Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe"

Transcriptie

1 Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht is de eerste stap om te komen tot nieuw veiligheidsbeleid. Op basis van cijfers wordt in beeld gebracht welke veiligheidsproblemen zich voordoen binnen de gemeente. Naast dit cijfermatige overzicht ligt de wijkscan die tevens een analyse geeft van de veiligheidssituatie in de gemeente Neder-Betuwe. Het is van belang de veiligheidssituatie in beeld te brengen om te komen tot beleid op maat. Op basis van het cijfermateriaal en de wijkscan en het coalitie programma worden de kaders voor het nieuwe veiligheidsbeleid in de kadernota IV benoemd en worden tevens de veiligheidsonderwerpen benoemd die vervolgens zullen worden uitgewerkt in het Jaarplan IV Bronnen Veiligheidsanalyse Objectieve informatie (cijfers) en subjectieve informatie (veiligheidsgevoel) Bij het opstellen van het veiligheidsbeleid is het noodzakelijk om vooraf een veiligheidsanalyse van de gemeente te maken (de 0 meting) zodat een betrouwbaar beeld van de huidige veiligheidssituatie van de gemeente ontstaat. Er is gebruik gemaakt van zowel objectieve(cijfers) als subjectieve(veiligheidsgevoel) bronnen. Politie cijfers (objectieve informatie) en trendbreuk Om een geactualiseerd beeld over 2008, 2009 en 2010 te geven, moet de gemeente kunnen beschikken over betrouwbare politiegegevens met betrekking tot de geregistreerde criminaliteit en overlast. Op basis van een goede weergave van de politiecijfers wordt snel duidelijk op welke onderwerpen veiligheidsbeleid moet worden ontwikkeld. Ook burgers vinden het belangrijk dat zij de problemen in hun buurt, straat of wijk herkennen in de door de politie naar buiten gebrachte cijfers / gegevens. De politie hecht daarom grote waarde aan het verstrekken van de juiste gegevens/cijfers. Bij de politie worden allerlei gegevens vastgelegd in Bedrijf Proces systeem (BPS). Tot 20 april 2009 werd hiervoor het BPS gebruikt, waarin door zowel de meldkamer als het servicecentrum zaken werden vastgelegd. Alle handelingen betreffende een zaak werden vastgelegd in hetzelfde proces, waardoor eenvoudig was vast te stellen hoe vaak mensen uit een bepaald dorp, wijk of straat hadden gebeld en welke acties de politie n.a.v. de betreffende melding had uitgevoerd. Sinds april 2009 wordt gebruik gemaakt van het landelijk systeem BVH (Basis Voorziening Handhaving). In dit systeem worden meldingen en incidenten opgenomen waaraan door het basisteam aandacht is besteed. Meldingen en incidenten van een lagere prioriteit, waarbij het basisteam niet in de gelegenheid was actie te ondernemen, zijn in dit bestand niet opgenomen. Dit zorgt voor een trendbreuk vanaf april Vanwege deze trendbreuken, veroorzaakt door administratieve en -systeemwijzigingen en niet door de werkelijkheid van buiten, geven de cijfers van 2009 en 2010 (deels) onvoldoende weer waarvoor zij zouden moeten dienen namelijk de vergelijking van de werkelijke situatie over een langere termijn. Wat wel vergelijkbaar is met voorgaande jaren zijn het aantal opgenomen aangiften. Wat daarin lastig is, is dat niet alle meldingen en incidenten leiden tot een aangifte. Vooral bij overlast, overlast door jeugd, overlast door drugsgebruik wordt gekeken naar het aantal meldingen en incidenten en niet naar het aantal aangiften. Van overlast wordt in de regel niet of nauwelijks aangifte gedaan. Meldingen worden wel geregistreerd maar worden vanwege de trendbreuk niet aan derden verstrekt. Het gebrek aan kwalitatief goede cijfers over opgenomen meldingen en incidenten wordt door de politie betreurd en er wordt hard gewerkt aan een spoedig herstel. 1

2 Voor de analyse zijn gegevens opgevraagd uit de administratie van de politie over de jaren 2008, 2009 t/m juni De cijfers worden voor de veiligheidsvelden de veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid en jeugd en veiligheid per onderwerp en per dorpskern over een aantal jaren inzichtelijk gemaakt. Gezien de uitleg over de trendbreuk kan op enkele veiligheidsonderwerpen een zuivere vergelijking van de werkelijke situatie t.o.v. de voorgaande jaren niet worden weergegeven. De wijkscan Neder-Betuwe (politie) De wijkscan is gehouden in alle politie teams van de regiopolitie Gelderland-Zuid. Landelijk draagt dit rapport de naam Lokaal Criminaliteit- en Veiligheidsbeeld (lokaal CVB). Het rapport is gemaakt in samenwerking met de gebiedsgebonden teams van Gelderland-Zuid. De politie geeft hiermee gerichte informatie over ontwikkelingen, waarvoor aandacht moet komen of verder op kan worden geïntensiveerd. De inhoud van deze analyse is tot stand gekomen door harde informatie, informatie uit de systemen van de politie en andere organisaties, te koppelen aan de zachte informatie kennis die politie en andere organisaties hebben. Gekozen gebiedsindeling In de Veiligheidsanalyse wordt Neder-Betuwe verdeeld in zes dorpskernen t.w. Opheusden, Kesteren, Ochten, Echteld, IJzendoorn en Dodewaard. De 6 specifieke dorpskernen hebben een eigen karakter. Het is daardoor mogelijk om eventuele urgentiegebieden te benoemen. Veiligheidsvelden en thema s Het veiligheidsbeleid van de gemeente Neder-Betuwe is gebaseerd op drie veiligheidsvelden t.w. Jeugd en Veiligheid, Bedrijvigheid en Veiligheid en de Veilige Woonomgeving. Onder deze hoofdthema s (kaders) worden de veiligheidsonderwerpen cijfermatig in beeld gebracht. 1. Jeugd en Veiligheid Overlast van jongeren wordt gezien als één van de belangrijkste factoren die invloed hebben op het veiligheidsgevoel van mensen. Het thema jeugd en veiligheid had voorheen primair te maken met het voorkomen, beheersen en bestrijden van overlastgevend en crimineel gedrag van jongeren in de openbare ruimte. In de loop der jaren is hier verandering in gekomen. Er wordt nu ook gekeken naar de achterliggende problematiek. Risico jongeren die zich niet schuldig maken aan strafbare feiten maar die wel op andere terreinen ondersteuning nodig hebben b.v. onhoudbare thuissituatie, mishandeling, verslavingsproblematiek, gedragsproblemen enz kunnen worden ingebracht bij Het Jeugd Preventie Netwerk (JPN). De licht criminele jongeren, harde kernjongeren en de groep veelplegers worden ondergebracht in het Multidisciplinair Team (MDT) en vallen binnen het domein van het Veiligheidshuis Rivierenland. Naast het opleggen van een straf en het terug betalen van de schade wordt voor de jeugdige betrokkenen een plan van aanpak gemaakt waarin alle zaken rondom de jeugdigen onder de loep worden genomen. Shortlist Door de politie wordt twee maal per jaar een shortlist opgesteld. Groepen krijgen op basis van de shortlist een typering (hinderlijk, overlastgevend of crimineel). Op basis van deze shortlist zijn binnen de soorten groepen, minder of meer ernstige jeugdgroepen te onderscheiden. Per groep wordt een ernstscore bepaald en wordt bepaald of en in welke mate de groep georganiseerd is en of er een vorm van hiërarchie heerst in de groep. De groep of groepen met de hoogste ernstscore en hoge mate van organisatie en hiërarchie krijgen zowel bij de politie als bij de gemeente prioriteit in de aanpak van jeugdgroep. De regie m.b.t. hinderlijke/overlastgevende groepen ligt in handen van de gemeente. De politie heeft de regie als het criminele groepen betreft. In de gemeente Neder-Betuwe zijn geen criminele groepen. Wel heeft de gemeente te maken met groepen jongeren die hinderlijk tot soms overlastgevend gedrag vertonen. Door de politie wordt in de laatste shortlist aangegeven dat de gemeente Neder-Betuwe twee hinderlijke groepen zijn t.w. 1 rondom de sporthal De Biezenwei in Opheusden en 1 bij de JOP in IJzendoorn. Voor beiden is een plan van aanpak opgesteld. Inmiddels zijn de klachten in Ijzendoorn opgelost en is het dossier afgesloten. De aanpak in Opheusden is nog in volle gang. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de opkomende problematiek in Kesteren. 2

3 Politiecijfers Jeugd en Veiligheid Jeugd Overlast Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Vandalisme/Baldadigheid t/m oktober Neder-Betuwe Aangifte opgenomen Incidenten Dodewaard Aangifte opgenomen Incidenten Incidenten Incidenten Kesteren Aangifte opgenomen Incidenten Ochten Aangifte opgenomen Incidenten Opheusden Aangifte opgenomen Incidenten

4 Overlast Vuurwerk Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Graffiti t/m oktober Neder-Betuwe Aangifte opgenomen Incidenten Dodewaard Aangifte opgenomen Incidenten Echteld Aangifte opgenomen Incidenten IJzendoorn Aangifte opgenomen Incidenten Kesteren Aangifte opgenomen Incidenten Ochten Aangifte opgenomen Incidenten Opheusden Aangifte opgenomen Incidenten

5 2. Bedrijvigheid en Veiligheid Deze vorm van preventie richt zich op winkels, bedrijven waar criminaliteit en vandalisme voorkomt. In Dodewaard (Edisonring) is een daling van het aantal misdrijven te constateren. Dit is met name het gevolg van het project Keurmerk Veilig Ondernemen (=KVO) dat vanaf 2008 van start is gegaan. De extra toezicht en beveiliging hebben een afschrikkend effect gehad Diefstal uit/af bedrijf Neder-Betuwe Aangifte opgenomen Incidenten Dodewaard Aangifte opgenomen Incidenten Echteld Aangifte opgenomen Incidenten IJzendoorn Aangifte opgenomen Incidenten Kesteren Aangifte opgenomen Incidenten Ochten Aangifte opgenomen Incidenten Opheusden Aangifte opgenomen Incidenten Veilige woon- en leefomgeving De woon- en leefomgeving heeft enerzijds betrekking op de fysieke woon- en leefomgeving. Daarbij kan gedacht worden aan de fysieke inrichting en indeling van de wijk; de aanwezigheid van voorzieningen, wegen, fietspaden, voetpaden; de kwaliteit van de huizen; kwaliteit en onderhoud van groen, stoepen en wegen; kwaliteit en onderhoud van verlichting; zwerfvuil en hondenpoep. Anderzijds gaat het om de sociale woon- en leefomgeving. Hierbij kan gedacht worden aan relaties of het ontbreken daarvan tussen mensen die in dezelfde omgeving wonen; betrokkenheid van de mensen bij elkaar en bij het onderhouden van de (fysieke) omgeving; en, niet onbelangrijk, gedrag in de openbare ruimte. De veilige woon- en leefomgeving bestaat uit objectieve of feitelijke onveiligheid: Er is daadwerkelijk, objectief meetbaar of zichtbaar, sprake van een (on)veilige situatie door bijvoorbeeld onoverzichtelijke kruisingen (fysiek), woninginbraken, autodiefstallen, of door de aanwezigheid van jeugdbendes, agressieve buren of daders van huiselijk geweld of seksueel geweld (sociaal). Daarnaast kan er ook sprake zijn van subjectieve of gevoelde onveiligheid. De situatie is feitelijk (nog) niet onveilig maar wordt wel als onveilig ervaren door bijvoorbeeld, verloedering van de openbare ruimte (fysiek), geluidsoverlast door burenruzies, aanwezigheid groepen jongeren, of doordat men elkaar niet kent, men zich alleen voelt en kwetsbaar (sociaal). De informatie die voor u ligt gaat uit van objectieve gegevens die op basis van de registratie bij de politie zichtbaar zijn. 5

6 Burenruzies (Overlast tussen bewoners/botsende leefstijlen) Neder-Betuwe Aangifte opgenomen Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Kesteren Aangifte opgenomen Incidenten Ochten Aangifte opgenomen Incidenten Incidenten M.b.t. burenruzies wordt buurtbemiddeling ingezet. Op dit moment vindt een tussentijdse evaluatie plaats waarin duidelijk gaat worden welk effect de inzet van buurtbemiddelaars heeft. Voor buurtbemiddeling zijn twee welwillende partijen noodzakelijk. Als een van de partijen niet wil meewerken houdt het m.b.t. inzet bemiddeling op. Het streven is in een zo vroeg mogelijk stadium buurtbemiddeling aan te bieden. Huiselijk geweld t/m juni Neder-Betuwe totaal Opheusden Kesteren Dodewaard Ochten Echteld IJzendoorn Cijfermateriaal tijdelijk huisverbod: Er is nog geen cijfermateriaal beschikbaar. De gemeente Neder-Betuwe is in maart 2010 gestart met de mogelijkheid dat door de burgemeester een tijdelijk huisverbod kan worden opgelegd. Tot op heden is in de gemeente Neder-Betuwe hier nog geen gebruik van gemaakt. Het aantal tijdelijk huisverboden dat tot op heden regionaal is opgelegd is laag. Aangezien de politie als eerste ter plaatse komt bij meldingen over huiselijk geweld zal binnenkort bij de politie uitleg volgen over de wijze waarop het huisverbod kan worden opgelegd en met name wanneer de politie de hulp officier van justitie (OvJ) (daarvoor speciaal opgeleide agent) kan oproepen om ter plaatse te komen. 6

7 SMS Alert aantal deelnemende inwoners t/m juni Neder-Betuwe totaal Opheusden Kesteren Dodewaard Ochten Echteld IJzendoorn SMS Alert inzet incl. afloopberichten t/m juni Neder-Betuwe totaal 4x 10x 4x Opheusden 2x Kesteren 4x Dodewaard 4x Ochten Echteld IJzendoorn Het is een gunstige ontwikkeling dat het aantal inwoners dat zich aanmeldt nog elk jaar toeneemt. SMS alert is tot op heden 4 maal ingezet. Woninginbraak (diefstal uit woning) waar: Neder-Betuwe Aangifte opgenomen Incidenten waar: Dodewaard Aangifte opgenomen Incidenten waar: Echteld Aangifte opgenomen Incidenten waar: IJzendoorn Aangifte opgenomen Incidenten waar: Kesteren Aangifte opgenomen Incidenten waar: Ochten Aangifte opgenomen Incidenten waar: Opheusden Aangifte opgenomen Incidenten Een poging tot of een daadwerkelijke inbraak in iemands woning heeft vaak een grote, emotionele, impact op de slachtoffers. Deze voelen zich relatief vaker en sneller onveilig. De afgelopen jaren is er een flinke stijging opgetreden m.b.t. het aantal inbraken. De politie en het Openbaarministerie dringen aan op een aanpak om woninginbraken te reduceren. In juli 2010 is een projectgroep Keurmerk Veilig Wonen onder leiding van het Openbaar Ministerie gestart. Doel van het project is het verzamelen van mogelijkheden om woninginbraken te verminderen. 7

8 Voertuigcriminaliteit Voertuigcriminaliteit heeft betrekking op diefstal van fiets, bromfiets/snorfiets, vernieling auto en diefstal af/uit auto Diefstal van/uit auto Neder-Betuwe Aangifte opgenomen Incidenten Dodewaard Aangifte opgenomen Incidenten Echteld Aangifte opgenomen Incidenten IJzendoorn Aangifte opgenomen Incidenten Kesteren Aangifte opgenomen Incidenten Ochten Aangifte opgenomen Incidenten Opheusden Aangifte opgenomen Incidenten Diefstal af/uit overige voertuigen Neder-Betuwe Aangifte opgenomen Incidenten Dodewaard Aangifte opgenomen Incidenten Echteld Aangifte opgenomen Incidenten IJzendoorn Aangifte opgenomen Incidenten Kesteren Aangifte opgenomen Incidenten Ochten Aangifte opgenomen Incidenten Opheusden Aangifte opgenomen Incidenten

9 Overlast van/door voertuig Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Parkeeroverlast Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten

10 Drugsoverlast Op dit moment is het niet mogelijk (vanwege de nieuwe manier van registratie) om politiecijfers m.b.t. de meldingen in relatie tot overlast over soft- en harddrugs te verkrijgen. Het is bekend dat ook onze gemeente veel jongeren telt die soft- en/of harddrugs gebruiken. In de meeste gevallen leidt dit niet vaak tot zoveel overlast voor de omgeving dat er bij de politie melding van wordt gemaakt. Indien het hieronder aangegeven schema door cijfers wordt ingevuld zou het een vertekend beeld kunnen geven van drugsgebruik onder jongeren omdat slecht alleen de overlastmeldingen door de politie in het systeem worden opgenomen. Drugsgebruik onder jongeren is ook in onze gemeente wel degelijk aanwezig. De gemeente investeert in preventieve zin en de politie neemt het repressieve gedeelte voor haar rekening. De aanpak vanuit de gemeente richt zich op het individu. De straathoekwerker van IrisZorg benadert jongeren en probeert hen door te geleiden naar de reguliere zorg. Daarnaast vindt er op diverse plaatsen in de gemeente aan diverse doelgroepen voorlichting plaats. Softdrugs Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Harddrugs Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten

11 Overlast van/door drugs/medicijnen Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Overlast van/door dronkenschap Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten Incidenten

12 5 Conclusie Onder de drie hoofdthema s (kaders) worden de hieronder aangegeven veiligheidsonderwerpen zowel in de kadernota IV benoemd en in het IV jaarplan 2011 uitgewerkt. 1. Jeugd en Veiligheid Aanpak hinderlijke/overlastgevende Jeugdgroepen Aanpak risico jongeren via het Centrum voor Jeugd en Gezin of Veiligheidshuis Aanpak alcohol/drugsproblematiek Aandachtsgebieden Opheusden Dodewaard Kesteren Doordat de locatie waar jeugdoverlast plaatsvindt constant in beweging is kan het voorkomen dat de hierboven genoemde aandachtsgebieden inmiddels zijn vervangen door andere locaties waar jeugdoverlast plaatsvindt. De gemeente en haar partners spelen direct in op de lokale overlast situatie. 2. Bedrijvigheid en Veiligheid Keurmerk Veilig Ondernemen Aandachtsgebied Dodewaard bedrijventerrein Bonegraaf (behalen/behouden certificaat KVO) 3. Veilige Woon- en Leefomgeving Woninginbraken Buurtbemiddeling (bij burenruzies) Huiselijk Geweld Tijdelijk Huisverbod Aandachtsgebied De hierboven genoemde onderwerpen vinden in alle dorpskernen plaats, de aanpak zal zich dan ook richten op alle dorpskernen. 12

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Voorstel kennis te nemen van de criminaliteitscijfers 2007 en tot vaststelling van de prioriteiten inzake het politieveiligheidsbeleid 2009. AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Onderliggend

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid Gemeente Buren

Kadernota Veiligheid Gemeente Buren 1 Kadernota Veiligheid 2011-2014 Gemeente Buren Inhoudsopgave 1. Aanleiding, Inleiding en Leeswijzer p. 3 1.1 Aanleiding p. 3 1.2 Inleiding p. 3 1.3 Leeswijzer p. 3 2. Opzet Veiligheidsbeleid p. 5 2.1

Nadere informatie

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID Situatie objectieve en subjectieve veiligheid burgers en Cijfers met betrekking tot Bron 2002 objectieve veiligheid burgers (landelijk) feitelijk ondervonden

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel Onderzoek en rapportage: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies Colofon Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel.

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Illegale handel

Illegale handel Bijlage 4 Gebiedsscan 2014 Inleiding Per 1 januari 2013 is de nieuwe organisatie van de politie van start gegaan, de Nationale politie. Een gevolg hiervan is dat de voormalige politieregio Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2015 Gemeente Neder-Betuwe

Jaarplan Veiligheid 2015 Gemeente Neder-Betuwe Jaarplan Veiligheid 2015 Gemeente Neder-Betuwe Veiligheidsbeleid gemeente Neder-Betuwe 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Opzet... 3 3.1. Partners... 3 3.2. Werkwijze...

Nadere informatie

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Gemeente Lingewaal Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Evaluatie Februari 2013 Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding (IVR) Samen voor een veilig Lingewaal 2012, evaluatie 0. Inhoudsopgave Pagina 0.

Nadere informatie

Leeswijzer van de veiligheidsanalyse

Leeswijzer van de veiligheidsanalyse Leeswijzer van de veiligheidsanalyse Deze rapportage vormt de weerslag van de veiligheidsanalyse zoals die in de periode 2007, 2008 en 2009 heeft plaatsgevonden in het kader van de ontwikkeling van het

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010

Veiligheidsmonitor 2010 Veiligheidsmonitor 2010 O&S juni 2010 Samenvatting s-hertogenbosch opnieuw veiliger De veiligheidssituatie in de gemeente is in 2009 wederom verbeterd. De veiligheidsindex is met 12,2 indexpunten gestegen

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. gemeente Brielle

Veiligheidsanalyse. gemeente Brielle Veiligheidsanalyse gemeente Brielle November 2011 Inleiding Deze rapportage vormt de weerslag van de veiligheidsanalyse zoals die in de periode juni/november 2011 heeft plaatsgevonden in het kader van

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015.

Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015. Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015. Voorwoord Voor u ligt de kadernota Integrale Veiligheid van de gemeente Bernheze voor de periode 2015-2018. Dit stuk geeft u inzicht in de

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Integrale Veiligheid...4 1.1 Veiligheid... 4 1.2 Integraal Veiligheidsbeleid... 4 1.3 Regierol... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014.

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014. Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheidsanalyse 1-meting Plaats Winkelgebied Adviseur : Bergen op Zoom : Centrum : H.H.J. (Helga) van de Mortel Startdatum project : 26 september 2012 Versie, datum : 2, 13

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid, afdeling BOB Voorwoord De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

Bijlage D: Activiteiten Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Neder-Betuwe

Bijlage D: Activiteiten Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Neder-Betuwe Bijlage D: Activiteiten Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Neder-Betuwe Inleiding In het onderstaande overzicht staan actuele activiteiten weergegeven die binnen de Gemeente Neder- Betuwe een bijdragen

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Jeugdige recidiverende woninginbrekers

Jeugdige recidiverende woninginbrekers Jeugdige recidiverende woninginbrekers Utrecht, 17 februari 2014 Pepijn van Amersfoort en Sander Scherders Inleiding De aanpak van woninginbraken heeft prioriteit in de regio Utrecht (Regionale Veiligheidsstrategie

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2012

Veiligheidsmonitor 2012 Veiligheidsmonitor 2012 O&S april 2012 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM Zaaknr. 052317737 De burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam; overwegende dat: de gebiedsontzegging

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2014

Veiligheidsmonitor 2014 Veiligheidsmonitor 2014 O&S april 2014 Samenvatting s-hertogenbosch wordt steeds veiliger. De doelstelling van de coalitie voor het jaar 2014, geformuleerd in 2010, wordt in bijna alle wijken al gehaald.

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie