RSW Special wet werk en zekerheid Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS"

Transcriptie

1 Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Wijzigingen flexibele arbeid Proeftijd Aanzegtermijn Concurrentiebeding Payrolling Oproepkrachten Uitzendkrachten... 4 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Wijzigingen flexibele arbeid Ketenbepaling Mogelijkheden om in CAO s af te wijken van de ketenbepaling... 4 Wijziging van het ontslagrecht Ontslagprocedure Termijnen ontslagprocedures Opzegtermijn Transitievergoeding... 5 Na het ontslag wijzigingen in de werkloosheidswet Periode dat ontslagen werknemers recht hebben op een WW-uitkering Passende arbeid aanvaarden... 6 Juridische status

3 Inleiding Door de Wet Werk en Zekerheid gaat het arbeidsrecht flink veranderen. Per 1 juli 2014 en per 1 juli 2015 wordt de wetgeving rondom tijdelijke arbeidsovereenkomsten, het ontslagrecht en de WW op belangrijke punten aangepast. De overheid beoogt de positie van werknemers die op tijdelijke basis werkzaam zijn te versterken. Zij komen door de nieuwe wetgeving eerder in aanmerking voor een vast contract. Het ontslagrecht moet sneller, goedkoper en eerlijker worden. Verder wil de overheid door wijzigingen in de Werkloosheidswet mensen sneller aan het werk zien te krijgen. Wat betekent de invoering van de Wet Werk en Zekerheid voor u? In deze special worden de belangrijkste wijzigingen overzichtelijk voor u op een rij gezet. Hebt u na het lezen van deze special vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze salarisprofessionals. Zij staan u graag te woord. WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014 Wijzigingen flexibele arbeid Bij flexibele arbeid denkt u wellicht als eerste aan uitzendkrachten. Er zijn echter ook andere arbeidskrachten die werkzaam zijn in de vorm van flexibele arbeid. Het gaat hierbij om alle vormen van arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd zoals werknemers met een tijdelijk contract, oproepkrachten, werknemers die op basis van payrolling werkzaam zijn, etc. De Wet Werk en Zekerheid beoogt de rechtspositie van deze groepen flexwerkers te versterken. Wat moet u weten? 1. Proeftijd In tijdelijke contracten tot maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Bij arbeidsovereenkomsten die langer dan zes maanden duren, blijft een proeftijd mogelijk. In een CAO kan een mogelijkheid voor een langere proeftijd worden overeengekomen tot maximaal twee maanden. 2. Aanzegtermijn Heeft uw medewerker een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet u uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan uw werknemer laten weten of u het contract wel of niet verlengt. Een aanzegtermijn is iets anders dan een opzegtermijn. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zonder dat opzegging is vereist. De aanzegtermijn ziet op het tijdig schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. In geval de werkgever de werknemer niet informeert, heeft de werknemer recht op een vergoeding ter hoogte van één maandsalaris. Als de werkgever de werknemer wel informeert, maar de aanzegging niet tijdig is nagekomen, is deze vergoeding naar rato verschuldigd. De aanzegtermijn geldt nog niet voor arbeidsovereenkomsten die eindigen binnen een maand na inwerkingtreding van de wet. De aanzegtermijn geldt niet voor tijdelijke contracten waarvan het eindtijdstip niet op een kalenderdatum is gesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor de duur van een specifiek project of ter vervanging van een zieke werknemer. Ook voor een uitzendovereenkomst met uitzendbeding (die eindigt op verzoek van de inlener) geldt de aanzegtermijn niet. 3. Concurrentiebeding In tijdelijke contracten mag u alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding opnemen. Een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst moet worden voorzien van een schriftelijke motivering van de werkgever waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Het blijft wel mogelijk in tijdelijke contracten een relatiebeding overeen te komen. 3

4 4. Payrolling Betere ontslagbescherming voor werknemers die via payrolling werken. 5. Oproepkrachten Bij oproepkrachten blijft het mogelijk gedurende de eerste zes maanden het principe geen werk, geen loon toe te passen. De mogelijkheid om bij CAO gedurende een langere periode dan zes maanden geen loon te betalen als er geen werk is, verdwijnt. Op deze wijze wordt het langdurig gebruik van nulurencontracten beperkt. Afwijken bij CAO is straks alleen mogelijk voor bepaalde functies, mits de aan die functies verbonden werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben. De Minister kan dit voor bepaalde bedrijfstakken verbieden. In de zorg worden oproepkrachten verboden. 6. Uitzendkrachten Als u gebruik maakt van uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, dan maken ze na anderhalf jaar aanspraak op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie. Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding (dat wil zeggen dat de uitzendovereenkomst eindigt door opzegging van de zijde van de inlener) is in principe gedurende 26 weken mogelijk. Bij CAO kan van deze termijn worden afgeweken tot maximaal 78 gewerkte weken. De ketenbepaling start voor uitzendkrachten in dienst van een uitzendbureau na het verstrijken van de periode waarin een uitzendkracht werkzaam is geweest in het kader van een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding. WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2015 Wijzigingen flexibele arbeid 7. Ketenbepaling Per 1 juli 2015 krijgen medewerkers al na twee jaar een vast contract. Wel blijft het mogelijk om binnen de genoemde periode van twee jaar drie tijdelijke contracten aan te bieden. De periode waarin het opnieuw mogelijk is een keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten overeen te komen, wordt zes maanden (is tot 1 juli 2015 drie maanden). Als u vóór 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst hebt afgesloten die tijdens de looptijd de twee jaar overschrijdt, blijft de oude termijn van drie jaar van toepassing. 8. Mogelijkheden om in CAO s af te wijken van de ketenbepaling De mogelijkheid om in een CAO af te wijken van de maximale duur en het maximale aantal contracten wordt aan voorwaarden gebonden. Het is straks alleen nog mogelijk in een CAO een afwijkende regeling overeen te komen als er sprake is van een noodzaak die voortvloeit uit de aard van de bedrijfsvoering in de sector. Hierbij wordt gedoeld op de wijze waarop het productieproces is ingericht, bijvoorbeeld ten aanzien van de wijze waarop de werkzaamheden worden gefinancierd. Het betreft onafgeronde werkzaamheden die noodzakelijkerwijs met zich meebrengen dat zij projectmatig worden gefinancierd en daarom verlenging van de ketenbepaling rechtvaardigen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de academische sector. Voor CAO s die aflopen na 1 juli 2014 geldt dat afwijkende bepalingen die reeds vóór genoemde datum in de CAO waren opgenomen van kracht blijven tot de expiratiedatum van de CAO, doch uiterlijk tot en met 31 december

5 Wijziging van het ontslagrecht 9. Ontslagprocedure Ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid moet behandeld worden door het UWV. Dit wordt een vast voorgeschreven route. Ontslag om persoonlijke redenen gaat via de kantonrechter. Het huidige verschil tussen beide procedures (kantonrechter met gouden handdruk; UWV niet) komt te vervallen. Beide routes zijn alleen verplicht als uw werknemer niet schriftelijk instemt met ontslag. Ontslag met wederzijds goedvinden (door middel van een beëindigingsovereenkomst) blijft dus mogelijk. Een werknemer kan zijn schriftelijke instemming binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, herroepen. De opzegging heeft dan niet plaatsgevonden. Dat geldt ook bij een ontslag met wederzijds goedvinden. Een ondertekende beëindigingsovereenkomst kan binnen 14 dagen worden ontbonden door de werknemer. Krijgt u van het UWV geen toestemming voor ontslag, dan kunt u alsnog naar de kantonrechter gaan. De kantonrechter beoordeelt de ontslagaanvraag echter volgens dezelfde criteria als het UWV. Dus de kans op succes is klein. Als de werknemer het niet eens is met het ontslag via het UWV, kan hij binnen twee maanden de gang naar de kantonrechter maken. Ontslaat u zonder toestemming van het UWV een medewerker die niet schriftelijk heeft ingestemd met ontslag, dan kan uw werknemer ook naar de kantonrechter stappen om de opzegging te laten vernietigen of om een vergoeding te vragen. 10. Termijnen ontslagprocedures De bedoeling is dat ontslagaanvragen bij het UWV binnen vier weken worden afgehandeld. De toestemming voor ontslag via het UWV is vervolgens ook vier weken geldig. Binnen deze termijn moet u het dienstverband schriftelijk opzeggen. Een verzoekschrift via de kantonrechter moet binnen vier weken in behandeling worden genomen. De uiteindelijke doorlooptijd tot de uitspraak kan langer zijn. 11. Opzegtermijn De wettelijke bepalingen over de lengte van de opzegtermijn blijven ongewijzigd. De proceduretijd van de UWV-route mag worden afgetrokken van de opzegtermijn met dien verstande dat de opzegtermijn altijd tenminste één maand blijft. Bij de kantonrechter wordt eveneens de proceduretijd verrekend, behalve als de ontbinding een gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Is de werknemer ernstig verwijtbaar, dan kan de rechter de arbeidsovereenkomst eerder laten eindigen. 12. Transitievergoeding De ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding. Na een arbeidsovereenkomst die ten minste twee jaar heeft geduurd, hebben werknemers van wie het dienstverband op een andere wijze eindigt dan op eigen verzoek of met instemming van de werknemer, recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar (een zesde maandsalaris per halfjaar). Vanaf het tiende dienstjaar is dit een half maandsalaris per jaar (een kwart maandsalaris per halfjaar). Voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn en langer dan tien jaar in dienst zijn, geldt dat voor elk gewerkt dienstjaar na 50 jaar recht bestaat op een maandsalaris, maar alleen als het bedrijf 25 of meer werknemers heeft. Dit is een tijdelijke bepaling tot 1 januari De transitievergoeding bedraagt maximaal Voor werknemers die meer verdienen, is het bedrag gemaximeerd op een jaarsalaris. Het maximale bedrag van de transitievergoeding kan jaarlijks door de Minister van SZW worden verhoogd op basis van de ontwikkeling van de contractlonen. Kleine bedrijven (tot 25 medewerkers) mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen dan overige werkgevers als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie. In dat geval mag de transitievergoeding worden berekend vanaf 1 mei 2013 tot de ontslagdatum. De kantonrechter kan bovenop de transitievergoeding een extra vergoeding toekennen als de werkgever ernstig verwijtbaar handelde of nalatig was. 5

6 Positief punt van de transitievergoeding is dat werkgevers voortaan bij ontslag veel beter kunnen inschatten wat er aan kosten op hen afkomt. In een sociaal plan of CAO kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt. Geen transitievergoeding is verschuldigd als: o het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer; o de werknemer jonger is dan 18 jaar en gemiddeld 12 uur of minder per week werkzaamheden verrichtte; o de arbeidsovereenkomst eindigt na het bereiken van de AOW - of pensioengerechtigde leeftijd; o er sprake is van surseance van betaling, faillissement of schuldsanering van de werkgever. Na het ontslag wijzigingen in de werkloosheidswet 13. Periode dat ontslagen werknemers recht hebben op een WW-uitkering De maximale duur van een door de overheid betaalde WW-uitkering wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de CAO afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden tot 38 maanden zelf te betalen. 14. Passende arbeid aanvaarden Mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, moeten daarna al het beschikbare werk aanvaarden. Als mensen hierdoor minder loon krijgen dan de WW-uitkering, wordt het verschil aangevuld vanuit de WW, zodat werken vanuit de WW altijd loont. Juridische status De wet is aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet hier nog mee instemmen. De Eerste Kamercommissie heeft besloten dat de Eerste Kamerfracties hun vragen formuleren over het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid. De vragen van de Eerste Kamerfracties zijn verzameld in een voorlopig verslag en op 8 april 2014 aan de regering aangeboden. Vervolgens komt de regering met een memorie van antwoord. Disclaimer: Hoewel wij er naar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog juist is. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies. 6

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Advieswijzer ontslagrecht

Advieswijzer ontslagrecht Advieswijzer ontslagrecht Wijzigingen Wet werk en zekerheid voor u samengevat In deze advieswijzer komen de volgende zaken aan bod: 1. Nieuw vanaf 1 januari 2015 2 1.1 Versterking rechten tijdelijke arbeidscontracten

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Door de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 zijn de ontslagregels gewijzigd. Per 1 juli 2015 zullen weer nieuwe wijzigingen

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht ten gevolge van de Wet werk en zekerheid Dit overzicht is met zorg opgesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Wetsvoorstel flexibele arbeid

Wetsvoorstel flexibele arbeid Wetsvoorstel flexibele arbeid Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wijziging ontslagrecht 3 3. Werkloosheidswet 6 4. Flexibele Arbeid 7 5. Wet beperking Ziekteverzuim

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #4 Wet Werk en Zekerheid April 2014 In dit nummer 1. Wetsvoorstel

Nadere informatie

S O C I A A L R E C H T

S O C I A A L R E C H T Nummer 1 9 Januari 2013 Pagina 19 HOOFDARTIKEL SOCIAAL RECHT Mw. mr. W. Hafkamp- Van der Zwaard, Houtiioff Buruma, Amsterdam Het nieuwe ontslagrecht: toekomst of werkelijkheid? 14-007 Geschreven door:

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015 Cliëntenseminar Lente op de Zuidas 31 maart 2015 WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Aanzegtermijn Wijzigingen per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 Ketenregeling Proeftijd Scholingsverplichting Vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ MAGNA CHARTA MAGAZINE ARBEIDSRECHT WWZ #02 JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ HET NIEUWE ONTSLAGRECHT REFORMATIO IN PEIUS? VAN DE REGEN IN

Nadere informatie

Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid

Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid Ontbijtsessie Wet Werk en Zekerheid 1 juli 2015 mr. Anne-Marie Dijkhorst 1 Doelstellingen wet A. MEER INSIDERS, MINDER OUTSIDERS: DE AANPASSINGEN VAN DE FLEXBEPALINGEN B. ONTSLAGRECHT EENVOUDIGER, SNELLER,

Nadere informatie

Special Lonen 2015. Inhoudsopgave

Special Lonen 2015. Inhoudsopgave Special Lonen 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Wet werk en zekerheid... 3 3. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 7 4. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 8 5. Pensioenupdate...

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is voor een deel op 1 januari 2015 in werking getreden en de belangrijkste wijzigingen op 1 juli 2015. De Wwz geldt uitsluitend voor het bijzonder

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

[ Houtell] In deze editie : Winstbox - Terbeschikkingstelling Werkkostenregeling Pensioenhervorming Privégebruik auto Reiskostenvergoedingen

[ Houtell] In deze editie : Winstbox - Terbeschikkingstelling Werkkostenregeling Pensioenhervorming Privégebruik auto Reiskostenvergoedingen [ Houtell] AUGUSTUS 2014 In deze editie : Winstbox - Terbeschikkingstelling Werkkostenregeling Pensioenhervorming Privégebruik auto Reiskostenvergoedingen [ Houtell] INKOMSTENBELASTING Winstbox De zogenaamde

Nadere informatie