Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007"

Transcriptie

1 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007

2 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel Onderzoek en rapportage: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

3 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel. Afdeling Bestuur, Vergunningen en Handhaving. Postbus , 5300 DA Zaltbommel. Contactpersoon: mevr. F. Boelaars-Vermeulen. Telefoon (0418) Onderzoek en rapportage: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies. Elbertbos 1, 7543 GV Enschede. Telefoon (053) Internet: Dit rapport is te bestellen bij de opdrachtgever. Enschede / Zaltbommel, november ISBN Samenstelling: drs. Paul Oostveen. Omslagontwerp: Annie van Deursen en Paul Oostveen. Vormgeving binnenwerk: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies. Drukwerk: Gildeprint Drukkerijen, Enschede. Overname uit dit rapport is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

4 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding en onderzoeksverantwoording 7 Gemeente totaal 10 Zaltbommel 18 Gameren 22 Bruchem 26 Aalst 30 Brakel 34 Zuilichem en Nieuwaal 38 Nederhemert, Poederoijen, Kerkwijk, Delwijnen en Bern 42 Bijlagen Bijlage 1: Definities 46 Bijlage 2: Totaaloverzichten 50 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007

5 Samenvatting Inleiding Dit rapport beschrijft de veiligheidssituatie in de gemeente Zaltbommel en in de verschillende dorpen in de gemeente. Door de vaste opzet van de paragrafen zijn alle dorpen zowel onderling als met de hele gemeente optimaal vergelijkbaar. Het onderzoek is gebaseerd op geregistreerde incidenten en aangiftes bij de politie, een bewonersenquête in de gemeente en een groepsinterview met de burgemeester, teamchef, netwerkers en ambtenaar integrale veiligheid. (pag.7) Gemeente totaal In vergelijking met de regio Gelderland-Zuid laat de gemeente Zaltbommel over het algemeen een vrij gemiddeld beeld zien. In het interview in de gemeente werd kleine criminaliteit zoals woninginbraak en voertuigcriminaliteit genoemd als een van de belangrijkste problemen. Deze delicten kwamen in, vooral in de stad Zaltbommel, beduidend vaker voor dan de jaren daarvoor maar in daalde het aantal aangiftes weer sterk. De laatste jaren is ook het aantal aangiftes van gewelddelicten en winkeldiefstallen duidelijk gedaald. Een ander belangrijk probleem is de jeugdproblematiek van zowel Marokkaanse als autochtone jongeren. In Gameren en Bruchem is het aantal meldingen jeugdoverlast en vandalisme de laatste jaren flink gedaald, maar in Brakel juist sterk gestegen. Bewoners beschouwen vooral verkeersproblemen zoals te hard rijden als belangrijkste probleem in hun buurt. (pag.10) Zaltbommel In de stad Zaltbommel woont 46% van de bevolking, maar het aantal veiligheidsincidenten dat zich hier afspeelt ligt duidelijk hoger. Vrijwel alle delicten doen zich, gemeten, vaker voor dan in de dorpen. Dat geldt vooral voor voertuigcriminaliteit, winkeldiefstal en problemen in winkels en diefstallen op scholen. Maar ook overlast tussen bewoners, (huiselijk) geweld, woninginbraken, overige criminaliteit, verkeersongevallen, bedrijfsinbraken en incidenten in de horeca komen er vaker voor. Vooral bij voertuigcriminaliteit vinden meer bewoners dan gemiddeld dat dit vaak in de eigen buurt voorkomt. Het aantal aangiftes van gewelddelicten is sinds met 40% gedaald. Inwoners van de stad Zaltbommel voelen zich relatief vaak onveilig, vooral bij groepen jongeren en het treinstation. (pag.18) Gameren Bewoners van Gameren bestempelen verkeer en jeugdoverlast als de twee grootste problemen van hun buurt. Er zijn relatief veel bewoners die vinden dat er vaak te hard wordt gereden en dat agressief verkeersgedrag vaak voorkomt. Het aantal verkeersongevallen lag in wel lager dan in de jaren daarvoor. Jeugdoverlast en vandalisme komen ook relatief vaak voor, maar het aantal meldingen jeugdoverlast is sinds zeer sterk gedaald en ligt nu onder het gemiddelde. Gewelddelicten zijn er relatief ongeveer even vaak als gemiddeld maar absoluut zijn het kleine aantallen: ongeveer 8 aangiftes per jaar. De meeste andere incidenten komen in Gameren minder vaak voor dan gemiddeld in de gemeente Zaltbommel. (pag.22) Bruchem Inwoners van Bruchem beoordelen de veiligheid in hun buurt met een hoog rapportcijfer (7,5). Bij veel thema's is het aantal incidenten of aangiftes lager dan gemiddeld. Wel werd in een toename gesignaleerd van auto-inbraken en drugsincidenten. Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten jeugdoverlast en vandalisme is sinds gehalveerd: van 45 naar 21 per jaar. Wel vindt een relatief groot aantal bewoners dat vernielingen soms in de eigen buurt voorkomen. Overlast door omwonenden en dronken mensen op straat komen weinig voor. Bewoners beschouwen verkeersproblemen als het belangrijkste probleem in hun buurt. In werden er minder verkeersongevallen bij de politie geregistreerd dan in voorgaande jaren. (pag.26) Aalst In Aalst ligt het aantal veiligheidsincidenten onder of dichtbij het gemiddelde niveau. Doordat het aantal incidenten beperkt is kunnen kleine veranderingen in cijfers leiden tot duidelijke schommelingen. Duidelijke trends van toe- of afnamen zijn echter nergens te zien. Bewoners beschouwen verkeersproblemen als belangrijkste probleem in de buurt. Ook vernielingen worden in dat verband vaker dan elders genoemd; een relatief grote groep van 27% vindt dat er vaak vernielingen in de buurt plaatsvinden. Diefstal of vernielingen aan de buitenkant van auto's en gewelddelicten komen volgens weinig bewoners voor in de eigen buurt. Het aantal mensen dat zich wel eens onveilig voelt in Aalst is lager dan gemiddeld. Op de twee grote campings in Aalst zijn af en toe problemen. (pag.30) Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

6 Brakel In Brakel wordt zowel door deelnemers aan de bewonersenquête als in het interview de jongerenproblematiek als grootste probleem in de buurt beschouwd. Het aantal incidenten jongerenoverlast en vernielingen steeg van 42 in naar rond de 95 de jaren daarna en ligt daarmee beduidend hoger dan gemiddeld. Duidelijk meer bewoners dan gemiddeld vinden dat jongerenoverlast, vernielingen, jeugdcriminaliteit, gewelddelicten, bedreiging en naroepen/nafluiten van vrouwen in de buurt voorkomen. Veel andere problemen, met name voertuigcriminaliteit, verkeersongevallen en bedrijfsinbraken komen in Brakel juist weinig voor. Het aantal bewoners dat zich wel eens onveilig voelt is net zo hoog als gemiddeld in de gemeente. (pag.34) Zuilichem en Nieuwaal De dorpen Zuilichem en Nieuwaal kennen geen ernstige veiligheidsproblemen. Bewoners beschouwen verkeer, hondenpoep en geluidsoverlast als de belangrijkste problemen in hun buurt. Het aantal bij de politie geregistreerde verkeersongevallen is geleidelijk gedaald van 35 in naar 20 in en ligt nu lager dan gemiddeld in de gemeente. Ook het aantal meldingen van overlast tussen bewoners daalde sinds : van 23 naar 12. Veel van de veiligheidsproblemen, waaronder geweld, woninginbraak, voertuigcriminaliteit en jongerenoverlast/vernielingen komen minder vaak voor dan gemiddeld. In waren er wel twee keer zo veel meldingen jeugdoverlast als de jaren daarvoor, maar in daalde dat aantal weer. Veel minder bewoners dan elders vinden dat jeugdoverlast in de buurt voorkomt. (pag.38) Nederhemert, Poederoijen, Kerkwijk, Delwijnen en Bern Bewoners van de dorpen Nederhemert-Noord, Nederhemert-Zuid, Poederoijen, Kerkwijk, Delwijnen en Bern zijn positief over de veiligheid in hun buurt. Relatief weinig mensen voelen zich er wel eens onveilig. Voor vrijwel alle veiligheidsproblemen geldt dat deze zowel objectief gezien (op basis van politiecijfers) als in de ogen van bewoners duidelijk minder voorkomen dan gemiddeld in de gemeente. Dat geldt echter niet voor verkeer. Per jaar worden 40 verkeersongevallen bij de politie geregistreerd: relatief net zo veel als gemiddeld. Ook het aantal bewoners dat vindt dat er vaak te hard wordt gereden is net zo hoog als elders. Veel bewoners vinden verkeer het grootste probleem in de buurt dat met voorrang moet worden aangepakt. (pag.42) Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007

7 Inleiding en onderzoeksverantwoording Aanleiding In de loop van 2007 werd een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar veiligheid in de 18 gemeenten van de regio. Dit resulteerde in het Veiligheidsbeeld Gelderland-Zuid. Het rapport is een gestapeld veiligheidsbeeld waarin volgens een vaste opzet een overzichtelijk beeld geschetst wordt van de veiligheid in elk van de 18 gemeenten, in de drie districten en in de regio. Daardoor zijn niet alleen de gemeenten onderling optimaal vergelijkbaar, maar kan ook elke gemeente worden vergeleken met het district en de regio. Het regionale Veiligheidsbeeld biedt de gemeenten een belangrijk instrument, met name door de vergelijkbaarheid met andere gemeenten. Wat echter ontbreekt in het regionale beeld zijn twee niet onbelangrijke aspecten: het oordeel van de bewoners en een analyse en onderlinge vergelijking van de verschillende kernen binnen de gemeenten. De gemeente Zaltbommel heeft daarom opdracht gegeven voor een verdiepingsslag waarin deze twee aspecten wel werden opgenomen. Er werd een representatieve bevolkingsenquête gehouden in de gemeente. De resultaten uit deze enquête én de politiecijfers die al in het kader van het regionale Veiligheidsbeeld beschikbaar waren worden in dit rapport per kern gepresenteerd. Ook het Veiligheidsbeeld Zaltbommel kent een vaste opzet, die zo goed mogelijk aansluit op de opzet van het regionale Veiligheidsbeeld qua volgorde, onderwerpkeuze, weergave van grafieken en definities. Daardoor zijn niet alleen de resultaten van alle dorpen optimaal vergelijkbaar met elkaar en met de gemeentelijke paragraaf, maar ook met cijfers van andere gemeenten in het regionale rapport. Onderzoeksopzet en bronnen De eerste belangrijke bron voor dit onderzoeksrapport zijn politiecijfers. Afhankelijk van de soort problematiek wordt het aantal aangiftes of het totaal aantal bij de politie geregistreerde incidenten geteld. Bij diefstal en geweld bijvoorbeeld geeft het aantal aangiftes het meest zuivere beeld. Bij andere problemen wordt zelden aangifte gedaan (zoals huiselijk geweld) of is dat zelfs vaak onmogelijk of onnodig (overlast of verkeersongevallen) en geeft een telling van het totaal aantal bij de politie geregistreerde incidenten een betere weergave. Incidenten worden geregistreerd nadat aangifte is gedaan, een burger een melding heeft gedaan en/of een agent iets heeft geconstateerd en voldoende relevant bevonden om te registreren. Bij de meeste politiecijfers worden de aantallen over de laatste vier volle kalenderjaren geteld en in grafieken weergegeven. Een overzicht van de gehanteerde definities vindt u in bijlage 1 (pag.46). De definities komen exact overeen met de definities uit het Veiligheidsbeeld Gelderland-Zuid. Ook gebaseerd op politiecijfers is het aantal incidenten waarbij jonge verdachten waren betrokken. Indien de politie iemand verdenkt van een misdrijf (dus niet bijvoorbeeld van gewone overlast) worden personalia waaronder de geboortedatum geregistreerd. Een incident met jonge verdachten is een incident waarbij minimaal een persoon in de betreffende leeftijdsgroep (t/m 24 jaar) staat geregistreerd. Deze cijfers zijn alleen indicatief. Registratie van verdachten bij incidenten betekent niet automatisch dat vervolging wordt ingesteld noch dat de vermeende betrokkenheid in een rechtszaak is bewezen. Van veel incidenten zijn bovendien helemaal geen verdachten bekend. Toch geven de cijfers (steeds over en samen) een indicatie van het aantal strafbare feiten waarvan jongeren worden verdacht, dus van jeugdcriminaliteit. Een tweede belangrijke bron was een bewonersenquête die in april en mei 2007 werd gehouden in de gemeente Zaltbommel. Gekozen is voor een bondige enquête van 4 pagina s met vragen over de leefbaarheid in de buurt, de mate waarin vervelende voorvallen en misdrijven in de buurt voorkomen, veilig voelen en slachtofferschap. De steekproef was zodanig getrokken dat per dorp of dorpscombinatie (in totaal 7 gebieden) representatieve resultaten beschikbaar zouden zijn. De enquête werd door de gemeente per post toegezonden aan 2400 aselect gekozen personen. De deelnemers konden de papieren vragenlijst terugsturen in een portvrije envelop of de enquête invullen via internet. Mensen die na enkele weken de enquête nog niet hadden ingevuld kregen een herinneringsbrief. Onder alle respondenten werden 10 Irischeques van 25,- verloot. Uiteindelijk hebben 1278 inwoners meegedaan aan het onderzoek, een respons van 53%. Van alle respondenten vulde 22% de vragenlijst via internet in en 78% op papier. Cijfers vertellen altijd slechts een deel van de werkelijkheid. Daarom zijn voor het regionale Veiligheidsbeeld ter aanvulling ook interviews gehouden. In elke gemeente werd een groepsinterview gehouden, waarvoor over het algemeen de burgemeester (als portefeuillehouder integrale veiligheid), de ambtenaar integrale veiligheid van de gemeente en de teamchef en netwerkers van de politie werden uitgenodigd. Ook in Zaltbommel heeft een dergelijk interview plaatsgevonden dat tevens werd gebruikt als bron voor dit gemeentelijke Veiligheidsbeeld. Doel van de interviews was vooral een aanvulling te kunnen geven op het cijfermateriaal. Het gaat dan om het verhaal achter de cijfers zoals verklaringen voor hoge aantallen en voor opmerkelijke ontwikkelingen. Verder konden veiligheidsaspecten worden besproken waarover de cijfers Veiligheidsbeeld Zaltbommel

8 onvoldoende informatie kunnen geven. Tot slot kon informatie worden toegevoegd over recente ontwikkelingen, die nog niet uit de cijfers tot en met blijken. De interviews vonden plaats omstreeks april Afbakening In dit onderzoek wordt een beeld geschetst van de feitelijke veiligheidssituatie in de gemeente Zaltbommel. Beschreven worden onveiligheid in de woonomgeving, verkeersveiligheid, veiligheid rond bedrijven en tot slot jeugd en veiligheid. Dit rapport biedt een beschrijving van de feitelijke veiligheidssituatie, dus niet van veiligheidsbeleid. Het rapport omvat dan ook geen effectmeting van beleid. Een belangrijke bron voor dit onderzoek zijn cijfers uit de politiebestanden. Voor de volledigheid moet worden vermeld dat niet alle criminaliteit en overlast bij de politie wordt geregistreerd. Incidenten worden alleen geregistreerd indien er aangifte is gedaan, een melding door een burger wordt gemaakt en/of agenten iets constateren en vervolgens registreren. Politiebestanden omvatten dus nooit alle situaties van criminaliteit en overlast. Een belangrijke kanttekening is verder dat in de dorpen bij veel van de veiligheidsthema s het aantal incidenten erg beperkt is. De invloed van toevallige ontwikkelingen wordt dan relatief groot. Bij de interpretatie van de ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met dit effect. Zo kan een grafiek laten zien dat het aantal incidenten is verdubbeld van 4 naar 8. Dat oogt dramatisch, maar het gaat maar om 4 incidenten die vooral bij niet-lokale dadergroepen zoals bij auto-inbraken even goed in het naburige dorp hadden kunnen plaatsvinden. Bij diefstallen is regelmatig sprake van pieken met meerdere inbraken in een nacht, waarna er soms maanden kunnen voorbijgaan zonder nieuwe inbraak. Opzet van dit rapport Dit onderzoeksrapport kent een gestapelde opzet met een gebiedsgerichte indeling. Achtereenvolgens wordt de situatie weergegeven in de gemeente als geheel en vervolgens in de 7 dorpen of dorpscombinaties. Omdat enkele dorpen erg klein zijn moest een aantal dorpen worden samengevoegd. De volgende gebieden worden in dit rapport onderscheiden: Zaltbommel (pag.18) Gameren (pag.22) Bruchem (pag.26) Aalst (pag.30) Brakel (pag.34) Zuilichem en Nieuwaal (pag.38) Nederhemert, Poederoijen, Kerkwijk, Delwijnen en Bern (pag.42) Doordat alle paragrafen dezelfde opzet hebben en dezelfde grafieken steeds op dezelfde plaats staan zijn de gegevens eenvoudig onderling te vergelijken. Elke paragraaf telt 4 pagina s met de volgende indeling: pag. Veiligheidsveld Thema s 1 e Algemeen Woon- en leefomgeving Samenvatting. Kwaliteit van de woonomgeving, overlast tussen bewoners. 2 e Woon- en leefomgeving (vervolg) Onveilig voelen, huiselijk geweld, geweld, woninginbraak. 3 e Woon- en leefomgeving (vervolg) 4 e Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Voertuigcriminaliteit, overige criminaliteit.. Winkels, bedrijven, horeca, recreatie en toerisme. Overlastgevende jeugdgroepen, jeugdcriminaliteit. De enige uitzondering op de vaste indeling van vier pagina s per gebied is de eerste paragraaf, over de gehele gemeente. Hierin worden enkele aanvullende cijfers weergegeven, waardoor deze paragraaf een grotere omvang heeft dan 4 pagina s. Deze paragraaf bevat ook een aantal cijfers over slachtofferschap. De volgorde van de andere onderwerpen is uiteraard wel dezelfde als in de andere paragrafen en de meeste grafieken kennen ook dezelfde opzet. Bij deze indeling is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de indeling in veiligheidsvelden en thema s uit de Handreiking Kernbeleid Veiligheid van de VNG (herziene versie ) op dezelfde manier als in het Veiligheidsbeeld Gelderland-Zuid. De veiligheidsvelden fysieke veiligheid (behalve verkeer) en integriteit maken geen deel uit van dit onderzoek. 8 Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

9 In alle paragrafen over de dorpen en dorpscombinaties worden de cijfers in dat dorp afgezet tegen het gemeentetotaal. De gemeentelijke cijfers zijn steeds in een lichtere tint van dezelfde kleur afgebeeld in een staaf die achter de staven met de dorpscijfers ligt. De cijfers uit politieregistraties worden steeds in blauwe staven weergegeven; cijfers uit de enquête voornamelijk in rood en geel. Een leesvoorbeeld voor deze grafieken vindt u hiernaast. Het bovenste blok vindt u terug in de paragrafen over de kernen; het onderste blok in de paragraaf over de hele gemeente. Dit voorbeeld toont cijfers over overlast tussen bewoners in Zuilichem en Nieuwaal. De eerste grafiek met de blauwe staven laat de politiecijfers zien. In de eerste plaats vermeldt de grafiek de absolute aantallen (afgedrukt in de staven): 23 incidenten in en in de volgende jaren achtereenvolgens 22, 16 en 12. Het aantal incidenten is in deze dorpen dus afgenomen. Voor een onderlinge vergelijking tussen gebieden zijn absolute cijfers minder geschikt omdat niet alle dorpen evenveel inwoners kennen. Daarom worden de cijfers ook relatief weergegeven: (aan het eind van elk kalenderjaar). Die relatieve score is af te lezen door de lengte van de staven te vergelijken met de waarden langs de horizontale as. In Zuilichem en Nieuwaal nam het aantal incidenten per 1000 inwoners af van 10 in naar 5 in. In de lichte staven is te zien de relatieve ontwikkeling in de hele gemeente. Daar was ook sprake van een afname, maar veel beperkter: van 10 naar 9 incidenten per 1000 inwoners. De grafiek laat dus zien dat de afname in de dorpen sterker was dan in de hele gemeente. De lichte staven uit de dorpsparagrafen zijn precies even lang als de staven in de gemeentelijke paragraaf. In de gemeentelijke paragraaf is onder de grafieken met politiecijfers voor het meest recente jaar nog een specificatie te zien: de 231 meldingen uit zijn te onderscheiden in 52 burenruzies, 135 gevallen geluidshinder woonomgeving en 44 overige conflicten. Onder de kop is te zien hoe vaak bepaalde delicten voorkomen in de eigen buurt (of hoe vaak zij zich onveilig voelen). De bewoners konden kiezen uit vaak, soms of (bijna) nooit. De grafieken tonen alleen het aantal mensen dat vindt dat dit probleem vaak (rood) of soms (geel) voorkomt. Het afgebeelde percentage is het totaal aantal mensen dat vindt dat dit probleem vaak of soms voorkomt in de eigen buurt. In Zuilichem en Nieuwaal vindt 4% dat overlast door omwonenden vaak voorkomt en 17% dat dit soms voorkomt: samen is dat 21%. De lichtere staven daaronder laten zien dat in de gemeente als geheel in totaal 26% vindt dat deze vorm van overlast vaak of soms voorkomt. Opnieuw komen de lichtere staven in de dorpsparagrafen exact overeen met de staven in de gemeentelijke paragraaf. Leesvoorbeeld paragrafen over de kernen Overlast tussen bewoners overlast door 21% omwonenden gemeentelijke paragraaf Overlast tussen bewoners Specificatie: - burenruzie 52 - geluidshinder woonomg overige conflicten 44 overlast door 26% omwonenden In de bijlagen van dit rapport vindt u niet alleen de gebruikte definities, maar ook totaaloverzichten waarin de politiecijfers zowel absoluut als relatief () voor alle dorpen worden weergegeven. Ook worden de belangrijkste cijfers uit de enquête weergegeven in een totaaloverzicht. Veiligheidsbeeld Zaltbommel

10 Gemeente totaal In vergelijking met de regio Gelderland-Zuid laat de gemeente Zaltbommel over het algemeen een vrij gemiddeld beeld zien. In het interview in de gemeente werd kleine criminaliteit zoals woninginbraak en voertuigcriminaliteit genoemd als een van de belangrijkste problemen. Deze delicten kwamen in, vooral in de stad Zaltbommel, beduidend vaker voor dan de jaren daarvoor maar in daalde het aantal aangiftes weer sterk. De laatste jaren is ook het aantal aangiftes van gewelddelicten en winkeldiefstallen duidelijk gedaald. Een ander belangrijk probleem is de jeugdproblematiek van zowel Marokkaanse als autochtone jongeren. In Gameren en Bruchem is het aantal meldingen jeugdoverlast en vandalisme de laatste jaren flink gedaald, maar in Brakel juist sterk gestegen. Bewoners beschouwen vooral verkeersproblemen zoals te hard rijden als belangrijkste probleem in hun buurt. Veilige woon- en leefomgeving Kwaliteit woonomgeving Rapportcijfer door bewoners woning woonomgev. sfeer leefbaarheid veiligheid 8,1 7,6 7,4 7,5 7, Ontwikkeling woonbuurt afgelopen jaar vooruit 6% gelijk 65% achteruit weet niet 25% 5% 0% 50% 100% Vervuiling in de buurt rommel op straat hondenpoep 66% 76% Grootste probleem in de buurt verkeer 40% hondenpoep jongeren parkeren geluidslast voertuigcrim. 18% 14% 13% 12% 12% vervuiling woninginbraak vernieling burenoverlast geweld/bedr. alcohol/drugs last horeca 10% 6% 4% 3% 2% 2% 1% geen van 25 26% 0% 20% 40% 60% Kwaliteit van de woonomgeving Als een van de eerste vragen in de enquête werd bewoners gevraagd rapportcijfers te geven voor hun leefomgeving. Het hoogst is de waardering voor de eigen woning: gemiddeld 8,1. De cijfers voor de woonomgeving, sfeer in de buurt en leefbaarheid in de buurt liggen rond de 7,5. De veiligheid in de buurt wordt gemiddeld met een 7,0 beoordeeld. In de stad Zaltbommel is het oordeel over de veiligheid het minst gunstig: gemiddeld 6,6. In de dorpen Bruchem, Aalst, Zuilichem, Nederhemert, Delwijnen en Bern is het cijfer voor veiligheid het hoogst (7,4 of hoger). Een kwart van de bewoners vindt dat hun buurt afgelopen jaar achteruit is gegaan; 6% vond dat deze vooruit ging. De meeste bewoners (65%) vinden dat de buurt gelijk bleef en de laatste 5% weet het niet. In Aalst vond 83% dat de buurt afgelopen jaar gelijk is gebleven. Van 25 vervelende voorvallen hebben de bewoners aangegeven hoe vaak deze naar hun mening in de eigen buurt voorkwamen. De grafiek hiernaast laat zien hoeveel mensen vinden dat rommel op straat (66%) en hondenpoep (76%) vaak of soms voorkomen in de buurt. In de dorpscombinaties Zuilichem/Nieuwaal en Nederhemert/Poederoijen/ Kerkwijk/Delwijnen/Bern komen rommel en hondenpoep volgens veel minder bewoners voor in de buurt. De andere problemen worden besproken in de rest van de paragraaf onder de betreffende veiligheidsaspecten. Het meest genoemde probleem is te hard rijden: dat komt volgens 81% vaak of soms voor in de eigen buurt. Alle andere problemen worden minder vaak genoemd dan rommel op straat en hondenpoep. Van dezelfde 25 problemen werd gevraagd welke daarvan de bewoners beschouwen als de twee belangrijkste problemen in de buurt, die met voorrang moeten worden aangepakt. Ongeveer een kwart van de bewoners vond geen van de problemen belangrijk genoeg. Het meest genoemde probleem is verkeer (te hard rijden of agressief verkeersgedrag): volgens 40% hoort dat bij de belangrijkste problemen. Andere problemen in de top 6 worden veel minder genoemd: hondenpoep (18%), jongerenoverlast of jeugdcriminaliteit (14%), parkeeroverlast (13%), geluidsoverlast verkeer of anderszins (12%) of een van de vormen van voertuigcriminaliteit (12%). In de grafieken in de zeven paragrafen over de afzonderlijke kernen wordt voor de overzichtelijkheid alleen deze top 6 weergegeven. De grafiek in deze paragraaf toont alle 25 onderwerpen (deels samengevoegd). In Brakel wordt de jeugdproblematiek het meest genoemd als grootste probleem; in alle andere kernen staat verkeer op de eerste plaats. 10 Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

11 Overlast tussen bewoners Overlast tussen bewoners omvat burenruzies, geluidshinder in de woonomgeving en overige conflicten (in woningen of op straat). Het aantal bij de politie gemelde incidenten van overlast tussen bewoners is tussen en gedaald van 259 naar 209 incidenten. In steeg het aantal weer naar 231. In de stad Zaltbommel is het aantal incidenten relatief gezien () ongeveer twee keer zo groot als in de dorpen. De dorpen ontlopen elkaar nauwelijks. In het interview in de gemeente Zaltbommel werd gemeld dat overlast tussen bewoners in alle dorpen voorkomt. Sociale controle en onderlinge tolerantie zorgen ervoor dat de politie in de kleinere kernen minder snel bij overlastsituaties betrokken wordt. Van de bewoners vindt 26% dat overlast door omwonenden vaak of soms voorkomt. Onveilig voelen Een kwart van de bewoners van de gemeente voelt zich wel eens onveilig. Dat komt vrijwel overeen met het aantal mensen dat zich in wel eens onveilig voelde in de hele regio Gelderland-Zuid, maar ligt hoger dan de 17% die werd gemeten in politiedistrict De Waarden. Het aantal bewoners dat zich in de eigen buurt wel eens onveilig voelt is kleiner: 17%. Slechts een klein aantal bewoners (2%) voelt zich vaak onveilig. In de stad Zaltbommel voelen meer mensen zich wel eens onveilig dan in de dorpen. Het aantal mensen in de andere dorpen dat zich wel eens onveilig voelt wijkt nauwelijks af van het percentage van district De Waarden. Van de vrouwen voelt een groter deel zich wel eens onveilig (29%) dan van de mannen (20%). Met het stijgen van de leeftijd voelen steeds minder mensen zich (in het algemeen) wel eens onveilig: 30% in de leeftijd van jaar, 25% in de groepen en jaar en 20% onder de 65-plussers die meededen aan het onderzoek. In de eigen woonbuurt is dat verband er niet: daar is het aandeel jongeren en ouderen dat zich wel eens onveilig voelt ongeveer even groot. De bewoners gaven ook aan of zij zich wel eens onveilig voelen op specifieke locaties. Plekken waar groepen jongeren rondhangen roepen de meeste onveiligheidsgevoelens op: 50% voelt zich daar wel eens onveilig (waarvan 12% vaak). Dat geldt vooral voor bewoners van Zaltbommel, Gameren en Brakel. Een groep van 29% voelt zich wel eens onveilig bij het treinstation en 21% rondom uitgaansgelegenheden. Rond de 12% voelt zich soms onveilig in het winkelgebied in de eigen buurt, in het openbaar vervoer of in het eigen huis. Ongeveer een op de vijf bewoners doet s avonds of s nachts niet altijd de deur open omdat ze het niet veilig vinden, voelt zich wel eens onveilig op straat of voelt zich niet altijd op zijn gemak als men alleen thuis is. Een kleinere groep van 12% loopt wel eens om om onveilige plekken te mijden; in Zaltbommel en Brakel vaker dan gemiddeld. Tot slot verbiedt 15% soms hun kinderen ergens naar toe te gaan in de eigen buurt omdat men het niet veilig vindt; dit laatste komt in alle kernen even vaak voor. Huiselijk geweld Sinds worden alle incidenten van huiselijk geweld en relatieproblemen nauwkeuriger geregistreerd met speciale incident- en projectcodes. Voor werden incidenten onder verschillende incidentcodes geboekt en waren lastig te identificeren. Daarom worden cijfers over huiselijk geweld en relatieproblemen alleen weergegeven over de laatste twee jaar. In en werden rond de 94 incidenten per jaar geboekt over huiselijk geweld en relatieproblemen. In de stad Zaltbommel zijn dat er veel meer dan in de andere dorpen. In het interview in de gemeente werd vermeld dat huiselijk geweld minder vaak verborgen blijft dan in het verleden. Onder meer door aanwezigheid van religieus strengere gemeenschappen (waar huiselijk geweld vaker verborgen blijft) lijkt echter nog slechts een topje van de ijsberg zichtbaar te zijn. Overlast tussen bewoners Specificatie: - burenruzie 52 - geluidshinder woonomg overige conflicten 44 overlast door 26% omwonenden Onveilig voelen voelt zich vaak/soms onveilig algemeen in eigen buurt 17% % op specifieke plaatsen uitgaansgeleg. 21% hangjongeren 50% winkelgebied openbaar verv. bij treinstation in eigen huis 0 13% 13% 29% 11% % vermijdingsgedrag en angst komt vaak/soms voor dat men 's avonds niet open doet 20% omloopt om onveilige plek verbiedt kind heen te gaan onveilig voelt avond straat niet op gemak alleen thuis 25% 12% 15% 21% 20% % Huiselijk geweld Specificatie: - huiselijk geweld 50 - relatieproblemen 44 Veiligheidsbeeld Zaltbommel

12 Geweld politie: aantal aangiftes Specificatie: - mishandeling 46 - bedreiging 30 - roof/overval 2 - openlijk geweld 2 - zedendelict 6 gewelddelicten bedreiging lastig vallen straatroof nafluiten 12% 14% 11% 2% 13% Woninginbraak politie: aantal aangiftes Specificatie: - diefstal uit woning 80 - uit garage/schuur enz. 14 inbraak in woningen 52% Voertuigcriminaliteit politie: aantal aangiftes Specificatie: - diefstal van auto/motor 43 - diefstal af/uit auto/motor diefstal van (brom)fiets 158 diefstal uit auto diefstal/schade 45% 48% vanaf auto fietsendiefstal 33% Geweld Het aantal aangiftes van (andere) gewelddelicten steeg in van 114 naar 132, maar is daarna vrij sterk gedaald naar 86 aangiftes. Gewelddelicten kwamen de laatste twee jaar relatief het meest voor in de stad Zaltbommel, maar ook in Gameren, Brakel en Aalst. In het interview in de gemeente werd er op gewezen dat vooral het uitgaansgeweld is teruggedrongen door een strakkere handhaving en een convenant met de horeca. De viering van oud en nieuw brengt in de dorpen traditioneel nogal wat gewelddelicten en intimidatie met zich mee, waarbij mensen vaak geen aangifte durven te doen. Voor het totaal aan gewelddelicten en intimidatie zijn verschillende groepen verantwoordelijk, zoals jongeren (vooral in de dorpen), een deel van de (vooral Marokkaanse) jeugd in de stad Zaltbommel en groepen voormalige woonwagenbewoners. Groepen van steeds rond de 13% van de bewoners vinden dat gewelddelicten, bedreiging, lastig vallen van mensen en het nafluiten of naroepen van vrouwen vaak of soms in de buurt voorkomen. In Brakel zijn deze percentages duidelijk hoger dan in de andere dorpen. Straatroof komt volgens 2% van de bewoners soms voor. Woninginbraak Het aantal inbraken in woningen en diefstallen uit garages, schuren en dergelijke lag de meeste jaren in de gemeente rond het gemiddelde van de regio: ongeveer 100 aangiftes per jaar. Alleen in lag het aantal woninginbraken veel hoger. Deze piek concentreerde zich in de stad Zaltbommel; een klein aantal veelplegers uit die stad was daarvoor verantwoordelijk. Door een verplaatsing van het werkgebied naar buiten de gemeente en een grote investering in preventie is het aantal woninginbraken in gedaald. Wel is vooral het aantal echte woninginbraken (diefstal uit de woning zelf) in de stad Zaltbommel duidelijk groter dan in de dorpen. Van de inwoners vindt 52% dat woninginbraak in de eigen buurt vaak of soms voorkomt (volgens 7% vaak). In de stad Zaltbommel is dat percentage hoger: daar vindt 61% dat woninginbraak wel eens voorkomt. Kleine criminaliteit zoals woning- en auto-inbraken werden in het interview genoemd als een van de belangrijkste problemen van de gemeente Zaltbommel. Daders komen niet alleen uit de eigen gemeente, maar ook uit grote steden zoals Utrecht en Rotterdam en uit Oost-Europa. Voertuigcriminaliteit Onder voertuigcriminaliteit wordt verstaan diefstal uit auto, diefstal vanaf auto en fietsendiefstal. Het aantal aangiftes van alle drie de vormen van voertuigcriminaliteit is tussen en gestegen (gemiddeld met een derde), maar in weer gedaald. Toch kwamen in alle vormen nog altijd vaker voor dan gemiddeld in de regio en het district. Diefstal uit auto kwam de laatste jaren vooral voor in de stad Zaltbommel en in mindere mate in Bruchem. In de dorpen was een aantal malen sprake van pieken met veel inbraken in een nacht waarvoor georganiseerde groepen verantwoordelijk lijken te zijn. Diefstal van auto s en fietsen kwam in de stad Zaltbommel veel vaker voor dan in alle dorpen. Bijna 50% van de bewoners vindt dat diefstal uit auto en diefstal aan de buitenkant van auto s vaak of soms in de buurt voorkomen. Volgens een op de drie bewoners komt fietsendiefstal voor in de buurt. Alle drie deze percentages zijn het hoogst in de stad Zaltbommel. Maar auto-inbraken komen ook in Bruchem volgens relatief veel bewoners voor (53%) en diefstal of schade aan de buitenkant van auto s in Brakel (volgens 45%). 12 Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

13 Overige criminaliteit Overige criminaliteit omvat overige diefstallen, zakkenrollen en drugshandel. Zakkenrollen komt het minst vaak voor: ongeveer 10 aangiftes per jaar, vooral op de markt in de stad Zaltbommel. Overige diefstallen komen ongeveer 70 keer per jaar voor (maar in minder vaak), zowel in de stad Zaltbommel als in de dorpen. Het aantal incidenten drugshandel lag in hoger dan in de voorgaande jaren. Onduidelijk is echter of er meer handel is of dat de toename een gevolg is van meer aandacht vanuit de politie voor deze vorm van criminaliteit. Drugshandel wordt in vrijwel alle kernen relatief even vaak gemeld. Overige criminaliteit Specificatie: - overige diefstal 47 - zakkenrollen 9 - drugshandel 71 Drugs- en alcoholoverlast Overlast als gevolg van drank- en drugsgebruik in de woonwijken wordt, net zoals elders in de regio, weinig gemeld. Gebruikers treft men niet of nauwelijks op straat aan. In waren er in de hele gemeente 14 meldingen van drankoverlast en 5 meldingen van overlast van drugs en medicijnen. Ook onder de bewoners zijn er maar weinig mensen die vinden dat er in de eigen buurt vaak last is van zwervers of daklozen: 2%. Wel vindt 13% dat drugsoverlast vaak of soms voorkomt. Dronken mensen op straat komen volgens 29% van de bewoners wel eens voor. In de dorpscombinatie Nederhemert/Poederoijen/Kerkwijk/Delwijnen/Bern komen zowel drugsoverlast als dronken mensen op straat volgens veel minder bewoners voor dan in de andere kernen. Drugs-/alcoholoverlast Specificatie: - overlast drank 14 - overlast drugs/medicijnen 5 drugsoverlast 13% dronken mensen op straat 29% last zwervers/ 2% daklozen Het aantal bij de politie gemelde verkeersongevallen (exclusief op de snelwegen) is de afgelopen jaren geleidelijk gedaald. Vooral in was sprake van een afname, met name van ongevallen met alleen materiële schade. Het aantal ongevallen met letsel of doden is de afgelopen jaren nauwelijks gewijzigd: ongeveer 45 per jaar. Vooral in de dorpen Zuilichem/Nieuwaal, Bruchem, Brakel, Gameren en de kern Zaltbommel was sprake van een afname. In het interview werd aangegeven dat de verkeersveiligheid de afgelopen jaren inderdaad is verbeterd, onder meer door de aanleg van rotondes. Wel werd gemeld dat er nog vaak te hard wordt gereden, onder meer op de dijken. Dat vinden ook de bewoners: volgens 43% wordt er vaak te hard gereden in de eigen buurt en nog eens 38% vindt dat er soms te hard wordt gereden. Daarmee is te hard rijden het buurtprobleem dat het meest wordt genoemd. Daarbij is er nauwelijks verschil tussen de kernen. Ook zijn verkeersproblemen en dan vooral te hard rijden het vaakst genoemd als grootste buurtprobleem dat met voorrang moet worden opgelost. Volgens ruim de helft van de bewoners komen agressief verkeersgedrag en parkeeroverlast vaak of soms voor in de eigen buurt. Ook hierbij zijn de verschillen tussen de kernen beperkt. Volgens 45% van de bewoners komt parkeeroverlast vaak of soms voor in de eigen buurt. In de stad Zaltbommel wordt parkeeroverlast vaker gemeld dan in de dorpen Specificatie: - alleen materiële schade met letsel 44 - dodelijk 2 te hard rijden agressief verk.gedrag geluidsoverlast verkeer parkeeroverlast 51% 45% 54% 81% Veiligheidsbeeld Zaltbommel

14 Bedrijvigheid en veiligheid Winkels Specificatie: - winkeldiefstal 12 - overige diefstal winkel 11 - ov.incidenten winkels 12 Bedrijven Specificatie: - diefstal bedrijven ov.incidenten bedrijven 26 Uitgaan en horeca Specificatie: - diefstal horeca 8 - geluidshinder horeca 26 - ov.incidenten horeca 20 overlast door horeca 11% Recreatie en toerisme Specificatie: Recreatieve locaties: - diefstal 16 - ov.incidenten 12 Toeristische locaties: - diefstal 14 - ov.incidenten 7 Winkels Winkeldiefstal en andere incidenten in winkels komen vrijwel alleen in de stad Zaltbommel voor. Het aantal aangiftes van winkeldiefstal en andere diefstallen uit winkels is de afgelopen jaren sterk afgenomen: in totaal van 59 in naar 23 in. Andere incidenten in of rond winkels, waaronder overlast en intimidatie, kwamen het laatste jaar juist vaker voor. In het interview is dan ook aangegeven dat overlast en irritant of intimiderend gedrag voor de winkels (door met name Marokkaanse jongeren) als groot probleem wordt ervaren. Bedrijven De afgelopen vier jaar werd gemiddeld 115 keer per jaar aangifte gedaan van inbraken en diefstallen in andere bedrijven. Daarnaast waren er per jaar ongeveer 25 meldingen van andere incidenten in bedrijfspanden. Inbraken in bedrijven komen vaker voor dan gemiddeld in de regio. Het aantal aangiftes bleef de afgelopen jaren redelijk constant. Bijna 80% van de bedrijfsinbraken vindt plaats in de stad Zaltbommel, waarvan meer dan de helft op de bedrijventerreinen langs de A2. De ligging nabij de snelweg is daar zeker debet aan. Uitgaan en horeca Een van de grootste problemen rond uitgaan is uitgaansgeweld. Geweld rond het uitgaan speelt zich echter vaak op straat af en is dan in de cijfers niet te onderscheiden van ander geweld. Op deze plaats worden andere problemen besproken: diefstal en inbraken in de horeca, geluidshinder horeca en een aantal overige incidenten zoals conflicten, overlast, vernielingen en aantasting van de openbare orde in horecagelegenheden. Het aantal incidenten dat wordt gemeld in de horeca is in de gemeente Zaltbommel niet hoger dan gemiddeld in de regio: ongeveer 50 per jaar. Deze incidenten komen verspreid voor over onder meer Zaltbommel, Bruchem, Zuilichem en Aalst. Van de bewoners vindt 11% dat er vaak of soms in de eigen buurt sprake is van overlast door horecagelegenheden. Er is eigenlijk geen verschil te zien tussen de verschillende dorpen. In het interview werd aangegeven dat er regelmatig sprake is van vernielingen na het terugkomen met een bus van een discotheek uit een andere gemeente. Deze vorm van overlast en vandalisme speelt vooral in enkele dorpen. Niet zelden laat de jeugd op weg naar huis na een avondje uitgaan een spoor van vernielingen achter. Recreatie en toerisme Als laatste aspect van bedrijvigheid en veiligheid worden incidenten op recreatieve en toeristische locaties besproken. Onder recreatieve locaties worden bijvoorbeeld verstaan sportcomplexen en dorps- of clubhuizen. Toeristische locaties zijn onder meer campings, hotels, jachthavens en andere recreatieoorden. In de gemeente Zaltbommel worden per jaar ongeveer 15 incidenten gemeld op recreatieve locaties. Op toeristische locaties komen eveneens ongeveer 15 incidenten per jaar voor. Het betreft daarbij vooral diefstal, overlast en vernielingen. Incidenten op toeristische locaties doen zich vooral voor in Aalst, onder meer op de twee grote campings. In het interview werd gemeld dat zich op de sportcomplexen relatief weinig problemen voordoen. In Aalst wordt overlast gemeld van de campings (vooral in het verleden) en van watersportrecreatie (onder meer door jetski s). 14 Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

15 Jeugd en veiligheid Overlastgevende jeugdgroepen De grafiek hiernaast laat het aantal incidenten jeugdoverlast en vernielingen zien. Vernielingen worden weliswaar niet uitsluitend door de jeugd gepleegd maar wel voor een belangrijk deel. Over het algemeen is er ook een duidelijk verband tussen pieken en dalen in overlastmeldingen en in vernielingen. In de gemeente Zaltbommel is het aantal incidenten jeugdoverlast en vernielingen tussen en met een kwart gestegen van 555 naar 699 per jaar. In was het aantal weer lager: vooral jeugdoverlast werd dat jaar minder vaak gemeld. De ontwikkelingen zijn niet in alle dorpen hetzelfde. In Gameren was het aantal meldingen erg hoog, maar is de afgelopen jaren gedaald van 92 in naar 27 in. Ook in Bruchem daalde het aantal: van 45 naar 21. In Brakel daarentegen is het aantal meldingen juist sterk gestegen. In waren er in Brakel slechts 42 meldingen, maar in waren dat er 99 en de jaren daarna is het aantal nauwelijks gedaald. In het interview wordt de jeugdproblematiek in Brakel op dit moment als belangrijk aandachtspunt bestempeld en bewoners van Brakel vinden de jeugdoverlast het belangrijkste probleem in hun buurt. Brakel en de stad Zaltbommel zijn de laatste jaren de plaatsen waar jeugdoverlast en vernielingen het meest voorkomen. Van de bewoners vindt 45% dat jeugdoverlast vaak of soms voorkomt in de buurt. In Brakel maar ook in Bruchem is dat veel hoger: ruim 60%. Vernieling komt volgens 27% van de bewoners voor in de buurt. Vernielingen (ook na het uitgaan) worden door bewoners uit de dorpen Aalst, Brakel, Bruchem, Gameren en Zuilichem/Nieuwaal veel vaker gemeld dan in de stad Zaltbommel. Tot slot vindt 22% van de bewoners dat bekladding vaak voorkomt in de eigen buurt. In het interview werd overigens nog gemeld dat een aantal Marokkaanse jongeren beperkt lijkt te integreren. Gemeentebreed wordt melding gemaakt van een toename van racistische denkwijzen onder jongeren. Overlastgevende jeugd Specificatie: - overlast jeugd overlast vuurwerk 77 - vandalisme/baldadigheid 54 - vernieling auto overige vernielingen 174 overlast groepen 45% jongeren vernieling bekladding 27% 22% Alcohol en drugs bij de jeugd Uit het e-movo onderzoek dat in door de GGD werd gehouden bleek dat het gebruik van alcohol hoger lag dan gemiddeld in de regio. Dat geldt zowel voor de frequentie van drinken als de hoeveelheid en het aantal jongeren dat dronken of aangeschoten is geweest. In het interview werd bevestigd dat het gebruik van alcohol zeker speelt in de gemeente. In de hele gemeente is sprake van veelvuldig drankgebruik en jongeren beginnen op steeds jongere leeftijd te drinken. Veel vernielingen zijn een gevolg van drankgebruik, al dan niet in combinatie met drugs. Omdat over alcohol en drugsgebruik door de jeugd geen cijfers per kern beschikbaar zijn, worden deze in de andere paragrafen verder niet besproken. Jeugdcriminaliteit De afgelopen twee jaar werden in de gemeente Zaltbommel 341 incidenten geregistreerd waarbij de verdachten bekend zijn en zich onder hen minimaal een persoon jonger dan 25 jaar bevindt. Bij 9 daarvan waren (ook) jongeren onder de 12 jaar betrokken. Bij deze delicten gaat het onder meer om diefstallen (35% van het totaal aantal incidenten met jonge verdachten), vernieling (14%), gewelddelicten (14%) en overlast (9%). Het merendeel van deze incidenten (70%) speelde zich af in de stad Zaltbommel. Deze cijfers geven natuurlijk geen inzicht in al die delicten waarvan de daders niet persoonlijk bekend zijn. Van de bewoners vindt 30% dat jeugdcriminaliteit vaak of soms in de eigen buurt voorkomt. In Brakel (54%) en Bruchem (40%) zijn die cijfers het hoogst. In de buurtcombinatie Nederhemert/Poederoijen/Kerkwijk/ Delwijnen/Bern is dat aanzienlijk lager: slechts 6%. Jeugdcriminaliteit met jonge verdachten (-) jeugdcriminaliteit 30% Veiligheidsbeeld Zaltbommel

16 Veilig in en om de school Specificatie: - diefstal op school 68 - ov.incidenten op school 32 Veilig in en om de school De afgelopen vier jaar vonden er 256 incidenten plaats in en om scholen in de gemeente: 131 diefstallen en 125 overige incidenten zoals vernielingen en jeugdoverlast. Van alle incidenten in scholen vond 93% plaats in de stad Zaltbommel. Omdat problemen op scholen in de andere kernen nauwelijks voorkomen (gemiddeld 4 incidenten per jaar in alle dorpen samen) wordt dit onderdeel in de paragrafen over die dorpen verder niet besproken. Het aantal geregistreerde diefstallen op scholen is sterk gestegen van ongeveer 15 in en naar 68 in. Diefstal op scholen speelt vooral in het voortgezet onderwijs, waarbij met name sprake is van diefstal van mobiele telefoons. De laatste jaren is geïnvesteerd in het in beeld brengen van de problematiek en het nemen van maatregelen. Het doen van aangifte is hierbij gestimuleerd. Dit verklaart de toename van het aantal aangiften. Slachtofferschap Het aantal aangiftes zoals we dat eerder zagen komt niet altijd overeen met het aantal slachtoffers. Vooral bij delicten waarvan weinig aangifte wordt gedaan zoals (huiselijk) geweld is het werkelijke aantal incidenten altijd hoger dan het aantal aangiftes. Om toch enig inzicht te krijgen in het aantal slachtoffers is in de enquête een aantal vragen opgenomen over slachtofferschap. Bij cijfers uit de enquête speelt weer een ander probleem: ze zijn gebaseerd op een steekproef waarvan bovendien slechts een deel ook daadwerkelijk de enquête heeft ingevuld. Daarom zijn onbetrouwbaarheidsmarges van toepassing. Deze marge bedraagt op gemeentelijk niveau ongeveer 1 tot 3% en voor de afzonderlijke dorpen (omdat het aantal respondenten per dorp veel lager is) ongeveer 3 tot 7% rondom het gevonden percentage. Aangezien slechts weinig inwoners slachtoffer werden en de percentages dus sowieso laag zijn, zijn verschillen tussen de dorpen meestal niet significant. Daarom worden de cijfers over slachtofferschap alleen in deze gemeentelijke paragraaf gepresenteerd. Slachofferschap diefstal / inbraak afgelopen jaar slachtoffer poging tot inbraak won. iets gestolen uit woning fiets gestolen diefstal auto in huishouden iets uit auto gestolen schade/diefstal buitenkant auto zakkenrollen 0 20% 40% in eigen buurt elders Slachtofferschap diefstal Van alle respondenten gaf in april/mei % aan dat er de afgelopen 12 maanden wel eens iets was gestolen uit de eigen woning. Volgens 10% is er wel eens een poging tot inbraak gedaan zonder dat er iets werd meegenomen. Er zijn geen significante verschillen tussen de diverse kernen. Van 9% van de bewoners werd afgelopen jaar wel eens een fiets gestolen, waarvan de helft van de keren in de eigen buurt. In totaal 2% zegt slachtoffer te zijn geweest van autodiefstal, waarvan 1% in de eigen buurt. Bij 12% van de bewoners werd iets uit de auto gestolen en bij 31% was sprake van diefstal of schade aan de buitenkant van de auto (bijvoorbeeld wieldoppen of spiegels). Dat laatste delict werd significant vaker gemeld door inwoners van Zaltbommel (42% was slachtoffer) en minder vaak in de dorpscombinaties Zuilichem/Nieuwaal (20%) en Nederhemert/Poederoijen/Kerkwijk/Delwijnen/Bern (13%) en in Bruchem (18%). Tot slot zegt 4% van de bewoners dat er wel eens een portemonnee, mobiele telefoon, sieraden en dergelijke zijn gestolen uit hun tas, kleding of van het lichaam, zonder gebruik te maken van geweld (zakkenrollen). 16 Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

17 Slachtofferschap geweld Het aantal mensen dat zegt slachtoffer te zijn geweest van mishandeling is lager dan bij de meeste diefstallen. In totaal 2% van de bewoners zegt de afgelopen 12 maanden te zijn aangevallen of mishandeld. Twee keer zo veel mensen (4%) zijn in die periode bedreigd met mishandeling zonder dat er fysiek geweld werd gebruikt. De verschillen tussen de kernen zijn niet significant. Een groep van eveneens 4% is wel eens aangeraakt of vastgepakt met seksuele bedoelingen op een kwetsende manier. In hun eigen buurt waren inwoners van Brakel daarvan iets vaker slachtoffer (8%) dan gemiddeld in de gemeente (3%). Slachofferschap geweld afgelopen jaar slachtoffer mishandeling bedreiging seks.aanraking (kwetsend) 0 20% 40% in eigen buurt elders Aan de slachtoffers van een van deze vormen van geweld werd ook gevraagd of zij de dader kenden. In totaal 6% was slachtoffer van een of meer vormen van geweld. De helft daarvan (3%) zegt de dader niet te kennen. Bij de anderen waren er een of meer daders, namelijk een buurtgenoot (2%), een partner of familielid (0,4%) of een andere bekende (1%). Nog eens 0,6% wil niet zeggen of zij de dader kennen. Veiligheidsbeeld Zaltbommel

18 Zaltbommel In de stad Zaltbommel woont 46% van de bevolking, maar het aantal veiligheidsincidenten dat zich hier afspeelt ligt duidelijk hoger. Vrijwel alle delicten doen zich, gemeten, vaker voor dan in de dorpen. Dat geldt vooral voor voertuigcriminaliteit, winkeldiefstal en problemen in winkels en diefstallen op scholen. Maar ook overlast tussen bewoners, (huiselijk) geweld, woninginbraken, overige criminaliteit, verkeersongevallen, bedrijfsinbraken en incidenten in de horeca komen er vaker voor. Vooral bij voertuigcriminaliteit vinden meer bewoners dan gemiddeld dat dit vaak in de eigen buurt voorkomt. Het aantal aangiftes van gewelddelicten is sinds met 40% gedaald. Inwoners van de stad Zaltbommel voelen zich relatief vaak onveilig, vooral bij groepen jongeren en het treinstation. Veilige woon- en leefomgeving Kwaliteit woonomgeving Rapportcijfer door bewoners woning woonomgev. sfeer leefbaarheid veiligheid 8,0 7,4 7,2 7,2 6, Ontwikkeling woonbuurt afgelopen jaar vooruit 6% gelijk 59% achteruit weet niet 29% 6% 0% 50% 100% Vervuiling in de buurt rommel op straat hondenpoep 74% 82% Grootste probleem in de buurt top 6 verkeer 32% hondenpoep jongeren parkeren geluidslast voertuigcrim. 19% 12% 18% 12% 18% geen van 25 22% 0% 20% 40% 60% Kwaliteit van de woonomgeving Zaltbommel is de grootste kern in de gemeente en telde op 1 januari inwoners: 46% van het totaal aantal van de gemeente. De bewoners beoordeelden hun eigen woning gemiddeld met een 8,0: nauwelijks lager dan gemiddeld. De cijfers voor de woonomgeving (7,4), sfeer in de buurt (7,2) en leefbaarheid (7,2) liggen echter 0,2 punten lager dan gemiddeld. Nog iets negatiever zijn ze over de veiligheid in hun buurt: gemiddeld een 6,6 en daarmee 0,4 punten lager dan gemiddeld. Ter vergelijking: in de andere kernen loopt het gemiddelde cijfer voor veiligheid uiteen van 7,0 tot 7,8. Drie van de tien bewoners vinden dat hun woonbuurt afgelopen jaar achteruit was gegaan; slechts 6% vond dat hun buurt vooruit ging. De meeste bewoners (59%) vinden dat hun buurt ongeveer gelijk is gebleven. Volgens 82% van de bewoners komt hondenpoep vaak of soms voor in de buurt; 74% vindt dat rommel op straat wel eens voorkomt. Die percentages zijn iets hoger dan gemiddeld. Van de veiligheidsproblemen die op de volgende pagina s worden besproken is er een die volgens meer bewoners voorkomt dan rommel en hondenpoep (te hard rijden: 81%). Ook betrekkelijk hoog is het aantal mensen dat vindt dat diefstal of beschadiging aan de buitenkant van auto s voorkomt (68%). De bewoners lieten ook weten wat zij beschouwden als de belangrijkste problemen op gebied van veiligheid en leefbaarheid in de buurt. De top 6 van meest genoemde problemen komt overeen met die van de gemeente, al wijken de percentages iets af. Het meest genoemd worden problemen rond verkeer (vooral te hard rijden): volgens 32% een van de twee grootste problemen in de buurt. Daarna volgen hondenpoep, parkeer-problemen en voertuigcriminaliteit (elk ongeveer 18%). Nog iets minder genoemd zijn vervolgens jongerenoverlast/jeugdcriminaliteit, geluids-overlast (vooral verkeer) en vervuiling (elk 12%). Overlast tussen bewoners Overlast tussen bewoners Het aantal bij de politie gemelde incidenten van overlast tussen bewoners is hoger dan gemiddeld in de gemeente, niet alleen absoluut maar ook. In kwamen wel minder meldingen binnen dan in, maar de jaren daarna is het aantal weer iets gestegen. Van de bewoners vindt 33% dat overlast door omwonenden vaak of soms voorkomt in de eigen buurt. overlast door 33% omwonenden 18 Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

19 Onveilig voelen Een op de drie bewoners van de stad Zaltbommel voelt zich wel eens onveilig, waarvan een kwart ook in de eigen buurt. Dat is meer dan in de rest van de gemeente. Slechts een klein deel van de bewoners (3%) zegt zich vaak onveilig te voelen. De bewoners gaven ook aan op welke plekken zij zich wel eens onveilig voelen. Het grootste aantal bewoners voelt zich wel eens onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen (64%) en bij het treinstation (44%). Deze percentages zijn ook duidelijk hoger dan gemiddeld in de gemeente. In totaal 17% voelt zich vaak onveilig op plaatsen waar hangjongeren zijn. Verder voelt 28% zich wel eens onveilig rondom uitgaansgelegenheden en rond de 20% in het winkelgebied en in het openbaar vervoer. In eigen huis voelt 16% zich wel eens onveilig. De derde grafiek geeft een beeld van angst en vermijdingsgedrag. Een op de drie bewoners voelt zich s avonds wel eens onveilig op straat in de eigen buurt en een even grote groep doet s avonds de deur niet altijd open of voelt zich niet altijd op z n gemak als men alleen thuis is. Groepen van 16% lopen wel eens om om onveilige plekken te vermijden of verbieden hun kinderen wel eens ergens naartoe te gaan vanwege de veiligheid. Huiselijk geweld In werden bij de politie 62 incidenten geregistreerd van relatieproblemen of huiselijk geweld; in waren dat er 73. Dat zijn er meer dan gemiddeld. Geweld Ook van (overige) gewelddelicten wordt in Zaltbommel vaker aangifte gedaan dan gemiddeld in de gemeente. Wel is het aantal aangiftes sterk teruggelopen: van rond de 85 in en naar 53 in. Zowel mishandeling als bedreiging komen minder vaak voor dan een paar jaar geleden. In het interview werd er op gewezen dat strakkere handhaving en een convenant met de horeca effect lijken te sorteren bij het terugdringen van het uitgaansgeweld. Voor het totaal aan gewelddelicten en intimidatie zijn verschillende groepen verantwoordelijk, zoals een deel van de (vooral Marokkaanse) jeugd en groepen voormalige woonwagenbewoners. Marokkaanse jongeren maken zich daarbij vooral schuldig aan intimidatie. Het aantal bewoners dat vindt dat verschillende gewelddelicten vaak of soms in de eigen buurt voorkomen is niet of nauwelijks groter dan gemiddeld. Groepen van rond de 16% vinden dat geweld, bedreiging en lastigvallen vaak of soms voorkomen in de eigen buurt. Woninginbraak Het aantal aangiftes van woninginbraak ligt hoger dan gemiddeld, maar schommelt flink. Zo waren er in 129 aangiftes, maar een jaar later minder dan de helft: 57. In het interview werd gemeld dat een kleine groep veelplegers verantwoordelijk was voor de piek in. Door een verplaatsing van het werkgebied naar buiten de gemeente en een grote investering in preventie is het aantal woninginbraken inmiddels weer gedaald. Van de bewoners vindt 61% dat woninginbraak vaak of soms in de eigen buurt voorkomt, net iets vaker dan gemiddeld. Onveilig voelen voelt zich vaak/soms onveilig algemeen in eigen buurt 24% % op specifieke plaatsen uitgaansgeleg. 28% hangjongeren 64% winkelgebied openbaar verv. 21% 20% bij treinstation 44% in eigen huis 16% % vermijdingsgedrag en angst komt vaak/soms voor dat men 's avonds niet open doet 28% omloopt om onveilige plek verbiedt kind heen te gaan onveilig voelt avond straat niet op gemak alleen thuis 16% 16% 27% 33% 29% % Huiselijk geweld Geweld politie: aantal aangiftes gewelddelicten bedreiging lastig vallen straatroof nafluiten 17% 16% 15% 4% 19% Woninginbraak politie: aantal aangiftes inbraak in woningen 61% Veiligheidsbeeld Zaltbommel

20 Voertuigcriminaliteit politie: aantal aangiftes diefstal uit auto diefstal/schade 56% 68% vanaf auto fietsendiefstal 47% Voertuigcriminaliteit Het aantal aangiftes voertuigcriminaliteit is niet alleen absoluut maar ook relatief veel hoger dan in de andere kernen. Het gaat daarbij vooral om auto-inbraken (237 in ) en fietsendiefstal (135). Diefstal van auto komt veel minder vaak voor (31 keer in ). Auto-inbraken waren er onder meer bij bedrijventerreinen en bij een hotel; fietsendiefstal komt veel voor bij het treinstation. In het interview werd gemeld dat vooral veelplegers uit Zaltbommel verantwoordelijk zijn voor de auto-inbraken in de stad. Alle vormen van voertuigcriminaliteit kwamen in vaker voor dan in andere jaren; in was het aantal aangiftes weer gedaald. Van de bewoners vindt 56% dat diefstal uit auto vaak of soms voorkomt in de eigen buurt; 68% vindt dat van diefstal of vernielingen aan de buitenkant van auto s en 47% van fietsendiefstal. Deze percentages zijn duidelijk hoger dan gemiddeld in de gemeente. Overige criminaliteit Drugs-/alcoholoverlast drugsoverlast 17% dronken mensen op straat 36% last zwervers/ 3% daklozen Overige criminaliteit Overige criminaliteit omvat overige diefstallen, zakkenrollen en drugshandel. In werd 23 keer aangifte gedaan van overige diefstallen en 8 keer van zakkenrollen: deze percentages waren ongeveer half zo hoog als in eerdere jaren. Wel waren er in twee keer zo veel incidenten drugshandel als het jaar daarvoor. Drugs- en alcoholoverlast De afgelopen jaren werd in Zaltbommel gemiddeld 11 keer per jaar melding gemaakt van drankoverlast en 3 keer per jaar van overlast door drugs en/of medicijnen. Het aantal incidenten per jaar was vrijwel constant. Van de bewoners vindt 36% dat er vaak of soms sprake is van dronken mensen op straat; volgens 17% is er wel eens drugsoverlast in de buurt. Last van zwervers of daklozen komt slechts volgens 3% wel eens voor in de buurt te hard rijden agressief verk.gedrag geluidsoverlast verkeer parkeeroverlast 54% 59% 56% 81% Per jaar worden in Zaltbommel, exclusief de snelweg, ruim 200 verkeersongevallen (inclusief parkeerschade) geregistreerd. Per 1000 inwoners is dat meer dan gemiddeld. Wel is het aantal ongevallen gedaald van 247 in naar 206 in. Van de bewoners vindt 56% dat parkeeroverlast vaak of soms voorkomt in de buurt. Dat is meer dan het gemeentelijke gemiddelde (45%). Ook andere verkeersproblemen komen volgens veel bewoners wel eens voor in de buurt, maar niet meer dan gemiddeld: te hard rijden (volgens 81%), agressief verkeersgedrag (54%) en geluidsoverlast van verkeer (59%). Verkeersproblemen (vooral te hard rijden) werden het meest genoemd als belangrijkste probleem in de buurt. 20 Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6 hoofdstuk 6 Aangiftes politie (per 1000 inwoners) 2006 2008 woninginbraak 3,5 4,5 diefstal schuur 4,7 2,2 autocriminalit. 6,4 6,3 fietsendiefstal 7,2 6,2 overige diefst. 1,0 1,8 geweld 5,8 5,5 vandalisme

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Over de Bewonersenquête De gemeente Roosendaal heeft in 2015, voor de achtste keer, onder ruim 8.000 van de 62.787 inwoners van 16 jaar en

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2012

Veiligheidsmonitor 2012 Veiligheidsmonitor 2012 O&S april 2012 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Bron: www.brabantwonen.nl Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Perceptie veiligheid 09 In oktober 09 hebben.9 leden van het LelyStadsPanel en andere stadsbewoners een vragenlijst ingevuld over de beleving van hun

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010

Veiligheidsmonitor 2010 Veiligheidsmonitor 2010 O&S juni 2010 Samenvatting s-hertogenbosch opnieuw veiliger De veiligheidssituatie in de gemeente is in 2009 wederom verbeterd. De veiligheidsindex is met 12,2 indexpunten gestegen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Nijmegen 2007

Integrale Veiligheidsmonitor Nijmegen 2007 Integrale Veiligheidsmonitor Nijmegen Mei 2008 drs. Paul Oostveen Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Uitgave en rapportage: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies Inhoudsopgave 1 Totaalbeeld veiligheid in Nijmegen

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Moerdijk 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Kijk op de Wijk 2005

Kijk op de Wijk 2005 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie en juridische zaken Kijk op de Wijk 2005 Stadscentrum, Merwestein en Overige wijken Datum 10 april 2006 Auteur C. F. Brouwers

Nadere informatie

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Sinds kort staan er buurtcijfers over veiligheid op het internet van de gemeente Amsterdam. Ook de politie Haaglanden heeft een tijd geleden dit initiatief

Nadere informatie

Leefbaarheid in Zaltbommel

Leefbaarheid in Zaltbommel RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Leefbaarheid in Zaltbommel Lemon-vervolgmeting 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Handhaving, veiligheid en overlast

Handhaving, veiligheid en overlast Re a ge re n Afde ling Onde rzoe k e n April 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl S ta tistie k Grote Ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem Handhaving, veiligheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie