Wet werk en zekerheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet werk en zekerheid"

Transcriptie

1 Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1

2 Overzicht wijzigingen per 1 januari 2015 Proeftijdbeding Concurrentiebeding De aanzegtermijn 3 Wijzigingen per 1 juli 2015 ketenregeling Wat is het? Bepaalt op welke wijze een aantal overeenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar opvolgen overgaan in een overeenkomst voor onbepaalde tijd 4 2

3 Wijzigingen per 1 juli 2015 ketenregeling Huidige regeling 3*3*3 regeling: Maximaal 3 tijdelijke contracten; Met een totale duur van maximaal 3 jaar inclusief tussenpozen; Een tussenliggende periode van 3 maanden of minder. 5 Wijzigingen per 1 juli 2015 ketenregeling Huidige regeling Let op: De regeling geldt voor overeenkomsten tussen werknemers en verschillende werkgevers, die geacht worden elkaars opvolger te zijn. Onbeperkte afwijking is mogelijk bij CAO of een bevoegd bestuursorgaan. 6 3

4 Wijzigingen per 1 juli 2015 ketenregeling Toekomstige regeling De 3*2*6 regeling Maximaal 3 tijdelijke contracten; Met een totale duur van maximaal 2 jaar inclusief tussenpozen (was 3 jaar); En een tussenliggende periode van 6 maanden of minder (was 3 maanden). 7 Wijzigingen per 1 juli 2015 ketenregeling Toekomstige regeling Afwijking per CAO is slechts beperkt mogelijk: Aantal contracten kan worden uitgebreid van 3 naar 6; Termijn van 2 jaar kan worden verlengd tot 4 jaar; Speciale regeling voor de uitzendovereenkomst; Motivatieplicht voor verlenging voor functies of functiegroepen. 8 4

5 Wijzigingen per 1 juli 2015 ketenregeling Toekomstige regeling Regeling geldt niet: Voor de werknemer die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt; Die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkt. 9 Wijzigingen per 1 juli 2015 ketenregeling Overgangsrecht Oude recht blijft van toepassing op arbeidsovereenkomsten en CAO s die zijn gesloten vóór 1 juli 2015; Contracten gesloten na 1 juli 2015, maar onder werking van een CAO van vóór 1 juli 2015 vallen onder het oude recht. 10 5

6 Min-max contracten Behoort tot de groep van oproepcontracten; Kenmerk: Afspraken over het minimaal en maximaal te werken uren MAAR: Indien arbeidsomvang < 15 uur per week; en de tijdstippen waarop moet worden gewerkt, niet zijn vastgelegd; of de omvang van de arbeid niet (eenduidig) is vastgelegd, heeft de werknemer aanspraak op betaling van ten minste 3 uur per week 11 Min-max contracten Wettelijk vermoeden omtrent omvang van de hoeveelheid overeengekomen arbeid. 12 6

7 Min-max contracten en WWZ Huidige regeling: Wordt de arbeid niet verricht: geen loon (7:627 BW); Uitz.: als de oorzaak voor het niet-werken in redelijkheid voor rekening van de werkgever komt: loondoorbetalingsverplichting bij werkgever (7:628 lid 1); Stel- en bewijsplicht bij werknemer. Bij schriftelijk contract kan van loondoorbetalingsverplichting voor de eerste zes maanden ten nadele werknemer worden afgeweken; Bij CAO kan dat onbeperkt. 13 Min-max contracten en WWZ Toekomstige regeling: Artikel 7:627 BW vervalt; Artikel 7:628 lid 1 BW geeft de werknemer aanspraak op doorbetaling loon, tenzij de oorzaak van het niet-werken in redelijkheid voor rekening werknemer komt; Stel- en bewijslast werkgever. Schriftelijke afwijkingsmogelijkheid voor eerste zes maanden blijft bestaan, maar afwijking per CAO wordt ook beperkt tot zes maanden (uitz.: uitzendbranche) 14 7

8 Min-max contracten en WWZ Invoering waarschijnlijk 1 april 2016, afhankelijk van invoering Calamiteitenwet WW

9 Ontslag Ontslag Ontslagreden Economisch Persoonlijk Economisch Persoonlijk Procedure UWV Kantonrechter UWV Kantonrechter Vergoeding Eventueel in Sociaal Plan Kantonrechter formule Transitie vergoeding 17 Schriftelijke instemming Schriftelijke verklaring werknemer dat wordt ingestemd met ontslag; Beëindigingsovereenkomst blijft mogelijk; Verklaring kan worden herroepen binnen 14 dagen zonder opgave van reden. Geldt ook voor beëindigingsovereenkomst. 18 9

10 UWV Een redelijke grond voor de opzegging; Limitatief wettelijk uitgewerkt; Aannemelijk maken dat herplaatsing binnen redelijke termijn in een andere passende functie niet mogelijk is, al dan niet met behulp van scholing. 19 De procedure voor de kantonrechter Hoger beroep en cassatie is mogelijk; Gronden ook hier limitatief wettelijk vastgelegd; Ontbindingsdatum is op het moment waartegen opgezegd had moeten worden (de fictieve opzegtermijn wordt in de ontbindingstermijn opgenomen), tenzij: De ontbinding is te wijten aan verwijtbaar handelen/nalaten werknemer

11 Wanneer verschuldigd Als de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd; Als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt ontbonden; Als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd; Als de beëindiging het gevolg is van ernstig handelen/nalaten van de werkgever; Als de arbeidsovereenkomst ten minste 2 jaar heeft geduurd. 21 Let op: Ook verschuldigd bij (opvolgende) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, mits aan alle voorwaarden is voldaan. De aanspraak op de transitievergoeding behoort niet tot het fiscale loon (art. 11 Wet op de Loonbelasting 1964); De uitbetaling aan het einde van de arbeidsovereenkomst wordt wel tot het fiscale loon gerekend

12 Wanneer niet verschuldigd: Indien einde arbeidsovereenkomst te wijten is aan ernstig verwijtbaar handelen/nalaten werknemer; Indien werknemer jonger is dan 18 jaar; Arbeidsovereenkomst eindigt in verband met het bereiken pensioengerechtigde leeftijd; Als in een CAO/regeling bevoegd bestuursorgaan een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. 23 De formule Voor elke periode dat de arbeidsovereenkomst een half jaar heeft geduurd: 1 e 10 jaar: een zesde van het maandsalaris; Vervolgens: een kwart van het maandsalaris; Een maandsalaris: bruto maandsalaris incl. vaste looncomponenten; Wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag van ontbinding

13 Transitievergoeding geboortedatum datum in dienst datum uit dienst bruto maandloon 5.000,00 vakantiegeld 8% 400,00 1e 10 jaar 1/ ,00 d.i bij 10 jaar ,00 na 10 jaar 1/ ,00 d.i. bij 9 jaar ,00 Kantonrechtersformule Aantal gewogen dienstjaren 14,5 totaal 18 jaar ,00 bij correctiefactor , Indien de werknemer ten tijde van het einde van de arbeidsovereenkomst : 50 jaar of ouder is; De arbeidsovereenkomst ten minste 10 jaar heeft geduurd; Is de vergoeding voor elke periode van zes maanden na 50 de helft van het loon in plaats van een kwart ; Regel vervalt met ingang van 1 januari 2020; Geldt niet voor kleine werkgevers (25 werknemers of minder)

14 50+ geboortedatum datum in dienst datum uit dienst bruto maandloon 5.000,00 vakantiegeld 400,00 1e 10 jaar 1/3 d.i bij 10 jaar ,00 na 10 jaar 1/4 tot tot ,00 vanf 50 tot einde 1 maandsalaris per jaar ,00 totaal ,00 27 Maximaal ,-- (te indexeren); Of 1 jaarsalaris indien dat hoger is

15 Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding. Onderscheid tussen: Transitiekosten; Inzetbaarheidskosten. 29 Transitiekosten: Kosten van maatregelen: In verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst; Gericht op het voorkomen van werkloosheid; of Het bekorten van de periode van werkloosheid

16 Inzetbaarheidskosten: kosten, verband houdende met Het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer; Die tijdens of bij het beëindigen/niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. 31 Twee voorwaarden voor aftrekbaarheid inzetbaarheidskosten: Kosten zijn gemaakt ter bevordering van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever; Gemaakt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan het ontslag, tenzij anders overeengekomen

17 Let op! De kantonrechter kan naast de transitievergoeding een billijke vergoeding ten laste van de werkgever toekennen, als het einde van het contract het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen/nalaten, ook als het contract korter dan 2 jaar heeft geduurd; Ook als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen/nalaten van de werknemer kan desondanks de transitievergoeding geheel of gedeeltelijk worden toegewezen. 33 Wijzigingen per 1 juli 2015 Payrolling Wat is het? Behoort tot de groep van driehoeksverhoudingen, waartoe ook uitzendarbeid en contracting behoort, namelijk: De werknemer De formele werkgever De feitelijke werkgever Werknemer is in dienst van het payrollbedrijf; Verricht exclusief en structureel werk bij één inlener: de feitelijke werkgever, die ook de werving heeft gedaan

18 Wijzigingen per 1 juli 2015 Payrolling Bijzondere contractuele relatie Gezagsverhouding bij een arbeidsovereenkomst ligt bij werkgever; Gezagsverhouding bij een payrollovereenkomst ligt bij de inlener. 35 Wijzigingen per 1 juli 2015 Payrolling Huidige regeling. Payrollbedrijf vraagt ontslag aan; Grondslag: bedrijfseconomische reden omdat de inlener de payrollopdracht heeft beëindigd; Geen toetsing van de reden beëindiging opdracht, tenzij payrollbedrijf de opdracht zelf heeft beëindigd; Geen afspiegeling binnen payrollbedrijf, behoudens voor zover het betreft payrollers bij dezelfde inlener; Tenzij inlener niet meewerkt. Geen wederindiensttredingsvoorwaarde

19 Wijzigingen per 1 juli 2015 Payrolling Toekomstige Regeling: Ontslagregeling van 23 april 2015: Als een overeenkomst tussen payrollbedrijf en opdrachtgever wordt beëindigd, wordt aan de hand van de omstandigheden bij de opdrachtgever bepaald of er een redelijke grond voor opzegging van de arbeidsovereenkomst bij het payrollbedrijf is 37 Wijzigingen per 1 juli 2015 Payrolling Voor toepassing Ontslagregeling wordt opdrachtgever geacht werkgever te zijn, dus: Afspiegelingsbeginsel; Eventueel eerst beëindiging andere arbeidsrelaties; Wederindiensttredingsvoorwaarde

20 Wijzigingen per 1 juli 2015 Payrolling Beëindiging door niet-nakoming payrollovereenkomst door opdrachtgever Omstandigheden opdrachtgever niet bepalend; Niet naleven financiële verplichtingen gedurende ten minste 3 maanden; Aantoonbaar voldoende inspanning payrollbedrijf tot invordering; Aantoonbaar geen herplaatsingsmogelijkheid via payrollbedrijf. 39 Wijzigingen per 1 juli 2015 Payrolling Overgangsrecht: Nieuwe wet is niet van toepassing als vóór 1 juli 2015 een verzoek om beëindiging is gedaan

21 Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS 9 december 2014 Maarten van Gelderen Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten Programma 19.30 20.30 uur Flexibele arbeidscontracten 20.45 21.45 uur Het nieuwe ontslagrecht Blok

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 OR UPTODATE Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 Achtergronden Discussie over ontslagrecht: economen juristen Probleem insiders outsiders Doorgeschoten bescherming? Bereidheid aanbieden vast

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid Bijeenkomst Bouwend Nederland 4 februari 2014 Saskia Breukels (AWVN advocaten) Astrid Zuidinga (AWVN advocaten) Ian Lendering (AWVN afdeling belonen) Jan Mathies (AWVN juridische

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Seminar 20 november 2014 Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Programma Wet Werk en Zekerheid Tranche 1 Flexbepalingen Tranche 2 Ontslagrecht Dreigend ontslag Re-integratiekosten Praktijkvoorbeelden (casus)

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks In samenwerking met: Deventer, 21 oktober 2014 Agenda 17.15 18.00 Ontvangst 18.00 18.45 Presentatie wijzigingen flexwet 18.45 20.00 Pauze en netwerken met

Nadere informatie

ArbeidsRecht 2014/54. Aflevering ArbeidsRecht 2014, afl. 11 Publicatiedatum 13-10-2014 Auteur T.M.J. Wegener-Belinfante [1]

ArbeidsRecht 2014/54. Aflevering ArbeidsRecht 2014, afl. 11 Publicatiedatum 13-10-2014 Auteur T.M.J. Wegener-Belinfante [1] ArbeidsRecht 2014/54 Aflevering ArbeidsRecht 2014, afl. 11 Publicatiedatum 13-10-2014 Auteur T.M.J. Wegener-Belinfante [1] Titel De transitievergoeding: een praktijkgericht overzicht Samenvatting Per 1

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

HOOFDARTIKEL. SOCIAAL RECHT IVlw. mr. W. Hafkamp-van der Zwaard Houthoff Buruma, Rotterdam

HOOFDARTIKEL. SOCIAAL RECHT IVlw. mr. W. Hafkamp-van der Zwaard Houthoff Buruma, Rotterdam Nummer 1 Sjanuari 2015 Pagina 23 HOOFDARTIKEL SOCIAAL RECHT IVlw. mr. W. Hafkamp-van der Zwaard Houthoff Buruma, Rotterdam Wet Werk en Zekerheid is werkelijkheid Vanaf 1 januari 2015 is de werkgever verplicht

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID PROGRAMMA Wet Werk en Zekerheid (WW, IOAW, IOW) Reparatie WW in cao Transitievergoeding Aanpassingen contractvormen SOCIAAL AKKOORD Ingangsdatum 1-1-2016; Maximumduur wordt 2 jaar,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID

GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID INHOUD Totstandkoming WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Tips Repay HRM TOTSTANDKOMING WWZ Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht

Nadere informatie

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ MAGNA CHARTA MAGAZINE ARBEIDSRECHT WWZ #02 JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ HET NIEUWE ONTSLAGRECHT REFORMATIO IN PEIUS? VAN DE REGEN IN

Nadere informatie