Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten"

Transcriptie

1 Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

2

3 Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst 10 Ontslagroute 10 WW-uitkering 11

4 Ketenbepaling Medewerkers met een contract voor bepaalde tijd Momenteel mag een werknemer 3 arbeidscontracten voor bepaalde tijd binnen 3 jaar krijgen. Werkt een werknemer langer dan 3 jaar of is er sprake van een 4e contract voor bepaalde tijd binnen 3 jaar, dan is de werknemer automatisch voor onbepaalde tijd in dienst. Vanaf 1 juli 2015 mag een werknemer 3 arbeidscontracten voor bepaalde tijd krijgen in een periode van maximaal 2 jaar. Werkt hij/zij langer dan 2 jaar of is er sprake van een 4e contract binnen 2 jaar, dan is hij/zij automatisch voor onbepaalde tijd in dienst. Bij cao kan hiervan worden afgeweken, maar tot een maximum van 6 arbeidscontracten voor bepaalde tijd in een periode van maximaal 4 jaar. De oude ketenbepaling blijft van toepassing op contracten die zijn afgesloten vóór 1 juli Voor de contracten die na 1 juli 2015 worden afgesloten, geldt de nieuwe ketenbepaling. Indien er een cao van toepassing is die afwijkt van de nieuwe ketenbepaling, zal per geval bekeken moeten worden welke regels van toepassing zijn. Werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en gemiddeld twaalf uur of minder per week werken, vallen niet onder de ketenbepaling. Deze jongeren zijn niet gebonden aan de bepaling van 3 contracten in 2 jaar tijd. Zij kunnen meer contracten krijgen over meerdere jaren, tot het moment dat zij 18 jaar zijn geworden en de ketenbepaling gaat gelden. MF Uitzendbureau hanteert de ABU CAO voor Uitzendkrachten. In deze cao is een afwijkende ketenregeling opgenomen. In oktober 2014 is er een principeakkoord bereikt over de wijzigingen in de lopende CAO voor Uitzendkrachten. Deze wijziging heeft gevolgen voor het aantal contracten in fase B. Vanaf 1 juli 2015 kunnen uitzendkrachten in fase B in plaats van 8 contracten in 2 jaar, 6 detacheringsovereenkomsten krijgen in 4 jaar tijd. 4

5 Onderbrekingstermijnen Medewerkers met een contract voor bepaalde tijd Op basis van de huidige wet is de onderbrekingstermijn 3 maanden. Indien er tussen 2 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een onderbreking zit van meer dan 3 maanden, begint de ketenbepaling van 3 contracten voor bepaalde tijd binnen 3 jaar opnieuw te tellen. Vanaf 1 juli 2015 moet de onderbrekingstermijn minimaal 6 maanden bedragen, voordat de telling van 3 contracten voor bepaalde tijd binnen 2 jaar tijd opnieuw begint te tellen. De oude onderbrekingstermijn blijft van toepassing op contracten die zijn afgesloten vóór 1 juli Voor de contracten die na 1 juli 2015 worden afgesloten, geldt de nieuwe onderbrekingstermijn. Indien er een cao van toepassing is die afwijkt van de nieuwe onderbrekingstermijn, zal per geval bekeken moeten worden welke regels van toepassing zijn. MF Uitzendbureau hanteert de ABU CAO voor Uitzendkrachten. In oktober 2014 is er een principeakkoord bereikt over de wijzigingen in de lopende CAO voor Uitzendkrachten. De verwachting is dat de onderbrekingstermijnen in de gewijzigde ABU CAO vanaf 1 juli 2015 als volgt zullen zijn: Als een uitzendkracht in fase A 26 weken of langer niet wordt uitgezonden naar een opdrachtgever, begint de telling van fase A opnieuw. Als een uitzendkracht in fase B langer dan 26 weken niet wordt uitgezonden, begint de telling opnieuw. De uitzendkracht start weer in fase A. 5

6 Aanzegtermijn Medewerkers met een contract voor bepaalde tijd Vanaf 1 januari 2015 geldt dat bij alle arbeidsovereenkomsten waarvan de contractperiode 6 maanden of langer is, de werkgever uiterlijk één maand voor het aflopen van het contract, de werknemer schriftelijk moet informeren over het wel of niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Als de werkgever dit niet doet, is hij/zij verplicht een maandloon aan de werknemer te betalen, ook wanneer de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Op arbeidsovereenkomsten die eindigen binnen een maand na inwerkingtreding van de wet (vóór 1 februari 2015) is de aanzegtermijn niet van toepassing. Bij arbeidsovereenkomsten die na 1 februari 2015 eindigen, zal de aanzegtermijn wel in acht genomen moeten worden. De aanzegtermijn geldt ook voor uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding die 6 maanden of langer duren. MF Uitzendbureau dient bij een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding met een contractperiode van 6 maanden of langer, die na 1 februari 2015 eindigt, de uitzendkracht uiterlijk één maand voor het aflopen van de uitzendovereenkomst schriftelijk te informeren over het al dan niet verlengen van de uitzendovereenkomst. Proeftijd Medewerkers met een contract voor bepaalde tijd Vanaf 1 januari 2015 mag er in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die korter dan 6 maanden duren, geen proeftijd meer worden opgenomen. Dit geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten die na 1 januari 2015 worden afgesloten. Voor uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding gelden dezelfde regels omtrent de proeftijd als voor de werknemers met een contract voor bepaalde tijd. 6

7 Concurrentiebeding Medewerkers met een contract voor bepaalde tijd In de huidige wet staat dat werkgevers een concurrentiebeding mogen opnemen in elke arbeidsovereenkomst. Het concurrentiebeding voorkomt dat werknemers na ontslag binnen een korte tijd bij de concurrent gaan werken. Vanaf 1 januari 2015 mag er in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in principe geen concurrentiebeding meer opgenomen worden. Dat mag alleen nog maar bij zwaarwegende bedrijfsbelangen. In dat geval moet duidelijk omschreven worden welke bedrijfsbelangen er in het geding zijn. Medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd De regels voor het opnemen van een concurrentiebeding in contracten voor onbepaalde tijd veranderen niet. Oproepcontracten Medewerkers met een oproepcontract Wanneer een werknemer niet kan werken, heeft u als werkgever een loondoorbetalingsverplichting. Hier kan in de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst van afgeweken worden. Momenteel kan deze periode bij cao voor onbepaalde tijd worden verlengd. Vanaf 1 januari 2015 mag gedurende de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst worden afgeweken van de loondoorbetalingsverplichting. Deze periode mag alleen worden verlengd indien de cao dit specifiek voor bepaalde functies aangeeft. In alle andere gevallen mag niet van de wettelijke 6 maanden worden afgeweken. Voor uitzendovereenkomsten geldt dat er gedurende de eerste 26 gewerkte weken mag worden afgeweken van de loondoorbetalingsverplichting. Bij cao mag die termijn verlengd worden naar de eerste 78 gewerkte weken. Voor uitzendkrachten wijzigen de regels dus niet. 7

8 Regatlieregel Medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd Indien een werknemer binnen 3 maanden na afloop van een contract voor onbepaalde tijd, een contract voor bepaalde tijd krijgt bij dezelfde werkgever, zal deze volgens de regatlieregel niet van rechtswege aflopen. Dit contract zal moeten worden beëindigd als zijnde een contract voor onbepaalde tijd. De regatlieregel geldt alleen als het contract voor onbepaalde tijd zonder tussenkomst van de rechter of UWV is beëindigd. Vanaf 1 juli 2015 geldt deze regel niet meer voor werknemers waarvan het contract voor onbepaalde tijd eindigt door het bereiken van de AOW-leeftijd. Uitzendbeding Alleen de eerste 78 weken mag er gebruik gemaakt worden van het uitzendbeding. Dat is momenteel ook opgenomen in de ABU CAO, maar deze periode mocht bij cao voor onbeperkte tijd worden verlengd. Dat is nu teruggebracht naar maximaal 78 weken. In feite verandert deze regel dus niet ten opzichte van de huidige ABU CAO. Indien de NBBU CAO voor Uitzendkrachten van toepassing is, geldt een uitzendbeding van 130 weken. Omdat de NBBU CAO voor Uitzendkrachten sinds 1 juni 2014 van toepassing is, geldt dat de oude regels in de huidige cao voor de duur van die cao, maar hoogstens tot 12 maanden na inwerkingtreding van de wet, blijven gelden. Dit betekent dat uitzendkrachten die werken onder de NBBU CAO nog tot 1 juli 2016 contracten kunnen krijgen waarbij een uitzendbeding van 130 weken geldig is. 8

9 Transitievergoeding De transitievergoeding gaat gelden vanaf 1 juli 2015 en vervangt de ontslagvergoeding. Medewerkers met een contract voor bepaalde tijd Indien een werknemer langer dan 24 maanden in dienst is en zijn/haar contract voor bepaalde tijd wordt niet verlengd, dan heeft hij/zij recht op een transitievergoeding. Medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd Indien een contract voor onbepaalde tijd op verzoek van de werkgever wordt beëindigd, dan heeft de werknemer in kwestie recht op een transitievergoeding. Voor uitzendkrachten gelden dezelfde regels omtrent de transitievergoeding als voor de werknemers met een contract voor bepaalde tijd. In deze gevallen is het uitzendbureau de uitzendkracht in kwestie een transitievergoeding verschuldigd. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren: 1e 10 jaar: ⅓ van het maandloon per dienstjaar Na 10 jaar: ½ van het maandloon per dienstjaar De maximale transitievergoeding bedraagt ,- of één jaarsalaris Voor werknemers van 50 plus die langer dan 10 jaar in dienst zijn, geldt tot 2020 een overgangsregeling. Voor ieder jaar dat de werknemer ouder is dan 50 jaar, bedraagt de transitievergoeding 1 maandloon per dienstjaar. Er hoeft geen transitievergoeding te worden betaald, als: de werknemer jonger is dan 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt; de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Is het ontslag het gevolg van ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer, dan kan de kantonrechter een lagere of geen vergoeding toekennen. Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan de werkgever, dan kan de kantonrechter een hogere vergoeding toekennen. 9

10 Beëindigingsovereenkomst Medewerkers met een contract voor (on)bepaalde tijd Indien een werknemer schriftelijk instemt met de opzegging van zijn/haar arbeidsovereenkomst, dan kan de werknemer, zonder opgaaf van redenen, vanaf 1 juli 2015 zijn/haar schriftelijke instemming binnen 14 dagen schriftelijk herroepen. De werkgever moet de werknemer schriftelijk informeren over de bedenktijd van 14 dagen. Doet een werkgever dat niet, dan kan de werknemer drie weken daarna zijn instemming herroepen. Ontslagroute Medewerkers met een contract voor (on)bepaalde tijd Vanaf 1 juli 2015 kan de werkgever niet meer kiezen of het ontslag via het UWV of via de kantonrechter gaat. De ontslagroute wordt bepaald door de ontslaggrond. Ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid loopt via het UWV. Ontslag om persoonlijke redenen zoals disfunctioneren of verstoring in de arbeidsrelatie loopt via de kantonrechter. Een werknemer kan tegen een verleende ontslagvergunning in beroep of cassatie gaan. 10

11 WW-uitkering Medewerkers met een contract voor (on)bepaalde tijd en uitzendcontract Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering stap voor stap teruggebracht, dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale duur van de publieke WW-uitkering nog maximaal 24 maanden. De opbouw van WW-rechten verandert: 1e 10 jaar: 1 maand WW-recht per gewerkt jaar Na 10 jaar ½ maand WW-recht per gewerkt jaar WW-rechten die zijn opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand. Vanaf 1 juli 2015 wordt na een half jaar WW-uitkering alle arbeid als passende arbeid gezien. Vanaf 1 juli 2015 gaat de inkomensverrekening in de WW in. Een werknemer die vanuit de WW aan het werk gaat, mag van elke verdiende bruto euro altijd 30% zelf houden. 11

12 MF UITZENDBUREAU MF.NL

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID MR. HANS KLOPSTRA www.klopstra.nl j.klopstra@klopstra.nl 0599 650853 06-50505124 WIE ZIJN WIJ. Advocatuur Notariaat Mediators Bedrijfsadviseurs Interimmanagement WIE BEN IK. Hans

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT?

WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT? WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT? De wet werk en zekerheid is aangenomen! Er komen vanaf 2015 ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het beoogde doel: rechtspositie

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar Doorwerken na 65 jaar Team Arbeidsvoorwaarden telefoon: (030) 880 1661 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@pkn.nl 3503 RM Utrecht website: www.pkn.nl Inleiding Steeds vaker willen werknemers doorwerken

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie

Mijn werkgever heeft te weinig werk

Mijn werkgever heeft te weinig werk uwv.nl werk.nl Mijn werkgever heeft te weinig werk Een WW-uitkering vanwege werktijdverkorting Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u

Nadere informatie

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk Het doorwerken na de 65-jarige leeftijd houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Doorwerken is niet langer een taboe en onbespreekbaar. In dit artikel worden de gevolgen van langer doorwerken voor

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 1 WW EN BWW IN HET HBO AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 1 WW EN BWW IN HET HBO AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO DEELRAPPORT 1 AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: GEBRUIK EN

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie