Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier."

Transcriptie

1 Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte , Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De beschikking Intussen ontvingen wij de beschikking van het UWV WERKbedrijf, ook wel de ontslagvergunning genoemd. U kunt lezen dat het UWV WERKbedrijf uw werkgever toestemming verleent om uw arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Voor de redenen daarvan verwijs ik u naar de motivering in de beschikking. Helaas hebben onze argumenten dus geen doel getroffen. In deze brief informeren wij jullie over de vervolgstappen die genomen kunnen worden. Uw werkgever heeft de arbeidsovereenkomst al opgezegd bij brief 22 juli jl. met inachtneming van een maand opzegtermijn. Volgens uw arbeidscontract van oktober 2004 hebben zowel werkgever als werknemer een opzegtermijn van twee periodes (c.q. maanden). Volgens de CAO mogen partijen tot maximaal drie maanden gelijke opzegtermijnen hebben. De opzegtermijn in deze is dan ook twee periode c.q. maanden één maand = 1 periode c.q. maand. De door uw werkgever gehanteerde lijkt dan ook juist te zijn.

2 2 Mogelijke vervolgstappen 1. Het gegeven ontslag accepteren. Niets doen en het gegeven ontslag accepteren. Dat betekent dat u het gegeven ontslag accepteert en een uitkering gaat aanvragen. U loopt dan een risico dat het UWV u mogelijk gaat korten op de uitkering of u in het geheel geen uitkering verstrekt omdat u hetzelfde werk (maar tegen een lager salaris) is aangeboden. Het UWV kan dat aangeboden werk beschouwen als zogenaamde passende arbeid. Het is echter nog maar de vraag of het werk dat u is aangeboden, valt aan te merken als passende arbeid omdat er een groot verschil zit in het salaris. Het oude bruto uursalaris bedraagt Euro 12,33. Ten opzichte van het aangeboden bruto uursalaris (Euro 9,13) betekent dit een salarisdaling van meer dan 20%. Het Sociaal Plan definieert passende arbeid (zie p. 4 van het Sociaal Plan) als Een functie die gelet op de genoten of binnen redelijke termijn af te ronden opleiding, de werkervaring, de persoonlijke omstandigheden en de arbeidsduur, redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen en die in eenzelfde danwel maximaal 1 hogere of lagere salarisschaal is ingedeeld. U zat in FWG 15 en het aanbod ziet op een salarisschaal in FWG 10. Er zit verschil tussen de salarisschalen in FWG 10 en FWG 15 die groter zijn dan 1 salarisschaal in FWG 15. Strikt genomen kan het aangeboden werk om die reden niet als passend worden beschouwd. In de richtlijn Passende arbeid staat bovendien dat daar waar het gaat om het loonniveau, de beloning niet of niet in belangrijke mate lager mag zijn dan hetgeen u vroeger verdiende. De aangeboden beloning is echter in onze in belangrijke mate lager dan u voorheen verdiende. In onze visie is het WW risico derhalve niet zo groot. Het is en blijft echter wel een risico waar wij geen garanties op kunnen afgeven. 2. Het gegeven ontslag accepteren en een kennelijk onredelijk ontslagprocedure starten We starten een zogenaamde kennelijk onredelijk ontslagprocedure. In deze procedure voeren wij dan aan dat het UWV weliswaar toestemming heeft verleend voor het ontslag, maar dat het gegeven ontslag kennelijk onredelijk is. In deze procedure stellen wij dan het ontslag onredelijk is om de volgende redenen: -Er is feitelijk sprake van een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden en de Viva! heeft daarom ten onrechte het UWV benaderd. De Viva! had aan de kantonrechter moeten vragen of zij over mocht gaan tot het verlagen van uw salaris. Omdat Viva! dat niet heeft gedaan is het ontslag kennelijk onredelijk.

3 3 -Viva! heeft daarbij in strijd met het Sociaal Plan en de CAO gehandeld omdat zowel het Sociaal Plan als de CAO voorzien in salarisgaranties. Door het UWV te benaderen heeft Viva! ten onrechte de bescherming die het Sociaal Plan en de CAO aan haar werknemers biedt weggenomen. In een kennelijk onredelijk ontslagprocedure zijn er de volgende twee mogelijkheden: 1. U vraagt om herstel van uw arbeidsrelatie. Dat betekent dat we de rechter vragen om Viva! te verplichten om met u een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten onder dezelfde voorwaarden als u die had. Indien dit wordt toegewezen betekent dit dat u weer aan het werk moet bij Viva!, maar dan wel tegen uw oude arbeidsvoorwaarden. Of: 2. U vraagt om een schadevergoeding. Een rechter kan alleen een schadevergoeding toekennen als hij van mening is dat het ontslag onredelijk is. Met andere woorden: een rechter moet vinden dat Viva! niet zonder het aanbieden van een tegemoetkoming aan u over had mogen gaan tot het ontslag. Wij zijn van mening dat hiervoor wel argumenten zijn, te weten de argumenten die hiervoor door ons zijn genoemd. De vraag is dan hoe hoog de schadevergoeding moet zijn. De jurisprudentie is heel divers op dit punt. U kunt alle geleden en te lijden schade vorderen, maar veelal wijzen rechters een soort billijkheidsvergoeding toe die in financieel opzicht vaak gelijk is aan de kosten van een outplacementtraject. Vaak varieert het bedrag ergens tussen Euro 1.000,- en de Euro ,- Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding wordt toegekend omdat het uiteindelijk de rechter is die daarover beslist. Een kennelijk onredelijk ontslagprocedure is een langdurige en lastige procedure in verband met de bewijslast. Dat betekent dat wij in deze procedure alles zullen moeten bewijzen. Voordelen optie 2: -Indien wij een kennelijk onredelijk ontslagprocedure winnen heeft u (afhankelijk van de insteek) of uw baan onder de oude voorwaarden terug of u krijgt een schadevergoeding. Nadelen optie 2: - U loopt een WW risico. Dus het risico dat het UWV uw ww uitkering kort of in het geheel niet toekent omdat u passende arbeid heeft geweigerd.

4 4 - De procedure is lang en de uitkomst is onzeker. 3.Alsnog het aanbod accepteren en meedoen met de acties die de vakbonden gaan ondernemen In deze optie accepteert u alsnog het eerder gedane aanbod om in de functie van Thuishulp 2011 te gaan werken tegen het lagere salaris (FWG10). Uit de UWV stukken blijkt dat dit nog mogelijk moet zijn, ook al heeft Viva! de arbeidsovereenkomsten al opgezegd. Op p. 18 van de brief van Viva! aan het UWV d.d. 23 mei 2011 staat namelijk: Voor zover u met uw vraag wilt weten of Viva! Zorggroep bereid is om na verlening van ontslagvergunningen medewerkers die de eerder aangeboden functie als Thuishulp weigerden, deze nogmaals aan te bieden, dan luidt het antwoord bevestigend, zolang de vraag naar HbH1 en 2 dat toelaat. Overigens heeft de jurist overleg gehad met de vakbonden en uit dat overleg blijkt dat Viva! voornemens is om alle ontslagen werknemers alsnog de reeds eerder aangeboden arbeidsovereenkomst gaan aanbieden.u kunt daarom binnenkort hierover bericht ontvangen van Viva! U accepteert in deze optie dus het eerder gedane aanbod en gaat dus werken tegen een lager salaris. Dat betekent niet dat u het lagere salaris accepteert. Er zijn dan twee opties: 1. De functiewaardering behorend bij de functie Thuishulp 2011 ter discussie stellen: Uit het overleg dat de jurist met de vakbonden had, blijkt dat de vakbonden op grond van de CAO de loonsverlaging gaan aanpakken. De vakbonden gaan (kortweg) de functiewaardering behorend bij de Thuishulp 2011 ter discussie stellen. Het standpunt zal dan zijn dat de functiewaardering niet klopt. Dat gaan zij doen door de procedures te doorlopen die de CAO voorschrijft op dit punt, te weten de herindelingprocedure als beschreven in hoofdstuk 11 van de CAO. In eerste instantie is dit een interne procedure. Indien dat niet leidt tot het gewenste resultaat, zullen de vakbonden een gerechtelijke procedure starten. 2.Een aanvulling op het lagere salaris claimen op grond van het Sociaal Plan: Het is mogelijk om op grond van het Sociaal Plan een procedure bij de rechter te starten. In deze situatie legt u zich neer bij de functiewaardering in de functie van Thuishulp 2011 (dus FWG 10) maar claimt u een aanvulling op uw nieuwe salaris omdat het Sociaal Plan een salarisgarantie bevat bij reorganisaties. De vakbonden hebben de jurist.laten weten dat zij met Viva! de afspraak hebben

5 5 gemaakt om een dergelijke procedure (dus op grond van het Sociaal Plan) niet te starten. Dat betekent niet dat u dit niet kunt of mag doen. Om geen rechten te verliezen adviseren wij u nadrukkelijk om bij het tekenen van de nieuwe arbeidsovereenkomst aan de Viva! een brief mee te sturen waarin u het volgende opneemt: Bijgaand (*) treft u de door mij ondertekende arbeidsovereenkomst retour. Deze arbeidsovereenkomst heb ik getekend onder voorbehoud van alle rechten, waarbij ik het bijzonder wijs op de procedures die de vakbonden gaan starten op grond van de Cao ten aanzien van de functiewaardering behorende bij de functie Thuishulp U dient van deze brief en de nieuwe arbeidsovereenkomst kopieën te maken en te bewaren. Voordelen optie 3: -U loopt geen ww risico omdat u het andere werk accepteert. Nadelen optie 3: -procederen brengt altijd risico s met zich. Indien onze vorderingen worden afgewezen moet u dus hetzelfde werk blijven doen tegen een lager salaris. Indien u dan alsnog werkloos wordt, dan krijgt u ook een WW uitkering over dit lagere salaris. Advies Gelet op de mogelijke ww risico s in deze, is ons advies om voor optie 3 te gaan. Wij begrijpen dat dit ook het advies van de betrokken vakbond is. U loopt dan in elk geval geen ww risico in die zin dat u die niet krijgt omdat u zich neerlegt bij het ontslag en mogelijk passende arbeid hebt geweigerd. Wij adviseren u dan verder om eerst mee te doen met de actie die de vakbonden gaan ondernemen en af te wachten wat de uitkomst zal zijn van de herindeling procedure. Indien dit niet leidt tot het gewenste resultaat zal de vakbond (en wij dan namens u) een gerechtelijke procedure starten waarin de functiewaardering opnieuw ter discussie gesteld kan worden. In deze procedure zullen wij dan, als de eerste claim niet lukt, aan de rechter vragen om een aanvulling op het salaris op grond van het Sociaal Plan.

6 6 Wij vernemen graag uw reactie naar aanleiding van dit advies. Om onze dossiers zoveel mogelijk op elkaar af te kunnen stemmen en in verband met de diverse vakanties, verzoeken wij u om ons uiterlijk volgende week woensdag 10 augustus te berichten. Met vriendelijke groet, jurist Arbeidsrecht

7 7 Bijlage informatie ww uitkering aanvragen Algemeen: aanvraag WW-uitkering Als u nog geen ander werk heeft kunt u bij het UWV WERKbedrijf een WW-uitkering aanvragen. De hoogte, aanvangsdatum en duur van de uitkering zijn afhankelijk van uw arbeidsverleden en salaris (of uitkering). Wanneer de uitkering aanvangt is verder afhankelijk van de fictieve opzegtermijn. Het UWV beslist uiteindelijk over uw recht op WW. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering raad ik u aan om uiterlijk op de eerste werkloosheidsdag (bij voorkeur twee weken daarvoor) naar het UWV WERKbedrijf te gaan. U kunt dan melden dat u werkloos bent geworden, een WW-uitkering aanvragen en uzelf laten inschrijven als werkzoekende. U stelt zich dan beschikbaar om te werken. Let u er dus op dat u de eerste werkloosheidsdag beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. U hebt een sollicitatieplicht vanaf het moment dat u weet dat u wordt ontslagen. U moet daarom direct actief solliciteren en aangeboden passend werk aanvaarden. Dit betekent dat u minimaal één keer per week dient te solliciteren. Ik raad u aan een overzicht van uw sollicitaties bij te houden, zeker als u telefonisch solliciteert. Noteert u dan de naam van het bedrijf en persoon waarmee u hebt gesproken, de datum en het resultaat. Hiermee kunt u voorkomen dat het UWV uw uitkering kort. Als u namelijk niet of onvoldoende solliciteert is de kans groot dat het UWV uw WW-uitkering met 20% kort. Ik verwijs u voor eventuele toelichting van rechten en plichten en van wat het UWV verstaat onder sollicitatieactiviteiten naar het UWV WERKbedrijf bij u in de buurt of naar de website U moet uw WW-aanvraag aan het UWV WERKbedrijf toelichten en relevante stukken overleggen. In elk geval vraagt het UWV WERKbedrijf naar het verzoekschrift, verweerschrift en de ontbindingsbeschikking van de kantonrechter. Bij het toelichten van de aanvraag kunt u natuurlijk het verhaal volgen zoals we de procedure hebben ingezet.

8 8

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

10d Voorzieningen bij werkloosheid

10d Voorzieningen bij werkloosheid 10d Voorzieningen bij werkloosheid Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen Een onderneming verkeert in financiele problemen en er bestaat een acute noodzaak om het bedrijf uit de gevarenzone

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs?

Afkomstig uit het primair onderwijs? Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 Participatiefonds UWV Loyalis Maatwerkadministraties

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Bijlage: detacheringstoolkit A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Handleiding voor werkgevers voor het detacheren van zieke werknemers ter bevordering van re-integratie bij

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT?

WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT? WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT? De wet werk en zekerheid is aangenomen! Er komen vanaf 2015 ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het beoogde doel: rechtspositie

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie

Wat er niet in de Ontslagregeling staat

Wat er niet in de Ontslagregeling staat Focus 1189 Wat er niet in de Ontslagregeling staat En de gevolgen daarvan Jaap van Slooten 1 De parlementaire behandeling van de Wet werk en zekerheid die op 1 juli aanstaande in werking treedt maakte

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws C O N C E P T Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws 2014 1 Inhoud I. Inleiding II. Werkingssfeer III. Werkingsduur IV. Definities

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Samenvattend verslag Symposium 21 januari 2014 van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) Samenvattend verslag Symposium 21 januari

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie