detacheringsovereenkomst geeft immers geen vrijbrief om in iedere situatie het bestaan van een arbeidsovereenkomst te verleggen. De kantonrechter overweegt dan ook terecht dat in deze situatie

3 SDWE niet kan worden aangemerkt als uitzendwerkgever en de met SDWE gesloten overeenkomst niet kan worden aangemerkt als de uitzendovereenkomst als bedoeld in art. 7:690 BW. De rechter had weinig manoeuvreerruimte omdat voor partijen het uitgangspunt was dat SDWE geen uitzendbureau is als bedoeld in de wet (art. 7: 690 BW). Waarom zij dat uitgangspunt innamen, wordt uit het vonnis niet duidelijk. Maar de rechter gaat in de motivatie vervolgens wel erg ver door allerlei verdergaande overwegingen op te nemen waarom SDWE in dit geval niet de werkgever is (geen uitzendwerkgever op basis van art. 690 en geen reguliere werkgever op basis van art. 610). Die overwegingen worden op zich wel door de feiten gedragen omdat de gemeente het wel heel bont heeft gemaakt. Maar daarmee is bepaald niet gezegd dat wanneer de afspraken wel correct zouden zijn gemaakt, wel duidelijkheid is dat een uitzendovereenkomst is gesloten, duidelijkheid is gegeven over wie de werkgever is en of die werkgever een uitzendbureau is of niet, en die afspraken zo ook helder en consequent worden uitgevoerd, dan de payroll-overeenkomst nooit een uitzendovereenkomst in de zin van art. 7: 690 BW kan zijn. Deze uitspraak onderstreept dan ook eerder het belang dat een dergelijke payroll-constructie niet alleen zorgvuldig moet worden afgesproken en ingevuld, maar ook consequent en transparant moet worden uitgevoerd. Daar ontbrak het bij de gemeente Enschede in alle opzichten aan. Het belang van een professionele uitvoering door een voldoende professioneel payroll-bedrijf wordt in deze uitspraak onderstreept: een slordig in elkaar gezette payroll constructie werkt niet. Driehoeksrelaties versus driepartijen-overeenkomst: Bij de payroll-constructie in de Enschedese zaak is kenmerkend dat niet een driehoeksrelatie is overeengekomen maar een driepartijen-overeenkomst. Art. 7: 690 BW regelt driehoeksrelaties: waarbij dus een losstaand contract wordt gesloten tussen de werknemer en het uitzend-/payrollbureau en anderzijds een losstaand contract tussen de inlener en het uitzend-/payrollbureau. Tussen de inlener en de werknemer bestaat géén enkele directe contractuele verbintenis. Constructiefout: Van een dergelijke driehoeksrelatie is bij de Enschedese constructie geen sprake. Kenmerkend is dat daar de inlener (de gemeente) de rechtstreekse (mede)contractspartij is van de werknemer. Hoe die contractspositie zich dan verhoudt met de contractuele relatie tussen de payroll-werkgever en de werknemer is en blijft onduidelijk en die vraag is eigenlijk onontwarbaar. In feite is daarmee een fundamentele constructie fout gemaakt die de rol van het payroll-bedrijf heeft uitgehold, zodanig dat de arbeidsovereenkomst niet in die contractuele relatie kon liggen, en dus wel in de andere, met de gemeente gesloten contractuele relatie moest liggen. Verschil parolling bij CF&F en in de Enschedese zaak: Bij CF&F kan deze situatie zich nimmer voor doen omdat bij CF&F altijd volledige transparantie over de contractuele relaties bestaat: er wordt een zuivere driehoeksrelatie tot stand gebracht, er wordt uitdrukkelijk een uitzendovereenkomst gesloten en de werknemer heeft uitsluitend een contract met CF&F. Tussen de inlener en de werknemer bestaat uitdrukkelijk geen enkele overeenkomst, laat staan een arbeidsovereenkomst. De constructie van CF&F is helder: CF&F waakt er zorgvuldig voor dat daarover geen misverstand over kan bestaan. Bovendien is in de Enschedese zaak sprake van gesloten arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (SDWE was geen uitzendbureau en kon geen uitzendcontracten sluiten). CF&F sluit echter altijd (kort durende) uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd af. Bovendien was in de Enschedese zaak geen uitzendbeding overeengekomen terwijl dat bij CF&F wel altijd het geval is. De discussie die in de Enschedese zaak is gevoerd, zou dus bij CF&F niet kunnen zijn ontstaan.

4 Vonnis inzake: BDG/AGENTSCHAP.NL (ECLI:NL:RBHA: 2013: 7749 vonnis d.d. 26 juni 2013) BDG was hier het payroll-bedrijf. Die leende ca. 600 payroll-werknemers uit aan het Agentschap.nl. (een onderdeel van de Rijksoverheid). Op een gegeven moment eindigde betreffende raamovereenkomst van BDG en een ander payroll-bedrijf (CapitalP) zette de payroll-contracten voort. De ca. 600 payroll werknemers hadden echter bij elkaar een flink aantal vakantiedagen en dergelijke opgebouwd. Wie is verantwoordelijk voor de vakantierechten: Er ontstond discussie over de vraag bij welke organisatie die vakantierechten te gelde konden worden gemaakt: BDG, CapitalP of het Agentschap. Opmerkelijk is dat ieder der organisaties meent dat zij daarvoor verantwoordelijk is (en als gevolg daarvan op de ander een vordering of verrekeningsrecht heeft). Het probleem was dus niet dat de aanspraken van de payrollers werden betwist, het ging slechts om de onderlinge verrekening. Daarbij speelden specifieke werkgeversbelangen. De rechterlijke beoordeling: De rechtbank kapt die discussie af: de essentiële vraag is niet de verrekening tussen de opvolgende payroll-bedrijven en de inlener, maar beoordeeld moet worden waar de arbeidsovereenkomst bestaat. De rechtbank beoordeelt die situatie volledig vanuit het perspectief van de payroller. De rechtbank oordeelt dat onvoldoende inhoud is gegeven aan de arbeidsrelatie tussen het payroll-bedrijf en de werknemers om de rol van het Agentschap.nl als beëindigd te beschouwen. Daardoor is ook niet voldoende vast komen te staan dat daadwerkelijk de wil bestond dat de payroll-werknemers in dienst kwamen bij het payroll-bedrijf. De rechtbank beslist dan niet dat de arbeidsovereenkomst (uitsluitend) met de inlener bestaat, maar oordeelt dat de inlener (het Agentschap) werkgever was en blijft, maar dat de payroll-medeweker daarnaast ook een aanspraak heeft op het payroll-bedrijf. Artikel 7: 910 versus 7:690 BW: De rechtbank toetst hierbij aan art. 7: 610 van het Burgerlijk Wetboek: tussen welke partijen is de arbeidsovereenkomst gesloten en waarop was de wil van partijen gericht. De rechtbank gaat hier voorbij aan art. 7: 690 BW dat de uitzendovereenkomsten in het algemeen (dus ook payrollcontracten) regelt. Daarin zit een zwakte van dit vonnis omdat bij driehoeksrelaties als uitzendovereenkomsten en payroll-overeenkomsten de beoordeling meer genuanceerd ligt. Immers, de focus van de wil ligt dan bijna vanzelfsprekend meer op de uitvoering van het werk en is de rol van het uitzendbureau sowieso toch minder bepalend: ook bij een payroll-overeenkomst zal toch de overeenkomst eerder worden gesloten vanwege het uitzendwerk en het bedrijf van de inlener wat de uitzendkracht aanspreekt, dan vanwege het feit dat een payroll-bedrijf verloont. De beoordeling of en met wie de arbeidsovereenkomst is gesloten is aan de hand van alleen art. 610 BW minder goed te beoordelen dan wanneer daarbij ook art. 690 BW is betrokken, en dat moet bij driehoeksrelaties als payroll-contracten nu eenmaal wel gebeuren. De rechtbank gaat in de uitspraak aan deze (noodzakelijke) nuancering helaas voorbij. Het bestaan van een payroll-overeenkomst op zich is dus niet beslissend voor de vraag met wie de arbeidsovereenkomst is gesloten: Maar interessant is dat de rechtbank dus oordeelt dat het sluiten van een payroll-/ uitzendovereenkomst niet doorslaggevend is voor de vraag of er een arbeidsovereenkomst met het payroll-bedrijf tot stand is gekomen. Voor de bescherming van de rechten van werknemers moet soms door de arbeidsrechtelijke situatie heengekeken worden. De rechtbank ziet dan een pluraliteit van werkgevers: het kan zijn dat de werknemer meer dan één partij als werkgever kan aanspreken. Weliswaar werd het salaris betaald door het payroll-bedrijf, maar in dit geval oordeelt de rechtbank dat het Agentschap werkgever was en dat ook blijft. Daar komt BDG als payroll-werkgever naast. Voor het verzilveren van de vakantierechten kunnen de werknemers zich dus zowel tot het payroll-bedrijf (BDG) want de uitvoering van de salarisbetalingen en dergelijke blijft gewoon bij het betreffende payrollbedrijf - als tot het Agentschap.nl wenden.

5 De wisseling van het payroll-bedrijf (van BDG naar CapitalP) betekent evenmin dat sprake is van opvolgend werkgeverschap. Er is dus geen sprake van een overgang van de arbeidsovereenkomst van BSG naar CapitalP. Bij deze contracten voor onbepaalde tijd waarbij de oorspronkelijke werkgever een groep werknemers bij een payroll-bedrijf onderbrengt en die payroll-bedrijven in de loop der tijd laat wisselen, zegt de rechter dus dat dan de inlener -in dit geval het Agentschap- dan niet meer ongebonden is, maar integendeel de centrale figuur is en blijft, die hooguit de uitvoering heeft weggecontracteerd. Deze uitspraak laat zien dat payrolling bij bestaande overeenkomsten voor onbepaalde tijd tot heel complexe uitkomsten kan leiden: dan is weliswaar de payroll-organisatie aangewezen als werkgever maar de inlener is en blijft ook werkgever. De aanspraken van de werknemer worden zo dus niet beperkt maar eerder uitgebreid: hij/zij heeft zowel aanspraak op de inlener als het payroll-bedrijf, en de inlener kan de payroll-constructie dus niet gebruiken om aan bepaalde werkgeversverplichtingen te ontkomen. De situatie bij BDG/het Agentschap was zo complex omdat géén uitzendovereenkomsten waren gesloten, de wel gesloten contracten niet door art 960 BW werden beheerst, maar door art 610 BW terwijl de positie van het payroll-bedrijf ookal onduidelijk was. Een payroll-bedrijf dat niet onder de vlag van art. 690 BW opereert, stuit op dit soort ingewikkelde problemen. Tentoo werkt niet met arbeidscontracten voor onbepaalde tijd en deze discussies zijn bij Tentoo dan ook niet aan de orde. De juridische structuur bij Tentoo is steeds helder: CF&F als uitzendbureau in de zin van art. 690 BW sluit uitsluitend flexibele uitzendovereenkomsten in de zin van art. 690 BW. Die contracten worden dus niet beheerst door art. 610 BW dat voor de gewone arbeidsovereenkomsten geldt, maar door art. 690 BW: de wettelijke regeling voor de uitzendovereenkomsten. En zo hoort het ook: payrollcontracten moeten gewoon op basis van art. 690 BW worden gesloten, en niet anders. Tot slot moet nog worden opgemerkt dat de genoemde vonnissen uitspraken zijn van lagere rechters en dat de Hoge Raad als hoogste rechter pas echt duidelijkheid kan geven over een principiële beoordeling van payrolling. In genoemde gevallen werd de uitspraak toch voornamelijk bepaald door de specifieke en merkwaardige feitelijkheden van de zaak; dan is het moeilijk om daar fundamentele conclusies uit te trekken. Meer informatie en vragen Heb je vragen over dit stuk en de genoemde uitspraken? Neem dan contact op met je accountmanager bij Tentoo; die zal je graag verder informeren. Je kan ook een sturen naar Op vind je meer informatie over onze dienstverlening.

Flex Flexibele oplossingen voor het Onderwijs

Flex Flexibele oplossingen voor het Onderwijs ibele oplossingen voor het Onderwijs Excellent Onderwijs B.V. Oude Middenweg 17 2491 AC Den Haag Payrolling in juridisch perspectief Inleiding In de media verschijnen nogal eens berichten over payrolling.

Nadere informatie

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!"

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?! Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!" Mr. G.W. (Geert) Rouwet sectie arbeidsrecht 1 2 Agenda 1. inleiding 2. feiten en ontwikkelingen 3. actualiteiten

Nadere informatie

Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt?

Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt? Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt? Stand van zaken wetgeving en jurisprudentie 16 januari 2014 Iris Hoen Inleiding 1. Payrolling 2. Relatie tussen payrollonderneming en werknemer

Nadere informatie

Notitie. Adviesgroep. Aan DID en bestuurders. T (lokaal tarief) F

Notitie. Adviesgroep. Aan DID en bestuurders. T (lokaal tarief) F Aan DID en bestuurders Van Marieke Kristen, Adviseur Juridische Zaken, Adviesgroep Adviesgroep T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000 www.fnvbondgenoten.nl Datum Doorkiesnummer 15 juli 2014 030 27

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie

Johan Zwemmer. Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving

Johan Zwemmer. Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving Johan Zwemmer Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving Artikel 7:610 lid 1 BW De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst

Nadere informatie

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk veranderd. De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid mee te groeien

Nadere informatie

Payrolling. November 2009

Payrolling. November 2009 Payrolling November 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor

Nadere informatie

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 Payrolling, Geen overgang naar payrollbedrijf zonder uitdrukkelijke instemming werknemer Publicatie JAR 2012 afl.16

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor jou als uitzendkracht? Is jouw uitzendbureau lid van brancheorganisatie ABU of de NBBU?

Wat betekent de AVV loze periode voor jou als uitzendkracht? Is jouw uitzendbureau lid van brancheorganisatie ABU of de NBBU? Wat betekent de AVV loze periode voor jou als uitzendkracht? Einde van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten die werken

Nadere informatie

Voordelen en risico's van payrolling

Voordelen en risico's van payrolling mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl Internet:

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs TIJDELIJK CONTRACT 2 Steeds meer docenten in het mbo hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk dienstverband

Nadere informatie

In het kader van de uitwerking van de afspraken in het Sociaal Akkoord is inmiddels het ontslagregime ten aanzien van payrolling aangepast.

In het kader van de uitwerking van de afspraken in het Sociaal Akkoord is inmiddels het ontslagregime ten aanzien van payrolling aangepast. Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer mr. dr. L.F. Asscher Postbus 9080 2509 LV DEN HAAG ' 070-3 499 577 070-3 499 796 i nfo@stvda.n

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Het nieuwe arbeidsrecht

Het nieuwe arbeidsrecht Het nieuwe arbeidsrecht 2 Wet Werk en Zekerheid 3 De Wet Werk en Zekerheid is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit

Nadere informatie

Flexibele contracten

Flexibele contracten Flexibele contracten Tijdelijke arbeidscontracten 1. Oproepcontract 2. Nul- urencontract 3. Min- Max contract Ketenregeling Maximaal 3 )jdelijke contracten Maximaal 3 jaar Is de onderbreking tussen contracten

Nadere informatie

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Leden voor Leden: Bas Hengstmengel (arbeidsrecht) Henk Teunissen (Fysiotherapeuten in Loondienst) Harry Wagemakers Voorzitter RGFHMR

Nadere informatie

Ontslag na doorstart faillissement

Ontslag na doorstart faillissement Ontslag na doorstart faillissement december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden

Nadere informatie

Werk en inkomen voortgezet onderwijs. Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs

Werk en inkomen voortgezet onderwijs. Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs Werk en inkomen voortgezet onderwijs Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs AOb Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs 2 Steeds meer docenten en ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

RECLAME CODE COMMISSIE

RECLAME CODE COMMISSIE / RECLAME CODE COMMISSIE Dossier 2014/00365 Beslissing van de Reclame Code Commissie in de zaak van : Alternatief Voor Vakbond (AW), gevestigd te Utrecht, klager tegen : De Vereniging Payroll Ondernemingen

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis UW BRIEF VAN UW KENMERK

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie Het werken met arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten informatie Hier krijgt u verdere informatie over het kiezen en samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. www.euroadviseurs.nl Het werken

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Schaken met de WWZ. Wet Aanpak Schijnconstructies en andere wetenswaardigheden in de WWZ. 2 juni 2015 mr. Mareine Callemijn

Schaken met de WWZ. Wet Aanpak Schijnconstructies en andere wetenswaardigheden in de WWZ. 2 juni 2015 mr. Mareine Callemijn Schaken met de WWZ Wet Aanpak Schijnconstructies en andere wetenswaardigheden in de WWZ 2 juni 2015 mr. Mareine Callemijn 1 Volkskrant 23 maart 2015 2 Schijnconstructies Constructies, al dan niet grensoverschrijdend,

Nadere informatie

Werk en inkomen primair onderwijs. Tijdelijk werk in het primair onderwijs

Werk en inkomen primair onderwijs. Tijdelijk werk in het primair onderwijs Werk en inkomen primair onderwijs Tijdelijk werk in het primair onderwijs 2 Steeds meer leraren en ondersteunend personeel in het primair onderwijs (po) hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk

Nadere informatie

immix advocaten DE FLEXIBELE SCHIL Solveigh Bijkerk Susanne de Neeve 8 april 2014

immix advocaten DE FLEXIBELE SCHIL Solveigh Bijkerk Susanne de Neeve 8 april 2014 immix advocaten DE FLEXIBELE SCHIL Solveigh Bijkerk Susanne de Neeve 8 april 2014 1 immix Advocaten (en mediators) Wat wij doen: Ondernemingsrecht Vastgoed Arbeidsrecht Contractenrecht Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aandachtspunten bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd... 16 Model - Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd... 17

Aandachtspunten bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd... 16 Model - Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd... 17 Inhoudstafel 1. Flexibele arbeidsrelaties 1.1. Enkele inleidende opmerkingen...1 1.2. Wil ik (wel) iemand in dienst nemen?........................ 1 1.3. Welke arbeidsbehoefte moet ik invullen?...2 1.4.

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Werk en inkomen. Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs. beroepsonderwijs. middelbaar. Bepaalde of onbepaalde tijd

Werk en inkomen. Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs. beroepsonderwijs. middelbaar. Bepaalde of onbepaalde tijd Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs Steeds meer docenten werken in het mbo met een flexibel contract. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst. naam:, gevestigd te. adres: , (werkgever); naam:, geboortedatum, (werknemer);

Arbeidsovereenkomst. naam:, gevestigd te. adres: , (werkgever); naam:, geboortedatum, (werknemer); Arbeidsovereenkomst De ondergetekenden: naam:, gevestigd te, adres:, (werkgever); en naam:, wonende te adres:, geboortedatum, (werknemer); nemen in aanmerking dat: werkgever in aanvulling op, dan wel ter

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

1. De arbeidsovereenkomst 1.1. Inleiding De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst teneinde de positie van de werknemer te beschermen.

1. De arbeidsovereenkomst 1.1. Inleiding De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst teneinde de positie van de werknemer te beschermen. Arbeidsrecht in de praktijk Hoofdstuk 1: de arbeidsovereenkomst In dit hoofdstuk wordt de arbeidsovereenkomst besproken, en de verschillen met soortgelijke overeenkomsten, zoals de aanneming van werk en

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Flexibele arbeidsrelaties

Flexibele arbeidsrelaties Flexibele arbeidsrelaties Mike Gubbels en Roel Meijers Salarispoint Payroll 06-06-2017 Gezond Beleid Flexibile arbeidsrelaties 1 Driehoeksrelaties Werknemer Werkgever Opdrachtgever 06-06-2017 Gezond Beleid

Nadere informatie

Valkuilen (en kansen) in het arbeidscontract

Valkuilen (en kansen) in het arbeidscontract Valkuilen (en kansen) in het arbeidscontract 9 oktober 2012 Kaper Nooijen Advocaten 1 Proeftijdbeding 7:652 BW Voor beide partijen gelijk; Contract korter dan 1 jaar: 1mnd proeftijd; Contract onbep.tijd

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR BAANBREKEND Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau IN KANTOORPERSONEEL De Koning uitzendbureau is een van de langst bestaande uitzendorganisaties

Nadere informatie

De inzet van vervangers in het onderwijs wijzigt na 1 juli 2015

De inzet van vervangers in het onderwijs wijzigt na 1 juli 2015 De inzet van vervangers in het onderwijs wijzigt na 1 juli 2015 Door: Annet Kik en René Tromp, HRM-adviseurs VGS Per 1 juli 2015 wijzigt als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid de zogenaamde ketenregeling

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

ABU leden Een uitzendbureau dat lid is van de ABU ondervindt per 5 november 2017 geen veranderingen als

ABU leden Een uitzendbureau dat lid is van de ABU ondervindt per 5 november 2017 geen veranderingen als Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 5 november 2017 is er sprake van een onderbreking van de algemeen verbindendverklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Payrolling Definitieve versie

Payrolling Definitieve versie Masterscriptie Arbeid en onderneming Payrolling In hoeverre wordt de huidige problematiek rond payrolling opgelost door invoering van de Wet Werk en Zekerheid? Definitieve versie Student: Odile van der

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1820

ECLI:NL:CRVB:2017:1820 ECLI:NL:CRVB:2017:1820 Instantie Datum uitspraak 17-05-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/8607 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Vijf jaar Ambtenaar & Recht in vogelvlucht

Vijf jaar Ambtenaar & Recht in vogelvlucht Vijf jaar Ambtenaar & Recht in vogelvlucht Redactie: mr. J. Blanken, mr. B. Damen, mr. N. Hummel, mr.dr. B.B.B. Lanting Vereniging Ambtenaar & Recht Payrollwerknemers bij de overheid Rechtbank Den Haag

Nadere informatie

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken Webinar arbeidsrecht 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken 1. Highlights Wwz-jurisprudentie Aanzegverplichting Ontbinding op tegenspraak Pro forma-ontbinding

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Advieswijzer arbeid en arbeidscontracten: ken uw rechten en verplichtingen

Advieswijzer arbeid en arbeidscontracten: ken uw rechten en verplichtingen Advieswijzer arbeid en arbeidscontracten: ken uw rechten en verplichtingen De regels voor arbeidscontracten zijn in 2015 drastisch gewijzigd. Weet u het allemaal nog? Voor iedereen die het overzicht een

Nadere informatie

Kosten besparen? Payroll! Uw personeelsadministratie in vertrouwde handen!

Kosten besparen? Payroll! Uw personeelsadministratie in vertrouwde handen! Kosten besparen? Payroll! Uw personeelsadministratie in vertrouwde handen! Wat een verschil Kunt u ook besparen op uw personeelskosten? Wij van Attract Payroll menen van wel. Payrolling betekent in het

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Inhuren.com Uitzendbureau

Inhuren.com Uitzendbureau Wat kost payroll? Inhuren.com Uitzendbureau Wat kost payroll? De markt van het inhuren/in dienst nemen van personeel is zeer divers. Wij krijgen veel vragen van opdrachtgevers en werkgevers op ons vakgebied.

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2290 Vragen van het lid

Nadere informatie

Masterscriptie. Studentnummer: 10008799. Inleverdatum: 7 juni 2013. Payroll; houdbaarheidsdatum in zicht? R. Branco-Martins

Masterscriptie. Studentnummer: 10008799. Inleverdatum: 7 juni 2013. Payroll; houdbaarheidsdatum in zicht? R. Branco-Martins Masterscriptie Student: Thomas Bosch Studentnummer: 10008799 Inleverdatum: 7 juni 2013 Onderwerp: Titel: Docent: Payroll Payroll; houdbaarheidsdatum in zicht? R. Branco-Martins Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:2645

ECLI:NL:CRVB:2016:2645 ECLI:NL:CRVB:2016:2645 Instantie Datum uitspraak 13-07-2016 Datum publicatie 14-07-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/4866 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen.

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat Wij zijn een uitzendbureau dat

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Rechtbank Overijssel, kantonrechter, zittingsplaats Almelo

Rechtbank Overijssel, kantonrechter, zittingsplaats Almelo Page 1 of 8 JAR 2014/95 Rechtbank Overijssel, kantonrechter, zittingsplaats Almelo, 11-03-2014, 2127916\CV EXPL 13-3492, ECLI:NL:RBOVE:2014:1214 Payrollovereenkomst is arbeidsovereenkomst met inlener,

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Arbeid en Arbeidscontracten. Ken uw rechten en plichten! whitepaper

Arbeid en Arbeidscontracten. Ken uw rechten en plichten! whitepaper 27.02.16 Arbeid en Arbeidscontracten Ken uw rechten en plichten! whitepaper In dit whitepaper: De regels voor arbeidscontracten zijn in 2016 drastisch gewijzigd. Aanzegverplichtingen bij tijdelijke contracten,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Flexibele arbeidsrelaties. mr. Wouter van der Boon & mr. Laura Kiebert

Wet Werk en Zekerheid. Flexibele arbeidsrelaties. mr. Wouter van der Boon & mr. Laura Kiebert Wet Werk en Zekerheid & Flexibele arbeidsrelaties mr. Wouter van der Boon & mr. Laura Kiebert Kerngegevens Van Benthem & Keulen Opgericht in 1940 58 advocaten, 1 notaris, 5 kandidaat-notarissen, 5 paralegals

Nadere informatie

11/1 4 1 Flexibele arbeidsrelaties

11/1 4 1 Flexibele arbeidsrelaties 11/1 4 1 Flexibele arbeidsrelaties Mr. Klarie de Boer werkt als jurist arbeidsrecht vanuit haar eigen onderneming Werkgoed en Arbeidsrecht. Daarnaast werkt ze als jurist voor IrisZorg, een organisatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:2557

ECLI:NL:RBLIM:2017:2557 ECLI:NL:RBLIM:2017:2557 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 22032017 Datum publicatie 22032017 Zaaknummer 5649569 CV 17532 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht Kort

Nadere informatie

Wat betekent dat voor u?

Wat betekent dat voor u? uitzenden detacheren payrolling interim bedrijfsvoering Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en inlenersbeloning Wat betekent dat voor u? Op de hoogte van de nieuwe wetgeving informatiebrochure versie juli 2015

Nadere informatie

Ketens van contracten

Ketens van contracten Naomi Dempsey Ketens van contracten De wetgever heeft in artikel 7:668a BW beperkingen gesteld aan het aantal keren dat een werkgever een werknemer achtereenvolgens op basis van een arbeidsovereen-komst

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling werkgevers. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling werkgevers. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling werkgevers. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo voor u zo eenvoudig mogelijk te maken vindt u in deze brochure een toelichting op onze payroll

Nadere informatie

Arbeid. Uw rechten en plichten als werknemer. Voorwoord. Inleiding CAO

Arbeid. Uw rechten en plichten als werknemer. Voorwoord. Inleiding CAO Arbeid Uw rechten en plichten als werknemer Voorwoord Wees u ervan bewust dat alle juridische informatie in dit bestand slechts globaal en indicatief is. Het arbeidsrecht is bovendien zo omvangrijk dat

Nadere informatie

C/09/ / HA ZA / , ECLI:NL:RBDHA:2013:7749: BDG

C/09/ / HA ZA / , ECLI:NL:RBDHA:2013:7749: BDG UvA-DARE (Digital Academic Repository) Case note: Rb. Den Haag (zaaknummer C/09/433443 / HA ZA / 12-1463, ECLI:NL:RBDHA:2013:7749: BDG Technisch Administratieve Diensten B.V./De Staat: Rechtbank Den Haag

Nadere informatie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie Infokaart voor en door professionals Flexwet Een product van De Unie De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) is indertijd ingesteld met als doel: de werkgever de mogelijkheid te bieden meer flexibiliteit

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 2-0 Geldig vanaf 01-11-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao Fact sheet avv-loze periode ABU-cao INLEIDING De CAO voor Uitzendkrachten (hierna nader te noemen de ABU-CAO ) is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Dit wordt ook wel de avv-loze periode

Nadere informatie

Flexibilisering van arbeidsrelaties

Flexibilisering van arbeidsrelaties Flexibilisering van arbeidsrelaties Deze presentatie is beschikbaar op legalbusinessday.nl Hélène Bogaard Boris Emmerig Inleiding "De arbeidsmarkt veert alweer op" (FD, 17 augustus 2011) economische groei

Nadere informatie

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F?

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F? Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht?

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? Auteur: Michelle Maaijen a r b e i d s r e c h t Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? De onderneming die uitzendkrachten inleent (inlener), kan op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk

Nadere informatie

Flexibele arbeid en de Wwz

Flexibele arbeid en de Wwz Johan Zwemmer Flexibele arbeid en de Wwz Nationaal WWZ Event 30 juni 2015 Wijzigingen flexrecht Wwz 1. Belangrijkste wijzigingen arbeidsovereenkomst voor bepaalde 8jd op een rij: a. Aanzegverplich8ng b.

Nadere informatie

Nieuwe keten- en anti-draaideurbepalingen in de CAR

Nieuwe keten- en anti-draaideurbepalingen in de CAR Nieuwe keten- en anti-draaideurbepalingen in de CAR Met ingang van 1 juli 2015 treedt het gewijzigde artikel 2:4 van de CAR in werking. Dit betreft de keten- en antidraaideurbepalingen zoals die met ingang

Nadere informatie

Vakantiegeld Eerder Uitbetalen Uitzendbureau

Vakantiegeld Eerder Uitbetalen Uitzendbureau Vakantiegeld Eerder Uitbetalen Uitzendbureau Free Download VAKANTIEGELD EERDER UITBETALEN UITZENDBUREAU MAG IK MIJN TOT NU TOE OPGEBOUWDE VAKANTIEGELD EERDER... Sat, 23 Dec 2017 02:51:00 GMT wat na nu

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45451 17 december 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 25, 2015-0000300381,

Nadere informatie

OPLEIDINGEN WERKWIJZE OPEN INSCHRIJVING OPLEIDINGEN IN COMPANY OPLEIDINGEN DOELGROEP

OPLEIDINGEN WERKWIJZE OPEN INSCHRIJVING OPLEIDINGEN IN COMPANY OPLEIDINGEN DOELGROEP OPLEIDINGEN WERKWIJZE De opleidingen van 2Work Arbeidsjuristen onderscheiden zich door de kleine, interactieve werkgroepen van maximaal 12 deelnemers. Theorie, jurisprudentie en praktijkvoorbeelden wisselen

Nadere informatie

Werk en inkomen. Flexwerken in het. primair onderwijs. In vaste dienst, tenzij

Werk en inkomen. Flexwerken in het. primair onderwijs. In vaste dienst, tenzij Werk en inkomen primair onderwijs Flexwerken in het primair onderwijs In het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen vast werk (onbepaalde tijd) en tijdelijk werk (bepaalde tijd). De laatste jaren wordt

Nadere informatie

De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd In deze notitie wordt informatie verstrekt in het geval de werknemer van 65 jaar en ouder wil blijven doorwerken bij zijn

Nadere informatie

Hierbij de notitie met betrekking tot beloning uitzendkrachten bij FloraHolland. Allereerst nog even de een toelichting op fase systematiek

Hierbij de notitie met betrekking tot beloning uitzendkrachten bij FloraHolland. Allereerst nog even de een toelichting op fase systematiek Aan Kaderleden FloraHolland Van Jeroen Brandenburg, Bestuurder Agrarisch / Facilitair T 088 368 0 368 F 030 66 30 000 www.fnv.nl Datum 22 september 2016 Onderwerp Beloning uitzendkrachten bij FloraHolland

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Flexbepalingen Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast. In de nieuwe wet

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Analyse proceskansen. Geachte heer R

Analyse proceskansen. Geachte heer R te Per e-mail Ministerie van Financiën uw ref. - inzake Analyse proceskansen 10 juli 2015 Geachte heer R 1 Inleiding 1.1 Vandaag, op 10 juli 2015, heeft de tweede aandeelhoudersvergadering van de N.V.

Nadere informatie

Gevolgen concept-ontslagregeling voor payrollorganisaties

Gevolgen concept-ontslagregeling voor payrollorganisaties Gevolgen concept-ontslagregeling voor payrollorganisaties Inleiding Als onderdeel van het sociaal akkoord is afgesproken dat de regels met betrekking tot ontslag van een payrollmedewerker aangepast zullen

Nadere informatie